Р Е Ш Е Н И Е                                  

114

28.12.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав на 18.12.2012 г., в публично заседание, в следния състав:

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

                           ЧЛЕНОВЕ…………………………..

                            ……………………………

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :…………………….

                        ...........................

секретар С.П. .......................................................................................                                                                        

прокурор………………………………….................................................................................

като разгледа докладваното от председателя ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело № 559  по описа на РС Котел за 2012 година:

Производството по делото е образувано по искова молба, предявена от ищцата М.Х.К., чрез адвокат М.Г. ***, против ответника К.Д.К., с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, с която моли съда да прекрати сключения на 25.05.1996 г. между тях гражданки брак поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брачните им отношения, без произнасяне по въпроса за вината.

         От страна на ищцата се твърди в исковата молба, че от месец юни съпрузите са във фактическа раздяла, че децата живеели с ищцата в село Медвен, а ответникът - в село Жеравна, че отношенията им са влошени, че бракът им се превърнал във формална юридическа връзка, че е изчерпан от необходимото съдържание и че не можел да бъде заздравен, поради което стигнала до извода, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което моли съда да го прекрати с развод. Изразява желание за постигане на спогодба с ответника. Желае съдът да предостави на нея упражняването на родителските права върху родените от брака две деца – П., родена на *** г. и Д., роден на *** г., а на бащата бъде определен посочен режим за лични контакти, претендира издръжка за децата в размер на 100.00 лева за детето П. и 80.00 лева - за детето Д.и да носи предбрачното си фамилно име Г..

         В писмения отговор ответникът оспорва твърдението, че двете деца живеели при ищцата, твърди, че детето Д. живеело при него в село Жеравна, че е силно привързан към децата и като техен баща е изпълнявал безупречно задълженията си към тях. Предявява насрещен иск с който моли съда да прекрати брака им по вина на ищцата, претендира родителските права, моли съда да присъди издръжка за непълнолетната П. в размер на 100.00 лева, считано за една година назад в размер на 1 200 лева, а за малолетния Д. - в размер на 90.00 лева, както и сумата 1 080 лева - издръжка за минало време, ведно със законните лихви. Претендира и разноските.

         В с. з. ищцата, редовно призована, се явява лично и заедно с адвокат Г.. Ответникът, редовно призован, също се явява лично и заедно с адвокат С.П. ***. Страните заявяват, че са постигнали спогодба,  която представят и молят съда да одобри, като я възпроизведе в съдебния си акт, поради което правят изменение на иска, като молят същият да се счита предявен по чл. 50 от СК, поради което съдът е допуснал поисканата промяна в правното основание.

         За Дирекция „Социално подпомагане” Котел, се явява социалният работник Върбан Бъчваров, запознат със спогодбата, като счита същата за охраняваща интересите на децата.

         Поради постигнатото в хода на производството споразумение по смисъла на чл. 49, ал. 4, вр. с чл. 51, ал. 1 от СК, като страните молят съда производството да се разгледа по реда на чл. 321, ал. 5 хипотеза ІІ от ГПК, във вр. с чл. 330 от ГПК,  съдът се дезинтересира от изследване на делото и разглеждането му по общия ред.

         От събраните по делото писмени доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, както и от становището на страните по делото, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         Видно от удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за граждански брак № 9 от 25.05.1996 г. страните са сключили граждански брак на 25.05.1996 г. в гр. Котел, който е първи по ред и за двамата. От брака си имат родени две деца - непълнолетната П., родена на *** г. (арг. удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 192 от 26.09.1996 г. на Община Котел) и малолетния Д., роден на *** г. - удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0028 от 27.03.2002 г. на Община Котел, които понастоящем са ученици в СОУ „Г. С. Раковски” гр. Котел.

         От месец юни 2011 г. са във фактическа раздяла и са категорични, че брачните им отношения не могат да бъдат възстановени.

Съдът счита, че са налице изискванията на Закона за прекратяване на гражданския брак между страните по взаимно съгласие.

В хода на производството се установи по безспорен начин, че съгласието на страните е сериозно и непоколебимо - те изрично заявиха пред съда, че желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Съдът счита, че така представеното от страните споразумение, постигнато между тях, не противоречи на Закона, същото е пълно, съдържа изискуемите по чл. 51 от СК реквизити и защитава и охранява в най-висока степен интересите на родените от брака деца, поради което следва да го одобри, тъй като, видно от същото, страните са постигнали съгласие относно императивните изисквания за постигане на споразумение при развод по взаимно съгласие, в това число упражняването на родителските права, спрямо децата, тяхното местоживеене, издръжка, режим на лични контакти, ползването на семейното жилище, тъй като страните не притежават такова и т. н.

Водим от гореизложеното и от ясно изразената воля на страните в хода на съдебното производство, съдът прима за безспорно установено, че съществуването на гражданския брак не е в интерес нито на обществото, нито на страните, нито на родените от брака деца, поради което същият следва да бъде прекратен по взаимно съгласие, а постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала и предвид обстоятелството, че същото е в интерес на страните и децата, следва да бъде одобрено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 330 от ГПК и чл. 50 от СК и чл. 235 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения 25.05.1996 г. в гр. Котел граждански брак между М.Х.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат М.Г.,*** и К.Д.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат С.П. ***, ************” **, административна сграда, офис № 9, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, както следва:

- ПРЕДОСТАВЯ родителските права относно роденото от брака непълнолетно дете П. К. К., ЕГН **********, на майката М.Х.К., ЕГН**********,***, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето П.да бъде при майката М.Х.К., на посочения адрес.

-  ПРЕДОСТАВЯ родителските права относно роденото от брака малолетно дете Д. К. К., ЕГН **********, на бащата К.Д.К., ЕГН **********,***, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. да бъде при бащата К.К.,***.

- ОПРЕДЕЛЯ свободен режим на лични контакти на детето П. К. К., ЕГН ********** с бащата К.Д.К., ЕГН**********, както и задължителен, както следва: право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване от 10:00 ч. на съботния ден, до 17:00 ч. на неделния ден и един месец през лятото, несъвпадащ с пратения годишен отпуск на майката.

- ОПРЕДЕЛЯ свободен режим на лични контакти на детето Д. К. К., ЕГН ********** с майката М.Х.К., ЕГН *********, както и задължителен, както следва: право да взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, с преспиване от 10:00 ч. на съботния ден, до 17:00 ч. на неделния ден и един месец през лятото, несъвпадащ с пратения годишен отпуск на бащата.

- ЗАДЪЛЖАВА бащата К.Д.К., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на детето П. К.К., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка и законна представителка М.Х.К., ЕГН **********, до десето число на месеца месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от влизане на настоящото решение в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.

- ЗАДЪЛЖАВА майката М.Х.К., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАЩА на К.Д.К., ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Д. К. К., ЕГН **********, до десето число на месеца месечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от влизане на настоящото решение в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, М.Х.К. ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име Г..

Страните нямат имуществени претенции, съставляващи СИО.

ОСЪЖДА К.Д.К., ЕГН ********** ***, чрез лице за съдебен адрес адвокат С.П. ***, площад „*******, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на издръжката.

ОСЪЖДА М.Х.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат М.Г.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 57.60 лева (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на издръжката.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                     

 

С Ъ Д И Я: