Р Е Ш Е Н И Е

92

гр. Котел, 24.10.2012 г.

В   И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, гражданска колегия в публично съдебно заседание на 19.10.2012 г. в състав:

                                                                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН ЧЕНКОВ

 

секретар С.П.........................................................................................................

прокурор ...............................................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията Иван Ченков, гражданско дело № 350 по описа на РС Котел за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното :

Молбата е с правно основание чл. 28, във вр. с чл.25, ал.1, т. 1 и т. 2  от Закона за закрила на детето, като производството се движи по реда на чл. 530 и следващите от ГПК.

            Молителят Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Котел, моли съда да настани в ДДУИ „Св. Марина” с. Медвен, детето Л. С. С., родено в гр. К.на ********  от непълнолетната  майка  С.С.П., тъй като е с увреждане - страда от фронтално менингоцеле и се нуждае от специализирани грижи, за каквито майката не притежавала нужния капацитет - с ниска социална и здравна култура, без доходи и без осигурени битови условия, и с декларация е дала съгласието си за пълното му осиновяване.

            В с. з. от страна на молителя не се явява представител. Депозирано е становище от юрисконсулт Тянка Динева, в което заявява, че поддържа молбата си, а по хода на устните състезания пледира съда да я уважи.

Ответницата и майка на детето, чието настаняване се иска, не се явява и не се представлява.

            От доказателствата събрани по делото, съдът прие за установено следното от  ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

            От приложения към молбата социален доклад, извършен на база на проучване от социалните работници, е видно, че още при раждането си детето било с  увреждане и му била поставена диагноза фронтално менингоцеле. Майката, непълнолетната С.С.П., от ромски произход, категорично е изразила съгласието за пълно осиновяване на детето, подписвайки декларация за което. За да осигури живота и здравето на детето, Дирекция „Социално подпомагане в гр. Гурково, със заповед на директора № 17 от 23.07.2003 г. е настанила детето Л. в ДМСГД с. Бузовград, където е било отглеждано. Поради навършване на допустимата за ДМСГД възраст, със заповед № ЗД-РД01.0097 от 14.08.2007 г. на директора на Д СП  гр. Казанлък, детето е  настанено временно в ДДМУИ „Света Марина” в село Медвен, община Котел, до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗДет, като впоследствие РС Казанлък се е произнесъл с решение № 142 от 05.09.2007 г. по гр. д. № 1630/2007 г. с което е настанил детето в ДДМУИ в с. Медвен за срок от една година, считано от 25.09.2007 г.

Предвид здравословното състояние на детето, видно и от медицинското експертно решение, детето е с 80% степен на увреждане, с водеща диагноза умерена умствена изостаналост, обслужва се само, посещавало общообразователно училище СОУ „Г.С. Раковски” в гр. Котел, при ресурсно подпомагане и е завършило втори клас. През цялото време майката на детето, както и други негови близки не били посещавали детето и не се били интересували от него.

От Дирекция „Социално подпомагане” са искани съдействия от съответните дирекции за социално подпомагане в гр. Нова Загора и гр. Гурково, с оглед проучване на възможността майката или други роднини и близка за отглеждане на детето в семейна среда, но до настоящия момент отговори не са депозирани.

Тъй като на този етап единствена подкрепяща среда за детето се явява специализираният персонал в ДДУИ „Света Марина” в с. Медвен, интересите на детето най-добре биха били защитени в тази специализирана институция.

Горната фактическа обстановка, съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, които не бяха оспорени.

            От така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ :

            Молбата е основателна и доказана и като такава следва  да се уважи. Съдът следва да постанови мярката за закрила на детето Любен, като го настани в специализираната институция – ДДУИ „Света Марина” в село Медвен, тъй като приема, че това е в него интерес, тъй като счита, че е дете в риск. Дирекция “Социално подпомагане“, чрез специално създадения по силата на Закон за закрила на детето орган - отдела за закрила на детето, осъществява, съгл. чл.6, т.2 закрилата на детето, която се основава на принципите, залегнали  в чл. 3 от Закона, според които закрилата на децата се изразява в осигуряване по най-добър начин интересите им, зачитане  и уважение на личността им, отглеждане в семейна среда и др. В настоящият случай Дирекция “Социално подпомагане “ са счели,  че за да се запазят по най-добрия начин интересите на детето, то трябва да бъде настанено в съответната специализирана институция, където понастоящем е настанено там  със заповед  на Директора на Д „СП” Котел, до произнасянето на съда с решение.

            Съдът намира, че в настоящия случай е налице хипотезата на чл. 25, т. 3 от Закона, според която родителите на детето се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. С оглед опазване на най добрия интерес на детето, съдът не следва да спазва поредността установена  в разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от закона, тъй като  няма семейство на роднини или близки, нито приемно семейство и е най-добре да бъде настанено в специализирана институция, която най-добре би охранявала интересите му, прогласени в чл.10 - правото за нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

            Препис от решението следва да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане “ гр. Котел.

            Ръководен от гореизложеното съдът

                                                                       Р   Е   Ш   И:

 

НАСТАНЯВА на осн. чл.27, ал. 2, вр. с чл.25, ал. 1, т. 1 и 3  от ЗЗД детето Л. С. С., ЕГН **********,*** до навършване на пълнолетието му или до настъпване на законова причина за промяна или прекратяване на постановената мярка за закрила

РЕШЕНИЕТО  подлежи на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.

 

                                                                    

 

 С Ъ Д И Я  :