Р Е Ш Е Н И Е                               

19

15.03.2012 година, град КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав на седми 11.01.2012 г., в публично заседание, в следния състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

                           ЧЛЕНОВЕ…………………………..

                            ……………………………

            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :……………

                        ...........................

Секретар С.П. .............................................................................................................                                                                       

прокурор………………………………….................................................................................

като разгледа докладваното от председателя ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело № 409  по описа на РС Котел за 2011 година:

Ищецът  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е предявил иск срещу Е.Н.С., на основание чл. 4 и чл. 7, т. 4 и т. 8 от Закона за потребителския кредит, чл. 33 от същия закон, във вр. чл. 79 от ЗЗД.

Твърди в исковата молба, че е сключил Договор за потребителски кредит № PLUS-01253423 от 03.09.2008 г. с ответника, съгласно който му е отпуснал заем в размер на 3 000.00 лева, преведена му по банков път, след което за ответника възникнало задължение да погася заема на 34 месечни вноски от по 132.78 лева, включващи задължението по главницата и печалба на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД. Тъй като длъжникът преустановил погасянията на 30.10.2009 г., като е погасил само 12 месечни вноски, взискателят е предявил пред РС Котел издаване на заповед за изпълнение на парично задължение срещу длъжника Е.С., каквато заповед съдът е издал по ч. гр. д. № 326/2011 г. на РС Котел, срещу която длъжникът е подал възражение, че сочените размери „противоречат на българското гражданско законодателство в пълен обем”, което обуславя интереса на ищеца да предяви настоящия установителен иск по реда на чл. 415, ал. 1 от ГПК, като моли съда да осъди ответника да му заплати дължимите към настоящия момент суми, както следва: главница в размер на 2 274.45 лева; надбавка по чл. 4 от сключения между тях Договор, в размер на 646.71 лева и законна лихва за забава в размер на 377.58 лева.

В с. з. ищецът, редовно призован, не изпраща представител, депозира молба, в която заявява, че поддържа така предявения пред съда от него иск и моли съда да разгледа делото в негово отсъствие, в случай не се представят нови доказателства, с които да се запознае.

Ответникът по делото не е депозирал отговор, а в с. з. редовно призован, се явява лично, като заявява, че не оспорва дължимите суми, но тъй като не работел и не получавал доходи е изпаднал в неплатежоспособност.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено че с Договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01253423 от 03.10.2008 г., БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е отпуснало паричен заем на Е.Н. С. в размер на 3 000.00 лева. Сумата, предмет на Договора била преведена на клиента по банков път, съгласно чл. 1 от Договора, с което ищецът е изпълнил задължението си. Съгласно чл. 4 от същия договор, за ответника е възникнало задължението да погася заема на 34 ежемесечни вноски – всяка от по 132.78 лева, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалбата на Кредитора. Кредитополучателят е преустановил плащанията на вноските по усвоения от него кредит на 30.10.2009 г. като е погасил само 12 вноски  от 34 такива.

На основание чл. 5, изр. 2 от Договора, вземането на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е станало предсрочно изискуемо в неговия пълен размер, след като Кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски. Така ответникът се задължава да изплати заема, увеличен с надбавката в размер на 2 921.16 лева, представляващ оставащите 22 броя погасителни вноски към 30.11.2009 г. до момента на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 326/2011 г.

Към настоящия момент, ответникът е изпаднал в задължение към ищеца за сумите: 2 274.45 лева, представляващи непогасената главница от заема, 646.71 лева, представляващи надбавката по чл. 4 от Договора и 377.58 лева, представляващи законната лихва за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30.11.2009 г., до датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение – 08.07.2011 г. като общият размер на задължението възлиза на сумата 3 298.74 лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане, както и държавна такса в размер на 131.95 лева и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение.

Съдът намира предявения иск за основателен и доказан и следва да го уважи така, както е предявен, тъй като същия не бе оспорен по никакъв начин от явилия се в с. з. ответник, напротив той потвърди  задължението си към ищеца-кредитор.

Съдът следва да присъди на ищеца и направените по делото разноски в настоящото производство общо в размер на 231.95 лева от които 131.95 лева – държавна такса и 100.00 лева - юрисконсултско възнаграждение.

            Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 415, ал. 1 от ГПК съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл. 415, ал. 1 от ГПК, предявени от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез Юрисконсулт Ц.Х.Й., че ответника Е.Н.С., ЕГН **********,*** дължи на ищеца присъдените му по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 251 от 11.07.2011 г. по частно гражданско дело № 326/2011 г. на РС Котел, сумите: 2 274.45 лева (две хиляди двеста седемдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки), представляващи оставащата главница от потребителски паричен кредит, дължим от ответника по Договор за потребителски паричен кредит №  PLUS 01233423 сключен между страните по делото на  03.09.2008 г.,; 646.71 лева (шестстотин четиридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки), представляващи печалба на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД (надбавка по чл. 4) и 377.58 лева (триста седемдесет и седем лева петдесет и осем стотинки), представляващи обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на кредита – 30.11.2009 г., до датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 326/2011 г. на РС Котел  – 08.07.2011 г., или общо сумата 3 298.74 лева (три хиляди двеста деветдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), ведно със законната лихва върху дължимите суми, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение – 08.07.2011 г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата 131.95 лева (сто тридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща внесени от ищеца държавни такси за образуване на настоящото и предходно производство по чл. 410 от ГПК между страните и сумата 100.00 (сто лева) представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК  Е.Н.С., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез Юрисконсулт Ц.Х.Й., направените по делото разноски в настоящото производство общо в размер на 165.97 лева (сто шестдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки) от които 65.97 лева – държавна такса и 100.00 лева - юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

           

С Ъ Д И Я: