Р Е Ш Е Н И Е                                  

37

10.05.2012 година, град КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав на 15.02.2012 г., в публично заседание, в следния състав:

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

                           ЧЛЕНОВЕ…………………………..

                            ……………………………

            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :……………

                        ...........................

Секретар С.П. ........................................................................................                                                                        

прокурор………………………………….................................................................................

като разгледа докладваното от председателя ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело № 394  по описа на РС Котел за 2011 година:

         Производството по делото е образувано въз основа на искова молба, подадена от ищцата Б.С.К., против ответника Многопрофилна болница за активно лечение „Професор д-р Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с правно основание чл. 128 от КТ, с която ищцата претендира по отношение на ответника, да й бъде изплатено дължимо трудово възнаграждение в размер на 415,.15 лева и безплатна храна в размер на 222.00 лева или общо 637.15 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението.

Ищцата, чрез адвокат М.Г. твърди в исковата си молба, че е работила в ответното дружество като медицински лаборант по трудов договор № 5 от 10.03.2005 г. и с допълнителни споразумения към него № 22 от 30.03.2009 г. и № 54 от 29.06.2009 г. , с основно месечно възнаграждение в размер на 440.00 лева, допълнително месечно възнаграждение за прослужени години (клас) в размер на 10.20 % за работно време от осем часа. Със заповед № 13 от 01.09.2010 г. трудовото ú правоотношение с ответника било прекратено на основание чл. 325, т. 1 от КТ, като останало ответника да ú дължи претендираните суми. Ищцата моли съда да осъди ответника да й заплати дължимото трудово възнаграждение, както и стойността на полагаемата й се безплатна храна, а в случай на оспорване от страна на ответника, да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза. Претендират се разноски за адвокатско възнаграждение.

Исковата молба е предявена на ответника по реда на чл. 311, вр. чл.314, вр. чл. 131 от ГПК и в дадения му едномесечен срок, същият не е депозирал отговор по нея и не е изразил становище по предявения иск, не го е оспорил по стойност и размер.

В с. з. за ищцата, редовно призована се явява адвокат М.Г.,***, която от нейно име поддържа предявения иск и моли съда да го уважи и да постанови неприсъствено решение, тъй като ответникът, редовно призован, не изпраща свой представител, не изразява становище по предявения иск.

Съдът намира за наличие на всички предпоставки за постановяване на решение при условията на чл. 238, ал. 1 ,т. 1 от ГПК за неприсъствено решение.

От всички събрани по делото доказателства, съдът приема за установено като фактическа обстановка твърденията в исковата молба. Видно от приложенията към исковата молба, ищцата е упражнявала трудова дейност в ответното дружество на длъжност „медицински лаборант”, като е била назначена с трудов договор № 5 от 10.03.2005 г. и със Заповед № 13 от 01.09.2010 г. трудовото й правоотношение с ответника било прекратено на основание чл.325, т. 1 от КТ.  В приложената по делото служебна бележка, издадена на ищцата от ответното дружество, подписана лично от неговия управител, се удостоверява факта на съществуващото задължение. Съгласно нея, за месец февруари 2010 г., ответникът не е изплатил на ищцата сумата 20.00 лева, представляваща стойността на полагащата ú се безплатна (предпазна) храна за времето от 10 работни дни; за месец март - сумата 44.00 лева, стойността на полагащата й се безплатна храна за 22 работни дни; за месец април - сумата 44.00 лева, представляваща стойността на полагащата й се безплатна храна за 22 работни дни; за месец май - сумата 32.20 лева, представляваща стойността на полагащата й се безплатна храна за 16 отработени дни; за месец юни  - сумата 19.99 лева, представляваща стойността на неизплатеното ú трудово възнаграждение и сумата 26.00 лева, представляваща стойността на неизплатената й полагаема безплатна храна за 13 работни дни; за месец юли - сумата 152.81 лева, представляваща стойността на неизплатеното ú трудово възнаграждение и сумата 12.00 лева, представляваща стойността на неизплатената й полагаема безплатна храна за отработени 6 дни и за месец август - сумата 242.35 лева, представляваща стойността на неизплатеното ú трудово възнаграждение и сумата 44.00 лева, представляваща стойността на неизплатената й полагаема безплатна храна за 22 работни дни.

Издавайки гореспоменатата служебна бележка с цитираната информация в нея, ищецът „удостоверява, че поради затруднено финансово състояние не са изплатени на Б.С.К. - медицински лаборант, съответните суми, както следва …………. „ (вече цитирани), с което приема за установено съществуването на задължението му към ищцата.

С оглед така установената фактическа обстановка, съдът стигна до извода, че предявените искове за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение за месеците юни, юли и август 2010 г., както и за стойността на полагаемата се ищцата безплатна (предпазна) храна за месеците от февруари до август 2010 г. са изцяло основателни и следва да ги присъди на ищцата, предявени от нея спрямо ответника.

За да уважи предявените искове, съдът установи наличие следните предпоставки: 1. наличие на съществувало трудово правоотношение между страните, в съответния период от време; 2. работодателят да не е изпълнил задължението си за заплащане на трудовото възнаграждение на работника или служителя. По делото се доказа по безспорен и категоричен начин съществувалото трудово правоотношение между ищцата и ответното дружество, а също така и че работодателят и ответник в настоящото производство, не е изпълнил задължението си за заплащане на трудовото възнаграждение, както и стойността на надбавката за полагаема храна. Полаганият от ищцата труд е бил възмезден, предвид естеството на всяко трудово правоотношение. Срещу положения труд, съгласно императивното изискване на закона, за работодателя е възникнало насрещното задължение да заплати на работника трудово възнаграждение, съгласно уговореното в трудовия договор и допълнителните споразумения към него.

Върху сумата, която ще бъде присъдена, се дължи заплащане на законната лихва, считано от 19.09.2011 г. - датата на предявяване на иска, до окончателното му изплащане.

На основание чл. 359 от КТ ищцата не дължи заплащане на държавна такса.

С оглед изхода от спора, ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати по сметка на РС Котел на основание чл. 78, ал. 6, вр. чл. 72, ал. 1, вр. чл. 71, ал. 1, изр. 1, предл. 1, вр. чл. 69, ал. 1а, т. 1 от ГПК, вр. чл. 72 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, смута в размер на 50 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на иска, както и да присъди на ищцата направените по делото от нея разноски за адвокатски хонорар в размер на 150.00 лева.

         Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 239, ал. 1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА ответника МБАЛ  „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД,  гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски” № 3 8 ул. „Изворска” № 85 (сграда на СБР Котел), представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ, на ищцата Б.С.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат М.Г.,***, общо сумата 637.15 лева (шестстотин тридесет и седем лева и петнадесет стотинки), в това число 415.15 лева – трудово възнаграждение  и 222.00 лева – стойността на полагема безплатна храна, ведно със законната лихва върху общата сума , считано от 19.09.2011 г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението, както и сумата 150.00 лева, представляваща направени от нея по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6, вр. чл. 72, ал. 1, вр. чл. 71, ал. 1, изр. 1, предл. 1, вр. чл. 69, ал. 1а, т. 1 от ГПК, вр. чл. 72 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ответника МБАЛ  „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД,  гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски” № 3 8 ул. „Изворска” № 85 (сграда на СБР Котел), представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата от 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на иска, както и направените по делото от ищцата разноски за адвокатски хонорар в размер на 150.00 лева.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

        

С Ъ Д И Я: