Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

17

15.03. 2012 г. , гр. КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ, граждански  състав, на 16.11.2011 г. в публично съдебно заседание, в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ : ………………………………

………………………………….

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : ……………...............……..

……………...............……..

секретар С.П.……...…………………………………………....................................

прокурор  ..................................................................................................................................

като разгледа докладваното от Председателя ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело номер 393 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е образувано по молба от Х.М.Ч., чрез адвокат Х. ***, с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР за промяна на фамилното име на молителката от К., на Ч., поради наличие на важни обстоятелства, по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР.

В молбата се твърди, че при раждането си молителката е записана с имената Х.М.Ч.. По време на Възродителния процес, имената ù били променени с български на Х. М. Ч.. С Решение № 7 от 19.05.2005 г. на Кмета на Община Котел, рождените ù имена били отново възстановени. През 1989 г. заминала за Р Турция, като по-късно придобила и турско гражданство. Там била с рождените си имена и с оглед турското законодателство, фамилното й име звучало Чакър, а не Ч.. На 18.08.1996 г. молителката сключила граждански брак с А.. К., при което приела фамилното име К. а през 2009 г. с Решение № 157/2009 г. на Семеен съд Юмрание, Р Турция, бракът ù бил прекратен с развод, като съдът не се е  произнесъл по въпроса за фамилното име, според законодателството там. След проведена административна процедура в Р Турция, молителката възстановила предбрачното си име Ч. с което име вече фигурирала в турските документи, а в българските – с името Ч.. Задграничният й паспорт обаче изтичал през месец февруари 2012 г. и предстояло снабдяване с нов такъв. При подготовката на документите по подмяна на задграничния й паспорт, служителка от Община Котел я информирала, че в регистрите в Общината, фигурирала с името К.и не било възможно името ù да се промени по административен ред, независимо от представеното от нея бракоразводно решение и турски документи за самоличност. Молителката определено не желае да носи фамилното име на бившия си съпруг и моли съда да промени така установеното в Р България фамилно име К., на Ч..

В съдебно заседание молителката, редовно призована, не се явява, представлява се от адвокат Х. Ч., която от нейно име подържа молбата така, като е предявена.

Община Котел, конституирана като заинтересована страна в производството, не изпраща представител и не взема становище по молбата.

За РП Котел, конституирана като заинтересована страна в производството, се явява прокурор Силвия Рандева, която счита, че няма пречка за съда да уважи молбата.

Съдът, след като обсъди доводите на молителя и на РП Котел и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа страна:

Видно от представения по делото заверен препис от акт за раждане № 258, съставен на 21.09.1972 г. в Община Котел и издаденото въз основа на него удостоверение за раждане, молителката е родена на *** *** и при раждането си е записана с имената Х.М.Ч.. По време на Възродителния процес през 1985 г. имената й са били променени насилствено на Х. М. Ч..

С решение № 7/19.05.2005 г. на Кмета на Община Котел са възстановени турските й имена, които молителката е носила до 1985 г.

Видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак, както и от Акт за граждански брак № 20 от 04.09.2007 г. молителката е сключила граждански брак с турския гражданин от Истанбул А.К., в град Гьонен, област (вилает) Балъкесир, Р Турция.

По-късно, с Решение № 2009/157, постановено по дело № 2009/30 на Първи семеен съд Юмрание, (надлежно преведено на български език и легализирано) бракът между молителката и А.К. е прекратен с развод, като в Решението липсва произнасяне по въпроса за фамилното име, което молителката ще продължи да носи след прекратяване на брака с К.

С допълнително проведена в Р Турция административна процедура, молителката възстановява отново предбрачното си фамилно име Ч., което е видно от приложения по делото турски документ за самоличност - лична карта, издадена веднага след развода - 09.06.2009 г.

От приложения препис на страници от задграничния паспорт на молителката с номер 354336939, издаден на 02.02.2007 г. от МВР Сливен, срокът му на валидност изтича на 02.02.2012 г. Молителката желае да ù бъде издаден нов такъв, поради което предприема съответните действия по набавяне на нужните документи от Община Котел. Съответната служителка от Община Котел я е информирала, че в регистрите на Общината молителката фигурирала с фамилно име К.  името на бившия ù съпруг, което тя не желае да носи. Очевидно в Община Котел не е постъпила информация по надлежен ред за настъпилата промяна в гражданско отношение на молителката, а именно че бракът й с А.К. е прекратен и с допълнителна административна процедура е възстановила предбрачното си фамилно име, което й е създало съответните затруднения и тъй като молителката не желае да носи фамилното име на бившия си съпруг обуславя правния й интерес от настоящото производство.

В съдебно заседание съдът разпита като свидетели две лица, в чиито показания не намери основание за съмнение и ги кредитира изцяло, като единодушни и безпротиворечиви, относно фамилното име на молителката Ч., според които това е фамилното име, с което са я познавали още от детските й години, като фамилия на нейното семейството и на нейните родители и че никога не са чували да е носила фамилното име Каткар.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Молбата е основателна и следва да бъде уважена. Установиха се твърдените важни обстоятелства по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, които мотивират съда да постанови решение, с което да допусне промяна на фамилното име от К. на Ч.. Твърденията на молителката са доказани, а необходимостта от допускане на исканата промяна, уважителна

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

           

ДОПУСКА на основание чл. 19 от ЗГР ПРОМЯНА на фамилното име на молителката Х.М.Ч., ЕГН **********, със съдебен адрес адвокат Х. ***, във всички регистри на Община Котел, където е записана с фамилно име К., на Ч..

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отразяване в регистрите и актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

С Ъ Д И Я: