Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

Номер  10.,   17 февруари 2012 г. , град  КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН  СЪД  КОТЕЛ, граждански  състав, на деветнадесети януари през две хиляди и дванадесета година, в публично съдебно заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОВКА  БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ : ………………………………

……………………………….

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : ..….................……………..

…....................……………..

секретар С.П. ........................................…………………...………………………………………….

прокурор ………………….………………….......................................………………...……………….……………

като разгледа докладваното от Председателя ЙОВКА  БЪЧВАРОВА гражданско дело номер 376 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Главният иск е с правна квалификация чл.49, ал.3 вр. ал.1 от Семейния кодекс за прекратяване на сключения на 24.08.2000 г. в село Ж., община К. граждански брак между ищцата В.Н.И. и ответника И.Г.И. като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се заявява искане за произнасяне по въпроса за брачната вина. Твърди се, че малко след сключване на брака отношенията им се изострили и стигнали до непоносимост, поради което  от 2004 г. до настоящия момент живеят в състояние на фактическа раздяла. Нямали родени от брака деца. Счита, че е невъзможно отношенията им да се нормализират, поради което моли брака да бъде прекратен с развод. Желае след развода да продължи носи фамилно име И.. Заявява, че семейството не притежава семейно жилище. Не заявява и претенции към съпруга си за издръжка след развода.

Ответникът не подал отговор срещу исковата молба.

В съдебно заседание ищцата се явява лично и се представлява от адв. М.Г. ***, която поддържа предявените искове и моли съда да ги уважи.

Ответникът не се явява и не се представлява.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност намира за за установено следното :

Предявеният иск за прекратяване на брака поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство с правно основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК е основателен и доказан и следва да се уважи, тъй като се установи, че брачната връзка е доведена до състояние на дълбоко и непоправимо разстроена и не може да бъде заздравена. На 24.08.2000 г. ищецът и ответницата са сключи граждански брак в кметството в село Ж.. От брачното съжителство не са родени деца. След около две години ответникът напуснал семейството оттогава съпрузите не са поддържали каквито и да било отношения помежду си. И двамата свидетели изразиха категоричното си становище, че е невъзможно да се възстановят нормалните съпружески отношенията по причина, че от 9 години съпрузите не се били виждали. В исковата молба е направено изрично искане съдът да не се произнася по въпроса за брачната вина, поради което съдът не дължи произнасяне по този въпрос. Основателно е искането на ищцата след развода да приеме да носи предбрачното си фамилно име И..

По делото страните не са направили искане за присъждане на направените разноски, поради което този въпрос не се обсъжда.

Съдът определя окончателна държавна такса в размер на 50.00 лева, от които 25.00 лева са внесени от ищцата при образуване на делото, а останалите 25.00 лева следва да се възложат на ответника.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 24.08.2000 год. в кметство село Ж. община К. граждански брак между ищцата В.Н.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес град К., ул.******, № *** адв. М.Г., и  ответника И.Г.И., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство  на брака.

ПОСТАНОВЯВА ищцата В.Н.И., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име И..

ОСЪЖДА И.Г.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.