Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

Номер 78,   28 декември 2011 г. , град  КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН  СЪД  КОТЕЛ, граждански  състав, на петнадесети декември през две хиляди и единадесета година, в публично съдебно заседание, в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОВКА  БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ : ………………………………

……………………………….

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : .................…………………..

.................…………………..

секретар Н.М...........…...……..…………...….............................…………..……………….

прокурор …………………………......................………………………...……................……...........……

като разгледа докладваното от Председателя ЙОВКА  БЪЧВАРОВА гражданско дело номер 365 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от Д.И.Е. против „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, в която се твърди, че с ответника са в трудовоправно отношение и за времето от месец юни 2010 г. до месец юли 2011 г., вкл., не ù било изплатено полагащото ù се трудово възнаграждение в размер общо на 1 739.57 лева. Претендира и законната лихва, считано от подаване на исковата молба на 17.08.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението. Моли за присъждане на направените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът не е подал отговор срещу исковата молба.

С доклада по делото съдът е приел, че е сезиран с два обективно кумулативно съединени иска – чл.128 от КТ и по чл.86, ал.1 от ЗЗД.

В съдебно заседание ищцата се представлява от адв. М.Г. ***, която моли съда да уважи главния иск за сумата, която остава неизплатена на ищцата, съобразно настъпилите след предявяване на иска плащания.

За ответника се явява управителя д-р Й., който не оспорва основателността на предявения иск. С оглед извършените плащания след предявяване на иска моли предявения иск да бъде уважен частично.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност намира за установено следното от фактическа страна:

Не се спори по делото и е установено, че ищцата и ответника са в трудовото правоотношение, възникнало по силата на трудов договор от 1989 г. Съобразно последното изменение на трудовия договор, ищцата заема длъжността оператор въвеждане на данни в компютър с основно месечно възнаграждение в размер на 440.00 лева. Представени са две удостоверения, издадени от работодателя, първото от които удостоверява размера на дължимите и неизплатени на ищцата месечни трудови възнаграждения към момента на подаване на исковата молба, а второто - останалия неизплатен размер на възнагражденията, съобразно плащанията, извършени от работодателя след предявяване на иска :  За месец юни 2010 г. на ищцата ù се дължи 5.38 лева. За месец юли 2010 г. ù се дължи 155.00 лева. За месец август 2010 г. ù се дължи 273.35 лева. За месец септември 2010 г. дължимата сума е била 100.04 лева, която е била изцяло изплатена. За месец ноември 2010 г. ù се дължи сумата 125.43 лева. За месец март 2011 г. ù се дължи сумата 94.77 лева. За месец май 2011 г. дължимата сума е била 192.16 лева, част от която е била изплатена и към момента се дължи остатъкът от 52.16 лева. За месец юни 2011 г. дължимата сума е била 369.37 лева, част от която е била изплатена и към момента се дължи остатъкът от 89.37 лева. За месец юли 2011 г. дължимата сума е била 424.07 лева, която е била частично изплатена и към момента се дължи остатъкът от 124.07 лева. Сумата от дължимите към момента неплатени месечни трудови възнаграждения е в размер на 919.53 лева.

            Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Искът с правно основание чл.128 от КТ е основателен, доказан и следва да бъде уважен частично. В производството по този иск работникът или служителят следва да установи всички елементи от фактическия състав, за които носи доказателствената тежест. Той трябва да установи, че е в трудовоправни отношения с ответната страна за претендирания период, което се доказа в настоящия процес. Разпоредбата  на чл.245, ал.1 от КТ гласи, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, като в ал.2 е регламентирано, че разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва. Предпоставка за прилагане на тази гаранционна норма е добросъвестното изпълнение на трудовите задължения. А добросъвестността се предполага до доказване на противното.  В случая тя не означава друго, освен че през исковия период ищцата е била изправна страна, т. е. че точно е изпълнила задължението си да престира работна сила.  Обратното в случая не е доказано, а и липсват оспорвания и възражения в тази насока.

 Съдът приема за дължима сумата, посочена в издадената от ответното дружество служебна бележка, общо в размер на 919.53 лева. 

Съдът следва да отхвърли иска за разликата над сумата 919.53 лева до пълния му предявен размер 1 739.57 лева, която към момента вече е изплатена, тъй като е съдът е задължен, според чл.235, ал.3 от ГПК, да вземе предвид и тези факти, които са настъпили след предявяване на иска и които са от значение за спорното право.

Основателен е и иска с правно основание чл.86 от ЗЗД, тъй като с подаване на исковата молба ответникът е изпаднал в забава за плащане, поради което законната лихва следва да се присъди от този момент.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК съдът следва да осъди ответника да заплати на ищцата направените от нея разноски в размер на 150.00 лева, платени за адвокатски хонорар. Направените разноски се дължат в пълен размер, тъй като исковата сума е била заплатена от ответника в хода на производство.

            На основание чл.78, ал.6 от ГПК съдът следва да осъди ответното дружество да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на иска, а държавната такса върху отхвърлената част от иска остава за сметка на съда.

            На основание чл.242, ал.1 от ГПК съдът следва  да допусне предварително изпълнение на решението в частта му, в която се присъждат на ищцата трудовото възнаграждение по чл.128 от КТ заедно със следващите се лихви.

            Водим от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

            ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, , ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., ЕГН **********,*** Стоянов, 8, сумата 919.53 (деветстотин и деветнадесет лева и петдесет и три стотинки), представляваща неплатена част от трудовото ù възнаграждение за месеците юни, юли, август, септември и ноември 2010 г., март, май, юни и юли 2011 г., като иска за разликата до пълния му предявен размер от 1 739.57 лева ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., с посочени данни, законната лихва върху сумата 919.53 лева, считано от 17.08.2011 г. до окончателното ù изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., с посочени данни, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от постановяването му.

 

                                                                                   П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :