Р Е Ш Е Н И Е

3

гр. Котел, 16.01.2012 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КОТЕЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, в открито заседание на 16.02.2011 година в състав :

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН ЧЕНКОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: .......................

..........................

секретар С.П. .......................................................................................................

прокурор Силвия Рандева...................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 360 по описа на РС Котел за 2011 г., за да се произнесе, съобрази следното :

            Подадената молба е с правно основание чл. 38, ал. 4, вр. чл. 54 от ЗГР. Производството се движи по реда на чл. 549 и сл. от ГПК.

            Молителят, чрез процесуалния си представител твърди, че на  17.08.2007 г. в гр. Котел, в дома си е починала майка му, но незнаейки за задължението си да представи издаденото съобщението за смърт пред длъжностното лице в Община Котел, за да бъде съставен съответния акт за смърт, такъв в крайна сметка не е съставен. Моли съда да постанови решение, с което  да установи факта на смъртта на майка му, като задължи Община Котел да й състави акт за смърт.

            В с.з. за молителят, редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат А.Г., която от негово име поддържа  молбата, така както е подадена.

            За РП Котел се явява прокурор Рандева и изразява становище, че няма  законови пречки молбата да бъде уважена.

            За Община Котел, редовно призовани, не се явява представител.

            От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

            Молителят е единствено дете – син, на починалата И. М. Р. видно от представеното удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0107 от 28.06.1962 г. на Община Котел.

Видно от издаденото съобщение за смърт № 9 от 17.08.2007 г., на ЕТ „Д-р Господин Ганчев,  АПМП Котел,  лекуващият лекар доктор Т. Я.С. е установил, че на 17.08.2007 г.  в 10:00 ч. лицето И. М. Р. е починала в дома си в гр. Котел от мозъчен инсулт, придружен от остра дихателна и сърдечна недостатъчност.

В указания в разпоредбите на чл.54, ал.1 от ЗГР молителят не е съобщил в Община Котел, за да  бъде издаден акт за смърт на починалата му майка И. Р., поради което към настоящия момент Община Котел може да издаде единствено удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние и именно такова е издадено под № 3 от 07.04.2009 г.

            Горната фактическа обстановка, съдът възприе за установено по безспорен  и катогоричен начин, след като кредитира всички представени писмени доказателства по делото, тъй като те взаимно си кореспондират.

            След така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

            Молбата е основателна и като такава следва да се уважи. Налице е правен интерес от страна на молителя да води настоящото производство. Той намира израз в това, че на майката на молителя не е съставен акт за смърт, както и произтичащото след него съответно удостоверение за наследници.

            Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗГР, при липса на съставен акт за смърт, заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред.

            Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗГР, актовете за гражданско състояние се съставят от длъжностното лице по гражданско състояние в общината или кметството, на чиято територия е станало събитието, тъй като смъртта е настъпила на територията на гр. Котел, заинтересовано учреждение, което следва да състави акт за смърт на починалата, се явява Община Котел.

Предвид на това и с оглед  безспорната доказаност на претенцията съдът следва да постанови решение, с което да  признае за установено по отношение на Община Котел, че И. М. Р. родена на *** ***, е починала в гр. Котел, в дома си, на 17.08.2007 г. и да се задължи длъжностното лице по гражданското състояние да състави акт за смърт със съответните реквизити.

            Водим от горното съдът

 

                                              Р    Е         Ш     И    :

            ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че И. М. Р., бивша жителка на гр. Котел, родена на *** ***, ЕГН **********,  е починала на 17.08.2007 г. в гр. Котел.

            ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданското състояние да състави акт за смърт на Иванка Митева Рашева.

            ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел, за съставяне акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му  на страните, пред ОС Сливен.

 

 

С Ъ Д И Я :