Р Е Ш Е Н И Е

98

31.10.2012 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на 10.10.2012г., в публично съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар С.П.  .............................................................................................................

прокурор: .................................................................................................................................... като разгледа докладваното от съдията Иван Ченков гражданско дело № 303 по описа на РС Котел  за 2011 г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е с правно основание чл.45 от ЗЗД , в коeто ищеца М.Н. предявява гражданския си иск за сумата 7 000 лева, представляваща обезщетение за причинени му от ответника Б.А.Я., имуществени вреди на собствения му мотоциклет БМВ, вследствие причинено от ответника ПТП.

В депозирания отговор се изразява становище, че искът бил погасен по давност, тъй като увреждането било настъпило през 2006 г.

В последното съдебно заседание по делото, проведено на 10.10.2012 г. страните, редовно призовани, не изпращат свои представители.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Видно от представеното по делото решение № 149 от 11.12.2006 г. постановено по НАХД № 152/2006 г. на РС Котел, ответникът по делото е признат за виновен в извършено от него престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б” от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено наказание глоба в размер на 500 лева, за това, че на 03.07.2006 г. в село Тича, при управление на МПС, нарушавайки правилата за движение, причинил три средни телесни повреди на М.Н. - настоящия ищец.

При автопроизшествието  ищецът се е движил с мотоциклет БМВ, негова собственост, видно от представеното свидетелство за регистрация № 004720806 и съгласно което, ищецът е придобил собственост върху процесния мотоциклет от 23.05.2000 г.

С оглед по-доброто изясняване на фактическата обстановка, съдът назначи съдебнотехническа експертиза, по която бе изслушано вещото лице Г.Х., който даде категорично заключение относно размера на нанесените на мотоциклета щети, като в съдебно заседание потвърди становището си от заключението, а именно че процесното МПС, в състоянието, което той го е намерил,  може да бъде възстановено и стойността му възлиза на 1 056 лева, в това число труд, части, ремонт.

С определението си от закрито съдебно заседание от 16.07.2012 г. съдът не е уважил изразеното от ищеца несъгласие с двете експертизи и е поискал нова тройна експертиза, тъй като е счел, че изготвените на този етап две съдебнотехнически експертизи, дават достатъчна за съда яснота за разрешаване на спора и не намира за нужно назначаване на нова тройна съдебнотехническа експертиза, която излишно би обременила процеса и не би дала различно становище от предходните.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът стигна до извода си, че предявеният иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД, е основателен, в размера му съобразно заключението на вещото лице, а именно за сумата 1 056 лева, а претенцията до пълния размер на предявения иск от 7 000 лева, съдът следва да отхвърли като неоснователна и недоказана, тъй като в хода на производството по делото не се доказа стойността на нанесените на мотоциклета щети да възлиза на претендираната от ищеца стойност.

Произнасяйки се по въпроса за разноските по делото, с оглед изгода от спора, съдът следва да осъди ответника за да заплати  по сметка на РС Котел сумата 50.00 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на иска, а също така и възнагражденията на вещото лице за изготвените две съдебнотехнически експертизи в общ размер 270.00 лева.

Ръководен от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА  Б.А.Я., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.Н., ЕГН **********,***, сумата 1056.00 (хиляда и петдесет и шест) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, като отхвърля претенцията в останалата ù част до 7 000 лева, като неоснователна и недоказана.

ОСЪЖДА  Б.А.Я., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 320.00 (триста и дведесет) лева, от които 50.00 лева – държавна такса, съобразно уважения размер на иска и 270.00 лева – възнаграждение на вещо лице.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

С Ъ Д И Я