Р Е Ш Е Н И Е

18

15.03.2012 година, град КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав на седми 14.12.2011 г., в публично заседание, в следния състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

                           ЧЛЕНОВЕ…………………………..

                            ……………………………

            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :……………

                        ...........................

Секретар Савка Панова .............................................................................................................                                                                       

прокурор………………………………….................................................................................

като разгледа докладваното от председателя ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело № 219  по описа на РС Котел за 2011 година:

Ищецът  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е предявил иск срещу С.Л.Т., на основание чл. 4 и чл. 7, т. 4 и т. 8 от Закона за потребителския кредит, чл. 33 от същия закон, във вр. чл. 79 от ЗЗД.

Твърди в исковата молба, че е сключил Договор за потребителски кредит № CASH-04145955 от 19.12.2007 г. с ответницата, съгласно който ù е отпуснал заем в размер на 400.00 лева, по силата на който ответницата се задължила да го погася на 24 седмични вноски от по 23.67 лева. Длъжницата погасила само 13 вноски, като преустановила плащането на вноските на 27.03.2008 г. Съгласно чл. 5, изр. 2 от Договора, вземането на Кредитора става предсрочно изискуемо в пълен размер, ако Кредитополучателят просрочи четири или повече седмични вноски. По частно гражданско дело № 74/2011 г. РС Котел на основание чл. 410 от ГПК  е издал в полза на ответника Заповед за изпълнение срещу длъжника Т., срещу която заповед Т. е подала възражение, поради което ищецът на предявява настоящия иск на основание чл. 415, ал. 1 от ГПК за установяване на вземането.

В с. з. ищецът, редовно призован, не изпраща представител, депозира молба, в която заявява, че поддържа така предявения пред съда от него иск и моли съда да разгледа делото в негово отсъствие, в случай не се представят нови доказателства, с които да се запознае, а по същество пледира съда да приеме за установенно, че ответникът дължи сумите, като при неявяване в с. з. на ответника, да бъде постановено неприсъствено решение, в случай че са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК. Претендират се разноски.

Ответникът по делото не е депозирал отговор, а в с. з. редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът приема за установено, че  с Договор за потребителски паричен кредит № CASH-04145955 от 19.12.2007 г., БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е отпуснало паричен заем на ответницата С.Т. в размер на 400.00 лева. Сумата, предмет на Договора била усвоена от клиента, с което ищецът е изпълнил задължението си по чл. 3 от същия Договор. Съгласно чл. 3, изр. 2, за ответника е възникнало задължението да погася заема на 24 седмични вноски – всяка от по 23.67 лева, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалбата на Кредитора. Кредитополучателят е преустановил плащанията на вноските по усвоения от него кредит на 27.03.2008 г. като е погасил само 13 вноски  от дължими общо 24 такива.

На основание чл. 5, изр. 2 от Договора, вземането на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е станало предсрочно изискуемо в неговия пълен размер, след като Кредитополучателят просрочи 4 или повече месечни вноски. Така ответникът се задължава да изплати заема, увеличен с надбавката в размер на 253.96 лева, представляващ оставащите 11 броя погасителни вноски към 17.04.2008 г. когато кредитът е станал предсрочно изискуем.

Ответницата следва да дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва от 72.73 лева за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита 17.04.2008 г., до момента на подаване на Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение по предхождащото настоящото производство частно гражданско дело № 74/2011 г. на РС Котел.

Към настоящия момент, ответницата е изпаднал в задължение към ищеца за сумите: 253.96 лева, представляващи непогасената главница от заема и надбавката по чл. 4, както и сумата 72.73 лева, представляващи обезщетение за забава по чл. 5, на основание чл. 19 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, до датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение, ведно със законната лихва върху дължимите суми, от момента на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение, до окончателното им изплащане, или общо дължимата сума по Договора възлиза на 326.69 лева.

Съдът, на основание чл. 78 от ГПК, следва да присъди на ищеца и направените съдебни и деловодни разноски по настоящото производство и по производството по ч. гр. д. № 74/2011 г.

            Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 239 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено, че е налице вземане от страна на ищеца БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л. Льо П., чрез адвокат Е.Х.,***, от ответницата С.Л.Т., ЕГН **********,*** на сумите: 253.96 лева (двеста петдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща главницата от дължимите 11 погасителни вноски по Договор за потребителски кредит  CASH-04145955 от 19.12.2007 г., сключен между двете страни, ведно с надбавка по чл. 4 от Договора;  72.73 лева (седемдесет и два лева и седемдесет и три стотинки), представляваща обезщетение за забава по чл. 5 от Договора и на основание чл. 19 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – 17.04.2008 г., до датата на подаване на Заявлението по чл. 410 от ГПК – 16.02.2011 г. ВЕДНО със законната лихва върху дължимите суми по Договора CASH-04145955 от 19.12.2007 г., от момента на подаване на Зявлението по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 74/2011 г. на РС Котел – 16.02.2011 г., до окончателното им изплащане, или общо дължима сума по Договора 326.69 лева (триста двадесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки), както и направените съдебни и деловодни разноски, направени по ч. гр. д. № 74/2011 г. и по настоящото производство в размер на 50.00 (петдесет) лева и 100.00 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

 

С Ъ Д И Я: