Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер  79,   29 декември 2011 г. , град  КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН  СЪД   КОТЕЛ, граждански  състав, на двадесети декември през две хиляди и единадесета година, в публично съдебно заседание, в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОВКА  БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ………………….......………………

…………………...……………….

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : …….............……………..

……...........……………..

секретар С.П. ..........................................…..…………………...…….…………………………….

прокурор ……………………………………………….........................................……….……...…………………

като разгледа докладваното от Председателя ЙОВКА  БЪЧВАРОВА гражданско дело номер 218 по описа на РС Котел за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Искът е с правно основание чл.1, т.3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР), предявен от К. Я. (Я.В.К.), а ответници са ОУ „Н. Й. Вапцаров” в село Ябланово и РУСО Сливен. Ищецът твърди, че за периодите 01.02.1956 г.-20.08.1957 г. и 01.08.1966 г.-31.08.1967 г. работил като през първия период като начален учител, а през втория период като директор на основното училище в село Ябланово. При подготовката на документи за пенсия се оказало, че ведомостите за посочените периоди не се съхранявали, за което му е издадено удостоверение от ОУ. Твърди, че е работил от 07.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 18.00 часа на шестдневна работна седмица. Трудовото му възнаграждение било определено въз основа на утвърдена щатна таблица за педагогическия персонал в учебните заведения, към което се начислявала и добавка за прослужено време. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено в отношенията му с ответниците, че е полагал за посочените периоди труд по трудово правоотношение, който се зачита за трудов стаж.

      В срока по чл.131 от ГПК ответниците са подали отговори срещу исковата молба. От страна на ОУ молбата се оспорва с твърдения, че ОУ не е пасивно легитимирана страна по спора. РУСО Сливен оспорва иска с твърдения, че е недоказан, тъй като не са представени доказателства, от които да се направи извод за вероятната основателност на иска. Моли да не се допускат до разпит поисканите свидетели, тъй като не са налице условията на чл.6, ал.1 от ЗУТОССР. Моли иска да бъде отхвърлен. Молят при постановяване на евентуално позитивно за ищеца решение разноските за останат в негова тежест.

В съдебно заседание ищецът се явява лично и се представлява от адв. М.Г. ***, която поддържа предявения иск и моли присъждане на направените в хода на делото разноски.

Ответникът ОУ „Никола Й. Вапцаров” Ябланово се представлява от временно изпълняващия длъжността директор А. О., който не поддържа отговора и заявява, че не оспорва иска с оглед новооткритите след депозиране на отговора писмени доказателства.

Ответникът РУСО Сливен се представлява от юрисконсулт С. С., който също не поддържа отговора и с оглед на събраните в съдебно заседание писмени и гласни доказателства заявява, че не оспорва иска. Моли съда да не възлага разноските в тежест на ответника, тъй като по делото било установено, че липсващите ведомости не били изгубени по вина на този ответник.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Предявеният иск е допустим, тъй като от страна на работодателя е издадено удостоверение, съобразно чл.5 от ЗУТОССР, че документите, въз основа на които се установява стажът, са изгубени.

 

В съдебно заседание директорът на ОУ в село Ябланово представи главните класни книги за учебните години от 1954 г. до 1963 г. и за учебната 1964/1965 г., както и за учебните 1965/1966 г. и 1966/1967 г. В тези учебни книги са записвани имената на учениците от всички класове, учили в училището през съответната учебна година, както и крайните оценки по всеки от изучаваните предмети. Съдът констатира при извършената справка в съдебно заседание, че под имената на учениците от съответния клас се е подписвал класният им ръководител, както и директорът на училището. На няколко места в книгите името на директора е изписано и собственоръчно Я.К., положен е подпис. Навсякъде подписът е положен със зелено мастило. Този подпис със същите отличителни и устойчиви белези е положен до „директор” и там, където името не е изписано с думи.

На основание чл.6, ал.1 и ал.4 от закона съдът допусна и разпита като свидетели лицата Муса Моллов и Вели Кехайов, които безпротиворечиво установиха с показанията си, че те двамата, ищецът, както и още едно лица са били първите учители, започнали работа в училището на село Ябланово. Били изпратени да учат в откритите тогава педагогически училища, като ищецът завършил в град София, а останалите трима в град Кърджали. Четиримата постъпили на работа на 20.08.1955 г. Св. В. К. започнал в училището в съседното село Малко село, а останалите му колеги - в училището в село Ябланово. От 1955 г. до 1957 г. ищецът работил като директор (а не както се поддържа в исковата молба, че е работил като учител). През 1957 г. ищецът бил приет като студент в град София и завършил през 1963 г., след което се върнал в село Ябланово и отново бил назначен като директор през учебната 1963/1964 г. В продължение на 10 месец ищецът отбивал и редовната си военна служба. На длъжността директор ищецът работил без прекъсване до около средата на 70-те години, когато се изселил от България и се установил да живее постоянно в Р Турция. И двамата свидетели заявиха, че те също са установявали по съдебен ред трудовия си стаж за периода, за който липсват разплащателните ведомости.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи :

Предявеният иск е основателен и доказан. Ищецът проведе пълно и главно доказване на всички правнорелевантни факти, за които носи доказателствената тежест, определена от материалноправната норма, и разпределена от съда с доклада по делото. За да бъде уважена претенцията по чл.1, ал.1, т.3 от ЗУТОССР, е необходимо да се установи, че за процесния период ищецът е работил в посоченото предприятие, както и работното място, заеманата длъжност, продължителността на работния ден и начина на заплащане на положения труд. Категорично и безспорно се установи както от събраните писмени доказателства, така и от изслушаните свидетели, че за периодите 01.02.1956 г.-20.08.1957 г. и 01.08.1966-30.08.1967 г. ищецът е работил в ОУ в село Ябланово като директор. Тъй като в исковата молба се твърди, че за първия период ищецът е работил като начален учител и не последва необходимото изменение на предявения иск, съдът следва да приеме за установено, че ищецът е работил като начален учител. Ищецът твърди, че е работил на десетчасов работен ден, но тъй като това твърдение влиза в противоречие с императивната норма на чл.39 от Кодекса на труда от 1951 г., според която нормалният работен ден е осем часа през деня, поради което следва да приеме, че ищецът е работил на осемчасов работен ден при шестдневна работна седмица.

По отношение на искането на ищеца за заплащане на направените от него разноски следва да се има предвид, че настоящото производство е уредено в ЗУТОССР със специални правила, отклоняващи се в някои отношения от установените в ГПК общи правила на исковия процес. От разпоредбата на чл.9, ал.2 от ЗУТОССР следва, че по този вид дела съдебните разноски, каквото безспорно е и адвокатското възнаграждение, са за сметка на ищеца, поради което те не му се дължат и съответно не следва да му се присъдят. Доколкото в чл.9, ал.1 от с.з. е предвидено, че по делата за установяване на трудов и осигурителен стаж по този закон не се събират държавни такси, съдът счита, че такава не следва да се възлага в тежест на ответника.

Мотивиран от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.1, ал.1, т.3 от ЗУТОССР в отношенията между ищеца Кьойбашъ Якуп (Я.В.К.), ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. Проф. Павлов, № 12, адв. М.Г., и ответниците ОУ „Никола Й. Вапцаров” село Ябланово и РУСО Сливен, че ищецът за периода 01.02.1956 г. - 20.08.1957 г. е работил като начален учител, а през периода 01.08.1966 г. - 31.08.1967 г. - като директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров” в село Ябланово при осемчасов работен ден и шестдневна работна седмица.  

 РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.

 

                                                                                   П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :