Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер ……….., 30 декември 2011 г. , град  КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН  СЪД  КОТЕЛ, граждански  състав, на двадесет и втори декември през две хиляди и единадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОВКА  БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ : …………………...........……………

…………………........………...….

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : ….……...................………..

………...................………..

Секретар С.П.………..................................................………………..…...………………..……...

прокурор………………………………............…………........................................................……….………...

като разгледа докладваното от Председателя ЙОВКА  БЪЧВАРОВА гражданско дело номер 188 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е образувано по предявени два иска с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК с искане да се признае за установено по отношение на ответника Л.К.Б., че дължи на ищеца „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД вземането, за което в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение № 72/16.03.2011 г. по ЧГД № 106/2011 г. на РС Котел, оспорена от ответника по реда на чл.414 от ГПК. В срока по чл.415, ал.1 от ГПК ищецът е предявил иск за установяване на оспореното вземане - за сумата 2 219.00 лева, представляваща неизплатени от ответника единадесет месечни вноски, дължими по договор за кредит № PLUS-01064586/26.06.2007 г. Твърди, че считано от 19.10.2007 г. неизплатената част кредита станала предсрочно изискуема, тъй като ответникът не изплатил две месечни вноски. Към неизплатената част от кредита се начислявала и надбавка по чл.3, изр.3, представляваща печалба на кредитодателя. Претендира и мораторна лихва в размер на 759.25 лева за периода от 19.10.2007 г. до 16.03.2011 г., както и законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението на 16.03.2011 г. до окончателното изпълнение на задължение. Претендира присъждане на направените в двете производства разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът не е подал отговор срещу исковата молба.

            В съдебно заседание за ищеца не се явява представител.

Ответникът Л.Б. се явява лично и заявява, че дължи претендираното вземане, но поради финансови проблеми не е могъл да заплати задълженията си.

С оглед направеното от ответника признание на иска пълномощникът на ищеца направи искане за постановяване на решение при признание на иска. С протоколно определение от 22.12.2011 г. съдът по реда на чл.237, ал.3 от ГПК е прекратил съдебното дирене и е обявил, че ще се произнесе с решение при признание на иска. Според разпоредбата на чл.237, ал.2 от ГПК, в мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признание на иска. Съдът следва да уважи предявения иск, след като взе предвид, че не се налице пречките, посочени в чл.237, ал.3 от ГПК, тъй като ответникът разполага с процесуалната възможност да признае предявения срещу него иск и признатото право не противоречи на закона и добрите нрави.

Съдът следва да присъди и направените в исковото производство разноски в размер на 79.19 лева, платени за държавна такса.

            Ръководен от гореизложеното, съдът 

 

Р      Е     Ш     И  :

 

            ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л. Льо П., ЕИК 130697606, съдебен адрес ***, офис 2, адв. Н.Х., че ответникът Л.К.Б., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 72/16.03.2011 г. по частно гражданско дело № 106/2011 г. на РС Котел суми, както следва : 2 219.00 (две хиляди двеста и деветнадесет) лева, представляваща сбора от единадесет неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01064586 / 26.06.2007 г., 759.28 (седемстотин петдесет и девет лева и двадесет и осем стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски от 19.10.2007 г. до 16.03.2011 г.,  законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 16.03.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението и 159.57 (сто петдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство и юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Л.К.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л. Льо П., ЕИК 130697606, съдебен адрес ***, офис 2, адв. Н.Х., сумата 79.19 (седемдесет и девет лева и деветнадесет стотинки), представляващи направени по настоящото дело разноски.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                      П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :