Р Е Ш Е Н И Е                                  

№ ......

10.05.2012 година, град КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав на 26.10.2011 г., в публично заседание, в следния състав:

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

                           ЧЛЕНОВЕ…………………………..

                            ……………………………

            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :……………

                        ...........................

Секретар С.П. .............................................................................................................                                                                       

прокурор………………………………….................................................................................

като разгледа докладваното от председателя ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело № 161  по описа на РС Котел за 2011 година:

Ищцата А.М.М. чрез адвокат Т.К. *** предявява пред съда искова молба, на основание чл. 422 от ГПК, вр. с чл. 79 от ЗЗД, против ответника С.С.К., във връзка със задължение за връщане на паричен заем, съгласно договор за паричен заем, сключен между страните на 07.01.2010 г., с който ищцата, като заемодател, е предоставила на ответника, като заемател, сумата 9 500.00 лева, като ответникът се задължил да погася заема на пет вноски, първата от които в размер на 1 500.00 лева, а останалите четири - по 2000.00 лева, с дата на последната вноска по договора 31.12.2010 г. Към датата на подаване на исковата молба, ищцата твърди, че ответникът му бил върнал сумата 3 150.00 лева, като останалата част от заема, в размер на 6 350.00 лева не бил издължил в срока от една година.

Въз основа на подадено от ищеца заявление по чл. 417 от ГПК е образувано частно гражданско дело № 44/2011 г., което е приключило с издаване на заповед за изпълнение № 35 от 28.01.2011 г. , с която ищцата, на основание чл. 404, т. 1 и чл. 405, ал. 1 от ГПК се е снабдил и с изпълнителен лист, с който ответника е осъден да заплати на ищцата изискуемата и просрочена главница от заема в размер на 6 350.00 лева, ведно със законната лихва, считано от 27.01.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението, както са му присъдени и разноските по делото.

Ответникът е подал възражение по издадената заповед за изпълнение на парично възражение, поради което ищцата предявява пред съда настоящата си искова молба, която моли съда да признае за установено съществуването на предявеното вземане от ответника за гореспоменатите суми.

В с. з. ищцата, редовно призована се явява лично и заедно с адвокат Т.К. ***, който от нейно име заявява, че поддържа предявените искове и моли съда да ги уважи. Ответникът, редовно призован се явява лично. Същият не е депозирал отговор на исковата молба. Във възражението си по реда на чл. 414 от ГПК, посочва, че сочената като дължима от него сума представлявала левовата равностойност на стока (мъжко и дамско бельо и оборудване със стелажи) и поради това, че не бил продал в рамките на срока по договора от една година, бил изпаднал в забава и изразява готовност да я предостави като обезпечение на вземането на взискателя, в съдебно заседание изразява становище като признава задължението си, заявява, че е започнал погасяването от по 500.00 лева месечно, декларира, че ще погаси и останалата част.

От всички представени по делото доказателства, съдът приема за установено като фактическа обстановка изцяло описаното в исковата молба и не оспорено от ответника, а именно че действително между страните са възникнали договорни отношения съгласно приложения по делото  договор паричен заем, нотариално заверен на датата на подписването му 07.01.2010 г. при Нотариус Катя Тодорова, рег. № 126, с р-н на действие РС Сливен. В чл. 3 от Договора е описан погасителния план на възникналото за ответника задължение за погасяване на заема на общо пет вноски до 31.12.2010 г., първата от които в размер на 1 500.00 лева, а останалите четири - по 2000.00 лева. Към датата на подаване на исковата молба, очевидно, ответникът не се е издължил на ищцата, което я е мотивирало да подаде пред РС Котел заявление по реда на чл. 417 от ГПК, по ч. гр. д. № 44/2011 г., въз основа на което съдът е издал Заповед за изпълнение № 35 от 28.01.2011 г. и съответно изпълнителен лист със съответния осъдителен диспозитив за дължимата от ответника сума от 6 350.00 лева, представляваща главницата на задължението, както и законната лихва по нея, считано от 27.01.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението, а също така и направените по заповедното производство разноски в размер на 379 лева.

Ответникът, във възражението си, не отрича задължението, напротив, изразява готовност да предостави закупената със заема стока като обезпечение на дълга. В съдебно заседание същият не оспорва предявения иск, напротив изразява признание за съществуването му, декларира, че ще го погася, макар и на по-малки вноски от по 500 лева.

При такава фактическа обстановка, за съда възниква задължението да уважи предявения иск, като основателен и доказан. като признае за установено, че е налице процесното вземане от ищцата по отношение на ответника. Ответникът не е успял в срок да погаси заема, съгласно договорения между страните погасителен план.

Съдът следва да осъди ответника да заплати направените в настоящото производство разноски в размер на общо 387.00 лева, от които 260.00 лева адвокатски хонорар и 127.00 лева – държавна такса за образуване на настоящото производство.

         Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 415, ал. 1 от ГПК съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено, по иска с  правно основание чл. 422 от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД, предявени от А.М.М.,***, със съдебен адрес адвокат Т.К. ***, че ответникът С.С.К., ЕГН **********,***, (с настоящ адрес гр. ***************),  дължи на ищцата присъдените ú по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 35 от 28.01.2011 г. по частно гражданско дело № 44/2011 г. на РС Котел, сумата 6 350.00 (шест хиляди триста и петдесет) лева, представляваща просрочена главница от заем, дължима до 31.12.2010 г. по Договор за паричен заем от 07.01.2010 г. с нотариална заверка на подписите на договарящите се, както и законната лихва, считано от 27.01.2011 г., до окончателното изплащане на задължението и направените по ч. гр. дело № 44/2011 г. разноски в размер на 379.00 (триста седемдесет и девет) лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК С.С.К., ЕГН **********,***, (с настоящ адрес гр. ***************) ДА ЗАПЛАТИ на А.М.М.,***, със съдебен адрес адвокат Т.К. ***, сумата 387.00 (триста осемдесет и седем) лева, представляваща направени по настоящото дело разноски, от които 260.00 лева адвокатски хонорар и 127.00 лева – държавна такса.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ОС Сливен.

 

        

С Ъ Д И Я: