Р Е Ш Е Н И Е                               

34

09.05.2012 година, град КОТЕЛ

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав на седми 28.09.2011 г., в публично заседание, в следния състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

                           ЧЛЕНОВЕ…………………………..

                            ……………………………

            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :……………

                        ...........................

Секретар Савка Панова .............................................................................................................                                                                       

прокурор………………………………….................................................................................

като разгледа докладваното от председателя ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело № 149  по описа на РС Котел за 2011 година:

Ищецът  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, на основание чл. 422 от ГПК, вр. с чл.240, ал. 1 и ал. 2, вр. с чл. 86, вр. с чл. 79 от ЗЗД, е предявил иск срещу ответника М.А.А., за заплащане на сума в размер 983.39 лева, представляваща главницата на дължима от ответника  сума по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги между „Джет Файненс Интеренешънъл” АД, (с ново наименование „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД) с номер CREX 01963004, сключен между тях  на 04.11.2008 г., също така и сумата от 232.01лева, представляваща договорна лихва – печалбата на дружеството, или общо сумата от 1 215.94 лева. Ищецът бил изплатил сумата на търговеца, от когото ответникът е закупил стоката, след който момент за ответника директно възникнало задължението да погася на ищеца заема на общо 15 месечни вноски, съгласно погасителния план по Договора. Ответникът бил преустановил плащанията по кредита на 30.01.2009 г., като към тази дата длъжникът е изплатил обща сума по заема в размер на 162.12 лева. Вземането на Кредитора е предсрочно изискуемо в пълен размер, съгласно Договора, ако кредотополучателят просрочи две или повече месечни вноски – в случая от 27.02.2009 г. , т. е. падежът на втората неплатена вноска. За ответника е възникнало задължението да погаси остатъка от 874.85 лева – главница и 178.97 лева  - лихва, представляваща печалбата на дружеството или общо сумата в размер на  1 053. 82 лева. Ответникът е трябвало да изплати целия кредит на 29 .01.2010 г. като от тогава до подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по предхождащото настоящото производство частно гражданско дело № 420/2010 г. на РС Котел, сроковете по всички падежи на тези остатъчни вноски са отдавна изтекли, а ответникът по делото не е ги е погасил, с което последният се задължава и с лихва за забава върху непогасената главница в размер на 170.37 лева считано от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – 27.02.2009 г. до 22.11.2010 г. , ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми, както и всички съдебни разноски.

Ищецът моли съда да признае за установено, че ответникът му дължи сумите както следва: 874.85 лева – главница и 178.97 – лихва, печалба на дружеството или общо сумата в размер на 1 053.82 лева, както и лихва за забава (законна лихва) върху непогасената главница, в размер на 170.37 лева за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – 27.02.2009 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми, както и се претендират разноските по делото.

В с. з. ищецът, редовно призован, не изпраща представител, депозира молба, в която заявява, че поддържа така предявения пред съда от него иск и моли съда да разгледа делото в негово отсъствие, в случай не се представят нови доказателства, с които да се запознае, както и да постанови неприсъствено решение в случай, че са налице обстоятелства според хипотезата на чл. 238, ал. 1 от ГПК.

Ответникът, редовно призован, не се явява в с. з.,  не е депозирала отговор, в който да изрази становище относно предявения срещу нея иск.

Съдът приема за установено като фактическа обстановка описаното в исковата молба, а именно че действително между страните са възникнали договорни отношения съгласно приложения по делото  договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер CREX 01963004, сключен между тях  на 04.11.2011 г., по който безспорно кредитополучателя и ответник по настоящото дело не се е издължил, като е останало да дължи на кредитора (в случая на ищеца) непогасената част.

Ищецът е изплатил сумите директно на търговеца, от който длъжникът е закупил стоките, като по този начин е изпълнил задължението по Договора, съгл. прил. 1, от който момент започва да тече ангажимента на ответника към ищеца да му погася заема на общо 15 месечни вноски – четиринадесет от по 81.06 лева, а последната, петнадесетата - от 81.10 лева. Ответникът А. е преустановил плащането на вноските по Кредита на 30.01.2009 г.  – датата на падежа на първата неплатена вноска, като към тази дата е изплатил обща сума по заема в размер на 162.12 лева.

Съгласно подписаният между страните Договор, вземането на кредитора (ищеца) е предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски, като в случая от 27.02.2009 г. – падежът на втората неплатена вноска.

При тези обстоятелства за ответника възниква задължението да погаси остатъка от заема в размер на 874.85 лева – сума, представляваща главницата от кредита и сумата 178.97 лева – сума, представляваща печалбата на дружеството, или общо 1 053.82 лева.

Тъй като ответникът е трябвало да изплати целия кредит на 29.01.2010 г., но не е сторил това, от тогава, до подаване на Заявлението по предхождащото ч. гр. д. № 420/2010 г., сроковете по всички падежи са отдавна изтекли, с което ответникът е изпаднал в забава и започва да дължи и лихва за забава върху непогасената главница, в размер на 170.37 лева, за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – 27.02.2009 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва, считано от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.

По частно гражданско дело № 420/2010 г. съдът е издал на ищеца Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, по която ответникът е подал възражение по чл. 414 от ГПК, поради което в настоящото производство ищецът по исков ред предявява установяване на вземането си в определения едномесечен срок.

Съдът намира иска за основателен и доказан и като такъв следва да го уважи, като признае за установено, че е налице процесното вземане от ищеца по отношение на ответника. При постановяване на решението си, съдът взе предвид, че са налице предпоставките на чл. 238, ал. 1 от ГПК, тъй като в с. з. ответникът редовно призован, не се явява, не представя отговор на исковата молба на ищеца, не е представил изрично искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът следва да осъди ответника да заплати направените разноски в размер на общо 150.00 лева, от които 100.00 лева адвокатски хонорар и 2 х 25.00 лева – държавна такса за образуване на настоящото производство и производството по ч. гр. д. № 420/2010 г. на РС Котел.

            Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 415, ал. 1 от ГПК съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено, по исковете с  правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с. чл. 240, ал. 1 и ал. 2, чл. 86 от ЗЗД, вр. с чл. 79 от ЗЗД, предявени от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, община Младост, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез адвокат Г.д.К.,*** Иван Шишман, № 3-Б, партер, че ответникът М.А.А.,***,  дължи на ищеца присъдените му по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 277 от 09.12.2010 г. по частно гражданско дело № 420/2010874.85 г. на РС Котел, суми, както следва: 874.85 лева (осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки), представляващи оставащата главница от потребителски паричен кредит, дължим от ответника по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги № CREX 01963004 сключен между страните по делото на 04.11.2008 г.; 178.97 лева (сто седемдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи печалбата на дружеството по гореспоменатия Договор за кредит и 170.37 лева (сто и седемдесет лева и тридесет и седем стотинки), представляващи законна лихва за забава върху главницата по т. 9а, считано от 27.02.2009 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 07.12.2010 г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК М.А.А.,***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез адвокат Г.Д.К., сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени по настоящото дело и по частно гражданско дело № 420/2010 г.   разноски.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

           

С Ъ Д И Я: