Р Е Ш Е Н И Е

№ ..........

07.05.2012 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на 28.09.2011г., в публично съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар Савка Панова  .............................................................................................................

прокурор: .................................................................................................................................... като разгледа докладваното от съдията Иван Ченков гражданско дело № 122 по описа на РС Котел  за 2011 г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Ищецът И.А.Р., като управител и представляващ „Служба по трудова медицина д-р И.Р.”***, е предявил против ответника ЕТ „А.Д.-Д. 1” с. Я.,  иск с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 415, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 79 от ЗЗД, вр. с чл. 280 и сл. от ГПК, за признаване на установено че последният дължи на ищеца сумата 250.40 лева, представляваща главница от неизплатени услуги по сключен между страните договор за обслужване от СТМ; 71.54 лева, представляващи обезщетение за забава, считано от 12.09.2008 г. до 01.02.2011 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 16.02.2011 г.,  до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски.

В с. з. ищецът, редовно призован, се явява лично и заедно с адвокат Л.С. от АК Сливен. Ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Видно от представените по делото множество писмени доказателства, за съда става ясно, че на 01.09.2008 г. между страните е сключен договор по силата на който ищецът, срещу възнаграждение, се е задължил да извършва определени услуги – действия, свързани с извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на труда за работниците и служителите в предприятието, съгласно чл. 16, от ЗЗБУТ и Наредба № 5 на МЗ и МТСП за реда, начина и периодичността на извършване оценка на риска (ДВ бр. 47/1999 г. )., подробно описани в приложения по делото Договор.

Видно от приложеното по настоящото дело, частно гражданско дело №67/2011 г., ищецът е депозирал пред съда заявление по чл. 410 от ГПК и съдът е издал заповед за изпълнение на задължението, срещу която ответникът е възразил на основание чл. 414 от ГПК, с твърдението, че не дължи сумите, че бил изплатил частично 100 лева от фактурата и че заявителят не бил изпълнил задължението си по договора, а след подписването му, повече не го е виждал,  поради което ищецът е подал настоящата искова молба.  В с. з. от страна на ответника не бяха ангажирани никакви доказателства, в подкрепа на твърденията в подаденото възражение.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предявеният иск с правно основание чл. 79 от ЗЗД, във вр. с чл. 280 и сл. от ЗЗД, вр. с чл.415, ал. 1 от ГПК, съдът намира за основателен и доказан и като такъв следва да го уважи.

Ответникът не посочи доказателства, че не дължи изискуемите от закона суми, дължими по силата на сключения между страните договор, единствено във възражението си сочи, че си бил намерил друга фирма, с която сключил договор за сумата 50 лева и в този смисъл се чувствал изнудван от ищеца.

Основателен е и искът за заплащане обезщетение за забава, а също така и законната лихва върху главницата от задължението. Уважавайки предявените искове, съдът следва да присъди на ищеца направените по делото разноски в размер на общо 100  лева, от които 50.00 лева – държавна такса и 50.00 лева адвокатско възнаграждение.

Ръководен от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА ЕТ „А.Д.-ДЕДЕ 1”, ЕИК 119044136, със седалище и адрес на управление село Я., ул. ******* № **, представлявано от А.Б.Д., ЕГН **********,  ДА ЗАПЛАТИ на И.А.Р., ЕГН **********, в качеството му на управител и представляващ „Служба по трудова медицина д-р И.Р.” ЕООД, ЕИК 119539190, със седалище и адрес на управление гр. С., кв. „*********” -***********, сумите както следва: 250.40 лева (двеста и петдесет лева и четиридесет стотинки), представляващи главницата от дължима сума,  възникнала по силата на сключен на 01.09.2008 г. между страните Договор за обслужване от СТМ; сумата 71.54 (седемдесет и един лева и петдесет и четири стотинки), представляваща обезщетение за забава, считано от 12.09.2008 г. до 01.02.2011 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 16.02.2011 г. до окончателното изплащане на задължението, а също така и направените по делото разноски в размер на 100.00 (сто) лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

С Ъ Д И Я