Р Е Ш Е Н И Е

38

25.07. 2011 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на 07.04.2011 г., в публично съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар С.П. .............................................................................................................. прокурор: .................................................................................................................................... като разгледа докладваното от съдията Иван Ченков гражданско дело № 236 по описа на РС Котел  за 2010 г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е с правно основание чл. 124 от ГПК за признаване на собственост върху недвижим имот. В исковата си молба ищците Х.Д. Х. и Х.Х.Х., чрез пълномощника си адвокат Ю.Я. твърдят, че нотариален акт № 89, том І, дело № 102/98 г. за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение, находящ се в с. Ябланово, представляващ едноетажна масивна жилищна сграда от четири стаи, със застроена площ от 88 кв. м. , ведно с масивен гараж от 76 кв. м., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-22 в кв. 22 по плана на село Ябланово, е недействителен. Твърдят, че те са собственици, че те са построили жилищната сграда и гаража, въз основа на отстъпено право на строеж. Твърдят, че те, като съпрузи, са живели в него до 1992 г., когато са заминали в Република Турция, но въпреки това не са престанали да ползват имота, идвали са си всяка година и са отсядали в този имот. Разрешили са на ответника, който е брат на ищцата да живее временно в имота, с уговорката да го пази и се грижи за него, като когато са си идвали, ответникът ги е посрещал като собственици и по никакъв начин не бил манифестирал пред тях собственост върху него. Ищците били давали пари на ответника, за да плаща данъците. Молят съда да ги признае за собственици на процесния имот, като отмени издадения в полза на ответника нотариален акт, претендират разноски.

В дадения срок ответниците (тъй като в хода на делото е конституирана като втори ответник съпругата на първоначалния ответник, като необходим другар в производството) са депозирали отговор, в който се твърди че между ответника и първия ищец, след  възродителния процес извършили помежду си неформална сделка, с която ищците са продали на ответника описания имот, за сумата 75 000 лева, а след това още 5 000 лева, като стойността му била заплатена от бащата на ответника. С получената сума, ищците са си построили къща в Р Турция, където се установили трайно. Сделката не е отразена нотариално, поради това, че ищците не са имали нотариален акт за собственост за този имот и са считали, че устната уговорка е достатъчна. Ответникът  неговата съпруга не предполагали, че след 18 години, ищците ще предявят пред съда този иск. Семейството на ответниците владеели и ползвали  имота като добри стопани, със съзнанието, че те са негови собственици, непрекъснато и необезпокоявани от осемнадесет години., като са му направили множество подобрения и ремонти.

В с. з., ищците, редовно призовани, не се явяват, представлява се от младши адвокат Яница Колева, преупълномощена от адвокат Ю.Я., която поддържа исковата претенция.

От ответниците, редовно призовани, се явява А.Д.Ч., като и двамата се представляват от адвокат М.Г..

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

            Видно от представения по делото нотариален акт № 89, том І,  дело № 102/98 г. на РС Котел, за право на собственост върху недвижим имот, издаден на основание обстоятелствена проверка, за собственик на недвижим имот, представляващ едноетажна масивна жилищна сграда от четири стаи, със застроена площ от 88 кв. м. , ведно с масивен гараж от 76 кв. м., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-22 в кв. 22 по плана на село Ябланово, е признат Ахмед Джеферов Чаушев от село Ябланво.

            Видно от издаденото удостоверение от Община Котел, имотът, предмет на делото, а именно „едноетажна масивна жилищна сграда, построена върху 88 кв. м. и масивен гараж от 76 кв. м., построени в УПИ ІІІ-22 стар идентификатор по плана на село Ябланово, е деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ с вх. № 3345/07.05.1998 г.  и декларацията е подадена от Ахмед Джеферов Чаушев (А.Д.Ч.) ЕГН **********. Декларирани са на А.Д.Ч.  - ½ ид. ч. и на Р.А.Ч. – ½ ид. част.” Това се потвърждава от издаденото удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 0211001166 от 28.09.2010 г. на Община Котел, отдел „Местни приходи”. Съгласно издадената скица на поземлен имот с идентификатор № 87031.502.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри, носител на вещното право – отстъпено право на строеж е Ахмед Джеферов Чаушев.

            По делото бяха разпитани по двама свидетели от ищцовата и от ответната страни.

При анализа на показанията на двете групи свидетели, следва, че те са коренно противоречиви. Единствените съвпадащи моменти в показанията на двете страни са тези, в които се казва, че имотът към 1983 г. е бил владян от ищците и вторият ищец Х.Х. е построил къщата в него, както и това, че в момента имотът се владее от ответниците. Съдът даде вяра на свидетелските показания на бащата и брата на страните, тъй като първата ищца и първият ответник са брат и сестра.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предявеният иск с правно основание чл. 124 от ГПК е неоснователен и недоказан и като такъв следва да  не бъде уважен.

По делото не се доказа, че ищците са собственици на процесния имот, подробно описан в исковата молба и приложения по делото нотариален акт, напротив, всички данни по делото безпротиворечиво навеждат на неоснователността на претенцията.

От всички събрани по делото доказателства, в това число и гласни, се установи, че ответникът  и неговата съпруга са безспорни собственици на процесния имот. Досежно безпротиворечивите данни относно момента, в който ответниците са се установили в процесния имот, следва събраните гласни доказателства да се анализират, с оглед наличните писмени доказателства по делото.

Свидетелите установяват, че през целия период от 18 години, никой не е оспорвал владението на ответниците, не ги е гонил от имота. Ответниците, след неформалната сделка с ищците, са заживели в имота като собственици, и са се грижили за него като добри стопани, трайно и необезпокоявано от никого, за което говорят множеството направени ремонти и подобрения.

Принципно, правото на собственост не се загубва поради неупражняване на владение. Но когато в продължение на повече от 10 години, други лица са установили трайно и необезпокоявано владение върху процесния имот, налице е изгубване на правото на собственост. Този извод следва от разпоредбата на чл. 99 от ЗС,  според която правото на собственост се изгубва, ако друг го придобие. В настоящия случай ответниците са придобили собствеността върху спорния имот чрез оригинерен начин по давност, съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗС и естествено са се снабдили с нотариален акт по обстоятелствена проверка.  И тъй като не е установено ищците да са собственици на процесния имот, и след като ответниците владеят същия на правно основание и понастоящем са собственици на този имот, то предявения иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

С оглед изхода от спора, съдът намира, че следва да бъде уважена и претенцията на ответната страна за присъждане на направените по делото разноски в размер на 600.00 лева за адвокатско възнаграждение.

Ръководен от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от ищците Х.Д.Х., ЕГН ********** и Х.Х.Х., ЕГН ********** ***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Ю.Я.,***, иск  на основание чл. 124 от ГПК, по отношение на ответниците А.Д.Ч., ЕГН ********** и Р.А.Ч., ЕГН ********** ***, за право на собственост върху недвижим имот, находящ се в с. Ябланово, представляващ едноетажна масивна жилищна сграда от четири стаи, със застроена площ от 88 кв. м. , ведно с масивен гараж от 76 кв. м., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-22 в кв. 22 – стар идентификатор по плана на село Ябланово, при граници: ПИ 87031.502.2091; 87031.502.53; 87031.502.54, както и да бъде отменен издадения в полза на ответниците нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, издаден на основание обстоятелствена проверка № 89, том І, дело 102/98 г. на Котленски районен съдия, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ищците Х.Д.Х. и Х.Х.Х. – и двамата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Д.Ч. и Р.А.Ч. – и двамата с посочени данни,  сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                  С Ъ Д И Я: