Р Е Ш Е Н И Е

70

31.07.2012 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на 31.07.2012 г., в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар .......................................................................................................................................

прокурор: .................................................................................................................................... като разгледа докладваното от съдията Иван Ченков гражданско дело № 102 по описа на РС Котел  за 2010 г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е по чл. 108 от Закона за собствеността по предявен от ищците М.Х.М., Х.Х.С. и А.Х.М. иск с който молят съда да ги признае за собственици при равни квоти върху ¾ ид. части от недвижим имот в село Ябланово представляващ ПИ № 87031.502.661 с площ 4 238 кв. м. ведно с построените в него полумасивна жилищна сграда, паянтова стопанска сграда и навес, по отношение на ответниците Е.Х.К., А.И.К. и И.А.К..

            Делото е приключило с решение № 14 от 01.03.2012 г., с което съдът е уважил предявения иск.

 Делото е обжалвано по реда на чл. 258 и сл. от ГПК от ответната страна с въззивна жалба от адв. А.У. Г. пред ОС Сливен, по която жалба е образувано в. гр. д. № 251/2012 г. на ОС Сливен

Въззивната инстанция се е произнесла с определение № 397 постановено на 28.05.2012 г. с което е прекратил  въззивното производство, с констатация за наличие на явна фактическа грешка в решението на РС Котел, а именно неотразяване в диспозитива му осъдителната част на уважения ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС при наличие на изрично формирана за това воля в мотивите.

Съдът следва да поправи така установения пропуск, след което, следвайки указанието, да изпрати отново делото на ОС Сливен за разглеждане на въззивната жалба.

Водим от горното, съдът,

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА в диспозитива на решение № 14 от 01.03.2012 г., постановено по настоящото гражданско дело №  102 по описа на РС Котел за 2010 г., като ДОПЪЛВА:

            ОСЪЖДА Е.Х.К., ЕГН **********, А.И.К., ЕГН ********** и И.А.К., ЕГН ********** ***, ДА ПРЕДАДАТ владението върху ¾ идеални части от спорния по делото недвижим имот находящ се в село Ябланово, община Котел, а именно дворно място от 4 238 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификационен номер 87031.502.661 по кадастралната карта на селото, с построени в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 37 кв. м., паянтова стопанска сграда с обем 38 куб. м. и паянтов навес със обем 92 куб. м., при граници: ПИ № 87031.502.660; ПИ № 87031.502.670; ПИ № 87031.502.1041; ПИ № 87031.502.662; ПИ № 87031.502.2133 и ПИ № 87031.502.1062, който имот е идентичен с поземлен имот с планоснимачен номер 118, в квартал 45 по устройствения план на селото, одобрен със Заповед № 64/09.01.1964 г. и с поземлен имот с планоснимачен номер 661 по устройствения план, одобрен със Заповед № 373/15.12.1992 г. на М.Х.М., ЕГН **********, Х.Х.С., ЕГН ********** и А.Х.М., ЕГН ********** ***

            РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.

            След влизане в сила на настоящото решение, делото да се изпрати на ОС Сливен за разглеждане на въззивната жалба.

                                                                       С Ъ Д И Я: