Р Е Ш Е Н И Е

40

14.05. 2012 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на 29.06.2011 г., в публично съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар С.П. ...........................................................................

прокурор: ......................................................................................................... като разгледа докладваното от съдията И. Ченков гражданско дело № 9 по описа на РС Котел  за 2010г., за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството по делото е с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК за установяване на правото на собственост върху недвижим имот, да се прогласи нищожността върху три акта за общинска собственост и се претендират разноски.

Ищците Х. и З.Г., чрез пълномощника си адвоокат М.Г., твърдят в исковата си молба, че са собственици в режим на СИО, на недвижим имот, с площ 1 282 кв. м., придобит по давностно владение, съгласно нотариален акт № 167, том ІІ, дело № 334/2007 г. на РС Котел, с идентификационен номер 87031.501.858 по кадастралната карта на с. Ябланово, при граници ПИ № 87031.501.857; ПИ № 87031.501.522; ПИ № 87031.501.434; ПИ № 87031.501.510; ПИ № 87031.501.432; ПИ № 87031.501.401; ПИ № 87031.501.430 и ПИ № 87031.501.440.

Когато решили да заявят скица в Службата по кадастър, узнали, че Община Котел била съставила за този имот Акта за общинска собственост - АОС № 855/09.10.2007 г., от който били образувани два имота: ПИ № 87031.501.2214 , с  площ 551 кв. м., актуван с АОС № 1101 и ПИ № 87031.501.2213, с площ 491 кв. м. актуван с АОС № 1100 – и двата от 08.04.2009 г. Твърдят, че владеят имота трайно и непрекъснато, а Община Котел никога не била извършвала отчуждителни мероприятия, нито пък са получавали обезщетение.

В отговора от ответната Община се счита, че предявените искове са недопустими и неоснователни. Твърди се, че ищците не са собственици на процесния имот, тъй като не са го придобили по давност и същият е изцяло общинска собственост, тъй като по Разписен списък е бил собственост на АПК за лично ползване.

В с. з. за ищците се явява адв. М.Г., която от тяхно име поддържа предявените искове, а за ответната Община Котел, се явява адвокат С. Р., който поддържа отговора си и моли съда да отхвърли предявените искове. Претендират се разноските по делото.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

С исковата молба са предявени два иска: иск за прогласяване на нищожността на актовете за общинска собственост и установителен иск за установяване принадлежността на правото на собственост към патримониума на ищците.

Съгласно от приложения по делото нотариален акт № 167, том ІІ, дело № 334/2007 г. на РС Котел, ищците се легитимират като собственици  на недвижим имот. За същия, Община Котел е издала Акт за общинска собственост, което обуславя правния интерес на ищците да водят настоящото производство.

С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка, съдът назначи съдебно – техническа експертиза, по която бе изслушано заключението на вещото лице И.И., който отговори подробно и изчерпателно на поставените му задачи, проследявайки хронологично историята на процесния имот.

Видно от заключението, действително се установи, че процесният имот, предмет на нотариален акт 167, том ІІ, дело № 334 от 06.07.2007 г. е поземлен имот с идентификационен № 87031.501.858, с площ 1 282 кв. м., което е и по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007 г. на Агенцията по кадастъра, при граници ПИ № 87031.501.857; ПИ № 87031.501.522; ПИ № 87031.501.434; ПИ № 87031.501.510; ПИ № 87031.501.432; ПИ № 87031.501.431; ПИ № 87031.501.401; ПИ № 87031.501.430 и ПИ № 87031.501.440, е включен в регулационните граници през 2008 г., с одобряването на ПУП на с. Ябланово с Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет Котел. Към ПУП от 192 г. този имот е записан в Разписната книга като двор – АПК – лично ползване”, а към ПУП от 2008 г. няма разписна книга, тъй като вече е в действие Кадастралната карта на селото от 2007 г., а в имотния Регистър, относно процесния имот е записано, че е неидентифициран и че няма документ за собственост, а също така се установи, че имотът никога не е бил включван в масивите на АПК, ТКЗС или друг техен правоприемник.

В с.з. по делото бяха разпитани и изслушани двама свидетели, които в показанията си доказаха фактическата власт на ищците, които са владели явно, трайно, непрекъснато и необезпокоявано имота от повече от десет години. Ищците са демонстрирали своенето на имота и не са имали оспорване спрямо него нито от физически лица, нито от страна на държавни институции.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предявеният от ищците иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване правото на собственост върху процесния недвижим имот, на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност е основателен и доказан и като такъв, следва да бъде уважен.  Налице е правният им интерес да водят настоящото производство.

По делото безспорно се установи фактът на непрекъснатото и неоспорваното по никакъв начин владение върху имота от страна на ищците, до настоящия момент, с намерение да го държат като собствен. Ищците основателно са се снабдили и с нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение. За същия е съставен протокол по извършена обстоятелствена проверка, с издадено постановление от Съдия Йовка Бъчварова, с което е признала молителя и ищец по настоящото дело  Х.Х.Г. за собственик на имота с което последният придобива собствеността в режим на съпружеска общност.

Съдът следва да признае на ищците правото на собственост по отношение на Община Котел, спрямо процесния поземлен имот, обективиран в приложения нотариален акт № 167, том ІІ-, рег. № 1487, нотариално дело № 334 от 06.07.2007 г. на РС Котел и да отхвърли предявения иск за прогласяване на нищожността на АОС № 855 от 09.10.2007 г. АОС № 1101от 08.04.2009 г. АОС № 1100 от 08.04.2009 г. – и трите на Кмета на Община Котел, като недопустим и да прекрати производството в тази му част.

С оглед изхода на спора по делото, съдът на основание, чл. 78 от ГПК, следва да присъди на ищеца направените по делото разноски  и да осъди ответника да заплати по сметка на РС Котел, окончателната държавна такса.

Ръководен от изложеното до тук, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че Х.Х.Г., ЕГН ********** и З.К.Г., ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес ***, са собственици на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 167, том ІІ, дело № 334/2007 г. на РС Котел, представляващ поземлен имот с идентификационен номер 87031.501.858, по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена със Заповед № РД -18-8 от 28.03.2007 г.на Агенцията по кадастъра, с площ 1282 кв. м., при граници: ПИ № 87031.501.857; ПИ № 87031.501.522; ПИ № 87031.501.434; ПИ № 87031.501.510; ПИ № 87031.501.432; ПИ № 87031.501.431; ПИ № 87031.501.430 и ПИ № 87031.501.440.

ОТВЪРЛЯ предявения иск за прогласяване на нищожността на АОС № 855 от 09.10.2007 г. АОС № 1101от 08.04.2009 г. АОС № 1100 от 08.04.2009 г. – и трите на Кмета на Община Котел, като недопустим и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

         ОСЪЖДА  на основание чл. 78 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Г., ЕГН ********** и З.К.Г., ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес ***, сумата  630.00 (шестстотин и тридесет) лева, от които 30.00 лева – държавна такса, 600.00 лева за адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 135.38 лева (сто тридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи окончателна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част, може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщението му на страните, в случай, че не се обжалва в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

 

 

                                                                                  С Ъ Д И Я: