Р Е Ш Е Н И Е

71

31.07.2012 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на 31.07.2012 г., в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар .......................................................................................................................................

прокурор: .................................................................................................................................... като разгледа докладваното от съдията Иван Ченков гражданско дело № 62 по описа на РС Котел  за 2009 г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е по чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 26 от ЗЗД по предявен от ищците А.Ю.Ш., А.Ю.М., и Ю.Ю.М. иск за прогласяване на нищожността на постигнатата спогодба по гражданско дело №59/2008 г. на РС Котел, както и последвалия след спогодбата нотариален акт № 4, том V, дело № 743/2008 г на Съдията по вписванията при РС Котел, по силата на който З. Мефмедова М., Б.Р.Н. и М.Р.Н. са признати за собственици при равни части от правото на собственост на 500/2 377 идеални части на дворно място в село Филаретово с площ 2 377 кв. м., като искът е насочен против М.Ю.М., З.М.М., Б.Р.Н. и М.Р.Н..

            Делото е приключило с решение № 13 от 22.03.2010 г., влязло в сила на 18.01.2011 г., с което съдът е отхвърлил предявените искове и е възложил направените от ответниците разноски в тежест на ищците.

            Постъпила е молба от адв. Анна-Уляна Георгиева от АК Сливен, в качеството й на пълномощник на последните трима ответници  З.М.М., Б.Р.Н. и М.Р.Н. за поправка в така постановеното решение по делото, поради това, че в осъдителната част от диспозитива що се касае за присъждане на разноските, съдът неправилно е включил и ответникът М.Ю.М., на когото адвокат Георгиева не е била пълномощник, поради което съдът следва да допусне исканата поправка поради констатираната фактическа грешка.

Също така следва да допусне съответната поправка и на издадения на 01.02.2011 г. изпълнителен лист.

            Водим от горното, съдът,

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА в диспозитива на решение № 13 от 22.03.2010 г., постановено по настоящото гражданско дело №  62 по описа на РС Котел за 2009 г., в частта му относно присъждане на направените разноски, като ЗАЛИЧАВА след израза: „ ... ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на ответниците М.Ю.М., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН **********, Б.Р.Н., ЕГН ********** и М.Р.Н., ЕГН ********** – всичките от с. Филаретово, Сливенска област, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени разноски за адвокатски хонорар.” името на ответника М.Ю.М..

            ДОПУСКА поправка в издадения на 01.02.2011 г. по делото изпълнителен лист, като ЗАЛИЧАВА М.Ю.М..

            РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.

 

                                                                       С Ъ Д И Я: