Р Е Ш Е Н И Е  40

26.07.2011 год. гр. КОТЕЛ

     В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД Котел,  граждански състав, на 06.04.2011 г. в публично съдебно заседание                                                                   

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ…………………………..

                                                                                              ……………………………

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :……………

                                                                                              ........................... 

секретар С.П., прокурор ...........................................................................................                                                                                                  

като разгледа докладваното от съдията ИВАН ЧЕНКОВ гражданско дело № 34 по описа на РС Котел за 2009 година:

            Производството е по иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 13а от ППЗСПЗЗ.

            Ищецът И.В.К. ***, твърди в исковата си молба, че преди влизане в ТКЗС е баща му В. А. К., бивш жител ***, е бил собственик на 58.3 дка земеделски земи, с които е влязъл в структурите на ТКЗС, но една от тях, тази в местността „Харманлъка” с площ 1.3 дка, неговият баща, а  след това и той самият винаги са владяли. Тя се намирала непосредствено до техния двор. Сега нивата попадала в регулацията на селото и по кадастралната карта представлява ПИ № 87031.502.1039, с площ 1 773 кв. м., при граници и съседи: ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040. Като решават да си изготвят нотариален акт за собственост, Община Котел оспорила правото им на собственост върху имота.

С допълнителна искова молба, с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 13а от ППЗСПЗЗ, пълномощникът на ищеца прави искане за установяване по реда на чл. 13а, ал. 4, т. 1 от ППЗСПЗЗ, границите на имот в местността „Хармана” с площ 1.5 дка, представляващ по кадастралната карта ПИ № 87031.502.1039 с площ  1 773 кв. м., при граници и съседи: ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040, а към момента на влизане в ТКЗС: от изток – Х. А. Б., от юг – А. Х. П., от запад – Д. Х. М., от север – синур.

Моли съда на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 13а от ППЗСПЗЗ да установи по отношение на Община Котел, че границите на наследствения на ищеца земеделски имот са: от изток – Х. А. Б., от юг – А. Х. П., от запад – Д. Х. М., от север – синур и в момента представлява ПИ с идентификационен номер 87031.502.1039 по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03. от 2007 г. на Агенцията по кадастъра с площ 1 773 м. кв. при граници и съседи ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040 и претендира разноските по делото.

В с. з. ищецът, редовно призован, не се явява, за него се явява адвокат Д.П., който от негово име поддържа предявения иск и моли съда да го уважи.

За ответната страна Община Котел, се явява адвокат С. Р., който моли съда да отхвърли предявения иск като недопустим и неоснователен.

Съдът, след като обсъди доводите на ищцовата страна и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Видно от представените по делото протоколно решение № 55025 от 29.10.97 г. ОСЗГ Котел отказва възстановяването на процесната нива, тъй като се намира в регулацията на село Ябланово и липсва изготвен план за урбанизираната територия.

С оглед установяване на местонахождението, площта и границите на имота, съдът изслуша свидетелските показания на И. Хамза, които установиха твърдяните в исковата молба и в допълнителната искова молба факти, че процесният имот се намира в местността “Хармана”, в землището на с. Ябланово, че площта му е именно такава, каквато е посочена в исковата молба, установиха се и съседите на имота към момента на внасянето им в ТКЗС. Съдът кредитира показанията на свидетеля въпреки, че в показанията му твърдяните обстоятелства не се установяват с абсолютна точност, но след като ги обсъди в тяхната цялост и съвкупност, прецени, че фактическата обстановка съвпада с твърдението на ищеца и не намира основание да се съмнява в истинността на показанията, тъй като същият не е заинтересуван от изхода на делото и при посещението на вещото лице на място са установени точно границите на имота.

Към доказателствата към делото, въз основа на което се изгражда фактическата обстановка, съдът приобщава и заключението на вещото лице Г.М., според което процесният имот се намира в регулацията на селото, в югоизточната част на село Ябланово. Преди влизане в ТКЗС и след това, до 2008 г. процесният имот, по описаните граници  е със статут на земеделска земя. Имотът е със същия статут и при влизане в сила на Заповедта за одобряване на кадастралната карта на село Ябланово  през 2007 г., като от 2008 г. е в регулацията на селото. По устройствения план от 1964 г. процесният имот не попада в регулацията на селото, а по сега действащия план за регулация от 2008 г. - попада в регулацията на селото, както и в кадастралната карта на село Ябланово, като е с трайно предназначение – урбанизирана територия.

Съдът кредитира и всички останали представени по делото доказателства.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните  п р а в н и   и з в о д и - по  д о п у с т и м о с т та на иска:   искът е допустим с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК. В настоящия случай на ищеца е признато право на собственост, но ПК Котел е отказала възстановяването с план за земеразделяне, тъй като същият се намира в регулацията на селото и следва да се спазят изискванията на чл.13, ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ – да се представят скица и удостоверение от ТСУ при Община Котел. Тъй като процесният имот не е бил тогава кадастрално заснет, тези документи не могло да се издадат. Съгласно разпоредбата на чл.13а, ал.1 от Правилника, когато в одобрения кадастрален план няма данни за границите на имота, правото на собственост което се възстановява по реда на чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, за установяването им се изработва кадастрален план, който съдържа границите и номерата на бившите имоти. Съгласно чл.13 а, ал.3, т.1 от ППЗСПЗЗ, границите на бившите имоти могат да се възстановят въз основа на съдебно решение, неделима част от което е и скицата на имота – това е един от начините за установяване на границите.

По с ъ щ е с т в о: искът е основателен и следва да бъде уважен. Ищцовата страна установи всички факти, за които носи доказателствена тежест. Безспорно се установиха площта, местонахождението и границите на имота към момента на внасянето му в ТКЗС, поради което съдът следва да приеме за установено по отношение на ответника Община Котел, че границите на земеделската земя, представляващ нива съответно с площ 1 773 кв. м., съобразно заключението на вещото лице, находяща се в местността “Харман” в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето  в ТКЗС са такива, каквито се претендират от ищеца.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

           

            ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.13а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, предявен от И.В.К., ЕГН **********,***, като наследник на В. А. К., бивш жител ***, срещу ответника Община Котел, че границите на наследствената им земеделска земя, представляваща нива от 1773 кв. м., находяща се в местността “Харман” в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето й в ТКЗС са били: от изток – Х. А. Б., от юг – А. Х. П., от запад – Д. Х. М., от север – синур, а по сега действащия регулационен план на селото ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040.

ПОСТАНОВЯВА спрямо ответника Община Котел, че скицата на процесният имот, изготвена от вещото лице Г.П.М., да се счита за неразделна част от решението.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.

                                                                                             

 

                                                                                              С Ъ Д И Я :