Р Е Ш Е Н И Е

№ ..........

19.05.2012 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на 16.05.2012 г. в публично съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар С.П. ........................................................................................ прокурор: ............................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията Иван Ченков гражданско дело № 71 по описа на РС Котел  за 2008 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е образувано по искова молба за допускане на съдебна делба и черпи правното си основание в разпоредбите на чл. 34 от ЗС, във вр. с чл. 69 и сл. от ЗН, като се движи по реда на чл.341 и сл. от ГПК.

В исковата молба, предявена от ищците М. М. А., Г.М.А., Б.М.А., Я.А.А., Р.А.М., А.А. О. и М.А.А., чрез процесуалния си представител адвокат А.Г.,  се сочи, че всички те и ответникът З.А.А. са наследници на А.А. и., бивш жител ***, починал на 01.11.1997 г. и съпругата му Х. М.И.- също бивша жителка на село С-, починала на 30.04.1999 г., като първите трима от ищците са внуци на починалите наследодатели, - като деца на починалата им дъщеря.

След смъртта си наследодателите оставили в наследство на страните недвижим имот в с. С., индивидуализиран понастоящем като дворно място с площ от 1 046 кв. м., образуващо неурегулиран поземлен имот с планоснимачен № 119, в квартал 18, по устройствения план на село Соколарци от 1984 г. при граници: НПИ с пл. № 117; НПИ с пл. № 118; НПИ с пл. № 120 и улица, ведно с построените в него паянтова жилищна сград, със застроена площ 49 кв. м., състояща се от приземен етаж от една стая и салон и първи етаж - също от една стая и салон; паянтова жилищна сграда, със застроена площ 48 кв. м., състояща се от три стаи и салон; паянтова стопанска сграда, със застроен обем 43 куб. м. и масивна лятна кухня с баня, с обща квадратура 9 кв. м.

Наследодателят А. И.бил купил имота около 1934 г.и след около 7 - 8 години сключил брак с Х. И.и заживели в имота, където им се родили всички деца.

Още преди смъртта на наследодателя А. И.  през 1971 г., в полза и на двамата наследодатели изтекла 10-годишната придобивна давност, поради което придобили имота на основание давностно владение.

След смъртта на наследодателите страните станали съсобственици на процесния недвижим имот на основание изтекла в полза на наследодателите им придобивна давност и наследство.

Тъй като съсобствеността по отношение на процесния имот не била прекратена по друг начин, а също така и ответникът не желаел доброволна подялба, предявяват пред съда настоящия иск за делба на имота, при съответни квоти - за първите трима ищци - по 1/18 ид. ч. и по 3/18 ид. ч. за останалите страни, а ако имотът е реално неподеляем, на основание чл. 349, ал. 2 от ГПК, молят да бъде възложен на ищеца Я.А.А., живял в имота към момента на откриване на наследството и не притежавал друг имот. Ако ли пък се установи, че имотът е неподеляем и не бъде уважено искането за възлагане на имота на ищеца Я.А., то имотът да бъде продеден на публичан продан и получената сума да бъде разделена между страните съобразно квотите от притежаваните дялове. Претендират се разноските.

В хода на делото, по молба на страните,съдът е спрял производството, поради възникнал между съсобствениците спор със С. А. ***/2009 г. (ищца по настоящото дело) тъй като се установило, че тя се снабдила неправомерно с нотариален акт за собственост върху спорния имот. Производството по гр. д. № 83/2009 г. е приключило с влязло на 12.01.2012 г. решение, с което С. А. е осъдена да предаде владението, а нотариалният акт е отменен, след което по молба на ищците, съдът е възобновил производството по настоящото дело.

В с. з. за ищците се явява адвокат А.Г., която от тяхно име заявява, че поддържа предявения иск и в с. з. от 16.05.2012 г. моли съда да допусне съдебната делба на процесния имот при посочените квоти.

Ответникът, редовно призован, се явява лично и заедно адвокат М. П., който не се противопоставя съда да допусне делбата с настоящия си съдебен акт.

Съдът прие за установено изцяло описаното като фактическа обстановка в исковата молба, тъй като тя изцяло се подкрепи и кореспондираше с представените по делото писмени доказателства. Видно от представеното по делото удостоверение за наследници № 98 от 24.06.2008 г. страните по делото се явяват наследници на починалите наследодатели А. и Х.И., както следва: ищците З.А., Я.А., М.А., Р.М. и А. И.са техни деца, а ищците М.А., Г.А. и Б.А. - деца на починалата дъщеря на наследодателите – З. А. М., тоест - внуци на наследодателите.

От приложените по делото скица № 57 от 15.02.2008 г.и обяснителна записка на Община Котел е видно, че имотът действително е ситуиран като ПИ с пл. № 119, в кв. 18 по устройствения план на с. С., одобрен със Заповед № 554 от 11.09.1984 г., записан на името на наследодателя А.А. И., със застроените в него две паянтови жилищни сгради, едната от които със застроена площ 49 кв. м., състоящата се от приземен и първи етаж, съдържащи по една стая и салон и другата - със застроена площ 48 кв. м. , състояща се от три стаи и салон, а също така и паянтова стопанска сграда с обем 43 кв. м. и масивна лятна кухня с баня, с обща квадратура 9 кв. м.

Горните факти се установиха след анализ и преценка на събраните по делото писмени доказателства, съобразно доказателствената им сила, която им придава ГПК.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искът за делба, досежно имотите, подробно описани в исковата молба, са основателни и следва да бъдат уважени. Установи се, че между ищците и ответника е възникнала съсобственост, по силата на унаследяване. Страните не са могли до настоящия момент да прекратят съсобствеността си по друг начин, поради несъгласието на ответника. Делбата следва да се допусне между страните при следните квоти от правото на собственост, а именно по 1/18 ид. ч. за първите трима ищци, а за останалите страни по 3/18 ид. ч. от делбената маса

Ръководен от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между  М. М. А.,ЕГН **********,***, Г.М.А., ЕГН **********,***, Б.М.А., ЕГН ********** ***, Я.А.А., ЕГН **********,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А. О., ЕГН **********,***, М.А.А., ЕГН **********,*** и З.А.А., ЕГН **********,***, по отношение на наследствения им недвижим имот, находящ се в с. С. община К. съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 119, в кв. 18 по устройствения план  на с. Соколарци, одобрен със Заповед № 554 от 11.09.1984 г., с площ 1 046 кв. м., при граници НПИ с пл. № 117; НПИ с пл. № 118; НПИ с пл. № 120 и улица, ведно с построените в него паянтова жилищна сград, със застроена площ 49 кв. м., състояща се от приземен етаж от една стая и салон и първи етаж - също от една стая и салон; паянтова жилищна сграда, със застроена площ 48 кв. м., състояща се от три стаи и салон; паянтова стопанска сграда, със застроен обем 43 куб. м. и масивна лятна кухня с баня, с обща квадратура 9 кв. м., при следните квоти от делбената маса: по 1/18 идеална част за М. М. А.,ЕГН **********,***, Г.М.А., ЕГН **********,***, Б.М.А., ЕГН ********** *** и по 3/18 идеални части съответно за Я.А.А., ЕГН **********,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А. Османова, ЕГН **********,***, М.А.А., ЕГН **********,*** и З.А.А., ЕГН **********,***.

         РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      С Ъ Д И Я: