Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

29.12. 2009 г., гр. Котел

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ, граждански състав, на единадесети ноември през две хиляди и девета година, в публично съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. ЧЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ......................

.........................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ......................

........................

секретар С.П. .............................................................................................................. прокурор: .................................................................................................................................... като разгледа докладваното от съдията И. Ченков гражданско дело № 31 по описа на РС Котел  за 2007 г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.13, ал.8 от ЗВСГЗГФ.

В исковата си молба ищците по делото К.И., П.В., В.К. и Х.И., чрез пълномощника си адвокат А.Г., твърдят, че са наследници на Христо Василев Мишлинков, бивш жител ***, починал на 27.01.1982 г., който е притежавал земеделски земи и гори, подробно описани в молбата, в съсобственост при равни части върху тях, с Раю И. *** и наследодател на ответниците, но независимо от това ответниците са ги заявили пред ПК Котел и тя им ги е възстановила, с изключение на нивата, описана в пункт І-ви, тъй като тя е била продадена преди кооперирането на земите. Това поражда основанието на ищците да предявят настоящия спор за материално право, който следва да се реши по реда на специалното исково производство по реда на чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ. Ищците предявяват настоящия установителен иск, за да установят правата си на собственост на описаните земи и гори по отношение на ответниците и молят съда да признае за установено спрямо ответниците, че са собственици общо на ½ ид. ч. от възстановените, подробно описани в исковата молба гори и земи, възстановени едностранно на ответниците. Претендират за разноските по делото.

В последното по делото с. з. от 11.11.2009 г. за ищците, редовно призовани не се явяват и не се представляват. За ответниците, редовно призовани, се явява адвокат Е.П. ***, която счита исковата претенция за неоснователна и че името на наследодателя на ищците е дописано допълнително.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Видно от представеното удостоверение за наследници № 33 16.02.2007 г. ищците се легитимират като наследници на Христо Василев Мешлинков, бивш жител ***, починал на 27.01.1982 г.

От удостоверение № 16 от 13.02.2007 г.,  издадено на база Емлячния регистър на с. Стрелци е записано, че по партида № 55 на името на Христо Василев Мешлинков и Раю И. Бъчваров има записани следните земеделски имоти:

1.      Нива в местността „Харман авулу” с площ 10.0 дка;

2.      Нива в местността „Олджак” с площ 9.0 дка;

3.      Нива в местността „Араба дере” с площ 3.5 дка;

4.      Нива в местността „Дермендже” с площ 1.5 дка;

5.      Пасище в местността „Узун борун” с площ 1.0 дка;

6.      Нива в местността „Карабаджак” с площ 2.0 дка;

7.      Нива в местността „Балък” с площ 0.5 дка;

8.      Пасище в местността „Дермендже” с площ 1.5 дка;

9.      Нива в местността „Бойюк Авулу” с площ 2.0 дка;

10.  Нива в местността „Чайлък” с площ 1.5 дка;

11.  Пасище в местността „Беджене” с площ 1.0 дка;

12.  Пасище в местността „Чукурлар” с площ 0.7 дка;

13.  Ливада в местността „Хъйматлъ” с площ 2.5 дка;

14.  Ливада в местността „Айкъръ чай” с площ 3.5 дка;

15.  Ливада в местността „Чакмаклък” с площ 1.5 дка;

16.  Ливада в местността „Чанак пунар” с площ 0.2 дка;

17.  Нива в местността „Тона” с площ 6.0 дка;

18.  Нива в местността „Юшур харман” с площ 3.2 дка;

19.  Нива в местността „Балък” с площ 0.5 дка.

Нивата по пункт 1. е продадена преди кооперирането на земите.

От приложеното по делото удостоверение № 10 от 24.01.2007 г. от Кметство с. Стрелци, издадено също от Емлячния регистър на селото е видно, че на името на Христо И. Мешлинков и Раю И. Бъчваров, по партида № 55 от Регистъра, има записани следните гори:

1.      Гора в местността „Бузалък”, с площ 12.5 дка;

2.      Гора в местността „Тарла борун”, с площ 7.5 дка;

3.      Гора в местността „Беджене”, с площ 3.0 дка;

4.      Гора в местността „Узун борун”, с площ 6.0 дка;

5.      Гора в местността „Чукурлар”, с площ 2.0 дка,

с обща площ 31.0 дка.

            От изисканите и приложени по делото преписки на ПК Котел с № 7006 и № 251 КО, съгласно удостоверения за наследници № 6 от 24.01.2001 г. и № 168 от 21.05.1991 г. – и двете издадени от Кметство с. Кипилово е видно, че ответниците са наследници на Раю И. ***, починал на 02.01.1994 г.

С оглед твърденията на ответната страна, че името на наследодателя на ищците е дописано допълнително, по жалба на ответника О.Р. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител и по което е назначена графологична експертиза, по която няма категоричен отговор относно извършване на евентуалното дописване.

Съдът даде вяра и на разпитаните по делото свидетели, в чиито непротиворечиви показания не намери основание да се съмнява и кредитира изцяло. Те потвърдиха факта на съсобственост относно съвместно закупените от двамата наследодатели земеделските имоти и гори и ползването им, както и липсата на покупко-продажба на същите или друга разпоредба с тях.

Съдът направи справка в с.з. по представените от Кметство с. Стрелци оригинали на Емлячните регистри на селото, копия от които приложи по делото, от които е видно, че над имената на Адем Субашиев и Йереджеб Субаши са записани имената на двамата наследодатели, което навежда на твърдението на свидетелите, че имотите са закупени от тях.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предявеният от ищците по реда на специалното исково производство иск, черпещ правното си основание в разпоредбите на чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.13, ал.8 от ЗВСГЗГФ е основателен и доказан и като такъв, следва да бъде уважен.  Налице е правният им интерес да предявят настоящия установителен иск, за да установят правата си на собственост спрямо ответниците.

ПК Котел неправилно е възстановила едностранно на ответниците процесните гори и земи, без участието на ищците.

 Съобразно доказателствената тежест, установена от материално правната норма, от страна на ищците се доказа, че са собственици на процесните недвижими имоти, поради което следва предявената искова претенция да бъде уважена изцяло.

Ръководен от изложеното до тук, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на наследниците на Раю И. ***, починал на 02.01.1994 г. -  Я.Р.Д., ЕГН **********, Т.Р.Д., ЕГН **********  и О.И.Р., ЕГН  ********** ***, че К.Х.И., ЕГН **********,***,  П.В.В., ЕГН ********** ***, В.В.К., ЕГН ********** *** и Х.В.И., ЕГН **********,***, всички със съдебен адрес с. Нейково, общ. Котел, К.Х.И., като наследници на Христо Василев Мешлинков, бивш жител ***, починал на 27.01.1982 г., са собственици общо на ½ идеална част от възстановените с решения на Поземлена комисия гр. Котел (Общинска служба по земеделие гр. Котел), земеделски земи и гори, както следва:

1.      Нива в местността „Олджак” с площ 9.0 дка;

2.      Нива в местността „Араба дере” с площ 3.5 дка;

3.      Нива в местността „Дермендже” с площ 1.5 дка;

4.      Пасище в местността „Узун борун” с площ 1.0 дка;

5.      Нива в местността „Карабаджак” с площ 2.0 дка;

6.      Нива в местността „Балък” с площ 0.5 дка;

7.      Пасище в местността „Дермендже” с площ 1.5 дка;

8.      Нива в местността „Бойюк Авулу” с площ 2.0 дка;

9.      Нива в местността „Чайлък” с площ 1.5 дка;

10.  Пасище в местността „Беджене” с площ 1.0 дка;

11.  Пасище в местността „Чукурлар” с площ 0.7 дка;

12.  Ливада в местността „Хъйматлъ” с площ 2.5 дка;

13.  Ливада в местността „Айкъръ чай” с площ 3.5 дка;

14.  Ливада в местността „Чакмаклък” с площ 1.5 дка;

15.  Ливада в местността „Чанак пунар” с площ 0.2 дка;

16.  Нива в местността „Тона” с площ 6.0 дка;

17.  Нива в местността „Юшур харман” с площ 3.2 дка;

18.  Нива в местността „Балък” с площ 0.5 дка;

19.  Гора в местността „Бузалък”, с площ 12.5 дка;

20.  Гора в местността „Тарла борун”, с площ 7.5 дка;

21.  Гора в местността „Беджене”, с площ 3.0 дка;

22.  Гора в местността „Узун борун”, с площ 6.0 дка;

23.  Гора в местността „Чукурлар”, с площ 2.0 дка.

ОСЪЖДА Я.Р.Д., ЕГН **********, Т.Р.Д., ЕГН ********** и О.И.Р., ЕГН  ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на К.Х.И., П.В.В., В.В.К. и Х.В.И. – всички с посочени данни, сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.

ПРЕПИС от настоящото решение, след влизането му в сила да се изпрати на ОСЗ гр. Котел, за възстановяване признатото право на собственост.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  С Ъ Д И Я: