Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Бюро съдимост

Бюро "Съдимост" приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени на територията на Община Котел. Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Котел се издава в рамките на същия ден, в който е постъпило заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение извън община Котел се издават в срок от 3 дни - за тези лица се извършва запитване по електронен път до районния съд по месторождението им, съхраняващ данните за съдимостта.

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост, е необходимо да представите следните документи:

  1. Заявление по образец (формулярът може да бъде изтеглен от меню "Формуляри" или да Ви бъде предоставен на място в канцеларията).
  2. Удостоверение за раждане;
  3. Лична карта;
  4. Документ за платена държавна такса в размер на 5.00 лв. по транзитната сметка на Районен съд Котел за държавни такси.

Бюро "Съдимост" е разположено в кабинет № 3 на първия етаж. Функциите на служител, завеждащ бюро "Съдимост", са възложени за изпълнение на съдебен архивар г-жа Татяна Дончева. В бюро "Съдимост" се работи в граждани от 08.30 до 17.00 часа без прекъсване. Телефон за връзка : 0453 42476, вътр.108.

В Районен съд Котел не се приема плащане на държавни такси в брой