Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Администрация

Администрацията в РС Котел е организирана, съобразно изискванията на Правилник за администрацията в съдилищата.

Приемното време на всички служители, работещи с граждани, е от 08.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Административен секретар е г-жа Донка Петрова, работното място на която е в кабинет № 9. Тъй като в РС Котел не е обособена служба "Регистратура", приемането и входирането на всички документи, които не се отнасят до съдебни дела, се извършва от административния секретар.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 101; 0453 42005

Главен счетоводител е г-жа Емилия Стойкова, работното място на която е в кабинет № 15. Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 105

Системен администратор е инж. Илия Зидаров, работното място на който е в кабинет № 14. Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 113

Деловодители в РС Котел са г-жа Милена Дюлгерова - деловодител по граждански дела и г-жа Жанина Бояджиева - деловодител по наказателни дела. Деловодителите обработват всички граждански (общи, частни и административни) и наказателни (общ характер, частен характер, административни и частни) дела; предоставят на страните информация за движението на съответното дело, а на лица, които не са страни - след като установят по реда на чл.86, ал.3 от ПАРОАВАС, че имат интерес да получат исканата информация; издават съдебни удостоверения, изпълнителни листове, преписи от съдебни актове; изпълняват разпорежданията на съда, постановени в закрити съдебни заседания до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт. Тъй като в РС Котел не е обособена служба "Регистратура", приемането, входирането и обработването на всички документи по несвършили дела се извършва от съдебните деловодители.

Работното място на деловодителите е в кабинет № 3.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 108

Съдебни секретари в РС Котел са г-жа Савка Панова - по граждански дела и г-жа Нелли Митева - по наказателни дела. Съдебните секретари съставят протоколите от откритите съдебни заседания, подреждат постъпилите в хода на съдебното заседание книжа и изпълняват всички разпореждания на съда, постановени в откритите съдебни заседания.

Работното място на съдебните секретари е в кабинет № 12.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 104

Съдебен архивар е г-жа Татяна Дончева, която съхранява всички приключили с влязъл в сила съдебен акт дела и изпълнява разпорежданията на съда, постановени по дела, приключили с влязъл в сила съдебен акт. Тъй като в РС Котел не е обособена служба "Регистратура", приемането, входирането и обработването на всички документи по свършили дела се извършва от архиваря.

Работното място на архиваря е в кабинет № 3.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 108

Призовкар е г-жа Пенка Каракашева. Чрез призовкаря на РС Котел се извършва връчване на съдебни книжа и документи, изпратени от РС Котел и от всички съдилища в Р България. Не се приемат за връчване и не се връчват от призовкаря книжа и документи, които не изхождат от съд. Призовкарят връчва книжа и документи само в границите на град Котел. Не се обслужват вилната зона, както и различните жилищни постройки в землището на града. Съдебните книжа на адреси извън града следва да се връчват по други предвидени от процесуалните закони способи.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 108