РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 90/2012 НЧХД Г.К.Г. Х.Ф.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 24.9.2015г.
Х.Ф.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Ф.Т., български гражданин, роден на *** ***,осъждан, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25. 09. 2011 г. в с. Боринци, община Котел причинил на частния тъжител Г.К.Г. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което и на основание чл. 131, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл. 52, вр. чл. 45 от ЗЗД подсъдимия Х.Ф.Т., български гражданин, роден на *** ***,осъждан, живущ ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Г.К.Г., ЕГН **********,***, сумата 1 500,00 лева (хиляда и петстотин лева) представляваща обезщетение за причинените му от престъплението неимуществени вреди ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането 25. 09. 2011 г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер 6 000,00 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Х.Ф.Т. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Г.К.Г., ЕГН **********,***, сумата 1012,00 лева (хиляда и дванадесет лева), представляваща направени от него разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.Ф.Т., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шестдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Мотиви от 27.10.2015г.
В законна сила от 10.10.2015г.
2 НОХД No 230/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.М.Ю.,
Г.Г.С.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 9.12.2014г.
М.М.Ю.
Г.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Г.С., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неосъждан, неженен, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 08.10.2012 г. в местността „Ковга дере“ по пътя между селата Тича и Братан, община Котел, след като се сговорил предварително с осъдения М.М.Ю., без редовно писмено позволително добил и извозил с товарен автомобил „Виетнам“ с рег. № ВТ6355АР, дървен материал за огрев на стойност 540.00 лева от горския фонд, собственост на РДГ Сливен, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото по чл.235, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК престъпление.
Мотиви от 15.1.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 23.3.2015
Наказателно дело № 62/2015
Решение от 23.03.2015г. постановено по внохд № 62/ 2001г. по описа на ОС СливенПОТВЪРЖДАВА присъда № 30/ 09.12.2014г. по НОХД № 230/ 2013г. по описа на РС Котел Решението е окончателно.
В законна сила от 23.3.2015г.
3 НОХД No 7/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Б.А.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 10.11.2014г.
Б.А.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.Ч., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, осъждан, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец май 2011 г. в местността „Талим Таш“ край село Тича, община Котел, при условията на продължавано престъпление, съставил два неистински официални документа с цел да бъдат използвани, поради което и на основание чл.308, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.Ч., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че през периода от 01.06.2011 г. до 08.06.2011 г. в отдел 169, подотдели „д“, „е“ и „ж“ в местността „Талим Таш“ в землището на село Тича, община Котел, при условията на посредствено извършителство, чрез използване на лица с неустановена по делото самоличност, без редовно писмено позволително добил от държавния горски фонд дървета и части от тях – 7 куб. м. бук, 13 куб. м. габър и 125 куб.м. зимен дъб, на обща стойност 14500.00 лева, собственост на РДГ Сливен, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото по чл.235, ал.1 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.А.Ч., постоянен адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 209.78 (двеста и девет лева и седемдесет и осем стот.) лева, представляващи направени по делото разноски, от които 98.05 лева, изплатени по ДП № 9/2012 г. на ОСлО при ОП Сливен, и 111.73 лева, изплатени в хода на съдебното следствие по настоящото дело.
Мотиви от 10.12.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 25.2.2015
Наказателно дело № 497/2014
Решение №12/25.02.2015 г. по ВНОХД №497/2014 г. на ОС Сливен. Потвърждава Присъда №25/10.11.2014 г. по НОХД №7/2014 г. на РС - гр. Котел, В ЧАСТТА, в която подс. Б.А.Ч. е признат за виновен в това, че през м. 05.2011г. в местността "Талим таш" край с. Тича, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, съставил два неистински официални документа с цел да бъдат използвани, поради което и на основание чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. "б" от НК му е наложено наказаниепробация, изразяващо се в следните пробационни мерки:задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, както и В ЧАСТТА, относно присъдените разноски. Присъдата в останалата й част е влязла в законна сила. Решението е окончателно.
В законна сила от 25.2.2015г.
4 НОХД No 18/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.М.А.,
Л.А.Д.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 26.2.2015г.
А.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.М.А., български гражданин, роден на *** г. в гр. Карнобат, неграмотен, безработен, не учи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09/10.03.2013 г. в землището на с. Градец, общ. Котел макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Л.А.Д., отнел чужди движими вещи – 1 бр. кон и 1 бр. кобила на обща стойност 1 650 лева от владението на Д.А.Ч. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 69, ал.1 вр. чл. 66, ал. 1 от НК отлага с една година и шест месеца изпитателен срок. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъда по НОХД № 128/2014 г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 69, ал.1 вр. чл. 66, ал. 1 от НК отлага с една година и шест месеца изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите А.М.А., ЕГН**********,*** и Л.А.Д., ЕГН **********,*** солидарно да заплатят на Д.А.Ч.,***, сумата 800,00 (осемстотин) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 09/10.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия А.М.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен 112,13 лв. (сто и дванадесет лева и тринадесет ст.), представляващи направени в хода на досъдебното производство на РУ – МВР Котел. ОСЪЖДА подсъдимите А.М.А. ЕГН**********,*** и Л.А.Д., ЕГН **********,*** солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50,00 лева (петдесет лева) представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Л.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че на 09/10.03.2013 г. в землището на с. Градец, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.М.А. отнел чужди движими вещи – 1бр. кон и 1бр. кобила на обща стойност 1 650,00 лева от владението на Д.А.Ч., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода , което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. На основание чл. 59 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, до привеждане на присъдата в сила считано от 13. 02. 2015 г. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите А.М.А., ЕГН**********,*** и Л.А.Д., ЕГН **********,*** солидарно да заплатят на Д.А.Ч.,***, сумата 800,00 (осемстотин) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 09/10.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен 112,13 лв. (сто и дванадесет лева и тринадесет ст.), представляващи направени в хода на досъдебното производство на РУ – МВР Котел. ОСЪЖДА подсъдимите А.М.А. ЕГН**********,*** и Л.А.Д., ЕГН **********,*** солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50,00 лева (петдесет лева) представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Мотиви от 18.3.2015г.
В законна сила от 14.3.2015г.
5 НОХД No 44/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.С.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 26.2.2015г.
С.С.Б.
Подсъдимият С.С.Б., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Запад” № 226, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2014 г. в землището на с. Медвен, общ. Котел, при условията на опасен рецидив отнел чужда движима вещ – 1 бр. крава на стойност 926.00 лв от владението М.В.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК. На подсъдимия С.С.Б. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. Причинените щети са възстановени. Веществени доказателства – 1 бр. кухненски нож и 1 бр. брадва се отнемат в полза на държавата се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 239,25 лв. (двеста тридесет и девет лева и двадесет и пет ст.)
В законна сила от 26.2.2015г.
6 АНД No 64/2014 Административни дела Х.Х.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 10.2.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000053 от 13. 03. 2014 г. на Директора на РД „Автомобилна администрация“ гр. Сливен, с което на Х.Х.Б., ЕГН **********,***, с което е наложено административно наказание – имуществена глоба в размер на 1 500,00 лева /хиляда и петстотин лева/, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 5.3.2015г.
7 НЧХД No 68/2014 НЧХД Х.Н.А. А.М.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 26.3.2015г.
А.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.А., български гражданин, роден на *** ***, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24. 09. 2013 г. в с Филаретово, общ. Котел, ул. „Паисий“ № 8 причинил на частната тъжителка Х.Н.А. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл. 52 от ЗЗД подсъдимия А.М.А., с посочени данни да заплати на гражданския ищец Х.Н.А., ЕГН **********,*** сумата 2 000,00 (две хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинените й от престъплението неимуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 24. 09. 2013 г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер 3 000,00 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.М.А., с посочени данни, да заплати на Х.Н.А., ЕГН **********,*** сумата 412,00 (четиристотин и дванадесет) лв., представляващи направени разноски за държавна такса и възнаграждение на адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.М.А., с посочени данни да заплати в полза на бюджета на РС Котел сумата 50,00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на граждански иск.
Мотиви от 31.3.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
8 НОХД No 103/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.Х.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 4.12.2014г.
Н.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Х.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, разведен, осъждан, собственик на „Нюх“ ЕТ, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН, затова че на 19.03.2014 г. в град Котел в управлявания от него собствен лек автомобил „Рено меган“ с ДК №СН6625КА държи акцизни стоки без бандерол (2977.10 грама тютюн и 10 кутии цигари марка „Асос слим“), когато такъв се изисква по чл.25, ал.1 от ЗТТИ и чл.2, ал.2 от ЗАДС, като деянието представлява немаловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено по чл.234, ал.1 от НК. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК в полза на държавата десет кутии цигари марка „Асос слим“ и 2977.10 грама тютюн, поставен в три полиетиленови плика, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Котел.
Мотиви от 5.1.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 7.4.2015
Наказателно дело № 55/2015
Решение №19/07.04.2015 г. по ВНОХД №55/2015 на ОС Сливен. Изменя Присъда №29/04.12.2014 г., постановена по НОХД №103/2014 г. по описа на Районен съд - гр. Котел в ЧАСТТА относно мотивите и основанието за оправдаването на подсъдимия Н.Х.А. и в ЧАСТТА относно отнетите цигари, като на основаниечл.53, ал.2 б. "а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата не десет кутии цигари марка "Асос слим" , а осем кутии от тях и ВРЪЩА две кутии цигари марка "Асос слим" на подсъдимия Н.Х.А.. Потвърждава присъдата в останалата част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.
В законна сила от 7.4.2015г.
9 ЧНД No 131/2014 Реабилитации чл.85-88а НК А.Й.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 26.3.2015г.
ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ на осъжданията на А.Й.А., ЕГН **********,*** по НОХД 267/1999 г. по описа на РС Сандански, НОХД № 117/2004 г. на РС Котел и НОХД № 1272/2006 г на РС Петрич. Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 3.4.2015г.
10 АНД No 132/2014 Административни дела Й.Н.Д. ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 19.3.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № 104/23. 06. 2014 г. на Кмета на Община Котел, с което на Й.Н.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание имуществена глоба в размер на 500,00 лева /петстотин лева/, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 9.4.2015г.
11 ЧНД No 133/2014 Други дела ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС М.А.Ш. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 25.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 133/2014 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.2.2015г.
12 НОХД No 145/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.А.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 26.3.2015г.
М.А.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан/реабилитиран/, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 26. 04. 2014 г- 24. 05. 2014 г. в с Седларево, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 346,50 лв. от владението на М.С.Ч. и Б.С.И. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налагаЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 15. 03. 2015 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия М.А.С.,***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 133,09 лв. (сто тридесет и три лева и девет ст.), представляващи направени по делото разноски. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата два броя катинари, приложени като веществено доказателство, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат като вещ без стойност. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 23.4.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
13 АНД No 147/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Н.Ц. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.2.2015г.
В.Н.Ц.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.Н.Ц., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, с начално образоване, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08. 09. 2014 г. в гр. Котел, обл. Сливенска е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управлениена МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 11.2.2015г.
В законна сила от 26.2.2015г.
14 АНД No 163/2014 По ЗД по пътищата К.С.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0287-000366/05.09.2014 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 20.1.2015г.
15 АНД No 164/2014 Административни дела М.Х.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 46-А/19.09.2014 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 20.1.2015г.
16 ЧНД No 168/2014 ЗБППМН МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ Р.П.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.1.2015г.
НАСТАНЯВА на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗБППМН, малолетния Р.П.М., ЕГН **********, живущ в дома на родителите си в с. Мокрен, общ. Котел, ул. „Одрин“ № 51във ВУИ гр. Завет общ. Разград. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ОС Сливен в 14-дневен срок от страните. ПРЕПИС от решението след влизане в сила да се изпрати на МКБППМН към Община Котел и на РП Котел.
В законна сила от 5.2.2015г.
17 НОХД No 172/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 28.4.2015г.
К.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, женен, осъждан, земеделски производител, постоянен адрес *** 14, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН затова, че на 26.05.2013 г. в местността Тозкая в землището на село Ябланово, община Котел, отнел чужда движима вещ – едно теле, на стойност 560.00 лева, оставено без постоянен надзор, от владението на И.К., собственост на Д.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.2 вр. чл.194, ал.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.М.К., ЕГН **********,***, против подсъдимия К.А.М., с посочени данни, за с искане подсъдимият да бъде осъден да върне на гражданския ищец едно теле. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения при условията на евентуалност иск от Д.М.К., с посочени данни, против подсъдимия К.А.М., с посочени данни, за сумата 560.00 лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 22.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.
Мотиви от 28.5.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 26.10.2015
Наказателно дело № 277/2015
С решение №68/26.10.2015г., влязло в сила на 27.11.2015г. по ВНОХД №277/2015г. по описа на ОС Сливен. ИЗМЕНЯ Присъда №13/28.04.2015г по НОХД№172/2014г по описа на PC-Котел в частта, с която е отхвърлен предявения от Д.М.К. против подсъдимия К.А.М. иск за връщане на едно теле и е оставен без разглеждане предявения при условията на евентуалност иск от Д.М.К. против подсъдимия К.А.М. за сумата от 560.00лв, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 22.05.2013г до окончателното изпълнение на задължението като ВМЕСТО ТОВА: ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от Д.М.К. против подсъдимия К.А.М. иск за връщане на едно теле и предявения при условията на алтернативност иск от Д.М.К. против подсъдимия К.А.М. за сумата от 560.00лв, представляваш ща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 22.05.2013г до окончателното изпълнение на задължението. ПОТВЪРЖДАВА Присъда №13/28.04.2015г по НОХД№172/2014г на Районен съд-Котел в останалата й част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението в прекратителната му част подлежи на обжалване пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата част е окончателно.
В законна сила от 27.11.2015г.
18 НОХД No 174/2014 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.Я.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 25.2.2015г.
Т.Я.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Я.Х., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 16. 01. 2011 г. до 16. 09. 2014 г. в гр. Котел, след като бил осъден да издържа свои низходящи – Чериса Т.Х., родена на *** г. и Пламен Тодоров Х., роден на *** г. съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски/ 24 вноски Х 85,00 лева за детето Ч.Х. и 34 вноски Х 70,00 лева за детето Пламен Х. на обща стойност 4 420,00 лева - престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал.1 от НК му налага наказание три месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок.
Мотиви от 17.3.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
19 НЧХД No 179/2014 НЧХД М.Д.О. Г.Х.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 4.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.5, пр.ІІ от НПК производството по НЧХД № 179 по описа на РС Котел за 2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен с въззивна жалба в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 4.7.2015г.
20 АНД No 180/2014 По ЗД по пътищата И.К.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.2.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18/12. 03. 2014г. на Началника на РУ „Полиция“ Котел, с което на И.К.И., ЕГН **********,***, с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 10,00 /десет/ лева, имуществена санкция глоба в размер на 100,00 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС За срок от един месец като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 19.3.2015г.
21 НОХД No 182/2014 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.М.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.288, т.1 от НПК съдебното производството по НОХД № 182/2014 г. на РС Котел и го връща на РП Котел за изпълнение на указанията, съобразно мотивите.
В законна сила от 27.1.2015г.
22 ЧНД No 184/2014 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
И.Д.В.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 24.2.2015г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от № 350/18. 11. 2014 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 185/2014 г. по описа на РУ на МВР Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 129 от НК . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя и на РП Котел за сведение.
В законна сила от 24.2.2015г.
23 НОХД No 185/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.В.Г. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 18.12.2014г.
Т.В.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.Г., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, съжителства на съпружески начала, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2014 г. в село Градец, община Котел управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата. ОСЪЖДА на основание чл.186, ал.3 от НПК подсъдимия Т.В.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 23.56 (двадесет и три лева и петдесет и шест стот.), представляващи направените в хода на съдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 19.12.2014г.
В законна сила от 6.1.2015г.
24 АНД No 186/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Д.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.1.2015г.
Х.Д.Х.
ПРИЗНАВА Х.Д.Х., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26, 08. 2014 г. в с. Градец, общ. Котел, без надлежно разрешение държал високорисково наркотично вещество – коноп /марихуана/ с общо нетно тегло 0,824гр. на обща стойност 4,94 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства –1 бр. ножичка, 2 бр. пакетчета с листчета за свиване на цигари, полеви тест запечатан в найлонова торбичка със стикер № А0170 на ОД МВР – Сливен намиращи се на съхранение в РС Котел, които след влизане на решението в сила да се унищожат като вещи без стойност. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства – 0,598 грама коноп, предадени на 09. 09. 2014 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”, които да се унищожат след влизане в сила на решението ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.Д.Х.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Ямбол сумата 79,40лв. (седемдесет и девет лева и четиридесет ст.), представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок.
Мотиви от 14.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.
25 АНД No 187/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.И.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.1.2015г.
П.И.Т.
ПРИЗНАВА П.И.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че на 27. 08. 2014 г. в гр. Котел в обитавано то него жилище отглеждал в 2 бр. саксии засети с 2 бр. растения – коноп /марихуана/ с общо нетно тегло 8,749 гр. на обща стойност 52,49 лв. - престъпление по чл. 354в, ал. 5, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1 000,00 ( хиляда) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства – 8,505 грама наркотични вещества, предадени на 05. 11. 2014 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”, които да се унищожат след влизане в сила на решението. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства 2 броя изсушени стъбла, поставени в полиетиленов чувал, предадени за съхранение на РП Котел, които да се унищожат след влизане в сила на решението ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия П.И.Т.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Ямбол сумата 80,90 лв. (осемдесет лева и деветдесет ст.), представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 14.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.
26 АНД No 188/2014 По ЗГ и ЗЛОД М.А.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 18.3.2015г.
ОТМЕНЯ НП № 9 от 19. 11. 2014 г. на Директора на РДГ Сливен, с което на М.А.М., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание: глоба в размер на 500,00 лева /петстотин лева/ на основание чл. 266, ал. 1 пр. 4 от Закона за горите и обезщетение в размер на 200,00 лв. /двеста лева/ в полза на ИАГ, както и паричната равностойност на липсващите вещи предмет на нарушението 8 /осем/ пр. м3 дърва за огрев дъб и габър в размер на 290,00 лева /двеста и деветдесет/ лева, в полза на ИАГ като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок пред Административен съд гр. Сливен, считано от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2015
Наказателно дело № 131/2015
Решение №172/17.06.2015г. по КАНД №131/2015 г. по описа на АС гр. Сливен. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16/18.03.2015 г., постановено по АНД №188/2014 г. по описа на Районен съд - Котел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.6.2015г.
27 ЧНД No 189/2014 Реабилитации чл.85-88а НК Е.М.С.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 8.1.2015г.
Оставя без разглеждане искането на Е.М.С. за допускане на съдебна реабилитация и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №189/2014 г. на РС Котел. Разпореждането може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването му на молителя.
В законна сила от 5.2.2015г.
28 НОХД No 190/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.И.А.,
Р.Й.П.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 29.1.2015г.
С.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.А., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода 16. 10. 2013 г. до 01. 05. 2014 г. в с. Кипилово, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Р.Й.П., отнел чужди движими вещи на обща стойност 864,60 лв. от владението на Г.П.С. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието в немаловажен случай е извършено повторно – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА наложеното по НОХД № 71/2012 г. на РС Котел наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим, в затвор от открит тип. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.А., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 40,00 (четиридесет лева), представляващи направени по делото разноски.
Р.Й.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Й.П., роден на *** ***, с начално образование, безработен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че НА 30. 04. /01. 05. 2014 г. в с. Кипилово, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.И.А., отнел чужда движима веща – 1 бр. електромотор на стойност 280,00 лева от владението на Г.П.С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Р. Й.П., роден на *** ***, с начално образование, безработен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 40,00 (четиридесет лева), представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 5.2.2015г.
В законна сила от 14.2.2015г.
29 ЧНД No 191/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.К.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 19.2.2015г.
Д.К.Х.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения,Д.К.Х., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, работи като охранакъм ф-ма „Светът на камъка“, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** общо наказание по присъди по НОХД № 146/2014 г. и НОХД № 181/2014г. и двете на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационн имерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срокот ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА
В законна сила от 7.3.2015г.
30 НОХД No 192/2014 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.Г.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 19.2.2015г.
А.Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.Г., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 27. 02. 2013 г. до 27. 10. 2014 г. в гр. Котел, след като е бил осъден да издържа свои низходящи – Георги Ангелов Г., род на 09. 04. 1999 г. и Пламен Ангнелов Г., род на 26. 03. 2003 г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски / 20 вноски Х 180,00 лв. за детето Георги Г. и 20 вноски Х 150,00 лева за детето Пламен Г./ на обща стойност 6 600 лева, като впоследствие е платил сумата 1 600 лева – престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал.1 и чл. 58а, ал. 4 вр. чл. 55, ал.1, т.2 б „В” от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 100,00 / сто / лева.
Мотиви от 24.2.2015г.
В законна сила от 6.3.2015г.
31 НОХД No 193/2014 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 10.3.2015г.
С.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 24.09.2011 г. до 24.09.2014 г. в град Котел, след като е бил осъден да издържа непълнолетния си син Алекс Стойчев Д., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски (36 вноски на обща стойност 2160.00 лева), като деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 150 часа за година.
Мотиви от 10.3.2015г.
В законна сила от 25.3.2015г.
32 АНД No 194/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.Х.И. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.1.2015г.
И.Х.И.
ПРИЗНАВА И.Х.И., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан – реабилитиран, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04. 09. 2014 г. в с. Ябланово, общ. Котел, управлявал лек автомобил марка „Нисан Микра“ с регистрационни табели № В КР 6023,издадени за друго моторно превозно сродство - лек автомобил „Опел Корса престъпление по чл. 345 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1 000,00 ( хиляда) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК в полза на държавата два броя регистрационни табели с № В КР 6023, намиращи се на съхранение в РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Х.И.,***, ЕГН **********, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 100,60 лв. (сто лева и шестдесет ст.), представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок.
Мотиви от 14.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.
33 АНД No 195/2014 По ЗД по пътищата Х.П.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.2.2015г.
ОТМЕНЯ НП № 14-0287-000565 от 02. 12. 2014 г. на Началник на РУ „Полиция“ – Котел към ОД на МВР Сливен, с което на Х.П.Х., ЕГН **********,***, на основание чл. 44, ал. 1 от ЗДвП и чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 2 вр. чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лева, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок пред Административен съд гр. Сливен, считано от получаване на съобщението.
В законна сила от 24.4.2015г.
34 АНД No 197/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.Я.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.1.2015г.
Р.Я.Б.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Я.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12. 12. 2014 г. в гр. Котел по ул. „Васил Левски“ управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 14.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.
35 АНД No 198/2014 Административни дела М.М.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.2.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0287-000318 от 03. 09. 2014 г. на Началника на РУ на МВР Котел, с което на М.М.К., ЕГН **********,*** му е наложена глоба в размер на 400,00 лева за това, че на 07. 08. 2014 г. в 10:00 часа в с. Пъдарево, общ. Котел, ул. „Георги Димитров “ управлява лек автомобил „Сузуки Витара“ рег. № А 5813 МА без сключена застраховка гражданска отговорност към 07. 08. 2014 г. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 5.3.2015г.
36 АНД No 199/2014 По ЗД по пътищата М.П.Ч. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 10.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 199/2014 г. по описа на РС Котел, поради смърт на жалбоподателя М.П.Ч., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ОД на МВР Сливен.
В законна сила от 24.2.2015г.
37 ЧНД No 201/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 20.1.2015г.
Д.П.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Д.П.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 162/2014 г. и по НОХД № 165/2014 г., двете на РС Котел, в размер на по – тежкото от двете, а именно пробация със следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години, безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 4.2.2015г.
38 ЧНД No 202/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Й.Я. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 20.2.2015г.
С.Й.Я.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, С.Й.Я., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД 46/2014 г. на РС Елена, НОХД 3/2014 г. на РС Котел и НОХД № 19/2014 г. на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година и два месеца лишаване от свобода, като на основание ч. 66, ал. ,1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с три години изпитателен срок.
В законна сила от 10.3.2015г.
39 ЧНД No 203/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.М.Е. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 20.2.2015г.
С.М.Е.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдената, С.М.Е., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Котел, живуща ***, със средно образование, безработна, неомъжена, осъждана, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД 46/2014 г. на РС Елена и НОХД 19/2014 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно една година и пет месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание с три години изпитателен срок.
В законна сила от 10.3.2015г.
40 ЧНД No 204/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.М.Е. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 20.2.2015г.
А.М.Е.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, А.М.Е., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** общо наказание по присъди по НОХД 46/2014 г. на РС Елена, НОХД 3/2014 г. на РС Котел и НОХД № 19/2014 г. на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година и седем месеца лишаване от свобода, като на основание ч. 66, ал. ,1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с три години изпитателен срок.
В законна сила от 10.3.2015г.
41 ЧНД No 205/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.И.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 20.2.2015г.
Р.И.Д.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, Р.И.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД 46/2014 г. на РС Елена, НОХД 3/2014 г. на РС Котел и НОХД № 19/2014 г. на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година и седем месеца лишаване от свобода, като на основание ч. 66, ал. ,1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с три години изпитателен срок.
В законна сила от 10.3.2015г.
42 ЧНД No 206/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Н.Ц. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 20.2.2015г.
В.Н.Ц.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, В.Н.Ц., роден на *** г. в гр. Ямбол, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 1837/2014 г. на РС Сливен и НОХД № 19/2014 г. на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно осем месеца лишаване от свобода, като на основание ч. 66, ал. ,1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с три години изпитателен срок.
В законна сила от 10.3.2015г.
43 ЧНД No 1/2015 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 25.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, ал. 4 от ЗЗдр. производството по ЧНД № 1/2015 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в тридневен срок от съобщаването му на РП Котел, на Д.Д. и на адв. Х..
В законна сила от 20.3.2015г.
44 АНД No 2/2015 По УБДХ РУ НА МВР КОТЕЛ П.В.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.1.2015г.
ПРИЗНАВА П.В.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2015 г. в село Градец, община Котел на публично място извършил непристойни прояви, изразяващи се в оскърбително отношение и държание към полицейските служители Д.М. и Т.Д., на които на висок глас се заплашвал, че ще уволни, че ще ги изяде и че ще ги строши, поради което и на основание члл от УДБХ му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 400.00 (четиристотин) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в срок до 24 часа, който изтича в 10:55 ч. на 09.01.2015 г. НАСРОЧВАМ разглеждане на делото пред ОС Сливен за 13.01.2015 г. от 13.00 часа в случай на жалба, за която дата и час нарушителят да се счита за уведомен, да се уведоми РП Котел.
П.В.К.
Мотиви от 8.1.2015г.
В законна сила от 9.1.2015г.
45 НОХД No 3/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Х.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 22.1.2015г.
Х.Х.М.
Х.Х.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемият Х.Х.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06. 01. 2015 г. в с. Ябланово, общ. Котел, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено“ с рег. № 59 YL 910 с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 а именно 2,10/на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство “Дрегер 7410” с фабричен № AREH 0222, стикер № 10301, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия Х.Х.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година. На основание чл. 343г. от НК обв. Х.Х.М., с посочени данни, се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година ШЕСТ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС. От престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 22.1.2015г.
46 АНД No 4/2015 По ЗД по пътищата Е.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 19.2.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0287-000564/02.12.2014 г. на Началника на РУ на МВР Котел в частта му, в която на жалбоподателя Е.С.С., ЕГН **********,***, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДП са наложени наказания лишаване от право да се управлява МПС за срок от шест месеца и глоба в размер на 100.00 лева за извършено от него административно нарушение по чл.123, ал.1, т.1 от ЗДП, като НАМАЛЯВА наказанията съответно на лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и глоба в размер на 50.00 лева, а наказателното постановлението в частта му, в която жалбоподателят Е.С.С., с посочени данни, е признат за виновен, че е извършил административно нарушение по чл.123, ал.1, т.1 от ЗДП от ЗДП ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 19.3.2015г.
47 АНД No 5/2015 По УБДХ РУ НА МВР КОТЕЛ Е.Х.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.1.2015г.
ПРИЗНАВА Е.Х.Ч., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работник пакетиране в „Шише джам” Търговище, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2015 г. в село Ябланово, община Котел на публично място извършил непристойни прояви, изразяващи се в оскърбително отношение и държание към полицейските служители Д.Д. и Х.А., поради което и на основание чл.1 от УДБХ му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в срок до 24 часа, който изтича в 14:00 ч. на 14.01.2015 г. НАСРОЧВАМ разглеждане на делото пред ОС Сливен за 19.01.2015 г. от 13.00 часа в случай на жалба, за която дата и час нарушителят да се счита за уведомен, да се уведоми РП Котел. НП-потвърдено
Е.Х.Ч.
ПРИЗНАВА Е.Х.Ч., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работник пакетиране в „Шише джам” Търговище, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2015 г. в село Ябланово, община Котел на публично място извършил непристойни прояви, изразяващи се в оскърбително отношение и държание към полицейските служители Д.Д. и Х.А., поради което и на основание чл.1 от УДБХ му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.
Мотиви от 13.1.2015г.
В законна сила от 14.1.2015г.
48 НОХД No 6/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.Р.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 19.5.2015г.
Р.Р.С.
Р.Р. Савово, български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, задържан по мярка задържане под стража в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подсъдимият Р.Р.С., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.10/01. 11. 2014 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 417,99 лв. от владението на Н.Д.М. и Н.Р.М. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК На подс. Р.Р.С., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Р.С., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 60,00 (шестдесет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 275/2014 г. на РУ МВР Котел разноски. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което осъденият Р.Р.С., постоянен адрес ***, ЕГН **********, е бил задържан по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗМВР за 24 часа, считано от 11,00 ч. на 07. 11. 2014г., задържан за 72 часа с постановление на РП Котел считано от 16,00 ч. на 07. 11. 214 г.; с мярка за неотклонение домашен арест, взета по ЧНД № 171/14 г. на РС Котел, считано от 10.11.2014 г. до 12.11.2014 г. и с мярка за неотклонение задържане под стража, взета по ВЧНД № 442/14г. на ОС Сливен от 12.12.2014 г. до 10.02.2015 г.
В законна сила от 19.5.2015г.
49 ЧНД No 7/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК И.Н.К.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 16.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 7/2015 г. на РС Котел и ВРЪЩА на РП Котел ДП № 243/2014 г. на РУ на МВР Котел за изпълнение на процедурата по чл.243, ал.3 от НПК и по отношение на пострадалия С. И., след което делото да се върне обратно в РС Котел за произнасяне по жалбата. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 16.1.2015г.
50 АНД No 8/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.Д.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.2.2015г.
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, дървосекач, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21. 12. 2014 г. в гр. Котел управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 4.2.2015г.
В законна сила от 19.2.2015г.
51 ЧНД No 9/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК И.Н.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 20.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 9/2015 г. на РС Котел и ВРЪЩА на РП Котел ДП № 243/2014 г. на РУ на МВР Котел за изпълнение на процедурата по чл.243, ал.3 от НПК и по отношение на пострадалия С. И., след което делото да се върне обратно в РС Котел за произнасяне по жалбата. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 20.1.2015г.
52 НОХД No 11/2015 Гл.V. Изнудване (рекет) - чл.213а /1,2/, 214 /1/, 214а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.Г.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 10.3.2015г.
Н.Г.Б.
Н. Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, женен, неосъждан, не работи, пост. Адрес *** 35, ЕГН **********. Подсъдимият Н.Г.Б., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2014 г. в град Котел, с цел да набави за себе си имотна облага, принудил С.С. и Т.С. да извършат плащане за извършена работа противно на волята, като ги заплашил с думите „Ще стане лошо!“ и с това им причинил имотна вреда в размер на 200.00 лева, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.214, ал.1 от НК. На подс. Н.Г.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.214, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание глоба. Не се налага и наказанието конфискация, предвидено в чл.214, ал.1 от НК. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.Г.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени разноски по ДП № 125/2014 г. по описа на РУ на МВР Котел.
В законна сила от 10.3.2015г.
53 АНД No 12/2015 По ЗД по пътищата Т.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 18.3.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0287-000512 на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на Т.А.А., ЕГН **********,*** му е наложена глоба в размер на 150,00 лева за това, че на 19. 10. 2014 г. в 18:30 ч. в гр. Котел на ул. на ул. „Васил Левски“, управлявал автомобил „Форд фиеста“ собственост на Теню Василев Тодоров, без да притежава СУМПС, РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 9.4.2015г.
54 НОХД No 13/2015 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.М.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 30.1.2015г.
С.М.А.
С.М.А., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, пенсионер, неосъждан, постоянен адрес.***, ЕГН ********** Обвиняемият С.М.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН, затова че на 16.01.2015 г. в с. Стрелци, общ. Котел държал 1 бр. ловна пушка (успоредка с открити коруци, марка “PIEPER BAYARD” с № 21157, кал. 12, белгийско производство), 1 бр. оръжие без марка и номер, самоделна изработка, предназначена за стрелба с патрони кал. 22 LR и 3 бр. ловни патрони кал. 12, без да има за това надлежно разрешение, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 339, ал. 1 от НК. На обвиняемия С.М.А., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. Щети не са причинени. Веществени доказателства – 1 бр. ловна пушка, успоредка с открити коруци, марка “PIEPER BAYARD” с № 21157, кал. 12, белгийско производство; 1 бр. оръжие без марка и номер, самоделна изработка предназначена за стрелба с патрони кал. 22 LR, намиращи се на съхранение в РУ на МВР – Котел се отнемат в полза на държавата. Останалите веществени доказателства - 3 бр. ловни патрони кал. 12, са изразходвани при изготвяне на съдебнобалистичната експертиза. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. С.М.А., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 53,30 лв. (петдесет и три лева и тридесет ст.), представляващи направени в хода на БПП № 7/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 30.1.2015г.
55 НОХД No 15/2015 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.С.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 11.3.2015г.
А.С.К.
Подсъдимият А.С.К., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не женен, не работи, осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признават за виновен в това, че на 11.08.2014 г. в гр. Котел държи боеприпаси за огнестрелно оръжие - 25 бр. патрони 12 калибър без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. На подсъдимия А.С.К. за извършеното престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Няма причинени щети. Веществените доказателства 25 бр. патрони калибър 12, които са на съхранение в РУ на МВР Котел се отнемат в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.С.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 21,60 лв. (двадесет и един лев и шестдесет ст.), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
В законна сила от 11.3.2015г.
56 НОХД No 16/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Х.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 11.3.2015г.
Х.Х.Ч.
Подсъдимият Х.Х.Ч., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Гранит” № 8, български гражданин, не женен, с основно образование, не работи, не осъждан, ЕГН ********** се признават за виновен в това, че на 18.12.2014 г. в гр. Котел управлявал лек автомобил „Сеат Ароса” с ДК № СН 5797 КА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /а именно 1,80/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 509/22.12.2014 г. - престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. На подсъдимия Х.Х.Ч. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.Х.Ч., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 44,70 лв. (четиридесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
В законна сила от 11.3.2015г.
57 НОХД No 17/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.Л.Г.,
Ж.Л.Я.,
А.К.Г.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 17.4.2015г.
Д.Л.Г.
Ж.Л.Я.
Ж.Л.Я., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият Ж.Л.Я., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 27. 06. 2014 г. до 12. 07. 2014 г. в с. Мокрен, общ. Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.К.Г. и Д.Л.Г., отнел чужди движими вещи на обща стойност 499,75 лв. от владението на Х.И.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като възстановил причинените щети и като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимия Ж.Л.Я., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Разноските следва да се присъдят след произнасяне по обвинението спрямо подсъдимия Д.Л.Г..
А.К.Г.
А.К.Г., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият А.К.Г., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 27. 06. 2014 г. до 12. 07. 2014 г. в с. Мокрен, общ. Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Д.Л.Г. и Ж.Л.Я., отнел чужди движими вещи на обща стойност 499,75 лв. от владението на Х.И.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като възстановил причинените щети и като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимия А.К.Г., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Разноските следва да се присъдят след произнасяне по обвинението спрямо подсъдимия Д.Л.Г..
В законна сила от 17.4.2015г.
58 НОХД No 17/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.Л.Г.,
Ж.Л.Я.,
А.К.Г.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 20.5.2015г.
Д.Л.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Л.Г., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 27. 06. 2014г. до 12. 07. 2014 г. в с. Мокрен, общ. Котел, след като се сговорил предварително с А.К.Г. и Ж.Л.Я., отнел чужди движими вещи на обща стойност 499,75 лв. от владението на Х.И.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 194, ал. 3 вр. чл. 54 от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 300,00 /триста/ лв., като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК престъпление за това, че е извършил кражбата при условията на повторност и случаят не е маловажен. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Л. Ганчев да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 33,34 лв. (тридесет и три лв. и тридесет и четири ст.), представляващи направени по делото разноски.
Ж.Л.Я.
А.К.Г.
Мотиви от 15.6.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
59 НОХД No 18/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Л.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 5.2.2015г.
Л.А.
Обвиняемият Л.А. /LUTFI ALTUNBILEZIK/, персонален индификационен № 53092294666, роден на *** г. в Р Турция, гр. Коня, с настоящ адрес Р Турция, гр. Истанбул, кв. «Буюкчекмедже», бул. «Миймар Синан», ул. «Чинар сокак» № 11, ап. 4, с адрес за призоваване в страната гр. Русе, ул. «Страхил войвода» № 5, турски гражданин, средно образование, едноличен собственик на капитала на «Арда 2013» ЕООД, не осъждан се признава за виновен в това, че на 01.02.2015 г. в гр. Котел управлява моторно превозно средство т. а. марка „Ивеко” с ДК № Р 6630 РК и прикачено към него полуремарке с ДК № Р 6668 ЕХ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /а именно 1,41/ на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер- 7410”, фабричен № АRЕН 0222 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия Л.А. /LUTFI ALTUNBILEZIK/ за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 5.2.2015г.
60 НОХД No 19/2015 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.А.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 24.6.2015г.
Д.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, разведен, неосъждан /реабилитиран/, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 21. 02. 2014 г. до 21. 12. 2014 г. в с. Ябланово, общ. Котел, след като е бил осъден да издържа свои низходящи – Хатидже Джемалова Моллова, родена на *** г. и Хафизе Джемалова Моллова, родена на *** г. съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски / 10 вноски Х 190,00 лв./ на обща стойност 1 900,00 лв., които платил преди постановяване на настоящата присъда и от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалото лице, с което е осъществил престъпния състав на чл.183, ал.1 от НК и на основание чл.183, ал.3 от НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.
Мотиви от 24.6.2015г.
В законна сила от 10.7.2015г.
61 ЧНД No 21/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
И.Н.К.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Н.К., ЕГН **********,***, и ПОТВЪРЖДАВА постановление от 18.12.2014 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на досъдебно производство № 243/2014 г. на РУ на МВР Котел, водено срещу Г.К.С. и И.С.П. за извършено по чл.216, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК престъпление. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен от РП Котел, от пострадалия И.Н.К. и от обвиняемите Г.С. и И.П. в седемдневен срок от съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 15.4.2015г.
62 НОХД No 22/2015 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Д.Г. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 9.4.2015г.
М.Д.Г.
Подсъдимият М.Г.Д., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2015 г. в гр. Котел, без надлежно разрешително, държи вискорисково наркотично вещество (коноп) с общо нето тегло на растителната маса 1,201 гр. с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол – 19% на стойност 7,25 лева, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 354а, ал. 3, т.1 от НК. На подс. М.Д.Г., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим. От престъплението не са причинени съставомерни щети. Отнема на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на държавата вещественото доказателство (0,530 гр. коноп), намиращо се на съхранение в Центрлно митническо управление отдел „МРР- НООП, което да се унищожи след одобряване на настоящото споразумение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.Д.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 157,20 лв (сто петдесет и седем лева и двадесет ст.), представляващи направени по делото разноски. ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение задържане под стража, взета по отношение на осъдения М.Д.Г.. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НПК времето, през което осъденият М.Д.Г., ЕГН **********,***, е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 01.04.2015 г. до привеждане в изпълнение на настоящото определение за одобряване на споразумението в изпълнение.
В законна сила от 9.4.2015г.
63 ЧНД No 24/2015 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 4.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 24/2015 г на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.3.2015г.
64 НОХД No 25/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 15.4.2015г.
Д.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Д., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода месец декември 2014 г.- 19. 02. 2015 г., в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 063,44 лв. от владението на Марийка Христова Иванова, Христо И. Христов и Тодор Георгиев Каменов, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА наложеното по НОХД № 516/2011 г. на РС Велики Преслав наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим, в затвор от открит тип. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.П.Д., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 240,00 (двеста и четиридесет лева), представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 15.5.2015г.
В законна сила от 1.5.2015г.
65 АНД No 26/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.И.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.3.2015г.
С.И.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.И.А., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.02.2015 г. в град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 24.3.2015г.
В законна сила от 8.4.2015г.
66 АНД No 29/2015 По ЗД по пътищата Ц.Д.Ц. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.4.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0287-000006 / 29.01.2015 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 15.5.2015г.
67 ЧНД No 30/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК А.Ц.О.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 12.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.39, ал.1 от НПК производството по ЧНД № 30 по описа на РС Котел за 2015 г. и ГО ИЗПРАЩА за разглеждане на РС Кубрат. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на осъдения.
В законна сила от 12.3.2015г.
68 НОХД No 32/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Х.О. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 20.3.2015г.
Х.Х.О.
Х.Х. О., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование – ученик в 11 клас в Професионална техническа гимназия – гр. Варна , неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият Х.Х.О., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27. 02. 2015 г. в с. Ябланово, общ. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи – 500,00 евро с левова равностойност 975,00 лв., както и 310,00 лв., всичко общо 1 285,00 лв., от владението на И.Х.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На подс. Х.Х.О., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б“ от НК, се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепяне на препис от присъдата на видно място в сградата на Професионална техническа гимназия гр. Варна за срок от 15 дни. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 20.3.2015г.
69 НОХД No 37/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.В.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 5.5.2015г.
И.В.К.
И.В.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Севлиево, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********. Подсъдимият И.В.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че: 1. На 31. 10. 2014 г. в гр. Котел, извършил действия - пред органите на МВР се представил за лицето Красимир В.К., с което умишлено станал причина да се внесат неверни обстоятелства в официални документи – АУАН с фабричен № 501482 / 31. 10. 2014 г. и талон за медицинско изследване № 0350210/31. 10. 2014 г., съставени от Никола Петров Налбантов на длъжност ППД при РУ МВР – Котел съгласно установения ред, предвиден в Наредба № 30/27. 06. 2001 г. за реда, за установяване употребата на алкохол и друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, Закона за движение по пътищата и Закона за административните нарушения и наказания, въз основа на устното заявление на И.В.К. като частно лице, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 314 от НК. 2. На 31. 10. 2014 г. в гр. Котел, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено Клио“ с ДК № У 8736 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,72 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер Алкотест“ 7510, стикер № 2703, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК На подс. И.В.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 314 от НК и при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА На подс. И.В.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 23, ал. 1 от НК се определя общо наказание по двете деяния в размер на по - тежкото от тях, а именно : ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Не се налага предвиденото в чл. 343г от НК наказание лишаване от право да управлява МПС, тъй като подсъдимият не притежава свидетелство за управление на МПС. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 5.5.2015г.
70 НОХД No 38/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.С.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 22.4.2015г.
М.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***5, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 01. 12. 2014 г. – 24. 12. 2014 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – пари на обща стойност 600,00 лева от владението на Ю.К.Г., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по по чл. 196, ал.1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“, вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.
Мотиви от 15.5.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
71 АНД No 39/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.П.И. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 17.4.2015г.
М.П.И.
ПРИЗНАВА М.П.И., български гражданин, роден на ***г***, със средно образование, работи в завод „Ядзаки” гр. Ямбол, неженен, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец септември 2014 г. до 13.02.2015 г. в село Мокрен, община Котел заживял на съпружески начала с Анета Янкова, ненавършила шестнадесетгодишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева в полза на държавата.
Мотиви от 17.4.2015г.
В законна сила от 5.5.2015г.
72 НОХД No 40/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Ц.О. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 20.10.2015г.
Х.Ц.О.
Подсъдимият Х. Цветанов О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода 18.12.2014 г – 21.12.2014 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 523,00 лева от владението на Т.Б.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК. На подс. Х. Цветанов О., с посочени данни, за извъръшеното престъпление по чл.196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 .от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х. Цветанов О., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 60,00 (шестдесет) лева, представляващи направени по ДП № 322/2014г. на РУ на МВР Котел разноски, както и да ЗАПЛАТИ в полза на бюджета са съдебната власт по сметка на РС Котел сумата 49,20 лв. (четиридесет и девет лева и двадесет ст.), представляващи направени разноски по делото в хода на съдебното следствие.
В законна сила от 20.10.2015г.
73 ЧНД No 42/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК С.П.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.П.П. против постановление от 05.03.2015 г. на Районния прокурор на РП Котел, с което ДП № 186/2013 г. е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 42/2015 г. на РС Котел като недопустмо. ВРЪЩА делото на РП Котел с указания за връчване по реда на чл.244, ал.3 от НПК на постановлението за спиране на пострадалия Пеньо П.П.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от жалбоподателя С. *** в седемдневен срок от съобщаването му
В законна сила от 1.7.2015г.
74 АНД No 43/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Л.С.П. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 22.4.2015г.
Л.С.П.
ПРИЗНАВА обвиняемия Л.С.П., български гражданин, роден на *** ***, с висше образование, гл. архитект при Община Котел, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 15.01.2014г. до 23.01.2014г.в гр. Котел, в качеството на длъжностно лице – главен архитект на Община Котел, в кръга на службата си, съставил официален документ – разрешение за строеж № 10от 23. 03. 2010 г. на Община Котел, в което удостоверил невярно обстоятелство – че разрешението за строеж е презаверено на 07. 10. 2013 г., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 22.4.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
75 АНД No 44/2015 Административни дела 5-КОВ 2005 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 28.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 44/15 г. на РС Котел поради оттегляне на подадената жалба. Определението може да се обжалва с частна жалба пред АС Сливен в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, за което администратинонаказващият орган ОДБХ Сливен да се считат за уведомени.
В законна сила от 24.6.2015г.
76 НОХД No 45/2015 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.М.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 5.5.2015г.
Х.М.Х.
Х.М.Х., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неосъждан, разведен, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият Х.М.Х., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че: 1. На 16.05.2013 г. в село Малко село, община Котел, се заканил на Х.М.К. с убийство, което възбудило у пострадалия основателен страх за осъществяване на заканата, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.144, ал.3 от НК. 2. На 16.05.2013 г. в село Малко село, община Котел, се заканил на З.Х.К. с убийство, което възбудило у пострадалата основателен страх за осъществяване на заканата, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.144, ал.3 от НК. На подс. Х.М.Х., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.144, ал.3 от НК и при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На подс. Х.М.Х., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.144, ал.3 от НК и при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. От престъплението не са причинени съставомерни щети. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК в полза на държавата един нож с черна дръжка, собственост на подсъдимия, послужил за извършване на престъпленията, който след одобряване на споразумението да се унищожи като вещ без стойност. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика Х.М.Х., с посочени данни, един брой спортен панталон, сив на цвят. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика З.Х.К., ЕГН **********,***, една бяла кърпа за глава. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.М.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 51.24 (петдесет и един лева и двадесет и четири стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.М.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен власт сумата 190.09 (сто и деветдесет лева и девет стот.), представляващи направени в хода на ДП № 142/2013 г. по описа на РУ на МВР Котел разноски. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение подписка, взета спрямо подсъдимия Х.Х. в хода на досъдебното производство. ОТМЕНЯ мярката за процесуална принуда, с която на подсъдимия Х.Х. е било забранено да напуска пределите на РБ.
В законна сила от 5.5.2015г.
77 НОХД No 47/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.С.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 22.4.2015г.
М.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18-19.02. 2015 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи – пари на обща стойност 880,00 лева от владението на Ю.К.Г. и К.Н.без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 19. 02. 2015 г.
Мотиви от 15.5.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
78 АНД No 51/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.В.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.5.2015г.
П.В.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.В.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи като горски стражар ДГС Котел, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 28.05.2013 г. в град Котел, като длъжностно лице – горски стражар в ДГС Котел, в кръга на службата си съставил официален документ (акт за установяване на административно нарушение № 776 по регистъра и сериен № 050884), в който удостоверил неверни обстоятества (че на 24.04.2013 г. лицето Димо Атанасов Бусев от село Градец, община Котел отсякъл 8 простраствени куб. метра дървесина, немаркирана с контролна горска марка; че средната височина на отсечените в нарушение дървета е 12 м; че на 24.04.2013 г. в 13:40 ч е извършена проверка на място и открито нарушението или при съставянето и предяването на акта) с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, като случаят е маловажен, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.311, ал.2 вр. ал.1 от НК престъпление.
Мотиви от 25.6.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Присъда от 14.9.2015
Наказателно дело № 320/2015
С Присъда №4/14.09.2015г. по ВНАХД №320/2015г.по описа на Окръжен съд Сливен. ОТМЕНЯ Решение №23/26.05.2015г., постановено по НАХД №51/2015г. по описа на Котелския районен съд, вместо което: ПРИЗНАВА обвиняемия П.В.Д., роден на ***г***, общ.Котел, българин, български гражданин, със средно образование, женен, горски стражар в ДГС Котел, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2013г. в гр.Котел, като длъжностно лице - горски стражар в ДГС Котел, в кръга на службата си, съставил официален документ /акт за установяване на административно нарушение № 776 по регистъра и сер. № 050884/, в който удостоверил неверни обстоятелства /че на 24.04.2013г. лицето Димо Атанасов Бусев от с.Градец, общ.Котел, отсякъл осем пространствени куб.метра дървесина, немаркирани с контролна горска марка; че средната височина на отсечените в нарушение дървета е 12м; че на 24.04.2013г. в 13.40ч. е извършена проверка на място и е открито нарушението; че свидетелят Станьо Димитров Добрев е присъствал при откриване на нарушението или при съставянето и предявяването на акта/ с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.311 ал.2, вр.ал. 1 от НК и чл.78а от НК му НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемия П.В.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ОС Сливен сумата в размер на 103.40 /сто и три лева и 40 ст./ лева, представляващи направени по делото съдебни разноски. ПРИСЪДАТА не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.9.2015г.
79 НОХД No 54/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Ж.К.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 16.6.2015г.
Ж.К.К.
Ж.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование – ученик в ХІ клас в СОУ „Г. С. Раковски“ гр. Котел, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подсъдимият Ж.К.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода месец август – месец септември 2014 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като разрушил преграда – здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 384,33 лв. от владението на Е.А.Ф. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, които възстановил, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На подс. Ж.К.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б“ от НК, се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата по Общинско радио Котел. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Ж.К.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 80,00 (осемдесет) лева, представляващи направени по ДП № 307/2014г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 16.6.2015г.
80 ЧНД No 55/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Х.Д.И.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Разпореждане от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Х.Д.И. за определяне на общо наказание по присъди по НОХД № 1378/2014 г. на РС Сливен; НОХД № 47/2011 г на РС Котел; НОХД 122/2013 г. на РС Пирдоп; НОХД № 267/2012г. на РС Пирдоп; НОХД № 687/2011г. на РС Карлово; НОХД 1030/2011г. на РС Сливен и НОХД 260/2012 г. на РС Ямбол и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 55/2015г. на РС Котел като недопустимо. РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването на осъдения.
В законна сила от 26.6.2015г.
81 НОХД No 56/2015 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.Р.Ц. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 9.6.2015г.
Т.Р.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Р.Ц., български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, с основно образование, безработен, женен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 17.09.2014 г. до 17.03.2015 г. в град Котел, след като е бил осъден да издържа непълнолетните си деца Т. Тодоров Р. и Соня Тодорова Руменова, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски (6 вноски по 80.00 лева за детето Т. и 6 вноски по 70.00 лева за детето Соня, всичко на обща стойност 900.00 лева), поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една години.
Мотиви от 10.6.2015г.
В законна сила от 25.6.2015г.
82 НОХД No 57/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.З.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 15.10.2015г.
С.З.Б.
ПРИЗНАВА С.З.Б., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец януари 2015 г. до 07.02.2015 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление отнел чужди движими вещи на обща стойност 147.62 лева от владението на В.Д. и С.В. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият С.З.Б., с посочени данни, е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 01.10.2015 г. до привеждане на настоящата присъда в изпълнение. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено по НОХД № 11/2014 г. на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено за една година изпитателен срок, което да се изпърпи в затвор при първоначален строг режим. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия С.З.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Веселинка Р.Д., ЕГН **********,***, сумата 27.15 (двадесет и седем лева и петнадесет стот.), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на ОД на МВР Сливен сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляваща направени в хода на ДП № 55/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Мотиви от 29.10.2015г.
В законна сила от 31.10.2015г.
83 НОХД No 58/2015 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.И.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 23.9.2015г.
Х.И.Ч.
Подсъдимият Х.И.Ч., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 17/18.01.2015 г. в с. Малко село, общ. Котел унищожил противозаконно чужди движими вещи на обща стойност 1 438.25 лв собственост на А.И.Н. – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. На подсъдимия Х.И.Ч. за извършеното престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. Причинени щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.И.Ч., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 80,00 лв. (осемдесет лева), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
В законна сила от 23.9.2015г.
84 ЧНД No 60/2015 Реабилитации чл.85-88а НК Т.И.Б. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 23.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.И.Б., ЕГН **********, постоянен адрес ***, за допускане на съдебна реабилитация по осъждането по НОХД № 40/1990 на РС Котел. ДОПУСКА да се извърши СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ по осъжданията на Т.И.Б., ЕГН **********, постоянен адрес *** по НОХД 401/1996 г. на РС Пловдив, НОХД № 1742/2005 г. на РС Стара Загора, НОХД № 291/2007 г. на РС Казанлък и НОХД 1102/2007 г. на РС Казанлък.
В законна сила от 1.7.2015г.
85 НОХД No 62/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.В.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 1.7.2015г.
Р.В.Х.
Подсъдимият Р.В.Х., роден на *** г. в гр. Карнобат, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 11.12.2014 г. - 15.12.2014 г. в с. Градец, общ. Котел отнел чужда движима вещ – 1 бр. моторен трион „ЩИЛ” на стойност 1 449.00 лв от владението на Васил Драгнев Хапев без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимия Р.В.Х. за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени щети са възстановени. Няма веществени доказателства ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р.В.Х., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 60,00 лв. (шестдесет лева), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
В законна сила от 1.7.2015г.
86 ЧНД No 65/2015 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.И.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 17.6.2015г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение от параноидна шизофрения, пристъпно прогредиентно протичане, във фаза на обостряне, емоционално – волева промяна на личността, лицето А. И. Х., постоянен адрес *********, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА. НАЗНАЧАВА на основание чл.162, ал.3 от ЗЗдр. В. И.А.,*******, за лице, което да дава информирано съгласие за лечение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, А. Х. и адв. А. Г.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено, а в частта му по чл162, ал.3 от ЗЗдр. – и от В. А.
В законна сила от 1.7.2015г.
87 ЧНД No 68/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.С.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 8.7.2015г.
М.С.К.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан – изтърпява наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН *********, общо наказание по присъди по НОХД № 38/2015 г. и НОХД № 47/2015 г. и двете на РС Котел, в размер на по-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.
В законна сила от 24.7.2015г.
88 НОХД No 69/2015 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.Х.Й. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 26.5.2015г.
Н.Х.Й.
Н.Х.Й., българска гражданка, родена на *** ***, със средно образование, пенсионер, неосъждана, настоящ адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемата Н.Х.Й., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 14. 05. 2015 г. в с. Кипилово, общ. Котел, държи акцизни стоки без бандерол, а именно 8 073,36 гр. тютюн на обща стойност 1 574,30 лв., когато такъв се изисква по закон, съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, по който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване и чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят е немаловажен, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 234, ал. 1 от НК. На обвиняемата Н.Х.Й., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се прилагат предвидените по-леки наказания глоба и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. Щети не са причинени. ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на държавата 8 073,36 грама тютюн, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Котел, които да се унищожат от РУ на МВР Котел под надзора на Митница Бургас. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Н.Х.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 246,30 лв. (двеста четиридесет и шест лв. и тридесет ст.), представляващи направени в хода на БПП № 123/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 26.5.2015г.
89 ЧНД No 70/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК П.Д.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 11. 05. 2015 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 17/2015 г. по описа на РУ МВР - Котел, пор. № 13/15г. на РП Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 201, от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя и на РП Котел за сведение.
В законна сила от 5.6.2015г.
90 НОХД No 74/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.Д.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 2.7.2015г.
Т.Д.К.
Подсъдимият Т.Д.К., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.12.2012 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Рафаил Василев Владев, Д. Величков Цонев, Ангел Алеков Кънчев, Христо Михайлов Михайлов, Иван Мишев Куртев, Иван Кирчев Петров, Ангел Митков Тодоров и Камен Митков Тодоров отнел чужда движима вещ – 15 м желязна водопроводна тръба ф 120 на стойност 355,40 лв от владението на НУФИ „Филип Кутев” без съгласието на представителя им – директора на училището Мария Лазарова Градешлиева с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК. На подсъдимия Т.Д.К. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. Разноски по делото няма.
В законна сила от 2.7.2015г.
91 АНД No 75/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.Х.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.7.2015г.
А.Х.Д.
ПРИЗНАВА А.Х.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, вдовец, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20. 05. 2015 г. в с. Градец, общ. Котел на товарен автомобил „ГАЗ 53“ си служил с контролни знаци – 2 бр. регистрационни табели с № СН 6291 ВВ, издадени за друго моторно превозно средство-товарен автомобил „ГАЗ 53“- престъпление по чл. 345 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1 000,00 ( хиляда) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК в полза на държавата два броя регистрационни табели с СН 6291 ВВ, намиращи се на съхранение в РС Котел.
Мотиви от 1.7.2015г.
В законна сила от 17.7.2015г.
92 ЧНД No 76/2015 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Ф.Х.Ш. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 17.6.2015г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение от шизофрения, непрекъснато протичане, във фаза на обостряне, емоционално – волева промяна на личността, лицето Ф.Х.Ш., постоянен адрес ***, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА. НАЗНАЧАВА на основание чл.162, ал.3 от ЗЗдр. Х.М.Ш.,***, за лице, което да дава информирано съгласие за лечение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, Ф. Ш. и адв. М.Г.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено, а в частта му по чл162, ал.3 от ЗЗдр. – и от Х.Ш..
В законна сила от 1.7.2015г.
93 НОХД No 77/2015 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.М.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 9.6.2015г.
А.М.А.
А.М.А., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, настоящ адрес ***, ЕГН ********** Обвиняемият А.М.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН, в това че през периода месец април 2014 г. – 22. 05. 2015г. в гр. Котел, като пълнолетно лице, заживял съпружески с лице от женски пол – Христина Малинова Сашева, род. на *** г. – ненавършила 16-годишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 191, ал. 1 от НК. На обвиняемия А.М.А., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание пробация със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностна лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание обществено порицание. Щети не са причинени По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 9.6.2015г.
94 АНД No 78/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.В.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.7.2015г.
К.В.Б.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.В.Б., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27. 05. 2015 г. в с. Градец, обл. Сливенска управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с ДК № СН 2461 ВН без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред, поради което и на основание чл.343 в, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 1.7.2015г.
В законна сила от 17.7.2015г.
95 НОХД No 79/2015 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.Н.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 29.9.2015г.
Р.Н.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Н.Б., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Горна Оряховица, с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.01.2015 г. в село Градец, община Котел, при условията на продължавано престъпление, противозаконно унищожила чужди движими вещи на обща стойност 2332.00 лева, собственост на Р.А.Л. и П.А.К., поради което и на основание чл.216, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК u налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Р. *** 278а, ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на ОД на МВР Сливен сумата 215.00 (двеста и петнадесет) лева, представляващи направени по ДП № 8/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски.
Мотиви от 8.10.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
96 ЧНД No 80/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Х.А.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 29.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Х.А.М., срещу постановление от 21.05.2015 г. на РП Котел за прекратяване на ДП № 85/2015 г. на РУ на МВР Котел и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 80/2015 г. на РС Котел като НЕДОПУСТИМО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО за връщане може да се обжалва пред ОС Сливен с въззивна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
В законна сила от 21.7.2015г.
97 НОХД No 81/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Г.Д.И.,
К.Д.Б.,
Б.М.Д.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 15.7.2015г.
Г.Д.И.
К.Д.Б.
Б.М.Д.
Подсъдимият Б.М.Д., роден на *** ***, български гражданин, грамотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2015 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като се сговорил предварително с К.Д.Б. отнел чужди движими вещи на обща стойност 307,00 лв от владението на Ц.С.Н. и Д.М.М. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На подсъдимия Б.М.Д. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 15.7.2015г.
98 НОХД No 82/2015 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Ч.С.Л. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 15.7.2015г.
Ч.С.Л.
Подсъдимият Ч.С.Л., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Възраждане” № 9, български гражданин, неграмотен, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец септември 2014 г. до 26.05.2015 г. в с. Пъдарево, общ. Котел, като пълнолетно лице, без да е сключил брак заживял съпружески с лице от женски пол Вержиния Донева Минкова, род. на *** г., ненавършила 14 годишна възраст - престъпление по чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК. На подсъдимия Ч.С.Л. за извършеното престъпление по чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 15.7.2015г.
99 НОХД No 83/2015 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Й.Х.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 7.7.2015г.
Й.Х.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Х.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.11.2014 г. в село Кипилово, община Котел запалил сграда, земеделски произведения и друго имущество със значителна стойност, всичко на обща стойност 4563.90, собственост на И.Н.К., поради което и на основание чл.330, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 то НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Й.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на И.Н.К., ЕГН **********,***, сумата 4563.90 (четири хиляди петстотин шейсет и три лева и деветдесет стот.), представляващи обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 29.11.2014 г. до окончателното изпълнението на задължението, както и сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Й.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 182.56 (сто осемдесет и два лева и петдесет и шест стот.), представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Й.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 235.47 (двеста тридесет и пет лева и четиридесет и седем стот.), представляващи направени в хода на ДП № 303/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
Мотиви от 10.7.2015г.
В законна сила от 23.7.2015г.
100 АНД No 84/2015 Административни дела М.А.О. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 25.9.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18А/16.04.2015 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 20.10.2015г.
101 ЧНД No 85/2015 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 16.6.2015г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 16.6.2015г.
102 НОХД No 86/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.М.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 14.7.2015г.
Х.М.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.М., български гражданин, роден на *** ***, без образование- неграмотен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.01.2014 г. в село Тича, община Котел управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
Мотиви от 14.7.2015г.
В законна сила от 30.7.2015г.
103 НОХД No 87/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Т.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 8.7.2015г.
Х.Т.В.
ПОДСЪДИМИЯТ Х.Т.В., роден на ***г. в гр. Севлиево, пост. Адрес ***, български гражданин, неграмотен, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2013год., по път ІІІ-7006 в посока от с.Медвен, общ.Котел към с.Градец, общ. Котел, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „БМВ” с рег. А 4829 КМ без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му с НП № 4191/03.09.2010г. на Началника на РУП Дупница, влязло в сила на 22.06.2012г. по административен ред за същото деяние – престъпление по чл.343В ал.2 от НК. СЛЕДВА ДА БЪДЕ НАЛОЖЕНО НА ПОДСЪДИМИЯ: На подсъдимия Х.Т.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343В ал.2 от НК се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***1, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Няма причинени щети. По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 8.7.2015г.
104 АНД No 88/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.И.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 24.9.2015г.
В.И.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия Велико И.С., български гражданин, роден на *** ***,със средно образование, безработен, неженен, осъждан – реабилитиран, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10. 06. 2015 г. в с. Градец, общ Котел управлявал МПС „ГАЗ 66“ с рег. № Т 5521 АТ без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 24.9.2015г.
В законна сила от 10.10.2015г.
105 ЧНД No 89/2015 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 30.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, ал.4 от ЗЗдр. производството по ЧНД № 89/2015 г. на PC Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в триндевен срок от съобщаването му на РП Котел и на Д.Д..
В законна сила от 11.7.2015г.
106 НОХД No 90/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.В.Р. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 25.9.2015г.
А.В.Р.
Подсъдимият А.В.Р., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 15.09.2013 г. по път І – 7 в местността „Конак търла”, землище на с. Мокрен, общ. Котел управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Форд” с ДК № РА 4332 АС без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 133/22.02.2013 г. издадено от Началника на РУП към ОД МВР Хасково, влязло в законна сила на 3.08.2013 г. по административен ред за същото деяние - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. На подсъдимия А.В.Р. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 25.9.2015г.
107 ЧНД No 94/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.В.Р.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 5.10.2015г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 28. 05. 2015 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 74/2015 г. по описа на РУ МВР - Котел, пор. № 62/15г. на РП Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя и на РП Котел за сведение.
В законна сила от 5.10.2015г.
108 ЧНД No 95/2015 Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК К.Д.Б.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 1.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на К.Д.Б., ЕГН **********, за изменение на мярка му за неотклонение задържане под стража, взета по ДП № 105/2015 г. на РС Котел, в по - лека, и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 95/2015 г. на РС Котел като НЕДОПУСТИМО. МОЛБАТА на К.Д.Б. заедно с препис от настоящото разпореждане да се изпратят за произнасяне от съдебния състав, разглеждащ НОХД № 81/2015 г. на РС Котел. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.7.2015г.
109 НОХД No 96/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Х.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 7.7.2015г.
М.Х.К.
М.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, работи като оператор в „Шише джам“ – гр. Търговище, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подсъдимият М.Х.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19. 06. 2015 г. в с. Ябланово, обл. Сливен, управлявал лек автомобил „Фолксваген“ с рег. № OF173H с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер“ 7410“ ARSM 0187, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК. На подс. М.Х.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл.54 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. Подсъдимият М.Х.К., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 7.7.2015г.
110 НОХД No 100/2015 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Й.С.И. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 8.7.2015г.
Й.С.И.
Подсъдимият Й.С.И., роден на *** ***, общ. Котел, ул. “Кирил и Методий” № 18, български гражданин, неграмотен, женен, не работи, не осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 14.05.2015 г. в с. Кипилово, общ. Котел държи акцизни стоки без бандерол, а именно 447 бр. кутии цигари марка „President” на обща стойност 3 352,50 лв, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешният пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят е немаловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. На подсъдимия Й.С.И., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налагат предвидените по-леки наказания глоба и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. Няма причинени щети. ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на държавата, 447 бр. кутии цигари марка„President” намиращи се на съхранение в РУ на МВР Котел, които да се унищожат от ОД на МВР Сливен под надзора на Митница Бургас. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Й.С.И., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 80,00 лв (осемдесет лева), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 8.7.2015г.
111 НОХД No 101/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Б.К.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 7.7.2015г.
Б.К.Д.
Б.К.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН********** Обвиняемият Б.К.Д., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05. 07. 2015 г. в с. Мокрен, община Котел управлявал лек автомобил „Мерцедес С200“ с ДК № СН8181СН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, а именно 1,60 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер“ 7410“, фабр.№ 0187, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК. На подс. Б.К.Д., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл.54 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. Подсъдимият Б.К.Д., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление на МПС От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 7.7.2015г.
112 ЧНД No 103/2015 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Разпореждане от 8.7.2015г.
Уважава
В законна сила от 8.7.2015г.
113 ЧНД No 104/2015 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Разпореждане от 8.7.2015г.
Уважава
В законна сила от 8.7.2015г.
114 НОХД No 115/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.С.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 7.10.2015г.
М.С.Т.
Подсъдимият М.С.Т., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 25.08.2014 г. в с. Тича, общ. Котел управлявал моторно превозно средство – лек автомобил «Рено 19» с ДК № СН 2501 НН без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му с НП № 14-1670-000472/18.06.2014 г. на Началника на сектор «Пътна полиция» при ОД МВР – Сливен, влязло в сила на 16.07.2014 г. по административен ред за същото деяние - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На подсъдимия М.С.Т. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. От престъплението няма причинени съставомерни щети. Няма веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 7.10.2015г.
115 НОХД No 116/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Т.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 17.9.2015г.
М.Т.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.В., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, неграмотен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2012 г. в село Градец, община Котел управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.58а от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по НОХД № 175/2014 г. на РС Котел в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.
Мотиви от 18.9.2015г.
В законна сила от 3.10.2015г.
116 НОХД No 117/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.А.П. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 15.7.2015г.
А.А.П.
Обвиняемият А.А.П., ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, пенсионер, не осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 9.07.2015 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлява лек автомобил марка „Фолсваген Шаран” с ДК № СН 0291 АМ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /а именно 2,60/ на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер- 7410”, с № 0187 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия А.А.П. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 15.7.2015г.
117 НОХД No 118/2015 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.И.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 26.11.2015г.
А.И.М.
Подсъдимият А.И.М., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Запад” № 232, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 7.03.2015 г. в с. Градец, общ. Котел причинил на Х.С.Г. средна телесна повреда – фрактура на външния глезен довела до „Трайно затрудняване движенията на левия долен крайник” – престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. На подсъдимия А.И.М. за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.И.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 100,00 лева (сто лева), представляващи направени в хода на ДП № 132/2015г. на РУ на МВР Котел разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.И.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт 86,26лв. (осемдесет лева и двадесет и шест ст).
В законна сила от 26.11.2015г.
118 НОХД No 119/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Б.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 15.10.2015г.
С.Б.К.
Подсъдимият С.Б.К., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Кънчо Драгинов” № 26, български гражданин, с начално образование, не работи, ученик в гр. Завет, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец декември 2014 г. – месец януари 2015 г. в с. Градец, общ. Котел и в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си отнел чужди движими вещи на обща стойност 350.00 лв от владението на Мариян Ритов Савов и Росен Стефанов Христов без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На подсъдимия С.Б.К. за извършеното престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни, като препис от присъдата се залепи на видно място в сградата на ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр. Завет за срок от 15 дни. Причинени щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.Б.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза ОД на МВР Сливен сумата 60,00 лв. (шестдесет лева) лева, представляващи направени по ДП № 14/2015г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 15.10.2015г.
119 ЧНД No 123/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Х.Д.И.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Разпореждане от 18.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Х.Д.И. за определяне на общо наказание по присъди по НОХД № 1378/2014 г. на PC Сливен; НОХД № 47/2011 г на PC Котел; НОХД 122/2013 г. на PC Пирдоп; НОХД № 267/2012г. на PC Пирдоп; НОХД № 687/2011г. на PC Карлово; НОХД 1030/2011г. на PC Сливен и НОХД 260/2012 г. на PC Ямбол и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 123/2015г. на PC Котел като недопустимо. РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването на осъдения.
В законна сила от 10.10.2015г.
120 НОХД No 124/2015 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Г.К.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 29.10.2015г.
Г.К.Г.
Обвиняемият Г.К.Г., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Елена, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 8.03.2015 г. в с. Боринци, общ. Котел се заканил с убийство на Викторио Спасов Богданов и това заканване възбудило основателен страх у Викторио Богданов за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК. На обвиняемия Г.К.Г. за извършеното престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Щети не са причинени. Веществени доказателства – 1 бр. диск се отнема в полза на държавата, да се унищожи като ненужна вещ след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Г.К.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза ОД на МВР Сливен сумата 70.44 лв. (седемдесет лева и четиридесет и четири ст.), представляващи направени по ДП № 66/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 29.10.2015г.
121 НОХД No 126/2015 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.И.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 8.10.2015г.
В.И.Х.
В.И.Х., български гражданин, роден на *** г. в гр. Севлиево, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********; Подсъдимият В.И.Х., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че: 1. През периода от месец август 2013 г. до 2.06.2014 г. в с. Градец, общ. Котел, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол - М.М.А., род. на *** г., ненавършила 14-годишна възраст - престъпление по чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК; 2. През периода от 3.06.2014 г. до 8.07.2015 г. в с. Градец, общ. Котел, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол – М.М.А., род. на *** г., ненавършила 16 – годишна възраст - престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК. На подсъдимия В.И.Х. за извършеното престъпление по чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. 2. На подсъдимия В.И.Х. за извършеното престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. . ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изп От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са представени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 8.10.2015г.
122 АНД No 127/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.В.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 4.9.2015г.
П.В.Д.
ПРИЗНАВА П.В.Д., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, дървосекач, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец януари 2014 г. до 09.04.2015 г. в село Градец, община Котел, като пълнолетен, заживял на съпружески начала с Елена Хубенова, ненавършила шестнадесетгодишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 4.9.2015г.
В законна сила от 24.9.2015г.
123 НОХД No 128/2015 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.В.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 8.10.2015г.
Р.В.Х.
Р.В.Х., български гражданин, роден на *** г. в гр. Карнобат, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********. Подсъдимият Р.В.Х., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода от 01. 08. 2014 г. до 20. 08. 2014 г. в с. Градец, общ. Котел, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол – Р.Н.К., родена на *** г., ненавършила 14-годишна възраст, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК. На подс. Р.В.Х., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 191, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са представени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 8.10.2015г.
124 АНД No 129/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.Д.И. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 4.9.2015г.
И.Д.И.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.Д.И., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи в „Планет Билдинг“ ЕООД, неосъждан, постоянен адрес *** март 84, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2015 г. в село Мокрен, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 4.9.2015г.
В законна сила от 24.9.2015г.
125 ЧНД No 130/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК С.П.П.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 5.10.2015г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 15. 09. 2015 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 186/2013 г. по описа на РУ МВР - Котел, пор. № 138/13г. на РП Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя и на РП Котел за сведение.
В законна сила от 5.10.2015г.
126 НОХД No 131/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.А.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 7.10.2015г.
А.А.Ч.
Подсъдимият А.А.Ч., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Тодор Калайджиев” № 2 А, български гражданин, с основно образование, не женен, работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на На 5.06.2015 г. в с. Градец, общ. Котел на автобус „УАЗ 2206” си служи с контролни знаци – 2 бр. регистрационни табели с № СН 1599 АН издадени за друго моторно превозно средство – товарен автомобил „УАЗ 374101” - престъпление по чл.345 от НК. На подсъдимия А.А.Ч. за извършеното престъпление по чл. 345 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лв. От престъплението няма причинени съставомерни щети. Веществените доказателства - 2 бр. регистрационни табели с № СН 1599 АН се отнемат в полза на държавата, 1 бр. свидетелство за регистрация на МПС – „УАЗ 374101” с рег. № СН 1599 АН собственост на Лиляна Пурлева, следва да се върне на Лиляна Пурлева. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 7.10.2015г.
127 ЧНД No 133/2015 Реабилитации чл.85-88а НК Ш.А.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 29.10.2015г.
ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ на осъжданията на Ш.А.М.,***, ЕГН ********** по НОХД 135/2000 г. на РС Омуртаг, НОХД № 476/2006 г. на РС Търговище, НОХД № 26/2007 г. на РС Котел и ЧНД № 38/2007 г. на РС Котел. Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 6.11.2015г.
128 НЧХД No 140/2015 НЧХД Х.С.К. Р.И.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 17.11.2015г.
Р.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.И.А., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, работи по програма към Бюро по труда Котел, реабилитиран по предходно осъждане, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2015 г. около 08:30 часа в село Филаретово, община Котел причинил на частния тъжител Х.С.К. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.1 от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимия Р.И.А.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Х.С.К., ЕГН **********,***, сумата 300.00 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинените u от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от деня на увреждането 03.08.2015 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска до пълния му предявен размер 5000.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.И.А.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.К., ЕГН **********,***, сумата 262.00 (двеста шестдесет и два) лева, представляващи направени от нея разноски за държавна такса и възнаграждение за адвокат. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.И.А.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 50.00 (петдесет) лева, представяващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Мотиви от 9.12.2015г.
В законна сила от 3.12.2015г.
129 НОХД No 144/2015 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.М.Х.,
Х.Х.К.,
А.М.Ф.,
Р.Ш.М.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.9.2015г.
Прекратява съдебното производство по НОХД № 144 / 2015 г. на РС Котел. Изпраща на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 144 / 2015 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. Определението е окончателно.
В законна сила от 18.9.2015г.
130 НОХД No 148/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.С.Г.,
К.Б.К.,
Й.И.Д.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 3.11.2015г.
К.С.Г.
К.С.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********; Подсъдимият К.С.Г., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода месец февруари 2012 г. – 15.04.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимите Й.И.Д. и К.Б.К., направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 3 690.00 лв от владението на А.П.Б., Д.К.Ж., Й.С.Л. и Ф.Р.П. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. На подсъдимия К.С.Г., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. К.С.Г., с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 98,92 лева (деветдесет и осем лева и деветдесет и две ст.), представляващи направени по ДП № 145/2012г. на РУ на МВР Котел разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на осъдения К.С.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 1674/2012 г. на РС Сливен, както и по НОХД № 157/2012 г., НОХД № 244/2012 г. и НОХД № 205/2012 г., всички на РС Котел, в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим в затвор, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по което и да е от осъжданията, включени в съвкупността.
К.Б.К.
К.Б.К., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, осъждана, живуща ***, ЕГН **********. Подс. К.Б.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 14/15.04.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на повторност и продължавано престъпление, след като се сговорила предварително с подсъдимите К.С.Г. и Й.И.Д., направила опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 1 350.00 лв. от владението на Й.С.Л. и Ф.Р.П. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от нея причини и представлява немаловажен случай, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. На подсъдимата К.Б.К., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което се ОТЛАГА основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. К.Б.К., с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 98,92 лева (деветдесет и осем лева и деветдесет и две ст.), представляващи направени по ДП № 145/2012г. на РУ на МВР Котел разноски. осъжданията, включени в съвкупността. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на осъдената К.Б.К., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, осъждана, живуща ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 104/2013 г. на РС Котел в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила.
Й.И.Д.
Й.И.Д., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотна, безработна, неомъжена, осъждана, живуща ***, ЕГН **********. Подс. Й.И.Д., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА, в това, че на 14/15.04.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на повторност и продължавано престъпление, след като се сговорила предварително с подсъдимите К.С.Г. и К.Б.К., направила опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 1 350.00 лв от владението на Й.С.Л. и Ф.Р.П. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от нея причини и представлява немаловажен случай, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. На подсъдимата Й.И.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Й.И.Д., с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 98,92 лева (деветдесет и осем лева и деветдесет и две ст.), представляващи направени по ДП № 145/2012г. на РУ на МВР Котел разноски
В законна сила от 3.11.2015г.
131 НОХД No 152/2015 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.К.Б.,
В.Л.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 20.10.2015г.
М.К.Б.
Подсъдимият М.К.Б., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03. 04. 2015 г. по път ІІІ -488 в землището на с. Градец, общ. Котел, в съучастие с подс. В.Л.К. като извършител, без надлежно разрешително държи вискорисково наркотично вещество, с висока степен на риск за общественото здраве – коноп (марихуана) с общо нето тегло на суха зелена растителна маса 1,158 гр. с процентно съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол – 16% на обща стойност 6,95 лева, като деянието представлява маловажен случай, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. чл. 20, ал. 2, от НК. На подсъдимия М.К. Братаново, с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. чл. 20, ал. 2, от НК и при условията на чл.54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По този въпрос предстои да се произнесе съдът, разглеждащ обвинението срещу подс. В.К.. По този въпрос предстои да се произнесе съдът, разглеждащ обвинението срещу подс. В.К.. ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, б. “б” от НПК Председателят на състава Йовка Бъчварова от по – нататъшното разглеждане на НОХД № 152/2015 г. на РС Котел.
В.Л.К.
В законна сила от 20.10.2015г.
132 НОХД No 154/2015 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Й.М.Й. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 1.9.2015г.
Й.М.Й.
Обвиняемият Й.М.Й., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30. 03. 2015 г. в с. Мокрен, общ. Котел, без надлежно разрешително държи високорисково наркотично вещество – метамфетамин с общо нетно тегло на бялото прахообразно вещество 0,825 гр. с процентово съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 38% на обща стойност 20,63 лв, като деянието представлява маловажен случай, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК. На обвиняемия Й.М.Й., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 400,00 лева. Щети не са причинени. Вещественото доказателство 0,786 гр. метамфетамин, намиращ се на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НООП“ /0.39 гр. изразходени при изготвяне на експертизата/ се отнема в полза на държавата и да се унищожи след одобряване на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Й.М.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 55,50 лв. (петдесет и пет лева и петдесет ст.), представляващи направени в хода на БПП № 87/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 1.9.2015г.
133 НОХД No 155/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.К.О.,
З.М.Г.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 3.11.2015г.
Д.К.О.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.К.О., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотна, безработна, съжителства на съпружески начала, осъждана, живуща ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че през месец май 2013 г. в село Медвен, община Котел, при условията на повторност, продължавано престъпление и предварителен сговор с подсъдимата З.Г., като разрушила преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 927.19 лева от владението на С.С. и М.Р. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 5 и 7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК u налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на С.Д.С., ЕГН **********,***, едно парче кариран плат, приложено като веществено доказателство, намиращо се на съхранение в РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимата Д.К.О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 81.60 (осемдесет и един лева и шестдесет стот.), представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
З.М.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимата З.М.Г., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Елхово, неграмотна, безработна, неомъжена, осъждана, живуща ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че през месец май 2013 г. в село Медвен, община Котел, при условията на продължавано престъпление и предварителен сговор с подсъдимата Д.О., като разрушила преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 927.19 лева от владението на С.С. и М.Р. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК u налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на С.Д.С., ЕГН **********,***, едно парче кариран плат, приложено като веществено доказателство, намиращо се на съхранение в РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимата З.М.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 25.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
134 НОХД No 156/2015 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.М.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 22.10.2015г.
В.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.М.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07. 12. 2014 г. в с. Ябланово, общ. Котел унищожил противозаконно чужда движима вещ – 19 инчов монитор на игрален автомат марка „Вега вижън“ на стойност 1 914,30 лева, собственост на Д.В.А. – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал.1 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия В.М.К., да заплати по сметка на ОД на МВР Сливен 80,00 лв. (осемдесет лева), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
Мотиви от 4.11.2015г.
В законна сила от 7.11.2015г.
135 НОХД No 157/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Б.М.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 27.8.2015г.

Б.М.Д.
Б.М.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, реабилитиран по предходно осъждане, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********.Обвиняемият Б.М.Д., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14/15.08.2015 г. в село Тича, община Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (2,17 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.На обв. Б.М.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На основание чл.343г от НК обв. Б.М.Д., с посочени данни, се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от отнемане на свидетелството за управление на МПС.
В законна сила от 27.8.2015г.
136 НОХД No 158/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.В.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 14.10.2015г.
П.В.К.
Обвиняемият П.В.К., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 22.08.2015 г. в гр. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «ВАЗ 2101» с ДК № СН 0276 НН с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /а именно 1,35/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 287/25.08.2015 г., след като е осъден с влязла в сила присъда за същото деяние /протоколно определение № 41/4.10.2012 г. по НОХД № 208/12 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 4.10.2012 г./ - престъпление по чл.343б, ал.2 вр. ал. 1 от НК. На обвиняемият П.В.К. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК ГЛОБА в размер на 200.00 лв. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. П.В.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза ОД на МВР Сливен сумата 44,70 лв. (четиридесет и четири лв. и седемдесет ст.) лева, представляващи направени по ДП № 219/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 14.10.2015г.
137 ЧНД No 159/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
А.П.Л.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 3.9.2015г.
ОТМЕНЯ постановление на РП Котел от 03.08.2015 г., в частта му, в която ДП № 266/2014 г. на РП Котел е прекратено относно престъплението по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК и ВРЪЩА делото на РП Котел за изпълнение на указанията съобразно мотивите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен от РП Котел и от пострадалия А.Л. в седемдневен срок от съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 17.9.2015г.
138 НОХД No 161/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.П.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 15.10.2015г.
Р.П.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.М., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, ученик в V клас ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Завет, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 06.02.2015 г. до 05.05.2015 г. в село Мокрен, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 544.38 лева от владението на В.М., П.Т., Силвия И., А.А., В.К. и Г.Р. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 вр. чл.54 вр. чл.60 от НК му наказание наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Р.П.М., със съгласието на родителите си П.М.Т., ЕГН **********, и Г.С.Т., ЕГН **********, всички с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебно производство №26/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски.
Мотиви от 21.10.2015г.
В законна сила от 31.10.2015г.
139 АНД No 165/2015 По ЗГ и ЗЛОД Ю.М.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 28.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 853/25.08.2015г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, с което на Ю.М.К., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00 лева, определено е да заплати обезщетение в размер на 50,00 лева в полза на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен и паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението: 1 пл. м3 дърва за огрев в размер на 75,50 лева за това, че на 03. 05. 2015 г. в землището на с. Орлово, общ. Котел, местност „Кая гьолджюк“ без писмено позволително по образец, отсякъл 30 бр. дървета немаркирани с контролна горска марка с размери на диаметъра на пъновете – 8 бр. – 6 см; 10 бр. – 8 см; 6 бр. – 10 см; 4 бр. – 12 см и 2 бр. 14см. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.11.2015г.
140 НОХД No 166/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.А.Х.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 24.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 288, т.1 от НПК производството по НОХД 166/2015 г. на РС Котел и ВРЪЩА делото на РП Котел за изпълнение на указанията съобразно мотивите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за връщане може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок.
В законна сила от 2.12.2015г.
141 НОХД No 167/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.И.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 21.10.2015г.
П.И.К.
Подсъдимият П.И.К., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Даскал Димитрий” № 3, български гражданин, със завършен 3 клас, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 22.02.2015 г. в с. Пъдарево, общ. Котел управлявал моторно превозно средство – лек автомобил «Форд Фиеста» с ДК № СН 6780 СС без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му с НП № 51/17.03.2014 г. на Началника на РУ МВР – Котел, влязло в сила на 22.04.2014 г. по административен ред за същото деяние - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На подсъдимия П.И.К. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 21.10.2015г.
142 НОХД No 168/2015 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.В.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 21.10.2015г.
Р.В.Х.
Подсъдимият Р.В.Х., роден на *** г. в гр. Карнобат, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец септември 2014 г. – месец ноември 2014 г. в с. Градец, общ. Котел, като пълнолетно лице, без да е сключил брак заживял съпружески с лице от женски пол – Марияна Георгиева Николова, род. на *** г., ненавършила 14 годишна възраст - престъпление по чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК. На подсъдимия Р.В.Х. за извършеното престъпление по чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 21.10.2015г.
143 НОХД No 169/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.М.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 2.9.2015г.
С.М.А.
С.М.А., български гражданин, роден на *** г. в гр. Полски Тръмбеш, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес *** 14, ЕГН **********. Обвиняемият С.М.А., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29. 08. 2015 г. в с. Градец, общ. Котел, управлява лек автомобил “Опел Вектра“ с ДК № РА 2260 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /1,35/ на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410“ с № 0187, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия С.М.А., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. Щети не са причинени. По делото не са приобщени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 2.9.2015г.
144 НОХД No 170/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.Д.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 23.9.2015г.
К.Д.К.
Обвиняемият К.Д.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28. 08. 2015 г. в с. Мокрен, общ. Котел управлава лек автомобил «Ланчия» с ДК № СН 5769 АК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /1,35/ на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер 7510» с фабричен № ARDM с поставен стикер № 02701 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия К.Д.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 343 г. от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство Щети не са причинени. Няма веществени доказателства По делото не са направени разносски
В законна сила от 23.9.2015г.
145 АНД No 180/2015 По ЗГ и ЗЛОД В.Х.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.10.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 883/24.07.2015 г. на Директора на РДГ Сливен като неправилно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 21.11.2015г.
146 НОХД No 184/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.С.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 29.9.2015г.
А.С.Н.
А.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, настоящ адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемият А.С.Н., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18/19. 09. 2015 г. в с. Ябланово, общ. Котел, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Астра“ с ДК № СН 8970 КА с концентрация на алкохол в кръвта на 1,2, а именно 2,75 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер алкотест 7410“ с № 0187, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия А.С.Н., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 54, ал. 1 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ЛИШАВА на основание чл.343г от НК обвиняемия А.С.Н., с посочени данин, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление на МПС. Щети не са причинени. По делото не са представени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 29.9.2015г.
147 АНД No 185/2015 По ЗГ и ЗЛОД Н.В.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.11.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 719/20.08.2015г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен, с което на Н.В.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, е наложено административно наказание – имуществена глоба в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева и е определено да заплати паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 15м3 дърва за огрев от габър в размер на 543,75 лв. /петстотин четиридесет и три лева и седемдесет и пет ст./в приход на ИАГ, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 28.11.2015г.
148 НОХД No 186/2015 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.А.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 7.10.2015г.
Т.А.Ч.
Обвиняемият Т.А.Ч., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Трявна, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, не работи, разведен, не осъждан се признава за виновен в това, че на 7.12.2014 г. в с. Ябланово, общ. Котел унищожил противозаконно чужда движима вещ – 1 бр. 19 инчов монитор на игрален автомат марка „Вега Вижън” на стойност 1 066,87 лв собственост на Динко В. Апостолов - престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. На обвиняемия Т.А.Ч. за извършеното престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Т.А.Ч., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 80,00 лв (осемдесет лева), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 7.10.2015г.
149 ЧНД No 187/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.А.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 7.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 12.05.2015 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на досъдебно производство № 72/2015 г. на РУ на МВР Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено по чл.343, ал.1, б.“б“ вр. чл.343, ал.1 от НК престъпление. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен от РП Котел и от пострадалия М.М. в седемдневен срок от съобщението, че е изготвено.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.11.2015
Наказателно дело № 492/2015
С определение №398/18.11.2015г. по ВЧНД №492/2015г. на ОС Сливен. ПОТВЪРЖДАВА определение №248/07.10.2015г. по ЧНД №187/2015г. на РС Котел. Определението е окончателно.
В законна сила от 18.11.2015г.
150 НОХД No 188/2015 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.И.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 18.11.2015г.
М.И.М.
Подсъдимият М.И.М., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Запад” № 125, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 7.06.2015 г. в с. Градец, общ. Котел причинил на И.И.Р. средна телесна повреда – фрактура на долна челюст – дясната половина довела до „Затрудняване на дъвченето и говоренето” – престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. На подсъдимия М.И.М. за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Няма причинени щети. Веществени доказателства - 2 бр. дървени колове, 1 бр. камък, 1 бр. черна връвка, 1 бр. украшение във формата на рог и 1 бр. малко камъче се отнемат в полза на държавата, които да се унищожат след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.И.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 222,00 лева (двеста двадесет и два лева), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 18.11.2015г.
151 ЧНД No 189/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.В.Р. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 189/2015 г. на РС Котел като недопостимо. Делото да се изпрати по подсъдност на СГС.
В законна сила от 4.12.2015г.
152 ЧНД No 191/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Д.П.Д.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Разпореждане от 12.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д. Петрова Д. за определяне на общо наказание по присъди по НОХД № 7/2013 г. на РС Котел, НОХД № 118/2014 г.на РС Котел, НОХД № 162/2014 г. на РС Котел; НОХД № 165/2014г. на РС Котел; НОХД № 25/2015 г. на РС Котел и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 191/2015г. на РС Котел като недопустимо. РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването на осъдения.
В законна сила от 30.10.2015г.
153 НОХД No 192/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.З.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 10.11.2015г.
С.З.Б.
ПРИЗНАВА С.З.Б., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец март до месец юни 2015 г. в град Котел, при условията на повторност и продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 244.00 лева от владението на Н.М. и М.Б. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 57/2015 г. на РС Котел в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното по НОХД № 57/2015 г. на РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на ОД на МВР Сливен сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляваща направени в хода на ДП № 197/2015 г. на РУ на МВР Котел разноски.
Мотиви от 25.11.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
154 НОХД No 193/2015 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Х.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 9.10.2015г.
Х.Х.Ч.
Подсъдимият Х.Х.Ч., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Васил Левски” № 15, български гражданин, със средно образование, работи в ДГС с. Тича, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2015 г. в с. Ябланово, общ. Котел унищожил противозаконно чужда движима вещ – 1 бр. 19 инчов LCD – TFT монитор на игрален автомат марка „Баргейм” на стойност 1 066.87 лв собственост на игрална зала „Ларж” с. Ябланово с МОЛ Д.В.А. – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. На подсъдимия Х.Х.Ч. за извършеното престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.Х.Ч., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 80,00 лв. (осемдесет лева), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 9.10.2015г.
155 АНД No 195/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 3.11.2015г.
А.А.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.А.М., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес *** 1, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2015 г. в село Ябланово, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева в полза на държавата, платими по сметка РС Котел. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 3.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
156 НОХД No 196/2015 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Д.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 16.10.2015г.
Х.Д.Х.
Подсъдимият Х.Д.Х., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Изток” № 451, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 1.10.2015 г. в с. Градец, общ. Котел без надлежно разрешително държи високо рисково наркотично вещество с висока степен на риск за общественото здраве посочени в списък № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични» към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите - коноп /марихуана/ с общо нето тегло на суха, зелена растителна маса 1,239 гр с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 19 % на стойност 6,00 лв за грам, на обща стойност 7,43 лв, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - чл.354 а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК На подсъдимия Х.Д.Х. за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лв. Няма причинени щети. Веществени доказателства - 1,102 гр. коноп - на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НООП” /0.137 гр. изразходено при изготвяне на експертизата/, полеви тест, найлонова торбичка се отнема в полза на държавата и да се унищожи след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.Д.Х., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 91,53 лв. (деветдесет и един лев и петдесет и три ст.), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 16.10.2015г.
157 АНД No 197/2015 По ЗД по пътищата А.М.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0287-000107/19.08.2015 г. на Началник група към ОДМВР Сливен, РУ Котел Хюсмен Чобанов, с което на А.М.А., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00 лева /триста лева/ на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП като законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 29.12.2015г.
158 ЧНД No 198/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.С.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 2.12.2015г.
М.С.Т.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, М.С.Т., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 598/2014 г. на РС Разград и НОХД № 115/2015г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 18.12.2015г.
159 НОХД No 202/2015 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Д.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 17.12.2015г.
С.Д.Г.
Подсъдимият С.Д.Г., роден на *** г. в гр. Карлово, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец август 2014 г. – месец януари 2015 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Христо Павлинов Кукорков отнел чужди движими вещи на обща стойност 320,95 лв от владението на И.Р.О. и В.В.Ч. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На подсъдимия С.Д.Г. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Причинени щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.Д.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 120 лв. (сто и двадесет лева), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
В законна сила от 17.12.2015г.
160 НЧХД No 203/2015 НЧХД Д.Н.А. А.Х.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 9.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК производството по НЧХД № 203/2015 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 29.12.2015г.
161 НОХД No 204/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Д.Т. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 27.10.2015г.
В.Д.Т.
В.Д.Т., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, живущ ***, ЕГН **********. Подсъдимият В.Д.Т., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14. 10. 2015 г. в гр. Котел управлявал МПС – лек автомобил „Опел Корса“ с ДК № СН 3644 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (3,22 на хиляда), установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер алкотест 7510“, фабричен № 0205, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК. На подс. В.Д.Т., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ЛИШАВА на основание чл.343г от НК подс. В.Д.Т., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от отнемане на свидетелството за управление от административния орган. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 27.10.2015г.
162 ЧНД No 216/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.В.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.11.2015г.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, Р.В.Х., роден на *** г. в гр. Карнобат, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 62/2015 г. на РС Котел, НОХД № 128/2015 г. на РС Котел и НОХД № 168/2015 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от три години изпитателен срок.
Р.В.Х.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения, Р.В.Х., роден на *** г. в гр. Карнобат, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 62/2015 г. на РС Котел, НОХД № 128/2015 г. на РС Котел и НОХД № 168/2015 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от три години изпитателен срок.
В законна сила от 4.12.2015г.
163 ЧНД No 217/2015 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК М.Д.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 15.12.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането на М.Д.Г. по реда на чл.59, ал.3 от НПК и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №217/2015 г. като недопустимо. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 31.12.2015г.
164 ЧНД No 296/2015 Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО А.А.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 15.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 296/2015г. на РС Котел, образувано съдебна поръчка, изпратена от Първи основен наказателен съд град Едирне, Р. Турция, чрез Министерството на правосъдието на Р. България, и ВРЪЩА поръчката на Министерството на правосъдието неизпълнена.
В законна сила от 15.12.2015г.
165 ЧНД No 302/2015 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
И.Д.В.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 10.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.В. против постановление от 18.11.2014 г. на РП Котел за спиране на досъдебно производство № 185 / 2014 г. на РУ на МВР Котел до издирване на извършителя на престъплението по чл.129 от НК и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 302/2015 г. на РС Котел поради недопустимост. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 23.12.2015г.
166 НОХД No 304/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.В.Г. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 17.12.2015г.
Т.В.Г.
Т.В.Г., български гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, безработен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********. Подсъдимият Т.В.Г., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН за това, че на 04.11.2014 г. в с. Катунище, общ. Котел, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП №14-0271-000282/23.05.2014 на ОД на МВР Хасково, РУ Харманли, влязло в сила на 09. 07. 2014г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел“ с рег. № Х 6411 АМ без съответно свидетелство за управление на МПС, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. На подс. Т.В.Г., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са направени разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на Т.В.Г., ЕГН **********,***, между наложените по настоящото споразумение и по НОХД № 185/2014 г. на РС Котел в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 17.12.2015г.
167 НОХД No 313/2015 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.А.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.12.2015г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, т. 7 от НПК съдията-докладчик ИВАН ЧЕНКОВ от разглеждане на НОХД № 313 по описа на РС Котел за 2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 313/2015 г. по описа на Районен съд Котел и ИЗПРАЩА делото на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го разгледа. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.12.2015г.