РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 101/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.Р.Л.,
Т.З.Х.,
М.С.Г.,
А.И.Г.,
Х.Х.К.,
С.Т.Т.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 26.11.2013г.
Д.Р.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Р.Л., български гражданин, роден на *** ***, завършен десети клас - грамотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15 / 16 ноември 2011 г. в местността Стражко поле край село Мокрен, община Котел, при условията на повторност, в съучастие с подсъдимите Х.К., М.Г., А.Г., С.Т. и Т.Х. като помагач, като използвал МПС (микробус Форд Транзит с ДК № Х0284АР) и чрез използване на техническо средство (лопата), отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 2280.20 лева от владението на Военно формирование 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като го признава за НЕВИНОВЕН затова, че е действал при условията на предварителен сговор с подсъдимите Х.К., М.Г., А.Г., С.Т. и Т.Х. и ГО ОПРАВДАВА по повдигнато обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал. вр. чл.28 от НК престъпление. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение общото наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено с определение от 30.05.2009 г., с което е било одобрено споразумение по НОХД № 194/2009 г. на РС Карнобат, изтърпяването на което е било отложено за три години изпитателен срок, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Съвместно командване на силите, БУЛСТАТ 129010207, седалище град София 1606, бул Тотлебен 34, сумата 2280.20 (две хиляди двеста и осемдесет лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 16.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължение и 200.00 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стотинки), представляващи направени по делот ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 91.21 (деветдесет и един лев и двадесет и една стотинки), представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Т.З.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.З.Х., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15/ 16 ноември 2011 г. в местността Стражко поле край село Мокрен, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значение на извършеното и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подсъдимите М.Г., А.Г., Х.К. и С.Т. и в съучастие с подс. Д.Л., последният действащ като помагач, като използвал МПС (микробус Форд Транзит с ДК № Х0284АР) и чрез използване на техническо средство (лопата), отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 2280.20 лева от владението на Военно формирование 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от присъдата на видно място в кметството в село Градец за срок от две седмици, като го признава за НЕВИНОВЕН затова, че е действал при условията на предварителен сговор с подс. Д.Л.. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Съвместно командване на силите, БУЛСТАТ 129010207, седалище град София 1606, бул Тотлебен 34, сумата 2280.20 (две хиляди двеста и осемдесет лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 16.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължение и 200.00 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стотинки), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия Т.З.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 446.60 (четиристотин четиридесет и шест лева и шестдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 91.21 (деветдесет и един лев и двадесет и една стотинки), представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
М.С.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, реабилитиран, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15 / 16 ноември 2011 г. в местността Стражко поле край село Мокрен, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.Х., А.Г., Х.К. и С.Т. и в съучастие с подс. Д.Л., последният действащ като помагач, като използвал МПС (микробус Форд Транзит с ДК № Х0284АР) и чрез използване на техническо средство (лопата), отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 2280.20 лева от владението на Военно формирование 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като го признава за НЕВИНОВЕН затова, че е действал при условията на предварителен сговор с подс. Д.Л.. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Съвместно командване на силите, БУЛСТАТ 129010207, седалище град София 1606, бул Тотлебен 34, сумата 2280.20 (две хиляди двеста и осемдесет лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 16.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължение и 200.00 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стотинки), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 91.21 (деветдесет и един лев и двадесет и една стотинки), представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
А.И.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Г., български гражданин, роден на *** *** Оряховица, неграмотен, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15 / 16 ноември 2011 г. в местността Стражко поле край село Мокрен, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.Х., М.Г., Х.К. и С.Т. и в съучастие с подс. Д.Л., последният действащ като помагач, като използвал МПС (микробус Форд Транзит с ДК № Х0284АР) и чрез използване на техническо средство (лопата), отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 2280.20 лева от владението на Военно формирование 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като го признава за НЕВИНОВЕН затова, че е действал при условията на предварителен сговор с подс. Д.Л.. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Съвместно командване на силите, БУЛСТАТ 129010207, седалище град София 1606, бул Тотлебен 34, сумата 2280.20 (две хиляди двеста и осемдесет лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 16.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължение и 200.00 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стотинки), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 91.21 (деветдесет и един лев и двадесет и една стотинки), представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Х.Х.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, реабилитиран, постоянен адрес ***3, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15 / 16 ноември 2011 г. в местността Стражко поле край село Мокрен, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.Х., А.Г., М.Г. и С.Т. и в съучастие с подс. Д.Л., последният действащ като помагач, като използвал МПС (микробус Форд Транзит с ДК № Х0284АР) и чрез използване на техническо средство (лопата), отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 2280.20 лева от владението на Военно формирование 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като го признава за НЕВИНОВЕН затова, че е действал при условията на предварителен сговор с подс. Д.Л.. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Съвместно командване на силите, БУЛСТАТ 129010207, седалище град София 1606, бул Тотлебен 34, сумата 2280.20 (две хиляди двеста и осемдесет лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 16.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължение и 200.00 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стотинки), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 91.21 (деветдесет и един лев и двадесет и една стотинки), представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
С.Т.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.Т., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15 / 16 ноември 2011 г. в местността Стражко поле край село Мокрен, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.Х., А.Г., М.Г. и Х.К. и в съучастие с подс. Д.Л., последният действащ като помагач, като използвал МПС (микробус Форд Транзит с ДК № Х0284АР) и чрез използване на техническо средство (лопата), отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 2280.20 лева от владението на Военно формирование 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като го признава за НЕВИНОВЕН затова, че е действал при условията на предварителен сговор с подс. Д.Л.. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Съвместно командване на силите, БУЛСТАТ 129010207, седалище град София 1606, бул Тотлебен 34, сумата 2280.20 (две хиляди двеста и осемдесет лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 16.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължение и 200.00 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стотинки), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Д.Р.Л., ЕГН **********,***, Т.З.Х., ЕГН **********,***, М.С.Г., ЕГН **********,***, А.И.Г., ЕГН **********,***, Х.Х.К., ЕГН **********,***, и С.Т.Т., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 91.21 (деветдесет и един лев и двадесет и една стотинки), представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Мотиви от 27.12.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 13.5.2014
Наказателно дело № 65/2014
Решение № 51/ 13.05.2014г. пост. по внод № 65/ 2014г. на СлОС ИЗМЕНЯ присъда № 37/ 26.11.2013г. по нохд № 101/2012г. по описа на РС Котел н мастта относно наложеното на подс. Д.р.л. наказание като намалява размера на нак. "лишаване от свобода" от една година и шест месеца на ЕДНА ГОДИНА. ПОТВЪРЖДАВА присъда № 37/ 26.11.2013г. по нохд № 101/ 2012г. на РС Котел в останалата й част като законосъобразна.
В законна сила от 13.5.2014г.
2 НОХД No 126/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.А.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 18.6.2014г.
В.А.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.Х., роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, неосъждан, безработен, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2010 г., при управление на МПС (лек автомобил „Опел Астра“ с ДК № Н7658АК), движейки се от село Пъдарево, община Котел към пътен възел Петолъчката, навлязъл на път І-7 на три километра южно от село Мокрен, община Котел, като нарушил правилата за движение по пътищата (чл.46, ал.2 от ППЗДвП) и по непредпазливост причинил на В.С.С. средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.343, ал.1, б. “б” вр. чл.342, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок и ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение затова, че е нарушил чл.20, ал.1 и чл.20, ал.2 от ЗДвП. ЛИШАВА на основание чл.343Г от НК подсъдимия В.А.Х., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.А.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 1844.26 (хиляда осемстотин четиридесет и четири лева и двадесет и шест стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.А.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 320.00 (триста и двадесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 10.7.2014г.
В законна сила от 4.7.2014г.
3 НОХД No 165/2012 Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Ш.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 25.3.2014г.
М.Ш.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Ш.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, женен, осъждан, шофьор в транспортна фирма „Томотей”, постоянен адрес ***, ЕГН**********, за НЕВИНОВЕН затова, че на 11.05.2011 г. в село Филаретово, община Котел направил опит да се съвкупи със С.А., като я принудил към това сила и деянието останало недовършено по независещи от него причини, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено по чл.152, ал.1, т.2 вр. чл.18, ал.1 от НК престъпление. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от С.Х. Аптулова, ЕГН**********,***. Г. Мамарчев № 9, против подсъдимия М.Ш.А., с посочени данни, за сумата 15 000.00 лева, представляващи причинени от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва от 11.05.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението.
Мотиви от 15.5.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 16.7.2014
Наказателно дело № 223/2014
Реш. № 87/ 16.07.2014г. по внохд №223/ 2014г.ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 11/ 25.03.2014г. по нохд № 165/2012г. по описа на РС Котел. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.7.2014г.
4 НОХД No 179/2012 ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Г.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 7.3.2014г.
М.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.К., български гражданин, с начално образование, безработен, осъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през нощта на 29 срещу 30.07.2009 г. в град Котел влязъл в чуждо жилище, собственост на Я.Д. и Д.Д., като употребил за това ловкост, поради което и на основание чл.170, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НЧХД № 139/2013 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК от общото наказание една година лишаване от свобода наказанието шест месеца пробация, наложено по НЧХД № 139/2013 г. на РС Котел, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. ОСЪЖДА на основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД М.Г.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Я.Х.Д., ЕГН **********,***, сумата 1500.00 (хиляда и петстотин) лева, представяващи обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер 5000.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Г.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски, както и сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Мотиви от 22.4.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 23.7.2014
Наказателно дело № 222/2014
Решение № 86/23.07.2014г- по внохд № 222/ 2014г. на ОС СливенПОТВЪРЖДАВА присъда № 8/07.03.2014г. по нохд № 179 / 2012г- по описа на РС Котел. Решението не подлежи на касационно обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.7.2014г.
5 АНД No 192/2012 Административни дела ЕТ "Г.-4.- К.Г." ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 11.9.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 202002288 от 16.07.2012 г. на Директора на Д”ИТ” Сливен. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2014
Наказателно дело № 299/2013
Решение № 11 / 23.01.2014 г. по КАНД № 299 / 2013 г. на АС СЛивен - ПОТВЪРЖДАВА решение № 69 / 11.09.2013 г. на РС Котел постановено по АНД № 192/2012 по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
В законна сила от 23.1.2014г.
6 НОХД No 206/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.Г.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 22.4.2014г.
К.Г.Б.
К.Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, разведен, осъждан, постоянен адрес ***9, ЕГН ********** Подсъдимият К.Г.Б., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 16 -23.05.2012 г. при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, като използвал техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи – 100 м. електрически проводник ПВО 1х6–6 кв./мм. на стойност 173,00 лв. от владението на „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и 162 м. ел. проводник ПВО 1 х 6-6 кв./мм на стойност 280,26 лв. от владението на Г.А.Б. и Н.З.Б., всичко на обща стойност 453,26 лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били без постоянен надзор – престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 2 и 4 вр. чл. 26, ал.1 и вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК. На подсъдимия К.Г.Б., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 2 и 4 вр. чл. 26, ал.1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Причинените имуществени вреди в размер на 453,26 лева са изцяло възстановени. Веществените доказателства кабел запечатан със стикер № 04470 и 04469/23.05.2012 г.; кабел и шапка запечатани със стикер № 04471/17.05.2012 г.; 1бр. клещи със сини дръжки и надпис на тях КПИ „Арда”; меден проводник 9,880 кг. се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. К.Г.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 100,00 ( сто ) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски.
В законна сила от 22.4.2014г.
7 НЧХД No 20/2013 НЧХД М.М.М. И.М.К.,
К.А.Б.,
И.К.П.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 4.6.2014г.
И.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.К., български гражданин, с основно незавършено образование, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 01. 08. 2012 г. в гр. Котел причинил на частния тъжител М.М.М. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 130, ал. 1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя М.М.М., ЕГН ********** *** граждански иск в размер на 2 000 лева, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя М.М.М. иск за присъждане на направените по делото разноски.ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
К.А.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.Б., български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01. 08. 2012 г. в гр. Котел причинил на частния тъжител М.М.М. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 130, ал. 1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя М.М.М., ЕГН ********** *** граждански иск в размер на 2 000 лева, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя М.М.М. иск за присъждане на направените по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
И.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.П., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 01. 08. 2012 г. в гр. Котел причинил на частния тъжител М.М.М. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 130, ал. 1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя М.М.М., ЕГН ********** *** граждански иск в размер на 2 000 лева, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя М.М.М. иск за присъждане на направените по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 15.7.2014г.
В законна сила от 20.6.2014г.
8 НОХД No 62/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОМУРТАГ К.И.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 27.2.2014г.
К.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи в „Униел” ООД гр. Търговище, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че за времето от месец април 2011 г. до 24. 12. 2011 г. в гр. Омуртаг, ул. „Здравец” № 14 вх. Б, ет. 5, ап.13 при условията на продължавано престъпление, унищожил противозаконно чужди движими вещи на обща стойност 2 115,95 лв. собственост на Калинка П.В., Г.К.И. и П.К.И. *** и чужди движими вещи на обща стойност 2 099,16 лв. собственост „съпружеска имуществена общност” на Калинка П.В. и К.И. ***, като общата стойност на унищожените противозаконно чужди движими вещи възлиза на 4 215,11 лв.- престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи в „Униел” ООД гр. Търговище, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че на 24. 11. 2011 г. в гр. Омуртаг около 11,45 ч. не изпълнил заповед за защита срещу домашното насилие, издадена на 08. 11. 2011 г. на основание решение № 169/08. 11. 2011г. по гр. дело № 407/2011г. по описа на РС Омуртаг, с която му се забранява да приближава на разстояние по-малко от 50 м, жилището намиращо се в гр. Омуртаг на ул. „Здарвец” №14, вх. Б, ет. 5, ап.13-престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 296, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи в „Униел” ООД гр. Търговище, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24. 12. 2011 г. около 12,00 ч. в гр. Омуртаг ул. Здарвец” №14, вх. Б, ет. 5, ап.13, запалил сграда : - частно жилище ап. №13 с жилищна площ 77,53 кв.м. на значителна стойност в размер на 33 000,00 лв. собственост „съпружеска имуществена общност” на К.И.А. и Калинка П.В. ***- престъпление по чл. 330, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 330, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи в „Униел” ООД гр. Търговище, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24. 12. 2011 г. около 13,30 ч. в гр. Омуртаг, ул. „Здравец”, ет. 5 на стълбищната площадка се заканил на Калинка П.В. с престъпление против нейната личност, а именно „убийство” с думите : „ Ти ще умреш! Аз ще те намеря и убия! Няма да живееш дълго!” и това заканване възбудило основателен страх за осъществяването му в Калинка П.В. *** - престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи в „Униел” ООД гр. Търговище, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24. 12. 2011 г около 13,30 ч. в гр. Омуртаг, ул. „Здравец” № 14, ет. 5 на стълбищната площадка извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважения към обществото, като деянието е съпроводена със съпротива срещу орган на властта- полицейски служител, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред : - „ при издадено разпореждане от пол. П.И.П. *** да прекрати отправените закани за убийство към К.П.В. ***, се нахвърлил върху В. крещейки : „Проститутко! Курво полицейска! Проститутко пожарникарска! Ти ще умреш! Аз ще те намеря и унищожа!”, указал съпротива при задържането от полицейски служители и ритнал с крак полицай П.П. и крещял : „ Глупави полицаи! Ти ли си най- добрият полицай? С теб е свършено, ще те намеря и уинщожа! От утре вече не си на работа.” Престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК поради което и на основание чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание размер на най – тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 59 от НК времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 25. 12. 2011 г. до 29. 02. 2012 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода и времето през което е бил задържан с мярка за неотклонение домашен арест считано от 29. 02. 2012 г. до 12. 12. 2012 г. като два дена домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА наложеното по НОХД № 73/2011 г. на РС Омуртаг наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим, в затвор от открит тип. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи в „Униел” ООД гр. Търговище, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР Търговище сумата 420,00 / четиристотин и двадесет лева/лева представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи в „Униел” ООД гр. Търговище, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 174,82 лв. /сто седемдесет и четири лева и осемдесет и две ст./ представляваща направени по делото разноски.
Мотиви от 30.5.2014г.
В законна сила от 15.3.2014г.
9 АНД No 105/2013 По ЗГ и ЗЛОД А.С.К. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 19.11.2013г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 336 от 02.04.2013 г. на Директора на РДГ Сливен в частта му относно размера на наложеното административно наказание глоба, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 200.00 лева на 100.00 (сто) лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 336/02.04.2013 г. на Директора на РДГ Сливен в частта му, в която жалбоподателя А.С.К., ЕГН **********,***, е признат за виновен, че е извършил административно нарушение по чл.84, ал.2 вр. ал.1 от ЗЛОД и в частта му, в която е лишен на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД от право да ловува за срок от три години. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 336/02.04.2013 г. на Директора на РДГ Сливен в частта му, в която на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е постановено отнемане на ловно оръжие (пушка). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2014
Наказателно дело № 4/2014
Решение № 45 / 18.02.2014 г. по КАНД № 4 от 2014 на АС Сливен - Оставя в сила Решение № 78 от 19.11.2013 г. постановено по НАХД № 105/2013 по описа на РС Котел като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.2.2014г.
10 АНД No 116/2013 По ЗД по пътищата П.Д.Ч. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.11.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 381/13.06.2012 г. на Началника на РУ Полиция в частта му, с която П.Д.Ч., ЕГН **********,***, е признат за виновен затова, че е извършил административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДП. ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 381/13.06.2012 г. на началника на РУ Полиция Котел в частта му, в която на П.Д.Ч., ЕГН **********,***, са наложени наказания 1000.00 лева глоба и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 18 месеца, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1000.00 лева на 600.00 лева и на лишаването от право да управлява МПС от 18 месеца на 14 месеца. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 27.3.2014
Наказателно дело № 42/2014
Решение № 89 / 27.03.2014 г. по КАНД № 42 от 2014 на АС Сливен - Оставя в сила решение № 84 / 29.11.2013 г. постановено по АНД № 116 / 2013 на РС Котел като правилно и законосъобразно. Решението на подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.3.2014г.
11 НОХД No 130/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.В.М.,
Б.Х.К.,
М.Р.Б.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 21.5.2014г.
Н.В.М.
Подсъдимият Н.М.В., роден на *** ***, общ. Котел, български гражданин, със средно специално образование, работи, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че През периода месец юни- месец юли 2008 г. в отдели 431, 438, 439 и 440 в района на Държавно ловно стопанство «Котел», като служител по горите- старши лесничей в Държавно ловно стопанство „Котел”, който се възползвал от служебното си положение, след като се сговорил предварително с Б.Х.К. и М.Р.Б., без редовно писмено позволително, отсякъл, взел и извозил от горския фонд 50 м? дърва за огрев от иглолистни дървесни видове и 993 пр. м? от широколистни видове на стойност 25 575.00 лв собственост на Държавно ловно стопанство „Котел”, като предметът на престъплението е в големи размери - престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 5 вр. ал. 1 от НК. На подсъдимия Н.В.М. за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 5 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба.Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Н.В.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 568,00 (петстотин и шестдесет и осем лева), представляващи направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на подс. Н.В.М., роден на *** ***, общ. Котел, български гражданин, със средно специално образование, работи, женен, осъждан, ЕГН ********** общо наказание по НОХД № 221/2013 г на РС Котел и НОХД 130/2013 г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се отлага на осн. чл. 66, ал. 1 от НК за три години изпитателен срок. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
Б.Х.К.
Подсъдимият Б.Х.К., роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, работи, женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец юни - месец юли 2008 г. в отдели 431, 438, 439 и 440 в района на Държавно ловно стопанство «Котел», като служител по горите- горски стражар в Държавно ловно стопанство „Котел”, който се възползвал от служебното си положение, след като се сговорил предварително с Н.М.В. и М.Р.Б., без редовно писмено позволително отсякъл, взел и извозил от горския фонд 50 м? дърва за огрев от иглолистни дървесни видове и 993 пр. м? от широколистни видове на стойност 25 575.00 лв собственост на Държавно ловно стопанство „Котел”, като предметът на престъплението е в големи размери - престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 5 вр. ал. 1 от НК. На подсъдимия Б.Х.К. за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 5 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Б.Х. Куюмджиев, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 568,00 (петстотин и шестдесет и осем лева), представляващи направени по делото разноски.
М.Р.Б.
Подсъдимата М.Р.Б., родена на *** ***, българска гражданка, с основно образование, не работи, омъжена, не осъждана, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че през периода месец юни- месец юли 2008 г. в отдели 431, 438, 439 и 440 в района на Държавно ловно стопанство «Котел», в съучастие с Б.Х.К. и Н.М.В.- служители по горите, които се възползвали от служебното си положение, след като се сговорила предварително с тях, без редовно писмено позволително отсякла и взела от горския фонд 50 м? дърва за огрев от иглолистни дървесни видове и 993 пр. м? от широколистни видове на стойност 25 575.00 лв собственост на Държавно ловно стопанство „Котел”, като предметът на престъплението е в големи размери - престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 5 вр. ал. 1 от НК. На подсъдимита М.Р.Б. за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 5 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.Р.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 568,00 (петстотин и шестдесет и осем лева), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 21.5.2014г.
12 АНД No 135/2013 Административни дела Д.М.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 10.7.2014г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № РД-25-002 / 17.05.2013 г. на Областния управител на Област Сливен в частта му относно размера на наложеното наказание, като намалява размера на глобата от 2 000,00 /две хиляди/ лева, на 200,00 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 16.8.2014г.
13 АНД No 136/2013 Административни дела Д.М.Ч. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-25-001 / 17.05.2013 г. на Областния управител на Област Сливен като неправилно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 11.3.2014г.
14 АНД No 137/2013 Административни дела Л.А.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.7.2014г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № РД-25-003 / 17.05.2013 г. на Областния управител на Област Сливен в частта му относно размера на наложеното наказание, като намалява размера на глобата от 2 000,00 /две хиляди/ лева, на 500,00 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2014
Наказателно дело № 226/2014
Решение № 272/09.12.2014 г. по КАНД №226/2014 г. на АС Сливен. Оставя в сила решение № 28/10.07.2014 г. по АНД №137/2013 г. на Районен съд - Котел, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.12.2014г.
15 АНД No 143/2013 По ЗД по пътищата М.К. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.7.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 190/15. 05. 2013 г. на Началник РУ „Полиция“ Котел, с което на М.К., ЕГН **********,*** му е наложена глоба в размер на 150,00 лв. на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДП, глоба в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от девет месеца на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДП, както и 10 контролни точки на основание Наредба № I з 2539/12, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 30.7.2014г.
16 АНД No 155/2013 Административни дела ИНТЕРПЛАСТ - 2007" ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.11.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19 / 12.09.2012 г. на Директора на РИОСВ Бургас. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2014
Наказателно дело № 33/2014
Решение № 78 / 20.03.2014 г. по КАНД № 33 / 2014 на АС Сливен - Оставя в сила решение № 83/29.11.2013 г. на РС Котел постановено по АНД № 155/2013 по описан а същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалванеРешение № 134/ 28.04.2014Г. ПО канд № 33/ 2014ГПоправя допуснатите в решение № 78 / 20.03.2014г. по делото очевидни неточности , както следва : На страница първа, ред пети вместо " С решение№ 83/ 29.11.2013г- по АНД № 155/ 2013г- на РС Сливен " да се чете " С Решение № 83/ 29.11.2013г. по АНД № 155/ 2013г. на Районен съд Котел " На стр. първа, ред 30 вместо ".......решението на Районен съд Сливен " да се чете " ...... решението н Районен съд Котел На стр. 4 в диспозитива вместо " Оставя в сила решение № 83/ 29.11.2013г. на Районен съд Сливен " да се чете " Оставя в сила Решение № 83/ 29.11.20-13г. на Районен съд Котел
В законна сила от 20.3.2014г.
17 НОХД No 163/2013 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.П.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 26.2.2014г.
С.П.Т.
Подсъдимият С.П.Т., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 01.01.2012 г. в с. Пъдарево, общ. Котел причинил на Д.В.Ж. две средни телесни повреди- фрактура на носните кости с разместване на фрагментите деформиращи носа и силно затрудняващи дишането до невъзможност за такова с носа довели до „Постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота” и фрактура- счупване на част от коронката на ІІ горен десен резец довело до „Затрудняване на дъвченето и говоренето” - престъпление по чл. 129 , ал. 1 от НК. На подсъдимия С.П.Т. за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Не са причинени щети. Няма вещестени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.П.Т., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР - Сливен направените по делото разноски в размер на 100,00 (сто) лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на С.П.Т., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** общо наказание по НОХД 163/2013г. на РС Котел и НОХД №114/2013 г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно Пробация със следните пробационни меррки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила от 26.2.2014г.
18 НОХД No 180/2013 Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.М.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 26.3.2014г.
А.М.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, с основно образование, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23/24.06.2013 г. в с. Градец, общ. Котел направил опит да се съвкупи с Т.Г.К., като я принудил към това със сила и деянието останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 152, ал.1, т. 2 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 152, ал.1, т. 2 вр. чл. 18, ал. 1 от НК му налага ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.М.Б., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 90.00 (деветдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 3.4.2014г.
В законна сила от 11.4.2014г.
19 ЧНД No 187/2013 Реабилитации чл.85-88а НК С.Л.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 28.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искането на С.Л.Г., ЕГН **********,***, за постановяване на съдебна реабилитация по осъждания по НОХД № 241/1996 г. на ВС Сливен, НОХД № 30/1999 г. на РС Нова Загора, НОХД № 115/1997 г. на РС Котел и НОХД № 1377/2000 г. на РС Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.Л.Г., ЕГН **********,***, за постановяване на съдебна реабилитация по осъждания по НОХД № 80/1989 г. на РС Карнобат и НОХД № 389/1999 г. на РС Ямбол и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО и в двете му части може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 13.2.2014г.
20 АНД No 189/2013 Административни дела С.К.П. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.12.2013г.
Потвърждава Наказателно постановление № 402 от 25.07.2013 г. на Началника на РУ Полиция гр. Котел, с което на основание чл. 53 (22) от ЗАНН и във вр. с чл. 315 , ал. 1, т. 1 от КЗ, с което на С.К. Приставово, ЕГН ********** ***, му е наложено административно наказание глоба в размер на 400,00 лв., за това, че няма валидна застраховка (ГО) на автомобил Рег. № СН 5574 АК,(Фиат Пунто) негова собственост. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.3.2014
Наказателно дело № 32/2014
Решение № 70 / 11.03.2014 г. постановено по КАНД № 32 / 2014 на АС Сливен - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 / 05.12.2013 г. постановено по АНД № 189/2013 на РС Котел. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 11.3.2014г.
21 АНД No 190/2013 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.П.К. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 193 / 2013 г. от 26.08.2013 г. издадено от началника на митница гр. Бургас, с което на, С.П.К., ЕГН ********** с адрес: ***, с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 1000, 00 лв. , като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 7.3.2014
Наказателно дело № 23/2014
Решение № 75 / 07.03.2014 г. по КАНД № 23 / 2014 г. на АС Сливен - ОБЕЗСИЛВА решение № 89 / 09.12.2013 г. постановено по АНД № 190/2013 по описа на РС Котел. Връща делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2014г.
22 АНД No 197/2013 Административни дела А.П.Ч. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 427 от 23.08.2013 г. на Началника на РУ Полиция гр. Котел, с което на А.П.Ч. , ЕГН **********,***, на основание чл. 315, ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание в размер на 400,00 (четиристотин) лева, като незаконосъобразно. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 3.1.2014г.
23 АНД No 199/2013 Административни дела Н.К.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 23.4.2014г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011419 / 19.07.2013 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 27.5.2014г.
24 АНД No 207/2013 Административни дела ИНКОТЕКС АД ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 7.7.2014г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13/23. 08. 2013 г. издадено от Директора на РИОСВ – Бургас, с което на „Инкотекс“ АД, представлявано от К.С.Б. – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление Община Котел, гр. Котел ж.к. „Индустриална зона“, с което е наложено административно наказание – имуществена санкция глоба в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.10.2014
Наказателно дело № 210/2014
Реш.№249/21.10.2014 г. по КАНД №210/2014 на АС Сливен. Оставя в сила решение №24/07.07.2014 г. постановено по НАХД №207/2013 по описа на РС гр. Котел като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.10.2014г.
25 НОХД No 209/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Е.О.Й. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 15.1.2014г.
Е.О.Й.
Подсъдимият Е.О.Й., роден на *** ***, български гражданин, с незавършено начално образование /3 клас/, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец февруари 2013 г. в с. Боринци, общ. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 357.50 лв от владението на С.П.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимия Е.О.Й. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ Причинените щети са възстановени Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.О.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 лв. (шейсет лева), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 15.1.2014г.
26 НЧХД No 212/2013 НЧХД С.К.П. М.Т.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 5.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НЧХД№ 212/2013 г по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.3.2014г.
27 НОХД No 216/2013 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.Г.К.,
В.К.В.,
И.С.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 17.6.2014г.
К.Г.К.
Подс. К.Г.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, осъждан, задържан за изпълнение на наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2013г. в с.Градец, общ.Котел извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които действия са били съпроводени със съпротива срещу орган на властта – полицейски служители на РУ Полиция Котел, които са изпълнявали задължения по опазване на обществения ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 325, ал.2 вр. ал.1 от НК. На подсъдимия К.Г.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим. По делото не са приложени веществени доказателства. С престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. К.Г.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. К.Г.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 6.67 (шест лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия К.Г.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, осъждан, задържан за изпълнение на наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, живущ ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 78/2014 г. на РС Поморие, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по НОХД № 78/2014 г. на РС Поморие. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок.
В.К.В.
Подс. В.К.В., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2013г. в с.Градец, общ.Котел извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които действия са били съпроводени със съпротива срещу орган на властта – полицейски служители на РУ Полиция Котел, които са изпълнявали задължения по опазване на обществения ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 325, ал.2 вр. ал.1 от НК. На подсъдимия В.К.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. «б» от НК, се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. По делото не са приложени веществени доказателства. С престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. В.К.В., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. В.К.В., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 6.67 (шест лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски.
И.С.К.
Подс. И.С.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ловеч, с начално образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2013г. в с.Градец, общ.Котел извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които действия са били съпроводени със съпротива срещу орган на властта – полицейски служители на РУ Полиция Котел, които са изпълнявали задължения по опазване на обществения ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 325, ал.2 вр.ал.1от НК. На подсъдимия И.С.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. «б» от НК, се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. По делото не са приложени веществени доказателства. С престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.С.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.С.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 6.67 (шест лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия И.С.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ловеч, с начално образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 100/2014 г. на РС Несебър, а именно ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично за срок от тридесет месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от тридесет месеца и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години, като на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието глоба в размер на 150.00 лева, наложено по НОХД № 79/2014 г. на РС Поморие. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 17.6.2014г.
28 НОХД No 218/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.М.Т.,
К.М.Т.,
А.А.К.,
Х.М.М.,
Д.В.Ц.,
И.К.П.,
Р.В.В.,
И.М.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 6.2.2014г.
А.М.Т.
Подс. А.М.Т., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, неженен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.12.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Т., А.К., Х.М., Д.Ц., И.П., Р.В. и И.К. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била заместена, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК. На подс. А.М.Т., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.М.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50 (седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.
К.М.Т.
Подс. К.М.Т., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, не работи, неженен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.12.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.Т., А.К., Х.М., Д.Ц., И.П., Р.В. и И.К. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била заместена, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК. На подс. К.М.Т., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. К.М.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50 (седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.
А.А.К.
Подс. А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.12.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.Т., К.Т., Х.М., Д.Ц., И.П., Р.В. и И.К. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била заместена, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК. На подс. А.А.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.А.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50(седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 153/2013 г. на РС Котел, а именно ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от осем месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по НОХД № 153/2013 г. на РС Котел.
Х.М.М.
Подс. Х.М.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, женен, реабилитиран по предишни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.12.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.Т., К.Т., А.К., Д.Ц., И.П., Р.В. и И.К. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била заместена, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК. На подс. Х.М.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.М.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50 (седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.
Д.В.Ц.
Подс. Д.В.Ц., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, женен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.12.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.Т., К.Т., А.К., Х.М., И.П., Р.В. и И.К. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била заместена, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК. На подс. Д.В.Ц., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Д.В.Ц., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50 (седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.
И.К.П.
Подс. И.К.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, не работи, неженен, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.12.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.Т., К.Т., А.К., Х.М., Д.Ц., Р.В. и И.К. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била заместена, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК. На подс. И.К.П., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.К.П., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50 (седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.
Р.В.В.
Подс. Р.В.В., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, неженен, не работи, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.12.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.Т., К.Т., А.К., Х.М., Д.Ц., И.П. и И.К. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била заместена, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК. На подс. Р.В.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р.В.В., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50 (седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.
И.М.К.
Подс. И.М.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.12.2012 г. в град Котел, при условията на повторност, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.Т., К.Т., А.К., Х.М., Д.Ц., И.П. и Р.В. и със свидетеля Тихомир Кишев и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (15 метра метална водопроводна тръба Ф120) на стойност 355.40 от владението на НУФИ „Филип Кутев” град Котел без съгласието на директора му с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК. На подс. И.М.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. По делото не са приобщени веществени доказателства. Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК по отношение на подсъдимия И.М.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, в изпълнение общото наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено по НОХД № 157/2011 г. на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено за три години изпитателен срок, считано от 13.10.2011 г. и постановява наказанието да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.
В законна сила от 6.2.2014г.
29 АНД No 219/2013 По ЗД по пътищата К.А.Р. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.2.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 509/20.09.2013 г. на Началника на РУ Полиция като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2014
Наказателно дело № 219/2013
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3 от 13.02.2014г. постановено по АНД № 219/2013г. по описа на Районен съд Котел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2014г.
30 АНД No 223/2013 По ЗГ и ЗЛОД С.Б.Х. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 3.7.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 857/14.10.2013 гг на Директора на РДГ – Сливен, с което на С.Б.Х. ЕГН **********,*** му е наложена глоба в размер на 120 лева и обезщетение в размер на 10 лева в полза на Изпълнителна агенция по горите, паричната равностойност на липсващите вещи- предмет на нарушението: 0,40 пр/м3 в размер на 14,40 за това, че на 10. 08. 2013 г. по главен път за с. Ябланово жалбоподателят С.Б.Х. транспортира с автомобил с рег. № СН 5245 СС , 0,40 пр/м3 дърва за огрев от бук / сухи, немаркирани с контролна горска марка и непридружени с превозен билет. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 6.8.2014г.
31 АНД No 225/2013 По ЗД по пътищата Г.Д.Д. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.7.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № 501/18. 09. 2013 на Началник на РУ „Полиция“ Котел, с което на Г.Д.Д., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание имуществена санкция глоба в размер на 150 лева като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 25.7.2014г.
32 АНД No 228/2013 Административни дела М.О.А. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОО КД-ДАИ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.12.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000065 / 29.03.2013 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ”Сливен като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 25.1.2014г.
33 ЧНД No 229/2013 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Г.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 15.1.2014г.
Х.Г.Г.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения Х.Г. Годжуков, български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН *********, общо наказание по присъди по НОХД № 248/2012 г. на РС Котел, НОХД №1842/2012 г. на РС Сливен и НОХД № 144/2013 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за три години изпитателен срок. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” или е изтърпявал наказание лишаване от свобода или пробация, по която и да е от присъдите включени в съвкупността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 31.1.2014г.
34 НОХД No 230/2013 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.М.Ю.,
Г.Г.С.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 19.3.2014г.
М.М.Ю.
Подсъдимият М.М.Ю., роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 08.10.2012 г. в местността «Ковга дере» по пътя между с. Тича и с. Братан, община Котел, като се сговорил предварително с Г.Г.С. без редовно писмено позволително добил и извозил с товарен автомобил «Виетнам» с рег. № ВТ 6355 АР собственост на Метин Юзеиров от с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг 9 куб. м дървен материал за огрев на стойност 540.00 лв от горски фонд собственост на Регионална дирекция по горите Сливен - престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1 вр. ал. 1 от НК. На подсъдимият М.М.Ю. за извършеното престъпление по чл. 235, ал.3, т. 1 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. Разноските следва да се присъдят след произнасяне по обвинението спрямо другия подсъдим.. Настоящият съдебен състав, след като съобрази обстоятелството, че е одобрил споразумение, с което един от подсъдимите М.М.Ю., беше признат за виновен, следва да се отведе от по-нататъшното разглеждане на делото по отношение на другия подсъдим Г.Г.С.. Воден от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТВЕЖДА на основание чл. 29, ал. 1, б. „б” от НПК Председателя на състава И. Ченков и съдебните заседатели Ж.Х. и М.С.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Г.Г.С.
В законна сила от 19.3.2014г.
35 ЧНД No 235/2013 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Л.Г. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 20.12.2013г.
С.Л.Г.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на С.Л.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо ноказание по НОХД 188/2012 г. и НОХД № 178/2013 г., двете на РС Котел, в размер на по-тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим в затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК от общото наказание лишаване от свобода наказанието пробация, наложено по НОХД № 188/2012 г. на РС Котел, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 7.1.2014г.
36 АНД No 236/2013 По ЗД по пътищата Х.С.С. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 2.7.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 46 от 07. 02. 2011 г.. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на Х.С.С., ЕГН, ********** постоянен адрес *** му е наложена глоба в размер на 30 лева за това, че на 26. 01. 2011 г. в 22,30 ч. в с. Градец, общ. Котел, обл. Сливен управлявал лек автомобил с ДК № В 1549 СН технически неизправен РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 30.7.2014г.
37 НОХД No 238/2013 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.В.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 20.12.2013г.
С.В.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.В.Н., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Котел, с основно образование, работи като продавач-консултант в ЕТ„Савина-95”, съжителства на съпружески начала, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че през периода от 19.10.2012 г. до 19.10.2013 г. в град Котел, след като е била осъдена да издържа малолетния си син С. Стаменов К., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски (12 вноски на обща стойност 840.00 лева), поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК u налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 30.12.2013г.
В законна сила от 7.1.2014г.
38 НОХД No 239/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.К.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 12.2.2014г.
С.К.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.А., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27. 06. 2013 г. в гр. Котел, като използвал техническо средство /стълба и резец/ отнел чужди движими вещи 338,97 гр. златни изделия 14 карата Х 50,00 лв. за грам на обща стойност 16 948,50 лв. и пари на обща стойност 120 000,00 лева – всичко на обща стойност 136 948,50 лв. от владението на В.Б.В. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери – престъпление по чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 от НК му налага ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага с четири години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.К.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Републиканския бюджет сумата 880.90 лв. (осемстотин и осемдесет лева и деветдесет ст.), представляващи направени по делото разноски ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.К.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 45,00 лева (четиридесет и пет лева.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.К.А., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на В. Боросив В., ЕГН **********,***,сумата 600.00 (шестотин лева) лева, представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.
Мотиви от 23.6.2014г.
В законна сила от 28.2.2014г.
39 НОХД No 240/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Х.Х.,
Д.З.И.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 28.1.2014г.
В.Х.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.Х.Х., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 06.03.2013 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимата Д.И. като извършител, след като разбила преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 273.10 лева от владението на Г.Х. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК u наказание наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като Я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 от НК затова, че кражбата е била извършена при условията на предварителен сговор с подсъдимата Д.И.. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД В.Х.Х., ЕГН **********,***, и Д.З.И., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Г.Г.Х., ЕГН **********,***, сумата 223.10 (двеста двадесет и три лева и десет стот.), представляващи обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.Х.Х., ЕГН **********,***, и Д.З.И., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.Х.Х., ЕГН **********,***, и Д.З.И., ЕГН **********,***, всяка от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 30.00 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Д.З.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.З.И., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 06.03.2013 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимата В.Х. като извършител, като разбила преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 273.10 лева от владението на Г.Х. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетна, е могла да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК u наказание наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от присъдата на видно място в кметството в село Градец в продължение на петнадесет дни, като Я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 от НК затова, че кражбата е била извършена при условията на предварителен сговор с подсъдимата В.Х.. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД В.Х.Х., ЕГН **********,***, и Д.З.И., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Г.Г.Х., ЕГН **********,***, сумата 223.10 (двеста двадесет и три лева и десет стот.), представляващи обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.Х.Х., ЕГН **********,***, и Д.З.И., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.Х.Х., ЕГН **********,***, и Д.З.И., ЕГН **********,***, всяка от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 30.00 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 3.2.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
40 НОХД No 241/2013 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Г.Н.Н. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 21.2.2014г.
Г.Н.Н.
Подсъдимият Г.Н.Н., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Петър Захариев” № 5, български гражданин, със средно образование, работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 13.09.2013 г. в с. Градец, общ. Котел без надлежно разрешително държи високо рисково наркотично вещество с висока степен на риск за общественото здраве посочени в списък № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите- коноп /канабис/, както следва: обект № 1 с нето тегло на растителната маса 104.98 гр с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол – 1,5 % на стойност 6.00 лв за грам на обща стойност 629,88 лв и обект № 2 с нето тегло на растителната маса 6.561 гр. с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол - 3 % на стойност 6.00 лв за грам на обща стойност 39.37 лв, всичко с общо нето тегло на растителната маса- 111.541 гр. по 6.00 лв за грам на обща стойност 669.25 лв, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. На подсъдимият Г.Н.Н. за извършеното престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба. Няма причинени щети. Веществени доказателства - 111.29 гр. коноп- на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НООП” се отнемат в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Н.Н. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 93,00 лв. (деветдесет и три лева.). ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Г.Н.Н., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи в ЕТ „Ганчеви-4”, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********общо наказание по НОХД 242/2013 г. на РС Карнобат и НОХД 241/2013 г. на РС Котел размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила.
В законна сила от 21.2.2014г.
41 ЧНД No 242/2013 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Е.Д.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 20.12.2013г.
Е.Д.Ч.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдената Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, безработна, неомъжена, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД 158/2012 г., НОХД № 212/2012 г. и НОХД № 71/2013 г., всички на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по която и да е от посочените присъди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 7.1.2014г.
42 АНД No 243/2013 Административни дела М.П.Б. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.1.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 420 от 23. 08. 2013 г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на Мариана П.Б. ЕГН **********,*** u е наложена глоба в размер на 400,00 лева за това, че на 26.07.2013 г. в 17,40 ч. по път І-7 на кръстовището в местността „Конак тарла”, управлява лек автомобил с рег. № С 4965 НТ без сключена застраховка „Гражданска отговорност” на МПС за 2013 г РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 2.6.2014
Наказателно дело № 80/2014
ОТМЕНЯ Решение 1/23.01.2014 г.по АНД 243/2013 г. на КРС и вместо него постановява. Отменя НП 420 от 23.08.2013 г. на началника на РУ полиция Котел, с което на М. П. Б., за нарушение по чл. 259. ал. 1 от КЗ е наложено адм. наказание, глоба в размер на 400.00 лв. на осн. чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 2.6.2014г.
43 ЧНД No 244/2013 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.С.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 15.1.2014г.
Р.С.М.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения Р.С.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 1870/2012 г. на РС СЛивен, НОХД 12/2012 г. на Специализиран наказателен съд София и НОХД № 263/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор/ затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание, по която и да е от присъдите включени в съвкупността. На основание чл. 23, ал. 2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към наложеното най-тежко наказание и наказанието по чл. 37, ал. 1, т. 2 от НК, а именно лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от три години наложено на осъдения М. по НОХД № 12/12 на Специализиран наказателен съд София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 31.1.2014г.
44 АНД No 245/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Ш.Х.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 20.12.2013г.
Ш.Х.К.
ПРИЗНАВА Ш.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.11.2013 г. в село Ябланово, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 20.12.2013г.
В законна сила от 7.1.2014г.
45 ЧНД No 247/2013 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.И.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 20.12.2013г.
С.И.М.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.И.М., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 1560/2013 г. на РС Сливен и НОХД № 179/2013 г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизането на присъдата по НОХД № 179/2013 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 7.1.2014г.
46 АНД No 251/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Х.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.1.2014г.
Х.Х.К.
ПРИЗНАВА Х.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2013 г. в село Ябланово, община Котел си служил с две регистрационни табели с № Т 6840 ХТ, издадени за лек автомобил „Фолксваген голф” с рама № WVWZZZ1GZKW062423, като ги поставил на друг лек автомобил „Фолксваген голф” с рама № WVWZZZ1GZMB046519, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 27.1.2014г.
В законна сила от 12.2.2014г.
47 НОХД No 253/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.И.П.,
Х.Г.К.,
М.Г.К.,
Б.М.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 13.5.2014г.
М.И.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, ученик в шести клас във ВУИ в град Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 21.09.2012 г.- 08.07.2013 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на повторност и на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Х.К., М.К. и Б.К. и като разбил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 457.47 лева от владението на Я.С. и И.Т. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не е маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в поправителен дом при първоначален общ режим. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 195/2013 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в поправителен дом при първоначален общ режим. ОСВОБОЖДАВА на основание чл.69, ал.2 от НК подс. М.И.П., с посочени данни, от изтърпяване на общото наказание от една година лишаване от свобода, определено по НОХД № 88/2012 г. на РС Котел, по което са кумулирани наказанията по НОХД № 92/2011 г., НОХД № 14/2012 г. и НОХД № 231/2011 г., всички на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено на основание чл.69, ал.1 от НК за две години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, Х.Г. ***, ЕГН **********, и М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Я.И.С., ЕГН **********,*** 19, сумата 348.47 (триста четиресет и осем лева и четиресет и седем стот.), представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, Х.Г. ***, ЕГН **********, и М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 60.00 (шейсет) лева, представляващи направени по досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 4.31 (четири лева и тридесет и една стот.), представляващи направени на съдебното производство разноски.
Х.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Г.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Провадия, с начално образование, неосъждан, неженен, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 21.09.2012 г. - 24.09.2012 г., макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите М.П. и М.К. и разбил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 348.47 лева от владението на Я.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не е маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ЕДНА ГОДИНИ изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, Х.Г. ***, ЕГН **********, и М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Я.И.С., ЕГН **********,*** 19, сумата 348.47 (триста четиресет и осем лева и четиресет и седем стот.), представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, Х.Г. ***, ЕГН **********, и М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Х.Г. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Х.Г. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 4.31 (четири лева и тридесет и една стот.), представляващи направени на съдебното производство разноски.
М.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.К., български гражданин, роден на *** ***, ученик в пети клас във ВУИ в град Завет, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 21.09.2012 г. – 24.09.2012 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след като разбил преграда, здраво направена за защита на имот и се сговорил предварително с подсъдимите М.П. и Х.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 348.47 лева от владението на Я.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не е маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ЕДНА ГОДИНА изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, Х.Г. ***, ЕГН **********, и М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Я.И.С., ЕГН **********,*** 19, сумата 348.47 (триста четиресет и осем лева и четиресет и седем стот.), представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Анка Миткова Петкова, ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, тримата с адрес ***, Х.Г. ***, ЕГН **********, и М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.Г.К., ЕГН **********, със съгласието на родителите си З.И.К., ЕГН **********, и Георги Д.К., ЕГН **********, тримата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт сумата 4.31 (четири лева и тридесет и една стот.), представляващи направени на съдебното производство разноски.
Б.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.М.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2013 г. в град Котел, в съучастие с подсъдимия М.П., като извършител, като разбил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 105.00 лева от владението на И.Т. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са били върнати, поради което и на основание чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр чл.194 ал.1 от НК ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Б.М.К.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 40.00 (четиресет) лева, представляващи направени по досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Б.М.К.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт сумата 4.31 (четири лева и тридесет и една стот.), представляващи направени на съдебното производство разноски.
Мотиви от 11.6.2014г.
В законна сила от 29.5.2014г.
48 НОХД No 254/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.Ф.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 11.2.2014г.
А.Ф.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ф.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, осъждан, пенсионер, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2013 г. в местността „Жилков дол” край град Котел без редовно писмено позволително извозил от Държавния горски фонд 0.80 куб. метра дърва за огрев на стойност 28.80 лева, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.Ф.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на ЮИДП - ТП „Държавно горско стопанство Котел”, седалище и адрес ***. Павлов 57, ЕИК 2016176540153, сумата 28.80 (двадесет и осем лева и осемдесет стотинки), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 05.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.Ф.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на републиканския бюджет сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.Ф.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 13.2.2014г.
В законна сила от 27.2.2014г.
49 НОХД No 255/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.Ш.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 3.1.2014г.
Д.Ш.М.
Д.Ш.М., гражданин на Р България и на Р Турция, роден на *** ***, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи, пост. адрес ***, ЕГН **********.Обвиняемият Д.Ш.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.12.2013 г. в село Тича, община Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (1,44 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.На обв. Д.Ш.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от одобряване на споразумението. На основание чл.343г от НК обв. Д.Ш.М., с посочени данни, се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от отнемане на свидетелството за управление на МПС. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Д.Ш.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 44.70 (четиридесет и четири лева и седемдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 3.1.2014г.
50 НОХД No 1/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.В.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 6.2.2014г.
Д.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.В.К., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Севлиево, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през периода от 29.09 до 13.10.2013 г. в село Катунище, община Котел, след като разрушила преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 1473.50 лева от владението на А.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК u налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимата Д.В.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 75.00 (седемдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 10.2.2014г.
В законна сила от 22.2.2014г.
51 АНД No 2/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Т.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 4.3.2014г.
В.Т.В.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.Т.В., български гражданин, роден на *** ***, ученик в ХІІ клас в СОУ „Иван Вазов” в град Бургас, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 09.11.2013 г. в град Котел държи без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество (0.284 грама с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 14 %) на стойност 1.70 лева, като случаят е маловажен, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1, предл. І от НК престъпление. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства - 2 броя полиетиленови пликчета, запечатани със стикери №№ А119/2013 на ОД на МВР Сливен, намиращи на съхранение в РС Котел, които след влизане на решението да се унищожат като вещи без стойност.
Мотиви от 21.3.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.
52 НОХД No 3/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.И.Д.,
С.Й.Я.,
А.М.Е.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 3.12.2014г.
Р.И.Д.
Р.И.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Елена, със редно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***8, ЕГН ********** Подсъдимият Р.И.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2013 г. в землището на с. Боринци, общ. Котел, като използвал техническо средство /брадва, лопати/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.Й.Я. и А.М.Е. отнел чужди движими вещи - 15 м телефонен кабел тип ТЗБП 4х4х1.2 на обща стойност 205.65 лв от владението на Виваком без съгласието на представителя им - Х.А.Ч. *** с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. 1. На подсъдимия Р.И.Д. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени щети са възстановени. Веществени доказателства – 1 бр. лопата и 1 бр. се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност, след одобряване на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.И.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 20,00 (двадесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство №130/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски.
С.Й.Я.
С.Й.Я., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, , постоянен адрес *** Карастоянова“ № 4, ЕГН **********; Подсъдимият С.Й.Я., роден на *** г. в гр. Елена, живущ ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2013 г. в землището на с. Боринци, общ. Котел, като използвал техническо средство /брадва, лопати/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Р.И.Д. и А.М.Е. отнел чужди движими вещи - 15 м телефонен кабел тип ТЗБП 4х4х1.2 на обща стойност 205.65 лв от владението на Виваком без съгласието на представителя им - Х.А.Ч. *** с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. 2. На подсъдимия С.Й.Я. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени щети са възстановени. Веществени доказателства – 1 бр. лопата и 1 бр. се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност, след одобряване на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Й.Я., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 20,00 (двадесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство №130/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски.
А.М.Е.
А.М.Е., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Подсъдимият А.М.Е., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2013 г. в землището на с. Боринци, общ. Котел, като използвал техническо средство /брадва, лопати/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Р.И.Д. и С.Й.Я. отнел чужди движими вещи - 15 м телефонен кабел тип ТЗБП 4х4х1.2 на обща стойност 205.65 лв от владението на Виваком без съгласието на представителя им - Х.А.Ч. *** с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. 3. На подсъдимия А.М.Е. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинени щети са възстановени. Веществени доказателства – 1 бр. лопата и 1 бр. се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност, след одобряване на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.М.Е., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 20,00 (двадесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство №130/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 3.12.2014г.
53 НОХД No 4/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.И.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 10.1.2014г.
Х.И.Х.
Обвиняемият Х.И.Х., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03. 01. 2014 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал моторно превозно средство (лек автомобил „Сеат Ибиса” с ДК № СН 1865 СА) с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510” с алкотест № 0205, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК. На обвиняемия Х.И.Х., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Обвиняемият Х.И.Х., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. Щети не са причинени. По делото не са приобщени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 10.1.2014г.
54 НОХД No 5/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Р.Н. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 15.1.2014г.
М.Р.Н.
Обвиняемият М.Р.Н., роден на *** ***, с настоящ адрес ***«Опълченска» № 15, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 04.01.2014 г. в с. Тича, общ. Котел управлява моторно превозно средство - лек автомобил «Пежо» с ДК № СН 2116 СА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,14 на хиляда установено по надлежен ред с химическа експертиза № 11/07.01.2014 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия М.Р.Н. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. Не се налага наказание съобразно чл. 343г от НК- лишаване от право да управлява МПС предвид обстоятелството, че обвиняемият е неправоспособен. Щети не са причинени. По делото не са приобщени веществени доказателства ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. М.Р.Н., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 44.70 лв. (четиридесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 15.1.2014г.
55 ЧНД No 6/2014 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Х.Х.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.1.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 29.11.2013 г. на РП Котел за спиране на досъдебно производство № 9 / 2010 г. на РУ Полиция и ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.М.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 27.1.2014г.
56 АНД No 8/2014 По ЗД по пътищата Х.Т.Г. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.3.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 579/05.12.2013 г. на Началника на РУ Полиция Котел като неправилно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без разглеждане поради недопустимост на обжалването
Определение от 16.6.2014
Наказателно дело № 155/2014
Определение № 22 / 16.06.2014 г. по КАНД № 155 / 2014 на АС Сливен - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР Сливен, подадена против решение № 7 / 28.03.2014г., постановено по АНД № 8/2014г. по описа на Котелски районен съд, поради неотстраняване на нередовностите в нея.ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 155/ 2014г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 28.6.2014г.
57 НОХД No 9/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Н.К.,
Й.А.Л.,
С.К.М.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 19.3.2014г.
Х.Н.К.
Подсъдимият Х.Н.К., роден на *** г. в гр. Нова Загора, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 20.05.2011 г. – 01.06.2011 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Й.А.Л. отнел чужди движими вещи- 1 бр. готварска печка на стойност 250.00 лв, 10 бр. покривки за легло на стойност 100.00 лв, 6 бр. родопски одеала на стойност 180.00 лв и 2 бр. пердета на стойност 30.00 лв, всичко на обща стойност 560.00 лв от владението на М.С. Дормушева без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимият Х.Н.К. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.Н. Калинко, ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 24,70 (двадесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени по досъдебното производство по делото разноски.
Й.А.Л.
Подсъдимият Й.А.Л., роден на *** г. в гр. Шумен, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 20.05.2011 г. – 01.06.2011 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Х.Н.К. отнел чужди движими вещи- 1 бр. готварска печка на стойност 250.00 лв, 10 бр. покривки за легло на стойност 100.00 лв, 6 бр. родопски одеала на стойност 180.00 лв и 2 бр. пердета на стойност 30.00 лв, всичко на обща стойност 560.00 лв от владението на М.С. Дормушева без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК. На подсъдимият Й.А.Л. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Й.А.Л., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 24,70 (двадесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени по досъдебното производство по делото разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Й.А.Л., роден на *** г. в гр. Шумен, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, осъждан, ЕГН ********** общо наказание по НОХД № 469/2012 г на РС Шумен, НОХД № 65/2012 г. на РС Котел и НОХД № 261/2012 г на РС Карнобат и НОХД 9/2014 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЩЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се отлага на осн. чл. 66, ал. 1 от НК за три години изпитателен срок.
С.К.М.
Подсъдимият С.К.М., роден на *** г. в гр. Казанлък, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 20.05.2011 г. – 01.06.2011 г. в с. Градец, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Ф.А.Л. отнел чужда движима вещ- 1 бр. стерио уредба „Сони” на стойност 399.00 лв от владението на М.С. Дормушева без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимият С.К.М. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от Нк и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.К.М., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 24,70 (двадесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени по досъдебното производство по делото разноски ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на С.К.М., роден на *** г. в гр. Казанлък, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, осъждан, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 108/2011 г. на РС Котел, НОХД № 469/2012 г. на РС Сливен, НОХОД № 65/2012 на РС Котел, НОХД № 777/2012 г. на РС Велико Търново, НОХД №245/2012 г на РС Карнобат, НОХД 1030/2011 г. на РС Сливен и НОХД № 261/2012 г. на РС Карнобат и НОХД 9/2014 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЩЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от наложеното най-тежко наказание изтърпяното наказание, по която и да е от присъдите включени в съвкупността. На осн. чл. 25, ал. 3 от НК приспада изцяло от определеното общо наказание изтърпяното наказание ПРОБАЦИЯ по НОХД № 108/2011 г. на РС Котел считано от 11. 07. 2011 г. до 11. 01. 2012 г. като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл. 59, ал. 1 т. 1 от НК приспада от така наложеното му най-тежко наказание и времето, през което е бил задържан по ЗМВР за периода от 12. 05. 2011г. до 13. 05. 2011г.
В законна сила от 19.3.2014г.
58 НОХД No 10/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.И.И. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 29.1.2014г.
И.И.И.
Обвиняемият И.И.И., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: 1. На 27.12.2013 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «Опел Астра» с ДК № ВР 9320 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 / а именно 2,29/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер 7410», с фабричен № 0187 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. 2. На 27.12.2013 г. в гр. Котел без надлежно разрешително държи високо рисково наркотично вещество с висока степен на риск за общественото здраве посочени в списък № 1 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите - метамфетамин с общо нето тегло на жълтото прахообразно вещество - 0.287 гр. с концентрация на активен наркотичен компонент – 19 % по 90.00 лв за грам на стойност 25,83 лв, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК На обвиняемия И.И.И. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. На обвиняемият И.И.И. за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 300.00 лв. На основание чл. 23, ал. 1 от НК КУМУЛИРА така наложените на обвиняемия И.И. наказания, като му НАЛАГА едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години. На основание чл. 23, ал. 3 от НК към така наложеното на обвиняемия И.И. общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 300.00 лева. На основание чл. 23, ал. 2 от НК към така наложеното на обвиняемият И.И. общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за три години ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като ПРИСПАДА времето, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумени Щети не са причинени. Веществени доказателства - 1 брой полиетиленов плик с полеви тест приложено в кориците на делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност и 0,227 гр /0,060 гр вещество изразходено при химическата експертиза/ метамфетамин предмет на престъплението, което е предадено за съхранение в Агенция „Митници” се ОТНЕМА в полза на държавата след влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение. Обвиняемият И.И.И., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 70,90 лв. (седемдесет лева и деветдесет ст.) лева.
В законна сила от 29.1.2014г.
59 НОХД No 11/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.З.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 23.4.2014г.
С.З.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.З.Б., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2013 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като използвал техническа средство, отнел чужда движима вещ на стойност 350.00 лева от владението П.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 вр. чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ЕДНА ГОДИНИ изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия С.З.Б.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на П.С.Б., ЕГН **********,***, сумата 350.00 (триста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 30.09.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението и сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия С.З.Б.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на граждански иск и в полза на ОД на МВР Сливен сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ОТНЕМА в полза на държавата метални части от електромотор, приложени като веществени доказателства, които след влизане на присъдата в сила да се унищожат като вещи без стойност.
Мотиви от 23.4.2014г.
В законна сила от 9.5.2014г.
60 ЧНД No 12/2014 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК П.С.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 30.1.2014г.
ОТМЕНЯ постановление от 08.01.2014 г. на РП Котел за спиране на досъдебно производство № 186 / 2013 г. на РУ Полиция Котел до издирване на извършителя на престъплението по чл.194, ал.1 от НК. ВРЪЩА делото на РП Котел за извършване на описаните в обстоятелствената част на настоящото определение процесуални - следствени действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 30.1.2014г.
61 ЧНД No 13/2014 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК К.С.У. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 9.6.2014г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 30. 12. 2013 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 345/2011 г. по описа на РУ Полиция Котел, пор. № 270/2011 г., водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 129, от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя^ и на РП Котел за сведение.
В законна сила от 9.6.2014г.
62 НОХД No 15/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.Н.К.,
Н.П.С.,
Ф.Р.Р.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.6.2014г.
На основание чл. 288 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 15/2014 г. и връща делото на РП Котел за ново разследване.
В законна сила от 18.6.2014г.
63 ЧНД No 16/2014 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.А.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 10.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, ал.4 от ЗЗдр. производството по ЧНД № 16/2014 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в тридневен срок от съобщаването му на РП Котел и на М.К..
В законна сила от 18.2.2014г.
64 НОХД No 17/2014 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.К.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 13.3.2014г.
С.К.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, дървосекач, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.11.2013 г. в село Градец, община Котел причинил на И.К.Г. три средни телесни повреди, изразяващи се в разстройство на здровето, временно опасно за живота, проникващо нараняване в черепната кухина и трайно намеление на слуха на двете уши, поради което и на основание чл.129 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.К.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 19.3.2014г.
В законна сила от 29.3.2014г.
65 НОХД No 19/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Н.Ц.,
Р.И.Д.,
С.Й.Я.,
С.М.Г.,
А.М.Е.,
С.М.Е.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Присъда от 3.12.2014г.
В.Н.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.Ц., роден на *** г. в гр. Ямбол, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2012 г. в местността „Сайганица”, землище на с. Кипилово, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство /лопата, ножовка/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.М.Г. и А.М.Е. отнел чужди движими вещи- 300 м кабел тип ПВВ-МБ1 2х4 х 2,42 лв/м на обща стойност 726.00 лв, 20 м кабел тип СВТ 4х16 х 18.66 лв/м на обща стойност 373.20 лв, 3 бр. ел. плочи за ел. печка х 330.00 лв/бр. на обща стойност 990.00 лв, 4 бр. чугунени плочи х 250.00 лв/бр. на обща стойност 1 000.00 лв, 1 бр. хляборезачка на стойност 40.00 лв, 1 бр. картофобелачка на стойност 40.00 лв, 2 бр. жакардови килими х 39.45 лв/бр. на обща стойност 78.90 лв, 1 бр. жакардова пътека на стойност 21.75 лв, 6 бр. табуретки х 8.00 лв/бр. на обща стойност 48.00 лв, 4 бр. жакардови одеала х 7,50 лв/бр. на обща стойност 30.00 лв, 2 бр. жакардови пердета х 5.00 лв/бр. на обща стойност 10.00 лв и 6 бр. бронзови дръжки за врата х 6.00 лв/бр. на обща стойност 36.00 лв, всичко на обща стойност 3 393.85 лв от владението на „Ученически отдих и спорт” ЕАД без съгласието на представителя им- изпълнителният директор Е.М. - Т. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Н.Ц., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 13,34 лв. (тринадесет лева и тридесет и четири ст.) представляващи направени по делото разноски.
Р.И.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.И.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Елена, живущ ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2012 г. в местността „Сайганица”, землище на с. Кипилово, общ. Котел, като използвал техническо средство /клещи/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.М.Е. и С.М.Е. отнел чужди движими вещи- 100 м кабел тип ПВВ-МБ1 2х4 х 2,42 лв/м на обща стойност 242.00 лв от владението на „Ученически отдих и спорт” ЕАД без съгласието на представителя им- изпълнителният директор Е.М.- Т. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.И.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 13,34 лв. (тринадесет лева и тридесет и четири ст.) представляващи направени по делото разноски.
С.Й.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й.Я., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец декември 2012 г. в местността „Сайганица”, землище на с. Кипилово, общ. Котел, като използвал техническо средство /лопата/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.М.Е. и С.М.Е. отнел чужди движими вещи- 200 м кабел тип ПВВ-МБ1 2х4 х 2,42 лв/м на обща стойност 484.00 лв. от владението на „Ученически отдих и спорт” ЕАД без съгласието на представителя им- изпълнителният директор Е.М.- Т. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.Й.Я., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 13,34 лв. (тринадесет лева и тридесет и четири ст.) представляващи направени по делото разноски.
С.М.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Г., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2012 г. в местността „Сайганица”, землище на с. Кипилово, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство /лопата, ножовка/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с В.Н.Ц. отнел чужди движими вещи - 200 м кабел тип ПВВ-МБ1 2х4 х 2,42 лв/м на обща стойност 484.00 лв, 20 м кабел тип СВТ 4х16 х 18.66 лв/м на обща стойност 373.20 лв, 1 бр. жакардова пътека на стойност 21.75 лв и 6 бр. табуретки х 8.00 лв/бр. на обща стойност 48.00 лв, всичко на обща стойност 926.95 лв от владението на „Ученически отдих и спорт” ЕАД без съгласието на представителя им- изпълнителният директор Е.М.- Т. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.М.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 13,34 лв. (тринадесет лева и тридесет и четири ст.) представляващи направени по делото разноски.
А.М.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.Е., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец ноември – месец декември 2012 г. в местността „Сайганица”, землище на с. Кипилово, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство /лопата, клещи/ и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с В.Н.Ц., С.М.Е., Р.И.Д. и С.Й.Я. отнел чужди движими вещи - 400 м кабел тип ПВВ-МБ1 2х4 х 2,42 лв/м на обща стойност 968.00 лв от владението на „Ученически отдих и спорт” ЕАД без съгласието на представителя им- изпълнителният директор Е.М.- Т. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.М.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 13,34 лв. (тринадесет лева и тридесет и четири ст.) представляващи направени по делото разноски.
С.М.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.М.Е., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Котел, живуща ***, със средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че през периода месец ноември – месец декември 2012 г. в местността „Сайганица”, землище на с. Кипилово, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвала техническо средство /лопата, клещи/ и след като се сговорила предварително в немаловажен случай с А.М.Е., Р.И.Д. и С.Й.Я. отнела чужди движими вещи- 300 м кабел тип ПВВ-МБ1 2х4 х 2,42 лв/м на обща стойност 726.00 лв от владението на „Ученически отдих и спорт” ЕАД без съгласието на представителя им- изпълнителният директор Е.М.- Т. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК ? налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.М.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 13,34 лв. (тринадесет лева и тридесет и четири ст.) представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 23.12.2014г.
В законна сила от 19.12.2014г.
66 НОХД No 21/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.К.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 13.2.2014г.
И.К.В.
Обв. И.К.В., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода месец февруари - месец март 2013 г. в землището на село Жеравна, община Котел, при условията на продължавано престъпление, с редовно писмено позволително, но извън указаното в него количество отсякъл от държавния горски фонд 44 куб. м. дърва за огрев и вършина, общо на стойност 1596.00 лева, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. На обв. И.К.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.235, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от шест месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и поправителен труд по месторабота „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, ТП „Държавно горско стопанство Котел” за срок от шест месеца при 10 % удръжки от трудовото му възнаграждение в полза на държавата. На основание чл.55, ал.3 от НК наказанието глоба не се налага. Причинените на ощетеното юридическо лице съставомерни имуществени вреди са възстановени. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 13.2.2014г.
67 НОХД No 22/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.А.Е. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 13.2.2014г.
Х.А.Е.
Обвиняемият Х.А.Е., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2014 г. в град Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (2,37 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК. На обв. Х.А.Е., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от осем месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца. На основание чл.343г от НК обв. Х.А.Е., с посочени данни, се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от отнемане на свидетелството за управление на МПС. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 13.2.2014г.
68 ЧНД No 24/2014 Реабилитации чл.85-88а НК И.И.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 24.3.2014г.
ДОПУСКА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ по осъждането на И.И.А. ЕГН **********, постоянен адрес ***/2007 г. на РС Котел.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред ОС Сливен.
В законна сила от 1.4.2014г.
69 НОХД No 25/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.И.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 29.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 289, ал. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 9 от НПК вр. чл. 343, ал. 2 от НК наказателното производство по НОХД 25/2014 г. на РС Котел. ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия Д.И.Д. мярка за неотклонение подписка. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 15.5.2014г.
70 НОХД No 26/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.Х.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 18.2.2014г.
А.Х.М.
Обвиняемият А.Х.М., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 15.02.2014 г. в с. Филаретово, общ. Котел управлява моторно превозно средство - лек автомобил «Фолсваген голф» с ДК № СН 9422 АК с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 / а именно 1,73/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Алкомер – 931» със стикер 02704, след като е осъден с влязла в сила на 26.07.2012 г. присъда по НОХД № 168/12 г. на Районен съд Котел за деяние по ал. 1 - престъпление по чл. 343б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. На обвиняемият А.Х.М. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства По делото не са направени разноски.
В законна сила от 18.2.2014г.
71 НОХД No 27/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.Х.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 18.2.2014г.
Д.Х.Д.
Обвиняемият Д.Х.Д., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, не осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 15.02.2014 г. в с. Малко село, общ. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «BMW» с ДК № СН 7649 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 / а именно 2,69/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Алкомер – 931» със стикер 02704, след като е осъден с влязла в сила на 12.12.2009 г. присъда по НОХД 227/2009 г. на Районен съд – Котел за деяние по ал. 1 - престъпление по чл. 343б,ал. 2 вр. ал. 1 от НК. На обвиняемият Д.Х.Д. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за три години. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 18.2.2014г.
72 НОХД No 28/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.А.С.,
Р.А.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 28.2.2014г.
И.А.С.
Обвиняемият И.А.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2014 г. в гр. Котел в съучастие с обв. Р.А.К., като извършител, отнел чужда движима вещ – 1бр. преносим компютър с уеб камера на стойност 324,50 лв. от владението на Алекси Киров Киров без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. На обвиняемия И.А.С., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Причинените щети са възстановени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. И.А.С., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 50,00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Р.А.К.
Обвиняемият Р.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2014 г. в гр. Котел в съучастие с обв. И.А.С., като извършител, отнел чужда движима вещ – 1бр. преносим компютър с уеб камера на стойност 324,50 лв. от владението на Алекси Киров Киров без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. На обвиняемия Р.А.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Причинените щети са възстановени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Р.А.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 50,00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
В законна сила от 28.2.2014г.
73 НОХД No 29/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.С.К.,
М.В.Я.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 6.3.2014г.
И.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, строител, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2014 г. край село Соколарци, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия М.Я. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1776.00 лева от владението на „Мобилтел” ЕАД без съгласие на неговите представители с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика „Мобилтел” ЕАД приобщените към делото веществени доказателства : два медни проводници с дължина 0.75 м; 4 медни проводници с дължина 0.70 м., 3 бр. муфи от бял метал, развиващи се през средата; две парчета от меден кабел с черна изолация, намиращи на съхранение в РС Котел. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на подс. И.К. чифт спортни обувки с надпис „Dema Safety Shoes”, намиращи се на съхранение в РС Котел. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК един брой клещи от бял метал с дължина 30 см., намиращи се на съхранение в РС Котел, които след влизане на присъдата в сила да се унищожат като вещ без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.С.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.
М.В.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.Я., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, строител, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 06.02.2014 г. край село Соколарци, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия И.К. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1776.00 лева от владението на „Мобилтел” ЕАД без съгласие на неговите представители с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика „Мобилтел” ЕАД приобщените към делото веществени доказателства : два медни проводници с дължина 0.75 м; 4 медни проводници с дължина 0.70 м., 3 бр. муфи от бял метал, развиващи се през средата; две парчета от меден кабел с черна изолация, намиращи на съхранение в РС Котел. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК един брой клещи от бял метал с дължина 30 см., намиращи се на съхранение в РС Котел, които след влизане на присъдата в сила да се унищожат като вещ без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.В.Я., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.
Мотиви от 11.3.2014г.
В законна сила от 22.3.2014г.
74 АНД No 30/2014 Административни дела Х.Р.К. СМЕТНА ПАЛАТА Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 3.6.2014г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № НП-ЗОП-280 / 17.01.2014 г. на Председателя на Сметната палата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила от 2.7.2014г.
75 АНД No 31/2014 Административни дела Х.Р.К. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 8.7.2014г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № НП-ЗОП-281/17.01.2014 г. на Председателя на Сметната палата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 11.11.2014
Наказателно дело № 217/2014
Решение №261/11.11.2014 г. по КАНД №217/2014 г. на АС Сливен. ОБЕЗСИЛВА Решение №25/08.07.2014 г., постановено по АНД №31/2014 г. на РС Котел и вместо него постановява: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Р.К., ЕГН: **********, срещу Наказателно постановление № НП ЗОП 281/17.01.2014 г. на Председателя на Сметна палата на РБ, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на Х.Р.К., ЕГН:**********, срещу Наказателно постановление № НП ЗОП 281 от 17.01.2014 г. на Председателя на Сметна плата на РП.
В законна сила от 11.11.2014г.
76 НЧХД No 32/2014 НЧХД М.А.М.,
С.А.С.
С.А.С.,
М.А.М.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 2.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК производството по НЧХД 32/02014 г. на РС Котел, образувано по частна тъжба на М.А.М. против С.А. Съдък за престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК и е предявен граждански иск за сумата 3 000,00 лева, както и претенция за присъждане на направени разноски, към което по реда на чл. 41, ал. 1 от НПК е присъединено за общо разглеждане производството по НЧХД 116/2014 г., образувано по частна тъжба на С.А. Съдък против М.А.М. за престъпление по чл. 146 от НК и е предявен граждански иск за сумата 3 000,00 лева, както и претенция за направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде обжалвано от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
В законна сила от 18.10.2014г.
77 НОХД No 33/2014 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.А.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 21.2.2014г.
А.А.С.
Обвиняемият А.А.С., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 17.02.2014г. в гр. Котел причинил на Красимир Димитров Божилов средна телесна повреда – счупване на корените на долните леви резци и долния трети ляв кучешки зъб с изкривяване на същите към кухината на устната кухина довела до „Затрудняване на дъвченето и говоренето” – престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. На обвиняемият А.А.С. за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.А.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева)
В законна сила от 21.2.2014г.
78 АНД No 34/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.Д.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.3.2014г.
А.Д.Д.
ПРИЗНАВА А.Д. Демиров, български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14. 02.2014 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал лек автомобил „Москвич”, като си служил с контролни знаци - 2 бр. регистрационни табели с № 221 Н 953 и № LB DK 2576 издадени за друго моторно превозно средство, поради което и на основание чл. 345 от НК и чл. 78 от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага Глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства - 2 броя регистрационни табели с № 221 Н 953 и № LB DK2576, намиращи на съхранение в РС Котел, които след влизане на решението да се унищожат като вещи без стойност.
Мотиви от 20.3.2014г.
В законна сила от 5.4.2014г.
79 НОХД No 35/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.С.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 16.7.2014г.
М.С.К.
М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подсъдимият М.С.К., с посочени данни, са признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец ноември 2013 г. в гр. Котел, при условията на повторност и на продължавано престъпление, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи (пари в размер на 60,00 лева и 1 бр. фалш паметHP-4 Gb на стойност 24,60 лева) от владението на С.К.Г. и Г.Р.Д., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр . чл. 26, ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК На подсъдимия М.С.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр . чл. 26, ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим. Причинените имуществени вреди в размер на 84,60 лева са изцяло възстановени на пострадалите лица. Приложеното по делото веществено доказателство 1 бр. сгъваем нож, с дължина на острието 7,9 см., с цвят на дръжката бежово и кафяво, с гравиран надпис на металната част USA SABER, СЕ ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК в полза на държавата и да се унищожи като вещ без стойност след одобряване на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.С.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 50,00 (петдесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство №315/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по НОХД № 35/2014 г. и по НОХД № 70/2014 г., двете на РС Котел, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК изцяло наказанието пробация, изтърпяно по НОХД № 70/2014 г. на РС Котел, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 16.7.2014г.
80 НОХД No 36/2014 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Е.Д.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 22.4.2014г.
Е.Д.Ч.
Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, без образование - неграмотна, съжителства на съпружески начала, осъждана, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Сливен, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимата Е.Д.Ч., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 30. 10. 2013 г. в гр. Котел се заканила на В.С.Б. – социален работник в отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Котел, като длъжностно лице по повод изпълнение на службата му, с престъпление против неговата личност и имот, което заканване може да възбуди основателен страх от осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. На подсъдимата Е.Д.Ч., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 144, ал. 2 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да се изтърпи при строг режим в затвор. По делото не са приложени веществени доказателства. От престъплението не са причинени съставомерни щети. По делото не са направени разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, без образование - неграмотна, съжителства на съпружески начала, осъждана, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Сливен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 36/2014 г. НОХД № 104/2013 г., двете на РС Котел, в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното поп която и да е от двете присъди.
В законна сила от 22.4.2014г.
81 НОХД No 37/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.А.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 6.3.2014г.
П.А.Д.
Подс. П.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 18.02.2014 г. по път ІІ-48 в местността „Сухата чешма” край село Градец, община Котел управлявал МПС (лек автомобил ВАЗ с ДК № СН9014НС) в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право да управлява МПС, след като е бил наказан за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС с наказателно постановление № 481/18.09.2013 г. на Началника на РУ Полиция Котел, в сила от 19.10.2013 г., с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.1 от НК. На подс. П.А.Д., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. На основание чл.343г от НК подс. П.А.Д., с посочени данни, се лишава от право да управлява МПС за срок от шест месеца. С престъплението не са причинени вреди. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 6.3.2014г.
82 АНД No 38/2014 По ЗД по пътищата В.Б.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.7.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 597/06. 01. 2014 г. на Началник РУ „Полиция“ Котел, с което на В.Б.Х., ЕГН **********,*** му е наложена му е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДП, както и му се отнемат 6 контролни точки на осн. Чл. 6, ал.1, т. 9 от Наредба Iз 2539/12, глоба в размер на 10,00 лева на основание чл. 183, ал.1, т. 1 от ЗДП; глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДП, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 23.8.2014г.
83 НОХД No 39/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.Т.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 6.3.2014г.
Д.Т.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование-ученик вечерна форма на обучение в VІ клас в СОУ „Г. С. Раковски, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2014 г. в град Котел по път ІІ-48 управлявал МПС, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.78А от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева в полза на държавата, платима по сметка на бюджета на съдебната власт. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Т.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 15.86 (петнадесет лева и осемдесет и шест стот.), представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 11.3.2014г.
В законна сила от 22.3.2014г.
84 АНД No 40/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.Д.Ч.,
Е.С.Б.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.3.2014г.
Н.Д.Ч.
ПРИЗНАВА Н.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** ***, със средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 11. 04.2013 г. в с. Тича сама съставила неистински частен документ – пълномощно с рег. № 66/11.04.2013 г. от името на Исмаил Алиев Чакърисов в частта относно подписа на Исмаил Чакърисов и го употребила на 15. 04. 2013 г. в гр. Котел пред служител от звено „БДС” при РУП – Котел, за да докаже, че съществува правно отношение/ да представлява Исмаил Чакърисов за издаване на паспорт на детето им Алейна Ч. и извеждането й от страната/, поради което и на основание чл. 309, ал. 1 от НК и чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност като й налага Глоба в размер на 1 000,00 лв. /хиляда лева/ в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Н.Д.Ч., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 72,45 лева (седемдесет и два лева и четиридесет и пет стот.), представляващи направени по досъдебното производство по делото разноски.
Е.С.Б.
ПРИЗНАВА Е.С.Б., българска гражданка, родена на *** ***, със средно образование, кмет на с. Тича, омъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 11. 04.2013 г. в с. Тича, общ. Котел като длъжностно лице –кмет на селото, в кръга на службата си е съставила официален документ – пълномощно с рег. № 66/11.04.2013 г., в който удостоверила невярното обстоятелство, че Исмаил Чакърисов е положил подпис пред нея, като упълномощител на Н.Ч., за до го представлява при издаване на паспорт на детето им Алейна Ч. и извеждането й от страната, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.и чл. 78а от НК й налага Глоба в размер на 1 000,00 лв. /хиляда лева/ в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Е.С.Б. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 72,45 лева (седемдесет и два лева и четиридесет и пет стот.), представляващи направени по досъдебното производство по делото разноски.
Мотиви от 20.3.2014г.
В законна сила от 5.4.2014г.
85 НОХД No 41/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.С.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 23.4.2014г.
Д.С.С.
Подсъдимият Д.С.С., роден на *** ***, български гражданин, не женен, със средно образование, не работи, не осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2014 г. в с. Кипилово е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК. На подсъдимия Д.С.С. за извършеното престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба. Щети не са причинени. Вещестените доказателства - 10 м кабел с троен разклонител, 8 м кабел с двоен разклонител, се отнемат в полза на държавата и се унищожават като вещи без стойност. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 23.4.2014г.
86 АНД No 42/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.Б.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 24.4.2014г.
А.Б.Д.
ПРИЗНАВА А.Б.Д., български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2014 г. по път ІІ – 48 в землището на гр. Котел си служил с контролни знаци регистрационна табела СН 4205 СН издадена за друго моторно превозно средство, поради което на основание чл. 345от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба” в размер на 2 000,00 ( две хиляди) лева в полза на държавата.
Мотиви от 24.4.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 8.10.2014
Наказателно дело № 295/2014
Решение №104/08.10.2014 г. по ВНАХД №295/2014 г. на ОС Сливен - изменява решение №9/24.04.2014 по НАХД №42/2014 по описа на Рс Котел, като : НАМАЛЯВА размера на наложеното на обв. А. Бетулла Д. административно наказание ГЛОБА от 2000 лв. на 1000 лв. /хиляда лева/. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.
В законна сила от 8.10.2014г.
87 НЧХД No 43/2014 НЧХД С.С.М. И.Й.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 24.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НЧХД № 43/2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила от 24.4.2014г.
88 НОХД No 46/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.Г.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 24.6.2014г.
И.Г.А.
И.Г.А., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подсъдимият И.Г.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29/30.08.2013 г. в с. Градец, общ. Котел, отнел чужди движими вещи – 1 бр. газов пистолет марка „EKOL DICLE; 1 бр. мобилен телефон „Сони Ериксон-530i“, 1 бр. мобилен телефон „Самсунг“, 1 бр. флаш памет 4 GВ и 1 бр. зарядно устройство за мобилен телефон “Сони Ериксон“ - всички на обща стойност 153.50 лева, от владението на Д.Р.В. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай и откраднатите вещи са възстановени, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.2 вр. с чл. 194, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК. На подсъдимия И.Г.А., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.197, т.2 вр. с чл. 194, ал. 3 вр. ал.1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 200,00 (двеста) лева. Причинените щети са възстановени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.Г.А., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 60,00 (шестдесет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 228/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 24.6.2014г.
89 АНД No 47/2014 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.П.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 7.5.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 193 / 26.08.2013 г. на Началника на Митница Бургас като законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2014
Наказателно дело № 165/2014
Решение № 208/17.07.2014г. по КАНД № 165/ 2014г. по описа на АС Сливен ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/ 07.05.2014г.постановено по АНД№ 47/2014г. на Районен съд Котел
В законна сила от 17.7.2014г.
90 НОХД No 48/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.И.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 24.4.2014г.
В.И.В.
Подсъдимият В.И.В., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Жечо Кръстев” № 2, български гражданин, с начално образование, работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 25.12.2013 г. в с. Тича, общ. Котел отнел чужда движима вещ – 1 бр. ловна пушка /надцевка/, марка «Оптима» S, 12 калибър с фабричен № S 1107 на стойност 395.64 лв от владението на Р.Х.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като предметът на кражбата е оръжие - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 10 вр. чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимия В.И.В. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 10 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.И.В., с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 50,00 лв. (петдесет лева)
В законна сила от 24.4.2014г.
91 ЧНД No 49/2014 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.А.Ж. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.5.2014г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение лицето М.А.Ж.,***, ЕГН **********, страдащо от параноидна шизофрения, обостряне в Психиатрично отделение при МБАЛ – „Д-р Ив. Селимински“ – АД гр. Сливен за срок от ДВАДЕСЕТ дни. ДОПУСКА на основание чл.163, ал.2 от ЗЗдр. предварително изпълнение на решение в частта му досежно задължителното настаняване. НАЗНАЧАВА наоснование чл.162, ал.2, изр.ІотЗЗдр. А.Р.К., ЕГН **********,***, за лице, което да дава информирано съгласие за лечението на М.А.Ж. с посочени данни. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, М.Ж. и адв. Г.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено.
В законна сила от 30.5.2014г.
92 НОХД No 50/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Х.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 14.5.2014г.
М.Х.К.
Подсъдимият М.Х.К., ЕГН **********, роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Изток” № 563, български гражданин, със завършен втори клас, не работи, женен, осъждан се признава за виновен в това, че на 02.08.2013 г. в с. Градец, общ. Котел отнел чужда движима вещ – 1 бр. кобила на стойност 700.00 лв от владението на А.С.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. На подсъдимия М.Х.К. за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Х.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 206,75 лв. (двеста и шест лева и седемдесет и пет ст.)
В законна сила от 14.5.2014г.
93 НОХД No 51/2014 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.И.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 23.4.2014г.
Р.И.Ч.
Подсъдимата Р.И.Ч., родена на *** ***, българска гражданка, с начално образование, ученичка в 8 „б” клас на СОУ „Г. С. Раковски” гр. Котел, не работи, не омъжена, не осъждана, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНО в това, че на 16.10.2013 г. в гр. Котел, макар и непълнолетна, но като могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си причинила средна телесна повреда изразяваща се в трайно отслабване на зрението на малолетният В.Р.В., род. на *** г. – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4, пр. 2 вр. чл. 129, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. На подсъдимата Р.И.Ч. за извършеното престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4, пр. 2 вр. чл. 129, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ като препис от присъдата се залепи на видно място в сградата на СОУ „Г. С. Раковски” гр. Котел за срок от 15 дни. Щети не са причинени. Веществени доказателства няма. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Р.И.Ч. ***, действаща със съгласието на родителите й И.С.Ч., ЕГН ********** и Т.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева) С оглед направените по делото разноски и явяването на д-р Станислав С. в днешното с.з., съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИСЪЖДА на вещото лице д-р Станислав С. за явяването му в днешното съдебно заседание сумата от 20,00 лв. за явяване и 10,00 лв. дневни и пътни разноски в размер на 30,00 лв., които да бъдат изплатени от бюджетната сметка на съда. ОСЪЖДА подсъдимата Р.Ч. по НОХД № 51/2014 по описа на РС Котел да заплати по бюджетната сметка на РС Котел сумата 60,00 лв.
В законна сила от 23.4.2014г.
94 НОХД No 52/2014 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.Й.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 14.5.2014г.
П.Й.Х.
Подсъдимият П.Й.Х., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Генерал Столетов” № 2, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 27.10.2013 г. в с. Кипилово, общ. Котел причинил на Л.Й.П. средна телесна повреда – луксация на лявата раменна става довела до „Трайно затрудняване движенията на левия горен крайник” – престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. На подсъдимия П.Й.Х. за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Няма причинени щети. Няма вещестени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Й.Х., с посочени ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 100,00 лева (сто лева.)
В законна сила от 14.5.2014г.
95 НЧХД No 53/2014 НЧХД М.Т.Т. К.С.П. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.11.2014г.
Прекратява производството по НЧХД №53/2014 г. на РС Котел, образувано по тъжба на М.Т.Т., ЕГН: **********,***, адрес за връчване: гр. Сливен, ул. "Г.С. Раковски" №1, офис 6, чрез М.Д. ***, поради постигната извънсъдебна спогодба и оттегляне на тъжбата. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ОС Сливен в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.12.2014г.
96 НОХД No 54/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.М.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 8.4.2014г.
М.М.М.
Подсъдимият М.М.М., роден на *** ***, български гражданин, женен, с начално образование, пенсионер, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.03.2014 г. в гр. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Астра” с ДК № СН 4374 КК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /а именно 1,82/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 111/20.03.2014 г. - престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. На подсъдимия М.М.М. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.М.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 44,70 (четирдесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени по досъдебното производство по делото разноски.
В законна сила от 8.4.2014г.
97 АНД No 57/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ П.Д.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 20.5.2014г.
П.Д.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.Д. СТОЙЧОВ, български гражданин, роден на ***г***, със средно специално образование, треньор по футбол в гр. Ямбол, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 24.03.2014 г. в село Мокрен, община Котел държи без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество (1.010 грама коноп с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 12 %) на стойност 6.06 лева, като случаят е маловажен, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1, предл. І от НК престъпление. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства - 2 броя полиетиленови пликчета, запечатани със стикери №№ А0134/2014 и А0135/2014г. на ОД на МВР Сливен, намиращи на съхранение в РС Котел, които след влизане на решението да се унищожат като вещи без стойност. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 20.6.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 7.10.2014
Наказателно дело № 271/2014
Решение №96/07.10.2014 г. по ВНАХД №271/2014 на ОС Сливен Потвърждава изцяло решене №13/20.05.2014 г. по НАХД №57/2014 г. на РС Котел.
В законна сила от 7.10.2014г.
98 ЧНД No 58/2014 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК П.С.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 30.4.2014г.
Оставя без уважение ПОТВЪРЖДАВА постановление от 14.03.2014 г. на РП Котел за спиране на досъдебно производство № 186 / 2013 г. на РУ Полиция Котел до издирване на извършителя на престъплението по чл.194, ал.1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 30.4.2014г.
99 АНД No 59/2014 Административни дела Б.И.Т. ОО " КД-ДАИ " Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.7.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № № 40-0000279. Т 24. 09. 2013 г. на Началника на ОО „КД- ДАИ“ гр. Сливен, с което на Б.И.Т., ЕГН **********,*** му е наложена глоба в размер на 1 500,00 лева за това, че на 04. 09. 2013 г. около 10:30 ч. в гр. Котел по главен път 2-48 на изхода за гр. Омуртаг, извършва международен превоз на товари по маршрут Турция – България видно от карнет TIR 74905849 с товарен автомобил „Мерцедес – влекач“ с рег. № РР 2439 ВА и полуремарке с рег. № РР 3407 ЕХ и двете собственост на ЕООД „Логис транс“ . Автомобилът е бил оборудван с аналогов тахограф „SIMENS VDO 1324. 7140 № 01937571, като водачът е надвишил нормалното дневно време за управление от десет часа, с над два часа, видно от тахографски листи от 03. 09. 2013 г. и 04. 09. 2013 г РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2014
Наказателно дело № 208/2014
Решение №255/04.11.2014 г.по КАНД №208/2014 г. на АС Сливен. Оставя в сила решение №20/01.07.2014 г., постановено по АНД №59/2014 г. по описа на Районен съд Котел.
В законна сила от 4.11.2014г.
100 ЧНД No 60/2014 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ ПОЛИЦИЯ КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 4.4.2014г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 4.4.2014г.
101 НЧХД No 65/2014 НЧХД И.Й.М. С.С.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 24.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА НЧХД № 65/2014 г. по описа на РС Котел, ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила от 24.4.2014г.
102 НОХД No 66/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Х.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 27.5.2014г.
С.Х.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***В. Левски № 35, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2014 г. в село Тича, община Котел е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234 В, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказания ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок и глоба в размер на 100.00 (сто) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК в полза на държавата един брой кабел с дължина 9.50 см, черен на цвят, приобщен към делото като веществено доказателство, който да се унищожи след влизане на присъдата като вещ без стойност. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 29.5.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.
103 НОХД No 67/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Е.И.О. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 16.4.2014г.
Е.И.О.
Обвиняемият Е.И.О., роден на *** ***, с настоящ адрес ***«9-ти септември» № 23, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2014 г. по път ІІ – 48 в местността «Кадийска чешма», землището на гр. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «Фолсваген голф» с ДК № СН 9819 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 / а именно 1,59/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер 7510 DRDM» със стикер 0205 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия Е.И.О. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за три години. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 16.4.2014г.
104 НОХД No 69/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.В.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 15.4.2014г.
К.В.К.
Обвиняемият К.В.К., роден на *** ***, с настоящ адрес ***«Петър Берон» № 1А, български гражданин, със средно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02/03.01.2014 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «Рено Еспейс» с рег. № СН 1251 АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 / а именно 2,08/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 12/07.01.2014 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия К.В.К. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за три години. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия К.В.К. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 294,70 лв. (двеста деветдесет и четири лева и седемдесет ст.).
В законна сила от 15.4.2014г.
105 НОХД No 70/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.С.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 24.4.2014г.
М.С.К.
Подсъдимият М.С.К., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, осъждан се признава за виновен в това, че на 24.03.2014 г. в гр. Котел отнел чужда движима вещ – 1 чифт маратонки марка „Адидас” на стойност 35.00 лв от владението на С.А.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 194, ал. 3 от НК. На подсъдимия М.С.К. за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 3 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Причинените щети са възстановени. Няма вещестени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.С.К., с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева)
В законна сила от 24.4.2014г.
106 АНД No 71/2014 Административни дела Я.С.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ РД СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.6.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 40-0000031 / 10.03.2014 г. на Директора на РД „Автомобилна администрация” Сливен като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 19.7.2014г.
107 НОХД No 72/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.Й.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 30.4.2014г.
Р.Й.М.
Подсъдимият Р.Й.М., роден на *** ***, общ. Сунгурларе, български гражданин, женен, с основно образование, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 14.04.2014 г. в с. Пъдарево, общ. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Сеат” с ДК № А 8754 МВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /а именно 1,36/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 135/16.04.2014 г. - престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК На подсъдимия Р.Й.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Няма причинени щети. Няма вещестени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Й.М. ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 45,50 лв. (четиридесет и пет лева и петдесет ст.) и по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 10,00 лв.(десет лева).
В законна сила от 30.4.2014г.
108 НОХД No 73/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.К.Ж. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 30.4.2014г.
Д.К.Ж.
Подсъдимият Д.К.Ж., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Изток” № 445, български гражданин, с начално образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 19.04.2014 г. в с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «ВАЗ 21061 1500 - S» с ДК № ВТ 3065 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /а именно 1,71/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 144/23.04.2014 г., след като е осъден с влязла в сила присъда за същото деяние / присъда № 10/21.04.2009 г. по НОХД № 72/09г. на Районен съд Елена, влязла в сила на 08.05.2009г./ - престъпление по чл.343б, ал.2 вр. ал. 1 от НК На подсъдимия Д.К.Ж., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. На основание чл. 55, ал. 3 не се налага по-лекото наказание глоба. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.К.Ж., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 45,50 лв. (четиридесет и пет лева и петдесет ст.)
В законна сила от 30.4.2014г.
109 НОХД No 74/2014 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.М.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 24.6.2014г.
Д.М.Д.
Д.М.Д., български гражданин, роден на ***г. в гр. Стара Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********. Подсъдимият Д.М.Д., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 22.10.2013 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, причинил на С.Я.Г. средна телесна повреда, изразяващо се в трайно затруднение на движението на горния ляв крайник, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.129 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. На подсъдимия Д.М.Д., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.129 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. С престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Д.М.Д., ЕГН **********,***, със съгласието на майка си М.Д.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по досъдебното производство разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия Д.М.Д., български гражданин, роден на ***г. в гр. Стара Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, по НОХД № 74/2014 г. на РС Котел, НОХД № 98/2014 г. на РС Несебър и НОХД № 78/2014 г. на РС Поморие, в размер на най – тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното която и да е от посочените присъди. ПРИСЪДИНЯВА изцяло на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към определеното общо наказание пробация наказанието обществено порицание, наложено по НОХД № 974/2013 г. на РС Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 24.6.2014г.
110 НЧХД No 75/2014 НЧХД В.К.Б. Р.Д.Ц. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 25.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК производството по НЧХД № 75/2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 11.12.2014г.
111 АНД No 76/2014 Административни дела А.Ж.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.8.2014г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 20-003 / 14.03.2014 г. на Началника на отдел „Рибарство и контрол” Сливен към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 8.10.2014г.
112 ЧНД No 77/2014 Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО М.И.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 17.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 77/2014 г. на РС Котел, образувано като съдебна поръчка, изпратена от Първи основен наказателен съд град Едирне, Р. Турция, чрез Министерството на правосъдието на Р. България, и ВРЪЩА поръчката на Министерството на правосъдието неизпълнена.
В законна сила от 17.7.2014г.
113 НОХД No 78/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Й.М.Й. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 13.5.2014г.
Й.М.Й.
Й.М.Й., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият Й.М.Й., с посочени данни, се признава за виновен в това, че на 24.04.2014 г. в гр. Котел управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „Шенке Ги” с ДК № А 3843 М, собственост на Костадин Пенков, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 269/17.06.2013 г. на Началника на РУП Котел, влязло в законна сила на 10.07.2013 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК. На подсъдимия Й.М.Й. за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. От престъплението не са причинени имуществени щети. По делото не са представени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 13.5.2014г.
114 НОХД No 79/2014 ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Х.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 15.5.2014г.
С.Х.К.
Подсъдимият С.Х.К., с посочени данни, се признава за виновен затова, че 1/ На 21.04.2014 г. в кв. Изток на град Котел извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.325, ал.1 от НК. 2/ На 21.04.2014 г. в кв. Изток на град Котел се заканил на Христо Мечков с убийство, като заканването би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК. На подсъдимия С.Х.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.325, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. На подсъдимия С.Х.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. На основание чл.23, ал.1 от НК на подс. С.Х.К., с посочени данни, се определя общо наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. От престъпленията не са причинени имуществени вреди. Веществените доказателства 1 бр. нож с 1 бр. черен калъф за нож отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 15.5.2014г.
115 НОХД No 82/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.А.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 15.5.2014г.
С.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, вдовец, пенсионер, с основно образование, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2014 г. в село Мокрен, община Котел е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234 В, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказания ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок и глоба в размер на 300.00 (триста) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК в полза на държавата един брой кабел с дължина 28 см, черен на цвят, със закрепена на него една лустър клема, приобщени към делото като веществени доказателства, които да се унищожат след влизане на присъдата като вещи без стойност.
Мотиви от 22.5.2014г.
В законна сила от 31.5.2014г.
116 НОХД No 83/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Ц.Н.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 20.5.2014г.
Ц.Н.Б.
Ц.Н.Б., българска гражданка, родена на *** ***, с основно образование, безработна, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН********** Подсъдимата Ц.Н.Б., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 07.05.2014 г. в гр. Котел, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На подсъдимата Ц.Н.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. От престъплението не са причинени съставомерни имуществени щети. Вещественото доказателство 1 бр. ел. кабел, с дължина 28 см., бял на цвят, запечатани със стикер № А 0142/07.05.2014 г. на ОД на МВР Сливен, се отнема в полза на държавата и да се унищожи като вещи без стойност след одобряване на споразумението. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 20.5.2014г.
117 ЧНД No 84/2014 Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.5.2014г.
Да се изпратят на МП заверени преписи от документите, приложени на листи №№ 1-13, 20, 21, 25-29, 32-42, 45-48, 71 както и постановлението за спиране на делото.Прекратява производството по ЧНД № 84 / 2014 г. поради изпълнение на съдебната поръчка. Да се върне на РП Котел ДП № 109/2009 г. Определението не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 27.5.2014г.
118 НОХД No 85/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.В.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 17.6.2014г.
Р.В.Б.
Подс. Р.В.Б., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 29.03.2014 г. до 03.04.2014 г. в село Катунище, общ. Котел, отнел чужди движими вещи на обща стойност 184.00 лева от владението на В.Д. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и вещите са възстановени, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 вр. ал.1 от НК. На подс. Р.В.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 вр. ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година; 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р. Величков Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 60,00 (шестдесет) лв., представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р. Величков Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20,00 (двадесет) лв., представляващи направени в хода на съдебното производство разноски.
В законна сила от 17.6.2014г.
119 АНД No 87/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Б.Ю.О. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 17.6.2014г.
Б.Ю.О.
ПРИЗНАВА Б.Ю.О., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, несемеен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юли 2013 г. до 09.04.2014 г. в село Кипилово заживял на съпружески начала с Мария Йосифова, ненавършила шестнадесетгодишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 17.6.2014г.
В законна сила от 3.7.2014г.
120 НОХД No 88/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Н.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 20.5.2014г.
М.Н.Б.
М.Н.Б., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, адрес ***, ЕГН**********. Подсъдимият М.Н.Б., с посочени данни, се признава за виновен затова, че на 19.05.2014 г. в град Котел управлявал МПС (лек автомобил БМВ с ДК №РВ8979АК) без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 585/12.12.2013 г. на Началника на РУ Полиция Котел за управление на МПС без свидетелство за управление, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 от НК. На подсъдимия М.Н.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. От престъпленията не са причинени имуществени вреди. По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 20.5.2014г.
121 АНД No 89/2014 По ЗД по пътищата К.С.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.7.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 66 / 27.03.2014 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 11.9.2014г.
122 НОХД No 90/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.М.К.,
Д.В.Ц.,
Р.В.В.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 3.7.2014г.
И.М.К.
И.М.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, изтърпява наказание в затвора в гр. Бургас, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подсъдимият И.М.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец януари – месец март 2013 г. в гр. Котел, при условията на повторност, в съучастие с подсъдимите Р.В.В. и Д.В.Ц., като извършител, отнел чужди движими вещи на стойност 271.00 лева от владението на М.Т.С. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. На подсъдимия И.М.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 271,00 лева са възстановени на пострадалото лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.М.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на ДП № 285/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия И.М.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, изтърпява наказание в затвора в гр. Бургас, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по НОХД № 90/2014 г. и по НОХД № 218/2013 г., двете на РС Котел, в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по НОХД № 218/2013 г. на РС Котел.
Д.В.Ц.
Д.В.Ц., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подсъдимият Д.В.Ц., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец януари – месец март 2013 г. в гр. Котел, в съучастие с подсъдимите И.М.К. и Р.В.В., като извършител, отнел чужди движими вещи на стойност 271.00 лева от владението на М.Т.С. без нейно съгласие с намерение противозакнно да ги присвои, като възстановил стойността на отнетите вещи, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 197, т. 1 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. На подсъдимия Д.В.Ц., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 197, т. 1 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 271,00 лева са възстановени на пострадалото лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Д.В.Ц., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на ДП № 285/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия Д.В.Ц., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по НОХД № 90/2014 г. и по НОХД № 218/2013 г., двете на РС Котел, а именно ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по НОХД № 218/2013 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок.
Р.В.В.
Подсъдимият Р.В.В., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец януари – месец март 2013 г. в гр. Котел, в съучастие с подсъдимите И.М.К. и Д.В.Ц., като извършител, отнел чужди движими вещи на стойност 271.00 лева от владението на М.Т.С. без нейно съгласие с намерение противозакнно да ги присвои, като възстановил стойността на отнетите вещи, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 197, т. 1 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. На подсъдимия Р.В.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 197, т. 1 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 271,00 лева са възстановени на пострадалото лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р.В.В., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени в хода на ДП № 285/2013 г. на РУ Полиция Котел разноски. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия Р.В.В., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по НОХД № 90/2014 г. и по НОХД № 218/2013 г., двете на РС Котел, в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок.
В законна сила от 3.7.2014г.
123 НОХД No 91/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.Р.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 29.5.2014г.
Н.Р.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Р.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2014 г. в село Пъдарево, община Котел е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234 В, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказания ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок и глоба в размер на 100.00 (сто) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК в полза на държавата кабел с дължина 21.00 см, черен на цвят, и един щепсел, приобщени към делото като веществени доказателства, които да се унищожат след влизане на присъдата като вещи без стойност. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 29.5.2014г.
В законна сила от 14.6.2014г.
124 АНД No 92/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Д.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 17.6.2014г.
Х.Д.Б.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х. Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2014 г. в село Ябланово, община Котел си служил с две регистрационни табели с № СН 3022 ВВ, издадени за лек автомобил „Форд Фиеста” с рама № WF0BXXGAFBLA67584, като ги поставил на друг лек автомобил „Опел Корса” с рама № VSX000093N4166080, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. ОТНЕМА в полза на държавата два броя регистрационни табели № СН 3022 ВВ. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 17.6.2014г.
В законна сила от 3.7.2014г.
125 НОХД No 93/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.З.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 25.6.2014г.
С.З.Б.
Подсъдимият С.З.Б., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода от месец април 2014 г. до 16.05.2014 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление отнел чужди движими вещи на обща стойност 293.00 лв от владението на М.А.Ч. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 194,ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На подсъдимия С.З.Б. за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Причинените щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 80,00 лв. (осемдесет) лева.
В законна сила от 25.6.2014г.
126 НОХД No 94/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.С.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 3.6.2014г.
А.С.С.
Подсъдимият А.С.С., роден на *** г. в гр. Карнобат, живущ ***, български гражданин, не женен, със средно образование, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 21.05.2014 г. в с. Пъдарево, общ. Котел е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На подсъдимия А.С.С. за извършеното престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание глоба. Причинените щети са възстановени. Веществени доказателства - 1 бр. ел. кабел с дължина 27 см се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи без стойност. Няма разноски по делото.
В законна сила от 3.6.2014г.
127 НОХД No 95/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.С.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 24.6.2014г.
С.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.С.К., българска гражданка, родена на *** ***, с основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че през периода от месец април до 22.05.2014 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, отнела чужди движими вещи на обща стойност 169.50 лева от владението на Г.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК u налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, като я признава за НЕВИНОВНА затова, че е извършила кражба на движими вещи на обща стойност 312.50 лева и я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено по чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимата С.С.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимата С.С.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство (БП № 142/2014 г. на РУ Полиция Котел) разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 27.6.2014г.
В законна сила от 10.7.2014г.
128 НОХД No 96/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.М.Я. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 10.6.2014г.
М.М.Я.
М.М.Я., български гражданин, роден на *** ***, с основно образоване, управител на СД“Чатак“, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемият М.М.Я., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30. 05. 2014 г. в с. Тича си служи с контролни знаци (2 бр. регистрационни табели с ДК № СН 2038 СА, издадени за лек автомобил „Фолксваген Голф“), като ги поставил на лек автомобил „Фиат – Типо“, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 345 от НК. На обвиняемия М.М.Я., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 345 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 200,00 (двеста) лева Щети не са причинени. Веществените доказателства – 2 бр. регистрационни табели с ДК № СН 2038 СА се отнемат в полза на държавата. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 10.6.2014г.
129 ЧНД No 97/2014 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.Д.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 27.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159 от ЗЗдр. Производство по ЧНД 97/2014 г. на РС Котел ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен в седем дневен срок.
В законна сила от 5.7.2014г.
130 ЧНД No 98/2014 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.И.О. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.7.2014г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение от Параноидна форма на шизофрения и лека към умерена умствена изостаналост лицето А.И.О., постоянен адрес *** Тодоров 3, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ДОПУСКА на основание чл.163, ал.2 от ЗЗдр. предварително изпълнение на решение в частта му досежно задължителното настаняване. НАЗНАЧАВА лице, което да дава информирано съгласие за лечение и което да се определи от Кмета на Община Раднево. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, А.О. и адв. Х.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено.
В законна сила от 1.8.2014г.
131 НОХД No 99/2014 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Б.Х.,
Д.П.П.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 10.7.2014г.
В.Б.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Б.Х., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, съжителства на съпружески начала, реабилитиран по предходни осъждания, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец октомври 2012 г. до 25.02.2013 г. в село Градец, община Котел, улеснил непълнолетния В.Д.П. и малолетната Р.С.С. да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.3 вр. ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ПРИЗНАВА подсъдимия В.Б.Х., с посочени данни, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 26.02.2013 г. до 28.04.2014 г. в село Градец, община Котел, улеснил непълнолетните В.Д.П. и Р.С.С. да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.2 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като ГО ОПРАВДАВА затова, че през периода от 26.02.2013 г. до 28.04.2014 г. е извършил престъпление по чл.191, ал.3 вр. ал.2 от НК. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия В.Б.Х., с посочени данни, в размер на по – тежкото измежду наложените по настоящата присъда, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
Д.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.П.П., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотна, безработна, съжителства на съпружески начала, реабилитирана по предходно осъждане, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че през периода от месец октомври 2012 г. до 25.02.2013 г. в село Градец, община Котел, улеснила непълнолетния В.Д.П. и малолетната Р.С.С. да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.3 вр. ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК u налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.. ПРИЗНАВА подсъдимата Д.П.П., с посочени данни, за ВИНОВНА в това, че през периода от 26.02.2013 г. до 28.04.2014 г. в село Градец, община Котел, улеснила непълнолетните В.Д.П. и Р.С.С. да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.2 от НК и чл.54 от НК u налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като Я ОПРАВДАВА затова, че през периода от 26.02.2013 г. до 28.04.2014 г. е извършила престъпление по чл.191, ал.3 вр. ал.2 от НК. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимата Д.П.П., с посочени данни, в размер на по – тежкото измежду наложените по настоящата присъда, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
Мотиви от 15.7.2014г.
В законна сила от 26.7.2014г.
132 НОХД No 100/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Й.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 9.7.2014г.
М.Й.Д.
Подсъдимият М.Й.Д., роден на *** ***, общ Котел, кв. “Изток” № 585, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2013 г. в землището на с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от горският фонд 3 куб. м дърва за огрев на обща стойност 108.00 лв собственост на Регионална дирекция по горите – Сливен, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. „б” от НК. На подсъдимия М.Й.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лв. Причинени щети са възстановени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Й.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен направените по делото разноски в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева)
В законна сила от 9.7.2014г.
133 АНД No 104/2014 По ЗД по пътищата М.М.О. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.8.2014г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО и ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0804-000644/20.05.2014 г. на Началника на РУ „Полиция“ гр. Котел, с което на М.М.О. с ЕГН:********** му е наложено наказание „Глоба“ в размер на 700 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 9 (девет) месеца на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба № Iз-2539 са му отнети 10 контролни точки. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Сливенски административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.
В законна сила от 12.9.2014г.
134 АНД No 105/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.10.2014г.
К.А.М.
ПРИЗНАВА К.А.М., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, реабилитиран, женен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.07.2013 г. в отдел 91з в м. „Йовин трап” в землището на град Котел с редовно писмено позволително, но извън указаните в него места, отсякъл от държавния горски фонд 2 кум. метра едра строителна дървесина на стойност 136.00 лева, 1 куб. метър средна строителна дървесина на стойност 60.00 лева и 3 куб. метра технологична дървесина на стойност 138.00 лева, всичко на обща стойност 334.00 лева, стопанисвани от ДЛС Котел, като деянието представлява маловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК престъпление. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 5.11.2014г.
В законна сила от 13.11.2014г.
135 НОХД No 106/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.К.Ч.,
А.Д.С.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 3.7.2014г.
С.К.Ч.
С.К.Ч., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, неженен, не работи, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Подсъдимият С.К.Ч., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец февруари 2014 г. в село Мокрен, община Котел, в съучастие с подсъдимия А.С., като извършител, отнел чужди движими вещи на стойност 289.64 лева от владението на Г.И.Х. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и възстановил стойността на отнетите вещи, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 197, т.2 вр. с чл. 194, ал. 3 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. На подсъдимия С.К.Ч., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 197, т. 2 вр. с чл. 194, ал. 3 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева в полза на държавата. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 289,64 лева са възстановени на пострадалото лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.К.Ч., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 64/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
А.Д.С.
А.Д.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Подсъдимият А.Д.С., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец февруари 2014 г. в село Мокрен, община Котел, в съучастие с подсъдимия С.Ч., като извършител, отнел чужди движими вещи на стойност 289.64 лева от владението на Г.И.Х. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и възстановил стойността на отнетите вещи, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 197, т.2 вр. с чл. 194, ал. 3 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. На подсъдимия А.Д.С., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 197, т. 2 вр. с чл. 194, ал. 3 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева в полза на държавата. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 289,64 лева са възстановени на пострадалото лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.Д.С., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 69/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 3.7.2014г.
136 АНД No 107/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.С.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.9.2014г.
Д.С.М.
ПРИЗНАВА Д.С.М., български гражданин, роден на *** *** Търново, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 14.10.2013 г. до 26.05.2014 г. в село Градец, община Котел заживял на съпружески начала с Величка Жекова, ненавършила шестнадесетгодишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак, с което е осъществил престъпния състав на чл.191, ал.1 от НК и на основание чл.191, ал.4 от НК не му налага наказание. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 30.9.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
137 АНД No 109/2014 По ЗД по пътищата П.Х.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.8.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0287-000160 / 27.05.2014 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 6.9.2014г.
138 АНД No 110/2014 По ЗД по пътищата П.Х.П. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.8.2014г.
ОТМЕНЯ НП № 14-0287-000161г. на Началника на РУ-МВР Котел., с което за нарушения на чл.103 от ЗДвП във връзка с чл. 175, ал. 1, т.4 от ЗДвП наказание – глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месеца на П.Х.П., ЕГН ********** *** 9, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Сливен.
В законна сила от 16.9.2014г.
139 НОХД No 111/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.В.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 20.11.2014г.
Н.В.Б.
Подсъдимият Н.В.Б., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2014 г. по път SLV1005 на пътен разклон „Моллов мост” в землището на с. Нейково, общ. Котел управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № СН 4692 КА без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП № 14-0287-000134/19.05.2014 г. издадено от Началника на РУП - Котел, влязло в законна сила на 05.06.2014 г. за същото деяние - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК На подсъдимия Н.В.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 20.11.2014г.
140 АНД No 112/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.Ж.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.7.2014г.
А.Ж.Г.
ПРИЗНАВА А.Ж.Г., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, работи като машинен оператор в „Аркус“ ООД гр. Лясковец, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11. 06. 2014 г. по път SLV 1005 на пътен разклон „Моллов Мост“ в землището на с. Нейково, общ. Котел, управлявал товарен автомобил „ЗИЛ 131“ с рег. № СО 5879 АМ, въпреки че не притежавал съответно свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 9.7.2014г.
В законна сила от 25.7.2014г.
141 НОХД No 113/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Ю.П.Р. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 18.6.2014г.
Ю.П.Р.
Ю.П.Р., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи като водомайстор във ВИК Котел, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемият Ю.П.Р., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17. 06. 2014 г. в с. Жеравна, общ. Котел на лек автомобил „Форд“, нерегистриран, си служи с контролни знаци (2 бр. регистрационни табели с ДК № СН8316СС, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Фиеста“), с което от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 345 от НК. На подсъдимия Ю.П.Р., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 345 от НК и на основание чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева в полза на държавата. Щети не са причинени. Приобщените към делото веществени доказателства – два броя регистрационни табели с № СН8316СС се отнемат в полза на държавата. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 18.6.2014г.
142 АНД No 114/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.В.И. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.7.2014г.
С.В.И.
ПРИЗНАВА С.В.И., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11. 06. 2014 г. по път SLV 1005 на пътен разклон „Моллов Мост“ в землището на с. Нейково, общ. Котел, управлявал товарен автомобил „ЗИЛ 131“ с рег. № ВТ 6169 ВМ, въпреки че не притежавал съответно свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 9.7.2014г.
В законна сила от 25.7.2014г.
143 ЧНД No 115/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК К.И.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 19.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.39, ал.1 от НПК производството по ЧНД № 115 по описа на РС Котел за 2014 г. и ГО ИЗПРАЩА за разглеждане на РС Сливен. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на осъдения.
В законна сила от 19.6.2014г.
144 НЧХД No 116/2014 НЧХД С.А.С. М.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 23.6.2014г.
ОБЕДИНЯВАМ за общо разглеждане НЧХД № 32/2014 г. и НЧХД № 116/2014 г. на РС Котел, като производството продължава да се движи под номера на по – рано образуваното дело – НЧХД № 32/2014 г. ОТСРОЧВАМ делото и ГО НАСРОЧВАМ за 24.07.2014 г. от 11.00 часа. ПРЕДАВАМ М.А.М. на съд по повдигнато срещу него от частния тъжител С.А.С. обвинение за извършено по чл.148, ал.1, т.1 вр. чл.146, ал.1 от НК престъпление, затова, че на 06.02.2014 г. в село Ябланово, община Котел в присъствието на трима свидетели обидил тъжителя С., като му казал „Да еба майка ти в гъза, копеле мръсно!”. ПРЕПИСИ от тъжбата заедно с препис от настоящото разпореждане да се изпратят на подсъдимия, който в седемдневен срок от получаването може да даде отговор, в който да изложи възраженията си и да направи нови искания. ДА СЕ ПРИЛОЖИ свидетелство за съдимост на подсъдимия. ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 18.10.2014г.
145 ЧНД No 117/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.Г.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 24.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 117/2014г. на РС Котел и го изпраща на РС Несебър за разглеждане. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.7.2014г.
146 НОХД No 118/2014 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 16.7.2014г.
Д.П.Д.
Д.П.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият Д.П.Д., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.06.2014 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, повредил противозаконно чужди движими вещи : 1/ лек автомобил „Форд Екскорт” с рег. № СН 5064 НС, собственост на Николай Христов П., като счупил 1 бр. предно панорамно стъкло на стойност 80.75 лв, 2 бр. странични огледала на стойност 67.80 лв и 2 бр. чистачки на стойност 36.00 лв - на обща стойност 184.55 лв, и 2/ лек автомобил „Пежо 406” с рег. № СН 3833 КА, собственост на Галина Петрова Дидекова, като счупил 2 бр. странични стъкла на багажника на стойност 80.00 лв, 2 бр. странични огледала на стойност 105.82 лв и 2 бр. чистачки на стойност 36.00 лв - на обща стойност 221.82 лв, всичко на обща стойност 406.37 лв., с което от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 216, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. На подсъдимия Д.П.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 216, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени По делото не са приложени веществени доказателства ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Д.П.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на ОД – МВР Сливен сумата 160,00 лв. (сто и шестдесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство № 171/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 16.7.2014г.
147 АНД No 119/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.С.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 16.7.2014г.
С.С.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.М., български гражданин, роден на *** г. в Исперих, неграмотен, безработен, живее на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2014 г. В село Градец, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 16.7.2014г.
В законна сила от 2.8.2014г.
148 НОХД No 120/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.А.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 26.6.2014г.
М.А.А.
Подсъдимият М.А.А., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 24.06.2014 г. в гр. Котел, обл. Сливенска управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолсваген голф” с ДК № СА 0735 МА без съответно свидетелство за управление в едногодишият срок от наказанието му по административен ред с НП № 1160/06.12.2013 г. издадено от Началник сектор ПП при ОД МВР - Сливен, влязло в законна сила на 16.01.2014 г. за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК На подсъдимия М.А.А. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Не са причинени щети. По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 26.6.2014г.
149 АНД No 121/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.Д.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 16.7.2014г.
В.Д.В.
ПРИЗНАВА В.Д.В., български гражданин, роден на *** г. в гр. Велики Преслав със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юли 2013 г. – 10. 05. 2014 г. в гр. Котел, обл. Сливенска, като пълнолетно лице без да е сключил брак заживял съпружески с лице от женски пол – Маруся Красимирова Димитрова, родена на *** г. – ненавършила 16-годишна възраст, поради което и на основание чл. 191, ал. 1 от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага Глоба в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева в полза на държавата.
Мотиви от 16.7.2014г.
В законна сила от 2.8.2014г.
150 АНД No 122/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Т.Т.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.7.2014г.
Т.Т.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Т.Д., български гражданин, роден на ***г***, с начално образование-грамотен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2014 г. в град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 24.7.2014г.
В законна сила от 12.8.2014г.
151 НОХД No 123/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Б.М.А.,
Р.М.М.,
И.Д.А.,
А.Д.А.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 30.9.2014г.
Б.М.А.
Б.М.А., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, работи като озеленител към ДЛС с. Тича, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Подс. Б.М.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.02.2014 г. в м. „Варниците“ край град Котел, в съучастие с подсъдимите Р.М., И.А. и А.А. като извършител, отнел чужда движима вещ (4.64 мжелезорешетъчен стълб „ЪМ-20“) на стойност 2000.00 лева от владението на „ЕВН България Електроразпределение“ АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като вещта е върната, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. На подсъдимия Б.М.А., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 2 000,00 лева са възстановени на ощетеното юридическо лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Б.М.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 58/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
Р.М.М.
Р.М.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Подс. Р.М.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.02.2014 г. в м. „Варниците“ край град Котел, в съучастие с подсъдимите Б.А., И.А. и А.А. като извършител, отнел чужда движима вещ (4.64 мжелезорешетъчен стълб „ЪМ-20“) на стойност 2000.00 лева от владението на „ЕВН България Електроразпределение“ АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като вещта е върната, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. На подсъдимия Р.М.М., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 2 000,00 лева са възстановени на ощетеното юридическо лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р.М.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 58/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
И.Д.А.
И.Д.А., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Подс. И.Д.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.02.2014 г. в м. „Варниците“ край град Котел, в съучастие с подсъдимите Р.М., Б.А. и А.А. като извършител, отнел чужда движима вещ (4.64 мжелезорешетъчен стълб „ЪМ-20“) на стойност 2000.00 лева от владението на „ЕВН България Електроразпределение“ АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като вещта е върната, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. На подсъдимия И.Д.А., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 2 000,00 лева са възстановени на ощетеното юридическо лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.Д.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 58/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
А.Д.А.
А.Д.А., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подс. А.Д.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН затова, че на 28.02.2014 г. в м. „Варниците“ край град Котел, при условияна на повторност, в съучастие с подсъдимите Р.М., И.А. и Б.А. като извършител, отнел чужда движима вещ (4.64 мжелезорешетъчен стълб „ЪМ-20“) на стойност 2000.00 лева от владението на „ЕВН България Електроразпределение“ АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да я присвои и деянието не представлява маловажен случай, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.28 от НК. На подсъдимия А.Д.А., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.28 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приложени веществени доказателства. Причинените имуществени щети в размер на 2 000,00 лева са възстановени на ощетеното юридическо лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.Д.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 58/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 30.9.2014г.
152 ЧНД No 124/2014 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 10.7.2014г.
НАЗНАЧАВА на основание чл.26, ал.2 от ЗПП адв. Димитър Ангелов за служебен защитник на М. Х. Т. – обвиняема по БПП № 189/2014 г. на РУ Полиция Котел. ПРЕПИС от настоящото разпореждане да се изпрати на РП Котел. РАЗПОРЕЖДАНЕТО е окончателно.
В законна сила от 10.7.2014г.
153 ЧНД No 125/2014 Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Д.Д.И.,
К.С.К.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 16.7.2014г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
В законна сила от 22.7.2014г.
154 НОХД No 127/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Х.Т. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 11.7.2014г.
М.Х.Т.
Обвиняемата М.Х.Т., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че 03.07.2014 г. в дома си в гр. Котел, кв. Изток № 295, държи акцизни стоки – 5,884кг. тютюн на стойност 1147.38 лева без бандерол, когато такъв се изисква по закон, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, като случаят е немаловажен, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 234, ал.1 от НК. На обвиняемата М.Х.Т., с посочени данни, за извършеното от нея престъпление по чл. 234, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1 т.1 от НК се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66,ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. Приобщените като веществени доказателства 5,884кг. тютюн, които се намират на съхранение в РУП-Котел, се отнемат в полза на държавата и да се унищожат от ОД на МВР Сливен под надзора на Митница Бургас. От престъплението не са причинени съставомерни щети. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. М.Х.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 141,50 лв. (сто четиридесет и един лв. и петдесет ст.), представляващи направени по БПП № 189/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 11.7.2014г.
155 НОХД No 128/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.М.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 30.9.2014г.
А.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.А., български гражданин, роден на *** г. в гр. Карнобат, с начално образование - неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***4, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2014 г. в село Пъдарево, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1439.68 лева от владението Ж.И.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 вр. чл.54 вр. чл.60 от НК му наказание наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.М.А., със съгласието на майка си М.И.А., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ж.И.Р., ЕГН **********,***, сумата 1287.58 (хиляда двеста осемдесет и седем лева и петдесет и осем стот.), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 1439.68 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия А.М.А., със съгласието на майка си М.И.А., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 51.50 (петдесет и един лева и петдесет стот.), представляващи държавна такса върху уважения размер на граждански иск и в полза на ОД на МВР Сливен сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени в хода на досъдебно производство №8/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски. ВРЪЩА на Ж.И.Р. приложените към делото веществени доказателства : един газсигнален револвер с надпис „COMPACT ME“ 38.9 мм; един кобур за револвер, кафяв на цвят; една кутия с надпис „VMAREX кал.380/9 мм“ с поставени в нея 50 сигнални патрона; една муфа за револвер; една пластмасова кутийка с поставени в нея осем сигнални патрона; 19 бр. ракути за газсигнално оръжие; един шомпал; една кутия с метален капак. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 10.10.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
156 АНД No 129/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.Б.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.9.2014г.
Д.Б.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия ДУРГУТ Б.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2014 г. в село Ябланово, община Котел не изпълнил заповед за защита № 3/19.12.2013 г., издадена на основание решение № 145/19.12.2013 г., постановено по гражданско дело № 481/2013 г. на РС Котел, с която му било забранено да се въздържа от домашно насилие спрямо Фатме Дургудова и да приближава жилището u на адрес ***, поради което и на основание чл.296, ал.1 и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 30.9.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
157 НОХД No 130/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Г.И.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 28.7.2014г.
Г.И.В.
Обвиняемият Г.И.В., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 21/22.07.2014 г. село Мокрен, общ. Котел, по главен път І-7 управлявал моторно превозно средство (лек автомобил марка „Фиан Пунто“ с ДК № СН 1283 ВВ) с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза за определяне на концентрация за алкохол в кръвта № 306/23.07.2014г., с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал.1 от НК. На обвиняемия Г.И.В., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца. Обвиняемият Г.И.В., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ месеца. Щети не са причинени. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия Г.И.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 44.70 лв. (четиридесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени по БПП № 200/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 28.7.2014г.
158 НОХД No 134/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Я.Ш. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 5.8.2014г.
С.Я.Ш.
Подсъдимият С.Я.Ш., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2014 г. в село Градец, община Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (1,56 на хиляда), установено с протокол за химическа експертиза № 336/05.08.2014 г. на химическата лаборатория към НТЛ при ОД на МВР Сливен, след като е осъден за управление на МПС след употреба на алкохол с присъда по НОХД № 606/2013 г. на РС Несебър, в сила от 22.07.2013 г., с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.2 от НК.На подс. С.Я.Ш., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от три години, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от три години по 100 часа на година.ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.Я.Ш., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 44.70 (четиридесет и четири лева и седемдесет стот.), представляващи направени в хода на ДП № 206/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 5.8.2014г.
159 НОХД No 136/2014 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.К.О. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 2.10.2014г.
Д.К.О.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.К.О., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, с начално образование, безработна, неомъжена, осъждана, постоянен адрес *** ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 12.05.2013 г. в село Градец, община Котел отнела чужда движима вещ на стойност 78.00 лева от владението на Д.О. без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие вещта е била върната, поради което и на основание чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 вр. чл.54 от НК u налага наказание ГЛОБА в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Д.К.О.,*** ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени разноски по ДП № 310/2013 г. по описа на РУ Полиция Котел. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 10.10.2014г.
В законна сила от 18.10.2014г.
160 НОХД No 137/2014 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ И.Д.Т. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 11.11.2014г.
И.Д.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.Т., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.05.2011 г. в село Нейково, община Котел по непредпазливост запалил чуждо имущество на стойност 6033 лева, собственост на С. Пашалов, Денко П., К.П. и Н. Харамамбова, от което са последвали значителни вреди, поради което и на основание чл.331, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.330, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 то НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д. Тоапалов, ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 59.12 (петдесет и девет лева и дванадесет стот.) лева, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д. Тоапалов, ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 403.18 (четиристотин и три лева и осемнадесет стот.) лева, представляваща направени по ДП № 121/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 20.11.2014г.
В законна сила от 26.11.2014г.
161 ЧНД No 138/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК М.С.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 18.8.2014г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.С.К. за определяне на общо наказание по две дела (непосочени) и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 138/2014 г. на РС Котел като недопустимо. РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването му на осъдения. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л:
В законна сила от 5.9.2014г.
162 АНД No 140/2014 По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Н.Т.Н. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 107 / 02.07.2014 г. на Кмета на Община Котел. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 13.11.2014г.
163 НОХД No 141/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.К.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 26.11.2014г.
К.К.К.
Подсъдимият К.К.К., роден на *** г. в гр. Стара Загора, живущ ***, български гражданин, с начално образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2014 г. по пътя между с. Градец и с. Медвен, обл. Сливенска управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Вектра” с ДК № А 0631 АР без съответно свидетелство за управление в едногодишият срок от наказанието му по административен ред с НП № 518/15.10.2013 г. издадено от Началник РУ МВР - Котел, влязло в законна сила на 06.12.2013 г. за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На подсъдимия К.К.К. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 26.11.2014г.
164 НОХД No 142/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.И.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 7.10.2014г.
С.И.С.
С.И.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият С.И.С., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2014 г. по път ІІ – 48 край с. Мокрен, община Котел, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Корса” с ДК № С 2979 КМ, без съответно свидетелство за управление в едногодишия срок от наказването му по административен ред с НП № 14 – 0321 - 000135/20.06.2014 г., издадено от Началник РУ МВР - Попово, влязло в сила на 07.08.2014 г. за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На подсъдимия С.И.С., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. По делото не са причинени щети. По делото не са приобщени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 7.10.2014г.
165 НОХД No 143/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.Д.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 12.11.2014г.
К.Д.Д.
Обвиняемият К.Д.Д., роден на *** г. в гр. Омуртаг, с настоящ адрес ***«Димитър Ганев» № 38, български гражданин, със средно образование, работи в ДДУИ с. Медвен, общ. Котел, разведен, не осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2014 г. в гр. Котел, обл. Сливенска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «ВАЗ 2121 Нива – 221» с ДК № СН 8856 АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 / а именно 2,07/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер 7410» съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване на алкохол или друго упойващо вещество от вадачите на МПС «В случай на отказ да се получи талон за медицинско изследване, неявяване в определено лечебно заведение или при отказ да се даде кръв за изследване употребана на алкохол и/или друго упойващо вещество от водача се установява възоснова показанията на техническото средство - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия К.Д.Д. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 12.11.2014г.
166 ЧНД No 144/2014 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК И.В.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 26.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. И.В.И. против постановление от 17.03.2014 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на досъдебно производство № 221 /2013 г. на РУ Полиция Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено по чл.309, ал.1 от НК престъпление и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 144/2014 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщението му на РП Котел и на жалбоподателя, че е изготвено.
В законна сила от 8.10.2014г.
167 НОХД No 146/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.К.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 26.11.2014г.
Д.К.Х.
Подсъдимият Д.К.Х., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не женен, работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2014 г. в гр. Котел по ул. „Луда Камчия” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Субару Дусти” с ДК № А 2276 КС без свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 587/09.12.2013 г. издадено от Началник РУ МВР - Котел, влязло в законна сила на 18.12.2013 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На подсъдимия Д.К.Х. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 26.11.2014г.
168 НОХД No 148/2014 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Т.Я. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 24.9.2014г.
М.Т.Я.
Обвиняемият М.Т.Я., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 02. 03. 2010 г. в гр. Мако, обл. Чонград, Република Унгария съзнателно се ползвал от неистински официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство № 248585796, като за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.316 вр. чл. 308, ал. 2 от НК. На обвиняемия М.Т.Я., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ, безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ТРИ ГОДИНИ, по 100 часа годишно. Щети не са причинени. По делото не са приобщени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 24.9.2014г.
169 АНД No 149/2014 По ЗГ и ЗЛОД К.М.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 648/25.08.2014 г. на Директора на РДГ Сливен като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 13.12.2014г.
170 АНД No 150/2014 Административни дела Б.С.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 22.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 150/2014 г. на РС Котел поради неотстраняване в срок на нередовностите на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС Сливен с касационна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на ОД на МВР Сливен.
В законна сила от 15.11.2014г.
171 АНД No 151/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Б.Б.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.11.2014г.
Б.Б.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия Б.Б.А., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, съжителства на съпружески начала неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2014 г. в град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 6.11.2014г.
В законна сила от 21.11.2014г.
172 ЧНД No 153/2014 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ М.Т.Я. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 11.12.2014г.
М.Т.Я.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на М.Т.Я., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 141/2010 г., НОХД № 106/2012г. и НОХД № 148/2014 г., всички на РС Котел, в размер на най – тежкото от тях, а именно ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила, и глоба в размер на 7000.00 (седем хиляди) лева в полза на държавата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок.
В законна сила от 30.12.2014г.
173 АНД No 154/2014 Административни дела П.В.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40А / 31.07.2014 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 16.12.2014г.
174 АНД No 155/2014 По ЗД по пътищата П.В.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0287-000345 / 05.09.2014 г. на Началника на РУ на МВР Котел в частта му, в която на П.В.К., ЕГН **********,***, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДП са наложени административни наказания глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца за извършено по чл.103 от ЗДП административно нарушение. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0287-000345 / 05.09.2014 г. на Началника на РУ на МВР Котел в частта му, в която на П.В.К., ЕГН **********,***, на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП административно нарушение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 16.12.2014г.
175 ЧНД No 156/2014 ЗБППМН МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ОЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ Р.П.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.11.2014г.
НАЛАГА на непълнолетната Р.П.К., ЕГН **********,***, следните възпитателни мерки : 1. Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател на основание чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН. 2. Забрана да се среща и да установява контакти с лицата Минка Зоркова Стефанова, ЕГН **********,*** 264, Руси Божанов Бундев, ЕГН **********,*** 226, и П. Божанова Бундева, ЕГН **********,*** 377, на основание чл.13, ал.1, т.7 от ЗБППМН. 3. Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок шест месеца, считано от постановяване на настоящото решение на основание чл.13, ал.1, т.12 от ЗБППМН. РЕШЕНИЕТО не може бъде обжалвано. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на МКБППМН Котел за изпълнение.
В законна сила от 27.11.2014г.
176 ЧНД No 157/2014 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 4.10.2014г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 4.10.2014г.
177 НОХД No 158/2014 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Н.Д.М.,
Д.Х.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 7.10.2014г.
Н.Д.М.
Н.Д.М., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Добрич, с основно образование, не разбира и не говори български език, омъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемата Н.Д.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 11.09.2014 г. в град Котел в лек автомобил „Форд“ с ДК № 59 РЕ 374, в съучастие с обв. Д.К., като съизвършител, държи акцизни стоки (110 кутии цигари марка „ММ slim” на стойност 506.00 лева и 17 200 грама тютюн на стойност 3354.00 лева, всичко на обща стойност 3860.00) без бандерол, който се изисква по чл.25, ал.1 от ЗТТИ и чл.2, ал.2 от ЗАДС, като случаят не е маловажен, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234, ал.1 вр. чл.20, ал2 от НК. На обв. Н.Д.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 234, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На основание чл.55, ал.3 от НК на двете обвиняеми не се налагат предвидените в чл.234, ал.1 от НК по – леки наказания. По делото не са причинени щети. ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на държавата 110 кутии цигари марка „ММ slim” и 17 200 грама тютюн, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Сливен, които да се унищожат от ОД на МВР Сливен под наздора на Митница Бургас. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.Д.М.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 80.75 (осемдесет лева и седемдесет и пет лева), представляващи направени в хода на ДП № 233/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
Д.Х.К.
Д.Х.К., българска гражданка, родена на *** ***, с основно образование, не разбира и не говори български език, омъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемата Д.Х.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 11.09.2014 г. в град Котел в лек автомобил „Форд“ с ДК № 59 РЕ 374, в съучастие с обв. Н.М., като съизвършител, държи акцизни стоки (110 кутии цигари марка „ММ slim” на стойност 506.00 лева и 17 200 грама тютюн на стойност 3354.00 лева, всичко на обща стойност 3860.00 лева) без бандерол, който се изисква по чл.25, ал.1 от ЗТТИ и чл.2, ал.2 от ЗАДС, като случаят не е маловажен, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234, ал.1 вр. чл.20, ал2 от НК. На обв. Д.Х.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 234, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На основание чл.55, ал.3 от НК на двете обвиняеми не се налагат предвидените в чл.234, ал.1 от НК по – леки наказания. По делото не са причинени щети. ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на държавата 110 кутии цигари марка „ММ slim” и 17 200 грама тютюн, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Сливен, които да се унищожат от ОД на МВР Сливен под наздора на Митница Бургас. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Х.К.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР Сливен сумата 80.75 (осемдесет лева и седемдесет и пет лева), представляващи направени в хода на ДП № 233/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 7.10.2014г.
178 АНД No 159/2014 Административни дела Х.И.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0287-000368 / 05.09.2014 г. на Началника на РУ Котел при ОД на МВР Сливен като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 16.12.2014г.
179 ЧНД No 160/2014 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, ал.4 от ЗЗдр. производството по ЧНД № 160/2014 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в триндевен срок от съобщаването му на РП Котел, на Д.Д. и на адв. Г..
В законна сила от 7.11.2014г.
180 АНД No 161/2014 По ЗД по пътищата Т.Х.У. ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 452 / 16.09.2013 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 30.12.2014г.
181 НОХД No 162/2014 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 25.11.2014г.
Д.П.Д.
Подс. Д.П.Д., бълг. гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с основно оброзование, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2014 г. на ул. Атанас Белопахов в град Котел причинил по непредпазливост на В.И.Д. средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на горен десен централен резец, което довело до затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалата, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.133 вр. чл.129 от НК. На подс. Д.П.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.133 вр. чл. 129, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. “б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес на подсъдимият за срок от една година и шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 100 часа на година. С престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Д.П.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза ОД на МВР Сливен сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени по ДП № 239/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 25.11.2014г.
182 НОХД No 165/2014 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Присъда от 25.11.2014г.
Д.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес *** Драгинов 19, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2014 г. в село Градец, община Котел по хулигански подбуди причинил на Н.Д.Р. лека телесна повреда, изразяваща във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на Анушка Илиева Йорданова, ЕГН **********,*** Драгинов 26, една черна на цвят тениска, приложена като веществено доказателство, намираща се на съхранение в РС Котел. ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на Н.Д. Рускова, ЕГН **********,*** 2, една метла и рамки за диоптрични очила, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхранение в РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.П.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 21.78 (двадесет и един лева и седемдесет и осем стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски, и по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 140.00 (сто и четиридесет) лева, представляващи направени в хода на ДП № 257/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
Мотиви от 19.12.2014г.
В законна сила от 10.12.2014г.
183 НОХД No 166/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ А.А.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 2.12.2014г.
А.А.К.
А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият А.А.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23. 10. 2014 г. в гр. Котел, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф“ с ДК № ТХ 2875 ХК, собственост на Адем Ръфкъ Шабан, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 14/0287/00343 от 05. 09. 2014 г. на Началника на РУ МВР Котел, влязло в сила на 23. 10. 2014 г. и наказателно постановление № 14/0287/000423 от 01. 10. 2014 г. на Началника на РУ МВР Котел, влязло в законна сила на 23. 10. 2014г. за същото деяние – управление на МПС без съответно свидетелство за управление, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343в, ал. 2 от НК. На подсъдимия А.А.К., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок. От престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 2.12.2014г.
184 НОХД No 167/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Х.Х.Ц. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 4.11.2014г.
Х.Х.Ц.
Обвиняемият Х.Х.Ц., с посочени данни, се признава за виновен затова, че на 24.10.2014 г. между с. Кипилово, общ.Котел и с. Стара река, общ. Сливен, управлявал МПС – л.а. марка „Алфа Ромео” с ДК № СН 6063 КА, собственост на Исуф Мехмедов Исуфов, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 494/08.07.2013 г., издадено от Началник сектор ПП при ОДМВР гр. Сливен, влязло в сила на 23.11.2013 г. За управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на МПС, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 от НК. На обвиняемия Х.Х.Ц., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. От престъплението не са причинени имуществени вреди. По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 4.11.2014г.
185 НОХД No 169/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Ц.А.Р. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 3.11.2014г.
Ц.А.Р.
Обвиняемият Ц.А.Р., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно - специално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2014 г. в с. Пъдарево, общ. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил «Опел Астра» с рег. № А 7192 КН без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 14-0454-000114/23.05.2014 г. издадено от Началника на РУ – Сунгурларе, влязло в законна сила на 15.09.2014 г. за същото деяние - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. На обвиняемия Ц.А.Р., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343 в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 3.11.2014г.
186 АНД No 170/2014 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.С.Р. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 2.12.2014г.
Д.С.Р.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.С.Р., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, съжителства на съпружески начала, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 04.11.2014 г. В село Градец, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 2.12.2014г.
В законна сила от 17.12.2014г.
187 НОХД No 175/2014 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Р.Д.Т.,
М.Т.В.,
Ц.Д.Т.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 16.12.2014г.
Р.Д.Т.
Подс. Р.Д.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Чирпан, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2014 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимите М.В. и Ц.Т. като извършител, причинил на А. Митков Б. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст, което довело до затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалия, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК. На подс. Р.Д.Т., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приобщени веществени доказателства. От престъплението не са били причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.Д.Т., М.Т.В. и Ц.Д.Т., тримата с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на А.М.Б., ЕГН **********,***, сумата 1000.00 (хиляда) лева, представляващи направени разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р.Д.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 19.73 (деветнадесет лева и седемдесет и три стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Р.Д.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 33.34 (тридесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по ДП № 201/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
М.Т.В.
Подс. М.Т.В., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2014 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимите Р.Т. и Ц.Т. като извършител, причинил на А. Митков Б. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст, което довело до затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалия, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК. На подс. М.Т.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приобщени веществени доказателства. От престъплението не са били причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.Д.Т., М.Т.В. и Ц.Д.Т., тримата с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на А.М.Б., ЕГН **********,***, сумата 1000.00 (хиляда) лева, представляващи направени разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.Т.В., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 19.73 (деветнадесет лева и седемдесет и три стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.Т.В., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 33.34 (тридесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по ДП № 201/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
Ц.Д.Т.
Подс. Ц.Д.Т., български гражданин, роден на ***г. в гр. Пловдив, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2014 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимите М.В. и Р.Т. като извършител, причинил на А. Митков Б. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст, което довело до затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалия, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК. На подс. Ц.Д.Т., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. По делото не са приобщени веществени доказателства. От престъплението не са били причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.Д.Т., М.Т.В. и Ц.Д.Т., тримата с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на А.М.Б., ЕГН **********,***, сумата 1000.00 (хиляда) лева, представляващи направени разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Ц.Д.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 19.73 (деветнадесет лева и седемдесет и три стот.), представляващи направени в хода на съдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Ц.Д.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 33.34 (тридесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по ДП № 201/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 16.12.2014г.
188 НОХД No 177/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.Г.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 26.11.2014г.
С.Г.К.
Подсъдимият С.Г.К., роден на *** ***, български гражданин, разведен, със средно образование, не работи, осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 11.11.2014 г. в местността «Гръцки дол», землище на гр. Котел по път ІІ – 48 в посока гр. Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Деу Матис” с рег. № СН 6491 АК негова собственост с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /1,82/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 469/13.11.2014 г. - престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. На подсъдимия С.Г.К. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.Г.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Сливен сумата 44,70 (четиридесет и четири лв. и седемдесет стот.), представляващи направени в хода на БП № 281/2014 г. на РУ Полиция Котел разноски.
В законна сила от 26.11.2014г.
189 НОХД No 178/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.П.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 4.12.2014г.
В.П.В.
В.П.В., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********. Подсъдимият В.П.В., с посочени данни, се признава за виновен в това, че на 16.11.2014 г. в с. Градец, обл. Сливенска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ВАЗ 2101” с ДК № СН 0241 СС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 а именно 2,15 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер 7510» с фабричен № ARDM 0205, с което от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК. На подсъдимия В.П.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес *** Димитрий 15, за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. Предвиденото по чл. 343г от НК наказание лишаване от правоуправление не се налага, тъй като подсъдимият не притежава правоспособност да управлява МПС. По делото не са причинени имуществени вреди. По делото не са приложени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 4.12.2014г.
190 НОХД No 181/2014 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ Д.К.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 10.12.2014г.
Д.К.Х.
Обвиняемият Д.К.Х., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като охрана към ф-ма „Светът на камъка“, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2014 г. в с. Градец, общ. Котел причинил на И.А.И. средна телесна повреда - травматично избиване на горния десен централен резец и травматично тежко степенно разклащане на двата горни централни резци довели до „Избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето” – престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. На обвиняемия Д.К.Х. за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Щети не са причинени. Няма веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Д.К.Х., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза ОД на МВР Сливен сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по ДП № 219/2014 г. на РУ на МВР Котел разноски.
В законна сила от 10.12.2014г.
191 НОХД No 183/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ С.М.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Споразумение от 1.12.2014г.
С.М.В.
С.М.В., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** Обвиняемият С.М.В., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2014 г. в с. Тича, общ. Котел, по улица „Георги Димитров“, управлявал МПС – л.а. марка „Сеат Марабела” с държавен контролен номер А 4269 АР, собственост на Валентин Желев Желев, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,79 на хиляда установено по надлежният ред с технически средство „Дрегер“ с фабричен № 0205 и стикер № 2703, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал.1 от НК. На обвиняемия С.М.В. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК, се определя наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител, с периодичност два пъти седмично. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ – 100 часа за ЕДНА ГОДИНА. Тъй като обвиняемият е неправоспособен, не се определя наказание на основание чл. 343г, ал.1 от НК. Щети не са причинени. По делото не са приобщени веществени доказателства. По делото не са направени разноски.
В законна сила от 1.12.2014г.
192 АНД No 196/2014 По УБДХ РУ НА МВР - КОТЕЛ Т.Н.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 17.12.2014г.
Т.Н.Б.
ПРИЗНАВА Т.Н.Б., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Велико Търново, с начално образование, безработна, съжителства на съпружески начала, живуща ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 15.12.2014 г. в град Котел на публично място извършила непристойни прояви, изразяващи се в оскърбително отношение и държание към полицейските служители Б.В. и Н.Н., които на висок глас наричала „боклуци“, псувала ги и ги заплашвала, че баща u ще ги уволни, поради което и на основание чл.1 от УДБХ u налага административно наказание ГЛОБА в размер на 400.00 (четиристотин) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в срок до 24 часа, който изтича на в 13:40 ч. на 18.12.2014 г. НАСРОЧВАМ разглеждане на делото пред ОС Сливен за 22.12.2014 г. от 13.00 часа в случай на жалба, за която дата и час нарушителят да се счита за уведомен, да се уведоми РП Котел.
Мотиви от 17.12.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
193 НОХД No 200/2014 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ В.К.Ц. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Споразумение от 29.12.2014г.
В.К.Ц.
Подсъдимият В.К.Ц., роден на *** г. в гр. Ловеч, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2014 г. в гр. Котел по ул. „Поп Янко” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ 316” с ДК № РВ 8979 АК без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 14 – 8182 - 000205/21.10.2014 г. издадено от Началник група към ОД МВР – Ямбол, група престъпления по пътищата, влязло в законна сила на 30.11.2014 г. за същото деяние - управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На подсъдимия В.К.Ц. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” – 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Няма причинени щети. Няма веществени доказателства. Няма разноски по делото.
В законна сила от 29.12.2014г.