РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 146/2010

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 7.3.2013г.
А.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, разведен, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, в момента прибивава на неустановен адрес, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17/18.08.2007 г. в село Ябланово, община Котел причинил на А.М. средна телесна повреда, изразяваща в счупване на избиване на зъби, което довело до затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалия, поради което и на основание чл.129 от НК и чл.54 вр. чл.2, ал.2 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила, като го признава ЗА НЕВИНОВЕН затова, че престъплението е извършено на неустановена дата през периода от 01 до 16.08.2007 г. и от 19 до 31.08.2007 г.   ОСЪЖДА на основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.А.К., ЕГН **********,*** 8, ДА ЗАПЛАТИ на А.А.М., ЕГН **********,*** 9, сумата 5 000.00 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 31.08.2007 г. до окончателното изпълнение на задължението и разноски в размер на 500.00 (петстотин) лева, като иска за разликата до пълния му предявен размер 10 000.00 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.А.К., ЕГН **********,*** 8, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 137.90 (сто тридесет и седем лева и деветдесет стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 19.3.2013г.
В законна сила от 23.3.2013г.

2

НОХД No 87/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.В.М.,
Б.Х.К.,
М.Р.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 8.5.2013г.
ПРЕРАТЯВА на основание чл. 288, т.1 от НПК съдебното производство по НОХД 87/2011 г. на РС Котел и ВРЪЩА делото на РП Котел за изпълнение на указанията, съобразно мотивите.  Определението за връщане на подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.5.2013г.

3

НОХД No 175/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Д.Б.,
К.К.Ц.,
Р.С.К.,
В.К.Ц.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 9.7.2013г.
М.Д.Б.
Подсъдимият М.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, съжителстващ на съпружески начала, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2011 г. в местността „Демир капия” в землището на гр. Котел, след като се сговорили предварително с подсъдимите Р.С.К., В.К.Ц. и К.К.Ц. и използвал техническо средство (лопата и кирка), направили опит да отнеме чужда движима вещ – телефонен кабел 7.8 метра ТЗБ 14х4х1.2, на стойност 280.00 лева от владението на БТК АД, като деянието е останало недовършено поради независещи от него причини и представлява немаловажен случай - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия М.Д.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.  Причинените от престъплението имуществени щети са възстановени.  Разноските следва да се присъдят след произнасяне по обвинението спрямо останалите двама подсъдими.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на М.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, съжителстващ на съпружески начала, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 175/2011 г. на РС Котел, НОХД № 78/2011 г. на РС Котел, НОХД № 37/2012 г. на РС Велики Преслав и НОХД № 453/2012 г. на РС Велики Преслав в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по НОХД № 37/2012 г. на РС Велики Преслав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, б. “б” от НПК Председателят на състава Йовка Бъчварова и съдебните заседатели С.К. и Ю
. С..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
К.К.Ц.
Р.С.К.
Подсъдимият Р.С.К., български гражданин, роден на *** ***, със завършен четвърти клас, не работи, съжителстващ на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2011 г. в местността „Демир капия” в землището на гр. Котел, след като се сговорили предварително с подсъдимите М.Д.Б., В.К.Ц. и К.К.Ц. и използвал техническо средство (лопата и кирка), направил опит да отнеме чужда движима вещ – телефонен кабел 7.8 метра ТЗБ 14х4х1.2 на стойност 280.00 лева от владението на БТК АД, като деянието е останало недовършено поради независещи от него причини и представлява немаловажен случай - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Р.С.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените от престъплението имуществени щети са възстановени.  Разноските следва да се присъдят след произнасяне по обвинението спрямо останалите двама подсъдими.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Р.С.К., български гражданин, роден на *** ***, със завършен четвърти клас, не работи, съжителстващ на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 175/2011 г. и НОХД № 45/2012 г., двете на РС Котел в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, б. “б” от НПК Председателят на състава Йовка Бъчварова и съдебните заседатели С.К. и Ю
. С..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
В.К.Ц.
В законна сила от 9.7.2013г.

4

НОХД No 175/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Д.Б.,
К.К.Ц.,
Р.С.К.,
В.К.Ц.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 175 / 2011 на РС Ктоел. ИЗПРАЩА на основаие чл.43, т.3 от НПК НОХД № 175 / 2011 по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд който да разгледа делото. Определението е окончателно
В законна сила от 6.8.2013г.

5

НЧХД No 23/2012

НЧХД

Х.М.М.,
А.А.М.

Д.М.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 23.5.2013г.
Д.М.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес *** 3, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17/18.10.2008 г. в село Ябланово, община Котел причинил на частния тъжител Х.М.М. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.М., с посочени данни, за ВИНОВЕН в това, че на 17/18.10.2008 г. в село Ябланово, община Котел причинил на частния тъжител А.А. Молков лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ОСЪЖДА на основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимия Д.М.М., ЕГН **********,*** 3, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Х.М.М., ЕГН **********,***, сумата 700.00 (седемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от деня на увреждането 18.10.2008 г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер 3 000.00 лева.  ОСЪЖДА на основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимия Д.М.М., ЕГН **********,*** 3, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец А.А.М., ЕГН **********,***, сумата 500.00 (петстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените u от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от деня на увреждането 18.10.2008 г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер 2 000.00 лева.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.М.М., ЕГН **********,*** 3, ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.М., ЕГН **********,***, сумата 267.00 (двеста шестдесет и седем) лева, представляващи направени от него разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.М.М., ЕГН **********,*** 3, ДА ЗАПЛАТИ на А.А.М., ЕГН **********,***, сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляващи направени от нея разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.М.М., ЕГН **********,*** 3, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представяващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 24.6.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Определение от 30.07.2013
Наказателно дело № 392/2013
Определение № 248 от 30.07.2013 г. по ВНЧХД № 392 / 2013 - ПРЕКРАТЯВА производството по ВНЧХД № 392 / 2013 по описана Сл.ОС. ВРЪЩА делото на РС Котел за изпълнение на процедурата по чл.323 ал.1 т.1 от НПК. Определението е окончателно

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 05.11.2013
Наказателно дело № 430/2013
Решение № 128 от 05.11.2013 по внчхд № 430/ 2013г. по описа на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА присъда № 22/ 23.05.2013г. по нчхд № 23/ 2013г. на Котелски районен съд
В законна сила от 5.11.2013г.

6

НОХД No 43/2012

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Т.Н.,
Н.Д.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 25.10.2012г.
А.Т.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.Н., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със средно образование, безработен, неосъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН затова, че на 13. 09. 2011 г. в местността „Дяловете” землище на с. Градец, общ. Котел в съучастие с Н.Д.К. като извършител в нарушение на установените в Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите правила отглеждал 22 бр. растения от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 192,01 гр. с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 8,00 % на стойност 6,00 лева за грам на обща стойност 1 152,06 лева, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 354в, ал.1 вр. чл.20, ал. 2 от НК.
Н.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, с висше образование, работи като барман в пицария „ Прима” гр. Котел, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН затова, че на 13. 09. 2011 г. в местността „Дяловете” землище на с. Градец, общ. Котел в съучастие с А.Т.Н. като извършител в нарушение на установените в Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите правила отглеждал 22 бр. растения от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 192,01 гр. с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 8,00 % на стойност 6,00 лева за грам на обща стойност 1 152,06 лева, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 354в, ал.1 вр. чл.20, ал. 2 от НК.
Мотиви от 16.1.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 08.11.2013
Наказателно дело № 74/2013
Решение № 133/ 08.11.2013г. постановено по ВНОХдело № 74 / 2013г- по описа на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 41/ 25-10.2012г., постановено по нохд № 43/ 2012г. по описа на Районен съд гр. Котел.
В законна сила от 8.11.2013г.

7

НОХД No 84/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Б.П.,
Д.Х.С.,
М.Д.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 24.9.2013г.
Х.Б.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Б.П., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че през периода от края на месец октомври до началото на месец ноември 2011 г. от местността Балабановата мандра край град Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимия М.П. и използвал МПС и техническо средство, отнел чужди движими вещи - 1064 метра проводник, въздушно окачване тип АС 95 на обща стойност 3919.60 лева от владението на „ЕВН България Електроразпределение” АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са оставени без постоянен надзор и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за кражба на 736 метра проводник на стойност 2722.69 лева, извършена от началото до средата на месец ноември 2011 г.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 350/2013 г. на РС Търговище в размер на по - тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Б.П.,***, ЕГН **********, и М.Д.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, седалище и адрес *** Г. Данов 37, сумата 3919,60 (три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и шестдесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва от 31.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му размер 6642.29 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.Б.П.,***, ЕГН **********,*** 6, ЕГН **********, и М.Д.П.,***, ЕГН **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 51.67 (петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки, представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Х.Б.П.,***, ЕГН **********, и М.Д.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 156.78 (сто петдесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата една запалка и една ножица за рязане на метал, синя на цвят с пластмасови накрайници, приложени като веществено доказателство, които е послужили за извършване на престъплението, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат като вещи без стойност.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, седалище и адрес *** Г. Данов 37, 132 кг. парчета от стоманен проводник, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхранение в РС Котел.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Д.Х.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Х.С., роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес *** 6, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в края на месец ноември 2011 г., след като се сговорил предварително с подсъдимия М.Д.П. и като използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи - 20 метра проводник СВТ 3х95 на обща стойност 1893.60 лева от владението на „Инкотекс” АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 48/2012 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.Б.П.,***, ЕГН **********,*** 6, ЕГН **********, и М.Д.П.,***, ЕГН **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 51.67 (петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки, представляващи направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата една запалка и една ножица за рязане на метал, синя на цвят с пластмасови накрайници, приложени като веществено доказателство, които е послужили за извършване на престъплението, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат като вещи без стойност.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, седалище и адрес *** Г. Данов 37, 132 кг. парчета от стоманен проводник, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхранение в РС Котел.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
М.Д.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.П., роден на *** ***, с основно образование, безработен, вдовец, постоянен адрес *** 207, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че от края на месец октомври до края на месец ноември 2011 г., при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подс. Х.П. и с Д.С., като използвал МПС и техническо средство, отнел чужди движими вещи : 1064 метра проводник, въздушно окачване тип АС 95 на обща стойност 3919.60 лева от владението на „ЕВН България Електроразпределение” АД и 20 метра проводник СВТ 3х95 на обща стойност 1893.60 лева от владението на „Инкотекс” АД, всичко на обща стойност 5813.20 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били оставени без постоянен надзор и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за кражба на 736 метра проводник на стойност 2722.69 лева от владението на „ЕВН България Електроразпределение” АД, извършена през от началото до средата на месец ноември 2011 г.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 48/2012 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Б.П.,***, ЕГН **********, и М.Д.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, седалище и адрес *** Г. Данов 37, сумата 3919,60 (три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и шестдесет стотинки), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва от 31.11.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му размер 6642.29 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.Б.П.,***, ЕГН **********,*** 6, ЕГН **********, и М.Д.П.,***, ЕГН **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 51.67 (петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки, представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Х.Б.П.,***, ЕГН **********, и М.Д.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 156.78 (сто петдесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата една запалка и една ножица за рязане на метал, синя на цвят с пластмасови накрайници, приложени като веществено доказателство, които е послужили за извършване на престъплението, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат като вещи без стойност.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190, седалище и адрес *** Г. Данов 37, 132 кг. парчета от стоманен проводник, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхранение в РС Котел.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 23.10.2013г.
В законна сила от 10.10.2013г.

8

НОХД No 88/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 11.6.2013г.
М.И.П.
Подсъдимият М.И.П., български гражданин, роден на *** *** ученик в пети клас във ВУИ „Н. Й. Вапцаров гр. Завет, осъждан, постоянен адрес *** 233, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че в началото на месец януари 2012 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на повторност и като използвал техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи на стойност 142,32 лева от владението на „БТК” АД без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на вр. чл. 195, ал.1, т. 4 и т.7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т.3 от НК.  На подсъдимия М.И.П., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т. 4 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.И.П.,***, действащ със съгласието на родителите му А.М.П., ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров гр. Завет, осъждан, постоянен адрес *** 233, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 196/2010 г. и НОХД № 33/2010 г., двете на РС Котел, в размер на по - тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ, изразяващо се задължителна регистрация понастоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, като ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното по която и да е присъдите.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров гр. Завет, осъждан, постоянен адрес *** 233, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 92/2011 г., НОХД № 14/2012 г. и НОХД № 231/2011 г., всички на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 11.6.2013г.

9

НОХД No 89/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.О.М.,
Г.Й.С.,
В.А.А.,
Й.Г.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 25.4.2013г.
М.О.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.О.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14. 03. 2011 г. на пътен възел „Конак Търла” в землището на с. Мокрен, общ. Котел, в лек автомобил марка „БМВ” 318 с рег № 8009 DDC в съучастие с Г.Й.С., В.А.А. и Й.Г.Б., държал акцизни стоки без бандерол, 590 бр кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване „ и чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят не е маловажен- престъпление по чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК му налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване то свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с три години изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъда по НОХД № 1 700/2011 г. на РС Сливен в размер на по-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, която на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложена с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.О.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Г.Й.С., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, В.А.А. български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Й.Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК ОТНЕМА в полза на държавата 590 бр. кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева.    
Г.Й.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Й.С., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че на 14. 03. 2011 г. на пътен възел „Конак Тарла” в землището на с. Мокрен, общ. Котел, в лек автомобил марка „БМВ” 318 с рег № 8009 DDC в съучастие с М.О.М., В.А.А. и Й.Г.Б., държал акцизни стоки без бандерол, 590 бр кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване „ и чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят не е маловажен- престъпление по чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК му налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване то свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1от НК отлага с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.О.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Г.Й.С., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, В.А.А. български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Й.Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК ОТНЕМА в полза на държавата 590 бр. кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева.  
В.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.А., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14. 03. 2011 г. на пътен възел „Конак Тарла” в землището на с. Мокрен, общ. Котел, в лек автомобил марка „БМВ” 318 с рег № 8009 DDC в съучастие с М.О.М., Г.Й.С. и Й.Г.Б., държал акцизни стоки без бандерол, 590 бр. кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване „ и чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят не е маловажен- престъпление по чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК му налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване то свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1от НК отлага с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.О.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Г.Й.С., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, В.А.А. български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Й.Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК ОТНЕМА в полза на държавата 590 бр. кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева.  
Й.Г.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14. 03. 2011 г. на пътен възел „Конак Търла” в землището на с. Мокрен, общ. Котел, в лек автомобил марка „БМВ” 318 с рег № 8009 DDC в съучастие с М.О.М., Г.Й.С. и В.А.А., държал акцизни стоки без бандерол, 590 бр. кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване „ и чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят не е маловажен- престъпление по чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК му налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване то свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1от НК отлага с три години изпитателен срок.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.О.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Г.Й.С., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, В.А.А. български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН **********, Й.Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК ОТНЕМА в полза на държавата 590 бр. кутии цигари марка „CAPITAL” на обща стойност 4 425,00 лева.  
Мотиви от 16.5.2013г.
В законна сила от 11.5.2013г.

10

НОХД No 98/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.М.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 13.3.2013г.
Н.М.С.
Подсъдимият Н.М.С., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 275.20 лв от владението на И.С. В
. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК.  На подсъдимият Н.М.С. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинените щети са възстановени  Няма веществени доказателства  Подсъдимият Н.М. С., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60,00 (шейсет) лева.  
В законна сила от 13.3.2013г.

11

АНД No 107/2012

Административни дела

М.А.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ,
ОД НА МВР СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 24.4.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 241/15.06.2011 г. на Началника на РУ Полиция като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 23.5.2013г.

12

НОХД No 119/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.М.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 13.3.2013г.
Н.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2012 г. в с. Катунище, общ. Котел, при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи на обща стойност 350,00 лева от владението на С.Д.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал.1 , б. „а” и б. „б” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал.1 , б. „а” и б. „б” от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.    ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.М.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 ( четиридесет) лева представляваща направени по делото разноски.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 12.4.2013г.
В законна сила от 29.3.2013г.

13

АНД No 127/2012

По ЗД по пътищата

С.Н.К.

НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ,
ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 24.4.2013г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 200/24.04.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 22.5.2013г.

14

НОХД No 135/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Т.Б.,
И.К.К.,
Н.И.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 7.3.2013г.
Б.Т.Б.
Подс. Б.Т.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на наустановена дата през периода 12.01.2011 г. - 15.01.2011 г. в село Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значение на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подсъдимите И.К. и Н.Г. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 882.00 лева от владението на Х.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и вещите са възстановени на собственика им, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  На подс. Б.Т.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от присъдата на видно място в сградата на кметството в село Градец, община Котел за срок 15 дни.  Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени доброволно на пострадалото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Т.Б., ЕГН **********, със съгласието на родителите си Т.И.Б., ЕГН **********, и Д.Н.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет) лева.  
И.К.К.
Подс. И.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на наустановена дата през периода 12.01.2011 г. - 15.01.2011 г. в село Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значение на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подсъдимите Б.Б. и Н.Г. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 882.00 лева от владението на Х.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и вещите са възстановени на собственика им, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  На подс. И.К.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от присъдата на видно място в сградата на кметството в село Градец, община Котел за срок 15 дни.  Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени доброволно на пострадалото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет) лева.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия И.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 1599/2011 г. на РС Ямбол, в размер на по - тежкото от тях, а именно наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от десет месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от десет месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по НОХД № 1599/2011 г. на РС Ямбол.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
Н.И.Г.
Подс. Н.И.Г., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на наустановена дата през периода 12.01.2011 г. - 15.01.2011 г. в село Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значение на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подсъдимите И.К. и Б.Б. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 882.00 лева от владението на Х.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и вещите са възстановени на собственика им, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от Н  На подс. Н.И.Г., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от присъдата на видно място в сградата на кметството в село Градец, община Котел за срок 15 дни.  Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени доброволно на пострадалото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.И.Г., ЕГН **********, със съгласието на родителите си И.Г.Г., ЕГН **********, и Р.Н.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет) лева  
В законна сила от 7.3.2013г.

15

НОХД No 136/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.Г.,
А.А.Д.,
Л.А.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 4.4.2013г.
Д.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 28.02.2012 г. - 06.03.2012 г. в село Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на повторност и продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Л.Д. и А.Д. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 442.00 лева от владението на М.Х. без нейно съгласието с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 59/2012 г. на РС Котел, НОХД № 568/2012 г. на РС Ямбол, НОХД № 120/2012 г. на РС Котел и НОХД № 777/2012 г. на РС Велико Търново в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Д.Г., ЕГН **********,***, изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стот.), представляваща направени по делото разноски.  
А.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, ученик в пети клас, неосъждан, постоянен адрес ***4, в момента задържан по мярка за неотклонение задържане под стража в Поправителен дом Бойчиновци, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 28.02.2012 г. до 06.03.2012 г. в село Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с подсъдимия Д.Г. като извършител и като използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 54.00 лева от владението на М.Х. без нейно съгласието с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнато му обвинение по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК затова, че престъплението е извършено при условията на предварителен сговор с подс. Д.Г. и представлява немаловажен случай.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Д., ЕГН **********,***, в момента задържан по мярка за неотклонение задържане под стража в Поправителен дом Бойчиновци, със съгласието на родителите си А.С.Д., ЕГН **********, и З.Л.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стот.), представляваща направени по делото разноски.  
Л.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***4, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 28.02.2012 г. до 06.03.2012 г. в село Градец, община Котел, при условията на повторност и след като се сговорил предварително с подс. Д.Г., отнел чужди движими вещи на обща стойност 388.00 лева от владението на М.Х. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.58а от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 59/2012 г. на РС Котел, НОХД № 118/2012 г. на РС Котел, НОХД № 237/2011 г. на РС Котел и НОХД № 1639/2012 г. на РС Сливен в размер на най - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.А.Д., ЕГН **********,***, изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стот.), представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 30.4.2013г.
В законна сила от 20.4.2013г.

16

НОХД No 142/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.Г.М.,
П.П.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 5.3.2013г.
П.Г.М.
Подсъдимият П.Г.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец декември 2010 г.- 29.03.2011 г. в с. Катунище, общ. Котел при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с П.П.М. и разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 295,00 лева от владението на Х.Т.М. с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б. „б” от НК.  На подсъдимия П.Г.М., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б. „б” от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим, в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  Вещественото доказателство 1 бр. електрическа дрелка да се върне на наследниците на собственика Х.Т. Мумджев.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Г.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесетлева, представляващи направени по делото разноски  
П.П.М.
Подсъдимият П.П.М., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, извън регулация № 2, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец декември 2010 г.- 29.03.2011 г. в с. Катунище, общ. Котел, при условията на повторност, след като се сговорил предварително с П.Г.М. и разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 295,00 лева от владението на Х.Т.М., с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия П.П.М., с посочени данни за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Вещественото доказателство 1 бр. електрическа дрелка да се върне на наследниците на собственика Х.Т. Мумджев.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.П.М., ЕГН **********,***, извън регулация № 2, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 5.3.2013г.

17

АНД No 144/2012

Административни дела

В.С.Б.

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.10.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 302/ 2012 г. на Началника на Митница Бургас като законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
ОТМЕНЯ Решение № 48/25.10.2012 год. по НАХД № 144/2012 год. по описа на Районен съд гр.Котел като неправилно и незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ НП № 302/2012 год. от 12.06.2012 год. издадено от Началника на Митница Бургас, с което на В
. С. Б. е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1000 /хиляда7 лева за нарушение на чл. 126 от ЗАДС.        Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.2.2013г.

18

АНД No 147/2012

Административни дела

К.А.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ,
ОД НА МВР СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.6.2013г.
 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 33А/18.05.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 2.7.2013г.

19

АНД No 151/2012

Административни дела

ЕТ "ЗДРАВЕЦ 4"

ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - БУРГАС

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.2.2013г.
 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № СН4011 / 01.03.2012 г. на Директора на ТД на НАП Бургас.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение № 180 от 29.05.2013 г. по КАНД № 146 / 2013 на АС Сливен - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 / 11.02.2013 г. на РС Котел постановено по АНД № 151 / 2012 по описа на същия съд
В законна сила от 29.5.2013г.

20

АНД No 152/2012

Административни дела

ЕТ "ЗДРАВЕЦ 4"

ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - БУРГАС

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.10.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СН 4012/01.03.2012 г. Директора на ТД на НАП Бургас, с което на С.Р.Б. ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 300, 00 лева на основание чл. 53, вр. чл. 83, и чл. 3, ал. 2 от ЗАНН     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение № 22 / 30.01.2013 г. по КАНД № 271 / 2012 на АС Сливен - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 49 / 26.10.2012 г. на РС Котел, постановено по НАХД № 152 / 2012 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.1.2013г.

21

НОХД No 161/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Л.С.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 28.3.2013г.
Л.С.Г.
Подс. Л.С.Г., български гражданин, роден на 08.06.95 г. в град Сливен, осъждан, неженен, безработен, без образование - неграмотен, постоянен адрес ***, ЕГН **********q се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04/05.12.2011 г. в село Мокрен, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на стойност 454.52 лева от владението на П.Р.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като кражбата е извършена при условията на повторност и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  На подс. Л.С.Г., ЕГН **********, с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика П.Р.Д. 20 кг. медни проводници и медни жици от намотки и един ръчен часовник с бял циферблат с надпис „HOLDEN”, намиращи се на съхранение в РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.С.Г., ЕГН **********, със съгласието на майка му А.М.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шестдесет) лева.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Л.С.Г., български гражданин, роден на 08.06.95 г. в град Сливен, осъждан, неженен, безработен, без образование - неграмотен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 161/2012 г. на РС Котел и НОХД № 29/2012 г. на РС Сливен, в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 28.3.2013г.

22

НОХД No 162/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.К.,
И.В.К.,
Д.Д.К.,
Д.Д.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 11.4.2013г.
Г.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.К., български гражданин, роден на *** *** със завършен пети клас, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2011 г. в село Градец, община Котел, при условията на повторност и след като се сговорил предварително с подсъдимите И.В., Д.К. и Д.К. и като използвал МПС, отнел чужда движима вещ (23 м. телефонен кабел) на стойност 1 283.40 лева от владението на „БТК” АД без съгласието на представителя на дружеството с намерение противозаконно я присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 148/2011 г. на РС Котел в размер на по – тежкото от двете, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по присъдата по НОХД № 148/2011 г. на РС Котел.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика „БТК” АД 25 кг. меден проводник и 5 кг. оловна изолация, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхрание в РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Г.Д.К., И.В.К., Д.Д.К. и Д.Д.К., всички с посочени данни, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 15.00 (петнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
И.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.К., български гражданин, роден на ***г. в гр. Севлиево, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2011 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Г.К., Д.К. и Д.К. и като използвал МПС, отнел чужда движима вещ (23 м. телефонен кабел) на стойност 1 283.40 лева от владението на „БТК” АД без съгласието на представителя на дружеството с намерение противозаконно я присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 148/2011 г. на РС Котел в размер на по – тежкото от двете, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика „БТК” АД 25 кг. меден проводник и 5 кг. оловна изолация, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхрание в РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Г.Д.К., И.В.К., Д.Д.К. и Д.Д.К., всички с посочени данни, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 15.00 (петнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Д.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, със завършен четвърти клас, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***3, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2011 г. в село Градец, община Котел, при условията на повторност и след като се сговорил предварително с подсъдимите Г.К., И.В. и Д.К. и като използвал МПС, отнел чужда движима вещ (23 м. телефонен кабел) на стойност 1 283.40 лева от владението на „БТК” АД без съгласието на представителя на дружеството с намерение противозаконно я присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 148/2011 г. на РС Котел в размер на по – тежкото от двете, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по присъдата по НОХД № 148/2011 г. на РС Котел.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика „БТК” АД 25 кг. меден проводник и 5 кг. оловна изолация, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхрание в РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Г.Д.К., И.В.К., Д.Д.К. и Д.Д.К., всички с посочени данни, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 15.00 (петнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Д.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***3, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2011 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Г.К., И.В. и Д.К. и като използвал МПС, отнел чужда движима вещ (23 м. телефонен кабел) на стойност 1 283.40 лева от владението на „БТК” АД без съгласието на представителя на дружеството с намерение противозаконно я присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 148/2011 г. на РС Котел в размер на по – тежкото от двете, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика „БТК” АД 25 кг. меден проводник и 5 кг. оловна изолация, приложени като веществени доказателства, намиращи се на съхрание в РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Г.Д.К., И.В.К., Д.Д.К. и Д.Д.К., всички с посочени данни, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 15.00 (петнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 7.5.2013г.
В законна сила от 27.4.2013г.

23

НОХД No 164/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.И.Б.,
П.И.Б.,
И.И.М.,
И.И.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 5.3.2013г.
Х.И.Б.
Подсъдимият Х.И.Б., български гражданин, роден на *** *** с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, като използвал МПС-товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № А 3260 КА и като се сговорил предварително с подсъдимите П.И.Б., И.И.М. и И.И.Б., отнел чужди движими вещи – 86 кв. м. градешки плочи на стойност 1 290,00 лева от владението на „Строй консулт” ЕООД гр. Сливен, без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и равностойността на отнетите вещи е възстановена на собственика им – престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК.  На подсъдимия Х.И.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т.3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените имуществени вреди в размер на 1 290,00 лева са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.И.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 18.75 (осемнадесет лева и седемдесет и пет стот.), представляващи направени по делото разноски.  
П.И.Б.
Подсъдимият П.И.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, като използвал МПС-товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № А 3260 КА и като се сговорил предварително с подсъдимите Х.И.Б., И.И.М. и И.И.Б., отнел чужди движими вещи – 86 кв. м. градешки плочи на стойност 1 290,00 лева от владението на „Строй консулт” ЕООД гр. Сливен без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и равностойността на отнетите вещи е възстановена на собственика им – престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК.  На подсъдимия П.И.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т.3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените имуществени вреди в размер на 1 290,00 лева са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. П.И.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 18.75 (осемнадесет лева и седемдесет и пет стот.), представляваща направени по делото разноски.  
И.И.М.
Подсъдимият И.И.М., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, като използвал МПС-товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № А 3260 КА и като се сговорил предварително с подсъдимите Х.И.Б., П.И.Б. и И.И.Б., отнел чужди движими вещи – 86 кв. м. градешки плочи на стойност 1 290,00 лева от владението на „Строй консулт” ЕООД гр. Сливен без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и равностойността на отнетите вещи е възстановена на собственика им – престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК.  На подсъдимия И.И.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т.3, т. 4, и т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените имуществени вреди в размер на 1 290,00 лева са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.И.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 18.75 (осемнадесет лева и седемдесет и пет стот.), представляваща направени по делото разноски.  
И.И.Б.
Подсъдимият И.И.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, като използвал МПС-товарен автомобил „Форд Транзит” с рег. № А 3260 КА и като се сговорил предварително с подсъдимите Х.И.Б., П.И.Б. и И.И.М., отнел чужди движими вещи – 86 кв. м. градешки плочи на стойност 1 290,00 лева от владението на „Строй консулт” ЕООД гр. Сливен без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и до равностойността на отнетите вещи е възстановена на собственика им – престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК.  На подсъдимия И.И.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените имуществени вреди в размер на 1 290,00 лева са изцяло възстановени  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.И.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 18.75 (осемнадесет лева и седемдесет и пет стот.), представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 5.3.2013г.

24

НОХД No 166/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.С.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 26.3.2013г.
А.С.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.С., български гражданин, роден на *** г. в гр. Карнобат, със средно образование, неженен, безработен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец ноември - месец декември 2011 г. в село Пъдарево, община Котел, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 160.00 лева от владението на Ж
. К., собственост на Д.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от седем месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от седем месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., ЕГН **********,***, сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 160.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия А.С.С., ЕГН **********,***, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 218.25 (двеста и осемнадесет лева и двадесет и пет стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 23.4.2013г.
В законна сила от 11.4.2013г.

25

НОХД No 169/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.А.,
Г.З.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 23.4.2013г.
М.Х.А.
Подс. М.Х.А., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07/08.04.2012 г. в с. Тича, общ. Котел, чрез използване на технически средства (кирка и шило) и след като предварително се сговорил с подс. Г.З.К., отнел чужди движими вещи (2 бр. паметни плочи от паметник на загиналите във войните от с. Тича) на стойност 1 500,00 лева от владението на Община Котел без съгласието на представителя u с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били без постоянен надзор и случаят не е маловажен – престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК.  На подс. М.Х.А., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.  Причинените щети са възстановени на ощетеното юридическо лице.  Приложените веществени доказателства 5 бр. арматурни железа и 2 бр. паметни плочи от паметник на загиналите във войните от с. Тича, общ. Котел, да се върнат на Община Котел, а 1 бр. кирка със счупен сап и 1бр. метално шило с шестоъгълна форма да се унищожат след одобряване на споразумението като вещи без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.Х.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет) лв., представляващи направени по делото разноски.  
Г.З.К.
Подсъдимият Г.З.К., български гражданин, роден на *** *** със средно образование, безработен, съжителства на семейни начала, неосъждан, гр. Сливен кв. „Сини камъни” № 1, вх. Б, ет. 6, ап. 18, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07/08.04.2012 г. в с. Тича, общ. Котел, чрез използване на техническо средство (кирка и шило) и след като предварително се сговорил с подс. М.Х.А., отнел чужди движими вещи (2 бр. паметни плочи от паметник на загиналите във войните от с. Тича) на стойност 1 500,00 лева от владението на Община Котел без съгласието на представителя u с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били без постоянен надзор и случаят не е маловажен – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК.  На подс. Г.З.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.  Причинените щети са възстановени на ощетеното юридическо лице.  Приложените веществени доказателства 5 бр. арматурни железа и 2 бр. паметни плочи от паметник на загиналите във войните от с. Тича, общ. Котел, да се върнат на Община Котел, а 1 бр. кирка със счупен сап и 1бр. метално шило с шестоъгълна форма да се унищожат след одобряване на споразумението като вещи без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Г.З.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет) лв., представляващи направени по делото разноски  
В законна сила от 23.4.2013г.

26

НОХД No 170/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.С.Р.,
А.Д.С.,
К.И.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.3.2013г.
П.С.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.Р., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неосъждан, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23/24.04.2011 г. в село Мокрен, община Котел, в съучастие с подсъдимите А.С. и К.С., като извършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 420.00 лева от владението на Р.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК затова, че кражбата е извършена при условията на предварителен сговор.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите П.С.Р., ЕГН **********,***, А.Д.С., ЕГН **********,***, К.И.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Р.Р.Р., ЕГН **********,*** Стамболийски 1, сумата 420.00 (четиристотин и двадесет) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия П.С.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 59.34 (петдесет и девет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите П.С.Р., ЕГН **********,***, А.Д.С., ЕГН **********,***, К.И.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
А.Д.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неосъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23/24.04.2011 г. в село Мокрен, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие с подсъдимите П.Р. и К.С., като извършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 420.00 лева от владението на Р.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от десет месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от десет месеца, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК затова, че кражбата е извършена при условията на предварителен сговор.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите П.С.Р., ЕГН **********,***, А.Д.С., ЕГН **********,***, К.И.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Р.Р.Р., ЕГН **********,*** Стамболийски 1, сумата 420.00 (четиристотин и двадесет) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия А.Д.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 59.34 (петдесет и девет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите П.С.Р., ЕГН **********,***, А.Д.С., ЕГН **********,***, К.И.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
К.И.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неосъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23/24.04.2011 г. в село Мокрен, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие с подсъдимите П.Р. и А.С., като извършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 420.00 лева от владението на Р.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от десет месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от десет месеца, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК затова, че кражбата е извършена при условията на предварителен сговор.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите П.С.Р., ЕГН **********,***, А.Д.С., ЕГН **********,***, К.И.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Р.Р.Р., ЕГН **********,*** Стамболийски 1, сумата 420.00 (четиристотин и двадесет) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия К.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 59.34 (петдесет и девет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите П.С.Р., ЕГН **********,***, А.Д.С., ЕГН **********,***, К.И.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 11.3.2013г.
В законна сила от 21.3.2013г.

27

НОХД No 172/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.Д.Т.,
Н.Н.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 16.4.2013г.
С.Д.Т.
Подсъдимия С.Д.Т., бълг. гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, пост. адрес *** Вавов 1, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода 27.02.2012 г. - 01.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, след като се сговорил предварително с подс. Н.Н.И. и като използвал моторно превозно средство (микробус „Фолксваген Каравел” с рег. № СН6509СА), отнел чужди движими вещи (3 бр. метални врати) на обща стойност 252.00 лева от владението на „Строй-консулт”ЕООД гр. Сливен без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  На подсъдимия С.Д.Т., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т.5, вр. чл. 194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  По делото не са приложени веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Д.Т., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 30,00 (тридесет) лева.  
Н.Н.И.
Подсъдимият Н.Н.И., бълг. гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, пост. адрес *** 455, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода 27.02.2012 г. - 01.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, след като се сговорил предварително с подс. С.Д.Т. и като използвал моторно превозно средство (микробус „Фолксваген Каравел” с рег. № СН6509СА), отнел чужди движими вещи (3 бр. метални врати) на обща стойност 252.00 лева от владението на „Строй-консулт” ЕООД гр. Сливен без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Н.Н.И., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 195, ал.1 т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  По делото не са приложени веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Н.Н.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 30,00 (тридесет) лева.  
В законна сила от 16.4.2013г.

28

АНД No 174/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Р.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.3.2013г.
В.Р.И.
ПРИЗНАВА В.Р.И., български гражданин, роден на ***г. в гр. Омуртаг, с основно образование, неосъждан, безработен, съжителства на съпружески начала, пост адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2012 г. в град Котел е управлявал МПС без съответно свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 28.3.2013г.
В законна сила от 17.4.2013г.

29

АНД No 175/2012

Административни дела

Д.Х.Д.

НАЧАЛНИК ОО "КД-ДАИ"-СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000281 / 18.07.2012 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ”Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 1.3.2013г.

30

НЧХД No 177/2012

НЧХД

К.И.Й.

Р.М.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 2.7.2013г.
Р.М.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.М.Т., български гражданин, роден на *** ***, неосъждан, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 15.07.2012 г. в село Топузево, община Котел причинил на тъжителя К.И.Й. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което ГО ОПРАВДАВА по повгинатото с частната тъжба обвинение за извършено по чл.130, ал.1 от НК престъпление.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от Къмет И.Й., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***. Павлов 12, адв. М.Г., против подсъдимия Р.М.Т., с посочени данни, за сумата 8 000.00 лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва от 15.07.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК частния тъжител Къмет И.Й., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***. Павлов 12, адв. М.Г., ДА ЗАПЛАТИ на подсъдимия Р.М.Т., ЕГН **********,***, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 23.7.2013г.
В законна сила от 18.7.2013г.

31

АНД No 181/2012

Административни дела

С.Н.Б.

НАЧАЛНИК НА ОО "КД-ДАИ" СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000284 / 18.07.2012 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ”Сливен като неправилно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 6.3.2013г.

32

АНД No 189/2012

Административни дела

ЕТ ГРИВАС-4- КОСТА ГРИВОВ

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.7.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 202002236 от 16.07.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Сливен, с което на ЕТ „Гривас-4-К.Г.”, ЕИК 119038293, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Гавраил Кръстевич № 2, представлявано от К.Н.Г., ЕГН **********, в качеството му на работодател, на основание чл. 416 ал. 5 и във връзка с чл. 414 ал. 3 от КТ му е наложена имуществена санкция глоба в размер на 1 500.00 лв. за нарушение на чл. 63 ал. 2 от КТ, като неоснователно и незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 17.12.2013
Наказателно дело № 273/2013
РЕШЕНИЕ № 332 / 17.12.2013 г. по КАНД № 273 / 2013 на АС Сливен - ОТМЕНЯ Решение № 50/17.07.2013 година по АНД № 189/2012 година по описа на Районен съд гр. Котел, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ПОТВЪРЖДАВА НП № 202002236 от 16.07.2012 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Сливен, с което на ЕТ "Гривас - 4 - Коста, Гривов" -гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. "Гаврил Кръстевич" № 2, представлявано от К
. Н. Г. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.12.2013г.

33

НОХД No 191/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.И.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 19.9.2013г.
К.И.К.
Подсъдимият К.И.К., роден на *** г. в гр. София, живущ ***, български гражданин, с незавършено начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец май 2012 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 275.80 лв от владението на ГППМП- Сливен с представител д-р Г
.Х.П. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК.  На подсъдимия К.И.К. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият К.И.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева  
В законна сила от 19.9.2013г.

34

НОХД No 197/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.П.А.,
П.Н.А.,
Й.М.Й.,
Д.Н.М.,
М.А.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 9.4.2013г.
В.П.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че на неустановена дата през периода от 03 до 06.04.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите П.А., Й.Й., Д.М. и М.М. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 700.92 лева от владението на НУФИ „Филип Кутев” без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.П.А., ЕГН **********,*** 16, П.Н.А.,***, Й.М.Й., ЕГН **********,*** 7, Д.Н.М., ЕГН **********,*** Долчинков 10А, и М.А.М., ЕГН **********,*** 4, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 10.00 (десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  
П.Н.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че на неустановена дата през периода от 03 до 06.04.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите В.А., Й.Й., Д.М. и М.М. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 700.92 лева от владението на НУФИ „Филип Кутев” без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.П.А., ЕГН **********,*** 16, П.Н.А.,***, Й.М.Й., ЕГН **********,*** 7, Д.Н.М., ЕГН **********,*** Долчинков 10А, и М.А.М., ЕГН **********,*** 4, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 10.00 (десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  
Й.М.Й.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.М.Й., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че на неустановена дата през периода от 03 до 06.04.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите В.А., П.А., Д.М. и М.М. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 700.92 лева от владението на НУФИ „Филип Кутев” без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.П.А., ЕГН **********,*** 16, П.Н.А.,***, Й.М.Й., ЕГН **********,*** 7, Д.Н.М., ЕГН **********,*** Долчинков 10А, и М.А.М., ЕГН **********,*** 4, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 10.00 (десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  
Д.Н.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.М., български гражданин, роден на ***г***, със средно образование, работи като спасител при бедствия и аварии при Община Котел, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че на неустановена дата през периода от 03 до 06.04.2012 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите В.А., П.А., Й.Й. и М.М. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 700.92 лева от владението на НУФИ „Филип Кутев” без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.П.А., ЕГН **********,*** 16, П.Н.А.,***, Й.М.Й., ЕГН **********,*** 7, Д.Н.М., ЕГН **********,*** Долчинков 10А, и М.А.М., ЕГН **********,*** 4, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 10.00 (десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  
М.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М., български гражданин, роден на *** ***, ученик в ХІ клас в СОУ „Г.С.Раковски” Котел, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че на неустановена дата през периода от 03 до 06.04.2012 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подсъдимите В.А., П.А., Й.Й. и Д.М. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 700.92 лева от владението на НУФИ „Филип Кутев” без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.П.А., ЕГН **********,*** 16, П.Н.А.,***, Й.М.Й., ЕГН **********,*** 7, Д.Н.М., ЕГН **********,*** Долчинков 10А, и М.А.М., ЕГН **********,*** 4, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 10.00 (десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  
Мотиви от 30.5.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 08.10.2013
Наказателно дело № 402/2013
Решение № 106 / 08.10.2013 г. по ВНОХД № 402 / 2013 на ОС Сливен - ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 15/09.04.2013г, постановена по НОХД № 197/2012г по описа на РС- Котел.   Решението не подлежи на касационно обжалване и протестиране.    
В законна сила от 8.10.2013г.

35

АНД No 201/2012

Административни дела

Д.К.К.

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 375 / 2012 г. от 12.09.2012 г. издадено от началника на митница гр. Бургас, с което на Д.К.К., ЕГН **********,*** , с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 1000, 00 лв. , като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение № 193 / 07.06.2013 г. по КАНД № 144 / 2013 на АС Сливен - ОТМЕНЯ Решение № 1/16.01.2013 г., постановено по АНД № 201 по описа за 2012 год. на Районен съд Котел.  ПОТВЪРЖДАВА НП № 375/2012 год. на Началник Митница -гр.Бургас, с което за нарушение на чл.126 от ЗАДС, на Д
. К. К. с ЕГН *********** е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките предмет на нарушението -- 80 /осемдесет/ бр. кутии цигари марка „КГМО", като правилно и законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.6.2013г.

36

НОХД No 205/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.С.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 26.3.2013г.
К.С.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.Г., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13/14.11.2011 г. в село Градец, община Котел, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 1 300.00 лева от владението на М.К. и К.К. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.2 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия К.С.Г., ЕГН **********,***, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ДА ЗАПЛАТИ на М.З.К., ЕГН **********,*** 562, сумата 700.00 (седемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия К.С.Г., ЕГН **********,***, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 233.00 (двеста тридесет и три) лева, представляващи направени по делото разноски и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 10.4.2013г.
В законна сила от 11.4.2013г.

37

АНД No 210/2012

По ЗД по пътищата

Х.П.Х.

НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ,
ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 24.4.2013г.
НП-отмененоПОТВЪРЖДАВА НП № 459/12.09.2012 г. в частта му, в която на Х.П.Х., ЕГН **********,*** Берон 9, на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДП е било наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено от него нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП.  ОТМЕНЯ НП № 459/12.09.2012 г. в частта му, в която на Х.П.Х., ЕГН **********,*** Берон 9, на основание чл.174, ал.3 от ЗДП са били наложени административни наказания 500.00 лева глоба и 12 месеца лишаване от право да се управлява МПС за извършено от него нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДП, както и в частта му, в която е постановено отнемане на 10 контролни точки на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 24.5.2013г.

38

НОХД No 211/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Д.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 28.3.2013г.
М.Д.Д.
Подсъдимата М.Д.Д., българска гражданка, родена на *** *** Търново, постоянен адрес ***, с незавършено начално образование, неосъждана, съжителства на съпружески начала, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 22.07.2011 г. в село Градец, община Котел, чрез използване на техническо средство – кирка, отнела чужда движима вещ – 8 метра електрически проводник NYY 3х25+16 на стойност 233.60 лева от владението на С.И.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.  На подсъдимата М.Д.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приложени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата М.Д.Д.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.    
В законна сила от 28.3.2013г.

39

НОХД No 212/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.С.К.,
Е.Д.Ч.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 20.2.2013г.
Н.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата Н
. С.К. българска гражданка, родена на *** г. в гр. Карнобат, неграмотна, безработна, омъжена, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в тава, че през месец октомври 2011 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушила преграда здрво направена за защита на имот и след като се сговорила предварително в немаловажен случай с Е.Д.Ч. отнела чужди движими вещи на обща стойност 471,00 лева от владението на К. Н.Н. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК u налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.С.К., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Карнобат, неграмотна, безработна, омъжена, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********и Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, безработна, неграмотна, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
Е.Д.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, безработна, неграмотна, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че през месец октомври 2011 г. в с. Градец, общ. Котел като разрушила преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорила предварително в немаловажен случай с Николина С.К. отнела чужди движими вещи на обща стойност 471,00 лева от владението на Кина Н.Н. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК u налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.С.К., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Карнобат, неграмотна, безработна, омъжена, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********и Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, безработна, неграмотна, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 1.3.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.

40

АНД No 213/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.Й.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.3.2013г.
П.Й.Д.
ПРИЗНАВА П.Й.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, разведен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 05.10.2012 г. в град Котел си служил с две регистрационни табели с № Н 8251 АК, издадени за лек автомобил „Опел кадет”, като ги поставил на товарен автомобил „Урал”, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 28.3.2013г.
В законна сила от 18.4.2013г.

41

АНД No 215/2012

По ЗД по пътищата

Н.Р.Ч.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.4.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 514/12.09.2012 г. на Началника на РУ Полиция в частта му, в която на жалбоподателя Н.Р.Ч., ЕГН **********,***, на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДП е наложено наказание глоба в размер на 200.00 лева за извършено от него административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДП, като НАМАЛЯВА наказанието глоба от 200.00 лева на 50.00 лева, а наказателното постановлението в частта му, в която жалбоподателя Н.Р.Ч., с посочени данни, е признат за виновен, че е извършил административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДП ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно.  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 514/12.09.2012 г. на Началника на РУ Полиция в частта му, в която на жалбоподателя Н.Р.Ч., с посочени данни, на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДП е наложено наказание глоба в размер на 300.00 лева за извършено от него административно нарушение по чл.150 от ЗДП, като НАМАЛЯВА наказанието глоба от 300.00 лева на 100.00 лева, а наказателното постановлението в частта му, в която жалбоподателя Н.Р.Ч., с посочени данни, е признат за виновен, че е извършил административно нарушение по чл.140 от ЗДП ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 23.5.2013г.

42

НОХД No 216/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.К.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 27.2.2013г.
М.К.К.
Подсъдимият М.К.К., роден на *** ***, общ.Котел, ул. ”9-ти септември”, № 20, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН **********, през периода месец май-месец юли 2012 г. в с.Мокрен, общ.Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство /маркуч/, отнел чужди движими вещи на обща стойност 283.60 лв. от владението на Д.Д.С. и К.И.Б., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно. С деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл.  На подсъдимия М.К.К., със снета самоличност на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години.  Причинените имуществени вреди в резултат на престъплението в размер на 130.00 лв. са изцяло възстановени.  Подсъдимият М.К.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80,00 (осемдесет) лева.  
В законна сила от 27.2.2013г.

43

ЧНД No 218/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.М.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.2.2013г.
Д.М.Г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на Д.М.Г., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, женен, осъждан, изтърпяващ присъда в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, e е осъден по присъди по НОХД 333/2011 на РС Стара Загора, по НОХД 251/2011 г. на РС Айтос, по НОХД 247/2011г. на РС Карнобат НОХД 256/2011г. на РС Карнобат НОХД 283/2011 на РС Карнобат НОХД 469/2011 на РС Карнобат, НОХД 510/2011г. на РС Айтос НОХД 1563/2011 на РС Сливен, по НОХД 469/2012г. на РС Сливен по НОХД 65/2012г. на РС Котел по НОХД 777/2012г. на РС Велико Търново НОХД 121/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно две години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.     На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА с три месеца определеното наказание.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 15.3.2013г.

44

ЧНД No 220/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.М.П.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.2.2013г.
В.М.П.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на В.М.П., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, в момента търпи присъда в затвора в Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН ********** общо наказание по определение по споразумение от 22.05.2012 г. по НОХД 469/12 г. на РС Сливен, по присъда № 22/29.05.2012 г. по НОХД № 99/12 г. на РС Айтос, по определение по споразумение № 34/12.07.2012 г. по НОХД № 65/12 г на РС Котел, по присъда № 31/12.06.2012 г. по НОХД № 109/12 г. на РС Котел, по присъда по НОХД 777/12 г. на РС В. Търново и по присъда по НОХД 123/12 на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от две години и осем месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие/ от закрит тип.   На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание по която и да е от присъдите.  На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА размера на така определеното общо наказание лишаване от свобода с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 15.3.2013г.

45

АНД No 226/2012

По ЗД по пътищата

Н.Х.П.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.4.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 512/12.09.2012 г. на Началника на РУ Полиция като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 23.5.2013г.

46

НОХД No 229/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.М.К.,
Р.Р.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.3.2013г.
С.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.К., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, осъждан, работи като дървосекач, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.12.2011 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимия Р.С., като извършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 174.20 лева от владението на С.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седчично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК затова, че кражбата е извършена при условията на повторност и предварителен сговор.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите С.М.К., ЕГН **********,***, и Р.Р.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на С.М.Б., ЕГН **********,*** 19, сумата 174.20 (сто седемдесет и четири лева и двадесет стот.), представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия С.М.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 38.15 (тридесет и осем лева и петнадесет стот.) лева, представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК подсъдимите С.М.К., ЕГН **********,***, и Р.Р.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Р.Р.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Р.С., български гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, не работи, неженен, осъждан, изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.12.2011 г. в село Градец, при условията на повторност, след като се сговорил предварително с подсъдимия С.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 174.20 лева от владението на С.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, като поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му наказание наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите С.М.К., ЕГН **********,***, и Р.Р.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на С.М.Б., ЕГН **********,*** 19, сумата 174.20 (сто седемдесет и четири лева и двадесет стот.), представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Р.Р.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 38.15 (тридесет и осем лева и петнадесет стот.), представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК подсъдимите С.М.К., ЕГН **********,***, и Р.Р.С., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 8.3.2013г.
В законна сила от 21.3.2013г.

47

НОХД No 231/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Б.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 4.4.2013г.
Б.Б.Г.
Подсъдимият Б.Б.Г., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, женен, дървосекач, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2012 г. в село Градец, община Котел, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с ДК № А3348ВМ, без съответното свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 21 от 04.04.2012 г. на Началника на РУ Полиция Малко Търново, влязло в законна сила на 08.06.2012 г., за управление на МПС без свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На подсъдимия Б.Б.Г., със снета самоличност, за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, при условията на чл.55, ал.2, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с периодичност на подписванията пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и четири месеца; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.  С деянието няма причинени щети.  По делото няма направени разноски.  
В законна сила от 4.4.2013г.

48

АНД No 232/2012

Административни дела

М.В.Р.

КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 232/2012 г. на РС Котел поради неотстраняване в срок на нередовностите на жалбата.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС Сливен с касационна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на административнонаказващия орган.  
В законна сила от 19.3.2013г.

49

АНД No 233/2012

Административни дела

М.В.Р.

КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 125/03.08.2012 г. на Кмета на Община Котел – гр. Котел, с което на М.В.Р. ЕГН **********,***, му е наложено глоба в размер на 100,00 лева за това, че на 17.07.2012 г. в 13:30 ч. е пуснал свободно своите животни -3 бр. крави да пасат по тротоара на централната улица „Ст. Бъчваров” на с. Медвен.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 26.6.2013г.

50

НОХД No 235/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.С.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 12.9.2013г.
А.С.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.С., български гражданин, роден на *** г. в гр. Карнобат, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.10.2012 г. в село Пъдарево, община Котел отнел чужди движими вещи на обща стойност 50.00 лева от владението на Ж
. К., собственост на Д.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 от НК и чл.54 от НК му наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 166/2012 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от седем месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от седем месеца, като на ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното наказание по НОХД № 166/2012г. на РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., ЕГН **********,***, сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия А.С.С., ЕГН **********,***, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 88.00 (осемдесет и осем) лева, представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 13.9.2013г.
В законна сила от 28.9.2013г.

51

ЧНД No 236/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.З.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.12.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на Г.З.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** общо наказание по определените по споразумение от 13.07.2011 г. по НОХД № 202/2011 г на РС Карнобат, присъда № 4/19.01.2012 г. по НОХД № 510/11 г. на РС Айтос, присъда № 257/20.03.2012 г. по НОХД №1563/11 г. на РС Сливен, присъда № 29/27.06.2012 г. по НОХД № 173/12 г. на РС Айтос, присъда № 37/26.09.2012 г. по НОХД № 96/12 на РС Котел, присъда № 40/17.10.2012 г. по НОХД № 121/12 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от две години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА с шест месеца определеното общо наказание.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
Г.З.Б.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на Г.З.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** общо наказание по определените по споразумение от 13.07.2011 г. по НОХД № 202/2011 г на РС Карнобат, присъда № 4/19.01.2012 г. по НОХД № 510/11 г. на РС Айтос, присъда № 257/20.03.2012 г. по НОХД №1563/11 г. на РС Сливен, присъда № 29/27.06.2012 г. по НОХД № 173/12 г. на РС Айтос, присъда № 37/26.09.2012 г. по НОХД № 96/12 на РС Котел, присъда № 40/17.10.2012 г. по НОХД № 121/12 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от две години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА с шест месеца определеното общо наказание.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 3.1.2013г.

52

НОХД No 237/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.А.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 20.2.2013г.
Д.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.К., български гражданин, роден на *** *** Търново, с начално образование, безработен, вдовец, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец юли 2012 г.в местността „Вития” в землището на гр. Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление отнел чужди движими вещи на обща стойност 387,00 лева от владението на „Аварийно монтьорски възстановителен център” гр. Бургас без съгласието на представителя им с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т.1 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1 б.”а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т.1 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1 б.”а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор / затворническо общежитие/ от закрит тип.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.А.К., български гражданин, роден на *** *** Търново, с начално образование, безработен, вдовец, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 11.4.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.

53

АНД No 239/2012

По ЗГ и ЗЛОД

И.К.И.

ДИРЕКТОРА НА РДГ - ГР. СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.9.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1057/24.10.2012 г. на Директора на РДГ Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 26.10.2013г.

54

АНД No 240/2012

Административни дела

А.Ж.К.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 20-025 / ЗО.О7.2012 г. на Началника на РЦ „Рибарство и контрол-Югоизточна България", сектор „Рибарство и контрол" Сливен при ГД „Рибарство и контрол" към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), като неправилно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2013
Наказателно дело № 237/2013
Решение № 304 от 29.10.2013г. по канд № 237/ 2013г. по описа на Адм. съд град Сливен ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40 / 17.06.2013г. постановено по АНД № 240/ 2012г. по описа на КРС.
В законна сила от 29.10.2013г.

55

АНД No 241/2012

Административни дела

А.Ж.К.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20-026/30.07.2012 г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” на ИАРА гр. Сливен, с което на А.Ж.К. ЕГН **********,*** е наложено наказание глоба в размер на 300 лева и обезщетение 150 лева.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 5/22.01.2013Г. на РС котел постановено по нахд № 241/2012г-
В законна сила от 18.4.2013г.

56

АНД No 243/2012

Административни дела

ЕТ"ГРАДЕШКИ КАМЪК - ЖИВКА ДИМИТРОВА"

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-2002379/22.10.2012 г. на Директора Дирекция „Инспекция по труда” Сливен, с което на ЕТ „Градешки камък- Ж.Д.” представлявано от Ж.С.Д. ЕГН **********,*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 20 000,00 лева на основание чл. 416, ал.5 вр. чл. 415, ал. 2 от КТ.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 11.10.2013
Наказателно дело № 224/2013
Решене № 287 / 11.10.2013 г. по КАНХ № 224 / 2013 на АС Сливен - ОТМЕНЯ Решение № 28/22.05.2013 г., постановено по АНД № 243/2012 г. по описа на Котелския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА,  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-2002379/22.10.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция но труда" - Сливен, с което на ЕТ „Градешки камък -- Живка Димитрова" - с. Градец, община Котел, ЕИК 119656076. с наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 20 000,00 лв. (двайсет хиляди лева) на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 415, ал. 2 от КТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 11.10.2013г.

57

НОХД No 244/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.С.Г.,
С.Р.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 20.2.2013г.
К.С.Г.
 ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, неграмотен, безработен- излежава наказание в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10/11. 12. 2011г. в с. Градец, общ. Котел при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.Р.Л. отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 450,00 лева от владението на С.С.М. и И.Я.Д. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1 б”а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1 б”а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с една трета, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите К.С.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, неграмотен, безработен- излежава наказание в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и С.Р.Л., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен- излежава наказание в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 233,00 (двеста тридесет и три) лева представляваща направени по делото разноски.  
С.Р.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.Л., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен- излежава наказание в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че на 10/11.12.2011 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с К.С.Г. отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 450,00 лева от владението на С.С.М. и И.Я.Д. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание  чл. 195, ал.1, т.5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затвор /затворническо общежитие/ от открит тип.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите К.С.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, неграмотен, безработен- излежава наказание в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и С.Р.Л., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен- излежава наказание в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 233,00 (двеста тридесет и три) лева представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 12.4.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.

58

НОХД No 247/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Н.Д.,
Д.Д.Г.,
Л.А.Д.,
А.А.Д.,
С.К.Т.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 17.4.2013г.
И.Н.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Н. Д., И.Н.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***25, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че през периода 15.02.2012 г. – 09.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Л.А.Д., А.А.Д. и Д.Д.Г. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на стойност 205,00 лева от владението на С.И.С. и И.М.К. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1 отлага с три години изпитателен срок.  ПРИСПАДА на основание чл. 59 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража считано от 15.03.2013 г. до 17.04.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите И.Н.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***25, ЕГН **********;  Д.Д.Г., български гражданин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан - излежава наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; С.К.Т., роден на *** г. в гр. София, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 154,00 (сто петдесет и четири) лева представляваща направени по делото разноски.  
Д.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Г., български гражданин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан - излежава наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че през периода 13. 01. 2012 г. – 09.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.К.Т., Л.А.Д., А.А.Д. и И.Н.Д., като използвал техническо средство /кирка и ножовка/, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 803,00 лева от владението на БТК АД-с представител Х.А.Ч. – началник „ Кабелен район- Сливен”, Г.А.Ц., С.И.С. и И.М.К. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затвор/затворническо общежитие от открит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 59/2012 г. на РС Котел, НОХД 568/2012 г. на РС Ямбол, НОХД 120/2012 г. на РС Котел, НОХД № 777/2012 г. на РС Велико Търново в размер на най-тежкото от тях, а именно една година и четири месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затвор/затворническо общежитие от открит тип, като ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК изцяло изтърпяното наказание, по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите И.Н.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***25, ЕГН **********;  Д.Д.Г., български гражданин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан - излежава наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; С.К.Т., роден на *** г. в гр. София, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 154,00 (сто петдесет и четири) лева представляваща направени по делото разноски.  
Л.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че през периода 13.01. 2012 г. -09.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.К.Т., Д.Д.Г., А.А.Д. и И.Н.Д., като използвал техническо средство / кирка и ножовка/ и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 803,00 лева от владението на БТК АД с представител Х.Ч. – Началник „Кабелен район – Сливен”, Г.А.Ц., С.И.С. и И.М.К. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл. 195, ал.1 , т. 3, 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 , т. 3, 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода , което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 59/ 2012 г.; НОХД 118/2012 г.; НОХД 237/2011 г. всичките на РС Котел и по присъда по НОХД № 1639/2012 г. на РС Сливен в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип, като ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК изцяло изтърпяното наказание, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 59 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, до привеждане на присъдата в сила считано от 22.03.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите И.Н.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***25, ЕГН **********;  Д.Д.Г., български гражданин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан - излежава наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; С.К.Т., роден на *** г. в гр. София, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 154,00 (сто петдесет и четири) лева представляваща направени по делото разноски.  
А.А.Д.
Признава подсъдимия А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 13. 01. 2012 г. – 09.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел макар и непълнолетен но като могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.К.Т., Л.А.Д., Д.Д.Г. и И.Н.Д., като използвал техническо средство /кирка и ножовка/ и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 803,00 лева от владението на БТК АД с представител Х.А.Ч. – Началник „Кабелен район – Сливен” , Г.А.Ц., С.И.С. и И.М.К. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3,4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание 195, ал. 1, т. 3,4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  На основание чл. 59 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 22.03.2013 г. до 17.04.2013 г. , като един ден задържане се зачита за три дена пробация.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите И.Н.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***25, ЕГН **********;  Д.Д.Г., български гражданин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан - излежава наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; С.К.Т., роден на *** г. в гр. София, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 154,00 (сто петдесет и четири) лева представляваща направени по делото разноски.  
С.К.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Т., роден на *** г. в гр. София, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13/14. 01.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.Д.Г., Л.А.Д. и А.А.Д., като използвал техническо средство / кирка, ножовка/ отнел чужди движими вещи на обща стойност 558,00 лева от владението на БТК АД с представител Х.А.Ч. – Началник на „Кабелен район – Сливен” без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно-престъпление по чл. 195, ал. 1, т.4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т.4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага с три години изпитателен срок.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите И.Н.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***25, ЕГН **********;  Д.Д.Г., български гражданин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан - излежава наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********; Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; С.К.Т., роден на *** г. в гр. София, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 154,00 (сто петдесет и четири) лева представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 14.5.2013г.
В законна сила от 8.5.2013г.

59

НОХД No 248/2012

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Г.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 10.4.2013г.
Х.Г.Г.
Подсъдимият Х.Г.Г., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28/29.08.2012 г. в с. Градец, общ.Котел повредил противозаконно чужда движима вещ – лек автомобил ”ВАЗ 2131 НИВА” с ДК № СН 5056 НС собственост на ОД МВР гр. Сливен, като деформирал предна лява врата и таван на автомобила на стойност 544.00 лв - престъпление по чл.216, ал.1 от НК.  На подсъдимия Х.Г.Г. за извършеното престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.Г. Г
., ЕГН **********, с. Градец кв. „Запад” № 140, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 120,00 лева (сто и двадесет лева), представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 10.4.2013г.

60

НОХД No 249/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.С.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 16.5.2013г.
С.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2012 г. в гр. Котел отнел чужди движими вещи – пари на стойност 1 200,00 лева от владението на М.С. Д
. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои , като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. Чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. Чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като така наложеното наказание на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието наложено на подсъдимия С.С.К. по присъда по НОХД 64/2011 г. на РС Котел в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затвор/затворническо общежитие от открит тип.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимия С.С.К.,*** да заплати на М.С.Д. сумата 1 000,00 ( хиляда ) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимия С.С.К.,*** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50,00 лева (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 21.5.2013г.
В законна сила от 1.6.2013г.

61

НОХД No 251/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.К.,
А.Ц.О.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 11.6.2013г.
Х.Х.К.
Подс. Х.Х.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че неустановена дата през месец октомври 2010 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подс. А.Ц.О. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи – 1 бр. моторна резачка „Хускварна” на стойност 399,00 лв.; 1бр. амуниция за кон на стойност 25,00 лв.; 20 кг. лук на стойност 14,00 лв.; 1 кг. лешници на стойност 2,00 лв.; 10 връзки чушки на стойност 10,00 лв.; 1 бр. тесла на стойност 3,00 лв.; 1 бр. въже на стойност 10,00 лв.; 30 м. гумен маркуч на стойност 30,00 лв.; 1 бр. варел за смет на стойност 40,00 лв. ; 1 бр. коса за косене на стойност 10,00 лв., всичко на обща стойност 543.00 лв., от владението на З.Г.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.„б” от НК.  На подс. Х.Х.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „б” от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.  Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени на пострадалото лице.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Х.Х.К. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 44.32 (четиридесет и четири лева и тридесет и две стот.).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Х.Х.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 251/2012 г. на РС Котел, НОХД № 1674/2012 г. на РС Сливен и НОХД № 1842/2012 г. на РС Сливен, в размер на най - тежкото от тях, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим, на ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното по която и да е от посочените присъди, както и времето, през което осъденият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане пад стража.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
А.Ц.О.
Подс. А.Ц.О., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец октомври 2010 г. в с. Градец, общ. Котел, макар непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се с говорил предварително с подс. Х.Х.К. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи - 1 бр. моторна резачка „Хускварна” на стойност 399,00 лв.; 1бр. амуниция за кон на стойност 25,00 лв.; 20 кг. лук на стойност 14,00 лв.; 1 кг. лешници на стойност 2,00 лв.; 10 връзки чушки на стойност 10,00 лв. 1 бр. тесла на стойност 3,00 лв.; 1бр. въже на стойност10,00 лв.; 30 м. гумен маркуч на стойност 30,00 лв.; 1 бр. варел за смет на стойност 40,00 лв. ; 1 бр. коса за косене на стойност 10,00 лв., всичко на обща стойност 543,00 лв., от владението на З.Г.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са възстановени – престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  На подс. А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, ученик във ВУИ „Н. Вапцаров”, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година.  Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени на пострадалото лице.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Х.Х.К. ***  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Ц.О., ЕГН **********,***, със съгласието на майка си Цвета Марийкова Оцова, ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 44.32 (четиридесет и четири лева и тридесет и две стот.).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, ученик във ВУИ „Н. Вапцаров”, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 251/2012 г., НОХД № 118/2012 г. и НОХД № 237/2011 г., всички на РС Котел, в размер на по - тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ, изразяващо се задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година, като ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по която и да е присъдите.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени
В законна сила от 11.6.2013г.

62

НОХД No 254/2012

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.В.Н.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 10.4.2013г.
С.В.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.В.Н., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Котел, с основно образование, безработна, съжителства на съпружески начала, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че през периода от 19.01.2012 г. до 19.10.2012 г. в гр. Котел, след като е била осъдена да из държа свой низходящ- С. С
. К. съзнателно не изпълнила задължението си в размер на повече от две вноски / 9 вноски Х 70 лв./ на обща стойност 630,00 лв., които платила преди постановяване на настоящата присъда и от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалото лице, с което е осъществила престъпния състав на чл. 183, ал. 1 от НК и на основание чл. 183, ал. 3 от НК НЕ u НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок от днес пред ОС Сливен.
Мотиви от 26.4.2013г.
МОТИВИ към присъда № 16/10.04.2013 г. по НОХД № 254 по описа на РС Котел за 2012 г.  Срещу подсъдимата С.В.Н., е повдигнато обвинение за това, че през периода от 19.01.2012 г. до 19.10.2012 г. в гр. Котел, след като е била осъдена да издържа свой низходящ – С. С
. К., съзнателно не изпълнила задължението си в размер на повече от две вноски / 9 вноски по 70,00 лева/ на обща стойност 630,00 лв., с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 183, ал. 1 от НК.  В с.з., след приключване на съдебното следствие, представителят на РП Котел поддържа обвинението, но с оглед събраните в хода на съдебното следствие доказателства, моли подсъдимата да бъде призната за виновна и да бъде освободена от наказателна отговорност, тъй като до постановяване на присъдата, тя е внесла дължимата сума.  Подсъдимата С.В.Н., редовно призована, се явява лично и моли съда да не я осъжда, тъй като е изпълнила задължението си.  Съдът, след като обсъди на осн. чл. 14 и 18 от НПК всички доказателства, събрани по делото, намира за установено следното:  През 2002 г. в гр. Котел подсъдимата С.Н. и С.К. заживели заедно на съпружески начала. От съвместното им съжителство на 27.07.2004 г. се родило детето – С. С. К.. В началото на 2009 г. подсъдимата и С.К. се разделили. Детето останало, да живее при баща си С.К..  С протоколно определение от 19.01.2012 г. на РС Котел е одобрена спогодба постигната между подс. Н. и С.К., според която подсъдимата се задължава да плаща на С.К., като баща и законен представител на малолетното дете – С. С. К. месечна издръжка в размер на 70,00 лева, до навършване на пълнолетие на детето или по друга причина за изменението или прекратяването на издръжката.  Подсъдимата Н. не е плащала присъдената издръжка за малолетното си дете – С. С. К. за периода 19.01.2012 г. до 19.10.2012 г. (девет вноски), с което е осъществила престъпния състав на чл. 183, ал. 1 от НК..  В хода на производството по делото, в с. з.подсъдимата не оспорва вината си и правната квалификация и твърди, че е изплатила задължението си.  Видно от представената по делото вносна бележка № 38/10.04.2013 г.на Банка ДСК, подсъдимата е изпълнила задължението си, като е изплатила цялата дължима сума. Преди постановяване на присъдата, моли съда да не я наказва, поради изпълнение на задължението.  Не се спори, че подсъдимата С.В.Н. и С.П.К. са родители на С. С. К. роден на *** г.  Не се спори по делото, че през периода 19.01.-19.10.2012 г.подсъдимата не е заплащала дължимата издръжка на детето С. С. К..  Изложената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства.  При така установеното от фактическа страна, съдът стигна до правния извод, че подсъдимата следва да бъде призната за виновна за извършено престъпление по чл. 183, ал.1 от НК за това, че през периода от 19.01.2012 г. до 19.10.2012 г. в гр. Котел, след като е била осъдена да издържа свой низходящ – С. С. К., съзнателно не изпълнила задължението си в размер на повече от две вноски / 9 вноски по 70,00 лева/ на обща стойност 630,00 лв.  Налице са всички обективни и субективни признаци на престъплението по чл. 183, ал. 1 от НК. По силата на одобрена от РС Котел спогодба, подсъдимата е осъдена да плаща месечна издръжка общо в размер на 70 лева на С. С. К.. Деянието е извършено с пряк умисъл – подсъдимата е съзнавала общественоопасния му характер, предвиждала настъпването на общественоопасните последици и ги е желаела.  Съдът, обаче, приложи разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от НК и не наложи на подсъдимата наказание, т. к. се установи, че по делото е изплатила издръжката за периода, посочен в обвинителния акт и след като съдът съобрази, че от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалото лице. Съдът не наложи на подсъдимата наказание, т.к. разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от НК не е била прилагана по отношение на подсъдимата.  Ръководен от горните съображения, съдът постанови присъдата си.        
В законна сила от 26.4.2013г.

63

НОХД No 255/2012

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Р.Т.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.2.2013г.
М.Р.Т.
Подсъдимата М.Р.Т., родена на *** ***, българска гражданка, неграмотна, не работи, не омъжена, не осъждана, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че на 11.10.2012 г. в гр. Котел причинила средна телесна повреда - счупване на V горен ляв кътен зъб изразяваща се в „Затрудняване на дъвченето и говоренето” на П.С.Г., в качеството й на длъжностно лице- Началник отдел „Социално подпомагане” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Котел, при изпълнение на службата й, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12 във вр. с чл.129 от НК.  На подсъдимата М.Р.Т. за извършеното престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12 във вр. с чл.129 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Няма причинени щети.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимата М
. Р.Т., с посочени данни се задължава да заплати по сметка на бюджета съдебната власт направените по делото разноски в размер на 90.00 (деветдесет) лева.  
В законна сила от 21.2.2013г.

64

НОХД No 256/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.К.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 6.2.2013г.
М.К.К.
Подсъдимият М.К.К., родена на *** ***, общ. Котел, ул. „9-ти септември” № 20, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 23/24.10.2012 г. в с. Мокрен, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с К.И.С. отнел чужди движими вещи на обща стойност 126.90 лв от владението на П.Р.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия М.К.К. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият М.К.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80,00 (осемдесет) лева.  
В законна сила от 6.2.2013г.

65

АНД No 257/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.Г.Р.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.3.2013г.
С.Г.Р.
ПРИЗНАВА С.Г.Р., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2012 г. в град Котел си служил с регистрационна табела с № В 5034 РС, неиздадена от съответните органи, като я поставил на лек автомобил „Форд транзит”, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА в полза на държавата един брой пластмасова табела с надпис В 5034 РС, която след влизане в сила на решението да се унищожи като вещ без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.Г.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 25.70 (двадесет и пет лева и седемдесет стот.), представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 28.3.2013г.
В законна сила от 17.4.2013г.

66

АНД No 258/2012

По ЗД по пътищата

Д.П.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 6.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 497 от 12.09.2012г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на Д.П. Д
., ЕГН **********, постоянен адрес *** ул. „Ветрила” № 1 му е наложена глоба в размер на 200 леви и глоба в размер на 300 лева за това, че на 14.07.2012 г. в 19, 10 ч.в гр. Котел ул. „Св. Св. Кирил и Методий” Д.Д. е управлявал мотопед „Малагути” без регистрационен номер и без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 28.3.2013г.

67

НОХД No 259/2012

ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 9.4.2013г.
М.А.Ч.
Подсъдимата М.А.Ч., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, омъжена, неосъждана, безработна, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че през периода 15.03.2012 г. до средата на месец май 2012 г. в село Пъдарево, община Котел улеснила нъпълнолетното лице от мъжки пол Б.П.Ч. и малолетното лице от женски пол С.С.В. да заживеят на съпружески начала, без да са сключили граждански брак - престъпление по чл.191, ал.3 вр. ал.2 от НК.  На подсъдимата М.А.Ч., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.191, ал.3 вр. ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Щети не са причинени.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  
В законна сила от 9.4.2013г.

68

НОХД No 261/2012

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Х.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 28.2.2013г.
В.Х.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Х.Л., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, осъждан - реабилитиран, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2012 г. в с. Градец, общ. Котел с цел да набави за себе си имотна облага придобил чужда движима вещ – 1бр. кон на стойност 900,00 лева собственост на С.И.Ю., за който знаел, че е придобит от другиго – В.Б.К. чрез престъпление / кражба по чл. 194, ал.1 от НК – престъпление по чл. 215, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 215, ал.1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 15.4.2013г.
В законна сила от 16.3.2013г.

69

АНД No 262/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.И.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.6.2013г.
В.И.Д.
ПРИЗНАВА В.И.Д., български гражданин, роден на *** *** Търново, безработен, с основно образование, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2012 г. край град Котел без редовно писмено позволително отсякъл от държавния горски фонд 8,00 куб. метра дърва за огрев на стойност 254.40 лева, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.И.Д.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 4.6.2013г.
В законна сила от 28.6.2013г.

70

НОХД No 263/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.И.Н.,
Р.С.М.,
В.Г.Е.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 6.6.2013г.
К.И.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.Н., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2012 г. в град Котел, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, използвал МПС (лек автомобил ВАЗ 2106 с ДК № СН2272НН) и след като се сговорил предварително с подсъдимите В.Е. и Р.М., отнел чужди движими вещи (2 237 бр. кутии цигари от различни марки, 7 бр. пурети, 20 бр. пакети тютюн от различни марки, 3 бр. бутилки уиски от различни марки, 10 бр. пакетчета дъвки „Орбит”, 10 бр. запалки) и сумата 70 лева, всичко на обща стойност 10114.95 лева, от владението на „В.” ЕООД без съгласието на управителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 1870/2012 г. и НОХД № 1529/2012 г., двете на РС Сливен, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по определение по ЧНД № 493/2013 г. на РС Сливен, с което е определено общо наказание между НОХД № 1870/2012 г. и НОХД № 152922 г., двете на РС Сливен, в размер на десет месеца, което на основание чл.24 от НК е завишено с три месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.И.Н., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, Р.С.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, и В.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на „В.” ЕООД, ЕИК 147159583, седалище и адрес ***, представлявано от управителя Т.И.В., сумата 10 114,95 (десет хиляди сто и четиринадесет лева и деветдесет и пет стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 01.06.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.Н., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 66.67 (шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стот.), представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА подсъдимите К.И.Н., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, Р.С.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, и В.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 404.60 (четиристотин и четири лева и шестдесет стот.), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Р.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2012 г. в град Котел, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, използвал МПС (лек автомобил ВАЗ 2106 с ДК № СН2272НН) и след като се сговорил предварително с подсъдимите В.Е. и К.Н., отнел чужди движими вещи (2 237 бр. кутии цигари от различни марки, 7 бр. пурети, 20 бр. пакети тютюн от различни марки, 3 бр. бутилки уиски от различни марки, 10 бр. пакетчета дъвки „Орбит”, 10 бр. запалки) и сумата 70 лева, всичко на обща стойност 10114.95 лева, от владението на „В.” ЕООД без съгласието на управителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 1870/2012 г. на РС Сливен в размер по-тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното наказание по НОХД № 1870/2012 г. на РС Сливен.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.И.Н., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, Р.С.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, и В.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на „В.” ЕООД, ЕИК 147159583, седалище и адрес ***, представлявано от управителя Т.И.В., сумата 10 114,95 (десет хиляди сто и четиринадесет лева и деветдесет и пет стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 01.06.2012 г. до  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.С.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 66.67 (шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стот.), представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА подсъдимите К.И.Н., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, Р.С.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, и В.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 404.60 (четиристотин и четири лева и шестдесет стот.), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
В.Г.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.Г., български гражданин, роден на ***г***, със средно образование, работи във фирма „Гради” ООД, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2012 г. в град Котел, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, използвал МПС (лек автомобил ВАЗ 2106 с ДК № СН2272НН) и след като се сговорил предварително с подсъдимите Р.М. и К.Н., отнел чужди движими вещи (2 237 бр. кутии цигари от различни марки, 7 бр. пурети, 20 бр. пакети тютюн от различни марки, 3 бр. бутилки уиски от различни марки, 10 бр. пакетчета дъвки „Орбит”, 10 бр. запалки) и сумата 70 лева, всичко на обща стойност 10114.95 лева, от владението на „В.” ЕООД без съгласието на управителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.И.Н., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, Р.С.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, и В.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на „В.” ЕООД, ЕИК 147159583, седалище и адрес ***, представлявано от управителя Т.И.В., сумата 10 114,95 (десет хиляди сто и четиринадесет лева и деветдесет и пет стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 01.06.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 66.67 (шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стот.), представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА подсъдимите К.И.Н., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, Р.С.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, и В.Г.Г., ЕГН **********, постоянен адрес ***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 404.60 (четиристотин и четири лева и шестдесет стот.), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 5.7.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 26.11.2013
Наказателно дело № 418/2013
Решение № 137 / 26.11.2013 г. по ВНОХД № 418/2013 на ОС Сливен - ИЗМЕНЯ присъда № 23/06.06.2013г. постановена по НОХД № 263/2012г. по описа на Районен съд гр.Котел както следва:  увеличава размера на наложеното след редукцията по чл.58а ал. 1 от НК на подсъдимия К
. И. Н. наказание лишаване от свобода от една година и четири месеца на две години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  увеличава размера на определеното по отношение на подсъдимия К. И. Н. по реда на чл.25 вр.чл.23 ал. 1 от НК общо наказание лишаване от свобода от една година и четири месеца на две години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип, като на осн. чл.2.5 ал. 2 от НК приспада изцяло изтърпяното по определение по чнд № 493/2013г. на СлРС.  увеличава размера на наложеното след редукцията по чл.58а ал.1 от НК на подсъдимия Р. С. М. наказание лишаване от свобода от една година и четири месеца на две години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  увеличава размера на определеното по отношение на подсъдимия Р. С. М. по реда на чл.25 вр.чл.23 ал.1 от НК общо наказание лишаване от свобода от една година и четири месеца на две години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип, като на осн. чл.25 ал. 2 от НК приспада изцяло изтърпяното по нохд № 1870/2012 на СлРС.  ОСЪЖДА подсъдимите К. И. Н. и Р. С. М. да заплатят по сметката на СлОС сумата от 60 лв. /по 30 лв. всеки от тях/, представляваща направени по делото разноски пред въззивната инстанция.  ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.  Настоящото решение не подлежи на касационно обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.11.2013г.

71

АНД No 264/2012

Административни дела

ИНТЕРПЛАСТ - 2007" ЕООД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2013г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 20-2002468 от 03.12.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен с което на А.Х.Д., ЕГН **********, в качеството му на управител на едноличен собственик на капитала и управител на търговско дружество „Интерпласт-2007” ЕОД, ЕИК 1119112968, със седалище и адрес на управление село Ябланово, община Котел, ул. Ягода № 5, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като неправилно и незаконосъобразно.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2013
Наказателно дело № 283/2013
Решение № 320 / 14.11.2013 г. по КАНД №283/2013 на АС - Сливен - ПОТВЪРЖДАВА решение № 56 / 19.07.2013 г. постановено по АНД № 264 по описа на 2012 г. на Районен съд Котел като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 14.11.2013г.

72

АНД No 265/2012

Административни дела

ИНТЕРПЛАСТ - 2007" ЕООД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2013г.
НП-отмененоР Е Ш И :  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20-2002480 от 03.12.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен с което на А.Х.Д., ЕГН **********, в качеството му на управител на едноличен собственик на капитала и управител на търговско дружество „Интерпласт-2007” ЕОД, ЕИК 1119112968, със седалище и адрес на управление село Ябланово, община Котел, ул. Ягода № 5, на основание на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда, поради нарушение на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 (три хиляди) лева, като неправилно и незаконосъобразно.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2013
Наказателно дело № 282/2013
Решение № 319 / 13.11.2013 г. по КАНД №282/2013 на АС - Сливен - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55 / 19.07.2013 г. постановено по АНД № 265 по описа на 2012 г. на Районен съд Котел като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 13.11.2013г.

73

АНД No 266/2012

Административни дела

ИНТЕРПЛАСТ - 2007" ЕООД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 20-2002469 от 03.12.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен с което на А.Х.Д., ЕГН **********, в качеството му на управител на едноличен собственик на капитала и управител на търговско дружество „Интерпласт-2007” ЕОД, ЕИК 1119112968, със седалище и адрес на управление село Ябланово, община Котел, ул. Ягода № 5, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, поради нарушение на чл. 127, ал. 1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като неправилно и незаконосъобразно.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2013
Наказателно дело № 281/2013
Решение № 318 / 13.11.2013 г. по КАНД №281/2013 на АС - Сливен - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 54 / 19.07.2013 г. постановено по АНД № 266 по описа на 2012 г. на Районен съд Котел .Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 13.11.2013г.

74

НОХД No 267/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.М.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 9.4.2013г.
А.М.К.
Подсъдимият А.М.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, земеделски производител, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2012 г. по път SLV 9001 край с. Братан, общ. Котел си служи с контролен знак – регистрационна табела с № ХТЕ-240, неиздадена от съответния орган, като я поставил на лек автомобил „Опел корса” - престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК.  На подсъдимия А.М.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 300,00 (триста) лева в полза на държавата.  Щети не са причинени.  Вещественото доказателство – 1 бр. табела с надпис „ХТЕ-240” се отнема в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.М.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 125,00 (сто двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 9.4.2013г.

75

НОХД No 269/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 10.4.2013г.
И.К.Д.
Подсъдимия И.К.Д., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Ради Тодоров” № 10, български гражданин, не женен, със средно образование, не работи, не осъждан / реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2012 г. по път между с. Катунище, общ. Котел и с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Воуксхол Корса” с рег. № V 279 KNY с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /а именно 1,50/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 400/26.09.2012 г. - престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК  На подсъдимия И.К.Д. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Щети не са причинени.    Няма вещестени доказателства.  Подсъдимият И.К.Д., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 364,70 лева (триста шейсет и четири лева и седемдесет ст.) лева  
В законна сила от 10.4.2013г.

76

ЧНД No 2/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - БУРГАС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
М.М.Я.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 7.6.2013г.
ОТМЕНЯ Постановление № 720/2012 г. от 14.12.2012 г. на РП Котел с което е прекратено наказателното преследване по Досъдебно производство № 366 от 10.10.2012 г. на РУ Полиция Котел и прокурорска преписка с пореден № 265/2012 г.  ВРЪЩА делото на РП Котел за допълнително разследване, предвид изложеното в мотивната част.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и за сведение на М.Я..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба или протест, на основание чл. 243, ал. 6 от НПК, пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 22.07.2013
Наказателно дело № 375/2013
Определение № 237/ 22.07.2013г. ОТМЕНЯ определение № 98/ 07.06.2013г. по чнд № 2 / 2013г. на РС Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по ВЧНД № 375/ 2013г. на СлОС като недопустимо и ВРЪЩА делото на РП Котел
В законна сила от 22.7.2013г.

77

АНД No 3/2013

Административни дела

В.Ф.П.

НАЧАЛНИК НА ОО "КД-ДАИ" СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 40-0000465 от 12.12.2012 г. на Началника на ОО „КД - ДАИ” гр. Сливен с което на В.Ф.п., ЕГН **********,***, с което му е наложена глоба в размер на 200 лева затова, че на 22.11.2012 год. в 12:05 часа на изхода на село Мокрен, община Котел в посока пътен възел „Петолъчката” управлявал влекач Волво с рег. № СА 23 70 РС и полуремарке с рег. № С 73 19 ЕР – и двете собственост на ЕТ „БЕТЗ – Еленка Манчова”, като водачът – жалбоподателя В.Ф.П.,***, като при проверката, вместо контролен талон към свидетелството за правоуправление, водачът представил акт за нарушение по ЗДвП, с изтекъл срок повече от един месец, а именно АУАН серия А-2012, № 159487 от 05.10.2012 г. на ОО „КД – ДАИ” гр. Пазарджик, с което виновно е нарушил разпоредбите чл. 92, ал. 1, изречение последно от Закона за автомобилните превози, поради което и на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложена санкцията глоба в размер на 200 лева.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 30.3.2013г.

78

АНД No 4/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.Н.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.4.2013г.
Н.Н.А.
ПРИЗНАВА Н. Н
. А., българска гражданка, родена на *** ***, със средно образование, в отпуск за отглеждане на малко дете, омъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 23.10.2011 г. в село Стрелци, община Котел упражнила избирателното си два пъти при един избор за общински съветници и кметове, поради което Я ОПРАВДАВА по повдигнатото u обвинение за извършено по чл.168, ал.2 от НК престъпление.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 7.6.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 08.10.2013
Наказателно дело № 401/2013
Решение № 108 / 08.10.2013 г. постановено по ВНАХД № 401/2013 на ОС Сливен - ПОТВЪРЖДАВА решение № 19/ 04.04.2013г, постановено по НАХД № 4/2013г по описа на РС-Котел.   Решението не подлежи на касационно обжалване и протестира  
В законна сила от 8.10.2013г.

79

НОХД No 5/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Й.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 10.4.2013г.
М.Й.Д.
Подсъдимият М
. Й.Д., роден на *** ***, български гражданин, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2012 г. в гр. Котел причинил средна телесна повреда – счупване / спукване на лъчевата кост на дясната предмишница на Д.П.Д. изразяваща се в «Трайно затрудняване движението на десния горен крайник» - престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК  На подсъдимия М. Й.Д. за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият М.Й.Д., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 163,02 лв. (сто шейсет и три лева и две ст.) лева  
В законна сила от 10.4.2013г.

80

НОХД No 6/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Й.Н.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 10.4.2013г.
Й.Н.Д.
Подсъдимият Й.Н.Д., роден на ***г***, жител и живущ ***, българин, бълг. гражданин, с висше образование, женен, работи- Управител на ЕТ „Й.Д.”, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2012 г. в с.Тича, общ.Котел, ул. ”Г.Димитров” № 30 държи акцизни стоки без бандерол, а именно 36 кутии цигари марка „Корсар” и 7,205кг. тютюн на обща стойност 1674,97лв, когато такъв се изисква по закон съгласно чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия: „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят е немаловажен- престъпление по чл.234, ал.1 от НК.  На подс.Й.Н.Д. за извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК се определи наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК- „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.55, ал.3 от НК не се налагат по-леките наказания, предвидени наред с наказанието „лишаване от свобода” - „глоба” и „лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК”.  Щети не са причинени.  Веществените доказателства- 36 бр. кутии цигари „Корсар” и 6,682 кг тютюн /0,523 гр. тютюн е изразходен при изготвянето на физико-химическата експертиза/ на основание чл. 234, ал. 3 от НК се отнемат в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Й.Н.Д. ЕГН ********** *** се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 175.00лв (сто седемдесет и пет лева). по сметка на КРС.  
В законна сила от 10.4.2013г.

81

НОХД No 7/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 10.4.2013г.
Д.П.Д.
Подсъдимият Д.П.Д., род. на *** ***, български гражданин, неженен, работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2012 г. в гр.Котел причинил средна телесна повреда – разкъсноконтузна рана на главата в областта на челото на М
. Й.Д., изразяваща се в „Обезобразяване на лицето”, престъпление по чл. 129, ал.1 от НК.  С деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 129, ал.1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл.  На подсъдимия Д.П.Д., ЕГН ********** със снета самоличност, с настоящ адрес:***, за извършеното от него престъпление по чл. 129, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, което ще се реализира чрез следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, и т.2 от НК:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца.  В резултат на престъплението не са причинени имуществени вреди.  Подсъдимият Д.П.Д., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева  
В законна сила от 10.4.2013г.

82

НЧХД No 8/2013

НЧХД

И.Х.К.,
Х.И.К.

К.А.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 30.9.2013г.
ОТВЕЖДА на основани чл. 29, ал. 1, т. 1 б. „а”от НПК съдията докладчик ИВАН ЧЕНКОВ от разглеждане на НЧХД №8 по описа на РС Котел за 2013 г.    В РС Котел се е изчерпала възможността делото да бъде разгледано от състав на съда, поради което същото следва да се изпрати на Председателя на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да разгледа делото, поради което  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НЧХД № 8/2013 г. по описа на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл. 43, т.3 от НПК НЧХД № 8/2013 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
В законна сила от 30.9.2013г.

83

ЧНД No 11/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Е.П.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 23.1.2013г.
Разпитът проведен
В законна сила от 23.1.2013г.

84

АНД No 12/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.М.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.2.2013г.
Б.М.М.
ПРИЗНАВА Б.М.М., български гражданин, роден на *** ***, със завършен трети клас, неосъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че 10.01.2013 г. в гр. Котел в дома си на ул. „Гърневец” № 5 без надлежно разрешение държи високо рисково наркотично вещество с висока степен на риск за общественото здраве посочени в приложение №1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прокурсорите – коноп /марихуана/ с общо нетно тегло на растителната маса 12,163 гр. с процентно съдържание на активен компонент – тертрахидроканабинол 3% на общо стойност 72,978 лв., поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага административно наказание Глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Б.М.М., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 57,30 лева (петдесет и седем лева и тридесет ст.), представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 5.2.2013г.
В законна сила от 21.2.2013г.

85

ЧНД No 13/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Д.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.2.2013г.
И.Д.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на И.Д.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** общо наказание по определение по споразумение от 06.07.2012 г. по НОХД № 908/12 г. на РС Сливен и по присъда по НОХД № 91/12 г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от четири месеца, изпълнението, на което на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години.   На основание чл. 25, ал. 3 от НК ПРИСПАДА изтърпяното наказание „Пробация”, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 15.3.2013г.

86

АНД No 14/2013

По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ)

ИНТЕРПЛАСТ - 2007" ЕООД

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.3.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № И-2-0470-1 от 05.12.2012 г. издадено от Директора на РОСВ – Бургас, с което на А.Х.Д., ЕГН **********, в качеството му на управител на едноличен собственик на капитала и управител на търговско дружество „Интерпласт-2007” ЕОД, ЕИК 1119112968, със седалище и адрес на управление село Ябланово, община Котел, ул. Ягода № 5, е наложена административна текуща месечна санкция с фиксиран размер 5 000 (пет хиляди) лева месечно, считано от 14.11.2012 г., като неправилно и незаконосъобразно.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.4.2013г.

87

АНД No 15/2013

По ЗД по пътищата

К.А.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.7.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 744/20.11.2012 г. на началника на РУ Полиция Котел, с което на К.А.М. ЕГН **********,*** е наложена глоба в размер на 50,00 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеци и глоба в размер на 10,00 лева за това, че на 10.10.2012 г. в 14:00 ч. в с. Тича посока Филаретово управлява товарен автомобил ГАЗТ 53 без регистрационни табели, не притежава съответната категория за управляваното от него МПС, не може да представи контролен талон към СУМПС и автомобилът е с нестандартни номера, с което виновно е нарушил чл. 100, ал.1, т. 1, чл. 140, ал. 1 и чл. 150 от ЗДвП.     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 7.8.2013г.

88

ЧНД No 16/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 24.1.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 24.1.2013г.

89

ЧНД No 17/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 24.1.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 24.1.2013г.

90

ЧНД No 18/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 24.1.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 24.1.2013г.

91

ЧНД No 19/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 24.1.2013г.
Разпитът проведен
В законна сила от 24.1.2013г.

92

НОХД No 21/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.В.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 11.4.2013г.
Д.П.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. П
. В., български гражданин, роден на ***г***, със средно образование, земеделски производител, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2012 г. в село Пъдарево, община Котел държал взривни вещества (два броя детонаторни капсули марка КД №8М и прикрепени към тях огнепроводни шнурове марка „Ошта”), без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила, като ГО ОПРАВДВА по обвинението, че на същата дата и на същото място държал взривни вещества (35 бр. детонаторни капсули марка КД № 8М и 3 парчета огнепроводен шнур марка „Ошта” с обща дължина 23.80 м.), без да има за това надлежно разрешение.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д. П. В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 232.45 (двеста тридесет и два лева и четиридесет и пет стот.).  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетднев ен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 10.5.2013г.
В законна сила от 27.4.2013г.

93

АНД No 22/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.С.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.4.2013г.
П.С.Д.
ПРИЗНАВА П.С.Д., български гражданин, роден на *** ***, с висше образование, работи като офис-асистент в „Максвижън БГ” ООД в град Варна, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.01.2013 г. в град Котел управлявал МПС след употреба на наркотично вещество, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ЛИШАВА на основание чл.343г от НК П.С.Д., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 4.4.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.

94

АНД No 23/2013

Административни дела

Х.Б.Ц.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 117 А/09.11.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” Котел, с което на Х.Б.Ц., ЕГН **********,***, с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 12.6.2013г.

95

АНД No 24/2013

Административни дела

Ц.Х.Ц.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 118 А/09.11.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” Котел, с което на Ц.Х.Ц., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - имуществена санкция глоба в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено  
В законна сила от 12.6.2013г.

96

ЧНД No 26/2013

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

А.А.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 13.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 26/2013 г. на РС Котел, образувано съдебна поръчка, като ИЗПЪЛНЕНА.
В законна сила от 13.3.2013г.

97

НОХД No 28/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Р.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 15.2.2013г.
М.Р.М.
Подсъдимият М.Р.М., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 25/26.01.2013 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи на обща стойност 237.51 лв от владението на Р.О.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.  На подсъдимият М.Р.М. за извършеното престъпление по престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият М.Р.М., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80,00 (осемдесет) лева  
В законна сила от 15.2.2013г.

98

НОХД No 29/2013

Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Е.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.1 вр. чл.42, ал.2 от НПК производството по НОХД № 29 / 2013 г. на РС Котел и го ИЗПРАЩА по компетентност на РС Омуртаг.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 6.2.2013г.

99

ЧНД No 30/2013

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

Б.Г.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на МКБППМН при Община Котел за настаняване на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗБППМН, на малолетния Б.Г.К., ЕГН **********, живущ в дома на родителите си в село Градец, община Котел, кв. „Изток” № 514 във ВУИ.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ОС Сливен в 14-дневен срок от страните.  ПРЕПИС от решението след влизане в сила да се изпрати на МКБППМН към Община Котел и на РП Котел.  
В законна сила от 6.7.2013г.

100

АНД No 31/2013

Административни дела

Ц.Р.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 115 А / 09.11.2012 г. издадено от началника на РУ „ Полиция” Котел, с което на Ц.Р.Д., ЕГН **********,*** на осн. чл. 212 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание – имуществена санкция глоба в размер на 500,00 лева, като незаконосъобразно.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 9.7.2013г.

101

ЧНД No 33/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Х.Х.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.2.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 23.11.2012 г. на РП Котел за спиране на ДП № 238 / 2010 г. на РУ Полиция и ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.М..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  
В законна сила от 7.2.2013г.

102

АНД No 34/2013

По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ)

СД " БЕРКО - 90 - БЕРКОВСКИ И СИЕ"

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.7.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № И 2-0846-1 от 15.01.2013 г. на Директора на Дирекция РИОСВ Бургас, с което на СД „Берко-90 Б. и с-ие”, ЕИК 119027514, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. Лъдженска № 1а, представлявано от П.В.Б., ЕГН ********** и В.П. Б., ЕГН **********, на основание чл. 69, ал. 1, чл. 69а, ал. 1 от ЗООС и чл. 20, ал. 1, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, протокол за проверка № К-1-73 от 17.10.2012 г., констативен протокол № К-4-112 от 06.12.2012 г. и Заповед № РД-734 от 06.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите е наложено административно наказание текуща месечна санкция в размер от 304 лева,като неоснователно и незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 27.11.2013
Наказателно дело № 280/2013
Решение № 324 / 27.11.2013 г. по КАНД № 280 / 2013 г. на АС Сливен - ОТМЕНЯ Решение № 51 от 17.07.2013 г., постановено по АНД № 34/ 2013 г. по описа на Районен съд - Котел, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №И-2-0486-1/15.01.2013 г., издадено от Директора на РИОСВ Бургас, с което на СД "Берко 90 - Берковски и сие" - Сливен, ЕИК 119027514, на основание чл. 69, ал. 1, чл. 69а, ал. 1 от ЗООС и чл. 20, ал. 1, ал. 2, ал. З и ал. 4 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, протокол за проверка № К-1-73 / 17.10.2012 г., констативен протокол № К-4-112 / 06.12.2012 г. и Заповед № РД-734 от 06.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, е наложена текуща месечна санкция в размер на 304 /триста и четири/ лева, считано от 17.10.2012 г., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
В законна сила от 27.11.2013г.

103

АНД No 36/2013

Административни дела

Х.П.Х.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.7.2013г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 122 А/06.12.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” Котел гр. Котел, с което на Х.П.Х., ЕГН **********,*** е наложена ГЛОБА в размер на 3 000 лева на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето .     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2013
Наказателно дело № 270/2013
Решение № 312 / 12.11.2013 г. по КАНД № 270 / 2013 на АС Сливен - Оставя в сила решение № 49 / 17.07.2013 г. постановено но АНД № 36 / 2013 на РС - Котел, като правилно и законосъобразно. Решенито не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.11.2013г.

104

НОХД No 37/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Р.О.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 16.4.2013г.
А.Р.О.
А.Р.О., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, съжителства на съпружески начала, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият А.Р.О., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2012 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал МПС (мотоциклет „ИЖ” без държавен контролен номер) с концентрация на алкохол в кръвта на 1,2 на хиляда, а именно 1,36 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 383/14.09.2012 г., с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На подсъдимия А.Р.О. с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Лишаването от права по чл.343г от НК не се прилага, тъй като подс. А.Р.О. не е придобил правоспособност за управление на МПС.  От престъплението не са причинени имуществени вреди  По делото не са приложени веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Р.О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 44.70 (четиридесет и четири лева и седемдесет стот.), представляващи направени разноски за изготвяне на съдебно-химическа експертиза. Останалите разноски в размер на 324.70 лева остават за сметка на органа, който ги е направил.  
В законна сила от 16.4.2013г.

105

АНД No 38/2013

Административни дела

И.И.Р.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.5.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 123А /06.12.2012 г.на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на И.И.Р. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание Глоба в размер на 500,00 /петстотин/ лева на основание чл. 185, ал. 1 от ЗОБВВПИ   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 20.6.2013г.

106

НОХД No 39/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 11.6.2013г.
М.И.Б.
Подсъдимият М.И.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Горна Оряховица, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2012 г. в с. Градец, общ. Котел причинил на Д.Н.К. средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на долната трета на дясната раменна кост, довела до трайно затруднение движението на десния горен крайник – престъпление по чл. 129 от НК.  На подсъдимия М.И.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 129 от НК и при условията на чл.54 от НК се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.И.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 90.00 (деветдесет) лева.  ОТМЕНЯ основание чл.309 от НПК мярката за неотклонение гаранция в размер на 1 500.00 лева, взета с протоколно определение от 16.04.2013 г. и ОСВОБОЖДАВА на основание чл.61, ал.8 от НПК гаранцията.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за отмяната на мярката за неотклонение може да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок с частна жалба.  
В законна сила от 11.6.2013г.

107

ЧНД No 40/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 29.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 40 по описа на РС Котел за 2013 г. поради отпадане на нуждата от принудително настаняване  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в 7-дневен срок за което страните да се считат уведомени.  ПРИСЪЖДА на вещото лице възнаграждение за явяването му в с. з. в размер на 20.00 лева.  
В законна сила от 6.4.2013г.

108

НОХД No 41/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.И.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 13.2.2013г.
А.И.Б.
Обвиняемият А.И.Б., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2013 г. в с. Тича, общ. Котел причинил средна телесна повреда – счупване на коронките на горните десни резци /два зъба 1 и 2/ и разклащането им ІІ-ІІІ степен на С
. С. Н. изразяваща се в «Затрудняване на дъвченето и говоренето» - престъпление по чл. 129 от НК.  На обвиняемия А.И.Б. за извършеното престъпление по чл. 129 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  Обвиняемият А.И.Б., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80,00 (осемдесет) лева.  
В законна сила от 13.2.2013г.

109

АНД No 42/2013

Административни дела

Г.И.С.

НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.7.2013г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 151 от 04.05.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел, с което на Г.И.С., ЕГН ********** *** Александрово, общ. Сливен, на основание чл. 53/22 от ЗАНН, във вр. с чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ, му наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева, за извършено от него нарушение по чл. 257 от КЗ.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 30.7.2013г.

110

АНД No 43/2013

Административни дела

И.А.С.

НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 703 от 18.10.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел, с което на И.А.С., ЕГН **********,*** Камчия 46-Б-2-5, на основание чл. 315, ал. 1, т.2 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 лева, като незаконосъобрзно.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 26.7.2013г.

111

ЧНД No 45/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Х.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.4.2013г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от три месеца, лицето Д.П.Х., ЕГН ********** ***, страдаща от параноидна форма на непрекъснато протичаща шизофрения.   ДОПУСКА на основание чл. 163, ал. 2 от Закона за здравето предварително изпълнение на решението в частта му досежно задължителното настаняване.  НАЗНАЧАВА лице, което да дава информирано съгласие за лечение и което да се определи от Кмета на Община Раднево.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, Д.Х. и адв. Г.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено  
В законна сила от 16.4.2013г.

112

НОХД No 46/2013

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.В.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 26.2.2013г.
С.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.В.В., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06/07.02.2013 г. в с. Тича, общ. Котел на ул. „Захари Стоянов” № 5 противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил ВАЗ 21053 с ДК № СН 5734 СА от владението на В.П.К. с намерение противозаконно да го ползва, като в резултат на отнемането е последвала повреда на превозното средство на обща стойност 151,00 лева, като превозното средство е оставено без надзор в с. Тича, общ. Котел, ул. „Георги Димитров” пред дом № 27 и отнемането е извършено в условията на чл. 195, ал.1 т.4 от НК, а именно чрез използване на техническо средство един брой вилица- престъпление по чл. 346, ал.2, т. 1 и 3 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 346, ал.2, т. 1 и 3 вр. ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия С.В.В., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 165,10 лева ( сто шестдесет и пет лева и десет ст.) представляваща направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата една вилица и един кибрит приложени като веществено доказателство, които са послужили за извършване на престъплението, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат като вещи без стойност.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 12.4.2013г.
В законна сила от 14.3.2013г.

113

ЧНД No 54/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 16.2.2013г.
разпитът проведен
В законна сила от 16.2.2013г.

114

ЧНД No 55/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 16.2.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 16.2.2013г.

115

ЧНД No 56/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 16.2.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 16.2.2013г.

116

ЧНД No 59/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 18.2.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 18.2.2013г.

117

ЧНД No 60/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 18.2.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 18.2.2013г.

118

АНД No 63/2013

Административни дела

Д.В.Й.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 56А / 09.11.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 22.8.2013г.

119

НОХД No 64/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.М.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.3.2013г.
А.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.К., български гражданин, роден на *** *** Оряховица, с начално образование, женен, осъждан, дървосекач, постоянен адрес *** 389, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2013 г. по пътя между селата Катунище и Градец, община Котел управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 7.3.2013г.
В законна сила от 21.3.2013г.

120

ЧНД No 65/2013

Вземане, изменение на МНО - други

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Д.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 1.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на РП Котел по реда на чл.66, ал.1 вр. от НПК за вземане на мярка за неотклонение Задържане под стража по отношение на, Б.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес с. Градец, общ. Котел, ул. „Кънчо Драгинов” № 26, ЕГН **********. обвиняем по досъдебно производство № 1/ 2013 г. г. на РУ „Полиция” Котел, по което е обвинен в извършването на престъпление по чл. 129, вр. чл. 20, ал.2 от НК.  ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.65, ал. 4 от НПК по отношение на обвиняемия, Б.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес с. Градец, общ. Котел, ул. „Кънчо Драгинов” № 26, ЕГН ********** обвиняем по досъдебно производство № 1/ 2013 г. на РУ „ Полиция” Котел, по което е обвинен в извършването на престъпление по чл. 129, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, наложената мярка за неотклонение „домашен арест”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред ОС Сливен.  В случай на жалба или протест НАСРОЧВАМ разглеждането на делото пред ОС Сливен за 06.03.2013 г.от 14 : 00 ч., за която дата и час ОП Сливен, обвиняемият и неговият защитник да се считат за уведомени.  ПРЕПИС от протокола да се изпрати на РП Котел, РУ Полиция Котел за прилагане към досъдебното производство.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РУ Полиция Котел досъдебно производство № 1/01.01.2013г. за продължаване на следващи процесуални действия, след като настоящото определение влезе в сила.  

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 06.03.2013
Наказателно дело № 128/2013
Определение № 11 / 06.03.2013 г. по ВЧНД № 128 / 2013 на ОС Сливен -ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.03.2013г. по ЧНД № 65/2013г. по описа на Районен съд гр.Котел, с което е отхвърлено като неоснователно искането на РП - Котел за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на Б
. Д. К. ЕГН ***********, обвиняем по досъдебно производство № 1/2013г. на РУ „Полиция" Котел за престъпление по чл.129 вр. чл.20 ал.2 от НК и е потвърдена взетата по отношение на него мярка за неотклонение „Домашен арест", като вместо това:  ИЗМЕНЯ взетата по отношение на Б. Д. К. ЕГН ***********, обвиняем по досъдебно производство № 1/2013 г. на РУ „Полиция" - Котел за престъпление по чл.129 вр. чл.20 ал.2 от НК мярка за неотклонение от „Домашен арест" в „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА".  Обвиняемият Б. Д. К. да се приведе в ОЗ „ИН" сектор „Арести" - Сливен.  Определението подлежи на незабавно изпълнение и не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се връчи на Началника на ОЗ „ИН" сектор „Арести" - Сливен за сведение и изпълнение.  
В законна сила от 6.3.2013г.

121

ЧНД No 66/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Ц.О.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 2.4.2013г.
Х.Ц.О.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Х.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, в момента задържан по мярка за неотклонение задържане под стража в затвора в град Бургас, общо наказание по НОХД № 1030/2011 г. на РС Сливен, НОХД № 230/2011 г. на РС Омуртаг, НОХД № 65/2012 г. на РС Котел и НОХД № 109/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила.    
В законна сила от 18.4.2013г.

122

ЧНД No 67/2013

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

А.А.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.4.2013г.
НАСТАНЯВА на основание чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН А.А.Д., роден на *** ***, ученик в пети клас в ОУ „П. Пармаков” в село Градец, неграмотен, адрес село Градец, община Котел, кв. Запад № 84, ЕГН **********, във възпитателно училище – интернат за срок от една година затова, че на 27.09.2012 г. в село Градец, община Котел извършил кражба на чужди движими вещи на стойност 316.00 лева от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен, е могъл да разбира смисъла и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в четиринадесетдневен срок от непълнолетния, неговия защитник, родителите и от РП Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на МКБППМК Котел за изпълнение на процедурата по чл.9 от Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г).  
В законна сила от 14.5.2013г.

123

АНД No 68/2013

По УБДХ

М.В.В.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.3.2013г.
НП-отменено
М.В.В.
ПРИЗНАВА М.В.В., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН за това, че на 04.03.2013 г. в град Котел нанесъл удари по лицето на В.П., с което грубо нарушил обществения ред и спокойствие.  РЕШЕНИЕТО не може бъде обжалвано.  
Мотиви от 5.3.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.

124

ЧНД No 69/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

Д.Г.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.4.2013г.
ПРЕКРАТАВЯ като недопустимо производството по ЧНД № 69/2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
В законна сила от 8.5.2013г.

125

НОХД No 71/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.Д.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 25.6.2013г.
Е.Д.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотна, безработна, неомъжена, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец ноември 2012 г. в село Катунище, община Котел, отнела чужди движими вещи на обща стойност 273.00 лева от владението на Р.Ж. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 от НК и чл.54 от НК u налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от осем месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от осем месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 158/2012 г. и НОХД № 212/2012 г., двете на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимата Е.Д.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.      
Мотиви от 12.7.2013г.
В законна сила от 11.7.2013г.

126

НОХД No 73/2013

ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.М.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 12.12.2013г.
С.М.К.
Подсъдимият С.М.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Казанлък, неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец август 2009 г. до 18.02.2011 г. в с. Градец, община Котел и в гр. Малко Търново, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, живял на съпружески начала с Й
. М. Г., родена на *** г., ненавършила четиринадесетгодишна възраст, с което е осъществил състава на престъплението по чл.191, ал.3 вр. ал.1 от НК.  Подсъдимият С.М.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 18.02.2011 г. – 08.02.2013 г. в с. Градец, общ. Котел и в гр. Малко Търново, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, живял на съпружески начала с Й. М. Г., родена на 18 02.1997 г., ненавършила шестнадесетгодишна възраст, с което е осъществил състава на престъплението по чл.191, ал.1 от НК.  На подсъдимия С.М.К., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.191, ал.3 вр. ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.  На подсъдимия С.М.К., с посочени данни за извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се налагат наказания ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година, безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепяне на препис от настоящия протокол на видно място в кмеството в село Градец за срок от две седмици.  На основание чл. 23, ал.1 от НК се определя общо наказание в размер по - тежкото измежду наложените, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален строг режим.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  По делото не са приложени веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказанието от три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е било отложено за три години изпитателен срок, наложено по НОХД № 73/2009 г. на РС Малко Търново на С.М.К., ЕГН **********,*** 103, което да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на С.М.К., ЕГН **********,*** 103, общо наказание по настоящото споразумение и по НОХД № 229/2012 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.3 от НК от наказанието лишаване от свобода наказанието пробация, изтърпяно по НОХД № 229/2012 г. на РС Котел, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.  
В законна сила от 12.12.2013г.

127

АНД No 74/2013

Административни дела

В.Д.Д.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 10.7.2013г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 202П / 26.03.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 7.8.2013г.

128

НОХД No 75/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

З.К.А.,
И.А.С.,
Р.А.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 27.3.2013г.
З.К.А.
Подсъдимият З.К.А., роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***49, ЕГН **********;, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 09.03.2013 г. до 11.03.2013 г. в гр. Котел, при условията на повторност, след като се сговорил предварително с подсъдимите И.А.С. и Р.А. К
., отнел чужди движими вещи на обща стойност 543.20 лева от владението на А.А.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, случаят не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия З.К.А., със снета самоличност, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия З.К.А., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 23.34 (двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляваща направени по делото разноски.  
И.А.С.
Подсъдимият И.А.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 09.03.2013 г. до 11.03.2013 г. в гр. Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите З.К.А. и Р.А. К
., отнел чужди движими вещи на обща стойност 543.20 лева от владението на А.А.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като възстановил равностойността на откраднатите вещи - престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.  На подсъдимия И.А.С., със снета самоличност, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал.1, т.5 вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.А.С., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 23.34 (двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляваща направени по делото разноски.  
Р.А.К.
Подсъдимият Р.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образоване, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***4, ЕГН **********., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 09.03.2013 г. до 11.03.2013 г. в гр. Котел, при условията на повторност, след като се сговорил предварително с подсъдимите З.К.А. и И.А.С., отнел чужди движими вещи на обща стойност 543.20 лева от владението на А.А.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Р.А.К., със снета самоличност, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.А.К., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 23.34 (двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляваща направени по делото разноски.  
В законна сила от 27.3.2013г.

129

ЧНД No 76/2013

Вземане на МНО "Задържане под стража" - чл.64 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.А.Р.,
Е.М.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 22.3.2013г.
С.А.Р.
ВЗЕМА на основание чл. 64, ал.1 от НПК мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия С.А.Р., български гражданин, български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, осъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 79/2013 г. на РУ Полиция Котел, по което е обвинен в извършването на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „а” от НК ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред ОС Сливен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, за което да се уведомят семействата на обвиняемите.  В случай на жалба или протест НАСРОЧВАМ разглеждането на делото пред ОС Сливен за 29.03.2013 г от 13 : 00 ч., за която дата и час ОП Сливен, обвиняемите и техният защитник да се считат за уведомени. Ако определението бъде обжалвано, обвиняемите да се призоват чрез Началника на ОС „Изпълнение на наказанията”, сектор „Арести” Сливен.  
Е.М.М.
ВЗЕМА на основание чл. 64, ал.1 от НПК мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия Е.М.М., български гражданин, о роден на *** ***, с основно образование, безработен, осъждан, съжителства на семейни начала постоянен адрес ***, ЕГН ********** обвиняем по досъдебно производство № 79/2013 г. на РУ Полиция Котел, по което е обвинен в извършването на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал.1, б. „а” от НК  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред ОС Сливен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, за което да се уведомят семействата на обвиняемите.  В случай на жалба или протест НАСРОЧВАМ разглеждането на делото пред ОС Сливен за 29.03.2013 г от 13 : 00 ч., за която дата и час ОП Сливен, обвиняемите и техният защитник да се считат за уведомени. Ако определението бъде обжалвано, обвиняемите да се призоват чрез Началника на ОС „Изпълнение на наказанията”, сектор „Арести” Сливен.  

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.03.2013
Наказателно дело № 171/2013
Определение № 16 / 29.03.2013 г. по ВЧНД № 171 / 2013 на ОС Сливен - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на обвиняемите С
. А. Р. с ЕГН ********* и Е. М. М. с ЕГН ********* срещу взетата им мярка Задържане под стража за извършени престъпления по чл. 196 ал.1 т. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т.З и 5 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 29 ал.2 б."а"от НК.  ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА взета по отношение на същите лица - обвиняеми по досъдебно производство № 79/2013 г. по описа на РУ Полиция - Котел, пор. № 50/2013 г. по описа на РП - Сливен.  Определението е окончателно  
В законна сила от 29.3.2013г.

130

НОХД No 77/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.К.К.,
И.Д.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 4.4.2013г.
К.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.К.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2013 г. в град Котел, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и като се сговорил предварително с подсъдимия И.Д.И., отнел чужди движими вещи на обща стойност 530.00 лева от владението на С.Б. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 47.50 (четиридесет и седем лева и петдесет стот.), представляваща направени по делото разноски.  
И.Д.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.И., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2013 г. в град Котел, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и като се сговорил предварително с подсъдимия К.К.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 530.00 лева от владението на С.Б. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 47.50 (четиридесет и седем лева и петдесет стот.), представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 11.4.2013г.
В законна сила от 20.4.2013г.

131

ЧНД No 78/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Р.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.4.2013г.
Р.Р.С.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Р.Р.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 568/2012 г. на РС Ямбол, НОХД № 1639/2012 г. на РС Сливен, НОХД № 1030/2011 г. на РС Сливен и НОХД № 229/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор, като на основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от посочените присъди.  УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 от НК определеното общо наказание лишаване от свобода с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 16.5.2013г.

132

АНД No 79/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Д.Х.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.6.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 200/06.03.2013 г. на Директора на РДГ Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 28.6.2013г.

133

АНД No 80/2013

Административни дела

И.М.К.,
А.Б.

МИТНИЦА БУРГАС

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.7.2013г.
НП-потвърдено  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 713 / 01.03.2012 г. на Заместник – началника на Митница Бургас като законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Наказателно дело № 279/2013
Решение № 329 / 06.12.2013 г. по КАНД № 279/2013 на АС Сливен - Оставя в сила решение № 66/29.07.2013 г. по АНД № 80/13 на РС Котел като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 6.12.2013г.

134

АНД No 81/2013

Административни дела

И.М.К.

МИТНИЦА БУРГАС

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.7.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 712 / 01.03.2012 г. на Заместник – началника на Митница Бургас като законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2013
Наказателно дело № 278/2013
Решение № 323 / 25.11.2013 г. по КАНД № 278/2013 на АС Сливен - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/29.07.2013 г. постановено по АНД № 81/2013 г. по описа на РС Котел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2013г.

135

НОХД No 82/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.С.,
Г.Ф.Г.,
Б.Д.Ч.,
С.И.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 19.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 82 / 2013 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.   РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с частен протест и частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел, пострадалото лице, обвиняемите и техните защитници.  

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 03.06.2013
Наказателно дело № 276/2013
Определение № 161 / 03.06.2013 г. по ВНЧД № 276 / 2013 на ОС Сливен - ПОТВРЪЖДАВА разпореждане № 258/ 19.04.2013г, постановено по НОХД № 82/2013г по описа на РС-Котел, с което е прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП- Котел.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.6.2013г.

136

НОХД No 83/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 6.6.2013г.
А.А.Д.
Подс. А.Д.Д., бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно оброзование, неженен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2012 г. в село Градец, община Котел на И.К.Г. причинил средна телесна повреда (фрактура на пета матакарпална кост на дясната китка), с което му причинил трайно затруднение на движението на горния десен крайник, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.129, ал. 1 от НК.  На подс. А.Д.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. “б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес *** 1, за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.Д.Д., ЕГН **********,*** Столетов 40, ДА ЗАПЛАТИ на И.К.Г., ЕГН **********,***. Стамболийски 31, в срок до 15.09.2013 г. сумата 1 000.00 (хиляда) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди.   С престъплението не са причинени имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.Д.Д., ДА ЗАПЛАТИ в полза бюджета на съдебната власт сумата 90.00 (деветдесет) лева, представляващи направени по делото разноски, както и 50.00 (петдесет) лева държавна такса.  
В законна сила от 6.6.2013г.

137

АНД No 84/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.К.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.9.2013г.
К.К.К.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.К.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, разведен, реабилитиран по предходни осъждания, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.03.2013 г. в град Котел не изпълнил заповед за защита № 1/16.01.2013 г., издадена на основание решение № 2/16.01.2013 г., постановено по гражданско дело № 820/2012 г. на РС Котел, с която му било забранено да се въздържа от домашно насилие спрямо М.К. и да приближава жилището u на адрес *** 279, поради което и на основание чл.296, ал.1 и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 27.9.2013г.
В законна сила от 12.10.2013г.

138

НОХД No 85/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.А.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 10.4.2013г.
К.А.К.
К.А.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият К.А.К., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2013 г.в гр. Котел управлявал МПС (лек автомобил „Алфа Ромео” с ДК № А 7783 КХ, собственост на К
. Б. П.) след употреба на наркотично веществ,о установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „Drug Chek 1 200 STK”, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 3 от НК.  На подсъдимия К.А.К., с посочени данни, за извършено от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; 3. 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  ЛИШАВА на основание чл.343Г от НК подс. К.А.К., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред.  Щети не са причинени.  Приложеното веществено доказателство Дрегер „Drug Chek 1 200 STK”, с което е извършена пробата, да се унищожи след одобряване на споразумението като вещ без стойност.  По делото не са направени разноски.  
В законна сила от 10.4.2013г.

139

НОХД No 86/2013

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 4.6.2013г.
И.К.П.
Подсъдимият И.К.П., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.12.2012 г. в гр. Котел без надлежно разрешително държи високо рисково наркотично вещество с висока степен на риск за общественото здраве, посочено в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите - коноп (марихуана), както следва: обект № 1 с нетно тегло на растителната маса 0.791 гр. с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 5 % на стойност 6.00 лв. за грам на стойност 4,75 лв. и обект № 2 с нетно тегло на растителната маса 6.371 гр. с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3 % на стойност 6.00 лв за грам на стойност 38.22 лв., всичко с общо нето тегло на растителната маса- 7.162 гр. по 6.00 лв за грам на обща стойност 42.97 лв, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК.  На подсъдимия И.К.П., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева.  С деянието няма причинени щети.  Веществени доказателства - 6.926 гр. коноп (марихуана), изпратени на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НООП”, от които 0.236 гр. изразходени при изготвяне на експертизата, се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. И.К.П. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 79,40 лв. (седемдесет и девет лева и четиридесет ст.), представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 4.6.2013г.

140

ЧНД No 87/2013

Вземане на МНО "Задържане под стража" - чл.64 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.А.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.4.2013г.
ВЗЕМА на основание чл. 64, ал.1 от НПК мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия Д.А.К., български гражданин, роден на *** *** Търново, с начално образование, безработен, вдовец, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 95/2013 г. на РУ Полиция Котел, по което е обвинен в извършването на престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл. 195, ал.1, т.4 и 5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б.”а” и б. „б” от НК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред ОС Сливен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, за което да се уведоми семейството на обвиняемия.  В случай на жалба или протест НАСРОЧВАМ разглеждането на делото пред ОС Сливен за 15.04.2013г. от 13 : 00 ч., за която дата и час ОП Сливен, обвиняемият и неговият защитник да се считат за уведомени. Ако определението бъде обжалвано, обвиняемият да се призове чрез Началника на ОС „Изпълнение на наказанията”, сектор „Арести” Сливен.  ПРЕПИС от протокола да се изпрати на РП Котел и РУ Полиция Котел за прилагане към досъдебното производство и на ОЗ Охрана Сливен.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РУ Полиция Котел досъдебно производство № 95/2013г. за продължаване на следващи процесуални действия, след като настоящото определение влезе в сила.  
Д.А.К.
В законна сила от 12.4.2013г.

141

НОХД No 88/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Г.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 10.4.2013г.
А.Г.С.
А.Г.С., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, оператор във „ВиК” в град Омуртаг, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. Обвиняемият А.Г.С., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2013 г. в с. Кипилово, общ. Котел управлявал МПС (лек автомобил „Фиат” с рег. № СН 3450 КА) с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 136/02.04.2013 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На обвиняемия А.Г.С. с посочени данни, за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  На основание чл. 343г от НК се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  По делото не са причинени съставомерни щети.   По делото няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.Г.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 44,70 лв. (четиридесет и четири лева и седемдесет ст.), представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 10.4.2013г.

142

АНД No 89/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.С.В.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.5.2013г.
И.С.В.
ПРИЗНАВА И.С.В., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2013 г. между селата Нейково и Градец, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 7.5.2013г.
В законна сила от 23.5.2013г.

143

НОХД No 90/2013

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Д.И.,
А.Д.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 13.6.2013г.
Х.Д.И.
Подсъдимият Х.Д.И., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, в момента задържан по мярка задържане под стража в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес с. Градец, кв. „Запад” № 87, ЕГН **********;, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2013 г. в гр. Котел в дом на адрес *** и в сградата на РУ Полиция Котел, при условията на продължавано престъпление, като извършител - сам и в съучастие с А.Д.И., извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, съпроводени със съпротива срещу орган на властта – служители на РУП- Котел, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред - престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  На подсъдимия Х.Д.И., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за ЕДНА ГОДИНА.  От престъплението не са причинени съставомерни щети.  Няма веществени доказателства  По делото не са направени разноски.  ОТМЕНЯ мярката за неотклонение задържане под стража, взета по отношение на осъдения Х.Д.И. и разпореждане освобождаване на подсъдимия, ако не се задържа на друго основание.  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което осъденият Х.Д.И., постоянен адрес с. Градец, кв. Запад № 87, ЕГН **********, е бил задържан по реда на чл.63, ал.1 от ЗМВР за 24 часа, по реда на чл. 64, ал. 2 от НПК за 72 часа и времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 03.02.2013 г. до 13.06.2013 г, като един един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация.  
А.Д.И.
Подсъдимият А.Д.И., български гражданин, роден на ***г***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, в момента задържан по мярка задържане под стража затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2013 г. в гр. Котел в дом на адрес *** и в сградата на РУ Полиция Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, като извършител - сам и в съучастие с Х.Д.И., извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, съпроводени със съпротива срещу орган на властта – служители на РУП- Котел, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред - престъпление по чл.325, ал. 4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  На подсъдимия А.Д.И., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 325, ал. 4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.  От престъплението не са причинени съставомерни щети.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение задържане под стража, взета по отношение на осъдения А.Д.И..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок.  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което осъдения А.Д.И., постоянен адрес ***, ЕГН **********, е бил задържан по реда на чл.63, ал.1 от ЗМВР за 24 часа, по реда на чл. 64, ал. 2 от НПК за 72 часа и по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 03.02.2013 г. до привеждане на определеното с настоящото споразумение наказание.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
В законна сила от 13.6.2013г.

144

НОХД No 91/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Б.К.,
Б.Д.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 13.6.2013г.
Б.Б.К.
Подсъдимият Б.Б.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.01.2013 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, в съучастие с подс. Б.Д.К. като извършител, причинил на Р.А.Ж. две средни телесни повреди - контузия на главата и сътресение на мозъка, довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота, и контузия на гръдния кош със счупване на VІІІ и ІХ леви ребра, довела до трайно затрудняване на движението на снагата - престъпление по чл. 131а вр. чл. 129 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  На подсъдимия Б.Б.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 131а вр. чл. 129 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” вр. чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно в затвор при първоначален СТРОГ режим.  От престъплението не са причинени имуществени вреди  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Б.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените  99.60 (деветдесет и девет лева и шестдесет стот.).  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което осъденият Б.Б.К., ЕГН **********,***, е бил задържан по реда чл. 64, ал. 2 от НПК за 72 часа и времето, през което му е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 02.01.2013 г. до привеждане на определеното с настоящото споразумение наказание.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Б.Д.К.
Подсъдимият Б.Д.К., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.01.2013 г. в с. Градец, общ. Котел, в съучастие с подс. Б.Б.К. като извършител, причинил на Р.А.Ж. две средни телесни повреди - контузия на главата и сътресение на мозъка, довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота, и контузия на гръдния кош със счупване на VІІІ и ІХ леви ребра, довела до трайно затрудняване на движението на снагата - престъпление по чл. 129 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  На подсъдимия Б.Д.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 129 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно в затвор при първоначален СТРОГ режим.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Д.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 99.60 (деветдесет и девет лева и шестдесет стот.).  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което осъдения Б.Д.К., ЕГН **********,***, е бил с мярка за неотклонение домашен арест, считано от 31.01.2013 г. до 06.03.2013 г., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода.  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което осъдения Б.Д.К., ЕГН **********,***, е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 06.03.2013 г. до привеждане на определеното с настоящото споразумение наказание.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
В законна сила от 13.6.2013г.

145

АНД No 92/2013

Административни дела

С.Х.И.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 24.7.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 18 / 11.02.2013 г. на Кмета на Община Котел.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 13.8.2013г.

146

НОХД No 93/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ф.М.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 26.9.2013г.
Ф.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.М.С., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, работи като шофьор в „Демет” ООД, постоянен адрес *** планина 5, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2012 г. от местността Байрям тепе в землището на село Братан, община Котел, без редовно писмено позволително извозил от държавния горски фонд 7,64 куб. метра букови трупи на стойност 687.60 лева, поради което и на основание чл.235, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Ф.М.С., ЕГН **********,*** планина 5, ЕГН **********,, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 70.00 (седемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 27.9.2013г.
В законна сила от 12.10.2013г.

147

НОХД No 94/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.В.Ц.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 94 / 2013 на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НАХД № 94 / 2013 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. Определението е окончателно.
В законна сила от 8.5.2013г.

148

ЧНД No 95/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.М.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 95/2013 г. на РС Котел като недопустимо.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
В законна сила от 29.6.2013г.

149

ЧНД No 96/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.Р.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 29.5.2013г.
С.Р.Л.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на С.Р.Л., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, осъждан, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 446/2011 г на РС Карнобат, НОХД № 235/11 г. на РС Котел и НОХД № 244/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСАДА изтърпяното по която и да е от присъдите  На основание чл. 25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от наказанието Пробация наказанието лишаване от свобода, като един ден лишаване от свобода, се зачита за два дни пробация.  
В законна сила от 14.6.2013г.

150

ЧНД No 97/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.И.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 17.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.159, ал.4 от ЗЗДР. производството по ЧНД № 97/2013 г по описа на РС Котел.Определението може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в тридневен срок от РП Котел, от Г.А. и адв.Х
..
В законна сила от 21.5.2013г.

151

НЧХД No 98/2013

НЧХД

М.Т.Т.

К.С.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 22.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 287, ал. 7 от НПК производството по НЧХД № 98/2013 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 7.11.2013г.

152

АНД No 99/2013

По ЗГ и ЗЛОД

М.С.К.

ДИРЕКТОРА НА РДГ - ГР. СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.8.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 355 от 02.04.2013 г. на Директора на РДГ гр. Сливен, с което на М.С. К
., ЕГН **********,***, са му наложени административни наказания за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2пр. 1, вр. с чл. 84, ал. 1, пр. 2 от ЗЛОД, както следва: на основание чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД - глоба в размер на 200 лева; на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД – лишаване от право за ловуване за срок от три години; на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД – му е отнета ловната пушка, като вещ, послужила за извършване на нарушението, за това, че ловувал без писмено разрешително, в забранен за лов ден, като неоснователни и незаконосъобразни.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 28.8.2013г.

153

АНД No 100/2013

Административни дела

М.С.К.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.9.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5А / 31.01.2013 г. на Началника на РУ Полиция Котел като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 17.10.2013г.

154

ЧНД No 101/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.С.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.6.2013г.
К.С.Г.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.С.Г., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 157/2012 г. на РС Котел, НОХД № 1674/2012 г. на РС Сливен, НОХД № 244/2012 г. на РС Котел и НОХД № 205/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал. 2 от НК изтърпяното по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата/протеста
Определение от 16.09.2013
Наказателно дело № 354/2013
Определение по ВЧНД № 354/2013 на ОС Сливен - ПРЕКРАТЯВА производството по ВЧНД № 354/2013 по описа на Сливенски окръжен съд, поради оттегляне на жалбата(Определението подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила от 24.9.2013г.

155

НЧХД No 102/2013

НЧХД

М.А.М.

Д.Х.П.,
Х.Д.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.9.2013г.
 ВПИСВА в протокола следното постигнато между страните споразумение.  ОСЪЖДА Д.Х.П., ЕГН **********,*** да заплати на М.А.М. ЕГН **********,*** сумата 300,00 лева представляваща причинени имуществени вреди, сумата 700,00 лв. представляваща причинени неимуществени вреди, както и сумата 250,00 лв. представляваща направени по делото разноски, платими в седемдневен срок от влизане в сила на определението за прекратяване на настоящото дело.  ОСЪЖДА Х. Д
. П., ЕГН **********,*** да заплати на М.А.М. ЕГН ********** *** сумата 300,00 лева представляваща причинени имуществени вреди, сумата 700,00 лв. представляваща причинени неимуществени вреди, както и сумата 250,00 лв. представляваща направени по делото разноски, платими в седемдневен срок от влизане в сила на определението за прекратяване на настоящото дело.  Предвид изявлението на частния тъжител съдът следва да прекрати образуваното наказателно производство, поради оттегляне на тъжбата, поради което  О П Р Е Д Е Л И :   ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.4, т. 4 от НПК производството по НЧХД 102/2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в петнадесетдневен срок за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 5.10.2013г.

156

НОХД No 103/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.А.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 19.6.2013г.
Б.А.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.Б., роден на *** г. в гр. Котел, български гражданин, с основно – грамотен, неженен, безработен, осъждан, в момента задържан по мярка за неотклонение задържане под стража в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 26.11.2012 г. до 06.02.2013 г. в град Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 261.00 лева от владението на пострадалите лица Й.Б., Н.Ц., К.Д. и М.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК му налага наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим, като ГО ОПРАВДАВА затова, че през периода 26.11.2012 г. до 06.02.2013 г. в град Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 695.00 лева от владението на пострадалите Й.Б., Н.Ц., К.Д. и М.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 07.02.2013 г. до привеждане на настоящата присъда в изпълнение.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика Й.С.Б.,***, три броя калайдисани медни котли, една медна тенджера, един черен меден котел, едно медно корито и един месингов мангал с капак, намиращи се на съхранение в РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Б.А.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 283.07 (двеста осемдесет и три лева и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 19.7.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 03.10.2013
Наказателно дело № 393/2013
Решение № 112 / 03.10.2013 г. по ВНОХД № 393/2013 на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА присъда № 24 от 19.06.2013 г. по НОХД № 103 / 2013 по описа на РС Котел. Решението е оконч
aтелно
В законна сила от 3.10.2013г.

157

НОХД No 104/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Б.К.,
Е.Д.Ч.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 28.11.2013г.
К.Б.К.
Подсъдимата К.Б.К., родена на *** ***, общ. Котел, кв. „Запад” № 194, българска гражданка, неграмотна, не работи, не омъжена, осъждана, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че през периода от 18.02.2013 г. до 07.03.2013 г. в с. Катунище, общ. Котел, след като се сговорила предварително с Е.Д.Ч. в немаловажен случай отнела чужди движими вещи на обща стойност 408.86 лв от владението на Л.Д.К. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимата К.Б.К. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за три години.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата К.Б.К.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 35,00 лева(тридесет и пет лева) лева.  
Е.Д.Ч.
Подсъдимата Е.Д.Ч., родена на *** г. в гр. Сунгурларе, живуща ***, българска гражданка, неграмотна, не работи, не омъжена, осъждана, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че през периода от 18.02.2013 г. до 07.03.2013 г. в с. Катунище, общ. Котел, след като се сговорила предварително с К.Б.К. в немаловажен случай отнела чужди движими вещи на обща стойност 408.86 лв от владението на Л.Д.К. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимата Е.Д.Ч. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален строг режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Е.Д. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 35,00 лв. (тридесет и пет лева)  ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено с присъда № 42/21. 11. 2012 г, по НОХД № 158/2012 г. на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено за три години изпитателен срок, което да изтърпи в затвор/затворническо общежитие от открит тип при първоначален общ режим.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 28.11.2013г.

158

АНД No 106/2013

По ЗД по пътищата

А.В.А.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 106 / 2013 на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НАХД № 106 / 2013 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. Определението е окончателно.
В законна сила от 8.5.2013г.

159

АНД No 107/2013

По ЗД по пътищата

И.П.Т.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.11.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 31 / 20.02.2013 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 13.12.2013г.

160

АНД No 108/2013

Административни дела

Ф.М.Ч.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2013г.
НП-отменено
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9А / 05.02.2013 г. на Началника  на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано е касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 17.8.2013г.

161

ЧНД No 109/2013

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Х.А.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 17.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 109/2013 г. на РС Котел, образувано съдебна поръчка, изпратена от Първи основен наказателен съд град Едирне, Р Турция, чрез Министерството на правосъдието на Р България, и ВРЪЩА поръчката на Министерството на правосъдието неизпълнена.
В законна сила от 17.5.2013г.

162

ЧНД No 110/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.Х.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 14.6.2013г.
НАСТАНЯВА на основание чл.155 от ЗЗдр. на задължително стационарно лечение от параноидна шизофрения, маниоподобен синдром, лицето Н.Х.М.,***, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  НАЗНАЧАВА на основание чл.162, ал.2, изр.І от ЗЗдр. Х.Г.М., ЕГН **********,***, за лице, което да дава информирано съгласие за лечението на Н.Х.М., с посочени данни.  РЕШЕНИЕТО подлежи на предварително изпълнение на основание чл.163, ал.2 от ЗЗдр.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, Н.М. и адв. Х.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено, а от Х.М. - в частта му по чл.162 от ЗЗдр  

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 23.07.2013
Наказателно дело № 374/2013
Реш. № 97/ 23.07.2013г. по вчнд№ 374/ 2013г.ИЗМЕНЯВА решение № 38/ 14.06.2013г.- постановено по чнд № 110/ 2013г- на КРС в частта относно срока на задължителното лечение и лечебното заведение, в което да се провежда лечението като НАМАЛЯВА срока на задължително лечение от ТРИ МЕСЕЦА на ЕДИН МЕСЕЦ и ЗАМЕНЯВА лечебното заведение от Психиатрична болница гр. Раднево с ОТДЕЛЕНЕИЕ ПО СПСИХИАТРИЯ ПРИ МБАЛ " Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен ПОТВЪРЖДАВА решение № 38 / 14.06.2013г. постановено по чнд № 110/ 13г. на КРС в останалата му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.
В законна сила от 23.7.2013г.

163

АНД No 111/2013

Административни дела

С.К.С.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.11.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1857 / 05.07.2012 г. на Временно изпълняващия длъжността Началник на РУ Полиция Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 18.12.2013г.

164

НОХД No 112/2013

Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Е.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.5.2013г.
ПОВДИГА спор за подсъдност между РС Котел и РС Омуртаг във връзка с разглеждането на обвинението срещу И.Е.П., повдигнато с обвинителен акт от 05.04.2013 г. на РП Омуртаг по следствено дело № 53/2012 г. на ОСС при ОП Сливен, въз основа на който е било образувано НОХД № 111/2013 г. на РС Омуртаг, прекратено и изпратено за разглеждане на РС Котел.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 112/2013 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.44, ал.1 от НПК НОХД № 112/2013 г. на РС Котел на ВКС за разрешаване на повдигнатия спор за подсъдност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 8.5.2013г.

165

НОХД No 113/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Р.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 13.6.2013г.
М.Р.М.
М.Р.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, изтърпява в момента наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН *********. Подсъдимият М.Р.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2013 г. в местността „Чукарите”в землището на гр. Котел, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 38,30 лв. от владението на Б.Р.Д. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.  На подсъдимия М.Р.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.  Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени на пострадалото лице.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Р.М. ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 (четирдесет) лева.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по НОХД № 113/2013 г. и НОХД № 28/2013 г., двете на РС Котел, в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор, като ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното наказание по НОХД № 28/2013 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и притестира пред ОС Сливен с въззивна жалба/въззивен протест в петнадесетдневен срок.  
В законна сила от 13.6.2013г.

166

НОХД No 114/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.П.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 7.5.2013г.
С.П.Т.
Обвиняемият С.П.Т., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, работи като общ работник в дружество „Сарай” ЕООД с. Мокрен, неженен, осъждан, настоящ адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2013 г. в с. Мокрен, общ. Котел, управлява собствения си лек автомобил марка „Фолксваген Поло” с рег. № СН 0964 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер 7510” с № 0205 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На обвиняемия С.П.Т., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Обвиняемият С.П.Т., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.  По делото не са причинени съставомерни щети.  По делото няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.    
В законна сила от 7.5.2013г.

167

ЧНД No 117/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Н.М.К.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.5.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 12.04.2013 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на досъдебно производство № 8/2013 г. на РУ Полиция Котел, водено срещу Д
. М. за извършено по чл.129 от НК престъпление.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен от РП Котел, от пострадалия Н.К. и от Д.М. в седемдневен срок от съобщението, че е изготвено.  
В законна сила от 6.6.2013г.

168

НОХД No 118/2013

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.М.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 2.7.2013г.
И.М.И.
Подс. И. М
. М., български гражданин, роден на *** ***, неосъждан, ученик в ХІІ клас в ПГПСТТ „Н. Вапцаров” град Ямбол, пост. адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2012 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, противозаконно отнел чуждо МПС (лек автомобил „Фиат Пунто” с ДК № СН6493НС) от владението на Е.С. без нейно съгласие с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство (причинени са щети на стойност 1 400.00 лева) и същото е оставено без надзор, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.346, ал.2, т.1 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  На подс. И.М.И., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.346, ал.2, т.1 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от споразумението на видно място в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Никола Вапцаров” град Ямбол за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.  Причинените от престъплението имуществени вреди са изцяло възстановени  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.М.И., **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 310.00 (триста и десет) лева.  
В законна сила от 2.7.2013г.

169

НОХД No 119/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Р.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 22.10.2013г.
М.Р.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН *********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец декември 2012 г. - месец януари 2013 г. в град Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 205.00 лева от владението на К.Л. и Р.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26 вр. чл.29, ал.1, б. „а” и б.”б” от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 28/2013 г. и НОХД № 113/2013 г., двете на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим, като ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното по НОХД № 28/2013 г. и НОХД № 113/2013 г., двете на РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.Р.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен  
Мотиви от 7.11.2013г.
В законна сила от 7.11.2013г.

170

ЧНД No 120/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 29.5.2013г.
Д.Д.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на Д.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, със завършен четвърти клас, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 177/2010 г. на РС Котел, НОХД № 148/2011 г. на РС Котел и НОХД № 162/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален строг режим.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 25, ал. 3 от НК ПРИСПАДА от наказанието лишаване от свобода наказанието Пробация, като един ден лишаване от свобода се зачита за два дни пробация.  
В законна сила от 25.6.2013г.

171

АНД No 121/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

З.А.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.5.2013г.
З.А.Г.
ПРИЗНАВА З.А.Г. български гражданин, роден на *** г. в гр. Панагюрище, със завършен трети клас, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.05.2013 г. в гр. Котел, по път ІІ-48, въпреки че не притежавал свидетелство за управление на МПС управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № А 9077 АМ, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага административно наказание Глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 29.5.2013г.
В законна сила от 14.6.2013г.

172

АНД No 122/2013

По ЗД по пътищата

П.К.И.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.7.2013г.
НП-потвърдено
.ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1076/16.12.2009 г. на Началника на РУ „Полиция” Котел гр. Котел, с което на П.К.И., ЕГН **********,*** му е наложена глоба в размер на 200,00 лева и отнемане на 6 контролни точки за това, че На 27.11.2009 г. около 18:00 ч. в Котел, управлява лек автомобил с ДК ЕН 012 АН без да носи в себе си СУМПС. След извършена проверка е установено, че е лишен от право да управлява МПС за срок от три месеца считано, от 09.09.2009 г     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 01.11.2013
Наказателно дело № 271/2013
Решение № 307/ 01.11.2013г. по КАНД № 271/ 2013г-ОТМЕНЯ решение № 46 / 17.07.2013г. постановено по АНД № 122/ 2013г. по описа на РС Котел, и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1076 / 16.12.2009г. на Началник на РУ гр. Котел към ОД на МВР Сливен с което за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1 т. 1 от ЗДвП на П
. К. И. от гр. Пловдив, ул. " Г. Кирков " № 54 ЕГН *********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00лева и на основание Наредба № Vз-1959 на МВР е постановено отнемане на общо 6 контролни точки поради изтекла абсолютна давност.
В законна сила от 1.11.2013г.

173

НОХД No 123/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.К.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 17.5.2013г.
А.К.К.
А.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.Подсъдимият А.К.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2013 г. в гр. Котел, управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 на хиляда, установено по надлежен ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.  На подсъдимия А.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. 3. 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.   ЛИШАВА на основание чл.343Г от НК подс. А.К.К., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от отнемане на свидетелството за управление на МПС.  По делото не са причинени щети.  По делото не са приложени веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  
В законна сила от 17.5.2013г.

174

НОХД No 124/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Й.П.Ц.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 4.7.2013г.
Й.П.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.П.Ц., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец февруари - месец април 2011 г., при условията на продължавано престъпление, от дом на ул. Ганчо Георгиев 23 в село Мокрен, община Котел отнел чужди движими вещи на обща стойност 364.80 лева от владението на Б.Т.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.П.Ц.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 24.7.2013г.
В законна сила от 20.7.2013г.

175

ЧНД No 125/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 19.6.2013г.
Д.Д.Г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на Д.Д.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН ********** общо наказание по присъди по НОХД № 59/12 г. на РС Котел,; НОХД № 568/12 г. на РС Ямбол; НОХД № 120/12 г. на РС Котел; НОХД № 777/12 г. на РС В. Търново; НОХД № 136/12 г. на РС Котел; НОХД № 247/12г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА определеното наказание с три месеца.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 5.7.2013г.

176

ЧНД No 126/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Л.А.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 19.6.2013г.
Л.А.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***4, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН ********** общо наказание по присъди по НОХД № 59/12г. на РС Котел; НОХД № 118/12 г. на РС Котел, НОХД № 237/11г. на РС Котел, НОХД № 1639/12 г. на РС Сливен; НОХД 136/12 г. и НОХД № 247/12 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК приспада изцяло изтърпяното, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА определеното наказание с два месеца.  На основание чл. 59 от НК приспада времето, през което осъденият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража по НОХД № 247/12 г. на РС Котел считано от 22.03.2013 г. до привеждане на присъдата в изпълнение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 5.7.2013г.

177

ЧНД No 127/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 19.6.2013г.
А.А.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, безработен, неграмотен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** общо наказание по присъди по НОХД 136/2012 г на РС Котел и по НОХД № 247/12г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 69, ал. 1 вр. чл. 66, ал.1 от НК е отложено за две години изпитателен срок.     На основание чл. 25, ал. 3 от НК ПРИСПАДА от наказанието лишаване от свобода наказанието пробация, като един ден лишаване от свобода се зачита за два дни пробация.  На основание чл. 59 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража по НОХД № 247/12г. на РС Котел считано от 22.03.2013 г до 17. 04. 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 5.7.2013г.

178

АНД No 128/2013

Административни дела

Н.К.Б.

ОД НА МВР СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2013г.
НП-отменено
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18А/25.02.2013 г., издадено от Началника на РУП Котел, с което на Н.К.Б. *** на основание чл. 53/22/ от ЗАНН вр. чл. 38, ал.2 от ЗНССПЕЕН 112 е наложено административно наказание Глоба в размер на 10 000,00 лева.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 13.8.2013г.

179

АНД No 129/2013

Административни дела

К.И.А.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.7.2013г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19А/26.02.2013 г., издадено от Началника на РУП Котел, с което на К.И.А. *** на основание чл. 53/22/ от ЗАНН вр. чл. 38, ал.2 от ЗНССПЕЕН 112 е наложено административно наказание Глоба в размер на 10 000,00 лева.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.          
В законна сила от 13.8.2013г.

180

НОХД No 131/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.А.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 14.11.2013г.
Д.А.И.
Подсъдимият Д.А.И., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Генерал Тошево, постоянен адрес ***, , български гражданин, със средно образование, работи, разведен, не осъждан /реабилитиран/ се признава за виновен в това, че през месец февруари 2012 г. в с. Мокрен, общ. Котел отнел чужди движими вещи на обща стойност 581.53 лв от владението на К.А.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Д.А.И. за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.    Причинените щети са възстановени.  Няма вещестени доказателства.  Подсъдимият Д.А.И., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева  
В законна сила от 14.11.2013г.

181

АНД No 132/2013

Административни дела

Х.П.Х.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 24.7.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 8А/05.02.2013 г. на Началника на РУ „Полиция” Котел гр. Котел, с което на Х.П.Х., ЕГН **********,*** е наложена ГЛОБА в размер на 5 000 лева на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето .   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.12.2013
Наказателно дело № 272/2013
Решение № 331 / 12.12.2013 г. по КАНД № 272/2013 г. ОТМЕНЯ Решение № 60 от 24.07.2013 г., постановено по АНД№ 132/ 2013 г. по описа на Районен съд - Котел, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 8А от 05.02.2013 г., издадено от Началника на РУ П - Котел, с което на Х
. П. Х. с ЕГН: *********, с адрес: гр. Котел, ул. „Петър Берон" № 9, на основание чл. 45, ал. 2 от ЗЗД е наложена глоба в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 5000 /пет хиляди/ лева на 3000 /три хиляди/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 12.12.2013г.

182

НОХД No 133/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Х.Ч.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 23.5.2013г.
А.Х.Ч.
Обвиняемият А.Х.Ч., роден на *** ***, с основно средно образование, не работещ, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2013 г. в с. Ябланово, общ. Котел, на мотоциклет ИЖ „Юпитер 5”,си служил с контролни знаци – регистрационна табела Е 770, неиздадена от съответния орган - престъпление по чл. 345 от НК.  На обвиняемия А.Х.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 345 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 300.00 (триста) лева.  Съдът ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство - 1 бр. част от регистрационна табела Е 770, да се унищожи като вещ без стойност.  
В законна сила от 23.5.2013г.

183

АНД No 134/2013

По ЗД по пътищата

И.Х.Г.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 563 / 18.09.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 17.8.2013г.

184

АНД No 136/2013

Административни дела

Д.М.Ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-25-001 / 17.05.2013 г. на Областния управител на Област Сливен като неправилно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 18.12.2013г.

185

НОХД No 138/2013

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Д.К.,
Б.Б.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 26.6.2013г.
Б.Д.К.
Подсъдимият Б.Д.К., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Кънчо Драгинов” № 26, български гражданин, грамотен, не работи, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2010 г. в с. Градец, общ. Котел в съучастие с Б.Б.К., като извършител причинил на С.В.Г. две средни телесни повреди- избиване на горния десен страничен резец довело до „Затрудняване на дъвченето и говоренето” и многофрагментна фрактура с дислокация на фрагментите на лъчевата кост на дясната предмишница довела до „Трайно затрудняване движението на десния горен крайник” - престъпление по чл. 129 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  На подсъдимият Б.Д.К. за извършеното престъпление по чл. 129 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим  Няма причинените щети.   Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Д.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 126,13 лв. (сто двадесет и шест лева. и тринадесет ст).  
Б.Б.К.
Подсъдимият Б.Б.К., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Кънчо Драгинов” № 26, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2010 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив в съучастие с Б.Д.К., като извършител причинил на С.В.Г. две средни телесни повреди- избиване на горния десен страничен резец довело до „Затрудняване на дъвченето и говоренето” и многофрагментна фрактура с дислокация на фрагментите на лъчевата кост на дясната предмишница довела до „Трайно затрудняване движението на десния горен крайник” - престъпление по чл. 131а вр. чл. 129 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  На подсъдимият Б.Б.К. за извършеното престъпление по чл. 131а вр. чл. 129 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” вр. чл. 20, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Няма причинените щети.  Няма веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Б.К., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 126,13 лв. (сто двадесет и шест лева и тринадесет ст.).  
В законна сила от 26.6.2013г.

186

НЧХД No 139/2013

НЧХД

Д.Л.К.

М.Г.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 26.6.2013г.
М.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2013 г. причинил на частния тъжител Д.Л.К. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което и на основание чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 23.7.2013г.
В законна сила от 12.7.2013г.

187

НОХД No 140/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.М.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 9.7.2013г.
Б.М.Б.
Подсъдимата Б.М.Б., с посочени данни се признава за ВИНОВНА в това, че на 18.12.2012 г. в с. Градец, общ. Котел държи боеприпаси за г огнестрелни оръжия – 16 бр. патрони, от които 13 бр. патрони калибър 12, 1 бр. патрон калибър 9 х 18; 1 бр. патрон, калибър 5,45 х 39,5 и 1 бр. патрон, калибър 7,62 х 25, без да има за това надлежно разрешение- престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.  На подсъдимата Б.М.Б. за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  По делото не са приложени веществени доказателства. С 16 бр. патрони е проведена експериментална стрелба и същите са изразходвани.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Б.М.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 21,60 (двадесет и един лев и шейсет стотинка), представляващи направени разноски по делото.  
В законна сила от 9.7.2013г.

188

ЧНД No 141/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Д.И.К.,
Й.Ж.К.,
Г.И.Г.,
К.П.Г.,
И.Г.Д.,
И.И.Н.,
С.Д.Н.,
Б.Й.С.,
Й.Ц.Б.,
Р.Ж.Б.,
Д.И.Е.,
Х.И.Т.,
К.Р.Б.,
С.К.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ Постановление № 1001/2011 г. от 27.05.2013 г. на РП Котел с което е прекратено наказателното преследване по Досъдебно производство № 410 от 20.11.2012 г. на РУ Полиция Котел и прокурорска преписка с пореден № 298/2012 г. образувано срещу неизвестен извършител.  ВРЪЩА делото на РП Котел за допълнително разследване и изпълнение на указанията в мотивната част.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на РП Котел и на жалбоподателите за сведение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба или протест, на основание чл. 243, ал. 6 от НПК, пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.07.2013
Наказателно дело № 376/2013
Определение № 238/ 22.07.2013г. ПОТВЪРЖДАВА определение № 101 от 12.06.2013г. по чнд №141/2013г. на КРС с което е отменено постановление от 27.05.2013г. на РП Котел за прекратяване на досъдебно производство № 410 / 2012г. по описа на РУ " Полиция" Котел водено срещу неизвестен извършител за престъпление по л. 201 ал. 1 от НК като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 22.7.2013г.

189

АНД No 142/2013

По ЗД по пътищата

Л.Г.Г.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2013г.
 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 741 / 29.10.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.      
В законна сила от 17.8.2013г.

190

НОХД No 144/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Х.Г.Г.,
К.Г.К.,
Г.Г.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 5.11.2013г.
Х.Г.Г.
Подс. Х.Г.Г., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през месец ноември 2011 г. в село Медвен, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите К. Кунчев и Г.К. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Д.А.Д. чужди движими вещи на стойност 50 лева и от владението на Л.Б. чужди движими вещи на стойност 50 лева, всичко на обща стойност 100.00 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съдц възстановил равностойността на отнетите вещи, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  На подс. Х.Г.Г., с посочени данни, за извършено от него престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.Г.Г.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 43.67 (четиридесет и три лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
К.Г.К.
Подс. К.Г.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през месец ноември 2011 г. в село Медвен, община Котел, при условията на повторност и продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Х.Г. и Г.К. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Д.А.Д. чужди движими вещи на стойност 50 лева и от владението на Л.Б. чужди движими вещи на стойност 50 лева, всичко на обща стойност 100.00 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК.  На подс. К.Г.К., с посочени данни, за извършено от него престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. К.Г.К..***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 43.67 (четиридесет и три лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Г.Г.К.
Подс. Г.Г.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през месец ноември 2011 г. в село Медвен, община Котел, при условията на повторност и продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Х.Г. и К.К. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Д.А.Д. чужди движими вещи на стойност 50 лева и от владението на Л.Б. чужди движими вещи на стойност 50 лева, всичко на обща стойност 100.00 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК.  На подс. Г.Г.К., с посочени данни, за извършено от него престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приложени веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Г.Г.К..***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 43.67 (четиридесет и три лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 5.11.2013г.

191

НОХД No 145/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 11.6.2013г.
М.К.
Обвиняемият К.М., гражданин на Р Турция, със статут на постоянно прибиваващ в Р България чужденец, роден на *** ***, с основно образование, пенсионер, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2012 г. в с. Тича, общ. Котел, държи акцизни стоки без бандерол, а именно 554 бр. кутии цигари марка „Karelia slims”- 80 мм. шарени; 10 бр. кутии цигари марка „Karelia slims” синя кутия – 80 мм.; 2 бр. кутии цигари марка „MM Slims” – 80 мм- бяла кутия; 2 бр. кутии цигари марка „Pine Light”- 80 мм. – бяло-синя кутия; 1 бр. пакет цигари марка „Vnited”- 100 мм.- кафяв пакет; 1бр. пакет цигари марка „J & J”- 100мм.- кафяв цвят на обща стойност 2 464,20 лв., когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 2, от.2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, кат случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал.1 от НК.  На обвиняемия К.М., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание EДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като на осн. чл. 55, ал. 3 от НК не налага по-леките наказания глоба и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.  По делото не са причинени съставомерни щети.  Веществените доказателства 554 бр. кутии цигари марка „Karelia slims”- 80 мм. шарени; 10 бр. кутии цигари марка „Karelia slims” синя кутия – 80 мм.; 2 бр. кутии цигари марка „MM Slims” – 80 мм- бяла кутия; 2 бр. кутии цигари марка „Pine Light”- 80 мм. – бяло-синя кутия; 1 бр. пакет цигари марка „Vnited”- 100 мм.- кафяв пакет; 1бр. пакет цигари марка „J & J”- 100мм.- кафяв цвят се отнемат в полза на държавата на основание чл.234, ал.3 от НК и постановява да се унищожат след одобряване на споразумението.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. К.М. ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи направените по делото разноски.  
В законна сила от 11.6.2013г.

192

ЧНД No 146/2013

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

А.А.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 10.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 146/2013 г. на РС Котел, образувано съдебна поръчка, изпратена от Първостепенен наказателен съд град Казан, Р Турция, чрез Министерството на правосъдието на Р България, и ВРЪЩА поръчката на Министерството на правосъдието неизпълнена.
В законна сила от 10.7.2013г.

193

НОХД No 147/2013

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.В.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 24.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 147/2013 г. на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 147 / 2013 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който, да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 24.6.2013г.

194

АНД No 148/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Х.С.И.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.7.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 507/17.05.2013 г. на Директора на РДГ – Сливен , с което на Х.С.И. ЕГН **********,*** му е наложена глоба в размер 50,00 лева и да заплати обезщетение в размер на 20,00 лева в полза на Изпълнителната агенция по горите за това, че на 19.02.2013 г. в 19 :30 ч. съхранява в дома си находящ се в с. Ябланово, ул. „Котленски проход” № 44 0,80 пр. м3 дърва за огрев сурови, непридружени с превозен билет и немаркирани с контролна горска марка.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.        
В законна сила от 14.8.2013г.

195

НОХД No 149/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 18.6.2013г.
А.А.Х.
Подсъдимият А.А.Х., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2013 г. в с. Градец, общ. Котел, управлявал МПС (лек автомобил „Пежо” с ДК № СН 2392 ВВ) с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер – 7410” № 0187, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК.  На подсъдимия А.А.Х., с посочени данни, за извършено от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца; 3. 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  Лишаването от права по чл.343г от НК не се прилага, тъй като подс. А.А.Х. не е придобил правоспособност за управление на МПС.  Щети не са причинени  По делото няма веществени доказателства  По делото не са направени разноски  
В законна сила от 18.6.2013г.

196

НОХД No 150/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 18.6.2013г.
Х.Х.К.
Обвиняемият Х.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2013 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал МПС „Форд Ескорт” с ДК № Н 0387 ВВ без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 711/18.10.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” Котел, влязло в законна сила на 20.12.2012 г., за управление на МПС без свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК  На обвиняемия Х.Х.К., с посочени данни за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  По делото не са причинени съставомерни щети.  По делото няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  
В законна сила от 18.6.2013г.

197

НОХД No 151/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.А.Р.,
Е.М.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 24.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 151/2013 г. на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 151 / 2013 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който, да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 24.6.2013г.

198

НОХД No 153/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.К.,
Б.Х.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 19.11.2013г.
А.А.К.
Подс. А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, не работи, неженен, осъждан, пост. адрес *** 113, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2012 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимия Б.Т. и разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на М
.. П., П.Ч. и К.Т. чужди движими вещи на обща стойност 391.00 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие възстановил стойността на откраднатите вещи, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  На подс. А.А.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от осем месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалите лица имуществени вреди са изцяло възстановени  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.А.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 35.00 (тридесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Б.Х.Т.
Подс. Б.Х.Т., български граждани, роден на *** ***, с начално образование, не работи, неженен, реабилитиран по предходни осъждания, пост. адрес *** 264, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2012 г. в град Котел, при условията на повторност и на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимия А.К. и разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на М
.. П., П.Ч. и К.Т. чужди движими вещи на обща стойност 391.00 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  На подс. Б.Х.Т., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалите лица имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Б.Х.Т., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 35.00 (тридесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 19.11.2013г.

199

НЧХД No 154/2013

НЧХД

А.Б.А.

М.Ш.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 5.12.2013г.
Прекратява производството образувано по тъжба на А.Б.А., ЕГН **********,***.  Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.12.2013г.

200

НОХД No 156/2013

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.А.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 5.7.2013г.
И.А.И.
Подсъдимия И.А.И., роден на *** г. в гр. Търговище, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2013 г. в гр. Котел извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото- буйстване и отправяне на неприлични изрази /псувни/, съпроводени със съпротива срещу орган на властта – служители на РУП- Котел изпълняващи задължения по опазване на обществения ред- престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.  На подсъдимия И.А.И., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щети не са причинени  Няма вещестени доказателства  Няма разноски по делото.  
В законна сила от 5.7.2013г.

201

АНД No 157/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.И.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.7.2013г.
Г.И.Г.
ПРИЗНАВА Г.И.Г., българска гражданин, на 60 години роден на *** г. в гр. Свелиево, със средно специално образование, женен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2013 г. в гр. Котел проявил жестокост към гръбначно животно – куче порода „местна кръстоска” собственост на Д
. А., като противозаконно причинил смъртта на животното, като деянието е извършено със средство опасно за живота на хора и животни – пушка марка JW-23 калибър 22 с № 9502190, поради което и на основание чл. 325б, ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 от НК и чл. 78а от НК НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага административно наказание Глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.И.Г., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 78, 00 лева (седемдесет и осем лева), представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.    
Мотиви от 11.7.2013г.
В законна сила от 27.7.2013г.

202

ЧНД No 158/2013

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

Р.П.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на МКБППМН при Община Котел за настаняване на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗБППМН, на малолетната Р.П.К., ЕГН **********, живуща в дома на родителите си в с. Градец, кв. „Запад” № 297 във ВУИ.  НАЛАГА на основание чл. 13, ал.1, т.12 от ЗБППМН, на Р.П.К., с посочени данни възпитателната мярка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за настаняване във ВУИ, с изпитателен срок от шест месеца.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ОС Сливен в 14-дневен срок от страните.    ПРЕПИС от решението след влизане в сила да се изпрати на МКБППМН към Община Котел и на РП Котел.  
В законна сила от 8.8.2013г.

203

НОХД No 159/2013

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ф.М.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 11.7.2013г.
Ф.М.М.
Обвиняемата Ф.М.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 01.06.2011 г. в с. Тича, общ. Котел, като длъжностно лице – служител гише на ПС при ТП „Български пощи”, присвоила чужди пари в размер на 20 025,80 лв., собственост на ТП „Български пощи” връчени u в това u качество да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в големи размери – престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1 от НК.   На обвиняемата Ф.М.М., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Обвиняемата Ф.М.М., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 65,00 (шейсет и пет) лева.  
В законна сила от 11.7.2013г.

204

ЧНД No 160/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Д.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 12.7.2013г.
Б.Д.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на Б.Д.К., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, женен, осъждан – изтърпява наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 91/13г. и НОХД № 138/13 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, лишаване от свобода за срок от осем месеца, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното, по която и да е от присъдите.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.    
В законна сила от 30.7.2013г.

205

ЧНД No 161/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Б.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 12.7.2013г.
Б.Б.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на, Б.Б.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан – изтърпява наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъди по НОХД № 91/13г. и НОХД № 138/13 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, лишаване от свобода за срок от три години , което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното, по която и да е от присъдите.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
В законна сила от 30.7.2013г.

206

ЧНД No 164/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 17.7.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 17.7.2013г.

207

АНД No 165/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.В.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.7.2013г.
Н.В.Б.
ПРИЗНАВА Н.В.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2013 г. в гр. Котел, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Рено 19” с ДК № ЕВ 4479 АТ собственост на А
. Т. И., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП № 413/13.06.2012 г., издадено от Началника на РУ „ Полиция” Тунджа, гр. Ямбол, влязло в законна сила на 20.02.2013 г., за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление, поради което на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 30.7.2013г.
В законна сила от 15.8.2013г.

208

НОХД No 166/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.К.Д.,
Д.П.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.11.2013г.
С.К.Д.
Подсъдимият С.К.Д., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Българка” № 5, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2013 г. в с. Нейково, общ. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.П.К. отнел чужди движими вещи на обща стойност 775.00 лв от владението И.Х.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия С.К.Д. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален ОБЩ режим.  Причинени щети са възстановени  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.К.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 30,00 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Д.П.К.
Подсъдимият Д.П.К., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2013 г. в с. Нейково, общ. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.К.Д. отнел чужди движими вещи на обща стойност 775.00 лв от владението И.Х.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени - престъпление по чл. 197, т. 3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Д.П.К. за извършеното престъпление по чл. 197, т. 3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Д.П.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 30,00 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 21.11.2013г.

209

ЧНД No 167/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
И.С.П.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 24.7.2013г.
 ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 04.07.2013 г. на РП Котел за прекратяване на наказателно производство, водено срещу И.С.П. за престъпление по чл. 234б, ал. 1 от НК.  ВРЪЩА Досъдебно производство № 73 от 17.03.2013 г. на Районна прокуратура Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на протест и обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.   ПРЕПИСИ от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя И.С.П. и Районна прокуратура Котел.  
В законна сила от 7.8.2013г.

210

ЧНД No 168/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 18.7.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 18.7.2013г.

211

НОХД No 169/2013

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 8.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 169 / 2013 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел, на обвиняемия и на защитника.  
В законна сила от 20.8.2013г.

212

НОХД No 170/2013

Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Б.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 29.10.2013г.
Х.Б.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Б.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, съжителства на съпружески начала, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2013 г. в село Мокрен, община Котел извършил по отношение на малолетната Д.Р.Т. действия, целящи да удовлетворят полово желание без съвкупление, поради което и на основание чл.149, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 15.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.

213

ЧНД No 171/2013

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 24.7.2013г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адв. М
. Г. за служебен защитник на М. Т. М. - обвиняем по ДП № 107 / 2013г. на РПУ Коте ПРЕПИС ОТ НАСТОЯЩОТО определение да се изпрати на РП Котел, на обв. М. и на адв. Г..ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 24.7.2013г.

214

НОХД No 172/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Т.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 24.7.2013г.
М.Т.М.
Обвиняемият М.Т.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи по програма към Община Котел, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в края на месец февруари 2013 г. в гр. Котел в съучастие с А
. К. К. като съизвършител, отнел чужди движими вещи (1 бр. медна пръскачка на стойност 50,00 лв. и 1 бр. меден леген на стойност 100,00 лв.) на обща стойност 150,00 лв. от владението на И.И.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като възстановил стойността на причинената щета и случаят е маловажен – престъпление по чл.197, т.2 вр. чл. 194, ал.3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 1 от НК.  На обвиняемия М.Т.М., с посочени данни, за извършено престъпление по чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия М.Т.М., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60,00 (шестдесет) лева.    
В законна сила от 24.7.2013г.

215

НОХД No 173/2013

ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 29.10.2013г.
Д.Д.Б.
Подсъдимият Д.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че :  1.От месец септември 2012 г. до 08. 05. 2013 г. в гр. Котел, като пълнолетен, без да сключи граждански брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол – М
. Д. Д., родена на *** г., ненавършила четиринадесетгодишна възраст, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.  2. От 09. 05. 2013 г. до 11. 06. 2013 г. в гр. Котел, като пълнолетен, без да сключи граждански брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол – М. Д. Д., родена на *** г., ненавършила шестнадесетгодишна възраст, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав по чл. 191, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Д.Д.Б., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 191, ал. 3, вр. ал. 1от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  На подсъдимия Д.Д.Б., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Д.Д.Б., с посочени данни, се определя общо наказание в размер на по тежкото от тях а именно лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  От престъплението не са причинени вреди.  По делото не са приложени веществени доказателства  По делото не са направени разноски.  
В законна сила от 29.10.2013г.

216

АНД No 174/2013

По ЗД по пътищата

Б.К.П.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.12.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 235 от 12.06.2013 год. на Началника на РУП Котел, с което на основание чл. 53/22/ от ЗАНН, във вр. с чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на Б.К.П. с ЕГН-**********,***, ж. к. ”Зорница”, бл. 6, ет. 5, са наложени наказания ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА 2000 лева, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДП и са ОТНЕТИ 12 контролни точки на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба 1з 2539/2012.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Сливен по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.12.2013г.

217

НОХД No 175/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.А.К.,
Г.Й.Г.,
С.И.М.,
Б.М.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 2.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 175/2013 г. на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 175 / 2013 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който, да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 2.8.2013г.

218

АНД No 176/2013

Административни дела

Г.И.Г.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.11.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43А / 24.06.2013 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 18.12.2013г.

219

НОХД No 177/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Й.Ц.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 6.8.2013г.
И.Й.Ц.
Обвиняемият И.Й.Ц., български гражданин, роден на *** г. в гр. Русе, с висше образование, заместник управител на „Напоителни системи” ЕАД, клон Средна Тунджа, женен, неосъждан, с настоящ адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2013 г. в гр. Котел, управлявал моторно превозно средство (лек автомобил „Нисан Навара”, с ДК № СН 22 66 ВВ) с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 (2.63) промила, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер 7510”, с фабричен № 0205 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На обвиняемия И.Й.Ц., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА обвиняемия Ц. от ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторното превозно средство.  ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП Котел и защитника на обвиняемия адвокат Ю.Я. споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 6.8.2013г.

220

НОХД No 178/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.Л.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 14.11.2013г.
С.Л.Г.
Подсъдимият С.Л.Г., роден на *** г. в гр. Сунгурларе, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 03/04.05.2011 г. в с. Мокрен, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително в немаловажен случай със Стефан Л.Г. отнел чужди движими вещи- 196 кг черни метали на обща стойност 90.16 лв от владението Б
. Т. М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК    На подсъдимия С.Л.Г. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият С.Л.Г., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80,00 (осемдесет) лева.  
В законна сила от 14.11.2013г.

221

НОХД No 179/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.С.,
Г.Ф.Г.,
Б.Д.Ч.,
С.И.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.11.2013г.
М.Х.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, осъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес *** 84, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2011 г. в град Котел, в съучастие с подсъдимите Б.Ч., С.М. и Г.Г. като извършител, отнел чужда движима вещ на стойност 67.00 лева от владението на „Мира Авто 98” ООД без съгласието на управителя u с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление.  ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.С., с посочени данни, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец август - месец октомври 2011 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с подсъдимите Б.Ч., С.М. и Г.Г. като извършител, противозаконно унищожил чужда движима вещ на стойност 5500.00 лева, собственост на „Мира Авто 98” ООД, като причинил значителни имуществени вреди, поради което и на основание чл.216, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.26 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подс. М.Х.С., с посочени данни, в размер на по - тежко измежду наложените с настоящата присъда, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подс. М.Х.С., с посочени данни, по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 117/2012 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Х.С., ЕГН **********,*** 84, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Г.Ф.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ф.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, осъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес *** 41, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец август - месец октомври 2011 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Б.Ч., М.С. и С.М., разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1264.00 лева от владението на „Мира Авто 98” ООД без съгласието на управителя u с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ф.Г., с посочени данни, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец август - месец октомври 2011 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с подсъдимите М.С., Б.Ч. и С.М. като извършител, противозаконно унищожил чужда движима вещ на стойност 5500.00 лева, собственост на „Мира Авто 98” ООД, като причинил значителни имуществени вреди, поради което и на основание чл.216, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.26 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подс. Г.Ф.Г., с посочени данни, в размер на по - тежко измежду наложените с настоящата присъда, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подс. Г.Ф.Г., с посочени данни, по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 117/2012 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Ф.Г., ЕГН **********,*** 41, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Б.Д.Ч.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.Ч., български гражданин, роден на *** *** Загора, с начално образование - грамотен, безработен, неосъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес *** 290, ЕГН **********, за ВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през месец август 2011 г. в град Котел, в съучастие с подсъдимите М.С., С.М. и Г.Г. като извършител, отнел чужда движима вещ на стойност 67.00 лева от владението на „Мира Авто 98” ООД без съгласието на управителя u с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление.  ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.Ч., с посочени данни, за ВИНОВЕН затова, че през периода месец август - месец октомври 2011 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с подсъдимите М.С., Г.Г. и С.М. като извършител, противозаконно унищожил чужда движима вещ на стойност 5500.00 лева, собственост на „Мира Авто 98” ООД, като причинил значителни имуществени вреди, поради което и на основание чл.216, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.26 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подс. Б.Д.Ч., с посочени данни, в размер на по - тежко измежду наложените с настоящата присъда, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Д.Ч., ЕГН **********,*** 290, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
С.И.М.
 ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, реабилитиран по предходни осъждания, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес *** 43, ЕГН **********, за ВИНОВЕН затова, че през периода месец август - месец октомври 2011 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Б.Ч., М.С. и Г.Г., разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 914.00 лева от владението на „Мира Авто 98” ООД без съгласието на управителя u с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М., с посочени данни, за ВИНОВЕН затова, че през периода месец август - месец октомври 2011 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с подсъдимите М.С., Г.Г. и Б.Ч. като извършител, противозаконно унищожил чужда движима вещ на стойност 5500.00 лева, собственост на „Мира Авто 98” ООД, като причинил значителни имуществени вреди, поради което и на основание чл.216, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.26 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подс. С.И.М., с посочени данни, в размер на по - тежко измежду наложените с настоящата присъда, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.М., ЕГН **********,*** 43, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.    
Мотиви от 25.11.2013г.
В законна сила от 21.11.2013г.

222

ЧНД No 181/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.М.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.10.2013г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение от параноидна шизофрения. Пристъпно протичане. Обостряне, лицето Г.М.Г.,***, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ДОПУСКА на основание чл.163, ал.2 от ЗЗдр. предварително изпълнение на решение в частта му досежно задължителното настаняване.  НАЗНАЧАВА на основание чл.162, ал.2, изр.І от ЗЗдр. М.Г.Д., ЕГН **********,*** за лице, което да дава информирано съгласие за лечението на Г.М.Г. с посочени данни.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, Г.М. и адв. Г.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено.  
В законна сила от 25.10.2013г.

223

ЧНД No 182/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.10.2013г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение от Параноидна форма на шизофрения с непрекъснато протичане във фаза на обостряне лицето Д.П.Д.,***, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ДОПУСКА на основание чл.163, ал.2 от ЗЗдр. предварително изпълнение на решение в частта му досежно задължителното настаняване.  ОПРЕДЕЛЯ настойника Н.Г., ЕГН **********,*** 28, за лице, което да дава информирано съгласие за лечение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, д. Д. и адв. Г
.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено, а от Н. Г. - в частта му относно определянето u за лице, което да дава информирано съгласие за лечение.  
В законна сила от 13.11.2013г.

224

ЧНД No 183/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
М.А.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 10.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Б., ЕГН **********,*** 5, против постановление от 14.08.2013 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на досъдебно производство № 170 /2013 г. на РУ Полиция Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено по чл.308, ал.1 от НК престъпление и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 183/2013 г. на РС Котел.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщението му на РП Котел и на жалбоподателя, че е изготвено.  

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 08.10.2013
Наказателно дело № 489/2013
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 320 / 08.10.2013 г. по ВЧНД № 489/2013 на ОС Сливен - ПОТВЪРЖДАВА определение № 135/10.09.2013г, постановено по ЧНД № 183/2013г по описа на Районен съд-гр.Котел.   Определението е окончателно.  
В законна сила от 8.10.2013г.

225

НОХД No 184/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.К.К.,
И.И.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 14.11.2013г.
А.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 11. 03. 2012 г.- месец януари 2013 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с И.И.Л. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 348,61 лева от владението на Х.Х.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с една трета, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите А.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и И.И.Л., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
И.И.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Л., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 11. 03. 2012 г.- месец януари 2013 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.К.К. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 348,61 лева от владението на Х.Х.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с една трета, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите А.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и И.И.Л., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 17.12.2013г.
В законна сила от 30.11.2013г.

226

НОХД No 185/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Н.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.9.2013г.
М.Н.А.
Обвиняемият М.Н.А., български гражданин, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2013 г. в с. Градец, обл. Сливенска управлявал моторно превозно средство- лек автомобил «Опел Кадет» с ДК № У 9194 АА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 / а именно 2,16/ на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер 7510» с фабричен № 0205 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На обвиняемия М.Н.А. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  
В законна сила от 18.9.2013г.

227

НОХД No 186/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.9.2013г.
А.А.Д.
Подсъдимият А.А.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 28.08.2013 г. в с. Градец, общ. Котел, по ул. „Кънчо Урумов” управлява товарен автомобил „ГАЗ 66” с ДК № СН 5864 НС собственост на Нанка Гочева Дякова без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП № 174/10.05.2013 г. издадено от Началника на РУП - Котел, влязло в законна сила на 16.07.2013 г. за същото деяние - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.  На подсъдимия А.А.Д. за извършеното престъпление по чл. 343 в, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.  Щети не са причинени.  Няма вещестени доказателства.  По делото не са направени разноски.    
В законна сила от 18.9.2013г.

228

НОХД No 188/2013

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.А.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 20.11.2013г.
Б.А.Б.
Подсъдимият Б.А.Б., роден на *** ***, български гражданин, с незавършено начално образование, не работи, не женен, осъждан-изтърпява наказание в затвора в гр. Бургас, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2013 г. в гр. Котел повредил противозаконно чужда движима вещ – лек автомобил ”Ситроен Берлинго” с ДК № СА 0497 СР собственост на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието- гр. София, като избил 1 бр. дясно стъкло на плъзгащата се задна дясна врата на автомобила на стойност 300.00 лв - престъпление по чл.216, ал.1 от НК.  На подсъдимия Б.А.Б. за извършеното престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Б.А.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 45.00 (четирдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на, Б.А.Б., български гражданин, роден на *** ***, с незавършено начално образование, неженен, осъждан - изтърпява наказание в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН ********** общо наказание по НОХД № 103/2013 г. г. на РС Котел и НОХД № 188/2013 г. на РС Котел, в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор при първоначален строг режим.  На основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изцяло изтърпяното, по която и да е от присъдите.  
В законна сила от 20.11.2013г.

229

НОХД No 191/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Н.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 12.9.2013г.
Р.Н.К.
Обв. Р.Н.К., бълг. гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2013 г. в град Котел управлявал МПС без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343В, ал.2 от НК.  На обв. Р.Н.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343В, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки : една година и шест месеца задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; една година и шест месеца задължителни периодични срещи с пробационен служител; 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.  От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.  По делото няма направени разноски.  
В законна сила от 12.9.2013г.

230

НОХД No 192/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Г.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 18.9.2013г.
Х.Г.М.
Подсъдимият Х.Г.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** , се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2013 г. в гр. Котел управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с ДК № СН 7932 КА, без съответното свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 942/11.07.2013 г. на Началника сектор ПП при ОД на МВР Сливен, влязло в законна сила на 06.08.2013 г., за управление на МПС без свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На подсъдимия Х.Г.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност на подписванията пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца.  С деянието няма причинени щети.  По делото няма направени разноски.  
В законна сила от 18.9.2013г.

231

НОХД No 194/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Р.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.9.2013г.
Х.Р.Г.
Обвиняемият Х.Р.Г., роден на *** г. в гр. Котел, с настоящ адрес ***«Младост» 2», бл. 221, вх. 1, ет. 15, ап. 68, български гражданин, с висше образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2013 г. в гр. Котел държи огнестрелно оръжие – пушка марка « STAYER MANNLIHER” модел М 1895/М 95, без да има за това надлежно разрешение- престъпление по чл. 339, ал.1 от НК.  На обвиняемия Х.Р.Г. за извършеното престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щети не са причинени  Веществено доказателство - 1 бр. пушка марка « STAYER MANNLIHER”, модел М 1895/М 95, която се намира на съхранение в РУ „Полиция” Котел, се отнема в полза на държавата.  По делото не са направени разноски.  
В законна сила от 18.9.2013г.

232

НОХД No 195/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.П.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 14.11.2013г.
М.И.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, ученик във ВУИ „Никола Й. Вапцаров” гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода месец април 2013 г- 12. 08. 2013 г. в местността „Вития” землище на гр. Котел и в гр. Котел при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на обща стойност 658,00 лева от владението на „Бургасбус” ЕООД” гр. Бургас с МОЛ – Д.С.В. и от Б.Й.П. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, и на основание чл. 58а, ал. 4 вр. чл. 55, ал. 2, б. „б” от НК му налага наказание Пробация изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седчично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, ученик във ВУИ „Никола Й. Вапцаров” гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шестдесет) лева представляваща направени по делото разноски.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 6.12.2013г.
В законна сила от 30.11.2013г.

233

НОХД No 196/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.А.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 16.9.2013г.
Х.А.Б.
Обв. Х.А.Б., бълг. гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2013 г. по път SLV-1005 между селата Катунище и Градец, община Котел управлявал МПС без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343В, ал.2 от НК.  На обв. Х.А.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343В, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки : една година задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; една година задължителни периодични срещи с пробационен служител; 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.  От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.  По делото няма направени разноски.  
В законна сила от 16.9.2013г.

234

АНД No 198/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Р.Р.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 22.10.2013г.
Х.Р.Р.
ПРИЗНАВА Х.Р.Р., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2013 г. в град Котел си служил с две регистрационни табели с № СН 1599 ВВ, издадени за лек автомобил „Фолксваген голф” с рама № WVWZZZ1HZPW084239, като ги поставил на друг лек автомобил „Фолксваген голф” с рама № WVWZZZ1HZPW056050, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 22.10.2013г.
В законна сила от 7.11.2013г.

235

ЧНД No 200/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ КОТЕЛ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.9.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 20.9.2013г.

236

ЧНД No 201/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ КОТЕЛ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.9.2013г.
Разпитът проведен.
В законна сила от 20.9.2013г.

237

НОХД No 202/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.М.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 20.9.2013г.
М.М.К.
Подсъдимият М.М.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 18.09.2013 г. по път ІІІ-488 между село Градец, общ. Котел и с. Ичера, общ. Сливен управлявал лек автомобил ВАЗ-2107 с ДК № СН 1520 НН, без да притежава СУМПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 1532/03.102012 г., издадено от Началник сектор ПП при ОД МВР гр. Сливен, влязло в сила на 10.12.2012 г. за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав чл.343в, ал.2 от НК  На подс. М.М.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343В, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 и ал. 3, т. 1 от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на подписванията пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.  От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.  По делото няма направени разноски.  
В законна сила от 20.9.2013г.

238

НОХД No 203/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.К.К.,
Р.Д.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 10.12.2013г.
К.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, осъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 07-11.03.2013 г. в град Котел при условията на продължавано престъпление и предварителен сговор с подс. Р.К., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 605.00 лева от владението на Н.К. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 77/2013 г. на РС Котел в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.К.К.,***, ЕГН **********, и Р.Д.К.,***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.П.К., ЕГН **********,*** камчия 46, сумата 605.00 (шестстотин и пет) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 11.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК К.К.К.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 30.00 (тридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.К.К.,***, ЕГН **********, и Р.Д.К.,***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Р.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, съжителства на семейни начала, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 07-11.03.2013 г. в град Котел при условията на продължавано престъпление и предварителен сговор с подс. К.К., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 815.00 лева от владението на Н.К. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.К.К.,***, ЕГН **********, и Р.Д.К.,***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.П.К., ЕГН **********,*** камчия 46, сумата 605.00 (шестстотин и пет) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 11.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Д.К.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 30.00 (тридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.К.К.,***, ЕГН **********, и Р.Д.К.,***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 11.12.2013г.
В законна сила от 28.12.2013г.

239

НОХД No 204/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Д.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 25.9.2013г.
А.Д.Ч.
Обвиняемият А.Д.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, работи като дървосекач, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2013 г. в с. Катунище, общ. Котел, от товарен автомобил „Камаз” с ДК № РВ 8029 НН, чрез използване на МПС (лек автомобил „Опел Астра” с ДК № СН 8349 КК, собственост на Д
. А. Ч.) и техническо средство (шлауфка) направил опит да отнеме чужди движими вещи – 43 литра дизелово гориво на стойност 115,67 лв. от владението на ЕТ „Йордан Йорданов” без съгласието на управителя му Й. С. Й., като деянието е останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 18, ал.1 от НК  На обвиняемия А.Д.Ч., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинени щети са възстановени.   Приобщените като веществени доказателства 5 бр. пластмасови туби, пълни с 43 литра дизелово гориво, намерени в лекия автомобил „Опел Астра” с ДК № СН 8349 КК, да бъдат върнати на пострадалото лице ЕТ „Йордан Йорданов”.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК 1 бр. шлауфка, послужила за извършване на престъплението, която след след одобряване на споразумението да се унищожи като вещ без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. А.Д.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 лв. (осемдесет лева.), представляващи направени по делото разноски.  
В законна сила от 25.9.2013г.

240

АНД No 205/2013

По ЗД по пътищата

И.И.О.

ОД НА МВР - СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.10.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление 456 от 10.09.2013 г., на Началника на РУ Полиция Котел, в частта му в която на И.И.О., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, е наложено на основание чл. 174, ал. 1 т. 1 от ЗДвП, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца и глоба от 500.00 лева, като НАМАЛЯВА наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и наказанието глоба от 500 лева, до размер на 200.00 (двеста) лева.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част досежно отнемане на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба Із2539/12 на 10 контролни точки, като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 9.11.2013г.

241

ЧНД No 206/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Х.А.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 1.10.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 18.09.2013 г. на РП Котел за спиране на ДП № 386 / 2009 г. на РУ Полиция и ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.М..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  
В законна сила от 1.10.2013г.

242

НОХД No 208/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Р.Х.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 8.10.2013г.
Б.Р.Х.
Обвиняемият Б.Р.Х., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Дряново, с настоящ адрес ***, български гражданин, незавършено начално – 3 клас, не работи, не женен, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2013 г. в с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство - лекотоварен автомобил “Форд Транзит” с ДК № Н 3254 АХ, без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 91 от 11.03.2013 г. издадено от Началника на РУП- Котел, влязло в законна сила на 28.05.2013 г. за управление на МПС без свидетелство за управление - престъпление по чл.343В, ал.2 от НК.  На обвиняемия Б.Р.Х. за извършеното престъпление по чл. 343 в, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски  
В законна сила от 8.10.2013г.

243

НОХД No 210/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.Х.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 11.10.2013г.
Е.Х.М.
Обвиняемият Е.Х.М., роден на *** ***, с настоящ адрес ***«Индже войвода» № 25, български гражданин, основно образование, не работи, не женен, не осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2013 г. в с. Ябланово държи стоки без бандерол, а именно 20 кутии цигари марка „VIGOR”, 37 кутии цигари марка „ASHIMA”, 58 кутии цигари марка „VICTORY”, 33 кутии цигари марка „VICTORY” слим, тютюн 3,150 кг, всичко на обща стойност 1 486.85 лв, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешният пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, когато случаят е немаловажен - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК.  На обвиняемият Е.Х. МЛАДЕНОВ за извършеното престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налагат предвидените по-леки наказания - глоба до 10 – кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК предвидени наред с наказанието лишаване от свобода по чл. 234, ал. 1 от НК.  Щети не са причинени.  Веществени доказателства - 20 кутии цигари марка „VIGOR”, 37 кутии цигари марка „ASHIMA”, 58 кутии цигари марка „VICTORY”, 33 кутии цигари марка „VICTORY” слим, тютюн 3,150 кг се отнема в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.Х. М
. ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 100.00 (сто) лева.  
В законна сила от 11.10.2013г.

244

НОХД No 211/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Х.Ч.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 15.10.2013г.
А.Х.Ч.
Подсъдимият А.Х.Ч., роден на *** ***, с. Ябланово, общ. Котел, ул. „Васил Левски” № 15, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2013 г. в с. Ябланово на л.а. «Форд Екскорт» си служи с контролни знаци – 2 бр. регистрационни табели с ДК № Н 5112 АС издадени за друго моторно превозно средство – л.а. «Фолсваген Голф» - престъпление по чл.345 от НК.  На подсъдимия А.Х.Ч. за извършеното престъпление по чл. 345 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ  Щети не са причинени  Веществени доказателства – 2 бр. контролни значи – регистрационни табели с № Н 5112 АС се отнемат в полза на държавата.  Няма разноски по делото.  
В законна сила от 15.10.2013г.

245

АНД No 213/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.П.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.11.2013г.
 
В.П.К.
ПРИЗНАВА В.П.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че на 08. 10. 2013 г. в с. Градец, общ. Котел управлавал моторно превозно средство-лек автомобил „Пежо” с рег. № СН 2392 без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 383 от 27. 06. 2012 г. издадено от Началника на РУ „Полиция” Сунгурларе, влязло в законна сила на 21. 11. 2012 г. за същото деяние и  на основание чл. 343в, ал. 2, от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага административно наказание Глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок.  
Мотиви от 13.11.2013г.
В законна сила от 29.11.2013г.

246

НОХД No 214/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.10.2013г.
Д