РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 110/2009

НЧХД

К.А.М.

М.Х.К.,
Х.Х.К.,
Е.З.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 20.10.2011г., в законна сила от 20.10.2011г.
Прекратява производството по НЧХД № 110 / 2009 по описа на РС Котел по отношение на подсъдимия Е.К..  Адв. П. : Постигнахме извънсъдебно споразумение, което моля да бъде възпроизведено в съдебния протокол и делото да бъде прекратено.  Днес 20.10.2011 г. се постигна споразумение между подсъдимите М.Х. К
., Х.Х.К. със снета по делото самоличност и частния тъжител К.А.М. при следните условия:  Подсъдимите М.К. и Х.К. се задължават да заплатят за срок от шест месеца сумата от 2 000, 00 лв., считано от 20.10.2011 г., представляваща направените разноски по делото, както и претърпените имуществени вреди за лечение на тъжителя К.А.М..  При неизпълнение на поетите от подсъдимите М.К. и Х.К., задължения да изплатят в срок договорената със споразумението сума, същият има право да се снабди с изпълнителен лист.  Подсъдимите К., К. и тъжителят М. заявяват, че са си подобрили отношенията и за в бъдеще няма да възникват поводи за влошаване на същите между тях.  Съдът след като прецени че споразумението на противоречи на закона и морала  О П Р Е Д Е Л И :  Одобрява постигнатото споразумение между страните. ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД 110 / 09 г. по описа на РС Котел.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

2

НОХД No 153/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.С.Б.,
М.С.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 17.3.2011г., в законна сила от 18.3.2011г.
С.С.Б.
Подсъдимият С.С.Б., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец март 2009г. в землището между с. Градец и с. Медвен, обл. Сливенска, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с М.С.Г. отнел чужда движима вещ- 1 бр. кон на стойност 550.00лв от владението на Х.М.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. “б” от НК.  На подсъдимият С.С.Б. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. “б” от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  ОСЪЖДА подсъдимите Б. и Г. да заплатят солидарно по сметка на РС Котел сумата 180,00 лева, представляваща направени по делото разноски.      
М.С.Г.
 Подсъдимата М.С.Г., родена на *** г. в гр. Карнобат, живуща ***, българска гражданка, неграмотна, не работи, не омъжена, не осъждана, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че през месец март 2009г. в землището между с. Градец и с. Медвен, обл. Сливенска, след като се сговорила предварително със С.С.Б. отнела чужда движима вещ- 1 бр. кон на стойност 550.00лв от владението на Х.М.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК.На подсъдимата М.С.Г. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Б. и Г. да заплатят солидарно по сметка на РС Котел сумата 180,00 лева, представляваща направени по делото разноски.    

3

НАХД No 233/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011804 / 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

4

НАХД No 234/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011815 / 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 2000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

5

НАХД No 236/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011816/ 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София, с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.    

6

НАХД No 238/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1101817/ 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София, с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

7

НАХД No 240/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011825/ 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

8

НАХД No 242/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011827/ 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюдежет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

9

НОХД No 244/2009

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.В.Д.,
К.В.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 30.6.2011г., в законна сила от 1.7.2011г.
М.В.Д.
Подсъдимият М.В.Д., роден на *** г. в гр. Карнобат, български гражданин, не женен, със средно образование, безработен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: 1. През месец март 2008г. в района на гр. Котел в качеството си на длъжностно лице – експедитор в Държавно ловно стопанство „Котел” присвоил чужди вещи- 20 м3 дърва за огрев на стойност 611.20 лв, собственост на ДЛС „Котел”, връчени в това му качество да ги пази и управлява, като за улесняване на присвояването е извършил и престъпление по чл. 311, ал. 1 НК /като длъжностно лице, в кръга на службата си съставил официален документ- превозен билет за транспортиране на дърва за горене серия И, № 0239533/09.03.2008 г., в който удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства/, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание- престъпление по чл. 202, ал.1, т.1 вр. чл. 201 от НК.  2.През месец март 2008г. в местността „Стражко поле”, землище с. Градец, общ. Котел, като служител по горите- експедитор в Държавно ловно стопанство „Котел”, който се възползвал от служебното си положение, след като се сговорил предварително с К.В.В. без редовно писмено позволително, взел и извозил от горския фонд 20 м3 дърва за огрев цер на стойност 611.20 лв собственост на Държавно ловно стопанство „Котел”, като деянието е извършено чрез използване на документ с невярно съдържание- превозен билет за транспортиране на дърва за горене серия И, № 0239533/09.03.2008г - престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 3 вр. ал. 1 от НК.  На подсъдимият М.В.Д. за извършеното престъпление по чл. 202, ал.1, т.1 вр. чл. 201 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На подсъдимият М.В.Д. за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 3 вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ  На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимият М.В.Д. се определи едно общо наказание, като му налага по-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Кумулативно предвиденото наказание "глоба" съгласно чл. 235, ал.3 от НК не следва да бъде налагано, с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал.3 от НК.  ОСЪЖДА подсъдимите К.В. и М.Д. – и двамата с посочена самоличност ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
К.В.В.
Подсъдимият К.В.В., роден на *** ***, български гражданин, не женен, с начално образование, безработен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец март 2008г. в местността „Стражко поле”, землище на с. Градец, общ. Котел, в съучастие с М.В.Д. - служител по горите, който се възползвал от служебното си положение, след като се сговорил предварително с него, без редовно писмено позволително, взел и извозил от горския фонд 20 м3 дърва за огрев цер на стойност 611.20 лв собственост на Държавно ловно стопанство „Котел”, като деянието е извършено чрез използване на документ с невярно съдържание- превозен билет за транспортиране на дърва за горене с. И, № 0239533/09.03.2008г. -престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 3 вр. ал. 1 от НК.  На подсъдимият К.В.В. за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 3, т.1,2 и 3 вр. ал. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Кумулативно предвиденото наказание "глоба" съгласно чл. 235, ал.3 от НК не следва да бъде налагано, с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал.3 от НК.  ОСЪЖДА подсъдимите К.В. и М.Д. – и двамата с посочена самоличност ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  

10

НАХД No 246/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011801 / 08.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

11

НАХД No 249/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011803 / 08.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено  

12

НАХД No 251/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011828/ 19.11.2009 г. на Директора на АДФИ София с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

13

НАХД No 252/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011805/ 08.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

14

НАХД No 254/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011834/ 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

15

НАХД No 256/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011806 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

16

НАХД No 259/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011837/ 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.    

17

НАХД No 266/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011808 / 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

18

НАХД No 268/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011812 / 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

19

НАХД No 269/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011813 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София., с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 1000 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено  

20

НАХД No 271/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011831/ 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

21

НАХД No 274/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011838/ 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София с което на Д.П.Д. ЕГН ********** *** , е наложена глоба в размер на 100 ,00 лв., които да заплати в полза на държавния бюджет.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

22

НАХД No 5/2010

Административни дела

А.С.В.

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.3.2011г., в законна сила от 28.6.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 84 от 16.12.2009 г., издадено от За Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр.Бургас, с което на А.С.В., ЕГН **********, в качеството му на кмет на село Градец, община Котел, е наложено административно наказание имуществена санкция ГЛОБА в размер на 1 000 лева, като незаконосъобразно.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

23

НОХД No 25/2010

Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.К.А.,
Н.Х.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 10.2.2011г., в законна сила от 23.6.2011г.
А.К.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.А., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, работи като строител, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.01.2008 г. в град Котел, в съучастие в подс. Н.Х.Д. като съизвършител, извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на Р.М.И., навършила четиринадесетгодишна възраст, като употребил сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150 вр. чл.20, ал.2 от НК престъпление.
Н.Х.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Х.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен – съжителства на съпружески начала, неосъждан, работи като строител, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.01.2008 г. в град Котел, в съучастие в подсъдимия А.К.А. като съизвършител, при условията на продължавано престъпление извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на Р.М.И., навършила четиринадесетгодишна възраст, като употребил сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК престъпление.
Мотиви от 30.3.2011г.

24

НОХД No 27/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Г.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 14.12.2010г., в законна сила от 23.3.2011г.
Г.Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Г.Г., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, вдовец, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през периода 15.02.2009 г. до 15.04.2009 г. в село Боринци, община Котел, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 321.00 лева от владението на И.К.С. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.45 от ЗЗД, предявен от И.К.С., ЕГН **********,***, против подсъдимия Г.Г.Г., с посочени данни, за сумата 321.00 лева, представляващи причинени от престъплението имуществени вреди, като неоснователен.  
Мотиви от 17.1.2011г.

25

НАХД No 28/2010

Административни дела

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.9.2010г., в законна сила от 2.3.2011г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011818 от 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София, с което на Юридическото лице „Държавно ловно стопанство” Котел, със седалище гр. Котел, ул. „Професор Павлов” № 57, БУЛСТАТ 829079231, представлявано от Р
. К. Н., на длъжност Директор, е наложена имуществена санкция глоба в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, като процесуално и материално незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено  

26

НАХД No 39/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СОФИЯ

С.К.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.3.2011г., в законна сила от 13.7.2011г.
С.К.М.
ПРИЗНАВА С.К.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Казанлък, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата през периода месец септември – месец декември 2008 г. в отдел 363 Г, в местността „Калинка”, в землището на село Седларево, община Котел, без редовно писмено позволително, отсякъл и добил от Държавния горски фонд 5 куб. м. немаркирани дърва за огрев, на обща стойност 152. 80 лева, собственост на ДЛС Котел, като деянието представлява маловажен случай, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1 от НК престъпление.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  ИЗПЛАТЕНОТО възнаграждение в полза на адв.М.Г., назначена за служебен защитник на обв. С.К.М., остава за сметка на държавата.  РЕШЕНИЕТО в частта му относно възнаграждението за служебен защитник може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на НБПП.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на НБПП за сведение.  
Мотиви от 29.3.2011г.

27

НОХД No 40/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.М.Т.,
А.Ф.Л.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 19.5.2011г., в законна сила от 20.5.2011г.
С.М.Т.
С.М.Т., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец май 2006 г. в под. 32 450 КУЦ „Ново село”, в землището на с. Мокрен, обл. Сливенска, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с А.Ф.Л. и като използвал техническо средство отнел чужди движими вещи на обща стойност 437.56 лв от владението на поделение 32450 КУЦ „Ново село” без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. “б” от НК.  На подсъдимият С.М.Т. роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. “б” и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК определя общо наказание по настоящото споразумение и по присъда № 34 от 01.11.2007г. по НОХД № 126/07 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 17.11.2007 г. в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим, като на основание чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изцяло изтърпяното наказание, по която и да е присъда.  Причинените щети са възстановени.   ОСЪЖДА подсъдимите С.М.Т. и А.Ф.Л., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 21.00 /двайсет и един / лева. представляваща направени по делото разноски.  
А.Ф.Л.
А.Ф.Л., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, чепрез месец май 2006 г. в под. 32 450 КУЦ „Ново село”, в землището на с. Мокрен, обл. Сливенска, след като се сговорил предварително със С.М.Т. и като използвал техническо средство отнел чужди движими вещи на обща стойност 437.56 лв от владението на поделение 32450 КУЦ „Ново село” без тяхно съгласие с намерение противозаконно да го присвои-престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК    На подсъдимият А.Ф.Л. роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.    ОСЪЖДА подсъдимите С.М.Т. и А.Ф.Л., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 21.00 /двайсет и един / лева. представляваща направени по делото разноски.  

28

НОХД No 43/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ж.Е.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 30.3.2011г., в законна сила от 5.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 343, ал. 2 от НК, наказателното производство по НОХД № 43/2010 г. на РС Котел, образувано по внесен от РП Котел обвинителен акт срещу Ж.Е.В.,***, за извършено от него престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, като причинил по непредпазливост значителни имуществени вреди на лек автомобил „Тойота Ярис”, с ДК № СА 19 55МВ, собственост на „Аутотехника” ООД, с управител Д
. М. и Е. В., на стойност 3 900.00 лева и на товарен автомобил „Мерцедес” с ДК № ВН 62 44 ВА, собственост на „Меридиан 21” ЕООД, с управител Д. Я. Д., на стойност 3 345.00 лева, по искане на пострадалите от престъплението лица „Аутотехника” ООД и „Меридиан-21” ЕООД.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок пред ОС Сливен.  

29

НОХД No 48/2010

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.К.Л.,
В.К.Л.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 29.6.2010г., в законна сила от 23.2.2011г.
М.К.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.Л., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование – грамотен, неосъждана, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 07.02.2009 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подс. В.Л. като извършител, причинил на М.Д. средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на горния ляв крайник, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.50 вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, и В.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на М.М.Д., ЕГН **********,***, сумата 500.00 (петстотин) лева, предтавляваща причинени от престъплението неимуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 1 000.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА подсъдимите М.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, и В.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
В.К.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.Л., роден на *** ***, български гражданин, без образование – неграмотен, осъждан, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 07.02.2009 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подс. М.Л. като извършител, причинил на М.Д. средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на горния ляв крайник, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.129 вр. чл.20, ал.2 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.50 вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимите М.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, и В.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на М.М.Д., ЕГН **********,***, сумата 500.00 (петстотин) лева, предтавляваща причинени от престъплението неимуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 1 000.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА подсъдимите М.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, и В.К.Л., адрес ***, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 29.7.2010г.

30

НОХД No 65/2010

Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.В.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 6.12.2011г., в законна сила от 6.12.2011г.
Прекратява производството по НОХД № 65 / 2010 г. на РС Котел. Връща същото на РП Котел за отстраняване на посочените различия в обвинителния акт, водещи до нарушение на процесуалните правила.    Определението не подлежи на обжалване.    

31

НАХД No 82/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.В.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.2.2011г., в законна сила от 23.3.2011г.
С.В.В.
ПРИЗНАВА С.В.В., български гражданин, роден на *** г. в гр. Трявна, с начално образование, не работи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2010 г. в с. Тича, община Котел, обвиняемият В., управлявал лек автомобил ВАЗ 2103, с ДК № ВТ 03 45 АР, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 9.2.2011г.

32

НАХД No 87/2010

Административни дела

К.Ц.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.3.2011г., в законна сила от 1.4.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36А от 19.04.2010 година издадено от Началника на РУ на МВР – Котел, с което на К.Ц.Д., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание имуществена санкция ГЛОБА в размер на 500 лева, като незаконосъобразно.

33

НАХД No 107/2010

По ЗД по пътищата

Н.С.К.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.3.2011г., в законна сила от 31.3.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 319/10.05.2010 г. на Началника на РУ Полиция като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

34

НАХД No 116/2010

Административни дела

М.Л.Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 25.5.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-17-5 / 14.06.2010 г. на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

35

НОХД No 119/2010

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.Х.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 30.12.2010г., в законна сила от 15.1.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Х.А., роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, разведен, управител на ЕТ „Нюх”, със средно образование, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от месец март до месец юни 2010 г. в село Ябланово, община Котел, след като е бил осъден да издържа двете си непълнолетни деца, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски на обща стойност 800.00 лева, които платил преди постановяване на настоящата присъда и от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалите лица, с което е осъществил престъпния състав на чл.183, ал.1 от НК и на основание чл.183, ал.3 от НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Н.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Х.А., роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, разведен, управител на ЕТ „Нюх”, със средно образование, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от месец март до месец юни 2010 г. в село Ябланово, община Котел, след като е бил осъден да издържа двете си непълнолетни деца, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски на обща стойност 800.00 лева, които платил преди постановяване на настоящата присъда и от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалите лица, с което е осъществил престъпния състав на чл.183, ал.1 от НК и на основание чл.183, ал.3 от НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 7.1.2011г.

36

НОХД No 126/2010

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.С.И.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 6.7.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
И.С.И.
Подсъдимият И.С.И., роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 22.03.2009 г. в с. Ябланово, обл. Сливенска унищожил противозаконно чужди движими вещи /стъкла/ на л.а. „Ауди” с рег. № СН 6709 СС на обща стойност 590.00 лв собственост на А.Д.И.- престъпление по чл. 216,ал.1 от НК  На подсъдимият И.С.И. за извършеното престъпление по чл. 216, ал.1 и чл. 54 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щетите са възстановени.  Подсъдимият И.С.И. с посочени данни се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 100,00 (сто) лева.  

37

НОХД No 127/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.И.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 9.11.2010г., в законна сила от 10.3.2011г.
С.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със завършен четвърти клас – грамотен, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН затова, че през периода месец декември 2009 г. – месец февруари 2010 г. в землището на град Котел, при условията на продължавано престъпление, без редовно писмено позволително взел и извозил от държавния горски фонд 1,20 куб. метра дърва за огрев на обща стойност 38.16 лева, собственост на ДЛС Котел, като деянието представлява маловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.235, ал.6 вр. ал.1 вр. чл.26 от НК престъпление.   ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия С.И.К., ЕГН **********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавно ловно стопанство Котел, град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, сумата 25.44 (двадесет и пет лева и четиридесет и четири стот.), представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди.   ОСЪЖДА подсъдимия С.И.К., ЕГН **********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.   ПРЕПИС от материалите по делото, след влизане в сила на присъдата, да се изпратят на Директора на ДЛС Котел за ангажиране на административнонаказателната отговорност на подсъдимия.  
Мотиви от 24.11.2010г.

38

НОХД No 130/2010

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 16.11.2010г., в законна сила от 17.3.2011г.
И.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимата И.К.П., българска гражданка, родена на *** ***, със завършен шести клас – грамотна, безработна, съжителстваща на съпружески начала, реабилитирана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 09.02.2010 г. в град Котел се заканила с убийство на С.С.К., което възбудило основателен страх от осъществяването на заканата, поради което и на основание чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК (изм.) и чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК u наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се следните пробационни мерки :  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от две години и пет месеца;  2.Задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и пет месеца;  3.Забрана да посещава местоработатата на пострадалата С.К., а именно стоматологичен кабинет, находящ се в град Котел, ул. „Диавена” № 13а, за срок от три години или която и да е друга месторабота на пострадалата в случай, че смени местоработата си до края на срока на пробационната мярка;  4.Забрана да посещава жилището на пострадалата С.К., находящо се на адрес ***, и 50 метра около него за срок от три години, както и което и да е друго жилище на пострадалата в случай, че смени жилището си до края на срока на пробационната мярка;  5.Забрана да напуска жилището си, което обитава, от 19.00 часа до 07.00 часа през периода от началото на месец октомври до края на месец март и от 21.00 часа до 07.00 часа от началото на месец април до края на месец септември за срок от една година и шест месеца.  6.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година.  ПРИЗНАВА подсъдимата И.К.П. с посочени данни, ЗА ВИНОВНА в това, че на 09.02.2010 г. в град Котел се заканила с убийство на Г.К.Р., което възбудило основателен страх от осъществяването на заканата, поради което и на основание чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК (изм.) и чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК u наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се следните пробационни мерки :  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от две години и пет месеца;  2.Задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и пет месеца;  3.Забрана да посещава местоработатата на пострадалата Г.Р., а именно стоматологичен кабинет, находящ се в град Котел, ул. „Диавена” № 13а, за срок от три години или която и да е друга месторабота на пострадалата в случай, че смени местоработата си до края на срока на пробационната мярка;  4.Забрана да посещава жилището на пострадалата Г.Р., находящо се на адрес ***, и 50 метра около него за срок от три години, както и което и да е друго жилище на пострадалата в случай, че смени жилището си до края на срока на пробационната мярка;  5. Забрана да напуска жилището си, което обитава, от 19.00 часа до 07.00 часа през периода от началото на месец октомври до края на месец март и от 21.00 часа до 07.00 часа от началото на месец април до края на месец септември за срок от една година и шест месеца.  6.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година.  ПРИЗНАВА подсъдимата И.К.П., с посочени данни, ЗА ВИНОВНА в това, че на 09.02.2010 г. в град Котел извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК u налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се следните пробационни мерки :  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от две години и пет месеца;  2.Задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и пет месеца;  3.Забрана да посещава местоработатата на пострадалите С.К. и Г.Р., а именно стоматологичен кабинет, находящ се в град Котел, ул. „Диавена” № 13а, за срок от три години или която и да е друга месторабота на пострадалите в случай, че сменят местоработата си до края на срока на пробационната мярка;  4.Забрана да посещава жилището на пострадалата С.К., находящо се на адрес ***, и 50 метра около него за срок от три години, както и което и да е друго жилище на пострадалата в случай, че смени жилището си до края на срока на пробационната мярка;  5.Забрана да посещава жилището на частния обвинител Г.Р., находящо се на адрес ***, и 50 метра около него за срок от три години, както и което и да е друго жилище на пострадалата в случай, че смени жилището си до края на срока на пробационната мярка;  6.Забрана да напуска жилището си, което обитава, от 19.00 часа до 07.00 часа през месеците от началото на октомври до края на месец март и от 21.00 часа до 07.00 часа от началото на месец април до края на месец септември за срок от една година и шест месеца.  7.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимата И.К.П., с посочени данни, в размер на най – тежкото от наложените с настоящата присъда наказания, а именно наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се следните пробационни мерки :  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от две години и пет месеца;  2.Задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и пет месеца;  3.Забрана да посещава местоработатата на пострадалите С.К. и Г.Р., а именно стоматологичен кабинет, находящ се в град Котел, ул. „Диавена” № 13а, за срок от три години или която и да е друга месторабота на пострадалите в случай, че сменят местоработата си до края на срока на пробационната мярка;  4.Забрана да посещава жилището на пострадалата С.К., находящо се на адрес ***, и 50 метра около него за срок от три години, както и което и да е друго жилище на пострадалата в случай, че смени жилището си до края на срока на пробационната мярка;  5.Забрана да посещава жилището на пострадалата Г.Р., находящо се на адрес ***, и 50 метра около него за срок от три години, както и което и да е друго жилище на пострадалата в случай, че смени жилището си до края на срока на пробационната мярка;  6.Забрана да напуска жилището си, което обитава, от 19.00 часа до 07.00 часа през месеците от началото на октомври до края на месец март и от 21.00 часа до 07.00 часа от началото на месец април до края на месец септември за срок от една година и шест месеца.  7.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК един пакет брашно, собственост на подсъдимата И.К.П., с посочени данни, приложено към делото като веществено доказателство, намиращо се на съхранение в РС Котел, което след влизане на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата И.К.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 460.10 (четиристотин и шестдесет лева и десет стотинки), представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 1.2.2011г.

39

НАХД No 142/2010

Административни дела

ЕТ"МАГДАЛЕНА ЛЮБЕНОВА"

ДИРЕКТОРА НА РД КЪМ КЗП - БУРГАС

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.11.2010г., в законна сила от 31.3.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19296 / 02.07.2010 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите като законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

40

НАХД No 143/2010

Административни дела

С.Р.Б.

ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ - СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.3.2011г., в законна сила от 1.4.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 109 / 11.11.2009 г. на Директора на РИОКОЗ Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

41

НАХД No 148/2010

Административни дела

С.П.С.

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОО"КД-ДАИ" ГР.СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 28.1.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000294 / 09.09.2010 г. на Главния инспектор в ОО „КД-ДАИ”Сливен като неправилно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

42

НАХД No 158/2010

Административни дела

Б.Х.Б.

НАЧАЛНИК ОО "КД-ДАИ"-СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2011г., в законна сила от 1.4.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000336 / 07.10.2010 г. на Главния инспектор в ОО „КД-ДАИ”Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

43

НОХД No 162/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.М.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 26.4.2011г., в законна сила от 27.4.2011г.
В.М.М.
Подс. В.М.М., българска гражданка, родена на *** ***, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец август 2009 г. в град Котел отнела чужди движими вещи на обща стойност 413.80 лева от владението на Д.Н.М. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.194, ал.1 от НК.  На подс. В.М.М., българска гражданка, родена на *** ***, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, постоянен адрес ***, ЕГН **********.   извършеното престъпление по чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.   На основание чл.59 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимата М. е била задържана по мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 12.04.2011 г. до 26.04.2011 г., като един ден задължане се зачита за три дена пробация.    Подсъдимата В.М.М., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 223.82 (двеста двадесет и три лева и осемдесет и две стот.).  

44

НАХД No 168/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.С.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.2.2011г., в законна сила от 8.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание на чл.377 от НПК съдебното производство по НАХД 168/2010г на РС Котел.  ВРЪЩА делото на РП Котел за изпълнение на дадените указания.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

45

НОХД No 169/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 18.1.2011г., в законна сила от 3.2.2011г.
М.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, в момента ученик в четвърти клас във ВУИ в с. Завет, Разградска област, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец юни 2010 г. в село Мокрен, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на обща стойност 154.41 лева от владението Е.А. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е извършено повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 вр. чл.58а, ал.1 от НК му наказание наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.С.К., със съгласието на родителите си Н.М.К.,*** и С.И.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 28.1.2011г.

46

НОХД No 170/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 2.12.2010г., в законна сила от 15.2.2011г.
 
С.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, собственик на ЕТ „Край-С.К.”, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2010 г. в село Ябланово, община Котел в дома си на ул. „Проф. Павлов” № 3, държи акцизни стоки (133 кутии цигари), всички без бандерол, който се изисква по чл.25, ал.1 от ЗТТИ и чл.2, ал.2 от ЗАДС, на обща стойност 604.90 лева, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.54 от НК u налага:  1. Наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила;  2. Наказание ГЛОБА в размер на 1 814.70 (хиляди осемстотин и четиринадесет лева и седемдесет стотинки), представляваща трикратния размер на пазарната цена на държаната стока и  3. ЛИШАВАНЕ от право да упражнява търговска дейност на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК за срок от една година.  ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства : 51 бр. кутии цигари „Карелия”, 20 бр. кутии цигари „Голдън гейт” и 62 бр. кутии цигари „Виткори”, намиращи се на съхранение в РС Котел, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.А.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 22.12.2010г.

47

НОХД No 172/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

З.И.К.,
В.В.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 22.2.2011г., в законна сила от 23.2.2011г.
З.И.К.
Подсъдимата З.И.К., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Ботевград, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че през периода м. ноември - м. декември 2009 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорила предварително с подсъдимата В.В.Д. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 1 390.50 лева от владението на И.Х.Ш., С.З.М. и Е.М.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  На подс. З.И.К., с посочени данни, за извършеното от нея престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА подсъдимите З.И.К. и В.В.Д., двете с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
В.В.Д.
Подсъдимата В.В.Д., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********.се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че през периода м. ноември - м. декември 2009 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорила предварително с подсъдимата З.И.К. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 860.50 лева от владението на С.З.М. и Е.М.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  На подс. В.В.Д., с посочени данни, за извършеното от нея престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА подсъдимите З.И.К. и В.В.Д., двете с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.

48

НОХД No 173/2010

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 21.9.2011г., в законна сила от 7.10.2011г.
М.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, в момента ученик в пети клас във ВУИ в с. Завет, Разградска област, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2008 г. в град Котел извършил действия на полово удовлетворение с лице от същия пол (М.А.), ненавършил четиринадесетгодишна възраст, като макар и непълнолетен, е могъл е да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.157, ал.3 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК му наказание наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 169/2010 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.С.К., със съгласието на родителите си Н.М.К.,*** и С.И.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 970.00 (деветстотин и седемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 14.10.2011г.

49

НОХД No 175/2010

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 20.10.2011г., в законна сила от 21.10.2011г.
М.Х.К.
Подсъдимият М.Х.К., роден на *** ***, община Котел, ул.“Ягода” № 26, български гражданин, турски произход, със средно образование, пенсионер, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 27.05.2010 г. в с.Ябланово, община Котел се заканил с убийство на И.К.И. и това заканване възбудило основателен страх от осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК  На подсъдимият М.Х.К. за извършеното престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1 т.2, б.»б» от НК се определи наказание се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.      

50

НОХД No 176/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Й.Д.,
Р.П.Г.,
Д.П.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 9.6.2011г., в законна сила от 10.6.2011г.
М.Й.Д.
Подс. М.Й.Д., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2008 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Р.Г. и Д.Г. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужда движима вещ – 20 кг. свинско месо на стойност 120.00 лева от владението на Г.Г. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК.  На подс. М.Й.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).   ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК общото наказание от ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, определено по НОХД № 10/2006 г. на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок, считано от 11.10.2006 г., което да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от отрит тип.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.    Подсъдимите М.Й.Д., Р.П.Г. и Д.П.Г., тримата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 (четиридесет) лева.  
Р.П.Г.
Подс. Р.П.Г., българска гражданка, родена на *** ***, без образование – неграмотна, не работи, неомъжена, реабилитирана по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********. се признава ЗА ВИНОВНА в това, че на 18.12.2008 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорила предварително с подсъдимите М.Д. и Д.Г. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнела чужда движима вещ – 20 кг. свинско месо на стойност 120.00 лева от владението на Г.Г. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд възстановила равностойността на откраднатата вещ, като случаят не е маловажен, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. Р.П.Г., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени  Подсъдимите М.Й.Д., Р.П.Г. и Д.П.Г., тримата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 (четиридесет) лева.  
Д.П.Г.
Подс. Д.П.Г., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, неженен, не работи, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2008 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите М.Д. и Р.Г. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужда движима вещ – 20 кг. свинско месо на стойност 120.00 лева от владението на Г.Г. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд възстановил равностойността на откраднатата вещ, като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. Д.П.Г., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подс. Д.П.Г. е бил задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 27.05.2011 г. до 09.06.2011 г.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени  Подсъдимите М.Й.Д., Р.П.Г. и Д.П.Г., тримата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 (четиридесет) лева.  

51

НОХД No 177/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.К.,
И.В.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 23.6.2011г., в законна сила от 9.7.2011г.
Д.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.11.2010 г. в гр. Котел, след като се сговорил предварително с И.В.К., направил опит да отнеме чужда движима вещ – 1 бр. каруца на стойност 120.00 лева от владението на А.Ф.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, вещта е заместена, деянието е останало недовършено по независещи от него причини и същото представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, ал. 2, вр. чл. 194, ал. 3 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:  1. задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;  2. задължителни срещи с пробационен служител за срок от осем месеца, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите Д.Д.К. и И.В.К. – и двамата с посочени данни ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по бюджета на съдебната власт, направените по делото разноски в размер на 55.00 (петдесет и пет) лева.          
И.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Севлиево, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.11.2010 г. в гр. Котел, след като се сговорил предварително с Д.Д.К., направил опит да отнеме чужда движима вещ – 1 бр. каруца на стойност 120.00 лева от владението на А.Ф.К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, вещта е заместена, деянието е останало недовършено по независещи от него причини и същото представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, ал. 2, вр. чл. 194, ал. 3 от НК и 54 от НК вр. чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 18, ал. 1 от НК  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите Д.Д.К. и И.В.К. – и двамата с посочени данни ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по бюджета на съдебната власт, направените по делото разноски в размер на 55.00 (петдесет и пет) лева.  
Мотиви от 14.10.2011г.

52

НАХД No 178/2010

По ЗД по пътищата

М.Д.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.1.2011г., в законна сила от 15.2.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 562 от 13.09.2010 г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на М.Д.М., ЕГН **********,***, с адрес на призоваване гр. Търговище, ул. „Христо Ботев” № 14, ет. 1, офис № 5, адвокат М.М., са наложени административни наказания глоба в размер на 30.00 лева - на основание чл. 183, ал. 3, т. 6 от ЗДП, глоба в размер на 10.00 лева - на основание чл. 183, ал. 1, т.1 от ЗДП, както и отнемане на 4 контролни точки на основание Наредба І31959, затова че на 11.07.2010 г. в 16:55 часа в с. Тича управлявал лек автомобил с ДК № Т 36 89 ТТ като е извършил изпреварване при единична непрекъсната пътна маркировка М 1 и не е представил контролен талон към свидетелството за управление на МПС, с което виновно е нарушил чл. 6, т. 1 и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДП, като основателно и законосъобразно.

53

НАХД No 181/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Г.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.2.2011г., в законна сила от 25.2.2011г.
М.Г.К.
ПРИЗНАВА М.Г.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не работи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2010 г. по път ІІІ – 484 в замлището на с. Кипилово, община Котел, обвиняемият М.К., управлявал лек автомобил „Мицубиши Лансер”, с ДК № СН 50 15 НТ, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.      
Мотиви от 9.2.2011г.

54

НАХД No 183/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Т.Д.З.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 28.1.2011г.
Т.Д.З.
ПРИЗНАВА Т.Д.З., български гражданин, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че 16.11.2010 г. по път ІІІ – 484 в землището на с. Кипилово, Сливенска област управлявал товарен автомобил ГАЗ с държавен регистрационен номер СН 76 15 НН, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 16.12.2010г.

55

НОХД No 184/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.А.П.,
Р.А.И.,
А.П.Д.,
В.С.В.,
И.В.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 16.3.2011г., в законна сила от 1.4.2011г.
Н.А.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.П., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование - завършен седми клас, неженен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********; за виновен в това ,че на 16.11 2010 г в землището на с. Жеравна обл. Сливенска, след като се сговорили предварително , като използвали МПС – Микробус „Форд Транзит” с ДК № СН 5663 АН и техническо средство / кирки и лопати/ направили опит да отнемат чужди двими вещи 151 м. кабел тип ТЗБП 14 Х 4 Х1 ,2 На обща стойност 5 420 ,90 лв от владението на Виваком с представтел Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят ,като кражбата не представлява маловажен случай и деянието е останалао недовършено по независещи от тях причини – Престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 и. чл. 58 А , ал. 1 от НК му налага наказание осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на осн. чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ   Н.П., постоянен адрес ***, ЕГН ********** ,Р.И., с постоянен адрес ***, ЕГН **********; А. Димиттров с постоянен адрес *** 22, ЕГН **********; В.В. *** местност „Попенец4 № 22 ЕГН ********** и И.Г. с пстоянен адрес ***, местонст „ Попенец” № 23 ЕГН ********** , да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 135,00 лв.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Р.А.И.
Признава Р.А.И., български гражданин, роден на. *** ***, с основно –завършен шести клас, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********; за виновен в това ,че на 16.11 2010 г в землището на с. Жеравна обл. Сливенска, след като се сговорили предварително , като използвали МПС – Микробус „Форд Транзит” с ДК № СН 5663 АН и техническо средство / кирки и лопати/ направили опит да отнемат чужди движими вещи 151 м. кабел тип ТЗБП 14 Х 4 Х1 ,2 На обща стойност 5 420 ,90 лв от владението на Виваком с представител Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят ,като кражбата не представлява маловажен случай и деянието е останало недовършено по независещи от тях причини – Престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 и. чл. 58 А , ал. 1 от НК му налага наказание осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на осн. чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ   Н.П., постоянен адрес ***, ЕГН ********** ,Р.И., с постоянен адрес ***, ЕГН **********; А. Димиттров с постоянен адрес *** 22, ЕГН **********; В.В. *** местност „Попенец4 № 22 ЕГН ********** и И.Г. с пстоянен адрес ***, местонст „ Попенец” № 23 ЕГН ********** , да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 135,00 лв.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
А.П.Д.
Признава А.П.Д.,български гражданин, роден на ***г***, с начално образование – четвърти клас, женен, осъждан, безработен, с постоянен адрес *** 22, ЕГН **********; за виновен в това ,че на 16.11 2010 г в землището на с. Жеравна обл. Сливенска, след като се сговорили предварително , като използвали МПС – Микробус „Форд Транзит” с ДК № СН 5663 АН и техническо средство / кирки и лопати/ направили опит да отнемат чужди двими вещи 151 м. кабел тип ТЗБП 14 Х 4 Х1 ,2 На обща стойност 5 420 ,90 лв от владението на Виваком с представтел Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят ,като кражбата не представлява маловажен случай и деянието е останалао недовършено по независещи от тях причини – Престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 и. чл. 58 А , ал. 1 от НК му налага наказание една година лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на осн. чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.  пред ОС Сливен.    ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ   Н.П., постоянен адрес ***, ЕГН ********** ,Р.И., с постоянен адрес ***, ЕГН **********; А. Димиттров с постоянен адрес *** 22, ЕГН **********; В.В. *** местност „Попенец4 № 22 ЕГН ********** и И.Г. с пстоянен адрес ***, местонст „ Попенец” № 23 ЕГН ********** , да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 135,00 лв.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок  
В.С.В.
Признава за виновен В.С.В., български гражданин, роден на ***г*** , с основно образование- завършен осми клас, женен, осъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********; за виновен в това ,че на 16.11 2010 г в землището на с. Жеравна обл. Сливенска, след като се сговорили предварително , като използвали МПС – Микробус „Форд Транзит” с ДК № СН 5663 АН и техническо средство / кирки и лопати/ направили опит да отнемат чужди двими вещи 151 м. кабел тип ТЗБП 14 Х 4 Х1 ,2 На обща стойност 5 420 ,90 лв от владението на Виваком с представтел Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят ,като кражбата не представлява маловажен случай и деянието е останалао недовършено по независещи от тях причини – Престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 и. чл. 58 А , ал. 1 от НК му налага наказание една година лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на осн. чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ   Н.П., постоянен адрес ***, ЕГН ********** ,Р.И., с постоянен адрес ***, ЕГН **********; А. Димиттров с постоянен адрес *** 22, ЕГН **********; В.В. *** местност „Попенец4 № 22 ЕГН ********** и И.Г. с пстоянен адрес ***, местонст „ Попенец” № 23 ЕГН ********** , да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 135,00 лв.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
И.В.Г.
Признава за виновен И.В.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, живее на съпружески начала, осъждан, безработен с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за виновен в това ,че на 16.11 2010 г в землището на с. Жеравна обл. Сливенска, след като се сговорили предварително , като използвали МПС – Микробус „Форд Транзит” с ДК № СН 5663 АН и техническо средство / кирки и лопати/ направили опит да отнемат чужди движими вещи 151 м. кабел тип ТЗБП 14 Х 4 Х1 ,2 На обща стойност 5 420 ,90 лв. от владението на Виваком с представител Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят ,като кражбата не представлява маловажен случай и деянието е останало недовършено по независещи от тях причини – Престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 18, ал. 1 и. чл. 58 А , ал. 1 от НК му налага наказание една година лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на осн. чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.     ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ   Н.П., постоянен адрес ***, ЕГН ********** ,Р.И., с постоянен адрес ***, ЕГН **********; А. Димиттров с постоянен адрес *** 22, ЕГН **********; В.В. *** местност „Попенец4 № 22 ЕГН ********** и И.Г. с пстоянен адрес ***, местонст „ Попенец” № 23 ЕГН ********** , да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 135,00 лв.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 30.3.2011г.

56

НАХД No 186/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Р.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.3.2011г., в законна сила от 4.5.2011г.
Р.Р.К.
ПРИЗНАВА Р.Р.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не работещ, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2010 г. в гр. Котел, управлявал лек автомобил ВАЗ 2101, с държавен регистрационен номер ВТ 53 38 АН, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 25.3.2011г.

57

НАХД No 187/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Д.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.3.2011г., в законна сила от 4.5.2011г.
Х.Д.Х.
ПРИЗНАВА Х.Д.Х., български гражданин, роден на *** ***, ученик в 9-ти б клас на СОУ „Г. С. Раковски”, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.11.2010 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешение придобил и държал в себе си високо рисково наркотично вещество коноп (марихуана), с нетно тегло 9.053 г, на стойност 54.32 лева – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК, поради което и на основание чл. 78 а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на решението по радиоуредбата в СОУ „Г. С. Раковски” гр. Котел, където обвиняемият е ученик.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК в полза на държавата вещественото доказателство по делото съгласно приемателно-предавателен протокол № 19299 от 21.12.2010 г. за съхранение на наркотични вещества, а именно 1 бр. полиетиленово пликче, съдържащо наркотично вещество коноп с 0.12% на активното вещество, с нетно тегло 9.053 г, което да бъде унищожено от Централно митническо управление, отдел МРР – НОП”.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 25.3.2011г.

58

НАХД No 195/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Г.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.2.2011г., в законна сила от 8.3.2011г.
В.Г.Г.
ПРИЗНАВА В.Г.Г., български гражданин, роден на *** ***, със завършен седми клас, не работи, неженен, неосъждан, живущ *** ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.12.2010 г. по път ІІ – 48 в местността „Арпалъка”, в землището на гр. Котел, обвиняемият Г., управлявал товарен автомобил „Мерцедес” с ДК № СН 09 39 СН, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 9.2.2011г.

59

НОХД No 196/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.Б.,
Д.Г.Б.,
М.И.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 31.3.2011г., в законна сила от 16.4.2011г.
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование - завършен пети клас, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за виновен в това ,че през месец юли 2010 г. в гр. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с М.И.П., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 215.88 лева от владението на М.К. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присови.  -Престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, 4 и 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3,4 и 5 вр. чл. 194, ал.1 и на основание чл. 58 А , от НК му налага наказание осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на осн. чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ на основание чл. 189, ал.3 от НПК К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование - завършен пети клас, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.Г. Б., български гражданин, роден на. *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********,  М.И.П., български гражданин, роден на ***г*** със завършен трети клас, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********; да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 120,00 лева   Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Д.Г.Б.
Признава Д.Г. Б., български гражданин, роден на. *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за виновен в това ,че през месец август 2010г. в гр. Котел след като се сговорили предварително с М.И.П. , в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 80.00 лева от владението на Н.Р.Д. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  – Престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 и на основание чл. 58 А , ал. 1 от НК му налага наказание една година лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на осн. чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ на основание чл. 189, ал.3 от НПК К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование - завършен пети клас, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.Г. Б., български гражданин, роден на. *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********,  М.И.П., български гражданин, роден на ***г*** със завършен трети клас, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********; да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 120,00 лева   Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
М.И.П.
Признава М.И.П., български гражданин, роден на ***г*** със завършен трети клас, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********; за виновен в това ,че за периода месец юни – месец август 2010 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен , но като могъл да разбира свойството и значението на постъпките си, като разрушил преграда и здраво направена за защита на имот, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с К.Д.Б. и Д.Г.Б. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на стойност 307.88 лв. от владението на М. Гаврилова К. и Н.Р.Д. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  – Престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3,4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1,т.3 и чл 26, ал.1 от НК , поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3,4, и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1 т.3 и чл. 26, ал.1 от НК и. чл. 58 А , ал. 4 вр. чл.55 ал.1, т.2 б.”Б” от НК му налага наказание „Пробация „ със задължителните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ на основание чл. 189, ал.3 от НПК К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование - завършен пети клас, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.Г. Б., български гражданин, роден на. *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********,  М.И.П., български гражданин, роден на ***г*** със завършен трети клас, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН **********; да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 120,00 лева   Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 3.5.2011г.

60

НОХД No 197/2010

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.М.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 21.4.2011г., в законна сила от 10.5.2011г.
Д.М.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.М.Б., българска гражданка, родена на *** ***, с основно образование, разведена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за периода месец февруари 2009 г – месец октомври 2010 г. в с. Ябланово, община Котел, след като е била осъдена да издържа свои низходящи – М.Й.К. и Д. И
. К., съзнателно не изпълнила задължението си в размер на повече от две вноски (21 вноски), на обща стойност 1 855.00 лева, които платила преди постановяване на настоящата присъда и от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалото лице, с което е осъществила престъпния състав на чл. 183, ал. 1 от НК и на основание чл. 183, ал. 3 от НК НЕ u НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок от днес пред ОС Сливен.    
Мотиви от 3.5.2011г.

61

НОХД No 199/2010

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.М.Ф.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 14.6.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
В.М.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.М.Ф., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи като библиотекар в читалище „Светлина 1952” в село Малко село, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2010 г. в село Малко село, община Котел причинил на Ф.И.Ф. средна телесна повреда, изразяваща във фрактури на VІІ и ІХ ребра в дясно със значително разместване н афрагментите, което довело до трайно затруднение на движението на снагата, поради което и на основание чл.129 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.М.Ф., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 219.52 (двеста и деветнадесет лева и петдесет и две стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 11.7.2011г.

62

НОХД No 200/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Й.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.4.2011г., в законна сила от 22.4.2011г.
М.Й.Д.
Подсъдимият М
. Й.Д., български гражданин, роден на *** г. в с. Медвен, със средно образование, женен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на неустановена дата през месец юли 2010 г. в гр. Котел отнел чужди движими вещи – 7 бр. кофражни платна на стойност 70.00 лв. от владението на С.К.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 194, ал. 3 вр. ал. 1 от НК  На подсъдимия М. Й.Д., български гражданин, роден на *** г. в с. Медвен, със средно образование, женен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 3 вр. ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.2 вр. ал.1,т.1 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 80.00 лева.  Подсъдимият се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 55,00 лева.  

63

НАХД No 1/2011

По ЗД по пътищата

С.Х.Ч.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 16.6.2011г., в законна сила от 3.10.2011г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 818/13.12.2010 г. на Началника на РУ Полиция в частта му, в която на жалбоподателя С.Х.Ч., ЕГН **********,***, на основание чл.175, ал.1, т.3 от ЗДП са наложени наказания лишаване от право да се управлява МПС за срок от шест месеца и глоба в размер на 200.00 лева за извършено от него административно нарушение по чл.103 от ЗДП, като НАМАЛЯВА наказанията съответно на лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и глоба в размер на 120.00 лева, а наказателното постановлението в частта му, в която жалбоподателят С.Х.Ч., с посочени данни, е признат за виновен, че е извършил административно нарушение по чл.103 от ЗДП ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на С.Х.Ч. против НП № 818/13.12.2010 г. на Началника на РУ Полиция Котел в частта му, в която е бил признат за виновен, че е извършил административно нарушение по чл.98, ал.1, т.6 от ЗДП и на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДП му е наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева и са му отнети четири контролни точки и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1/2011 г. в тази му част.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено, а в прекратителната част – с частна жалба в седемдневен срок пред същия съд.    

64

ЧНД No 2/2011

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Й.Л.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 11.2.2011г., в законна сила от 1.3.2011г.
Д.Й.Л.
НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения Д.Й.Л., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес *** ЕГН **********, ОБЩО наказание по присъдите по НОХД № 454/2010г. на РС Карнобат и НОХД № 67/ 2010г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно девет месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал. 1 от НК за три години изпитателен срок, считано от 17.12.2010 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да е да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  ПРЕПИС от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Бюро съдимост при РС Котел.  
Мотиви от 11.2.2011г.

65

ЧНД No 3/2011

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.А.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 24.1.2011г., в законна сила от 5.2.2011г.
Видно от изпратеното от ПБ Раднево информирано съгласие, че лицето И.А.А. доброволно е постъпил на лечение на 10.12.2010 г., а искането на РП Ктоел е постъпило в съда на 04.01.2011 г., следователно липсва правен интерес от образуване на делото и произнасяне по искането, поради което съдът прекратява производството по ЧНД № 3 / 2011 г. поради недопустимост.Определението може да се обжалва пред ОС Сливен в 7 - дневен срок от съобщаването му на РП Котел, на И.А. и на служебния защитник.

66

НОХД No 4/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Ц.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 22.2.2011г., в законна сила от 16.6.2011г.
Г.Ц.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ц.И., български гражданин, роден на *** ***, в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, постоянен адрес ***, ж. к. „Г. Бенковски” № 7, вх. Д, ет. 1, ап. 1, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 18.05.2010 г. до 28.05.2010 г. в село Медвен, община Котел, при условията на опасен рецидив, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 725.00 лева от владението на Г. Чирпанлиева – Шопова без нейно съгласието с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основаниечл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал., б. „а” и б. „б” от НК и чл.58а от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъдата и наложените наказания по НОХД № 272/2010 г., НОХД № 419/2010г., двете на РС Карнобат, НОХД № 830/2010 г. и НОХД № 1563/2010 г., двете на РС Ямбол, в размер на най – тежкото от тях , а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подс. Г.Ц.И.,***, ж. к. „Г. Бенковски” № 7, вх. Д, ет. 1, ап. 1, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С. Чирпанлиева – Шопова, гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 6, вх. А, ап. 3, ЕГН **********, сумата 725.00 (седемстотин двадесет и пет) лева, представляващи причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Г.Ц.И.,***, ж. к. „Г. Бенковски” № 7, вх. Д, ет. 1, ап. 1, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55.00 (петдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски и 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 11.3.2011г.

67

ЧНД No 6/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.1.2011г., в законна сила от 12.1.2011г.
разпита проведен

68

НОХД No 7/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.М.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 17.1.2011г., в законна сила от 18.1.2011г.
М.М.А.
Обв. М.М.А., бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, работи като помощник-лесничей в ДЛС- Котел, неосъждан, пост. адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2011г. в гр. Котел управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Пунто” с ДК № СН 5462ВВ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 / а именно 2,91/ на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер” 7410, фабричен № 0187 и стикер 02703- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК  На обв. М.М.А., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от три години.  На основание чл. 343 г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от една година, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  

69

НОХД No 8/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Т.П.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 8.3.2011г., в законна сила от 9.3.2011г.
Т.П.Г.
Подс. Т.П.Г., бълг. гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, неосъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода от 31.07.2010 г. до 02.08.2010 г. в село Градец, Сливенска област, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 900.00 лева от владението на С.А.Б. и А.А.Г. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.   На подс. Т.П.Г., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Подсъдимият Т.П.Г., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 (четиридесет) лева.  

70

ЧНД No 9/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

К.Г.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.1.2011г., в законна сила от 25.1.2011г.
Оставя без уважение
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
Мотиви от 19.1.2011г.

71

НАХД No 11/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.А.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 20.1.2011г., в законна сила от 20.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.377 от НПК производството по НАХД № 11 / 2011 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.   РАЗПОРЕЖДАНЕТО не може да бъде обжалвано и протестирано.  

72

НАХД No 12/2011

Административни дела

К.В.К.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 10.3.2011г., в законна сила от 1.4.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 88А / 13.12.2010 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

73

НОХД No 13/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.П.К.,
Д.Л.М.,
И.К.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 8.3.2011г., в законна сила от 24.3.2011г.
А.П.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08/09.11.2010 г. в село Жеравна, община Котел, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство, след като се сговорил предварително с подсъдимите Д.Л.М. и И.К.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 590.40 лева от владението на ПК „Здравец” без съгласието на нейния председател с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 то НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 то НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен в размер на по – тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият А.П.К. е бил задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 21.11.2010 г. до 23.12.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, и И.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Здравец”, седалище и адрес ***, с председател Т.И.К., ЕИК 119025673, сумата 1 590.40 (хиляда петстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, и И.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 63.62 (шестдесет и три лева и шестдесет и две стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Д.Л.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Л.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08/09.11.2010 г. в село Жеравна, община Котел чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.П.К. и И.К.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 590.40 лева от владението на ПК „Здравец” без съгласието на нейния председател с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 то НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен в размер на по – тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) и на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, и И.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Здравец”, седалище и адрес ***, с председател Т.И.К., ЕИК 119025673, сумата 1 590.40 (хиляда петстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, и И.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 63.62 (шестдесет и три лева и шестдесет и две стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
И.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.К., бълграски гражданин, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08/09.11.2010 г. в село Жеравна, община Котел, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство, след като се сговорил предварително с подсъдимите А.П.К. и Д.Л.М., отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 590.40 лева от владението на ПК „Здравец” без съгласието на нейния председател с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, и И.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Здравец”, седалище и адрес ***, с председател Т.И.К., ЕИК 119025673, сумата 1 590.40 (хиляда петстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, и И.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 63.62 (шестдесет и три лева и шестдесет и две стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 24.3.2011г.

74

НАХД No 14/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 22.2.2011г., в законна сила от 17.3.2011г.
Б.Х.М.
ПРИЗНАВА Б.Х.М., български гражданин, роден на *** ***, ученик в 11 клас в СПУ в град Велики Преслав, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2010 г. в село Ябланово, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира смисъла и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и чл.78а, ал.6 вр. ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез поставяне на препис от решението на видно място в кметството в село Ябланово за срок от 10 дена.
Мотиви от 22.2.2011г.

75

ЧНД No 17/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 4.2.2011г., в законна сила от 4.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

76

ЧНД No 18/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 4.2.2011г., в законна сила от 4.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

77

ЧНД No 19/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 4.2.2011г., в законна сила от 4.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

78

ЧНД No 20/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.2.2011г., в законна сила от 1.2.2011г.
РАЗПИТЪТ проведен!

79

ЧНД No 21/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.2.2011г., в законна сила от 1.2.2011г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

80

ЧНД No 22/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.2.2011г., в законна сила от 1.2.2011г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

81

НОХД No 23/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.И.К.,
В.В.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 8.3.2011г., в законна сила от 24.3.2011г.
К.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, осъждан, безработен, неженен, изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2010 г. край град Котел, като използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 134.45 лева от владението на В.Д.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 1976/2010 г. на РС Сливен в размер на по – тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим и на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от двете присъди.  ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.К., с посочени данни, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2010 г. край град Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимата В.В.Д. и като използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 134.45 лева от владението на В.Д.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1,б. „а” от НК.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.И.К., ЕГН **********,***, и В.В.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на В.Д.П., ЕГН **********,***, сумата 124.45 (сто двадесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди, като за разликата до пълния предявен размер от 134.45 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите К.И.К., ЕГН **********,***, и В.В.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шестедесет) лева и 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
В.В.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.В.Д., българска гражданка, родена на *** ***, с начално образование – грамотна, не работи, съжителства на съпружески начала, неосъждана, постояне адрес ***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 19.09.2010 г. в град Котел, с цел да набави за себе си и за подс. К.К. имотна облага, укрила и спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи на обща стойност 134.45 лева, за които знаела, че са придобити от подс. К.К. чрез кражба, поради което и на основание чл.215, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК u налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 то НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 172/2010 г. на РС Котел в размер на по- тежкото от двете, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане в сила на настоящата присъда.  ПРИЗНАВА подсъдимата В.В.Д. с посочени данни, ЗА НЕВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец септември 2010 г. край град Котел, след като се сговорила предварително с К.И.К. и като използвала техническо средство, отнела чужди движими вещи на обща стойност 134.45 лева от владението на В.Д.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което Я ОПРАВДАВА по повдигнатото u обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите К.И.К., ЕГН **********,***, и В.В.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на В.Д.П., ЕГН **********,***, сумата 124.45 (сто двадесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди, като за разликата до пълния предявен размер от 134.45 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите К.И.К., ЕГН **********,***, и В.В.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шестедесет) лева и 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 24.3.2011г.

82

НОХД No 24/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.К.,
К.И.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 29.3.2011г., в законна сила от 14.4.2011г.
Г.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, завършен шести клас – грамотен, не работи, съжителства на съпружески начала, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец март 2010 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимия К.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 800.00 лева от владението на Д.Д. и Х.А. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд възстановил откраднатите вещи, поради което и на основание чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.26 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от две години, задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите К.И.К., ЕГН **********,***, и Г.Д.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 137.00 (сто тридесет и седем) лева.  
К.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, осъждан, безработен, неженен, изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2010 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимия Г.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 800.00 лева от владението на Д.Д. и Х.А. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд възстановил откраднатите вещи, поради което и на основание чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.26 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от две години, задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа на година.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 1976/2010 г. на РС Сливен в размер на по – тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим и на основание чл.25, ал.3 от НК изтърпяното наказание лишаване от свобода се ПРИСПАДА изцяло от наказанието пробация, като един ден лишаване от свобода се зачита за два дни пробация.  ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.К., с посочени данни, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че през месец март 2010 г. в град Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимия Г.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 800.00 лева от владението на Д.Д. и Х.А. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.29, ал.1, б.„а” вр. чл.26, ал.1 от НК.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите К.И.К., ЕГН **********,***, и Г.Д.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 137.00 (сто тридесет и седем) лева.  
Мотиви от 29.4.2011г.

83

НОХД No 25/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Я.А.Д.,
Г.А.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 17.5.2011г., в законна сила от 2.7.2011г.
Я.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Я.А.Д., български гражданин, роден на ***г***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, живее на адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец април – месец юли 2010 г. в село Пъдарево и в село Седларево, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подс. Г.А.Д. и с непълнолетния А.О., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 3 820.75 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява немаловажен случай, поради което и на  основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 то НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 364/2010 г., НОХД № 365/2010 г., НОХД № 483/2010 г. и НОХД № 414/2010 г., всички на РС Карнобат, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.24 от НК ЗАВИШАВА на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият Янко А.Д. е бил задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 20.04.2011 г. до 19.05.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на П.К.П., ЕГН **********,***, сумата 1 033.00 (хиляда тридесет и три лева), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Р.В.С., ЕГН **********,***, сумата 611.25 (шестотин и единадесет лева и двадесет и пет стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Т.Р.П., ЕГН **********,***, сумата 359.50 (триста петдесет и девет лева и петдесет стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Г.П.Т., ЕГН **********,***, сумата 170.00 (сто и седемдесет лева), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Й.И.И., ЕГН **********,***, сумата 405.00 (четиристотин и пет лева), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 510.10 (петстотин и десет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.    
Г.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, живее на адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец април – месец юли 2010 г. в село Пъдарево и в село Седларево, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подс. Я.А.Д. и с непълнолетния А.О., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 3 820.75 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 414/2010 г. на РС Карнобат в размер на по – тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на П.К.П., ЕГН **********,***, сумата 1 033.00 (хиляда тридесет и три лева), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Р.В.С., ЕГН **********,***, сумата 611.25 (шестотин и единадесет лева и двадесет и пет стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Т.Р.П., ЕГН **********,***, сумата 359.50 (триста петдесет и девет лева и петдесет стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Г.П.Т., ЕГН **********,***, сумата 170.00 (сто и седемдесет лева), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Й.И.И., ЕГН **********,***, сумата 405.00 (четиристотин и пет лева), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Я.А.Д., ЕГН **********,***, и Г.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 510.10 (петстотин и десет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 7.6.2011г.

84

НАХД No 26/2011

По ЗД по пътищата

М.Г.К.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.5.2011г., в законна сила от 3.6.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 961/24.01.2011 г. на Началника на РУ Полиция като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

85

ЧНД No 27/2011

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

А.Ц.О.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 30.6.2011г.
НАСТАНЯВА на основание чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН А. Ц
. О., роден на *** ***, не учи, неграмотен, адрес село Градец, община Котел, кв. “Изток” № 368, ЕГН **********, във възпитателно училище – интернат затова, че в началото на месец май 2010 г. в село Пъдарево, община Котел, след като се сговорил предварително с други две лица извършил кражба на чужди движими вещи на обща стойност 70.00 лева от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен, е могъл да разбира смисъла и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в четиринадесетдневен срок от непълнолетния, неговия защитник, майката и от РП Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на МКБППМК Котел за изпълнение на процедурата по чл.9 от Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г).  

86

ЧНД No 28/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 23.2.2011г., в законна сила от 23.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

87

ЧНД No 29/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 23.2.2011г., в законна сила от 23.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

88

ЧНД No 30/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 23.2.2011г., в законна сила от 23.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

89

ЧНД No 31/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 23.2.2011г., в законна сила от 23.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

90

ЧНД No 32/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 23.2.2011г., в законна сила от 23.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

91

НОХД No 33/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Г.Б.,
Б.М.Д.,
Т.К.А.,
Т.Д.К.,
М.И.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 28.4.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
И.Г.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със завършен девети клас, безработен, съжителстващ на съпружески начала, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за виновен в това, че през периода месец септември – месец октомври 2010 година, в местностите „Сухи дял” и „Чутурка” - в землището на гр. Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, като разрушил преграда здраво направена, за защита на имот, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.К.А. и Б.М.Д., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – 6 бр. бутилки ракия, с вместимост 700 грама; 1 бр. рулетка от 7 метра; 1 бр. рулетка от 20 метра; 2 бр. тесли; 1 бр. шпакла; 1 бр. отвертка с 6 бр. накрайници; 1 бр. лък за рязане на дърва; 2 бр. ленти за лък; 1 бр. меден тиган от 5 литра; 100 м. мостов кабел с напречно сечение 4 кв. мм.; 1 бр. газова бутилка от 5 литра с газова лампа и горелка; 1 бр.кирка; 1 бр. чук от 5 кг.; 1 бр. туристическа брадвичка; 1 бр. лозарски ножици; 1 бр. цветарски ножици; 1 бр. керпеден; 1 бр. резачи за тел; 1 бр. метална ножовка; 1 бр. мистрия; 1 бр. акумулатор „Монбат”; 4 бр. длета за дърво; 3 бр. пили за метал; 1 бр. пила за дърво; 2 бр. бутилки олио; 1 бр. бутилка оцет; 1 бр. ръчна дрелка; 1 бр. права лопата; 1 бр. чук (500 гр.) и 1 бр. рукан – всичките на обща стойност 477.20 лева, от владението на Г.П.Г.; 240 м. кабел ПВО 1 х 10, на стойност 640.00 лева и 34 метра кабел ПВО 1 х 6 на стойност 45.90 лева – на обща стойност 685.90 лева, от владението на Диан Д.К.; 30 метра кабел ПВО 1 х 6, на стойност 40.50 лева отвладението на Димитър К.; 34 метра кабел ПВО 1 х 6 на стойност 45.90 лева от владението на А.С.Д. и 8 метра кабел ПВО 1 х 6 на стойност 10.80 лева, от владението на В.В. Хараламова – всичко на обща стойност 1 260.30 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.3,4 и 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.3,4 и 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание, като му налага ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим  На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода, считано от 08.12.2010 г.ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите И.Г.Б.,  Б.М.Д., Т.К.А., Т.Д.К. и М.И.П. – петимата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.    
Б.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.М.Д. български гражданин, роден на *** Г. в гр. Котел, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за виновен в това, че през периода месец септември – 08.11.2010 година, в с. Жеравна, община Котел, в землището на гр. Котел, в местността „Чутурка” в гр. Котел, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена, за защита на имот, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.К.А., И.Г.Б., Т.Д.К. и М.И.П., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – 1 бр. газова бутилка с вместимост 7 литра, 1 бр. акумулатор с мощност 65 амперчаса и 20 броя запалки „Кинг”, на обща стойност 90 лева от владението на П.Н.Б., 240 метра кабел ПВО 1 х 10, на стойност 640.00 лева и 34 метра кабел ПВО 1 х 6, на стойност 45.90 лева – на обща стойност 685.90 лева, от владението на Диан Д.К. 30 метра кабел ПВО 1 х 6на стойност 40.50 лева, от владението на Димитър К.; 34 метра кабел ПВО 1 х 6, на стойност 45.90 лева от владението на ТАндон С.Д.; 8 метра кабел ПВО 1 х 6 на стойност 10.80 лева, от владението на В.В. Хараламова – Стайкова и 1 бр. меден бакър на стойност 300.00 лева от владението на Ю.К.Г., всичко на обща стойност 1 173.10 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.3,4 и 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.3,4 и 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му налага наказание лишаване от свобода за срок от три години.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание, като му налага ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.  На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода, считано от 08.12.2010 г.ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите И.Г.Б.,  Б.М.Д., Т.К.А., Т.Д.К. и М.И.П. – петимата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.    
Т.К.А.
ПРИЗНАВА подсъдимата Т.К.А., българска гражданка, родена на *** *** с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за виновна в това, че през периода месец септември – месец октомври 2010 година, в местностите „Сухи дял” и „Чутурка” - в землището на гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушила преграда, здраво направена, за защита на имот, като използвала техническо средство и след като се сговорила предварително с подсъдимите И.Г.Б. и Б.М.Д., в немаловажен случай, отнела чужди движими вещи – 6 бр. бутилки ракия, с вместимост 700 грама; 1 бр. рулетка от 7 метра; 1 бр. рулетка от 20 метра; 2 бр. тесли; 1 бр. шпакла; 1 бр. отвертка с 6 бр. накрайници; 1 бр. лък за рязане на дърва; 2 бр. ленти за лък; 1 бр. меден тиган от 5 литра; 100 м. мостов кабел с напречно сечение 4 кв. мм.; 1 бр. газова бутилка от 5 литра с газова лампа и горелка; 1 бр.кирка; 1 бр. чук от 5 кг.; 1 бр. туристическа брадвичка; 1 бр. лозарски ножици; 1 бр. цветарски ножици; 1 бр. керпеден; 1 бр. резачи за тел; 1 бр. метална ножовка; 1 бр. мистрия; 1 бр. акумулатор „Монбат”; 4 бр. длета за дърво; 3 бр. пили за метал; 1 бр. пила за дърво; 2 бр. бутилки олио; 1 бр. бутилка оцет; 1 бр. ръчна дрелка; 1 бр. права лопата; 1 бр. чук (500 гр.) и 1 бр. рукан – всичките на обща стойност 477.20 лева, от владението на Г.П.Г.; 240 м. кабел ПВО 1 х 10, на стойност 640.00 лева и 34 метра кабел ПВО 1 х 6 на стойност 45.90 лева – на обща стойност 685.90 лева, от владението на Диан Д.К.; 30 метра кабел ПВО 1 х 6, на стойност 40.50 лева от владението на Димитър К.; 34 метра кабел ПВО 1 х 6 на стойност 45.90 лева от владението на А.С.Д. и 8 метра кабел ПВО 1 х 6 на стойност 10.80 лева, от владението на В.В. Хараламова – всичко на обща стойност 1 260.30 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3,4 и 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3,4 и 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК u налага наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание, като u налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите И.Г.Б.,  Б.М.Д., Т.К.А., Т.Д.К. и М.И.П. – петимата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за виновен в това, че на 08.11.2010 г. в гр. Котел, като се сговорил предварително с подсъдимия М.И.П. и Б.М.Д., в немаловажен случай отнел чужда движима вещ – 1 бр. меден бакър на стойност 300.00 лева от владението на Ю.К.Г., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1 от НК на основание чл. 58 от НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание или дванадесет месеца лишаване от свобода.   На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите И.Г.Б.,  Б.М.Д., Т.К.А., Т.Д.К. и М.И.П. – петимата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
М.И.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за виновен в това, че на 08.11.2010 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значенето на деянието си и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подсъдимия Т.Д.К. и Б.М.Д., в немаловажен случай отнел чужда движима вещ – 1 бр. меден бакър на стойност 300.00 лева от владението на Ю.К.Г., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, поради което и на основание чл. 55 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ адрес, с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите И.Г.Б.,  Б.М.Д., Т.К.А., Т.Д.К. и М.И.П. – петимата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 14.10.2011г.

92

НОХД No 34/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.В.Т.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 20.5.2011г., в законна сила от 7.6.2011г.
А.В.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Т., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** 4, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.12.2010 г. в село Ябланово, община Котел държал взривове и боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата една картонена кутия, запечатана със стикер № 04137 на ОД на МВР Сливен, която след влизане на присъдата в сила да се унищожи като вещ без стойност.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетднев ен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 10.6.2011г.

93

НОХД No 35/2011

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Б.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 25.2.2011г., в законна сила от 26.2.2011г.
Б.Б.К.
Обвиняемият Б.Б.К., Б.Б.К., бълг. гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, не работи, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2010 г. в с. Градец, община Котел, причинил на Николай Ганчев Николов средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 129, ал. 1 от НК.  На обвиняемия Б.Б.К., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 129, ал.1 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност три пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ДВЕ ГОДИНИ. 3. Безвъзмезден труд полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ в размер на по 200 часа годишно.  ОСЪЖДА Б.Б.К., с посочени данни, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляваща направени по делото разноски.  

94

ЧНД No 36/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Г.К.С.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.3.2011г., в законна сила от 8.3.2011г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
Мотиви от 1.3.2011г.

95

ЧНД No 37/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

К.Г.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.2.2011г., в законна сила от 1.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производство по ЧНД 37/2011 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба и частен протест пред ОС Сливен в 7-дневен срок.  

96

НАХД No 38/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Г.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.3.2011г., в законна сила от 31.3.2011г.
А.Г.Д.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  ПРИЗНАВА обвиняемия А.Г.Д., български гражданин, роден на ***г***, със средно специално образование, неженен, работи като лесничей в ДЛС гр. Котел, район Кипилово, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2010 г. в село Кипилово, община Котел държи високорисково наркотично вещество – марихуана – с нетно тегло 9.919 гр. на стойност 59.52 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1, предл. І от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства – 4.428.740 грама марихуана и 5.491 гр. семена от марихуана, предаден с протокол № 19300 / 21.12.2010 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”, която да се унищожи след влизане в сила на решението.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата една дървена чаша, която след влизане в сила на решението да се унищожи като вещ без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Г.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 19.3.2011г.

97

НОХД No 39/2011

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Й.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 12.4.2011г., в законна сила от 13.4.2011г.
Д.Й.Д.
Подс. Д.Й.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Карнобат, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** , се признава за ВИНОВЕН затова, че на 05.07.2010 г. в село Градец, община Котел причинил на И.П.Г. средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб, което е довело да затрудняване на дъвченето и говоренето, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.129, ал.1 от НК.  На подс. Д.Й.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.129, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 200 часа за година.    Подсъдимият Д.Й.Д., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 171.80 (сто седемдесет и един лев и осемдесет стот.).  

98

НАХД No 40/2011

Административни дела

К.В.Б.

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.7.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 421 / 2010 г. от 28.01.2011 г. издадено то началника на митница гр. Бургас, с което на К.В.Б., ЕГН **********,*** , с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 1000, 00 лв. , като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.    

99

НАХД No 41/2011

Административни дела

ЕТ "НИКОЛАЙ АРСОВ - НЮХ"

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.7.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 441 / 2010 г. от 03.02.2011 г. издадено от началника на митница гр. Бургас, с което на ЕТ „ Н.Х.А. –Нюх”, Булстат 119058552 със седалище и адрес на управление: с. Малко село, общ Котел, обл. Сливен със собственик и представляващ Н.Х.А. ЕГН **********, с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 2000, 00 лв. , като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

100

НОХД No 42/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Ч.Й.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.7.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
М.Ч.Й.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Ч.Й., роден на *** ***, български гражданин, без образование – неграмотен, осъждан, безработен, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2009 г. в землището на село Седларево, община Котел, при условията на повторност, без редовно писмено позволително добил и извозил от държавния горски фонд един кубичен метър дърва за огрев (суха и паднала маса) на стойност 20.50 лева, собственост на ДЛС Котел, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6 вр. ал.3, т.4 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 300.00 (триста) лева в полза на държавата, като го признава за НЕВИНОВЕН затова, че на същата дата и на същото място при условията на повторност без редовно писмено позволително добил и извозил от държавния горски фонд един кубичен метър дърва за огрев на стойност 31.80 лева, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.235, ал.3, т.4 вр. ал.1 от НК престъпление.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия М.Ч.Й., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавно ловно стопанство Котел, седалище град Котел, ул. „Проф. П.” № 57, сумата 20.50 (двадесет лева и петдесет стот.), представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 25.11.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 31.80 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Ч.Й., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 27.7.2011г.

101

НОХД No 45/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.К.К.,
М.К.Л.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 6.12.2011г., в законна сила от 7.12.2011г.
М.К.К.
Подсъдимият М.К.К., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Запад” № 233, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 24/25.11.2009 г. в с. Градец, общ. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с М.К.Л. отнел чужди движими вещи на обща стойност 214.45 лв от владението на З.Д.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК  На подсъдимият М.К.К. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни като се обяви присъдата чрез залепване на видно място пред Кметство с. Градец, общ. Котел за срок от две седмици.  Няма веществени доказателства.  Причинените щети са възстановени.    Подсъдимите М.К.К. и М.К.Л., с посочени данни, се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шейсет) лева  
М.К.Л.
Подсъдимият М.К.Л., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Изток” № 591, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 24/25.11.2009 г. в с. Градец, общ. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с М.К.К. отнел чужди движими вещи на обща стойност 214.45 лв от владението на З.Д.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК  На подсъдимият М.К.Л. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Няма веществени доказателства  Причинените щети са възстановени.    Подсъдимите М.К.К. и М.К.Л., с посочени данни, се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шейсет) лева  

102

НАХД No 46/2011

Административни дела

ЕТ"ОНБАШИ - МИРЕМ ХАМЗОВА"

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.7.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 504 / 2010 г. от 02.02.2011 г. издадено от началника на митница гр. Бургас, с което на ЕТ „ Онбаши – М.Х.”, Булстат 119047634, със седалище и адрес на управление с. Ябланово общ Котел обл. Сливен, ул „Люляк” № 12, представлявано от М.Х.К. ЕГН ********** , с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 2000, 00 лв. , като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

103

НОХД No 47/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.И.,
А.М.А.,
К.Д.Б.,
Т.Д.К.,
Х.Д.И.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 26.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
Г.Д.И.
Подсъдимият Г.Д.И., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец март 2010 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително с Х.Д.И., Т.Д.К. и А.М.А. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 420.00 лв от владението на Фанка С.И. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр.чл. 29, ал.1, б. «а» и б. «б» от НК.  На подсъдимият Г.Д.И. с посочени дани за извършеното престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр.чл. 29, ал.1, б. «а» и б. «б» от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколно определение по споразумение № 13/21.04.2011 г. постановено по НОХД № 64/11 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 22.04.2011 г. и по присъда № 28/15.04.2011 г. постановена по НОХД № 1038/11 г. на Районен съд Несебър, влязла в сила на 23.06.2011 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим. На основание чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изцяло изтърпяното, по която и да е от посочените присъди.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Г.Д.И., А.М.А., К.Д.Б., Т.Д.К. и Х.Д.И., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 150,00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
А.М.А.
Подсъдимият А.М.А., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не учи, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец март- месец май 2010 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително с Х.Д.И., Г.Д.И. и Т.Д.К. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 520.80 лв от владението на Фанка С.И. и Й.А.З. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 и чл. 26, ал. 1 от НК.  На подсъдимият А.М.А. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 и чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Г.Д.И., А.М.А., К.Д.Б., Т.Д.К. и Х.Д.И., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 150,00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
К.Д.Б.
Подсъдимият К.Д.Б., родена на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец февруари - месец април 2010 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с Х.Д.И. и Т.Д.К. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 681.00 лв от владението на «СБР- Котел» ЕООД с управител Ц.Г.В. и от Т.И.В. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК.  На подсъдимият К.Д.Б. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и присъда № 10/31.03.2011 г. постановена по НОХД № 196/10 г. на Районен съд Котел, влязла в сила на 16.04.2011 г. и по протоколно определение по споразумение № 16/04.05.2011 г. постановено по НОХД № 78/11 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 05.05.2011 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Г.Д.И., А.М.А., К.Д.Б., Т.Д.К. и Х.Д.И., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 150,00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Т.Д.К.
Подсъдимият Т.Д.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец февруари- месец март 2010 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушили преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорили предварително помежду си и с Г.Д.И., А.М.А. и К.Д.Б. в немаловажен случай отнели чужди движими вещи на обща стойност 996.00 лв от владението на Фанка С.И. и «СБР- Котел» ЕООД с управител Ц.Г.В. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  На подсъдимият Т.Д.К. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Г.Д.И., А.М.А., К.Д.Б., Т.Д.К. и Х.Д.И., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 150,00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Х.Д.И.
Подсъдимият Х.Д.И., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през периода месец февруари- месец март 2010 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушили преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорили предварително помежду си и с Г.Д.И., А.М.А. и К.Д.Б. в немаловажен случай отнели чужди движими вещи на обща стойност 996.00 лв от владението на Фанка С.И. и «СБР- Котел» ЕООД с управител Ц.Г.В. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  На подсъдимият Х.Д.И. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 59, ал. 1 от НК следва да бъде приспаднато времето от 12.08.2011 г. до 26.10.2011 г., през което подсъдимия е бил задържан /с мярка за неотклонение „Задържане под стража" по НОХД № 47/11 г. на РС- Котел/.    Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.    Осъжда подсъдимите Г.Д.И., А.М.А., К.Д.Б., Т.Д.К. и Х.Д.И., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 150,00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  

104

НАХД No 48/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Т.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.3.2011г., в законна сила от 16.4.2011г.
К.Т.К.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.Т.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образоване, не работещ, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2010 г. в с. Градец, община Котел, обвиняемият К. управлявал лек автомобил „Опел Кадет”, с държавен регистрационен номер СТ 35 30 СВ, собственост на А
. А. И., без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 31.3.2011г.

105

НАХД No 50/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.Г.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.3.2011г., в законна сила от 28.4.2011г.
Е.Г.А.
ПРИЗНАВА Е.Г.А., български гражданин, роден на *** ***, ученик в СОУ „Г. С. Раковски”, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2010 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешение придобил и държал в себе си високо рисково наркотично вещество коноп (марихуана), с общо тегло 3.881 г, на стойност 23.29 лева – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК, поради което и на основание чл. 78 а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на решението по радиоуредбата в СОУ „Г. С. Раковски” гр. Котел, където обвиняемият е ученик.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото съгласно приемателно-предавателен протокол от 12.10.2010 г., а именно 1 бр. полиетиленово пликче с размери широчина 2 см, дължина 5 см и височина 2 см съдържащо зелена листна маса 3.08 г. и 1 бр. хартиен плик, съдържащ кафява листна маса 3.08 г, които да бъдат унищожени от Централно митническо управление, отдел МРР – НОП”.  ОСЪЖДА обвиняемия Е.Г.А., с посочени данни да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 31.3.2011г.

106

НАХД No 51/2011

Административни дела

К.Х.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.4.2011г., в законна сила от 27.5.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 151П от 28.01.2011 г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на К
. Х. К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 30.00 лева - на основание чл. 53 /22/ от ЗАНН, за това, че не е опазил личната си карта от кражба и не е подал своевременно документи за издаване на нова, с което виновно е нарушил чл. 31, ал. 2 от ЗБЛД, като основателно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.    

107

НАХД No 52/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.К.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.3.2011г., в законна сила от 13.4.2011г.
Д.К.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.Х., български гражданин, роден на *** ***, със средно образоване, не работещ, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2011 г. в гр. Котел, управлявал автомобил бус „Фолксваген”, с държавен регистрационен номер СН 33 94 НС, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 28.3.2011г.

108

НОХД No 53/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Н.Н.,
И.Й.М.,
И.Й.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 6.7.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
Р.Н.Н.
Подсъдимият Р.Н.Н., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Г.Д.” № 4, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че през месец септември 2010 г. в местността „Бараковец”, землище на с. Жеравна, обл. Сливенска, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с И.Й.М. и И.Й.М. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 055.00 лв от владението на Г.Д.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена- престъпление по чл. 197, т. 3 вр.чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК  На подсъдимият Р.Н.Н. за извършено престъпление по чл. 197, т. 3 вр.чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НКсе определи наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез поставяне на присъдата на видно място в Кметство с. Нейково в продължение на две седмици.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства  ОСЪЖДА подсъдимите Р.Н., И.М. и И.М., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 75,00 /седемдесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  
И.Й.М.
Подсъдимите: И.Й.М., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Иларион Драгостинов” № 14, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен  за това, че през месец септември 2010 г. в местността „Бараковец”, землище на с. Жеравна, обл. Сливенска, след като се сговорили предварително помежду си с Р.Н.Н. и И.Й.М. в немаловажен случай отнели чужди движими вещи на обща стойност 1 055.00 лв от владението на Г.Д.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена- престъпление по чл. 197, т. 3 вр.чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК    На подсъдимият И.Й.М. за извършено престъпление по чл. 197, т. 3 вр.чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НКсе определи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА подсъдимите Р.Н., И.М. и И.М., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 75,00 /седемдесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  
И.Й.М.
И.Й.М., роден на *** ***, общ. Котел, ул. „Иларион Драгостинов” № 14, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен  за това, че през месец септември 2010 г. в местността „Бараковец”, землище на с. Жеравна, обл. Сливенска, след като се сговорили предварително помежду си с Р.Н.Н. и И.М. в немаловажен случай отнели чужди движими вещи на обща стойност 1 055.00 лв от владението на Г.Д.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена- престъпление по чл. 197, т. 3 вр.чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК  На подсъдимият И.Й.М. за извършено престъпление по чл. 197, т. 3 вр.чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НКсе определи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  Причинените щети са възстановени  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА подсъдимите Р.Н., И.М. и И.М., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 75,00 /седемдесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  

109

НОХД No 54/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Т.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 2.6.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
Д.Т.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неженен, със средно образование, работи като горски надзирател в ДГС Сливен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2010 г. в село Нейково, община Котел запалил земеделски произведения със значителна стойност – 500 броя бали сено на стойност 1 500.00 лева, собственост на П. Димитрова, поради което и на основание чл.330, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 то НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Т.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 75.00 (седемдесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 1.7.2011г.

110

НОХД No 55/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.Р.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 28.3.2011г., в законна сила от 29.3.2011г.
П.Р.Г.
Обвиняемият П.Р.Г., бълг. гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, осъждан, работи като управител на ЕТ „Петрос” Сливен, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2011 г. по път І-7 в землището на с. Мокрен, община Котел, управлявал МПС - товарен автомобил Форд транзит с ДК № СН 61 45 ВВ, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред, с наказателно постановление № 19 от 30.04.2010 г., на Началника на РУ Полиция Котел, влязло в сила на 29.06.2010 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за правоуправление - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК.  На обвиняемия П.Р.Г., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  

111

НОХД No 56/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.С.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 7.6.2011г., в законна сила от 8.6.2011г.
Д.С.Д.
Подс. Д.С.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2010 по път III-484 между с. Кипилово, община Котел и гр. Котел при управление на МПС – лек автомобил Сеат толедо с рег. № СН 9130 СА, нарушил правилата за движение по пътищата - чл.20,ал.1 от ЗДвП „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват" и чл.20, ал.2 от ЗДвП „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозваният товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението" и по непредпазливост причинил три средни телесни повреди на Б.М.Т., изразяващи се в : 1.Счупване на лявата раменна кост с разместване на получените фрагменти, което наложило извършване на оперативна интервенция, по време на която същите са били наместени и фиксирани с метална плака и винтове, което е довело до трайно затрудняване на движението на левия горен крайник; 2.Счупване на лявото бедро, което наложило предприемане на оперативно лечение, по време на което разместените костни фрагменти са били наместени и фиксирани с метални пирони, което е довело до трайно затрудняване на движенията на левият долен крайник; 3. Счупване на лявата срамна кост на таза и двете седалищни кости, което довело до трайно затрудняване на движенията на долните крайници, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343, ал.1, б. „б” от НК.  На подс. Д.С.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   На основание чл.343г. от НК подс. Д.С.Д., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.   Определя на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание между настоящото споразумение и присъдата по НОХД № 79/2010 г. на РС Котел в размер на по – тежкото от двете, а именно наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от одобряване на настоящото споразумение. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по която и да е посочените присъди.  От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.  Приложените към делото веществени доказателства – кичур коса, запечатан със стикер № 04120 и парче пластмаса, запечатано със стикер № 04121, да се унищожат вещи вещи без стойност.  Подсъдимият Д.С.Д., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 465.41 (четиристотин шестдесет и пет лева и четиридесет и една стот.).  

112

НОХД No 57/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.Ц.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.3.2011г., в законна сила от 19.3.2011г.
Х.Х.Ц.
Подсъдимият Х.Х.Ц., български гражданин, роден на *** ***, със завършен трети клас, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН, в това, че на 03.03.2011 г. в село Тича, община Котел, управлявал МПС – лек автомобил Форд Транзит с рег. № К 50 70 АН, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 560 от 13.09.2010 г. на Началника на РУ Полиция Котел, влязло в сила на 06.10.2010 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На подсъдимия Х.Х.Ц., с посочена самоличност, за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от шест месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител, с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от шест месеца.    ОСЪЖДА подсъдимия Х.Х.Ц., с посочени данни да заплати по сметка на РС Котел, сумата 20.00 (двадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  

113

НОХД No 58/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Г.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.3.2011г., в законна сила от 15.3.2011г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, б"г" от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждането на НОХД № 58 по описа на РС Котел за 2011 г..ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 58 по описа на РС Котел за 2011 г..ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 58 по описа на РС Котел за 2011 г. на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степет съд, който да разгледа делото. Определението е окончателно.

114

НОХД No 59/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.К.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 11.5.2011г., в законна сила от 12.5.2011г.
 
С.К.Д.
Подсъдимият С.К.Д., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода 02.11 – 21.11.2010 г. в с. Нейково община Котел отнел чужди движими вещи – телевизор марка „НЕО” и дистанционно управление на стойност 107.50 лв. от владението на М.Д.М. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстационния съд откраднатата вещ е върната на собственичката – престъпление по чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подсъдимия, С.К.Д., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; за извършеното от него престъпление на основание чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК – се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично, 2. Задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за една календарна година.    Щетите са възстановени.    По делото няма веществени доказателства.    Подсъдимият С.К.Д., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 55. 00 лв. ( петдесет и пет лева)  

115

НОХД No 60/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.А.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 11.5.2011г., в законна сила от 12.5.2011г.
Б.А.Б.
Подсъдимия Б.А.Б., роден на *** ***, български гражданин, с незавършено основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 23.11.2010 г. в гр.Котел без редовно писмено позволително отсякъл и извозил 4 м? дърва за огрев на обща стойност 127,20 лв., собственост на ДЛС „Котел”, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 1 от НК.  На подсъдимия Б.А.Б., роден на *** ***, български гражданин, с незавършено основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал.1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лв.  Щетите са възстановени  Няма веществени доказателства  ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б. , с посочени дани да заплати по сметка на РС Котел сумата 55,00 лева( петдесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски.  

116

НОХД No 61/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.Г.,
С.К.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 28.4.2011г., в законна сила от 29.4.2011г.
Д.Д.Г.
Д.Д.Г., роден на ***г. в гр. Шумен, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не учи, не женен, осъждан, ЕГН **********  се признават за виновни в това, че на 31.03/01.04.2009г. в с. Градец, общ. Котел макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с С.К.Т., в немаловажен случай отнели чужда движима вещ- 1 бр. СД плеър марка «Пионер» на стойност 161.00 лв от владението на М.В.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК.  На подсъдимият Д.Д.Г. с посочени данни за извършеното престъпление по чл 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК и чл. 55, ал. 1, т.2, б.”б” от НК се определи наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез поставяне на присъдата на видно място в Кметство с. Градец в продължение на две седмици.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК определя общо наказание по настоящото споразумение и споразумение № 53/18.11.2009 г. постановено по НОХД № 172/09г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 19.11.2009 г. в размер на по-тежкото от тях, а именно «ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ», което да се изпълни чрез поставяне на присъдата на видно място в Кметство с. Градец в продължение на две седмици, като на основание чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изцяло изтърпяното наказание, по която и да е присъда.  ОСЪЖДА подсъдимите Д.Д.Г. и С.К.Т. и двамата с посочени данни да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55,00( петдесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.    
С.К.Т.
С.К.Т., роден на *** г. в гр. София, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не учи, не женен, осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 31.03/01.04.2009г. в с. Градец, общ. Котел макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с Д.Д.Г., в немаловажен случай отнели чужда движима вещ- 1 бр. СД плеър марка «Пионер» на стойност 161.00 лв от владението на М.В.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК.  На подсъдимият С.К.Т. с посочени данни за извършеното престъпление по чл 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК и чл. 55, ал. 1, т.2, б.”б” от НК се определи наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез поставяне на присъдата на видно място в Кметство с. Градец в продължение на две седмици.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК определя общо наказание по настоящото споразумение и присъда № 13/15.04.2009 г. постановена по НОХД № 35/09г. на Районен съд Котел, влязла в сила на 01.05.2009 г. в размер на по-тежкото от тях, а именно «ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ», което да се изпълни чрез поставяне на присъдата на видно място в Кметство с. Градец в продължение на две седмици, като на основание чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изцяло изтърпяното наказание, по която и да е присъда.    ОСЪЖДА подсъдимите Д.Д.Г. и С.К.Т. и двамата с посочени данни да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55,00( петдесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.  

117

ЧНД No 62/2011

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.И.О.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 4.4.2011г., в законна сила от 16.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 62/2011 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на Районна прокуратура Котел.    ДА СЕ УВЕДОМИ незабавно АК Сливен за настоящото определение, поради отпадналата необходимост от предоставяне на правна помощ на лицето А.И.О..  

118

НОХД No 63/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 25.3.2011г., в законна сила от 26.3.2011г.
М.А.К.
Обвиняемият М.А.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, женен, неосъждан, не работи, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2011 г. в с. Ябланово, община Котел, управлявал МПС лек автомобил Фолксваген голф с ДК № СН 96 17 ВВ с концентрация на алкохол кръвта си над 1.2 промила (1.31 промила), установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер-7410”, с фабричен № 0187 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.  На обвиняемия М.А.К., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  

119

НОХД No 64/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.И.,
К.С.К.,
С.С.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.4.2011г., в законна сила от 22.4.2011г.
Г.Д.И.
Подсъдимият Г.Д.И., български гражданин, роден на *** ***, на 24 години, неграмотен, безработен , неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2010 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с К.С.К. и със С.С.К., в немаловажен случай и като използвал техническо средство (ключ), отнел чужди движими вещи на обща стойност 141.00 лева от владението на С.Х.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл.195, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК.  На подсъдимия Г.Д.И., , български гражданин, роден на *** ***, на 24 години, неграмотен, безработен , неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл.195, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор (затворническо общежитие) от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  ОСЪЖДА подсъдимите Г.И., К.К. и С.К. – и тримата с посочена самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55.00 (петдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
К.С.К.
Подсъдимият К.С.К., български гражданин, на 35 години, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2010 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с Г.Д.И. и със С.С.К., в немаловажен случай и като използвал техническо средство (ключ), отнел чужди движими вещи на обща стойност 141.00 лева от владението на С.Х.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл.195, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК.  На подсъдимия К.С.К., български гражданин, на 35 години, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,, за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл.195, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор (затворническо общежитие) от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  ОСЪЖДА подсъдимите Г.И., К.К. и С.К. – и тримата с посочена самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55.00 (петдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
С.С.К.
Подсъдимият С.С.К., българки гражданин, роден на ***г***, на 30 гдини, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2010 г. в гр. Котел, след като се сговорил предварително с К.С.К. и Г.Д.И., в немаловажен случай и като използвал техническо средство (ключ), отнел чужди движими вещи на обща стойност 141.00 лева от владението на С.Х.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  На подсъдимия С.С.К., българки гражданин, роден на ***г***, на 30 гдини, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.195, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1 и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Г.И., К.К. и С.К. – и тримата с посочена самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55.00 (петдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.  

120

НОХД No 65/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.М.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.4.2011г., в законна сила от 22.4.2011г.
Х.М.Р.
Обвиняемият Х.М.Р., , бълг. гражданин, роден на *** г. в с. Тича, със средно образование, пенсионер, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2011 г. по път ІІІ – 706 между с. Ябланово, област Сливен и с. Малко село управлявал МПС л.а. „ Рено” с ДК № СН 7046 КК с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила – 2.34 промила установено по надлежния ред с техническо средство „ Дрегер- 7410” с фабричен № 0187 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК .  На обвиняемия Х.М.Р., бълг. гражданин, роден на *** г. в с. Тича, със средно образование, пенсионер, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Не са направени разноски по делото.    

121

НАХД No 67/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Г.Ц.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.4.2011г., в законна сила от 6.5.2011г.
Р.Г.Ц.
ПРИЗНАВА Р.Г.Ц., български гражданин, роден на *** г. в гр. Казанлък, със завършен трети клас, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2011 г. в гр. Котел, управлявал лек автомобил ВАЗ 21061, с държавен регистрационен номер СН 97 32 АН, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 608/13.09.2010 г., влязло в сила на 06.10.2010 г., с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 20.4.2011г.

122

ЧНД No 68/2011

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

В.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 1.4.2011г., в законна сила от 1.4.2011г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 02.03.2011 г. на Районна прокуратура Котел, за спиране на Досъдебно производство № 189 от 02.06.2010 г. на РУ „Полиция" Котел, образувано срещу неизвестен извършител за деяние по чл. 343, ал. 1,6. „б", вр. чл. 342, ал. 1 от НК.  ВРЪЩА на Досъдебно производство № 189 от 02.06.2010 г. на РУ „Полиция" Котел, на Районна прокуратура Котел, за продължаване на досъдебните производствени действия от РУ Полиция Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя  

123

НОХД No 69/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Р.С.,
А.Ц.О.,
К.Ц.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 19.5.2011г., в законна сила от 4.6.2011г.
Р.Р.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Р.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17/18.01.2011 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с А.Ц.О. и К.Ц.О., отнел чужди движими вещи: 1 бр. меден бакър, с вместимост 10 литра, на стойност 50.00 лева, 1 бр. медна тава с вместимост 20 литра, на стойност 100.00 лева, 4 бр. медни тави на обща стойност 100.00 лева, 2 бутилки олио на обща стойност6.00 лева и пари в размер на 16.00 лева – всичко на обща стойност 272.00 лева, от владението на Д.С.Д.; 1 б. меден бакър, с вместимост 150 литра, на стойност 750.00 лева, 30 метра мостови кабел, на стойност 66.00 лева, 40 метра кабел за трифазен ток, на стойност 116.80 лева, - всичко на обща стойност 932. 80 лева, от владението на И.И.М.; 30 метра мостови кабел на стойност 66.00 лева, 2 бр. бензинови лампи на стойност 60.00 лева, 8 бр. гаечни ключове на стойност 8.00 лева, 2 бр. стартови кабели на стойност 40.00 лева, 2 бр. щипки към стартови кабели на стойност 16.00 лева, 14 метра медна тръба Ф6, на стойност 46.90 лева, 3 бр. контактни ключове на стойност 45.00 лева, 1 бр. електрическа бормашина на стойност 40.00 лева – всичко на обща стойност 321.90 лева, от владението на Г.В.Д.; 2 бр. автотонколони на стойност 162.00 лева и 1 бр. кора за багажник на „Фолксваген поло” на стойност 40.00 лева – всичко на обща стойност 202.00 лева, от владението на Д.Д.А., или всички инкриминирани вещи на обща стойност 1 728.70 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 и 7, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 5 и 7, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му налага наказание лишаване от свобода в размер на ЕДНА година.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание, като му налага ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален общ режим.  На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода, считано от 21.01.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите Р.С., А.О. и К.О. – и тримата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 115.00 (сто и петтнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
А.Ц.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ц.О., български гражданин, роден на *** в гр. Сунгурларе, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17/18.01.2011 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с Р.Р.С. и К.Ц.О., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи: 1 бр. меден бакър, с вместимост 10 литра, на стойност 50.00 лева, 1 бр. медна тава с вместимост 20 литра, на стойност 100.00 лева, 4 бр. медни тави на обща стойност 100.00 лева, 2 бутилки олио на обща стойност6.00 лева и пари в размер на 16.00 лева – всичко на обща стойност 272.00 лева, от владението на Д.С.Д.; 1 б. меден бакър, с вместимост 150 литра, на стойност 750.00 лева, 30 метра мостови кабел, на стойност 66.00 лева, 40 метра кабел за трифазен ток, на стойност 116.80 лева, - всичко на обща стойност 932. 80 лева, от владението на И.И.М.; 30 метра мостови кабел на стойност 66.00 лева, 2 бр. бензинови лампи на стойност 60.00 лева, 8 бр. гаечни ключове на стойност 8.00 лева, 2 бр. стартови кабели на стойност 40.00 лева, 2 бр. щипки към стартови кабели на стойност 16.00 лева, 14 метра медна тръба Ф6, на стойност 46.90 лева, 3 бр. контактни ключове на стойност 45.00 лева, 1 бр. електрическа бормашина на стойност 40.00 лева – всичко на обща стойност 321.90 лева, от владението на Г.В.Д.; 2 бр. автотонколони на стойност 162.00 лева и 1 бр. кора за багажник на „Фолксваген поло” на стойност 40.00 лева – всичко на обща стойност 202.00 лева, от владението на Д.Д.А., или всички инкриминирани вещи на обща стойност 1 728.70 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два път седмично, за срок от шест месеца. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите Р.С., А.О. и К.О. – и тримата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 115.00 (сто и петтнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
К.Ц.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Ц.О., български граждани, роден на *** г. в гр. Варна, с начално образование, безработен,неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17/18.01.2011 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с Р.Р.С. и А.Ц.О., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи: 1 бр. меден бакър, с вместимост 10 литра, на стойност 50.00 лева, 1 бр. медна тава с вместимост 20 литра, на стойност 100.00 лева, 4 бр. медни тави на обща стойност 100.00 лева, 2 бутилки олио на обща стойност6.00 лева и пари в размер на 16.00 лева – всичко на обща стойност 272.00 лева, от владението на Д.С.Д.; 1 б. меден бакър, с вместимост 150 литра, на стойност 750.00 лева, 30 метра мостови кабел, на стойност 66.00 лева, 40 метра кабел за трифазен ток, на стойност 116.80 лева, - всичко на обща стойност 932. 80 лева, от владението на И.И.М.; 30 метра мостови кабел на стойност 66.00 лева, 2 бр. бензинови лампи на стойност 60.00 лева, 8 бр. гаечни ключове на стойност 8.00 лева, 2 бр. стартови кабели на стойност 40.00 лева, 2 бр. щипки към стартови кабели на стойност 16.00 лева, 14 метра медна тръба Ф6, на стойност 46.90 лева, 3 бр. контактни ключове на стойност 45.00 лева, 1 бр. електрическа бормашина на стойност 40.00 лева – всичко на обща стойност 321.90 лева, от владението на Г.В.Д.; 2 бр. автотонколони на стойност 162.00 лева и 1 бр. кора за багажник на „Фолксваген поло” на стойност 40.00 лева – всичко на обща стойност 202.00 лева, от владението на Д.Д.А., или всички инкриминирани вещи на обща стойност 1 728.70 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два път седмично, за срок от шест месеца. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК, подсъдимите Р.С., А.О. и К.О. – и тримата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 115.00 (сто и петтнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 9.8.2011г.

124

НЧХД No 70/2011

НЧХД

Р.Х.К.

Х.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.7.2011г., в законна сила от 15.7.2011г.
Съдът, след като взе предвид изричното изявление на частния тъжител, ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК производството по НЧХД № 70/2011г. на РС Котел поради оттегляне на тъжбата.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок, за което страните да се считат уведомени.  

125

НАХД No 71/2011

Административни дела

М.К.А.

ЗАМ. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 16.6.2011г., в законна сила от 15.7.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 584 / 10.03.2011 г. на Заместник – началника на Митница Бургас като законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

126

НОХД No 72/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.И.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 20.4.2011г., в законна сила от 21.4.2011г.
П.И.К.
Подсъдимият П.И.К., български гражданин, роден на *** ***, със завършен трети клас, безработен, осъждан, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********; се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това,че на 04.04.2011г в с. Градец, община Котел отнел чужда движима вещ – 1 бр. златна гривна на стойност 280.00 лева от владението на Д.М.О. без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е немаловажен случай и е извършено повторно- престъпление по чл. 195, ал. 1, т.7 вр. чл. 194, ал.1от НК .На подсъдимия П.И.К., с посочена самоличност , за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от шест месеца, което да изтърпи в затвор от закрит тип при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.   На основание чл. 68, ал. 1 от НК отделно да изтърпи отложеното наказание, наложено с Определение № 19/ 09.11.2010 г. по НОХД № 129/ 2010 г. на РС Котел от четири месеца лишаване от свобода при общ режим в затвор от открит тип.  Подсъдимият се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 46,20 лева.

127

НАХД No 73/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.К.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.5.2011г., в законна сила от 28.5.2011г.
С.К.М.
ПРИЗНАВА С.К.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Казанлък, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 05.04.2011 г. в с. Градец, община Котел, управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с ДК № СН 85 60 ВВ, собственост на Б
. Г. Г., в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78 а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 25.5.2011г.

128

ЧНД No 74/2011

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.4.2011г., в законна сила от 29.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 74/2011 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на Районна прокуратура Котел.    ДА СЕ УВЕДОМИ незабавно АК Сливен за настоящото определение, поради отпадналата необходимост от предоставяне на правна помощ на лицето Д.П.Д.  

129

НОХД No 78/2011

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Д.Б.,
К.Д.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 4.5.2011г., в законна сила от 5.5.2011г.
М.Д.Б.
Обвиняемият, М.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2011г. в гр. Котел, като извършител в съучастие с К.Д.Б. извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължение по опазване на обществения ред и по своето съдържание отличаващи се с изключителен цинизъм и дързост- престъпление по чл. 325, ал.2 вр. ал. 1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК.  На обвиняемия М.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,за извършеното от него престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал.1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал.1 т.2 б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично, 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 150 / сто и петдесет/ часа годишно за срок от една година.  По делото не са направени разноски.  
К.Д.Б.
Обвиняемият К.Д.Б., роден на *** ***, със завършен пети клас, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 10.04.2011 г. в гр. Котел в съучастие с М.Д.Б., извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължение по опазване на обществения ред и по своето съдържание отличаващи се с изключителен цинизъм и дързост – престъпление по чл.325, ал.2 вр. ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК  На обвиняемия К.Д.Б., роден на *** ***, със завършен пети клас, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 325, ал.2 вр. ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2 б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки. 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 150 / сто и петдесет часа годишно/ за срок от една година.   По делото не са направени разноски.  

130

НАХД No 80/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Й.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.6.2011г., в законна сила от 24.6.2011г.
И.Й.С.
ПРИЗНАВА И.Й.С., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Горна Оряховица, награмотна, безработна, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 11.09.2010 г. в болнично заведение създала реална опасност за здравето и живота на малолетното си дете И
. Д., като самоволно напуснала болницата, като детето е било с усложнена дихателна и сърдечна недостатъчност и реален изход смърт, с което е осъществил престъпния състав на чл. 181 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и u налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 8.6.2011г.

131

НОХД No 81/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.М.С.,
Ж.Р.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 10.5.2011г., в законна сила от 18.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 81 / 2011 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение дадените в обстоятелствената част указания.РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел и на двамата обвиняеми.

132

НОХД No 82/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 2.6.2011г., в законна сила от 3.6.2011г.
А.А.Ч.
Обвиняемият, А.А.Ч., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2010г. без редовно писмено позволително, взел от Държавния горски фонд при ДЛС 14 куб. м. дърва за огрев на обща стойност 445,20 лв.- престъпление по чл. 235, ал.1 от НК .  На обвиняемия А.А.Ч., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 235, ал.1 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  Причинени щети – 445,20 лв. – възстановени  Веществени доказателства – 14 куб. м дърав за огрев – дъб – на осн. чл. 235, ал. 7 от НК и чл. 381, ал.5 т.6 от НПК се отнемат в полза на Държавата.  Не са направени разноски по делото.  

133

НАХД No 83/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Н.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.6.2011г., в законна сила от 28.7.2011г.
М.Н.Б.
ПРИЗНАВА М.Н.Б., български гражданин, роден на *** г., неграмотен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2011 г. в село Градец, Сливенска област, управлявал лек автомобил БМВ, с държавен регистрационен номер СН 45 44 ВВ, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 564/13.09.2010 г., на Началника на РУ Полиция Котел, влязло в сила на 06.10.2010 г., с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 8.6.2011г.

134

НОХД No 84/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.В.Д.,
Н.А.И.,
Д.Х.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 8.6.2011г., в законна сила от 11.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 84 / 2011 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел, на двамата обвиняемите, техните защитници и на ощетеното юридическо лице.  

135

ЧНД No 85/2011

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 2.6.2011г., в законна сила от 18.6.2011г.
К.Д.Б.
НАЛАГА на основание чл., 25, ал.1 вр. чл.23, ал., от НК на осъдения К.Д.Б., български гражданин роден на *** ***, със завършен пети клас, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ОБЩО наказание по присъдите по НОХД № 196/2010г на РС Котел и НОХД 78/ 2011 г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок считано от 16.04.2011 г.
Мотиви от 2.6.2011г.

136

НАХД No 86/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.О.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.6.2011г., в законна сила от 23.7.2011г.
Х.О.М.
ПРИЗНАВА Х.О.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.02.2010 г. в гр. Котел се заканил с убийство на Светлин Ангелов, като насочил нож срещу него и тази закана е предизвикала основателен страх за осъществяването й у свидетеля Ангелов, с което е осъществил състава на чл. 144, ал. 3 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.
Мотиви от 8.6.2011г.

137

НАХД No 89/2011

Административни дела

Д.М.И.

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.7.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 774 / 2010 г. от 28.04.2011 г. издадено от началника на митница гр. Бургас, с което на Д.М.И., ЕГН **********,*** , с което е наложено административно наказание- имуществена санкция глоба в размер на 1000, 00 лв. , като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

138

НОХД No 90/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Р.Р.,
В.Г.Ц.,
Ф.М.Г.,
К.Г.Ц.,
М.И.В.,
Б.И.К.,
С.С.Ц.,
М.А.Т.,
Д.М.А.,
Т.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 5.10.2011г., в законна сила от 21.10.2011г.
Д.Р.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Р.Р., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в средата на месец април 2010г. в землището на гр. Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с М.А.Т., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 9 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 134.55 лв и 3 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 162.51 лв, всичко на обща стойност 297.06 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 от НК, поради което и на оснавание чл.195, ал. 1, т.4 и 5 вр. чл. 194 ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок, след влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Г
. Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
В.Г.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.Ц., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това че, през периода месец април- месец юли 2010г. в землището на гр. Котел и в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително със С.Г.А. и Б
. Ц. Д., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 6 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 89.70 лв и 2 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 108.34 лв, всичко на обща стойност 198.04 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч.;1 бр. меден казан 40 л и 1 бр. медна тава 10 л на обща стойност 250.00 лв от владението на А.Й.Д. всичко на обща стойност 448.04 лв без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК., поради което и на оснавание чл.195, ал. 1, т.4 и 5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26, ал 1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание като му налага осем месеца лишаване от свобода, като на оснавание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Г. Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
Ф.М.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.М.Г., роден на *** ***, български гражданин, със завършен 1 клас, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с К.Г.Ц., Б
. И.К. и С.С.Ц., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 120 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 1 794.00 лв и 40 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 2 166.80 лв, всичко на обща стойност 3 960.80 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК., поради което и на оснавание чл.195, ал. 1, т.4 и 5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание като му налага осем месеца лишаване от свобода, като на оснавание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Георргиев Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
К.Г.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.Ц. , роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Ф.М.Г., Б.И.К. и С.С.Ц., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 120 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 1 794.00 лв и 40 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 2 166.80 лв, всичко на обща стойност 3 960.80 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. поради което и на оснавание чл.195, ал. 1, т.4 и 5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание като му налага осем месеца лишаване от свобода, като на оснавание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от три години ,считано от влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Георргиев Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
М.И.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.В., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за виновен в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Д.М.А., М.А.М. и К.П.Ч., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 12 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 179.40 лв и 4 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 216.68 лв, всичко на обща стойност 396.08 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл.63, ал.1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл.63, ал.1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.2 б. «б» му налага «Обществено порицание», което да бъде изпълнено, като препис от присъдата да бъде зелепен на видно място в сградата на Община Котел.  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Георргиев Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
Б.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.И.К. роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за виновен в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Ф.М.Г., К.Г.Ц. и С.С.Ц., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 120 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 1 794.00 лв и 40 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 2 166.80 лв, всичко на обща стойност 3 960.80 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК., поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание като му налага осем месеца лишаване от свобода. На оснавание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.    ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Георргиев Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
С.С.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.Ц., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Ф.М.Г., К.Г.Ц. и Б.И.К., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 120 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 1 794.00 лв и 40 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 2 166.80 лв, всичко на обща стойност 3 960.80 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК., поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание като му налага осем месеца лишаване от свобода. На оснавание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Георргиев Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
М.А.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Т., роден на *** г. в гр. Асеновград, живущ *** А, български гражданин, с начално образование, не работи, ученик в 5 клас, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за виноовен в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Д.Р.Р. и Т.Д.К., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 18 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 269.10 лв и 6 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 325.02 лв, всичко на обща стойност 594.12 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл.63, ал.1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК., поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл.63, ал.1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.2 б. «б» му налага «Обществено порицание», което да бъде изпълнено, като препис от присъдата, да бъде зелепен на видно място в сградата на Община Котел.  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Георргиев Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
Д.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдиия Д.М.А., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не учи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за виновен в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с М.И.В., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 9 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 134.55 лв и 3 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 162.51 лв, всичко на обща стойност 297.06 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл.63, ал.1, т. 3 от НК, поради което и на основание чл. чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл.63, ал.1, т. 3 от НК вр. чл.55, ал.1, т.2 б. «б» му налага «Обществено порицание», което да бъде изпълнено, като препис от присъдата, да бъде зелепен на видно място в сградата на Община Котел.  ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Георргиев Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.К., роден на *** ***, български гражданин, със завършен 1 клас, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че през месец април 2010г. в землището на гр. Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с М.А.Т., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи- 9 м кабел тип МКБ 4х4х1,2 на обща стойност 134.55 лв и 3 м кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 162.51 лв, всичко на обща стойност 297.06 лв от владението на «БТК» АД с МОЛ – Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 от НК. поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл.194, ал. 1 от НК. му налага наказание ЕДНА година лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК, НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание като му налага осем месеца лишаване от свобода. На оснавание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.    ОСЪЖДА Д.Р.Р., В. Г
. Ц., Ф.М.Г., К.Г.Ц., М.И.В., Б.И.К., С.С.Ц. всичките с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 120.00 лв.  
Мотиви от 30.1.2012г.

139

ЧНД No 91/2011

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

П.Г.П.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.6.2011г., в законна сила от 25.6.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 11.05.2011 г. на Районна прокуратура Котел по досъдебно производство № 292/2006 г. на РУ Полиция Котел в частта му, в която наказателното производство срещу Д.Т.Д. за извършено от него престъпление по чл.330, ал.1 от НК е прекратено.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщението му на РП Котел, на обвиняемия Д.Д. и на жалбоподателя и на постр. З.П., че е изготвено.  

140

НОХД No 92/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.П.,
М.С.К.,
М.К.К.,
К.Д.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 15.12.2011г., в законна сила от 31.12.2011г.
М.И.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не учи, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юни 2010 г. до 27.09.2010 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с подсъдимите К.Б., М.К. и М.К., чрез разбиване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 654.90 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не е маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намалява с 1/3 - ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 196/2010 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок и на основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от наказанието лишаване от свобода наказанието пробация, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.И.П., ЕГН **********, със съгласието на родителите си А.М.П., ЕГН **********, и И.Г.П., ЕГН **********, всички с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
М.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, в момента ученик във ВУИ в с. Завет, Разградска област, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец юли 2010 г. до 27.09.2010 г., макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с подсъдимите М.П., К.Б. и и св. Д.Б., отнел чужди движими вещи на обща стойност 616.50 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не е маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намалява с 1/3 - ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 169/2010 г. и НОХД № 173/2010 г., двете на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.С.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
М.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.К., български гражданин, роден на *** ***, със завършен шести клас - грамотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 23.08.2010 г. до 08.09.2010 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с подсъдимите М.П. и К.Б., отнел чужди движими вещи на обща стойност 826.00 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не е маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намалява с 1/3 - ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.К.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, със завършен пети клас - грамотен, безработен, неженен, осъждан, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юни 2010 г. до 08.09.2010 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с подсъдимите М.П., М.К. и М.К., чрез разбиване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 864.90 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не е маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намалява с 1/3 - ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 47/2011 г. и НОХД № 171/2011 г., двете на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от посочените присъди.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия К.Д.Б.,***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 6.1.2012г.

141

НОХД No 94/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Р.С.,
С.К.М.,
Б.И.А.,
Х.Ц.О.,
Н.Г.А.,
Й.М.В.,
М.К.К.,
Х.Д.И.,
Г.И.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 31.5.2011г., в законна сила от 31.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 94 / 2011 г. на РС Котел. Изпраща на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 94 / 2011 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. Определението е окончателно.

142

НОХД No 96/2011

Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 3.6.2011г., в законна сила от 3.6.2011г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, т.1 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова он разглеждане на НОХД № 96 по описа на РС Котел за 2011 г.ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 96 / 2011 на РС Котел.ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 96 по описа на РС Котел за 2011 г. на Председателя ва ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. Определението е окончателно.

143

НОХД No 97/2011

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Н.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 26.7.2011г., в законна сила от 11.8.2011г.
К.Н.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Н.М., родена на *** ***, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, безработна, с основно образование, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за периода от месец август 2010 г. до месец март 2011 г. в град Котел, след като е била осъдена да издържа малолетното си дете, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на повече от две вноски на обща стойност 320.00 лева, които платила преди постановяване на настоящата присъда и от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалото лице, с което е осъществила престъпния състав на чл.183, ал.1 от НК и на основание чл.183, ал.3 от НК НЕ И НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 26.7.2011г.

144

ЧНД No 98/2011

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.7.2011г., в законна сила от 4.8.2011г.
НАСТАНЯВА на основание чл. 89 от НК на задължително стационарно лечение И.К.П., българска гражданка, родена на *** ***, с основно образование, безработна, съжителстваща на съпружески начала с М
. Й. Д., с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 20, ЕГН **********, страдаща от продължително разстройство на съзнанието – биполярно афективно разстройство, в Психиатрично отделение към МБАЛ „Д-р И. ***, за срок от двадесет дни.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред ОС Сливен от заинтересованите лица РП Котел и адв. Г..от съобщаването му.  

145

НАХД No 99/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.К.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.6.2011г., в законна сила от 8.7.2011г.
С.К.М.
ПРИЗНАВА С.К.М., български гражданин, роден на *** г., неграмотен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2011 г. и на 28.05.2011 в с. Градец, обвиняемият управлявал лек автомобил „Опел Вектра”, с държавен регистрационен номер СН 85 60 ВВ, без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 625/14.09.2010 г., на Началника на РУ Полиция Котел, влязло в сила на 15.10.2010 г., с което е осъществил състава на чл. 343 в, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 23.6.2011г.

146

НОХД No 103/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Ш.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 17.6.2011г., в законна сила от 18.6.2011г.
М.Ш.А.
Обвиняемият М.Ш.А., български гражданин, роден на ***г. в с. Филаретово, със средно образование, работи във фирма „ Демет паркет” с. Тича, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** , се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2011г. в с. Филаретово, общ Котел държи огнестрелно оръжие – карабина сер. номер 4684 W, марка „mannlicher”, модел „М 95” калибър 8 мм без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал.1 от НК.  На обвиняемия М.Ш.А., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 339, ал.1 от НК и чл. 55, ал., т.1 от НК се определи наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от три години.    Веществените доказателства карабина сер. номер 4684 W, марка „mannlicher”, модел „М 95”, калибър 8 мм, 1 бр. оптика с морна стойка прикрепена към карабината, 23 броя гилзи / вещите се намират на съхранение в РУП Котел / се отнемат в полза на държавата.  По делото няма направени разноски.  

147

ЧНД No 104/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

К.С.К.,
Д.Д.И.,
Г.Д.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.6.2011г., в законна сила от 24.6.2011г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
Мотиви от 20.6.2011г.

148

ЧНД No 105/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Г.Д.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.6.2011г., в законна сила от 15.6.2011г.
Оставя без уважениеОБЕДИНЯВАМ за общо разглеждане ЧНД № 104/2011 г., ЧНД № 105/2О11г. и ЧНД № 107/2О11г., всички на РС Котел, като производството продължава да се движи под номера на най - рано образуваното дело - ЧНД № 104/2011 Г.
Г.Д.И.
Мотиви от 15.6.2011г.

149

ЧНД No 106/2011

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

А.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.9.2011г., в законна сила от 7.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 106/2011 г. на РС Котел, образувано съдебна поръчка - връчване на съдебни книжа, като ИЗПЪЛНЕНА.  ДА СЕ ИЗПРАТЯТ до Министерство на правосъдието два преписа от настоящия протокол.  

150

ЧНД No 107/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Д.Д.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.6.2011г., в законна сила от 15.6.2011г.
ОБЕДИНЯВАМ за общо разглеждане ЧНД № 104/2011 г., ЧНД № 105/2О11г. и ЧНД № 107/2О11г., всички на РС Котел, като производството продължава да се движи под номера на най - рано образуваното дело - ЧНД № 104/2011 Г.
Мотиви от 15.6.2011г.

151

НОХД No 108/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.К.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 22.6.2011г., в законна сила от 23.6.2011г.
С.К.М.
Подсъдимият С.К.М., роден на *** г. в гр. Казанлък, живущ ***6, български гражданин, неграмотен, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 06.06.2011 г. в с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № СН 8560 ВВ без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му наложено по административен ред за същото деяние /с НП № 625/14.09.2010 г., влязло в сила на 15.10.2010 г. на Началника на РУ „Полиция”- Котел/- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК  На подсъдимият С.К.М. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  

152

НОХД No 109/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.М.Я.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 24.6.2011г., в законна сила от 25.6.2011г.
М.М.Я.
Обвиняемият М.М.Я., български гражданин, родена на ***г***, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на през периода 12.02.2011г.- 24.02.2011г. в с. Тича при условията на продължавано престъпление, изкупувал и извършил търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с общо тегло 76 137 кг. на обща стойност 37 340.00 лв. без да притежава лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, който се изисква по нормативен акт, като нарушил чл. 54, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците „ Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали , които нямат опасни свойства, се извършва от българските и чуждестранните юридически и физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощен от него заместник министър„ и чл. 2 ал.1 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, „ Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства, се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО” – престъпление по чл. 234б, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК.  На обвиняемия М.М.Я., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 234б, ал.1 вр.чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т. 2 б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистарция по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА .  Кумулативно предвиденото наказание „ глоба” съгласно чл. 234б, ал.1 от НК не следва да бъде налагано с оглед предоставената възможност в чл. 55.  Веществените доказателства стомана – 73 060 кг, мед- 457 кг, алуминий -130 кг, олово- 120 кг, акумулаторно олово-470 кг – оставени с протокол за отговорно предаване от 25.02.2011г. на обв. М.Я. и отпадъчно желязо-200 кг, мед-20 кг и олово-1 680 кг. намиращи се на съхранение в РУП – Котел на основание чл. 234б, ал.2 от ННК се отнемат в полза на държавата.  Обвиняемият М.Я. се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 223,10 лв. / двеста двадесет и три лв. и десет ст./ .  

153

НОХД No 110/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 24.6.2011г., в законна сила от 25.6.2011г.
И.К.Г.
Обвиняемият И.К.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това,че на 04.12.2009 г. в землището на с. Градец общ. Котел без редовно писмено позволително от горски фонд взел и извозил 1 куб. метър дърва за огрев – дъб на обща стойност 31.80 лв. собственост на Държавно ловно стопанство „ Котел”, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал.1 от НК.  На обвиняемия И.К.Г. , с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 100, 00 / сто / лева.  Щетите са възстановени.  Веществените доказателства един 1 бр. каруца и 1 бр. кошум оставени на съхранение в ДЛС – Котел да се върнат на обвиняемия И.Г.  По делото няма направени разноски.  

154

ЧНД No 111/2011

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

М.Г.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.7.2011г., в законна сила от 16.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на МКБППМН при Община Котел за настаняване на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗБППМН, на малолетния М.Г.К., ЕГН **********, живущ в дома на родителите си в село Градец, община Котел, кв. „Изток” № 514 във ВУИ.  НАЛАГА на основание чл. 13, ал.1, т.12 от ЗБППМН, на М.Г.К., с посочени данни възпитателната мярка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за настаняване във ВУИ, с изпитателен срок от шест месеца.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ОС Сливен в 14-дневен срок от страните.  ПРЕПИС от решението след влизане в сила да се изпрати на МКБППМН към Община Котел и на РП Котел.  

155

ЧНД No 112/2011

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

М.И.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.7.2011г., в законна сила от 17.8.2011г.
НАСТАНЯВА на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗБППМН, непълнолетния М.И.П., ЕГН **********, живущ в дома на родителите си в град Котел, кв. „Изток” № 22 във ВУИ с. Завет общ. Разград .РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ОС Сливен в 14-дневен срок от страните.  ПРЕПИС от решението след влизане в сила да се изпрати на МКБППМН към Община Котел и на РП Котел.  

156

НОХД No 113/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.К.Т.,
Д.Д.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 19.10.2011г., в законна сила от 4.11.2011г.
С.К.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Т., роден на *** г. в гр.София, живущ ***,с настоящ адрес ***, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за виновен в това че, през месец ноември 2010 г. в с.Градец , общ.Котел при условията на продължавано престъпление макар и непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с Д.Д.Г., като използвал техническо средство отнел чужди движими вещи от владението на М.Д.О. на стойност 60.00 лв. и К.А.Ж. на стойност 147.00 лв. всичко на обща стойност 207,00 лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 4, 5 и 7 във вр. чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 т. 4, 5 и 7 във вр. чл.194, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 58а, ал.4 вр. чл. 55 от НК, му налага наказание „Пробация”, със задължителни пробационни мерки:   1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца с явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ на основание чл. 189, ал.3 от НПК  С.К.Т., роден на *** г. в гр.София, живущ ***,с настоящ адрес ***, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********;  Д.Д.Г., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55,00 (петдесет и пет ) лева.  
Д.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Г., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, за виновен в това че, през месец ноември 2010 г. в с.Градец, общ.Котел при условията на продължавано престъпление макар и непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително със С.К.Т., като използвал техническо средство отнел чужди движими вещи от владението на М.Д.О. на стойност 60.00 лв. и К.А.Ж. на стойност 147.00 лв. всичко на обща стойност 207 лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл.195, ал.1 т. 4, 5 и 7 вр. чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, л.1 т.4, 5 и 7 вр. Чл. 194, ал.1 вр. с чл. 63, ал.1 т.3, вр. Чл. 26, ал. 1 вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55 от НК, му налага наказание „ Пробация” със задължителни пробационни мерки  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца с явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.    ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ на основание чл. 189, ал.3 от НПК  С.К.Т., роден на *** г. в гр.София, живущ ***,с настоящ адрес ***, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********;  Д.Д.Г., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55,00 (петдесет и пет ) лева.  
Мотиви от 27.1.2012г.

157

НОХД No 114/2011

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.М.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 19.10.2011г., в законна сила от 20.10.2011г.
Н.М.М.
Подсъдимата Н.М.М., родена на *** ***, българска гражданка, с основно образование, учи, не работи, не омъжена, не осъждана, ЕГН ********** се признава за виновна за това, че:  1. През периода 14.12.2009 г. – 25.02.2010 г. в гр. Котел, макар и непълнолетна, но като могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление съставила неистински официални документи – медицинска бележка амб. № 631 от 14.12.2009 г. и медицинска бележка амб. № 143/25.02.2010г., на които е придала вид, че са издадени и подписани от лекар Е.С.Д., с цел те да бъдат използвани пред класния й ръководител в НУФИ «Филип Кутев» гр. Котел- престъпление по чл. 308, ал.1, вр. с чл.63, ал. 1, т. 4 вр.с чл.26,ал.1 от НК.  2. През периода от 23.09.2009 г. до 12.03.2010 г. в гр. Котел, макар и непълнолетна, но като могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, пред класният си ръководител в НУФИ «Филип Кутев» гр. Котел съзнателно се ползвала от неистински официални документи – медицинска бележка амб. № 369/12.10.09 г. с дата 23.09.2009 г., на която е придаден вид, че е съставена от д-р С. *** и подписана от него, медицинска бележка с дата от 20.10.2009 г., на която е придаден вид, че е съставена от д-р С. *** и подписана от него, медицинска бележка с амб. № 389 от дата 24.11.2009 г., на която е придаден вид, че е съставена от д-р Мариана Константинова от гр. Бургас и подписана от нея, медицинска бележка амб. № 43/17.02.10 г. с дата 5.02.2010 г. и медицинска бележка амб. № 42/17.02.10 г. с дата от 08.02.2010 г., на които е придаден вид, че са съставени от д-р Р.С. *** и подписана от нея, медицинска бележка с дата 12.03.2010 г., на която е придаден вид, че е съставена от д-р М. от гр. Котел и подписана от нея, като за самото съставяне на тези документи не може да й се търси наказателна отговорност- престъпление по чл. 316 вр. чл. 308 ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.  На подсъдимата Н.М.М. за извършено престъпление по чл. 308, ал.1, вр. с чл.63, ал. 1, т. 4 вр.с чл.26,ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 2, б. «б» от НК се определи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни като се обяви присъдата по общински радиовъзел в гр. Ямбол.  На подсъдимата Н.М.М. за извършеното престъпление по чл. 316 вр. чл. 308 ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 вр. чл. 26 ал. 1 от НК се определи наказание наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни като се обяви присъдата по общински радиовъзел в гр. Ямбол.  На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимата Н.М.М. се определи едно общо наказание, а именно ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни като се обяви присъдата по общински радиовъзел в гр. Ямбол.  Щети не са причинени.    Няма веществени доказателства  Разноски по делото не са направени.    

158

ЧНД No 115/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.6.2011г., в законна сила от 30.6.2011г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

159

ЧНД No 116/2011

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Ц.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 21.10.2011г., в законна сила от 29.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 116 по описан а Районен съд Котел за 2011г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура Котел и Затвора гр.Бургас.

160

НОХД No 117/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.А.М.,
М.М.Й.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 15.9.2011г., в законна сила от 16.9.2011г.
Г.А.М.
Г.А.М., бълг. гражданин, роден на *** *** Слатина, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********.  Подс. Г.А.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец май 2009 г. в местн. „Малушевото” край град Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимия М.Й., отнел чужди движими вещи - един жребец на стойност 850.00 лева, една кобила на стойност 700.00 лева и едно малко конче на стойност 200.00 лева, всичко на обща стойност 1 750.00 лева от владението на А.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „а” от НК.  На подс. Г.А.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „а” от НК се определя наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим.  Подсъдимите Г.М. и М.Й., двамата с посочени данни, се задължават за заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 149.93 (сто четиридесет и девет лева и деветдесет и три стот.) лева, представляващи направени по делото разноски.    
М.М.Й.
М.М.Й., бълг. гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, пост. адрес ***, ЕГН **********.  Подс. М.М.Й., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец май 2009 г. в местн. „Малушевото” край град Котел, при условията на повторност, след като се сговорил предварително с подсъдимия Г.М., отнел чужди движими вещи - един жребец на стойност 850.00 лева, една кобила на стойност 700.00 лева и едно малко конче на стойност 200.00 лева, всичко на обща стойност 1 750.00 лева от владението на А.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК На подс. М.М.Й., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК, се определя наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила.  Подсъдимите Г.М. и М.Й., двамата с посочени данни, се задължават за заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 149.93 (сто четиридесет и девет лева и деветдесет и три стот.) лева, представляващи направени по делото разноски.  

161

ЧНД No 118/2011

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.Х.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.7.2011г., в законна сила от 4.8.2011г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение в Психиатрична болница гр. Кърждали за срок от два месеца, лицето Н.Х.Ч.,***, страдаща от тежка умствена изостаналост.   НАЗНАЧАВА майката на болната - С.К.П., ЕГН **********, като лице, което да дава информирано съгласие за лечение.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено.  

162

НОХД No 119/2011

Гл.V. Измама - чл.209-211 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.П.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 15.9.2011г., в законна сила от 1.10.2011г.
Р.П.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.П.Г., българска гражданка, родена на ***г***, неграмотна, безработна, живее на съпружески начала, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 19.09.2008 г. в град Котел, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила у служителя на „Банка ДСК” АД, клон Котел Р.Ц.П. заблуждение, че е лицето Д.К., като представила на личната u карта и дебитната u карта, с което причинила на Д.К. имотна вреда в размер на 1 275.00 лева, поради което и на основание чл.209, ал.1 от НК (изм.) и чл.58а (изм.) вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК u наказание наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по НОХД № 176/2010 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 12.10.2011г.

163

НОХД No 120/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Й.Х.И.,
И.М.К.,
И.М.Х.,
К.Х.Ц.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 12.10.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
Й.Х.И.
Подсъдимият Й.Х.И., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че На 04.01.2011 г. в местността «Плоча», землище на с. Тича, общ. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата, ножовка/ и след като се сговорил предварително с И.М.К., И.М.Х. и К
. Х.Ц., в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 70 м телефонен кабел тип 30х4х1,2 на обща стойност 4 776.80 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини-- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият Й.Х.И. с посочена самоличност за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  На основание чл. 68, ал. 1 от НК отделно да изтърпи отложеното наказание, наложено с присъда № 136/23.02.2008 г. по НОХД № 2235/2008 г. на Районен съд – гр. Сливен от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при ОБЩ режим в затвор /затворническо общежитие/ от открит тип.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.    Осъжда подсъдимите Й.Х.И.К., И.Х. и К.Ц., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 60,00 (шейсет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
И.М.К.
Подсъдимият И.М.К., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че На 04.01.2011 г. в местността «Плоча», землище на с. Тича, общ. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата, ножовка/ и след като се сговорил предварително с Й.Х.И., И.М.Х. и К
. Х. Ц. в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 70 м телефонен кабел тип 30х4х1,2 на обща стойност 4 776.80 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини-- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият И.М.К. с посочена самоличност за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства.    Осъжда подсъдимите Й.Х.И.К., И.Х. и К.Ц., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 60,00 (шейсет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
И.М.Х.
Подсъдимият И.М.Х., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че На 04.01.2011 г. в местността «Плоча», землище на с. Тича, общ. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата, ножовка/ и след като се сговорил предварително с Й.Х.И., И.М.К. и К
. Х.Ц. в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 70 м телефонен кабел тип 30х4х1,2 на обща стойност 4 776.80 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини-- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият И.М.Х. с посочена самоличност за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.   Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Й.Х.И.К., И.Х. и К. Циннгов, с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 60,00 (шейсет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
К.Х.Ц.
Подсъдимият К.Х.Ц., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че На 04.01.2011 г. в местността «Плоча», землище на с. Тича, общ. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата, ножовка/ и след като се сговорил предварително с Й.Х. И
., И.М.К. и И.М.Х. в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 70 м телефонен кабел тип 30х4х1,2 на обща стойност 4 776.80 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини-- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.    На подсъдимият К.Х.Ц. с посочена самоличност за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Й.Х.И.К., И.Х. и К.Ц., с посочени данни да заплатят по сметка на РС Котел сумата 60,00 (шейсет) лева, представляваща направени по делото разноски.  

164

НОХД No 121/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.П.К.,
С.К.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 17.11.2011г., в законна сила от 3.12.2011г.
А.П.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец ноември 2009 г. до 08.04.2010 г. в село Нейково, община Котел, отнел чужди движими вещи на обща стойност 445.000 лева от владението на А.Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 и чл.54 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК затова, че е извършил престъплението при условията на предварителен сговор с подсъдимия С.К.Д..  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен, НОХД № 13/2011 г. на РС Котел и НОХД № 147/2011 г. на РС Котел, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият А.П.К. е бил задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 21.11.2010 г. до 23.12.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.П.К., ЕГН **********,***, , ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 124.00 (сто двадесет и четири) лева, представляваща направени по делото разноски.  
С.К.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец ноември 2009 г. до 08.04.2010 г. в село Нейково, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия А.П.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 445.00 лева от владението на А.Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК престъпление.
Мотиви от 16.12.2011г.

165

НОХД No 122/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Т.К.А.,
А.И.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 12.10.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
Т.К.А.
1.Подсъдимата Т.К.А., родена на *** ***, българска гражданка, с начално образование, не работи, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за това, че на 10 срещу 11.04.2011 г. в гр.Котел, след като се сговорила предварително в немаловажен случай с обв.А.И.К. и използвала техническо средство – ножовка направила опит да отнеме чужди движими вещи – 180.90 м. кабел ТПЖП 70 х 2 х 0,50 от владението на БТК АД с представител Х.Ч. на обща стойност 2 507. 27 лв. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл.195, ал.1 т.4 и 5 вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК  На подсъдимата Т.К.А. за извършено престъпление по чл.195, ал.1 т.4 и 5 вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК - 2 бр. ножовки, 1 бр. тесла, 1 бр. въже с размери 6, 30 м. с примки в двата края и по средата вързано на възел, 1 бр. кирка, 1 бр. крива лопата, 1 бр. раница с надпис „Кардинал”, метална пръчка от арматурно желязо с дължина 33 см. се изземват в полза на държавата.  Подсъдимите Т.К.А. и А.И.К. с посочени данни, се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 (четиридесет) лв.    
А.И.К.
Подсъдимият А.И.К., роден на *** ***, български гражданин, с незавършено начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, за това, че на 10 срещу 11.04.2011 г. в гр.Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с обв.Т.К.А. и използвал техническо средство – ножовка направила опит да отнеме чужди движими вещи – 180.90 м. кабел ТПЖП 70 х 2 х 0,50 от владението на БТК АД с представител Х.Ч. на обща стойност 2 507. 27 лв. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл.195, ал.1 т.4 и 5 вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК  На подсъдимият А.И.К. за извършено престъпление по чл.195, ал.1 т.4 и 5 вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК - 2 бр. ножовки, 1 бр. тесла, 1 бр. въже с размери 6, 30 м. с примки в двата края и по средата вързано на възел, 1 бр. кирка, 1 бр. крива лопата, 1 бр. раница с надпис „Кардинал”, метална пръчка от арматурно желязо с дължина 33 см. се изземват в полза на държавата.  Подсъдимите Т.К.А. и А.И.К. с посочени данни, се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 (четиридесет) лв.  

166

НОХД No 123/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.Б.,
А.Х.М.,
А.Х.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 12.10.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
М.Х.Б.
Подсъдимият М.Х.Б., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование- 7 клас, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че на 04.01.2011 г. в местността «Плоча», землище на с. Тича, общ. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата, тесла/ и след като се сговорил предварително с А.Х.М. и А.Х.М., в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 33 м телефонен кабел тип 30х4х1,2 на обща стойност 2 251.92 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият М.Х.Б. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На подсъдимият А.Х.М. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства 1 бр. кирка и 1бр. лопата да се отнемат в полза на държавата.  Подсъдимите М.Б., А.М. и А.М., се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 (четиридесет) лв.  
А.Х.М.
Подсъдимият А.Х.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че на 04.01.2011 г. в местността «Плоча», землище на с. Тича, общ. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата, тесла/ и след като се сговорил предварително с М.Х.Б. и А.Х.М., в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 33 м телефонен кабел тип 30х4х1,2 на обща стойност 2 251.92 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият А.Х.М. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства 1 бр. кирка и 1бр. лопата да се отнемат в полза на държавата.  Подсъдимите М.Б., А.М. и А.М., се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 (четиридесет) лв.  
А.Х.М.
Подсъдимият А.Х.М., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен за това, че на на 04.01.2011 г. в местността «Плоча», землище на с. Тича, общ. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата, тесла/ и след като се сговорил предварително с М.Х.Б. и А.Х.М., в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 33 м телефонен кабел тип 30х4х1,2 на обща стойност 2 251.92 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.    На подсъдимият А.Х.М. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства 1 бр. кирка и 1бр. лопата да се отнемат в полза на държавата.  Подсъдимите М.Б., А.М. и А.М., се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 (четиридесет) лв.  

167

НОХД No 124/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.В.М.,
А.Х.Х.,
В.М.М.,
И.В.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 1.7.2011г., в законна сила от 2.7.2011г.
В.В.М.
Обвиняемият В.В.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 12.01.2011 г. в местността «Бараковец», землище на с. Нейково, общ. Котел, като използвал моторно превозно средство- товарен автомобил «ГАЗ» с рег. № СН 6739 АА, техническо средство /брадва/ и след като се сговорил предварително помежду си и с Х
. М. Д.в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 593.40 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 12 431.73 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини.  - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.    На обвиняемият В.В.М. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щетите са възстановени  Веществени доказателства- 1 бр. лопата, 1 бр. брадва и 1 бр. кирка се отнемат в полза на държавата.  Осъжда подсъдимите В. Мушв, А.Х., В.М. и И.М., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на РС Котел, сумата 80 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
А.Х.Х.
Обвиняемият А.Х.Х., роден на *** *** Паничарево, ул. «Христо Смирненски» № 3, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновни в това, че на 12.01.2011 г. в местността «Бараковец», землище на с. Нейково, общ. Котел, като използвал моторно превозно средство- товарен автомобил «ГАЗ» с рег. № СН 6739 АА, техническо средство /брадва/ и след като се сговорили предварително помежду си и с Х
. М. Д. в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 593.40 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 12 431.73 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А. Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини.  - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На обвиняемият А.Х.Х. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щетите са възстановени.    Веществени доказателства- 1 бр. лопата, 1 бр. брадва и 1 бр. кирка се отнемат в полза на държавата.  Осъжда подсъдимите В. Мушв, А.Х., В.М. и И.М., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на РС Котел, сумата 80 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.      
В.М.М.
Обвиняемият В.М.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 12.01.2011 г. в местността «Бараковец», землище на с. Нейково, общ. Котел, като използвал моторно превозно средство- товарен автомобил «ГАЗ» с рег. № СН 6739 АА, техническо средство /брадва/ и след като се сговорили предварително помежду си и с Х
.М. Д. в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 593.40 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 12 431.73 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини.  - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На обвиняемият В.М.М. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щетите са възстановени.    Веществени доказателства- 1 бр. лопата, 1 бр. брадва и 1 бр. кирка се отнемат в полза на държавата.  Осъжда подсъдимите В. М., А.Х., В.М. и И.М., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на РС Котел, сумата 80 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
И.В.М.
Обвиняемият И.В.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 12.01.2011 г. в местността «Бараковец», землище на с. Нейково, общ. Котел, като използвали моторно превозно средство- товарен автомобил «ГАЗ» с рег. № СН 6739 АА, техническо средство /брадва/ и след като се сговорили предварително помежду си и с Х
. М. Д. в немаловажен случай направили опит да отнемат чужди движими вещи- 593.40 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 12 431.73 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А. Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини.  - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На обвиняемият И.В.М. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Щетите са възстановени.  Веществени доказателства- 1 бр. лопата, 1 бр. брадва и 1 бр. кирка се отнемат в полза на държавата.    Осъжда подсъдимите В. Мушв, А.Х., В.М. и И.М., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на РС Котел, сумата 80 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.    

168

НОХД No 125/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Ж.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 12.10.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
Б.Ж.Б.
Подсъдимият Б.Ж.Б., роден на *** г. в гр. Елена, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на на 10/11.01.2011 г. в местността «Ловният дом», землище на гр. Котел, като използвал МПС- товарен автомобил „Виетнамка» с рег. № СН 0176 НН направил опит да отнеме чужди движими вещи- 5,97 м кабел тип ТЗБ 37х4х1,2 на обща стойност 495.39 лв от владението на БТК АД- АЛУ- България с МОЛ Х.А.Ч. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият Б.Ж.Б. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколно определение по споразумение № 42/28.09.2011 г. постановено по НОХД № 178/11 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 29.09.2011 г. в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимия Б.Ж.Б., с посочени данни да заплати по сметка на РС Котел сумата 40,00 (четиридесет ) лева , представляваща направено по делото разноски.  

169

НОХД No 126/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Ж.Б.,
Ж.Б.Х.,
К.Ж.Б.,
Г.Ж.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 27.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
Б.Ж.Б.
Подсъдимият Б.Ж.Б., роден на *** г. в гр. Елена, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 05.01.2011 г. в землището на с. Жеравна, общ. Котел, като използвал моторно превозно средство «УАЗ» с рег. № Х 7761 ВМ и техническо средство /кирки, лопати, брадва/ и след като се сговорил предварително с Ж.Б.Х., К.Ж.Б. и Г.Ж.В., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 313 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 6 557.35 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Б.Ж.Б. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколно определение по споразумение № 42/28.09.2011 г. постановено по НОХД № 178/11 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 29.09.2011 г. и по протоколно определение по споразумение № 45/12.10.11 г. постановено по НОХД № 125/11 г. на Районен съд- Котел, влязло в сила на 13.10.2011 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства-2 бр. кирки, 1 бр. кирка със счупена дръжка, 2 бр. прави лопати, 1 бр. малка лопата, 1 бр. брадва., да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.    Осъжда подсъдимите Б.Ж.Б., Ж.Б.Х., К.Ж.Б. и Г.Ж.В. с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.    
Ж.Б.Х.
Подсъдимият Ж.Б.Х., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 05.01.2011 г. в землището на с. Жеравна, общ. Котел, като използвал моторно превозно средство «УАЗ» с рег. № Х 7761 ВМ и техническо средство /кирки, лопати, брадва/ и след като се сговорил предварително с Б.Ж.Б., К.Ж.Б. и Г.Ж.В., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 313 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 6 557.35 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Ж.Б.Х. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства-2 бр. кирки, 1 бр. кирка със счупена дръжка, 2 бр. прави лопати, 1 бр. малка лопата, 1 бр. брадва., да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Осъжда подсъдимите Б.Ж.Б., Ж.Б.Х., К.Ж.Б. и Г.Ж.В. с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
К.Ж.Б.
Подсъдимият К.Ж.Б., роден на *** г. в гр. Елена, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 05.01.2011 г. в землището на с. Жеравна, общ. Котел, като използвал моторно превозно средство «УАЗ» с рег. № Х 7761 ВМ и техническо средство /кирки, лопати, брадва/ и след като се сговорил предварително с Б.Ж.Б., Ж.Б.Х. и Г.Ж.В., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 313 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 6 557.35 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият К.Ж.Б. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства-2 бр. кирки, 1 бр. кирка със счупена дръжка, 2 бр. прави лопати, 1 бр. малка лопата, 1 бр. брадва., да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Осъжда подсъдимите Б.Ж.Б., Ж.Б.Х., К.Ж.Б. и Г.Ж.В. с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.    
Г.Ж.В.
Подсъдимият Г.Ж.В., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********се признава за виновен в това, че на 05.01.2011 г. в землището на с. Жеравна, общ. Котел, като използвал моторно превозно средство «УАЗ» с рег. № Х 7761 ВМ и техническо средство /кирки, лопати, брадва/ и след като се сговорил предварително с Б.Ж.Б., К.Ж.Б. и Ж.Б.Х., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 313 м телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2 на обща стойност 6 557.35 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК    На подсъдимият Г.Ж.В. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.    Веществените доказателства-2 бр. кирки, 1 бр. кирка със счупена дръжка, 2 бр. прави лопати, 1 бр. малка лопата, 1 бр. брадва., да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Осъжда подсъдимите Б.Ж.Б., Ж.Б.Х., К.Ж.Б. и Г.Ж.В. с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.    

170

НОХД No 127/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Т.А.К.,
Т.Д.Ж.,
К.М.К.,
К.И.Б.,
К.К.П.,
Д.М.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 27.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
Т.А.К.
Т.А.К., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 02.02.2011 г. в местността «Исак баир», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б., К.К.П., и Д.М.Б., в немаловажен случай направил опит да отнемат чужди движими вещи- 30 м телефонен кабел тип ТПП 100х2х0,5 на обща стойност 412.50 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Т.А.К. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 ( четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
Т.Д.Ж.
Т.Д.Ж., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това че, на 02.02.2011 г. в местността «Исак баир», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с Т.А.К., К.М.К., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 30 м телефонен кабел тип ТПП 100х2х0,5 на обща стойност 412.50 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Т.Д.Ж. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства.    Осъжда подсъдимите Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 ( четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
К.М.К.
К.М.К., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 02.02.2011 г. в местността «Исак баир», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с Т.А.К., Т.Д.Ж., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 30 м телефонен кабел тип ТПП 100х2х0,5 на обща стойност 412.50 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия К.М.К. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 ( четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
К.И.Б.
К.И.Б., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 02.02.2011 г. в местността «Исак баир», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.К.П. и Д.М.Б., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 30 м телефонен кабел тип ТПП 100х2х0,5 на обща стойност 412.50 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия К.И.Б. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 ( четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
К.К.П.
К.К.П., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 02.02.2011 г. в местността «Исак баир», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б. и Д.М.Б., в немаловажен случай направил опит да отнемат чужди движими вещи- 30 м телефонен кабел тип ТПП 100х2х0,5 на обща стойност 412.50 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия К.К.П. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда подсъдимите Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 ( четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
Д.М.Б.
Д.М.Б., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: на 02.02.2011 г. в местността «Исак баир», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с Т.А.К., Т. Д
. Ж., К.М.К., К.И. Бодоуров и К.К.П. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 30 м телефонен кабел тип ТПП 100х2х0,5 на обща стойност 412.50 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.    На подсъдимия Д.М.Б. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.    Осъжда подсъдимите Т.А.К., Т.Д.Ж., К.М.К., К.И.Б., К.К.П. и Д.М.Б., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 ( четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  

171

НАХД No 128/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.А.Б.,
Д.Б.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.9.2011г., в законна сила от 20.10.2011г.
Р.А.Б.
ПРИЗНАВА Р.А.Б., български гражданин, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2011 г. в землището на с. Тича общ. Котел намерил чужда движима вещ- 50 л м. телефонен кабел ТЗПБ 4х4 х 1,2 на стойност 685, 50 лв. собственост на БТК АД – Алкател лусент – България с МОЛ Х
. А. Ч.- началник „ Кабелен район – Сливен” и в продължение на една седмица не съобщил за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил, престъпление по чл. 207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.5, вр. чл. 207, ал. 1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 200, 00 (двеста) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Д.Б.Т.
ПРИЗНАВА Д.Б.Т., български гражданин, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2011 г. в землището на с. Тича общ. Котел намерил чужда движима вещ- 50 л м. телефонен кабел ТЗПБ 4х4 х 1,2 на стойност 685, 50 лв. собственост на БТК АД – Алкател лусент – България с МОЛ Х
. А. Ч.- началник „ Кабелен район – Сливен” и в продължение на една седмица не съобщил за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил, престъпление по чл. 207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.5, вр. чл. 207, ал. 1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 200, 00 (двеста) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 21.9.2011г.

172

НОХД No 129/2011

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.К.С.,
Й.Н.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 20.7.2011г., в законна сила от 21.7.2011г.
Г.К.С.
Обвиняемият Г.К.С., български гражданин, роден на *** г. в гр. Елена, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 29 срещу 30.12.2010г. в с. Кипилово, обл. Сливенска в съучастие с Й.Н.Ч., като извършител отнел чужди движими вещи, пари в размер на 26.00 лв. и 1бр. медна тава – 20 л., на стойност 100.00лв, всичко на обща стойност 126.00 лв. от владението на П
. Г. Т. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване- престъпление по чл. 198, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 от НК  На обвиняемият Г.К.С. за извършеното престъпление по чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА при СТРОГ режим в затвор от закрит тип.  На основание чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето от 30.12.2010г до 31.12.2010г. и от 10.01.2011г. до 20.07.2011 г., през което обвиняемият С. е бил задържан /със заповед за полицейско задържане, постановление на РП- Котел за задържане 72 часа и времето, през което е бил с мярка за неотклонение „ Задържане под стража” /, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода/.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства.  Осъжда обвиняемите Г.С. и Й.Ч., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на РС Котел, сумата 392.00 (триста деветдесет и два) лева представляваща направени по делото разноски.  
Й.Н.Ч.
Обвиняемият Й.Н.Ч., български гражданин, роден на ***г***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с постоянен адрес живущ ***, ЕГН **********. се признава за виновен в това, че на 29 срещу 30.12.2010г.в с. Кипилово, обл. Сливенска в съучастие с Г.К.С., като извършител отнел чужди движими вещи- пари в размер на 26.00 лв. и 1бр. медна тава- 20л., на стойност 100.00лв. всичко на обща стойност 126.00 лв. от владението на Пена Георгиева Тодорова с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване- престъпление по чл. 198, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.  На обвиняемият Й.Н.Ч. за извършеното престъпление по чл. 198, ал. 1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето от 30.12.2010 г. до 31.12.2010г и от 10.01.2011г до 12.01.2011г., през което обвиняемият Ч. е бил задържан / със заповед за полицейско задържане и постановление на РП- Котел за задържане за 72а часа/, като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства  Осъжда обвиняемите Г.С. и Й.Ч., с посочени данни да заплатят солидарно по сметка на РС Котел, сумата 392.00 (триста деветдесет и два) лева представляваща направени по делото разноски.  

173

НОХД No 131/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.А.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 13.7.2011г., в законна сила от 14.7.2011г.
Д.А.Б.
Обвиняемият Д.А.Б., български гражданин, роден на ***г. в гр. Котел, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че през месец януари 2011г. в гр. Котел изкупувал и извършил търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с общо тегло 233 кг. на обща стойност 637,50 лв. без да притежава лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, който се изисква по нормативен акт, като нарушил чл. 54, ал.1 от Закона за управление на отпадъците „ Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства, се извършва от българските и чуждестранни юридически и физически лица регистрирани като търговци по националното си законодателство и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощен от него заместник- министър” и чл. 2 ал. 1 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци и черни цветни метали „Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства се извършва от търговци регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз издаден по реда на глава пета ,раздел ІІІ от ЗУО”- престъпление по чл. 234б, ал.1 от НК.  На обвиняемия Д.А.Б., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 234б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Кумулативно предвиденото наказание „ Глоба” съгласно чл. 234б, ал.1 от НК не следва да бъде налагано, с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал.3 от НК.    От престъплението не са причинени съставомерни щети.    Веществените доказателства – 233 кг. цветни метали намиращи се на съхранение в РУ „Полиция” Котел на основание чл. 234б, ал.2 от НК се отнемат в полза на държавата.  Обвиняемият Д.А.Б., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 86,00 / осемдесет и шест/ лв.  

174

НОХД No 132/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.М.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 8.7.2011г., в законна сила от 9.7.2011г.
Х.М.Д.
Обв. Х.М.Д., бълг. гражданин, роден на *** ***, с начално специално образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2011 г. в мест. „Бараковец” в землището на село Нейково, община Котел, след като се сговорил предварително с В
. В. М., А. Х. Х., В. М. М. и И. В. М. и като използвал МПС (товарен автомобил „ГАЗ” с ДК № СН 6739 АА) и техническо средство (брадва), направил опит да отнеме чужди движими вещи (593.40 м. телефонен кабел тип ТЗБП 7х4х1,2) на обща стойност 12 431.73 лева от владението на БТК АД- Алкател лусент България, без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.  На обв. Х.М.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени на ощетеното юридическо лице.  

175

ЧНД No 133/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

К.С.К.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 28.7.2011г., в законна сила от 5.8.2011г.
Предвид направеното изявление от молителя за оттегляне на подадената от него молба за изменение на МНО, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 133 по описа на РС Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РП Котел приложеното по делото досъдебно производство № 77/ 11.02.2011 г., за продължаване на процесуално следствените действия

176

НОХД No 134/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.К.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 20.7.2011г., в законна сила от 21.7.2011г.
К.К.К.
Обвиняемият К.К.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, женен, осъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 09.07.2011г. в землището на с. Градец общ. Котел обл. Сливен, без редовно писмено позволително от горски фонд взел и извозил 1.54 куб. м дърва за огрев – дъб на обща стойност 48,97лв. собственост на Държавно ловно стопанство Котел, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.235, ал.1 от НК  На обвиняемия К.К. КРЪСЕТЕВ с посочени данни за извършеното престъпление на основание чл. 235, ал.1 от НК и при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 200.00 / двеста / лева.  Щетите са възстановени.  Веществени доказателства- 1 брой моторен трион марка Щил МС 361със сериен номер 166272922 оставени на съхранение в РУ Полиция Котел и МПС УАЗ ЕВ № 6258 АВ оставен на съхранение в ДЛС Котел да се върнат на обвиняемия К.К.  К.; 1.54 куб.м дърва за огрев дъб оставени на съхранение в ДЛС Котел с разписка № 007626 се отнемат в полза на държавата.  Осъжда обвиняемия К.К.К., с посочени данни да заплати по сметка на РС Котел, сумата 40.00 (четирдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  

177

НОХД No 135/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ж.Р.К.,
В.И.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 30.11.2011г., в законна сила от 1.12.2011г.
Ж.Р.К.
Подсъдимият Ж.Р.К., роден на *** г. в с.Градец, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, несемеен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 15.01.2011 г. в м-та ”Селце” в землището на с.Нейково, община Котел, като извършител в съучастие с В.И.Г., след като използвал техническо средство – лопата и кирка, отнел чужди движими вещи – 5 метра телефонен кабел ТБЗК 7х4х1,2 на стойност 104, 75 лв. от владението на Виваком – „БТК” АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд веща е върната на собственика - чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр.чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК  На подсъдимият Ж.Р.К., роден на *** г. в с.Градец, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, несемеен, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр.чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ изразяваща се в следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от шест месеца;  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства - 1 бр. кирка и 1 бр. права лопата да се унищожат като вещи с малозначителна стойност след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Ж.Р.К. и В.И.Г., с посочени данни, се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шейсет) лева    
В.И.Г.
Подсъдимият В.И.Г., роден на *** ***, български гражданин, образование – начално, не работи, несемеен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 15.01.2011 г. в м-та ”Селце” в землището на с.Нейково, община Котел, като извършител в съучастие с Ж.Р.К., след като използвал техническо средство – лопата и кирка, отнел чужди движими вещи – 5 метра телефонен кабел ТБЗК 7х4х1,2 на стойност 104, 75 лв. от владението на Виваком – „БТК” АД без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд веща е върната на собственика - чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр.чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК  На подсъдимият В.И.Г., роден на *** ***, български гражданин, образование – начално, не работи, несемеен, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр.чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ изразяваща се в следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от шест месеца;    Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства - 1 бр. кирка и 1 бр. права лопата да се унищожат като вещи с малозначителна стойност след влизане в сила на съдебния акт.    Подсъдимите Ж.Р.К. и В.И.Г., с посочени данни, се задължават солидарно да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шейсет) лева  

178

НОХД No 136/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.З.М.,
А.А.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 27.9.2011г., в законна сила от 28.9.2011г.
М.З.М.
М.З.М., български гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, неженен, осъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********. Подс. М.З.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2010 г. в землището на село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подс. А.Д., без редовно писмено позволително взел и извозил от държавния горски фонд 2,8 куб. м. дървен материал на стойност 170.00 лева, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК.  На подс. М.З.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.235, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  На основание чл.68, ал.1 от НК се ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което е наложено на подс. М.З.М. с присъда по НОХД № 139/2008 г. на РС Поморие, изтърпяването на което е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок, считано от 05.02.2009 г., което да се изтърпи ефективно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.  Причинените на ощетеното юридическо лице съставомерни имуществени вреди са възстановени.  ВРЪЩА на ДЛС Котел 2.8 куб. метра дървен материал, намиращ се при тях на съхранение.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите М.З.М. и А.А.Д., двамата с посочени данни, солидарно да заплатя по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 157.00 (сто петдесет и седем) лева, представляващи направени по делото разноски.  
А.А.Д.
А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, неженен, осъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********. Подс. А.А.Д., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2010 г. в землището на село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подс. М.М., без редовно писмено позволително взел и извозил от държавния горски фонд 2,8 куб. м. дървен материал на стойност 170.00 лева, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК.  На подс. А.А.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.235, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Причинените на ощетеното юридическо лице съставомерни имуществени вреди са възстановени.  ВРЪЩА на ДЛС Котел 2.8 куб. метра дървен материал, намиращ се при тях на съхранение.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите М.З.М. и А.А.Д., двамата с посочени данни, солидарно да заплатя по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 157.00 (сто петдесет и седем) лева, представляващи направени по делото разноски.  

179

НОХД No 137/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.М.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 30.11.2011г., в законна сила от 1.12.2011г.
Е.М.С.
Подсъдимият Е.М.С., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стралджа, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***1, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2011 г. в местността „Мокренска урва” в землището на с.- Мокрен, община Котел, като използвал техническо средство – лопата, направил опит да отнеме чужда движима вещ – 10 метра кабел ТБЗК 7 х 4 х 1,2 на стойност 209.50 лева от владението на поделение 32450 ПУП Ново село без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянето е останало недовършено поради независещи то него причини- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК  На подсъдимия Е.М.С., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стралджа, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***1, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.    Веществените доказателства – 1 бр. права лопата, 1 бр. манивела ( метален секач) да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизането в сила на съдебния акт.  Подсъдимият Е.М.С., с посочени данни се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 лева.  

180

НОХД No 139/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.И.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 30.11.2011г., в законна сила от 1.12.2011г.
Б.И.А.
Подсъдимият Б.И.А., роден на *** *** Загора, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан , ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.01.2011 г. в м.”Селце” в землището на с.Нейково, община Котел, след като използвал техническо средство – мотика и лопата, отнел чужда движима вещ – телефонен кабел ТЗБП 4 метра на стойност 83.80 лв. от владението на БТК АД –Алкател Лусент – България с МОЛ Х.А.Ч. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е върната – престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК  На подсъдимият Б.И.А., роден на *** *** Загора, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан , ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ изразяваща се следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от една година и шест месеца. На основание чл. 25, ал. 1 вр. Чл. 23, алт. 1 от НК се определя общо наказане по настоящото споразумение и по НОХД № 230/ 2011 г. на РС Омуртаг, влязло в сила на 28.07.2011 г. в размер на по-тежкото от двете, а именно шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие) от закрит тип. На основание чл. 25, ал. 3 от НК се приспада изтърпяното наказание Пробация от лишаване от свобода, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства - 1 бр. мотика и 1 бр. лопата да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимият Б.И.А., с посочени данни да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 лева.

181

НОХД No 140/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ю.П.Р.,
Т.И.К.,
К.Л.Ш.,
Ц.Л.Ш.,
И.Н.И.,
И.Г.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 23.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
Ю.П.Р.
Подсъдимият Ю.П.Р., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, водомайстор във ВиК Котел, семеен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в местността „Добромерица”, землище на с.Жеравна, община Котел, след като се сговорил предварително с Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи – 40 м телефонен кабел тип ТЗБП 14 х 4 х 1,2 на обща стойност 1750.00 лв от владението на БТК-АД Алкател лусент-България с МОЛ Х.А.Ч.,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.  На подсъдимия Ю.П.Р., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, водомайстор във ВиК Котел, семеен, неосъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимите Ю.П.Р., Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80.00 ( осемдесет) лева.  
Т.И.К.
Подсъдимият Т.И.К., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, председател на ПК «Здравец», семеен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в местността „Добромерица”, землище на с.Жеравна, община Котел, след като се сговорил предварително с Ю.П.Р., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи – 40 м телефонен кабел тип ТЗБП 14 х 4 х 1,2 на обща стойност 1750.00 лв от владението на БТК-АД Алкател лусент-България с МОЛ Х.А.Ч.,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.  На подсъдимия Т.И.К., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, председател на ПК «Здравец», семеен, неосъждан, ЕГН **********за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени  Няма веществени доказателства.  Подсъдимите Ю.П.Р., Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80.00 ( осемдесет) лева.  
К.Л.Ш.
Подсъдимият К.Л.Ш., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, със средно образование,не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в местността „Добромерица”, землище на с.Жеравна, община Котел, след като се сговорил предварително с Ю.П. Р
.,Т.И.К., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи – 40 м телефонен кабел тип ТЗБП 14 х 4 х 1,2 на обща стойност 1750.00 лв от владението на БТК-АД Алкател лусент-България с МОЛ Х.А.Ч.,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.   На подсъдимия К.Л.Ш., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, със средно образование,не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимите Ю.П.Р., Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80.00 ( осемдесет) лева.    
Ц.Л.Ш.
Подсъдимият Ц.Л.Ш., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, със средно образование, не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в местността „Добромерица”, землище на с.Жеравна, община Котел, след като се сговорил предварително с Ю.П.Р.,Т.И.К., К.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи – 40 м телефонен кабел тип ТЗБП 14 х 4 х 1,2 на обща стойност 1750.00 лв от владението на БТК-АД Алкател лусент-България с МОЛ Х.А.Ч.,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.  На подсъдимия Ц.Л.Ш., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, със средно образование, не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимите Ю.П.Р., Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80.00 ( осемдесет) лева.  
И.Н.И.
Подсъдимият И.Н.И., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, със средно образование, не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в местността „Добромерица, землище на с.Жеравна, община Котел, след като се сговорил предварително с Ю.П.Р.Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш. и И.Г.А., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи – 40 м телефонен кабел тип ТЗБП 14 й 4 х 1,2 на обща стойност 1750.00 лв от владението на БТК-АД Алкател лусент-България с МОЛ Х.А.Ч.,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.  На подсъдимия И.Н.И., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, със средно образование, не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимите Ю.П.Р., Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80.00 ( осемдесет) лева.  
И.Г.А.
Подсъдимият И.Г.А., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в местността „Добромерица, землище на с.Жеравна, община Котел, след като се сговорил предварително с Ю.П.Р., Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л. Ш
. и И.Н.И., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи – 40 м телефонен кабел тип ТЗБП 14 й 4 х 1,2 на обща стойност 1750.00 лв от владението на БТК-АД Алкател лусент-България с МОЛ Х.А.Ч.,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е останало недовършено по независещи от тях причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК  На подсъдимия И.Г.А., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не работи, семеен, неосъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимите Ю.П.Р., Т.И.К., К.Л.Ш., Ц.Л.Ш., И.Н.И. и И.Г.А. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80.00 ( осемдесет) лева.    

182

НОХД No 141/2011

ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.М.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 30.9.2011г., в законна сила от 1.10.2011г.
И.М.М.
И.М.М., български гражданин, роден на *** ***, завършен седми клас, неженен, неосъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********.Подс. И.М.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2011 г. в град Котел отвлякъл лице от женски пол - непълнолетната А.И.А. с цел да я принуди да встъпят в брак, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.177, ал.2 от НК.  На подс. И.М.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.177, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  От престъплението не са причинени имуществени вреди.  По делото не са приложени веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

183

НОХД No 142/2011

Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.П.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 7.12.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
М.П.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.Р., български гражданин, роден на ***г***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06. срещу 07. декември 2010 г. в частен дом на ул. „ Радко Димитриев” № 18 се съвкупил с лице от женски пол – М.Р.Р., като я принудил към това със сила - престъпление по чл.152, ал.1, т.2 пр.1 от НК, поради което и на основание чл. 152, ал.1 т.2 пр. 1, му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода като на основание чл. 58а намалява така наложеното наказание с една трета, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което следва да изтърпи в затвор( общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим.    ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ  М.П.Р., български гражданин, роден на ***г***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 223,76 лв. (двеста двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки ) .    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 27.1.2012г.

184

НОХД No 143/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 16.11.2011г., в законна сила от 2.12.2011г.
А.А.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец декември 2010 г.- месец януари 2011 г. в с. Ябланово общ. Котел отнел чужди движими вещи - 1 бр ел. двигател /мотор/ 2 kw и 2 бр. метални капани на обща стойност 240,00 лева от владението на А.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес по два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК престъпление затова, че е извършил кражбата при условията на повторност и случаят не е маловажен.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Ч., ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шестдесет) лева. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 3.2.2012г.

185

НОХД No 144/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.М.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 9.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
Н.М.С.
Подсъдимият Н.М.С., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2010 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив отнел чужда движима вещ- 1 бр. моторен трион «Щил» на стойност 347.50лв от владението на И.Ц.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК.  На подсъдимия Н.М.С. роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколни определения по споразумения постановени по НОХД № 129/11 г. и по НОХД № 528/11 г. двете на Районен съд Сливен в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим. На основание чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изцяло изтърпяното, по която и да е от посочените присъди.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.    Подсъдимият Н.М.С., с посочени данни се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60,00 лева ( шейсет лева).    

186

НОХД No 145/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.М.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 9.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
Н.М.С.
Подсъдимият Н.М.С., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2010 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 114.50 лв от владението на Ц.С.М. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК.    На подсъдимия Н.М.С. , роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален  СТРОГ режим.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколни определения по споразумения постановени по НОХД № 129/11 г. и по НОХД № 528/11 г. двете на Районен съд Сливен и по НОХД № 144/11 г. на Районен съд- Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим. На основание чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изцяло изтърпяното, по която и да е от посочените присъди.  Причинените щети са възстановени.    Няма веществени доказателства.  Подсъдимият Н.М.С., с посочени данни се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 70,00 лева ( седемдесет лева).  

187

ЧНД No 146/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Т.Д.К.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 30.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 146 по описа на РС Котел за 2011 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РП Котел приложеното по делото досъдебно производство № 247/08.06.2011 г., за продължаване на процесуално следствените действия.  ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з. което приключи в 11,30 ч.  

188

НОХД No 147/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.И.,
А.П.К.,
И.К.К.,
Д.Л.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 11.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
И.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.И., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че на неустановена дата през месец август 2010 г., в село Нейково, община Котел след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и се сговорил предварително с подсъдимите А.К., Д.М. и И.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 875.00 лева от владението на ПК „Бъдеще” без съгласието на нейния председател с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл.58а, ал.1 от НК намаля с 1/3 - ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен в размер на по – тежкото от тях, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Бъдеще”, седалище и адрес ***, с председател Д.Н.К., ЕИК 000572974, сумата 875.40 (осемстотин седемдесет и пет и четиридесет стот.), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, извършено на неустановена дата през месец август 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
А.П.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец август - месец септември 2010 г. в село Нейково, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и се сговорил предварително с подсъдимите Д.Л.М., И.К.И. и И.К.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 365.00 лева от владението на ПК „Бъдеще” без съгласието на нейния председател с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл.58а, ал.1 от НК намаля с 1/3 - ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен и НОХД № 13/2011 г. на РС Котел в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият А.П.К. е бил задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 21.11.2010 г. до 23.12.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Бъдеще”, седалище и адрес ***, с председател Д.Н.К., ЕИК 000572974, сумата 875.40 (осемстотин седемдесет и пет и четиридесет стот.), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, извършено на неустановена дата през месец август 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Бъдеще”, седалище и адрес ***, с председател Д.Н.К., ЕИК 000572974, сумата 490.00 (четиристотин и деветдесет) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, извършено на неустановена дата през месец септември 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
И.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.К., български гражданин, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2010 г., в село Нейково, община Котел след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и се сговорил предварително с подсъдимите А.К., Д.М. и И.И., отнел чужди движими вещи на обща стойност 875.00 лева от владението на ПК „Бъдеще” без съгласието на нейния председател с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл.58а, ал.1 от НК намаля с 1/3 - ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 13/2011 г. на РС Котел в размер на по – тежкото от тях, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Бъдеще”, седалище и адрес ***, с председател Д.Н.К., ЕИК 000572974, сумата 875.40 (осемстотин седемдесет и пет и четиридесет стот.), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, извършено на неустановена дата през месец август 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Д.Л.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Л.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, в момента изтърпяна наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на през периода месец август - месец септември 2010 г. в село Нейково, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и се сговорил предварително с подсъдимите А.П.К., И.К.И. и И.К.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 365.00 лева от владението на ПК „Бъдеще” без съгласието на нейния председател с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл.58а, ал.1 от НК намаля с 1/3 - ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен и НОХД № 13/2011 г. на РС Котел в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) и на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Бъдеще”, седалище и адрес ***, с председател Д.Н.К., ЕИК 000572974, сумата 875.40 (осемстотин седемдесет и пет и четиридесет стот.), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, извършено на неустановена дата през месец август 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Потребителна кооперация „Бъдеще”, седалище и адрес ***, с председател Д.Н.К., ЕИК 000572974, сумата 490.00 (четиристотин и деветдесет) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, извършено на неустановена дата през месец септември 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, и И.К.К., ЕГН **********,***, Априлско въстание, № 59, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 8.11.2011г.

189

НОХД No 148/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.К.,
Д.Д.К.,
И.В.К.,
К.Д.Б.,
Д.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 23.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
Г.Д.К.
Подсъдимият Г.Д.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 14/15.01.2011 г. в местността «Ловният дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Д.Д.К., Д.Д.К., К.Д.К. и И.В.К. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 40 м телефонен кабел тип 37х4х1,2 на обща стойност 3 279.20 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Г.Д.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, при СТРОГ режим, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по присъда № 9/29.03.2011 г. постановена по НОХД № 24/11 г. на Районен съд Котел, влязла в сила на 14.04.2011 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА при СТРОГ режим, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип. На основание чл. 25, ал. 3 от НК се приспада изтърпяното наказание пробация от лишаване от свобода, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.  На основание чл. 68, ал. 1 от НК отделно да изтърпи отложеното наказание наложено по НОХД № 2195/2008 г. на Районен съд Сливен от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален ОБЩ режим в затвор /затворническо общежитие/ от открит тип.  Причинените щети са възстановени  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. парче олово, 1 бр. лист от ножовка, 1 бр. въже 14 м и 2 бр. ножовки – да се унищожат, като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Г.Д.К., Д.Д.К., И.В.К., К.Д.Б. и Д.Д.К., са задължават да заплатят по бюджетната сметка на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  
Д.Д.К.
Д.Д.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 14/15.01.2011 г. в местността «Ловният дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Г.Д.К., К.Д.К. И.В.К. и Д.Д.К. направил опит да отнеме чужди движими вещи- 40 м телефонен кабел тип 37х4х1,2 на обща стойност 3 279.20 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини и кражбата в немаловажен случай е извършена повторно - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Д.Д.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, при ОБЩ режим, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от открит тип.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по присъда № 19/23.06.2011 г. постановена по НОХД № 177/10 г. на Районен съд Котел, влязла в сила на 09.07.2011 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА при ОБЩ режим, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от открит тип. На основание чл. 25, ал. 3 от НК се приспада изтърпяното наказание пробация от лишаване от свобода, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. парче олово, 1 бр. лист от ножовка, 1 бр. въже 14 м и 2 бр. ножовки – да се унищожат, като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.    Подсъдимите Г.Д.К., Д.Д.К., И.В.К., К.Д.Б. и Д.Д.К., са задължават да заплатят по бюджетната сметка на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.    
И.В.К.
Подсъдимият И.В.К., роден на *** г. в гр. Севлиево, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********  се признават за виновни в това, че на 14/15.01.2011 г. в местността «Ловният дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Д.Д.К., Д.Д.К., Г.Д.К. и К.Д.Б. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 40 м телефонен кабел тип 37х4х1,2 на обща стойност 3 279.20 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия И.В.К., роден на *** г. в гр. Севлиево, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, не осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. парче олово, 1 бр. лист от ножовка, 1 бр. въже 14 м и 2 бр. ножовки – да се унищожат, като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Г.Д.К., Д.Д.К., И.В.К., К.Д.Б. и Д.Д.К., са задължават да заплатят по бюджетната сметка на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  
К.Д.Б.
Подсъдимият К.Д.Б., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********  се признават за виновни в това, че на 14/15.01.2011 г. в местността «Ловният дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Д.Д.К., Д.Д.К.,Г.Д.К. и И.В.К. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 40 м телефонен кабел тип 37х4х1,2 на обща стойност 3 279.20 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия К.Д.Б., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. парче олово, 1 бр. лист от ножовка, 1 бр. въже 14 м и 2 бр. ножовки – да се унищожат, като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Г.Д.К., Д.Д.К., И.В.К., К.Д.Б. и Д.Д.К., са задължават да заплатят по бюджетната сметка на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  
Д.Д.К.
Подсъдимият Д.Д.К., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 14/15.01.2011 г. в местността «Ловният дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с Г.Д.К., К.Д.К., И.В.К. и Д.Д.К. направил опит да отнеме чужди движими вещи- 40 м телефонен кабел тип 37х4х1,2 на обща стойност 3 279.20 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини и кражбата в немаловажен случай е извършена повторно.  - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Д.Д.К., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.    Причинените щети са възстановени.    Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. парче олово, 1 бр. лист от ножовка, 1 бр. въже 14 м и 2 бр. ножовки – да се унищожат, като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Г.Д.К., Д.Д.К., И.В.К., К.Д.Б. и Д.Д.К., са задължават да заплатят по бюджетната сметка на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  

190

НОХД No 149/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 12.8.2011г., в законна сила от 13.8.2011г.
А.А.Г.
Подсъдимият А.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, с основно образувание, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН, в това, че на 30.07.2011 г. в с.Градец, обл.Сливен, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Ланчия Делта” с ДК № СН 9749 НН с концетрация на алкохол в кръвта си над 1.2 / а именно 1.43 / на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Дрегер” 7410 с фабричен № 0187 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На подсъдимия А.А.Г. , с посочена самоличност, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК при условията на чл.54 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца, като на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от три години. На основание чл.343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от шест месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство. ОСЪЖДА подсъдимия, А.А.Г.,***, ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Котел, сумата 7.00 (седем) лева, представляваща направени по делото разноски.

191

НОХД No 150/2011

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 19.9.2011г., в законна сила от 20.9.2011г.
Д.Х.М.
Д.Х.М., бълг. гражданин, роден на *** г. в гр. Твърдица, неграмотен, неженен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********.Подс. Д.Х.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец януари 2011 г. в село Градец, община Котел причинил средна телесна повреда (счупване на фибулата на дясната подбедрица) на Х.И.К., с което му причинил трайно затруднение на движението на долния десен крайник, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.129, ал. 1 от НК. На подс. Д.Х.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. “б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Подс. Д.Х.М., с посочени данни, се съгласява да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски.

192

НОХД No 152/2011

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.М.Ю.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 11.10.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, т.1 от НПК от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждането на НОХД № 152 по описа на РС Котел за 2011 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД, № 152/2011 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.з от НПК НОХД № 152 по описа на РС Котел за  2О11г. на Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд., който да разгледа делото.Определението е окончателно    

193

НОХД No 153/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.В.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
С.В.В.
Подсъдимият, С.В.В., роден на *** г. в гр. Трявна, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 27.07.2011 г. в с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолсваген Голф” с рег. № РВ 1888 ХН без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред /с НП № 1215 от 05.01.2010 г. на Началника на РУ МВР- Тунджа, влязло в сила на 04.02.2011 г./ за същото деяние - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК  На подсъдимия С.В.В. , роден на *** г. в гр. Трявна, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и при условията на чл. 54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Няма причинени щети  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият С.В.В., с посочени данни се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 63,37 ( шейсет и три лева и тридесет и седем ст.).  

194

НАХД No 155/2011

По УБДХ

РПУ КОТЕЛ

Б.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.8.2011г., в законна сила от 16.8.2011г.
НАЛАГА на нарушителя Б.Д.К., ЕГН **********,*** , административно наказание “Задържане в поделенията на МВР” за срок от 15 денонощия.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Началника на РПУ Котел.  
Б.Д.К.
Мотиви от 16.8.2011г.

195

НАХД No 156/2011

По УБДХ

РПУ КОТЕЛ

Н.Б.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.8.2011г., в законна сила от 16.8.2011г.
НАЛАГА на нарушителката Николина Б.К., ЕГН **********,***, административно наказание “Задържане в поделенията на МВР” за срок от 15 денонощия.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Началника на РПУ Котел.    
Н.Б.К.
Мотиви от 16.8.2011г.

196

НОХД No 157/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Т.М.,
И.М.К.,
С.И.К.,
И.И.К.,
К.Х.Ц.,
В.А.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 23.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
М.Т.М.
Подсъдимият М.Т.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********;  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.02.2011 г. в местността «Ловния дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с И.И.К., И.М.К., С.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т. , в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 8 м телефонен кабел тип ТЗБП 37х4х1,2 на обща стойност 655.84 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия М.Т.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. ножовка, 1 бр. въже- 7,40 м, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите М.Т.М., И.М.К., С.И.К., И.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т. с  посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00( четиридесет) лева.  
И.М.К.
Подсъдимият И.М.К., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********;  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.02.2011 г. в местността «Ловния дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с М.Т.М., И.И.К.,С.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 8 м телефонен кабел тип ТЗБП 37х4х1,2 на обща стойност 655.84 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия И.М.К., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********; за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколно определение по споразумение № 44/12.10.2011 г. постановено по НОХД № 120/11 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 13.10.2011 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на определението в сила.  Причинените щети са възстановени.    Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. ножовка, 1 бр. въже- 7,40 м, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите М.Т.М., И.М.К., С.И.К., И.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00( четиридесет) лева.  
С.И.К.
Подсъдимият С.И.К., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********;  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.02.2011 г. в местността «Ловния дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с М.Т.М., И.И.К., И.М.К., К.Х.Ц. и В.А.Т., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 8 м телефонен кабел тип ТЗБП 37х4х1,2 на обща стойност 655.84 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия С.И.К., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********; за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. ножовка, 1 бр. въже- 7,40 м, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите М.Т.М., И.М.К., С.И.К., И.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00( четиридесет) лева.  
И.И.К.
Подсъдимият И.И.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, на 18/19.02.2011 г. в местността «Ловния дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорили предварително с М.Т.М., И.М.К., С.И.К., К. Хростов Ц. и В.А.Т., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 8 м телефонен кабел тип ТЗБП 37х4х1,2 на обща стойност 655.84 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия И.И.К., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. ножовка, 1 бр. въже- 7,40 м, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите М.Т.М., И.М.К., С.И.К., И.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00( четиридесет) лева.  
К.Х.Ц.
Подсъдимият К.Х.Ц., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********;  се признава за ВИНОВЕН в това, че На 18/19.02.2011 г. в местността «Ловния дом», землище на гр. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с М.Т.М., И.И.К., И.М.К., С.И.К. и В. АнгеловТотев, в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 8 м телефонен кабел тип ТЗБП 37х4х1,2 на обща стойност 655.84 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия К.Х.Ц., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН **********; за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколно определение по споразумение № 44/12.10.2011 г. постановено по НОХД № 120/11 г. на Районен съд Котел, влязло в сила на 13.10.2011 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на определението в сила.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. ножовка, 1 бр. въже- 7,40 м, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите М.Т.М., И.М.К., С.И.К., И.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т. с  посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00( четиридесет) лева.    
В.А.Т.
Подсъдимият В.А.Т., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.02.2011 г. в местността «Ловния дом», землище на гр. Котел, като използвали техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорили предварително с М. Тотдоров М., И.И.К., И.М. К., С.И.к. и К.Х.Ц., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 8 м телефонен кабел тип ТЗБП 37х4х1,2 на обща стойност 655.84 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия В.А.Т., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Вещестените доказателства- 3 бр. лопати, 2 бр. кирки, 1 бр. ножовка, 1 бр. въже- 7,40 м, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите М.Т.М., И.М.К., С.И.К., И.И.К., К.Х.Ц. и В.А.Т. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00( четиридесет) лева.  

197

ЧНД No 159/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

К.Д.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 23.8.2011г., в законна сила от 31.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 159 по описа на РС Котел за 2011 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РП Котел приложеното по делото досъдебно производство № 247/08.06.2011 г., за продължаване на процесуално следствените действия.  ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з.. което приключи в 11,30 ч.  

198

НОХД No 161/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.К.И.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
В.К.И.
Подсъдимият В.К.И., български гражданин, роден на *** г. в гр.Шумен, живущ ***, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 27.04.2011 г. в с.Пъдарево, общ.Котел управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд” с ДК № У 7416 АК без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишният срок от наказанието му наложено по одминистративен ред НП № 904 от 15.10.2010 г., издадено от Началник сектор ПП към ОДМВР Търговище, влязло в законна сила на 05.11.2010 г. за управление на МПС без свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК  На подсъдимия В.К.И., български гаржданин, роден на *** г. в гр.Шумен, живущ ***, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Няма нанесени щети.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

199

НОХД No 162/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

З.Л.Г.,
Л.А.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 27.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
З.Л.Г.
З.Л.Г., българска гражданка, родена на ***г.в с. Градец, неграмотна, безработна, неомъжена, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********;Обвиняемата З.Л.Г., с посочени данни се признава за виновна в това, че на 15.01.2011 г. в м. „Селце” в землището на с. Нейково в съучастие на Л.А.Д., като извършител, след като използвала техническо средство – 2 броя лопати, отнела чужда движима вещ – телефонен ТЗБП 3 метра на стойност 62.85 лв. то владението на БТК АД Алкател лусент – България с МОЛ – Х
. А. Ч., - началник „ Кабелен район - Сливен” без тяхно съгласие с намерение противозаконно да го присвои и до приключване на съдебното следствие в първоинстанциония съд вещта е върната – престъпление по чл. 197, т. 3 вр чл. 195, т.4. вр. чл. 194, ал. 1 , вр. чл. 20, ал.2 от НК.  На обв. З.Л.Г., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, т. 4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т. 2 б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Причинените щети са възстановени.    По делото не са приложени веществени доказателства.    Осъжда обвиняемите З.Г. и Л.Д. с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Л.А.Д.
Л.А.Д., български гражданин, роден на 21.011992г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, носъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.Обвиняемият Л.А.Д., с посочени данни, се признава за виновен в това, че на 15.01.2011г. в м. „Селце” в землището на с. Нейково, в съучастие със З.Л.Г., като извършител, след като използвал техническо средство – 2 броя лопати, отнел чужда движима вещ- телефонен ТЗБП – 3 метра на стойност 62.85 лв. от владението на БТК АД Алкател лусент – България с МОЛ – Х
. А. Ч. – Началник „ кабелен район- Сливен” без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещта е върната – престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК   На обв. Л.А.Д., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, т. 4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК се определят следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Причинените щети са възстановени.  По делото не са приложени веществени доказателства.  Осъжда обвиняемите З.Г. и Л.Д. с посочени данни, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  

200

НОХД No 164/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.П.Г.,
Х.С.Г.,
М.А.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 11.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
Р.П.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.П.Г., българска гражданка, родена на ***г***, неграмотна, безработна, живее на съпружески начала, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец декември 2010 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимите Х.Г. и М.П. като извършител, отнела чужди движими вещи на обща стойност 82.00 лева от владението на Д.И.В. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК u наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Р.П.Г.,***, ЕГН **********, Х.С. ***, ЕГН **********, и М.А.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Д.И.В., ЕГН **********,***, Кънчо Урумов, № 21, сумата 67.00 (шестдесет и седем) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер 82.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.П.Г.,***, ЕГН **********, Х.С. ***, ЕГН **********, и М.А.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 146.75 (сто четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Х.С.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.С.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, живее на съпружески начала, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2010 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимите Р.Г. и М.П. като извършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 82.00 лева от владението на Д.И.В. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от десет месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от десет месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от десет месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Р.П.Г.,***, ЕГН **********, Х.С. ***, ЕГН **********, и М.А.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Д.И.В., ЕГН **********,***, Кънчо Урумов, № 21, сумата 67.00 (шестдесет и седем) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер 82.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.П.Г.,***, ЕГН **********, Х.С. ***, ЕГН **********, и М.А.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 146.75 (сто четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
М.А.П.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.А.П., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, живее на съпружески начала, неосъждана, постоянен адрес ***35, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец декември 2010 г. в село Градец, община Котел, в съучастие с подсъдимите Х.Г. и Р.Г. като извършител, отнела чужди движими вещи на обща стойност 82.00 лева от владението на Д.И.В. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК u наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Р.П.Г.,***, ЕГН **********, Х.С. ***, ЕГН **********, и М.А.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Д.И.В., ЕГН **********,***, Кънчо Урумов, № 21, сумата 67.00 (шестдесет и седем) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер 82.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.П.Г.,***, ЕГН **********, Х.С. ***, ЕГН **********, и М.А.П.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 146.75 (сто четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 4.11.2011г.

201

НАХД No 165/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.Б.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.10.2011г., в законна сила от 5.11.2011г.
Н.Б.К.
ПРИЗНАВА Н.Б.К., родена на *** ***, българска гражданка, без образование – неграмотна, неосъждана, неомъжена, безработна, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 01.01.2011 г. в град Котел отнела чужда движима вещ – цифров фотоапарат марка „Самсунг” на стойност 132.00 лева от владението на А
. Д. Д. без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд върнала откраднатата вещ на собственика, поради което и на основание чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 вр. ал.1 от НК и чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и u налага административно наказание глоба в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата Н.Б.К., адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 6.10.2011г.

202

НОХД No 167/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 20.9.2011г., в законна сила от 21.9.2011г.
М.А.М.
М.А.М., български гражданн, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.Обвиняемият М.А.М., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2011 г. в гр. Котел управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолсваген Голф” с ДК № СН 1627АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 ( а именно 1.25) на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер” 7410, с фабричен № 0187- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На обвиняемия М.А.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1. от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   На основание чл. 343г от НК обв.М.А.М., с посочените данни, се лишава от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  

203

НОХД No 168/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.К.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 14.9.2011г., в законна сила от 15.9.2011г.
В.К.Х.
В.К.Х., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, с постоянен адрес ***, ЕГН **********.Обвиняемият В.К.Х., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2011 г. по път ІІ – 48 на разклона за с. Бероново, в землището на с. Мокрен, общ. Котел в лек автомобил марка „Пежо” 806 с рег. № Н 3785 ВА държи акцизни стоки без бандерол, а именно 10 000бр. кутии цигари марка „BEST MAN” на обща стойност 75 000,00лв., когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „ Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 2, т.2 от Закана за акцизите и данъчните складове, съгласно който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят не е маловажен и предметът на престъплението е в големи размери – престъпление по чл. 234, ал.2, т.3 вр. ал.1 от НК. На обвиняемия В.К.Х., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 234, ал.2 т.3 вр. ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от една година, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.Веществените доказателства – 10 000 бр. кутии цигари марка „BEST MAN” на основание чл. 234, ал.3 от НК се отнемат в полза на държавата.  Обв. В.К.Х., с посочени данни, се задължава да заплати в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 100.00 (сто) лева  

204

НОХД No 171/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.А.З.,
Т.Д.К.,
К.Д.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 1.11.2011г., в законна сила от 2.11.2011г.
П.А.З.
Подс. П.А.З., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, не работи, не учи, неженен, неосъждан, постоянен адрес *** Преображнеска № 1 А, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода 29.05.2011 г. до 15.06.2011 г. град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.К. и К.Б., отнел чужда движима вещ – телевизор „Тошиба” на стойност 171.35 лева от владението на Ю.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  На подс. П.А.З., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, не работи, не учи, неженен, неосъждан, постоянен адрес *** Преображнеска № 1 А, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от присъдата на видно място в Община Сливен за срок от две седмици.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  Подсъдимите П.А.З., действащ със съгласието на родителите се А
. П. З., ЕГН **********, и М. М. М., ЕГН **********, Т.Д.К. и К.Д.Б., тримата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50.00 (петдесет) лева.  
Т.Д.К.
Подс. Т.Д. К
., български гражданин, роден на *** ***, без образование- неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, в момента задържан по мярка за неотколнение Задържане под стража в затвора в град Бургас, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода 29.05.2011 г. до 15.06.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите П.З. и К.Б., отнел чужда движима вещ – телевизор „Тошиба” на стойност 171.35 лева от владението на Ю.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят не е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, без образование- неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, в момента задържан по мярка за неотколнение Задържане под стража в затвора в град Бургас, ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящото споразумение и по НОХД № 47/2011 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от одобряване на настоящото споразумение.  По делото не са приобщени веществени доказателства  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.    Подсъдимите П.А.З., действащ със съгласието на родителите се А. П. З., ЕГН **********, и М.М. М., ЕГН **********, Т.Д.К. и К.Д.Б., тримата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50.00 (петдесет) лева.    
К.Д.Б.
Подс. К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, постоянен адрес ***, в момента задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража в затвора в град Бургас, ЕГН **********., се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода 29.05.2011 г. до 15.06.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите П.З. и Т.К., отнел чужда движима вещ – телевизор „Тошиба” на стойност 171.35 лева от владението на Ю.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК.  На подс. К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, постоянен адрес ***, в момента задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража в затвора в град Бургас, ЕГН **********., за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК общо наказание по настоящото споразумение и по НОХД № 47/2011 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК общо наказание по НОХД № 196/2010 г. и по НОХД № 78/2011 г., двете на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие).  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.    Подсъдимите П.А.З., действащ със съгласието на родителите се А
. П.З., ЕГН **********, и М. М. М., ЕГН **********, Т.Д.К. и К.Д.Б., тримата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50.00 (петдесет) лева.  

205

НОХД No 172/2011

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Б.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 27.9.2011г., в законна сила от 28.9.2011г.
Б.Б.К.
Обвиняемият Б.Б.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2010 г. в 20:10 ч в с. Градец общ. Котел от мобилен телефон с № 0889854856 подал на телефон 112 в ОД на МВР Сливен невярно повикване за помощ- умишлен палеж на бараката му, находяща се в с. Градец, общ. Котел, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпления състав на чл. 326, ал. 1 от НК.  На обвиняемия Б.Б.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 326, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.   На основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК се определя общо наказание по настоящото споразумение и по протоколно определение № 2/25.02.2011г., постановено по НОХД № 35/11 на Районен съд Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност три пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ в размер на 200 часа годишно, като на основание чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изцяло изтърпяното наказание по която и да е от присъдите.      

206

НАХД No 173/2011

По ЗГ и ЗЛОД

Ж.П.П.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.9.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.П.П. против НП № 666 / 31.08.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Сливен като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 173/2011 г. на РС Котел.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС Сливен с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.  

207

НОХД No 174/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Г.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 29.9.2011г., в законна сила от 7.10.2011г.
Д.Г.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.Б., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2011 г. в град Котел отнел чужди движими вещи – два медни бакъри – на обща стойност 85.00 лева от владението на С.В. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес по два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ по 200 часа на година, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК престъпление затова, че е извършил кражбата при условията на повторност и случаят не е маловажен.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Г.Б.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 80.00 (осемдесет) лева.  
Мотиви от 29.9.2011г.

208

ЧНД No 176/2011

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

К.М.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
Оставя без уважениеОСТАВЯ без уважение жалбата на К.М.Д.,***, за отмяна на наказателно постановление с рег. № 762/2011 г. на Районна прокуратура Котел, ДП № 331/2011 г. на РУ Полиция Котел, пор. № 259/2011 г. на РП Котел.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление за прекратяване на наказателното производство с рег. № 762/2011 г. на Районна прокуратура Котел, ДП № 331/2011 г. на РУ Полиция Котел, пор. № 259/2011 г. на РП Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от жалбоподателя или протестирано от РП Котел пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му.

209

НОХД No 178/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Ж.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 28.9.2011г., в законна сила от 29.9.2011г.
Б.Ж.Б.
Б.Ж.Б., бълг. гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, неосъждан, не работи, пост. адрес ***, ЕГН **********.Обвиняемият Б.Ж.Б., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2011 г. в село Градец, община Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (2,17 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.На обв. Б.Ж.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от одобряване на споразумението.  Обв. Б.Ж.Б., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл.343г от НК от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Б.Ж.Б., с посочени данни, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.    

210

НОХД No 180/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.В.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.10.2011г., в законна сила от 6.10.2011г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, т.1 от НПК от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждането на НОХД № 180 по описа на РС Котел за 2011 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД, № 180/2011 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.з от НПК НОХД № 180 по описа на РС Котел за   2О11г. на Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд., който да разгледа делото.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно  

211

НЧХД No 181/2011

НЧХД

Б.Н.Д.

Н.Г.Д.,
Р.Г.Д.,
Н.Г.Д.,
З.Г.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 3.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
Съдът след като взе предвид изричното изявление на частния тъжител, ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.4, т.4 от НПК производството по НЧХД № 181/2011г. на РС Котел поради оттегляне на частната тъжба.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

212

НОХД No 182/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.В.Ч.,
Г.Й.И.,
И.С.С.,
И.М.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 28.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
Не ОДОБРЯВА постигнатото между РП Котел и защитника на четиримата обвиняеми споразумение.  ВРЪЩА делото на РП Котел за продължаването му по общия ред. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   УКАЗВА на обвиняемите, че направеното от тях самопризнание няма да се ползва с доказателствена стойност, ако делото се внесе за разглеждане по общия ред.  
Мотиви от 28.10.2011г.

213

НАХД No 183/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.Д.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.10.2011г., в законна сила от 26.11.2011г.
Е.Д.Ч.
ПРИЗНАВА Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на ***г. в с. Сунгурларе, неграмотна, безработна, неженена, неосъждана, жив. в гр. Котел ул. Гърневец № 30, настоящ адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 02.10.2010 г. в 23:10 ч. в в ОДЧ на РУ “Полиция” – Котел е получено съобщение от обв.Е.Ч. ***, за умишлен палеж. В сигнала същата заявила, че лица с черен джип полели с лесно запалима течност /бензин или нафта/ постройката /бараката/, в която се намирали тя и семейството й, поради което и на основание чл. 326, ал. 1 от НК и чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 27.10.2011г.

214

НАХД No 186/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Й.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
Г.Й.И.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Й.И., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** планина, 31, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2011 г. в град Котел държи високорисково наркотично вещество – марихуана – с нетно тегло 2.171 гр. на стойност 13.01 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1, предл. І от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата шест найлонови торбички, които след влизане в сила на решението да се унищожат като вещи без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.Й. Георгиев, ЕГН **********,*** планина, 31, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 8.11.2011г.

215

НОХД No 187/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Д.,
К.В.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 8.11.2011г., в законна сила от 9.11.2011г.
А.А.Д.
Подс. А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2011 г. село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия К.К., отнел чужда движима вещ – трифазен електромотор на стойност 700.00 лева от владението на В.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК.  На подс. А.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 136/2011 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от одобряване на настоящото споразумение.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени  Подсъдимите А.А.Д. и К.В.К., двамата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 78.92 (седемдесет и осем лева и деветдесет и две стот.).  
К.В.К.
Подс. К.В.К., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2011 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия А.А.Д., отнел чужда движима вещ – трифазен електромотор стойност 700.00 лева от владението на В.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят не е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд възстановил равностойността на открадната вещ, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. К.В.К., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., за извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от шест месеца.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени  Подсъдимите А.А.Д. и К.В.К., двамата с посочени данни, се задължават солидарно да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 78.92 (седемдесет и осем лева и деветдесет и две стот.).  

216

НОХД No 188/2011

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.А.Д.,
М.К.Л.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 15.11.2011г., в законна сила от 15.12.2011г.
И.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ***********, за ВИНОВЕН в това, че на 16/17.01.2011 г. в село Градец, община Котел в съучастие с подс. М.Л. като извършител противозаконно повредил чужда движима вещ - електроразпределителна мрежа, с което причинил на „ЕВН България Електроразпределение” АД щети на стойност 835.44 лева, поради което и на основание чл.216, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от десет месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от десет месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите И.А.Д., ЕГН **********,***, и М.К.Л., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление на дейността в град Пловдив, ул. Христо Данов, № 37, сумата 835.44 (осемстотин тридесет и пет лева и четиридесет и четири стот.), представляваща обезщетение за приченени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 17.01.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите И.А.Д., ЕГН **********,***, и М.К.Л., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 144.87 (сто четиридесет и четири лева и осемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
М.К.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.Л., български гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16/17.01.2011 г. в село Градец, община Котел в съучастие с подс. И.Д. като извършител противозаконно повредил чужда движима вещ - електроразпределителна мрежа, с което причинил на „ЕВН България Електроразпределение” АД щети на стойност 835.44 лева, поради което и на основание чл.216, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК му наказание наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на пос. М.К.Л., с посочени данни, по настоящата присъди и по присъдата по НОХД № 48/2010 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от една година, задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по присъдата по НОХД № 48/2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите И.А.Д., ЕГН **********,***, и М.К.Л., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление на дейността в град Пловдив, ул. Христо Данов, № 37, сумата 835.44 (осемстотин тридесет и пет лева и четиридесет и четири стот.), представляваща обезщетение за приченени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 17.01.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите И.А.Д., ЕГН **********,***, и М.К.Л., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 144.87 (сто четиридесет и четири лева и осемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 15.12.2011г.
МОТИВИ към присъда № 29 / 15.11.2011 г. по НОХД № 188 / 2011 г. по описа на Районен съд Котел    Срещу подсъдимия И.А.Д. е повдигнато обвинение затова, че на 16/17.01.2011 г. в село Градец, Сливенска област в съучастие като извършител с М.К.Л. противозаконно повредил чужда движима вещ - електроразпределителна мрежа, с което причинил на „ЕВН България Електроразпределение България” АД материални щети на стойност 835.44 лева, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпният състав на чл.216, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК.  Срещу подсъдимия М.К.Л. е повдигнато обвинение затова, че на 16/17.01.2011 г. в село Градец, Сливенска област в съучастие като извършител с И.А.Д. противозаконно повредил чужда движима вещ - електроразпределителна мрежа, с което причинил на „ЕВН България Електроразпределение България” АД материални щети на стойност 835.44 лева, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпният състав на чл.216, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК.  На основание чл.84 от НПК съдът е конституирал ощетеното юридическо лице „ЕВН България Електроразпределение България” АД като граждански ищец в производството, след като е приел за съвместно разглеждане предявения при условията на пасивна солидарност граждански иск срещу двамата подсъдими за сумата 825.44 лева, представляваща обезщетение за причинените от престъплението имуществени щети.  В открито съдебно заседание на 15.11.2011 г. съдът изслуша двамата подсъдими по реда на чл.370, ал.2 от НПК, след което на основание чл.372, ал.4 вр. чл.371, т.2 от НПК постанови направеното от всеки от тях самопризнание да се ползва при постановяване на присъдата, без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, след като съдът прецени, че самопризнанието се подкрепя от събраните на досъдебното производство доказателства.  В съдебно заседание, след приключване на съдебното следствие, представителят на РП Котел поддържа обвинението така, както е повдигнато. Моли и на двамата подсъдими съда да наложи наказание лишаване от свобода, изтърпяването на което да се отложи за определен изпитателен срок. Счита гражданския иск за основателен и моли съда да го уважи  Гражданският ищец не изпраща свой представител в съдебно заседание.  Защитникът на подсъдимите – адв. Х. *** - моли съда да постанови осъдителна присъда, след което да приложи разпоредбата на чл.58а от НК при определяне на наказанието. Счита, че по отношение и на двамата подсъдими за налице условията на чл.55 от НК предвиденото наказанието лишаване от свобода да бъде заменено с пробация, изразяваща се в двете задължителни пробационни мерки. Алтернативно моли, в случай че наказанието не бъде определено при условията на чл.55 от НК, наказанието лишаване от свобода да се определи към минимума и да се намали с 1/3, изтърпяването на което да се отложи за тригодишен изпитателен срок. Счита гражданския иск за основателен и моли съда да го уважи.  Подсъдимите изразяват съжаление за извършеното и предоставя на съда да определи наказанието по справедливост.   Съдът, след като обсъди се съобрази с разпоредбите на гл. ХХVІІ от НПК, прецени направеното от подсъдимите самопризнание в съвкупност със събраните на досъдебното производство доказателства, намира за установено следното:  Подсъдимият И.А.Д. е български гражданин, безработен, без образование-неграмотен, неосъждан, съжителства на съпружески начала. Подсъдимият М.К.Л. е български гражданин, безработен, без образование-неграмотен, осъждан, неженен.  Двамата подсъдими живеят постоянно в село Градец, община Котел и се познават добре. През нощта на 16 срещу 17.01.2011 г. решили да отидат да си отрежат кабел, който минавал в метална тръба под каменния мост в центъра на селото. Подсъдимите знаели, че масово в района на селото се изравя от земята телефонен кабел, затова те си помислили, че кабелът под моста също е телефонен. Подс. Л. с ножовката, която предварително бил подготвил, започнал да реже кабела, а подс. Д. наблюдавал наоколо да не ги види и разпознае някой. Впоследствие двамата се разменили. Подс. Д. продължил да реже, срязал кабела, който не бил телефонен, а електрозахранващ, получило се късо съединение и се образувала електроволтова дъга. Подс. Д. бил изхвърлен настрана от напрежението, а ножовката се заварила за тръбата, през която минавал срязаният кабел. Подс. Д. не получил наранявания. Подсъдимите се изплашили и веднага бегом се прибрали в домовете си. От справката от „ЕВН България Електроразпределение България” АД и от техническата експертиза се установява, че повреденият кабел е действащ със средно напрежение, тип САХЕхТ 3х1х50 мм., и е служел за захранване на село Градец с електричество. Според експертното заключение, стойността на причинената щета е 835.44 лева.  Горната фактическа обстановка съдът установи, след като анализира самопризнанията на подсъдимия, обсъдени в съвкупност със събрания на досъдебното производство доказателства.  При така установеното от фактическа страна съдът стигна до правния извод, че всеки от подсъдимите е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.216, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК затова, че на 16/17.01.2011 г. в село Градец, Сливенска област в съучастие помежду си като извършители противозаконно повредили чужда движима вещ - електроразпределителна мрежа, с което причинили на „ЕВН България Електроразпределение България” АД щети на стойност 835.44 лева.  Налице са всички съставомерни признаци както от обективната, така и от субективната страна от фактическия състав на престъплението. Установено както времето на извършване, така и мястото на извършването. Не се спори, че електроразпределителната мрежа е била повредена от подсъдимите, които са прерязали кабел, по който минава средно напрежение. Повредената мрежа е собственост на „ЕВН България Електроразпределение България” АД. Деянието е извършено от двамата подсъдими в съучастие под форма на съизвършителство. Двамата подсъдими са извършили престъплението на пряк умисъл - съзнавали са общественоопасния характер на деянието, предвиждали са и са искали настъпване на общественоопасните му последици.  При провеждане на съкратено следствие за съда съществува задължение да определи наказанието лишаване от свобода по правилата на чл.58а от НК - след като определи наказанието по реда на чл.54 от НК, да намали неговия размер с 1/3. Преди това обаче съдът има задължение да прецени дали не са налице предпоставките на чл.55 от НК и ако наказанието, определено при условията на чл.55 от НК, е по - благоприятно от наказанието, определено по реда на чл.58а от НК, да го определи по реда на чл.55 от НК. В случая съдът прецени, че са налице многобройно смекчаващи отговорността обстоятелства, при наличието на които и най - лекото предвидено от закона наказание от три месеца лишаване от свобода се явява несъразмерно тежко както с оглед обществената опасност на извършителите, така и с оглед обществената опасност на извършеното деяние. И двамата подсъдими са неграмотни и с изключително занижен социален статус, живеят на прага на оцеляването и се препитават от инцидентни доходи. Подс. Д. има семейство с четири деца, които трябва да изхранва. И двамата подсъдими са решили да отрежат кабел, който да продадат за скрап, разбирайки от техни съселяни, че кабелът е безстопанствен и всеки, който иска, може да си вземе. И двамата подсъдими още на досъдебното производство са направили пълни самопризнания, което обстоятелство също се отчита в тяхна полза (т.7 от ТР № 1 от 2009 г.). Всичко изложено мотивира съда да приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК и тъй като предвиденото наказание лишаване от свобода

217

НОХД No 189/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.К.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 25.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
Д.К.Х.
Д.К.Х., бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, осъждан, не работи, живущ ***, ЕГН **********.Обвиняемият Д.К.Х., с посочени данни, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2011 година в гр.Котел, в условията на продължавано престъпление, изкупувал и извършил търговска дейност с отпадъци от цветни метали 157 килограма, на обща стойност 439.50 лева, без да притежава лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, който се изисква по нормативен акт, като нарушил чл. 54, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците - „Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства, се извършва от български и чуждестранни юридически и физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощен от него Заместник-министър”, и чл. 2, ал.1 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - „Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз, издаден по реда на Глава пета, Раздел 111 от ЗУО” - престъпление по чл. 234б, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.    На обвиняемия Д.К.Х., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 234б, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА.  От престъплението не са причинени съставомерни щети.  ИЗЗЕМВА на основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, в полза на държавата следните веществени, намиращи се на съхранение в РУ Полиция Котел, а именно: 3 бр. найлонови пликове с нагънати елементи от червен метал с тегло 10.495 кг; 1 бр. полиетиленова чанта с обгорен многожилен кабел, като част от кабела е с хартиена изолация с тегло 13.075 кг; 3 бр. полиетиленови чували с оловна изолация от проводници с тегло 133.465 кг; 1 бр. електронна везна, марка BALKAN.BG.  ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.Х., с посочени данни, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 45.00 (четиридесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.  

218

НОХД No 194/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Р.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 8.12.2011г., в законна сила от 9.12.2011г.
М.Р.М.
Подс. М.Р.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес *** Димитриев, 18, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21/22.07.2011 г. в град Котел, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 35.00 лева от владението на Я.А. А
. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „а”от НК.  На подс. М.Р.М., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес *** Димитриев, 18, ЕГН **********. за извършеното престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „а”от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  Подсъдимия М.Р.М., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 168.00 (сто шестдесет и осем) лева.  

219

НОХД No 196/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.Б.,
Т.Д.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 28.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 196 / 2011 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел, на двамата обвиняемите, техните защитници и на Църковното настоятелство на храм „Свети Петър и Павел” в град Котел.  

220

ЧНД No 200/2011

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 24.11.2011г., в законна сила от 8.12.2011г.
Съдът след като съобрази, че Д.Д. е постъпил доброволно на лечение в Отделението по психиатрия при МБАЛ"Д-р Иван Селимински" в град Сливен, с което отпада необходимостта от настаняването му на лечение по съдебен ред ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 200 / 2011 на РС Котел. Определението може да се обжалва пред ОС Сливен в 7-дневен срок от съобщаването му на РП Котел и на Д.Д..

221

НОХД No 201/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Н.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 3.11.2011г., в законна сила от 4.11.2011г.
К.Н.Б.
Обвиняемият К.Н.Б., роден на *** г. в гр. Омуртаг, със средно образование, работи като представляващ ЕТ „К.Б.”, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 14.09.2011 г. в гр. Котел държи акцизни стоки без бандерол, а именно 70 бр. кутии цигари марка «BestMan» на обща стойност 525.00 лв, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешният пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове съгласно, който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК.  На обвиняемият К.Н.Б. за извършеното престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Кумулативно предвидените наказания глоба до 10- кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки и "лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК" съгласно чл. 234, ал. 1 от НК не следва да бъде налагано, с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал.3 от НК.  Вещестените доказателства- 70 бр. кутии цигари марка „ Best Man” на основание чл. 234, ал. 3 от НК се отнемат в полза на държавата.  ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП Котел и защитника на обвиняемия Б., адвокат И. В
., споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

222

ЧНД No 202/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Д.Д.И.,
К.С.К.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.11.2011г., в законна сила от 12.11.2011г.
Оставя без уважение
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
Мотиви от 8.11.2011г.

223

ЧНД No 203/2011

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

К.С.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 4.11.2011г., в законна сила от 4.11.2011г.
ОБЕДИНЯВАМ за общо разглеждане ЧНД № 202/2011 г. и ЧНД № 2ОЗ/211 г., двете на РС Котел, като производството продължава да се движи под номера на по - рано образуваното дело - ЧНД № 202/2011 г.
Мотиви от 4.11.2011г.

224

ЧНД No 209/2011

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.П.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК общо наказание на Р.П.Г., българска гражданка, родена на ***г***, неграмотна, безработна, живее на съпружески начала, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по присъдите по НОХД № 176/2010 г. и НОХД № 119/ 2011 г., двете на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от 13.10.2011 г., като на основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от наказанието пробация наказанието лишаване от свобода, като един ден лишаване се зачита за два дни пробация.  ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към определената съвкупност наказание глоба в размер на 200.00 лева, наложено по НОХД № 164/2011 г. на РС Котел. към което на основание чл. 23, ал. 3 присъединява изцяло наказанието глоба наложено по НОХД № 164/ 2011г. на РС Котел.  
Р.П.Г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК общо наказание на Р.П.Г., българска гражданка, родена на ***г***, неграмотна, безработна, живее на съпружески начала, осъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по присъдите по НОХД № 176/2010 г. и НОХД № 119/ 2011 г., двете на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от 13.10.2011 г., като на основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от наказанието пробация наказанието лишаване от свобода, като един ден лишаване се зачита за два дни пробация.  ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към определената съвкупност наказание глоба в размер на 200.00 лева, наложено по НОХД № 164/2011 г. на РС Котел. към което на основание чл. 23, ал. 3 присъединява изцяло наказанието глоба наложено по НОХД № 164/ 2011г. на РС Котел.  
Мотиви от 13.12.2011г.

225

ЧНД No 212/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
Разпитът проведен.

226

ЧНД No 213/2011

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
Разпитът проведен.

227

НОХД No 224/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.В.Ч.,
Г.Й.И.,
И.С.С.,
И.М.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.2 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждането на НОХД № 224 по опса на РС Котел за 2011 г.ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 224 / 2011 на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43 т.3 от НПС НОХД № 224 по описа на РС Котел за 2011 г. на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. Определението е окончателно.

228

ЧНД No 239/2011

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
К.С.У.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 27.12.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.
Оставя без уважениеОТМЕНЯ постановление от 12.12.2011 г. на РП Котел за спиране на досъдебно производство № 345 / 2011 г. на РУ Полиция Котел до издирване на извършителя на престъплението по чл.129 от НК.   ВРЪЩА делото на РП Котел за извършване на описаните в обстоятелствената част на настоящото определение процесуални - следствени действия.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.