Районен съд - Котел
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 18.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 422/2013 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН П.Ж.Т. В.Ж.Т.,
С.Ж.Т.,
Д.Ж.Т.,
Д.Ж.М.,
ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 9.2.2018г.
В законна сила на 10.3.2018г.
2 Гражданско дело No 78/2015 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД Я.А.А.,
В.Я.А.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Гражданско дело № 471/2017
Решение №197 от 24.11.2017г. постановено по в.гр.д. №471/2017г. по описа на ОС Сливен.ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно Решение №23/21.07.2017г. постановено по гр.д. №78/2015г. на Котелски районен съд в обжалваната част. На осн. чл. 115, ал.2 от ЗС, УКАЗВА на „Евролийз ауто“ ЕАД, гр.София, че в шестмесечен срок от влизане на решението в сила, същото следва да бъде вписано в книгите по вписванията. Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните, при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.
В законна сила на 17.1.2018г.
3 Гражданско дело No 139/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.В.И.,
В.В.С.
Г.С.К.,
В.Д.К.,
С.Д.С.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 7.2.2018г.
В законна сила на 15.2.2018г.
4 Гражданско дело No 338/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.В.М.,
П.С.М.,
З.В.М.,
М.А.М.
С.В.К.,
И.И.И.,
Ж.И.Т.,
Т.Г.С.,
Г.Ж.Ж.,
Д.Ж.М.,
Ж.Й.И.,
В.Р.Д.,
Р.Д.Д.,
Д.Д.Д.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 2.10.2017г.
В законна сила на 19.1.2018г.
5 Гражданско дело No 158/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.К. ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 21.2.2018
Гражданско дело № 58/2018
Решение № 30/ 21.02.2018г. по в.гр.д. № 58/2018г. по описа на ОС Сливен ОТМЕНЯ изцяло първоинстанционно решение № 34/06.11.2017 г. по гр.д. № 158/2016 г. на КРС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.К., с ЕГН **********,***, съд.а. адв. М.Г.,***, против ОБЩИНА КОТЕЛ, положителен установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК вр.чл. 79 ал. 1 от ЗС за признаване за установено между страните, че Г.К. е собственик на основание давностно владение на поземлен имот с идентификатор № 87031.502.848 по КККР на с. Ябланово, одобрени със заповед РД-18-8/28.03.2007г., изм. със заповед КД-14-20-106/14.03.2009г. на началника на СГКК-Сливен, с площ от 1259 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, без стар идентификатор, с номер по предходен план – 848, при граници: ПИ с идент.№№ 87031.502.1065, 87031.64.805, 87031.59.2, 87031.502.2235, 87031.502.2234, 87031.502.2233, 87031.502.2232, 87031.502.2264 и 87031.502.567, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Г.К. *** направените разноски за първоинстанционното производство в размер на 900 лв. и за въззивното производство в размер на 25 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.
В законна сила на 17.5.2018г.
6 Гражданско дело No 185/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.Е.К.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2018
Гражданско дело № 430/2017
Решение № 2 от 12.02.2018г. постановено по адм. дело № 430/2017г. на Административен съд Сливен.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 13.10.2017г. постановено по гр.д. № 185/ 2016г- по описа на РС Котел. ОСЪЖДА Областна Дирекция " Земеделие" гр. Сливен да заплати на М.Е.К., ЕГН ********** *** сумата от 400лв. направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2018г.
7 Гражданско дело No 316/2016 Облигационни искове между съсобственици Й.Н.Д.,
С.М.Д.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ САКАР Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.3.2018г.
В законна сила на 17.4.2018г.
8 Гражданско дело No 389/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Х.К. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 22.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2018
Гражданско дело № 166/2018
Решение № 66/ 13.04.2018г. постановено по в. гр.д. № 166/ 2018г.- на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА изцяло първоинстанционно Решение №46/22.12.2017г., постановено по гр.д.№389/2016г. на Котелски районен съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 23.5.2018г.
9 Гражданско дело No 76/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Д.К.,
Г.С.К.
К.В.И.,
В.В.С.,
С.Д.С.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 7.2.2018г.
В законна сила на 2.3.2018г.
10 Гражданско дело No 83/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.Е.К.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Гражданско дело № 429/2017
Решение № 3 / 20.02.2018г. постановено по адм дело № 429/2017г. на Адм. съд Сливен ОСТАВЯ ВИ СИЛА решение № 26 от 13.10.2017г. постановено по административно дело № 83/ 2017г- по описа на Районен съд Котел ОСЪЖДА Областна Дирекция "Земеделие" град Сливен, да заплати на М.Е.К. ЕГН ********** с адрес ***, сумата 400лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.2.2018г.
11 Гражданско дело No 117/2017 Делба И.Д.В. Р.Н.П.,
Е.С.П.,
Ю.С.П.,
Л.Д.П.,
А.Д.Д.,
В.Д.П.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.2.2018г.
В законна сила на 22.3.2018г.
12 Гражданско дело No 122/2017 Делба М.В.З.,
Н.З.З.
Й.Д.Х.,
Д.Д.Х.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 19.6.2018г.
В законна сила на 27.6.2018г.
13 Гражданско дело No 202/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Г.П. В.Н.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 24.1.2018г.
В законна сила на 21.2.2018г.
14 Гражданско дело No 254/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ф.Ш.К. СУ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 2.2.2018
Гражданско дело № 23/2018
Решение № 18 / 02.02.2018г. постановено по в.гр.д. № 23/ 2018г. по описа на ОС Сливен. ОТМЕНЯ решение № 35/06.11.2017г. по гр.д. № 254/2017г. на Районен съд – Котел изцяло като вместо това постановява: ПРИЗНАВА уволнението за незаконно и ОТМЕНЯ заповед № 07-2019/29.06.2017 г. на директора на средно училище „Георги С.Раковски“, с която на ищцата е прекратено трудовото правоотношение на Ф.Ш.К. ЕГН ********** *** на основание на чл.325 ал.1 т. 3 от КТ като неправилна и незаконосъобразна. ВЪЗСТАНОВЯВА Ф.Ш.К. ЕГН ********** *** на заеманата преди уволнението длъжност „педагогически съветник“ в Средно училище „Георги Стойков Раковски“ гр. Котел, ЕИК 000582586 ОСЪЖДА Средно училище „Георги Стойков Раковски“ гр. Котел, ЕИК 000582586 да заплати на Ф.Ш.К. ЕГН ********** *** сумата от 3960 / три хиляди деветстотин и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение на основание на чл.225 ал.1 от КТ за времето, през което е останала без работа, след прекратяване на трудовото й правоотношение с ответника в размер на 6 месечни брутни работни заплати, ведно със законната лихва от датата на завеждане на делото до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Средно училище „Георги Стойков Раковски“ гр. Котел, ЕИК 000582586 да заплати на Ф.Ш.К. ЕГН ********** *** сумата от 810 /осемстотин и десет/ лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за двете инстанции.. Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.
В законна сила на 6.3.2018г.
15 Гражданско дело No 256/2017 Искове по СК - издръжка, изменение С.Х.К.,
А.Х.К.
Х.А.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2018
Гражданско дело № 84/2018
Решение № 34/ 22.02.2018г.по в. гр.д. № 84/ 2018г. на ОС Сливен.ПОТВЪРЖДАВА решение № 37/28.11.2017г. по гр.д. № 256/2017г. на Районен съд – Котел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2018г.
16 Гражданско дело No 285/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.Й.Г. С.Д.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 19.12.2017г.
В законна сила на 18.1.2018г.
17 Гражданско дело No 303/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.В.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 12.2.2018г.
В законна сила на 20.3.2018г.
18 Гражданско дело No 363/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА А.Я.Я. С.Г. ГРУП ООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.1.2018
Гражданско дело № 15/2018
Определение № 23/ 11.01.2018г. по в. ч. гр.д. № 15 / 2018г. по описа на ОС Сливен.ПОТВЪРЖДАВА Определение №143 от 27.10.2017г., постановено по гр.д.№363/2017г. по описа на Котелски районен съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.
В законна сила на 3.2.2018г.
19 Гражданско дело No 371/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Н.Н.Н. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 21.6.2018
Гражданско дело № 268/2018
Решение № 104/ 21.06.2018г. по в. гр.д. № 268/2018г.ОТМЕНЯ изцяло решение № 29/05.04.2018г. по гр.д. № 371/2017г. на РС – Котел, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че Н.Н.Н. ЕГН ********** *** дължи на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к. „Малинова Долина“, ул. „Рачо Петков – Казанджията“ № 4-6, ЕИК 131001375 по иск с правно основание чл. 422 ал.1, във вр. с чл. 415 ал.1 от ГПК за установяване на парично задължение удостоверено в заповед за изпълнение №156/21.06.2017 г., издадена по ч.гр. д. № 208/2017 г. по описа на РС Котел сумата от 575.44 лв. /петстотин седемдесет и пет лева и 44 ст/, представляваща просрочена главница по договор за издаване на кредитна карта, сключен на 2.06.2006 г. между „Юробанк България“ АД /с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“АД и допълнително споразумение от 19.09.2011 г. , ведно със законната лихва считано от подаване на заявлението до окончателното изпълнение на задължението. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен в останалата част предявеният иск за признаване на установено, че Н.Н.Н. ЕГН ********** *** дължи на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к. „Малинова Долина“, ул. „Рачо Петков – Казанджията“ № 4-6, ЕИК 131001375 по иск с правно основание чл. 422 ал.1, във вр. с чл. 415 ал.1 от ГПК за установяване на парично задължение удостоверено в заповед за изпълнение №156/21.06.2017 г., издадена по ч.гр. д. № 208/2017 г. по описа на РС Котел сумата от 270 лв., представляваща просрочена главница по договор за издаване на кредитна карта, сключен на 2.06.2006 г. между „Юробанк България“ АД /с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“АД и допълнително споразумение от 19.09.2011 г. , ведно със законната лихва считано от подаване на заявлението до окончателното изпълнение на задължението поради погасяването му чрез плащане. ОСЪЖДА Н.Н.Н. ЕГН ********** *** да заплати на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к. „Малинова Долина“, ул. „Рачо Петков – Казанджията“ № 4-6, ЕИК 131001375 сумата от 255 /двеста петдесет и пет/ лева, представляваща направените разноски пред двете инстанции и разноски в заповедното производство
В законна сила на 21.6.2018г.
20 Гражданско дело No 379/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ О.Х.М.,
Г.Х.И.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 3.4.2018г.
В законна сила на 9.5.2018г.
21 Гражданско дело No 379/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ О.Х.М.,
Г.Х.И.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 18.5.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
22 Гражданско дело No 424/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.Х.Т. В.А.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.11.2017г.
В законна сила на 6.1.2018г.
23 Гражданско дело No 475/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ ЕТ"Л.К.- Т.С." Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 12.2.2018г.
В законна сила на 9.3.2018г.
24 Гражданско дело No 499/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.А.Д. М.А.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.2.2018г.
В законна сила на 6.2.2018г.
25 Гражданско дело No 510/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Г.Ч. Н.Й.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 29.1.2018г.
В законна сила на 20.2.2018г.
26 Гражданско дело No 511/2017 Делба Г.Д.Д. Г.Г.Е. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 27.6.2018г.
В законна сила на 5.7.2018г.
27 Гражданско дело No 511/2017 Делба Г.Д.Д. Г.Г.Е. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.1.2018г.
В законна сила на 24.2.2018г.
28 Гражданско дело No 516/2017 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.Х.М.,
Х.Х.С.,
А.Х.М.
Е.Х.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.5.2018г.
В законна сила на 21.6.2018г.
29 Гражданско дело No 517/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.М.В. М.А.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 9.2.2018г.
В законна сила на 2.3.2018г.
30 Гражданско дело No 523/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.Х. Ц.И.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.12.2017г.
В законна сила на 3.1.2018г.
31 Гражданско дело No 525/2017 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.12.2017г.
В законна сила на 12.1.2018г.
32 Гражданско дело No 551/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.А.Х. М.Д.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.12.2017г.
В законна сила на 12.1.2018г.
33 Гражданско дело No 555/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.М.М. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 16.3.2018г.
В законна сила на 5.4.2018г.
34 Гражданско дело No 563/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
35 Гражданско дело No 579/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.1.2018г.
В законна сила на 7.2.2018г.
36 Гражданско дело No 580/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.1.2018г.
В законна сила на 7.2.2018г.
37 Гражданско дело No 581/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ш.А.К.,
Х.Б.К.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 9.2.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
38 Гражданско дело No 583/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Х.М.,
Ю.Х.М.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 29.1.2018г.
В законна сила на 29.1.2018г.
39 Гражданско дело No 7/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.С.С. Р.Ф.И. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 9.1.2018г.
В законна сила на 6.2.2018г.
40 ЧГД No 35/2018 Приемане и отказ от наследство АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Г.К.,
П.К.К.,
С.С.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 31.5.2018г.
В законна сила на 23.6.2018г.
41 Гражданско дело No 37/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.Т.Р. Н.С.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 7.2.2018г.
В законна сила на 1.3.2018г.
42 Гражданско дело No 38/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.М.К.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 12.2.2018г.
В законна сила на 3.3.2018г.
43 Гражданско дело No 41/2018 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ А.С.Х.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 27.2.2018г.
В законна сила на 23.3.2018г.
44 Гражданско дело No 42/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Х.Д.,
С.Й.Д.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 9.2.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
45 ЧГД No 43/2018 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. А.А.А.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.1.2018г.
В законна сила на 23.1.2018г.
46 Гражданско дело No 48/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Н.Б.,
В.Т.Б.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.2.2018г.
В законна сила на 12.2.2018г.
47 Гражданско дело No 60/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 28.2.2018г.
В законна сила на 15.6.2018г.
48 Гражданско дело No 83/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.С.С. ДОБАЛКАНА ЕООД Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 19.4.2018г.
В законна сила на 15.5.2018г.
49 Гражданско дело No 84/2018 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Ш.З.М.,
ОБЩИНА КОТЕЛ
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.3.2018г.
В законна сила на 31.3.2018г.
50 Гражданско дело No 85/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Х.Ч.,
Ю.А.Ч.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 19.3.2018г.
В законна сила на 31.3.2018г.
51 Гражданско дело No 87/2018 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 19.3.2018г.
В законна сила на 17.4.2018г.
52 Гражданско дело No 89/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.С.,
Т.К.С.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 19.3.2018г.
В законна сила на 19.3.2018г.
53 Гражданско дело No 89/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.С.,
Т.К.С.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 27.3.2018г.
В законна сила на 17.4.2018г.
54 Гражданско дело No 96/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД А.С.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.4.2018г.
В законна сила на 16.5.2018г.
55 Гражданско дело No 116/2018 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.Д.М.,
В.Б.И.,
И.Б.И.
И.Д.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 7.6.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
56 Гражданско дело No 117/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД М.Г.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 16.4.2018г.
В законна сила на 9.5.2018г.
57 ЧГД No 122/2018 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО М.И.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 29.3.2018г.
В законна сила на 29.3.2018г.
58 Гражданско дело No 161/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.4.2018г.
В законна сила на 17.5.2018г.
59 Гражданско дело No 162/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 25.5.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
60 Гражданско дело No 163/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.4.2018г.
В законна сила на 17.5.2018г.
61 Гражданско дело No 164/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.4.2018г.
В законна сила на 17.5.2018г.
62 Гражданско дело No 165/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ Р.К.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 25.5.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
63 Гражданско дело No 166/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ Р.К.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 25.5.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
64 Гражданско дело No 167/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.4.2018г.
В законна сила на 17.5.2018г.
65 Гражданско дело No 168/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.4.2018г.
В законна сила на 17.5.2018г.
66 Гражданско дело No 183/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Х.Д. А.М.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 15.6.2018г.
В законна сила на 4.7.2018г.
67 Гражданско дело No 185/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.Л.,
Д.Г.Л.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 31.5.2018г.
В законна сила на 31.5.2018г.
68 Гражданско дело No 221/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.С.С.,
И.Р.И.
Р.Ф.И.,
Ф.И.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 25.6.2018г.
В законна сила на 14.7.2018г.
69 Гражданско дело No 241/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.П.,
М.Р.П.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 26.6.2018г.
В законна сила на 26.6.2018г.
70 Гражданско дело No 272/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.Щ.К. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 11.6.2018г.
В законна сила на 26.6.2018г.
71 ЧГД No 291/2018 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. А.Б.Б.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.6.2018г.
В законна сила на 15.6.2018г.
72 Гражданско дело No 294/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Я.П. И.К.И. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 22.6.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
73 ЧГД No 306/2018 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. А.Г.Г.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 4.7.2018г.
В законна сила на 4.7.2018г.