Районен съд - Котел
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 422/2013 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН П.Ж.Т. В.Ж.Т.,
С.Ж.Т.,
Д.Ж.Т.,
Д.Ж.М.,
ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.1.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Други от 1.7.2016
Гражданско дело № 179/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 20.3.2017
Гражданско дело № 4155/2016
В законна сила на 20.3.2017г.
2 Гражданско дело No 37/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Й.Н. Д.П.Д.,
М.П.Д.,
В.Г.Б.,
Р.Й.А.,
Ж.И.Н.,
В.П.Н.,
Ж.П.Н.,
С.В.Я.,
П.С.Н.,
Т.И.М.,
Р.И.П.,
М.И.Н.,
П.Ц.Н.,
С.Ц.Н.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 22.12.2016г.
В законна сила на 10.2.2017г.
3 Гражданско дело No 85/2014 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.П.В.,
В.Д.М.
Ц.Т.Х.,
П.Т.Й.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 19.12.2016
Гражданско дело № 483/2016
Решение № 197/19.12.2016г. по в- гр.д. І 483/2016г на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА Решение № 39/30.06.2016г. по гр.д. № 85/2014 г. на Котелския районен съд като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Ц.Т.Х. ЕГН ********** и П.Т.Й. ЕГН **********,***, ж.с. „Западен парк“, ул.“Суходолска“ № 2, бл.№ 117 вх.Б ап.24 да заплатят на М.П.В. ЕГН **********,*** и В.Д.М. ЕГН ********** *** деловодни разноски за въззивна инстанция в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението от 9.10.2017
Гражданско дело № 1206/2017
Определение №694/09.10.2017г. по гр.д. №1206/2017г.НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 197/19.12.2016г. по гр.д. № 483/ 2016г. на Окръжен съд Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2017г.
4 Гражданско дело No 228/2014 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИТА-КОТЕЛ- ООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 3.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2017
Гражданско дело № 96/2017
решение № 43/ 10.03.2017г. по в. гр.д. № 96/ 2017г- на ОС СливенОТМЕНЯ решение № 58/03.11.2016г. по гр.д. № 228/2014г. на РС – Котел В ЧАСТТА, с която е отхвърлен до пълният претендиран размер предявеният на основание на чл.79 от ЗЗД иск от "Дита-Котел" ООД, ЕИК 200185017, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Проф. Павлов 21 против „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ ЕООД седалище и адрес на управление град Котел, ул. Изворска № 85, ЕИК 119527829, за заплащане на сумата 270 лева, представляващи неизплатена част от възнаграждение по договор за поръчка, наименован договор за техническо обслужване, сключен на 04.01.2013 г., за периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г като вместо това постановява: ОСЪЖДА „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ ЕООД седалище и адрес на управление град Котел, ул. Изворска № 85, ЕИК 119527829 да заплати на "Дита-Котел" ООД, ЕИК 200185017, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Проф. Павлов 21 и сумата от 60 лева, представляваща неизплатена част от възнаграждение по договор за техническо обслужване, сключен на 04.01.2013 г., за периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г заедно със законната лихва, считано от 23.10.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОТМЕНЯ решение № 58/03.11.2016г. по гр.д. № 228/2014г. на РС – Котел в частта, с която е отхвърлен иска с правно основание чл. 79, ал.1 вр. чл. 280 вр. чл. 286 от ЗЗД, предявен от "Дита-Котел" ООД, ЕИК 200185017, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Проф. Павлов 21, против "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Котел" ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Изворска № 85, ЕИК 119527829, за сумата 453.22 лева, представляваща обезщетение за неспазено предизвестие в размер на неплатено възнаграждение по договор за поръчка, наименован договор за техническо обслужване, сключен на 04.01.2013 г., за периода от 01.09.2014 г. до 10.10.2014 г., заедно със законната лихва, считано от 23.10.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението като вместо това постановява: ОСЪЖДА „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ ЕООД седалище и адрес на управление град Котел, ул. Изворска № 85, ЕИК 119527829 да заплати на "Дита-Котел" ООД, ЕИК 200185017, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Проф. Павлов 21 сумата 453.22 лева, представляваща обезщетение за неспазено
В законна сила на 10.3.2017г.
5 Гражданско дело No 228/2014 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИТА-КОТЕЛ- ООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 4.1.2017г.
В законна сила на 10.3.2017г.
6 Гражданско дело No 28/2015 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Й.И. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.7.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 6.10.2016
Гражданско дело № 318/2016
С решение №254/22.10.2015г. по ВГД477/2015 год. на ОС Сливен. ПОТВЪРЖДАВА решение №53/21.07.2015г. по гр. д. №28/2015г. на РС Котел. ПОТВЪРЖДАВА решение № 53/21.07.2015 г. по гр.д. № 28/2015 г. на Районен съд - Котел. ОСЪЖДА Исторически музей - Котел БУЛСТАТ 119655437 гр. Котел пл. „Възраждане” 3 да заплати на С.Й.И. ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването. С Решение №160/06.10.2016г. по ВГД 318/2016г. на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА решение № 53/21.07.2015г. по гр.д. № 28/2015 г. на Котелския районен съд в обжалваните части за отмяна като незаконна на основание чл. 334 ал. 1 т. 1 от КТ на заповед№ РД-13-04/16.12.2014 год. на Директора на „Исторически музей - Котел, с която на С.Й.И., ЕГН ********** *** е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“. За възстановяване на основание чл. 344 ал. 1 т.1 от КТ на С.Й.И. на длъжността „Уредник“ в структурата на Историческия музей с място на работа „Кьорпеева къща“ гр. Котел, която е заемал до момента на уволнението. За осъждане на основание чл. 344 ал. 1 т. 3 от КТ на Исторически музей - Котел за заплащане на С.Й.И. на сумата от 305,73 лв., представляваща обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконно уволнение за периода от 17.12.2014 год. до 05.01.2015 год., както и сумата от 1,80 лв., представляваща обезщетение за времето от 05.01.2015 год. до 17.01.2015 год., през което И. е работил на по-ниско платена работа, ведно със законната лихва. За осъждане на Исторически музей - Котел да заплати на И. деловодни разноски в размер на 350 лв. - адвокатски хонорар, както и 150 лв. по сметка на бюджета на съдебната власт - разноски за вещо лице като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Исторически музей - Котел да заплати на С.Й.И., ЕГН ********** *** деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в общ размер на 900.00 /деветстотин / лв., от които 600.00 /шестотин/ лв. за въззивни инстанции и 300,00 /триста/ лв. за касационна инстанция. ОСЪЖДА Исторически музей - Котел на основание чл. 78 ал. 6 от ГПК да заплати в полза на бюджета на СВ по сметка на ОС СЛ..........................

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане от 13.7.2017
Гражданско дело № 67/2016
С Решение по гр. д. №67/2016г. на ВКС. ОБЕЗСИЛВА въззивно решение №254/22.10.2015г. постановено от Сливенския окръжен съд по гр.д. № 477/2015 г. в частта по иска с правно осн. чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, за разликата над 307,63 лв. (305,73 + 1,90) до 720 лв., на осн. чл. 270, ал. 3 ГПК ОТМЕНЯ въззивно решение № 254/22.10.2015г. постановено от Сливенския окръжен съд по гр.д. № 477/2015 г. в частта по иска за отмяна на дисциплинарно уволнение, за възстановяване на работа и за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 305,73 лв. и по чл. 225, ал. 2 КТ в размер на 1,90 лв., ведно с лихва върху главниците, считано от 16.02.2015 г. до окончателното издължаване, както и съдебноделоводните разноски и ВРЪЩА в тази част делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. С Опредеделение №724/26.06.2017г. по гр. д. №157/2017г. на ВКС НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 160 от 06.10.2016 г. по в.гр.д. № 318/2016 г. на Окръжен съд Сливен. ОСЪЖДА Исторически музей - Котел, БУЛСТАТ 119655437, представляван от директора П.Д.М., да заплати на С.Й.И., ЕГН **********, чрез Л.А. ***, разноски за адвокатско възнаграждение пред настоящата инстанция в размер на 300 (триста) лева. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2017г.
7 Гражданско дело No 69/2015 Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КОТЕЛ С.Й.И. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 17.10.2017г.
В законна сила на 31.10.2017г.
8 Гражданско дело No 137/2015 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.П.Л. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32450 МОКРЕН Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 28.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 10.11.2016
Гражданско дело № 455/2016
Реш. №192/ 10.11.2016г. по в. гр.д. №455/2016г. на ОС Сливен ОТМЕНЯ изцяло първоинстанционно Решение № 45 от 28.07.2016 г. по гр.д. № 137/ 2015 г. на Районен съд- Котел,, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА УВОЛНЕНИЕТО ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ Заповед № ЛС-3 от 29.01.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-4 от 29.01.2015 г. на полковник П.Ж., в качеството му на командир на Военно формирование 32450, село Мокрен, Община Котел, Булстат 1290102070037, с която е прекратено трудовото правоотношение на Д.П.Л., ЕГН: **********, с адрес: ***, считано от 30.01.2015 г., поради въвеждане на ново изискване за изпълнение на заеманата длъжност по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, на което ищцата не отговаря. ВЪЗСТАНОВЯВА Д.П.Л., ЕГН: **********, с адрес: *** на заеманата преди уволнението длъжност „Старши експерт” в „Командване” във Военно формирование 32450, село Мокрен, Община Котел, Булстат 1290102070037. ОСЪЖДА Военно формирование 32450, село Мокрен, Община Котел, Булстат 1290102070037 да заплати на Д.П.Л., ЕГН: **********, с адрес: *** сумата от 4 367, 22 лв.,, представляваща обезщетение за оставането му без работа поради уволнението, извършено със Заповед № ЛС-3 от 29.01.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-4 от 29.01.2015 г. от полковник П.Ж., в качеството му на командир на Военно формирование 32450, село Мокрен, ведно със законната лихва при забава, считано от подаване на исковата молба – 20.03.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Военно формирование 32450, село Мокрен, Община Котел, Булстат 1290102070037 да заплати на Д.П.Л., ЕГН: **********, с адрес: *** сумата от 500 лева, представляваща направени по делото пред първата инстанция разноски и сумата от 600 лева, представляваща сторени разноски пред въззивната инстанция. ОСЪЖДА Военно формирование 32450, село Мокрен, Община Котел, Булстат 1290102070037 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Котел държавна такса в размер на 334, 69 лв. ОСЪЖДА Военно формирование 32450, село Мокрен, Община Котел, Булстат 1290102070037 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Сливенски окръ

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението и постановява ново
Гражданско дело № 375/2017
Реш. № 178/ 09.11.2017г. по гр.д. №375/2017г на ВКС

Обезличен документ

В законна сила на 9.11.2017г.
9 Гражданско дело No 187/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ РАЗБОЙНА ООД ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 21.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението с нови доказателства
Решение от 25.1.2017
Гражданско дело № 548/2016
Решение № 11 / 25.01.2017г. по в. гр.д. № 548/2016г- на ОС Сливен ОТМЕНЯ изцяло Решение №55/21.10.2016г., постановено по гр.д. №187/2015г. по описа на Котелски районен съд, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, ЕИК 829054139, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Антон И.“***, със седалище и адрес на управление: гр.Котел, пл.“Възраждане“ №1 иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване правото на собственост по отношение на недвижим имот с идентификационен №87031.503.760 по КК на с.Ябланово, общ.Котел, одобрена със Заповед №РД-18-8/28.03.2007г. на АК, находящ се в с.Ябланово, общ.Котел, целият с площ от 721 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници: ПИ 87031.503.693, ПИ 87031.503.686, ПИ 87031.503.2348, ПИ 87031.46.30, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, ЕИК 829054139, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Антон И.“***, със седалище и адрес на управление: гр.Котел, пл.“Възраждане“ №1 сумата от 1334лева, представляваща направени по делото пред двете инстанции разноски. ОСЪЖДА „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, ЕИК 829054139, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Антон И.“ №9 ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Котел допълнителна държавна такса в размер на 23лв. и по сметка на Сливенски окръжен съд допълнителна държавна такса в размер на 11лв. Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.
В законна сила на 1.3.2017г.
10 Гражданско дело No 277/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АГРО ТРЕЙД-АС ООД ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 21.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението с нови доказателства
Решение от 26.1.2017
Гражданско дело № 549/2016
решение № 18 / 26.01.2017г. по в. гр.д. № 549/ 2016г. на ОС Сливен ОТМЕНЯ Решение № 56/ 21.10.2016 г. по гр.д. № 277 /2015 г. на Районен съд- Котел, в частта, с която е признато за установено на основание чл. 124 ГПК по отношение на Община Котел, че „Агро Трейд- АС” ООД, ЕИК 2002537780 е собственик на разликата над частта от площта на поземлен имот с идентификационен номер № 87031.503.761 по КК на с. Ябланово, Община Котел, одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007 г. на Агенцията по кадастъра, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот- Заповед № КД-14-20-110 от 14.03.2009 г. на Началника на СГКК Сливен, находящ се в с. Ябланово, Община Котел, равняваща се на 388 кв.м., която според комбинираната скица, съставляваща неразделна част от първата съдебно-техническа експертиза съвпада с парцел XXII от стария парцеларен план на с. Ябланово от 1996 г. до пълния размер на площта му от 1368 кв.м и в частта, с която са присъдени разноски сторени от „АГРО ТРЕЙД- АС ООД, ЕИК 202537780, със седалище и адрес на управление: с. Ябланово, Община Котел, ул. „Стефан Караджа” № 17 за разликата над 327, 57 лв. до пълния присъден размер от 1146,50 лв . като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от „АГРО ТРЕЙД- АС ООД, ЕИК 202537780, със седалище и адрес на управление: с. Ябланово, Община Котел, ул. „Стефан Караджа” № 17 иск с правно основание чл. 124 ГПК за разликата над частта от площта на поземлен имот с идентификационен номер № 87031.503.761 по КК на с. Ябланово, Община Котел, одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007 г. на Агенцията по кадастъра, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот- Заповед № КД-14-20-110 от 14.03.2009 г. на Началника на СГКК Сливен, находящ се в с. Ябланово, Община Котел, равняваща се на 388 кв.м., която според комбинираната скица, съставляваща неразделна част от първата съдебно-техническа експертиза съвпада с парцел XXII от стария парцеларен план на с. Ябланово от 1996 г. до пълния размер на площта му от 1368 кв.м. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно Решение №899 / 21.11.2016 г. по гр.д. № 1922 /2016 г. на СлРС съд в останалата обжалвана част, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА АГРО ТРЕЙД- АС ООД, ЕИК 202537780, със седалище и адрес на управление: с. Ябланово, Общ
В законна сила на 11.4.2017г.
11 Гражданско дело No 347/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.Х.М. Д.И.М.,
Б.И.Ц.,
И.М.И.,
А.С.Е.,
М.С.Е.,
С.А.Е.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 2.12.2016г.
В законна сила на 9.3.2017г.
12 Гражданско дело No 10/2016 Облигационни искове между съсобственици П.С.Д. В.Г.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 25.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Гражданско дело № 23/2017
Решение № 23 от 09.02.2017г. по в. гр.д. №23/2017г. на Окръжен съд град Сливен.ПОТВЪРЖДАВА решение № 63/25.11.2016 г. по гр.д. № 10/2016 г. на РС – Котел. ОСЪЖДА В.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати на П.С.Д. ЕГН ********** *** сумата от 1000 /хиляда/ лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.2.2017г.
13 Гражданско дело No 36/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.И.Ч. В.Ф.Щ. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила на 24.1.2017г.
14 Гражданско дело No 95/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Й.С.,
С.Х.К.,
Г.В.К.,
Я.С.К.,
С.С.К.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНИКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ЕВА Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.1.2017г.
В законна сила на 31.1.2017г.
15 Гражданско дело No 112/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Д.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.10.2016г.
В законна сила на 12.1.2017г.
16 Гражданско дело No 112/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Д.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.12.2016г.
В законна сила на 12.1.2017г.
17 Гражданско дело No 113/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.И.Р. Р.С.Р.,
К.Г.Р.,
Д.Г.Р.,
Д.И.Р.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.12.2016г.
В законна сила на 18.1.2017г.
18 Гражданско дело No 113/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.И.Р. Р.С.Р.,
К.Г.Р.,
Д.Г.Р.,
Д.И.Р.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.4.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
19 Гражданско дело No 131/2016 Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила на 24.1.2017г.
20 Гражданско дело No 145/2016 Искове за развод и недействителност на брака М.И.Г. П.Д.Г. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.3.2017г.
В законна сила на 14.4.2017г.
21 Гражданско дело No 168/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Д.Й.,
С.М.Й.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 6.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
22 Гражданско дело No 182/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 СД БЕРКО- 90-БЕРКОВСКИ И СИЕ БИЛФИНГЕР СЕ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 13.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Определение от 11.8.2017
Гражданско дело № 279/2017
ОБЕЗСИЛВА първоинстанционно Решение №5/13.01.2017г. по гр.д.№182/2016г. на Котелски районен съд, на основание чл.233, изр. 3 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр.д.№279/2017г. по описа на Сливенски окръжен съд и производството, образувано по искова молба, подадена от СД „Берко-90-Б. *** против „Билфингер СЕ“, регистрирано в Търговския регистър на гр.Майнхам, Германия, по която е образувано гр.д.№182/2016г. по описа на Котелски районен съд, поради пълен отказ от исковите претенции. Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред АС – Бургас. Препис от определението да се връчи на страните! Да се уведоми вещото лице Радостина Черкезова за отпадане необходимостта от изготвяне на заключение по назначената експертиза, с оглед прекратяване на производството, поради направения отказ от исковете.
В законна сила на 31.8.2017г.
23 Гражданско дело No 195/2016 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение П.Д.С.,
Н.Д.С.
Д.Д.С.,
Н.Р.С.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 15.12.2016г.
В законна сила на 24.1.2017г.
24 Гражданско дело No 202/2016 Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК Ю.Р.В. Х.М.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 16.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
25 Гражданско дело No 213/2016 Искове за развод и недействителност на брака А.А.В. Ш.Х.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.11.2017г.
В законна сила на 28.11.2017г.
26 Гражданско дело No 217/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Х.Т.Г. ЮИДП - ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА" Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 20.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 2.3.2017
Гражданско дело № 66/2017
Решение № 42/02.03.2017. по в. гр.д. №66/2017 на ОС Сливен.ОТМЕНЯ Решение № 68 /20.12.2016 г. по гр.д. № 217/ 2016 г. на Районен съд- Котел като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявените от Х.Т.Г., ЕГН: **********,***, със съдебен адрес:*** искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и чл. 344, ал. 1, т.2 КТ за отмяна като незаконна на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ Заповед № РД 10-105/31.05.2016 г. на директора на „ЮДП“ ДП-ТП „ДГС Тича“, с което трудовото правоотношение с Х.Т.Г., ЕГН: **********,***, със съдебен адрес:*** е прекратено поради съкращаване на щата и за възстановянето му на длъжност „Заместник директор на „ЮДП“ ДП-ТП „ДГС Тича“, която е заемал до момента на уволнението като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Х.Т.Г., ЕГН: **********,***, със съдебен адрес:*** да заплати на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА“, със седалище и адрес на управление: с. Тича, община Котел с директор инж. К.В.,***-1 направените разноски за въззивното производство в размер на 320 лв. и сторените разноски в размер на 420 лв. пред първата инстанция. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ в едномесечен срок от връчването му.
В законна сила на 16.4.2017г.
27 Гражданско дело No 233/2016 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Р.Р.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила на 17.3.2017г.
28 Гражданско дело No 236/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Х.Д.И. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.12.2016г.
В законна сила на 25.1.2017г.
29 Гражданско дело No 254/2016 Искове за развод и недействителност на брака Е.Х.Д. Д.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.4.2017г.
В законна сила на 27.5.2017г.
30 Гражданско дело No 276/2016 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.А.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.1.2017г.
В законна сила на 9.1.2017г.
31 Гражданско дело No 331/2016 Делба Г.Р.Е. Х.Р.Г.,
Б.Г.Г.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.4.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.
32 Гражданско дело No 355/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.К.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.1.2017г.
В законна сила на 27.1.2017г.
33 Гражданско дело No 378/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Г.А. Г.Д.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 21.3.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
34 Гражданско дело No 379/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.1.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
35 Гражданско дело No 382/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.И.К. Б.Х.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 3.10.2017г.
В законна сила на 17.10.2017г.
36 ЧГД No 388/2016 Назначаване особен представител Д.Х.Д. А.П.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.1.2017г.
В законна сила на 27.1.2017г.
37 Гражданско дело No 404/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Х.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.7.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
38 Гражданско дело No 406/2016 Делба Я.С.С.,
М.Н.Ч.,
Н.Й.Ч.,
Д.Х.Г.,
К.Д.М.,
Ц.И.Ч.,
Х.С.Ч.,
В.С.Ч.,
Х.К.Ч.,
Д.П.Й.
С.Х.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 26.10.2017г.
В законна сила на 3.11.2017г.
39 Гражданско дело No 26/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 15.3.2017г.
В законна сила на 8.4.2017г.
40 ЧГД No 32/2017 Приемане и отказ от наследство Д.Н.К. Н.Д.К.,
Я.Д.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 26.1.2017г.
В законна сила на 26.1.2017г.
41 Гражданско дело No 39/2017 Искове по СК - издръжка, изменение С.С.К. С.В.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 25.4.2017г.
ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК постигнатата между страните спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК С.В.Н., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Котел, сумата 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляващи окончателна държавна такса.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 20.6.2017
Гражданско дело № 289/2017
С определение №273/20.06.2017г. по вчгр. д. №289/2017г. по описа на ОС Сливен. ОТМЕНЯ определение от проведено на 25.04.2017г. открито съдебно заседание по гр. д. №39/2017г. по описа на РС Котел, в частта, с която на основание чл.78, ал.6 от ГПК С.В.Н. *** е осъдена да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел сумата от 86,40, представляваща окончателна държавна такса , в частта над сумата от 36 лв. окончателна държавна такса, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2017г.
42 Гражданско дело No 42/2017 Делба М.В.З. Й.Д.Х.,
Д.Д.Х.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 14.3.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
43 Гражданско дело No 44/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Х.К. К.К.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 10.3.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
44 Гражданско дело No 51/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Х.К. Ю.Х.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.10.2017г.
В законна сила на 4.11.2017г.
45 Гражданско дело No 60/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Т.Т.Р.,
С.Т.Р.
Т.Р.Ц. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.7.2017г.
В законна сила на 29.7.2017г.
46 Гражданско дело No 81/2017 Искове по СК - издръжка, изменение А.Н.Б. Н.Х.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 1.6.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
47 Гражданско дело No 84/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.7.2017г.
В законна сила на 3.11.2017г.
48 Гражданско дело No 94/2017 Искове по ЗОДОВ Й.С.Й. МИНИСТРЕСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 10.4.2017г.
В законна сила на 10.4.2017г.
49 Гражданско дело No 105/2017 Искове за трудово възнаграждение А.Р.К. ВЪЛКАНА ЕООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
50 Гражданско дело No 108/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.П.Ч.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.4.2017г.
В законна сила на 12.4.2017г.
51 Гражданско дело No 121/2017 Искове за развод и недействителност на брака З.М.К. Х.М.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.7.2017г.
В законна сила на 22.8.2017г.
52 Гражданско дело No 133/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Л.П. М.М.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 31.10.2017г.
В законна сила на 15.11.2017г.
53 Гражданско дело No 135/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЕС ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ВАСИЛЕВА СТОУН ЕООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 2.6.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
54 Гражданско дело No 148/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.Д.Д. Т.В.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 5.5.2017г.
В законна сила на 5.5.2017г.
55 Гражданско дело No 153/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Б.Я.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.7.2017г.
В законна сила на 21.7.2017г.
56 Гражданско дело No 174/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.С.К.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.7.2017г.
В законна сила на 9.8.2017г.
57 Гражданско дело No 177/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.Б. И.Н.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 30.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
58 Гражданско дело No 206/2017 Искове за развод и недействителност на брака К.С.Б. Й.Д.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.10.2017г.
В законна сила на 27.10.2017г.
59 Гражданско дело No 258/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.А.Х. И.И.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 21.12.2017г.
В законна сила на 21.12.2017г.
60 Гражданско дело No 265/2017 Искове за развод и недействителност на брака Т.А.А. К.С.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 3.11.2017г.
В законна сила на 28.11.2017г.
61 Гражданско дело No 283/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.А.Д.,
М.А.А.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.9.2017г.
В законна сила на 29.9.2017г.
62 Гражданско дело No 300/2017 Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП А.Н.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 12.12.2017г.
В законна сила на 12.12.2017г.
63 Гражданско дело No 343/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.М.М.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.11.2017г.
В законна сила на 22.11.2017г.
64 Гражданско дело No 346/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Г.М.,
Х.И.М.,
Н.И.М.
Н.Г.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 16.10.2017г.
В законна сила на 16.11.2017г.
65 Гражданско дело No 356/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РП КОТЕЛ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 15.11.2017г.
В законна сила на 23.11.2017г.
66 Гражданско дело No 377/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.Д.С. Х.Х.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.11.2017г.
В законна сила на 13.12.2017г.
67 ЧГД No 380/2017 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Щ.А.К.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 31.8.2017г.
В законна сила на 31.8.2017г.
68 Гражданско дело No 487/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД М.С.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 8.11.2017г.
В законна сила на 28.11.2017г.
69 Гражданско дело No 552/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.М.В.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.12.2017г.
В законна сила на 28.12.2017г.