РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 308/2012 ВЕЩНИ ИСКОВЕ И.Х.О.,
Л.Р.М.,
Ф.И.О.,
А.Х.А.
М.Х.К.,
А.И.К.,
Д.А.Х.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.7.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото от 22.10.2015
Гражданско дело № 453/2015
Реш. № 257/ 22.10.2015г. по в. гр.д. № 453/ 2015г. на ОС Сливен ОБЕЗСИЛВА Решение № 51 от 09.07.2015 г. по гр.д. № 308/2012 г. на Районен съд- гр. Котел, в частта, с която се признава за установено на основание чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. чл. 79, ал. 1 ЗС по отношение на ответницата Мийрем Х.К., ЕГН ********** ***, че ищците И.Х.О., ЕГН ********** ***, Л.Р.М., ЕГН ********** ***; Ф.И.О., ЕГН ********** и А.Х.А., ЕГН ********** ***, са собственици на ПИ с идентификатор № 87031.501.300 по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена със Заповед № РД 18-8 от 28.03.2007 г. на Агенцията по кадастъра с административен адрес село Ябланово, ул. „Котленски проход” № 62, с площ 2379 кв.м., с трайно предназначение на територията; урбанизирана: начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10 м./, със съседи ПИ № 87031.502.2045; ПИ № 87031.502.220; ПИ № 87031.502.1069 и ПИ № 87031.502.302, ведно с построените в него сграда с идентификатор 87031.502.300.1, със застроена площ 22 кв.м., брой на етажите -1, начин на трайно ползване: жилищна сграда – еднофамилна., в частта, над 3/4 ид.ч. от описания имот като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част, като НЕДОПУСТИМО. ОТМЕНЯ констативен нотариален акт № 82, том V, н.д. № 928 от 2005 г., с който се признава Мийрем Х.К., ЕГН **********;*** за собственик на процесния имот, в частта надхвърляща ? ид.ч. от имота ПОТВЪРЖДАВА Решение № 51 от 09.07.2015 г. по гр.д. № 308/2012 г. на Районен съд- гр. Котел, в останалата обжалвана част като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Мийрем Х.К., ЕГН ********** *** да заплати на И.Х.О., ЕГН ********** ***, сумата от 450 лв., представляваща разноски пред въззивната инстанция. ОСЪЖДА И.Х.О., ЕГН ********** ***, Л.Р.М., ЕГН ********** ***; Ф.И.О., ЕГН ********** и А.Х.А., ЕГН ********** *** да заплатят на Мийрем Х.К., ЕГН ********** *** сумата от 43,63 лв., представляваща разноски пред въззивната инстанция. Решението подлежи на касационно обжалване в едном

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 26.2.2016
Гражданско дело № 353/2016
Определение № 118 / 26.02.2016г. постановено по гр.д. № 353/ 2016г. на ВКС-НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивно решение № 257 от 22.10.2015г. по гр.д. № 453/ 2015г. по описа на Сливенския окръжен съд г.о. по касационна жалба на Мийрем Х.К.. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

Обезличен документ

В законна сила от 26.2.2016г.
2 Гражданско дело No 531/2012 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.П.В.,
В.Д.М.
Ц.Т.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.5.2016г.
В законна сила от 16.6.2016г.
3 Гражданско дело No 182/2013 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Х.Х.И.,
А.Г.И.,
Д.И.Х.,
Х.И.Х.
ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 25.5.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 16.12.2015
Гражданско дело № 352/2015
Решение № 267/ 16.12.2015г. по в. гр.д. № 352/ 2015г. на ОС Сливен На основание чл. 129, ал. 3 ГПК ВРЪЩА в следствие на неотстраняване на нередовностите в срок искова молба с вх. № 02-08-1068/17.06.2013 година заедно с приложенията като НЕРЕДОВНА. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 270, ал. 3 ГПК производството по гр. дело № 182/2013 година по описа на РС Котел като НЕДОПУСТИМО. ОБЕЗСИЛВА на основание чл. 270, ал. 3 ГПК Решение №28 от 25.05.2015 година по гр. дело №182/2013 година по описа на РС Котел като НЕДОПУСТИМО. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 4 ГПК Х.Х.И., ЕГН **********, с адрес ***, А.Г.И., ЕГН **********, с адрес ***, Д.И.Х. – СТОЯНОВА, ЕГН **********, с адрес *** и Х.И.Х., ЕГН **********, с адрес *** да заплатят на Община Котел, БУЛСТАТ 000590540, гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1 сумата 250 /двеста и петдесет/ лева, представляващи направени разноски пред първата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаването му
В законна сила от 8.2.2016г.
4 Гражданско дело No 193/2013 ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.Н.А.,
К.Н.Н.
А.Д.К.,
К.К.К.,
Г.К.И.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 8.7.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението с нови доказателства от 30.10.2015
Гражданско дело № 463/2015
Решение № 261/ 30.10.2015г. постановено по в. гр.д. № 463/ 2015г. на ОС Сливен ОТМЕНЯ изцяло Решение №50/08.07.2015г., постановено по гр.д. №193/2013г. по описа на Котелски районен съд, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Н.А. с ЕГН ********** ***-З-18 и К.Н.Н. с ЕГН ********** *** против А.Д.К. с ЕГН ********** ***, Г.К.И. с ЕГН ********** ***, Р.Г.Г. с ЕГН ********** *** и М.Г.М. с ЕГН ********** ***, последните две в качеството им на наследници на К.К.К., починала на 23.06.2015г., иск по чл.124, ал.1 от ГПК за признаване правото на собственост на основание давностно владение в периода от 2001г. до настоящия момент по отношение на недвижим имот, находящ се в с.Градец, общ.Котел, ул.“Джендо Хандърчев“ №16, с площ на целия имот 280кв.м., при граници: ПИ 777, ПИ 779, ПИ 780 и УПИ VІІІ-778, заедно с изградените в имота две паянтови жилищни сгради с площ 14 и 45 кв.м., паянтова стопанска постройка от 34 кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА А.Н.А. с ЕГН ********** ***-З-18 и К.Н.Н. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Д.К. с ЕГН ********** *** сумата от 1043,72 лева, представляваща направени по делото пред двете инстанции разноски. Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 11.3.2016
Гражданско дело № 678/2016
определение № 154/ 11.03.2016г. по гр.д. № 678/ 2016г. на ВКС НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивно решение № 261 от 30.10.2015г. по гр.д. № 463/ 2015г. по описа на СлОС, г.о. по касационна жалба на А.Н.А. и К.Н.Н.. ОСЪЖДА А.Н.А. и К.Н.Н. да заплатят на А.Д.К. сумата 500лева разноски за процесуално представителство в касационната инстанция . Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

Обезличен документ

В законна сила от 11.3.2016г.
5 Гражданско дело No 358/2013 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.Х.М.,
Х.Х.С.,
А.Х.М.
Е.Х.К.,
И.А.К.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.8.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2015
Гражданско дело № 489/2015
Решение № 260/ 09.12.2015г. по в. гр.д. № 489 / 2015г- по описа на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 56/05.08.2015г. по гр.д. № 358/13г. на РС Котел. Решението подлежи обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.3.2016г.
6 Гражданско дело No 37/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Й.Н. Д.П.Д.,
М.П.Д.,
В.Г.Б.,
Р.Й.А.,
Ж.И.Н.,
В.П.Н.,
Ж.П.Н.,
С.В.Я.,
П.С.Н.,
Т.И.М.,
Р.И.П.,
М.И.Н.,
П.Ц.Н.,
С.Ц.Н.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.10.2016г.
В законна сила от 1.11.2016г.
7 Гражданско дело No 38/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Г.Д. Й.С.Г.,
Т.Г.Т.,
С.П.П.,
С.И.Т.,
Т.И.Т.,
Д.Н.Б.,
Д.Н.М.,
Д.Г.П.,
Д.Г.Д.,
К.Д.Т.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 13.11.2015г.
В законна сила от 27.4.2016г.
8 Гражданско дело No 118/2014 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Ю.Х.М.,
Х.Х.М.,
А.Х.М.,
В.Х.М.,
Х.Х.М.
А.М.Ф.,
В.М.Ф.,
Н.М.А.,
А.М.Б.,
Х.М.Х.,
Ш.М.Д.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.8.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 24.11.2015
Гражданско дело № 478/2015
С Решение №256/24.11.2015г. по ВГД №478/2015г. по описа на Окръжен съд Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Решение №59/14.08.2015г. по гр. д. №118/2014г. на РС Котел като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА А.М.Ф., ЕГН **********, В.М.Ф., ЕГН **********, Н.М.А., ЕГН **********, А.М.Б., ЕГН **********, всички с адрес ***, Х.М.Х., ЕГН **********, с адрес ***, Ш.М.Д., ЕГН **********, с адрес *** да заплатят на, Х.Х.М., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 700 лв., представляваща разноски пред въззивната инстанция. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 3.8.2016
Гражданско дело № 880/2016
С определение №355/03.08.2016г. по дело №880/2016г. по описа на ВКС. НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №256/24.11.2015г. на Сливенски окръжен съд,постановено по гр.д.№478/2015г. по описа на същия съд. ОСЪЖДА А.М.Ф.,В.М. ФерадДатче М.Х. и Ш.М. Джаферова,за заплатят на Ю.Х. МусоваДатидже Х.М.,А.Х.М. и Х.Х.М. ,сумата от 500 лева/петстотин лева/ разноски по делото за настоящата касационна инстанция. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.8.2016г.
9 Гражданско дело No 136/2014 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Г.К.К. Г.А.Г.,
Д.И.П.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.1.2016г.
В законна сила от 6.2.2016г.
10 Гражданско дело No 219/2014 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Р.В. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 22.1.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 20.5.2015
Гражданско дело № 117/2015
Решение № 62/ 17.03.2015г. постановено по в.гр.д. № 117/ 2015г. на ОС Сливен, ОТМЕНЯ решение № 9 от 22.01.2015 г. по гр.д. № 219/2014 г. по описа на Котелския районен сък В частта, с която е отхвърлен иск с правно основание чл. 334 ал.1 т.1 от КТ предявен от С.Р.В. ЕГН ********** *** против „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -Котел" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Котел, ,ул. „Изворска" № 85 за отмяна като незаконна на Заповед № РД-08-178/13.06.2014 г. на Управителя на ответното дружество, с която трудовото правоотношение с ищцата е прекратено поради съкращаване на щата. В частта, с която е отхвърлен иска с правно основание чл. 334 ал.1 т.З от КТ предявен от С.Р.В. ЕГН ********** *** против „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -Котел" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Котел, ,ул. „Изворска" № 85 за присъждане на обезщетение в размер на 3900,00лв. за времето през което ищцата е останала без работа поради незаконно уволнение за 6-месечен период, считано от 17.06.2014 г. заедно със законната лихва считано от 19.08.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението за сумата до 3843,00 /три хиляди осемстотин четиридесет и три/ лв. В частта, с която С.Р.В. ЕГН ********** *** е осъдена да заплати на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -Котел" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Котел, ,ул. „Изворска" № 85 деловодни разноски в размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лв. за платен адвокатски хонорар. Вместо това ПОСТАНОВИ: ПРИЗНАВА уволнението на С.Р.В. ЕГН ********** *** поради съкращаване на щата със Заповед № РД-08-178/13.06.2014 г. на Управителя на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -Котел" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Котел, ,ул. „Изворска" № 85 на основание чл. 344 ал.1 т.1 от КТ за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и го ОТМЕНЯ. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -Котел" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Котел, ,ул. „Изворска" № 85 да заплати на С.Р.В. ЕГН ********** от

Резултат от касационна инстанция: Отменя решението и постановява ново
Гражданско дело № 3959/2015
Решение № 84/ 23.08.2016г. по гр.д. № 3959/ 2015г- на ВКС ОТМЕНЯВА решение № 62/17.03.2015 година на Окръжен съд Сливен, постановено по гр. д. № 117/2015 година, допълнено с постановеното по същото дело, решение № 196/20.05.2015 година, в частта му, с която признато за незаконно уволнението на С.Р.В. ***, с ЕГН ********** от заеманата от нея длъжност „рехабилитатор", на основание на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 от КТ-поради съкращаване на щата, извършено със заповед № РД-08-178/13.06.2014 година на Управителя на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Котел" ЕООД гр. Котел и „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ" ЕООД гр. Котел, ул. „Изворска" № 85 е осъдено да заплати на С. Р.В. сумата от 3843.00 лева, представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КЗ, за оставането й без работа поради незаконното уволнение за периода от 17.06.2014 година до 17.11.2014 година, заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяването на иска 19.08.2014 година до окончателното заплащане, както и сумата от 673.00 лева разноски, както и в частта м, с която „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ" ЕООД гр. Котел е осъдено да заплати по сметка на Районен съд Котел сумата от 311.53 лева и по сметка на Окръжен съд Сливен сумата от 95.77 лева и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Р.В. ***, с ЕГН ********** срещу „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ" ЕООД гр. Котел, ул. „Изворска" № 85 искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3, последният във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ за признаване за незаконно на уволнението й от заеманата от нея длъжност „рехабилитатор", на основание на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 от КТ-поради съкращаване на щата, извършено със заповед № РД-08-178/13.06.2014 година на Управителя на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Котел" ЕООД гр. Котел и за осъждането на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Котел" ЕООД гр. Котел да й заплати сумата от 3843.00 лева, представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КЗ, за оставането й без работа поради
В законна сила от 23.8.2016г.
11 Гражданско дело No 224/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.А.И. А.М.О.,
П.Д.П.,
М.С.О.,
М.С.О.,
А.С.О.,
В.П.М.,
А.Д.В.,
М.И.О.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.2.2016г.
В законна сила от 12.4.2016г.
12 Гражданско дело No 232/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.Б.Д. Г.И.П. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 2.6.2016г.
В законна сила от 10.6.2016г.
13 Гражданско дело No 245/2014 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ И.Й.И. Й.И.Й.,
Р.С.Б.,
В.С.И.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.12.2015г.
В законна сила от 22.1.2016г.
14 Гражданско дело No 10/2015 Искове за обезщетение от деликт Х.М.Х. Д.А.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 11.1.2016г.
В законна сила от 20.1.2016г.
15 Гражданско дело No 16/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.Г.В. Т.Д.Т.,
А.А.И.,
М.Д.Ж.,
С.К.Г.,
Й.П.П.,
Д.В.П.,
И.Т.Б.,
Б.Д.Б.,
К.С.Л.,
Г.С.Л.,
К.Х.Г.,
С.Г.Г.,
Н.Г.Й.,
М.Й.Й.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 2.11.2016г.
В законна сила от 30.11.2016г.
16 Гражданско дело No 43/2015 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД К.В.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 15.1.2016г.
В законна сила от 8.3.2016г.
17 Гражданско дело No 45/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.С.С. Н.А.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.1.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.7.2016
Гражданско дело № 260/2016
Решение № 128/22.07.2016г. постановено по в. гр.д. № 260/ 2016г-на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА решение № 5/15.01.2016г. по гр.д. № 45/2015г. по описа на Котелския районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Й.С.С. ЕГН **********,*** да заплати на Н.А.К., ЕГН **********,*** сумата от 1000.00 /хиляда/ лева адвокатско възнаграждение за въззивна инстанция. Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му пред ВКС на Република България.
В законна сила от 17.9.2016г.
18 Гражданско дело No 85/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.С.С.,
И.А.С.,
С.А.С.
С.И.С.,
М.Х.С.,
Х.Х.С.,
М.Х.С.,
М.М.С.,
С.М.С.,
К.М.С.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.11.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2016
Гражданско дело № 115/2016
Решение № 49от 13.04.2016г. постановено по в. гр.д. № 115/ 2016г- на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 81/27.11.2015г. по гр.д. № 85/2015г. на КРС. ОСЪЖДА Г.С.С., И.А.С. и С.А.С. да заплатят на М.М.С. направените разноски за въззивната инстанция в размер на 200 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ в едномесечен срок от връчването му.
В законна сила от 27.5.2016г.
19 Гражданско дело No 121/2015 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Д.Р.,
К.П.В.
А.А.Д. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.3.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.6.2016
Гражданско дело № 239/2016
Реш. № 97/ 23.06.2016г. по в. гр.д. № 239/ 2016г ОТМЕНЯ решение № 15/31.03.2016 г. по гр. д. № 121/2015 г. на Районен съд Котел в частта, с която са отхвърлени исковете представляващи разходи за поправка на некачествено извършени от ответника строителни работи по дренажна система и водопроводна инсталация в мокро помещение в имот на ищците, с. Медвен, както и частта, с която са осъдени В.Д. Радичкова - Великова, ЕГН **********,***, да заплати на А.А.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 251.82 лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на отхвърлената част от предявения иск, както и в частта, в която е осъден К.П.В., ЕГН **********,***; да заплати на А.А.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 251.82 лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на отхвърлената част от предявения иск, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА А.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати на В.Д. Радичкова - Великова, ЕГН ********** и К.П.В. ЕГН **********,***, сумата от 2600 /две хиляди и шестстотин/ лева, представляваща направени разходи за отстраняване на некачествени СМР за дренажно отводнителна система, както и сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разходи за некачествено изпълнение на ВиК работи в мокро помещение в имот на ищците в с. Медвен, община Котел, ведно със законната лихва за забава, считано от 27.05.2015г. до окончателното изплащане на сумите. ОСЪЖДА А.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати на В.Д. Радичкова - Великова, ЕГН ********** и К.П.В. ЕГН **********,***, сумата от 1302, 53 лева / хиляда триста и два лева и 53 ст/, представляващи разликата от присъдените в първата инстанция разноски до реално направените, както и да им заплати разноски за този инстанция в размер на 600 / шестстотин/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. ПОТВЪРЖДАВА решение № 15/31.03.2016 г. по гр. д. № 121/2015 г. на Районен съд Котел В ОСТАНАЛАТА обжалвана част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
20 Гражданско дело No 126/2015 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.А.М. А.Х.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 16.5.2016г.
В законна сила от 26.5.2016г.
21 Гражданско дело No 139/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.В.И.,
В.В.С.
Г.С.К.,
В.Д.К.,
С.Д.С.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.6.2016г.
В законна сила от 6.7.2016г.
22 Гражданско дело No 153/2015 Искове за обезщетение от деликт М.Л.А. Б.Д.Н.,
В.П.Н.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 15.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2016
Гражданско дело № 269/2016
Решение № 114/ 06.07.2016 по в. гр.д. №269/ 2016г. на ОС- Сливен ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 18/15.04.2016г. по гр.д. № 153/15г. на КРС като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ.
В законна сила от 6.7.2016г.
23 Гражданско дело No 156/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Х.Г. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.2.2016г.
В законна сила от 4.5.2016г.
24 Гражданско дело No 163/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Х.Н.Х. Н.Х.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 31.7.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2015
Гражданско дело № 485/2015
Реш № 257/ 24.11.2015г. по в. гр.д. № 485/ 2015г. на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА изцяло първоинстанционно решение № 55/ 31.07.2015г. по гр.д. № 163/ 2015г. на РС Котел РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКСРС в едномесечен срок от връчването му.
В законна сила от 5.1.2016г.
25 Гражданско дело No 165/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.С.К.,
В.Д.К.,
С.Д.С.
К.В.И.,
В.В.С.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.12.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2016
Гражданско дело № 38/2016
Решение № 26 / 26.02.2016г. постановено по в. гр.д. № 38/ 2016г. на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА решение № 86/11.12.2015г. по гр.д. № 165/2015г. по описа на Котелския районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.
В законна сила от 12.4.2016г.
26 Гражданско дело No 174/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.А.Д. ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.2.2016г.
В законна сила от 4.5.2016г.
27 Гражданско дело No 253/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Н.С.,
К.Р.К.,
А.М.К.,
М.М.К.,
Й.И.П.,
Н.И.В.
Н.А.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.6.2016г.
В законна сила от 23.7.2016г.
28 Гражданско дело No 261/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.Ж.Х.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 18.3.2016г.
В законна сила от 23.7.2016г.
29 Гражданско дело No 275/2015 Искове, основани на неоснователно обогатяване АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Д.Т.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 10.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 29.9.2016
Гражданско дело № 331/2016
Решение № 167/ 29.09.2015г. постановено по в. гр.д. І 331/ 2016г. на ОС Сливен ОТМЕНЯ първоинстанционно Решение № 32 от 10.06.2016 г. по гр.д.№ 275/2015 г. на PC- Котел, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл. 55, ал. 1 предл. 1 ЗЗД от Агенция по заетостта, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Дондуков" № 3 против Д.Т.Д., ЕГН:**********,***, с който се претендира да бъде осъдена да заплати сумата от 2996,87 лв. представляващо изплатеното й без основание допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба- 30.09.2015 г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Агенция по заетостта, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Дондуков" № 3 да заплати на Д.Т.Д., ЕГН:**********,*** сумата от 625 лв., съставляваща разноски по делото сторените пред първата инстанция и сумата от 415 лв., съставляваща разноски по делото сторени пред въззивната инстанция. ОСЪЖДА Агенция по заетостта, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Дондуков" № 3 да заплати по сметката на СлОС сумата от 44,93 лв., съставляваща сума за довнасяне на държавна такса за образуване на въззивно производство Решението не подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ, с оглелед цената на иска до 5 000 лв.
В законна сила от 29.9.2016г.
30 Гражданско дело No 276/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Е.Д.К. М.М.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 18.12.2015г.
В законна сила от 15.1.2016г.
31 Гражданско дело No 283/2015 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.С.М. А.А.Я. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.5.2016г.
В законна сила от 21.6.2016г.
32 Гражданско дело No 285/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.М.Д. Ф.М.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 29.12.2015г.
В законна сила от 12.2.2016г.
33 Гражданско дело No 296/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Б.Х. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 11.10.2016г.
В законна сила от 25.10.2016г.
34 Гражданско дело No 299/2015 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ГЛОБУС ЕС ООД О.М.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 4.8.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.11.2016
Гражданско дело № 435/2016
РЕШ. № 186 / 02.11.2016Г. ПОСТАНОВЕНО ПО ВЪЗ. ГР.Д. № 435/ 2016Г. на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 47/04.08.2016г. по гр.д. № 299/15г. на КРС. ОСЪЖДА “Глобус ЕС“ ООД, гр. Сливен да заплати на О.М.Х. направените разноски по делото за въззивното производство в размер на 420 лв. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 2.11.2016г.
35 Гражданско дело No 301/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Й.С.,
Г.В.К.,
С.Х.К.,
С.С.К.,
Я.С.К.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.12.2015г.
В законна сила от 26.1.2016г.
36 Гражданско дело No 337/2015 Искове по СК - издръжка, изменение Т.Т.Р.,
С.Т.Р.
Т.Р.Ц. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 27.4.2016г.
В законна сила от 18.5.2016г.
37 Гражданско дело No 339/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК К.Й.К. Х.Х.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 7.6.2016г.
В законна сила от 28.6.2016г.
38 Гражданско дело No 347/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.Х.М. Д.И.М.,
Б.И.Ц.,
И.М.И.,
А.С.Е.,
М.С.Е.,
С.А.Е.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.5.2016г.
В законна сила от 1.7.2016г.
39 Гражданско дело No 361/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.А.А.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 13.5.2016г.
В законна сила от 9.6.2016г.
40 Гражданско дело No 374/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Х.И.Ш. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 28.12.2015г.
В законна сила от 13.1.2016г.
41 Гражданско дело No 381/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.И.М.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 20.1.2016г.
В законна сила от 10.2.2016г.
42 Гражданско дело No 389/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.Г.А. М.В.Р.,
Д.Т.Ж.,
Й.Ц.К.,
Г.Н.Н.,
С.Н.Г.,
А.И.А.,
В.И.А.,
А.Р.К.,
И.Р.К.,
Ж.А.А.,
Г.Т.Т.,
Т.В.Т.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.7.2016г.
В законна сила от 10.9.2016г.
43 Гражданско дело No 9/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Д.Й.,
С.М.Й.
ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 11.4.2016г.
В законна сила от 26.4.2016г.
44 Гражданско дело No 27/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.И.Г.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 29.2.2016г.
В законна сила от 21.4.2016г.
45 Гражданско дело No 28/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ф.Х.Х.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 15.6.2016г.
В законна сила от 9.7.2016г.
46 Гражданско дело No 31/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.А.Р. Ш.М.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.7.2016г.
В законна сила от 28.7.2016г.
47 Гражданско дело No 32/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.Т.,
Ж.Н.Т.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.3.2016г.
В законна сила от 14.3.2016г.
48 Гражданско дело No 38/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.Д.Д.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 29.3.2016г.
В законна сила от 15.4.2016г.
49 Гражданско дело No 39/2016 Искове за обезщетение от деликт Д.К.Б. Н.П.Г. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 22.2.2016г.
В законна сила от 22.2.2016г.
50 Гражданско дело No 49/2016 Искове за обезщетение от деликт М.В.С. Х.В.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 1.3.2016г.
В законна сила от 1.3.2016г.
51 Гражданско дело No 50/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.К.И.,
Б.Р.И.
К.Б.Р. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 10.3.2016г.
В законна сила от 18.3.2016г.
52 Гражданско дело No 65/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.Н.Х. А.Х.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 29.8.2016г.
В законна сила от 8.9.2016г.
53 Гражданско дело No 79/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.Х. Ц.И.Х. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 5.4.2016г.
В законна сила от 22.4.2016г.
54 Гражданско дело No 80/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.С.Х.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.5.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
55 Гражданско дело No 81/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.М.Д. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "САКАР" Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 5.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.5.2016
Гражданско дело № 198/2016
Определение№ 225 / 20.05.2016г. постановено по в. ч. гр.д.№ 198/: 2016г. на ОС Сливен.ПОТВЪРЖДАВА Определение №44 от 05.04.2016г. по гр.д.№81/2016г. по описа на Котелски районен съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.
В законна сила от 1.11.2016г.
56 Гражданско дело No 84/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.А.Т.,
П.В.К.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.5.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
57 Гражданско дело No 85/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Т.К.Т. П.Б.Т. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 26.5.2016г.
В законна сила от 9.6.2016г.
58 Гражданско дело No 91/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.А.А. Ц.М.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.4.2016г.
В законна сила от 17.5.2016г.
59 Гражданско дело No 92/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Н.Г.Н. Г.Н.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.4.2016г.
В законна сила от 14.5.2016г.
60 Гражданско дело No 98/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Д.Р.Т.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.4.2016г.
В законна сила от 12.4.2016г.
61 Гражданско дело No 99/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Ю.Х.Я. Г.Д.Д.,
М.С.Д.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 4.5.2016г.
В законна сила от 4.5.2016г.
62 Гражданско дело No 100/2016 Искове за обезщетение от деликт Д.К.Ц. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПОЛЯ РУЙЧЕВА Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 19.5.2016г.
В законна сила от 19.5.2016г.
63 Гражданско дело No 110/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА К.К.Т.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 26.4.2016г.
В законна сила от 26.4.2016г.
64 Гражданско дело No 142/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Т.Н.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 5.7.2016г.
В законна сила от 22.7.2016г.
65 Гражданско дело No 149/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.М.К. М.В.П. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 7.7.2016г.
В законна сила от 2.8.2016г.
66 ЧГД No 159/2016 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. М.Ж.Х.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 2.6.2016г.
В законна сила от 2.6.2016г.
67 ЧГД No 163/2016 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Р.Ж.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.6.2016г.
В законна сила от 6.6.2016г.
68 ЧГД No 167/2016 Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Т.Д.Х.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.6.2016г.
В законна сила от 14.6.2016г.
69 Гражданско дело No 169/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Я.А.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 4.11.2016г.
В законна сила от 2.12.2016г.
70 Гражданско дело No 173/2016 Делба Д.И.К. Б.Х.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 2.12.2016г.
В законна сила от 28.12.2016г.
71 Гражданско дело No 197/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Р.А. Н.Д.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 21.7.2016г.
В законна сила от 5.8.2016г.
72 Гражданско дело No 204/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК К.Х.С. С.К.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 7.12.2016г.
В законна сила от 22.12.2016г.
73 Гражданско дело No 209/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 29.7.2016г.
В законна сила от 25.8.2016г.
74 ЧГД No 232/2016 Други частни производства МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО З.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 21.9.2016г.
В законна сила от 21.9.2016г.
75 Гражданско дело No 240/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Ю.А.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 10.10.2016г.
В законна сила от 1.11.2016г.
76 Гражданско дело No 244/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие К.С.И. Б.М.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 21.9.2016г.
В законна сила от 5.10.2016г.
77 Гражданско дело No 253/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Й.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.10.2016г.
В законна сила от 1.11.2016г.
78 ЧГД No 256/2016 Приемане и отказ от наследство И.П.М.,
П.И.М.
М.В.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 13.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
79 Гражданско дело No 264/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК К.С.И. Б.М.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.11.2016г.
В законна сила от 11.11.2016г.
80 Гражданско дело No 274/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 13.10.2016г.
В законна сила от 25.10.2016г.
81 Гражданско дело No 300/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие Ф.Х.Е. А.М.Е. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 28.10.2016г.
В законна сила от 11.11.2016г.
82 Гражданско дело No 304/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Х.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 25.10.2016г.
В законна сила от 8.11.2016г.
83 Гражданско дело No 307/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Х.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.11.2016г.
В законна сила от 7.12.2016г.
84 Гражданско дело No 381/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.М.,
А.И.М.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 23.12.2016г.