РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 65/2008 Делби В.Д.Д. Т.Д.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.8.2014г.
ОБЯВЯВА за ОКОНЧАТЕЛЕН предявения на страните проекто-разделителен протокол, съгласно който допуснатите до делба с решение № 28 от 25.03.2009 г. недвижими имоти се разделят на следните два дяла, съобразно втори вариант от заключението на вещото лице: І. ДЯЛ ПЪРВИ: 1. Дворно място, ведно с жилищна сграда на два етажа, със застроена площ 90 кв. м. и две стопански постройки от 80 куб. м. , по нотариален акт № 183, том ІІ, дело № 916/1987 г. на Нотариус Д. С.,***, с площ 955 кв. м., съставляващо парцел І-91, в кв.24 по плана на с. Мокрен, с уредени сметка по регулация, при граници: парцел ІІІ-90, собственост на Койчо Койчев; от двете страни улица; парцел ІІ-91, на стойност 16 850.00 (шестнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева. ІІ. ДЯЛ ВТОРИ 1. Дворно място, съставляващо парцел ІІ-91, в кв.24 по плана на с.Мокрен, с неуредени сметки по регулация, с площ от 960 кв. м., без застрояване, при граници: парцел ІІІ-90, собственост на Койчо Койчев; парцел І-91; улица и парцел ХІІІ-92 и ХІІ-92, собственост на наследници на Димитър, Рафаил и Станчо Димитрови, по нотариален акт № 183, том ІІ, дело № 916/1987 г. на Нотариус Д. С.,*** на стойност 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева. 2. Земеделски земи, находящи се в землището на с. Мокрен, а именно: - нива V категория, съставляваща ПИ № 044012, в местността “Петко меше”, с площ 7.117 дка, на стойност 2 176 лева; - нива V категория, съставляваща ПИ № 051034, в местността “Кара чумен”, с площ 5.337 дка, на стойност 1 631 лева; - нива V категория, съставляваща ПИ № 054012, в местността “Памук търла”, с площ 6.110 дка, на стойност 1 868 лева; - лозе V категория, съставляващо ПИ № 021103, в местността “Долни лозя”, с площ 1.013 дка, на стойност 722 лева. Общата пазарна стойност на ДЯЛ ВТОРИ е 11 897 (единадесет хиляди осемстотин деветдесет и седем) лева. За УРАВНЕНИЕ на дяловете, получаващият дял първи, ДА ЗАПЛАТИ на получаващия дял втори сумта 2 476.00 (две хиляди четиристотин седемдесет и шест) лева. ОСЪЖДА ответникът Т.Д.Д. ЕГН **********,***, с представляващата го адв. М.Г.,***, да заплати сумата 1 528.00 лв. представляващи разноски по делото, а именно: 1108.00 лв.- направени подобрения от ответницата В.Д.Д. в съсобствения имот, 240,00 лв. разноски за вещо лице и 180,00 лв. адв. хонорар. Съдът УКАЗВА, че след влизане на настоящото решение в сила, съставените два дяла подлежат на разпределение чрез теглене на жребий по реда на чл.352 от ГПК между ищцата В.Д.Д., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. Е.Х. *** и Т.Д.Д., ЕГН **********,***, с представляващата го адв. М.Г.,***. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.9.2014г.
2 Гражданско дело No 65/2008 Делби В.Д.Д. Т.Д.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 10.12.2014г.
ОБЯВЯВА ищцата В.Д.Д., ЕГН **********,***, адвокатска кантора адв. Е.Х., за собственик на дял „ Дял втори”, обособен с влязло в сила решение № 73/14. 08. 2014 г., постановено по настоящото дело. ОБЯВЯВА ответникът Т.Д.Д., ЕГН**********,***, адв. кантора, адв. М.Г., са собственик на „Дял първи“ Обособен с влязло в сила решене № 73/14. 08. 2014 г., постановено по настоящото дело. ОСЪЖДА В.Д.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 574.92 лева , представляваща държавна такса върху стойността на дела й. ОСЪЖДА Т.Д.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ, по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 674.00 лева, представляваща държавна такса върху стойността на дела му. ДА СЕ ИЗПРАТИ на основание чл.364, ал.1, предл. ІІ от ГПК препис от решението, след влизането му в сила, на Съдията по вписванията при РС Котел за служебно вписване на възбрана върху имотите, допуснати до делба, за дължимите от В.Д.Д. и Т.Д.Д. с посочени данни, до заплащане на таксите по това решение. УКАЗВА на В.Д.Д. и Т.Д.Д., с посочени данни, че решението следва да се впише в СВ при РС Котел не по – късно от шест месеца от влизането му в сила на основание чл.115, ал.2 от ЗС. УКАЗВА на ищцата В.Д.Д., с посочени данни, че съдът не издава препис от решението, докато не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето на имотите и дължимите данъци и такси за имота. ОПРЕДЕЛЕНИЯТА могат да бъдат обжалвани с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването, като двете страни да се считат за уведомени. Тъй като процедурата по делбеното дело се изчерпи, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 65 по описа на РС Котел за 2008 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок, за което страните да се считат за уведомени, чрез представителите си.
В законна сила от 18.12.2014г.
3 Гражданско дело No 1/2009 Делби Д.А.Д.,
Ж.А.Д.
Р.И.Д.,
В.С.Д.,
П.С.Д.,
Х.П.Д.,
Т.З.Д.,
С.Ц.Д.,
Е.Й.Д.,
С.Й.Д.,
П.Г.Р.,
С.Г.П.,
Т.С.К.,
М.Й.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 18.11.2013г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Ж.А.Д., ЕГН **********, съдебен адрес ***-А, адв. Р.Р., недвижим имот с проектен № 092023 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представящ ливада с проектна площ 8.701 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092022; 000564; 092024;092011, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Димо А.Д., ЕГН **********, съдебен адрес ***-А, адв. Р.Р., недвижим имот с проектен № 092024 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представляващ ливада с проектна площ 8.701 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092023; 092011; 092007; 000564, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Р.И.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, недвижим имот № 040053 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Конски чукар в землището на село Тича, община Котел, представляващ овощна градина с площ 0.600 дка, V кат., при граници : имоти №№ 04005; 040054; 040097; 040052. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на В.С.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, и на П.С.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, недвижим имот с проектен № 092017 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представляващ ливада с проектна площ 2.001 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092009; 000564; 092011, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Х. Панайотов Д., ЕГН **********,***-Д-8, недвижим имот с проектен № 092019 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представляващ ливада с проектна площ 2.000 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092018; 000564; 092020; 092011, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Т.З.Д., ЕГН **********,***, недвижим имот № 042023 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Конски чукар, представляващ нива с площ 3.703 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 042025; 042022; 000210; 000215; 040100; 040016; 000239;042024. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на С.Ц.Д., ЕГН **********,***, и на С.Й.Д., ЕГН **********,***, недвижим имот с проектен № 092020 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представляващ ливада с проектна площ 2.097 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092019; 000564; 092021; 092011, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Е.Й.Д., ЕГН **********,***, недвижим имот с проектен № 092018 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представляващ ливада с проектна площ 2.000 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092017; 000564; 092019; 092011, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на П.Г. Радева - Г., ЕГН **********,***. Бенковски, 7-А-8, и на С.Г.П., ЕГН **********,***, недвижим имот с проектен № 092021 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представляващ ливада с проектна площ 2.500 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092020; 000564; 092022; 092011, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на М.Й.К., ЕГН **********,***, (правоприемник на Т.С.К., починала на 04.05.2012 г. в хода на втората фаза на делбеното производство), недвижим имот с проектен № 092022 по картата на възстановената собственост, находящ се в м. Друма в землището на село Тича, община Котел, представляващ ливада с проектна площ 2.500 дка, VІІІ кат., при граници : имоти №№ 092021; 000564; 092023; 092011, образуван чрез разделяне на имот № 092008 по картата на възстановената собственост за село Тича. ОСЪЖДА Е.Й.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.К., ЕГН **********,***, сумата 211.00 (двеста и единадесет) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА Т.З.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.К., ЕГН **********,***, сумата 29.00 (двадесет и девет) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА Т.З.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, сумата 32.00 (тридесет и два) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА Х. Панайотов Д., ЕГН **********,***-Д-8, ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, сумата 10.00 (десет) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА Х. Панайотов Д., ЕГН **********,***-Д-8, ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.П., ЕГН **********,***, сумата 57.00 (петдесет и седем) лева за уравнение на дела му. ОСЪЖДА П.С.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.П., ЕГН **********,***, сумата 63.00 (шестдесет и три) лева за уравнение на дела му. ОСЪЖДА П.С.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, ДА ЗАПЛАТИ на П.Г. Радева - Г., ЕГН **********,***. Бенковски, 7-А-8, сумата 43.00 (четиридесет и три) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, ДА ЗАПЛАТИ на П.Г. Радева - Г., ЕГН **********,***. Бенковски, 7-А-8, сумата 77.00 (седемдесет и седем) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Д., ЕГН **********,***, сумата 26.00 (двадесет и шест) лева за уравнение на дела му. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН **********,***, спа център „Телион”, ДА ЗАПЛАТИ на С.Ц.Д., ЕГН **********,***, сумата 3.00 (три) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА Ж.А.Д., ЕГН **********, съдебен адрес ***-А, адв. Р.Р.
В законна сила от 5.3.2014г.
4 Гражданско дело No 115/2010 Облигационни искове БЕРКО-ПСФ,
БЕРКО ТРЕЙС ООД СЛИВЕН,
ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.3.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл. 79, ал. 1, във вр. чл. 266, ал. 1 и чл. 86 от ЗЗД, Община КОТЕЛ ДА ЗАПЛАТИ изцяло на ТД „Берко-90” ЕООД, гр. Сливен, съдружник в ДЗЗД „Берко-ПСФ” и П.В.Б., упълномощен управител на сдружението и управител на „Берко -90” ЕООД, искове за сумите: 24 500 лева, представляваща главен иск и 7 958 лева, представляваща акцесорен иск, ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на иска, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание Община Котел да заплати на ищеца сумата 1298.32 лева, представляваща държавна такса и сумата 1 480.00 лева – адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 17.12.2012
Гражданско дело № 282/2012
ПОТВЪРЖДАВА решение № № 15/06.03.2012г. по гр.д. № 115/2010г. по описа на Котелския районен съд като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Община Котел ЕИК 000530540 № по НДР 1208000337 г. Котел , пл. „ Възраждане „ № 1 и ДФ „Земеделие”БУЛСТАТ 121100421 със седалище гр. София , бул. „ Цар Борис ІІІ , № 136 да заплати на ПСФ „ МОСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД със седалище гр. Ямбол ул. „ Д.Благоев „ № 16 и ТД „БЕРКО – 90 „ със седалище гр. Сливен , ул. „ Лъженска „ , № 1 деловодни разноски за въззивна инстанция в размер на 680 /шестотин и осемдесет/ лв. адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 7.4.2014
Гражданско дело № 2301/2013

Обезличен документ

В законна сила от 7.4.2014г.
5 Гражданско дело No 167/2010 Делби В.А.Д. Т.И.С.,
Е.Т.И.,
Н.И.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.12.2013г.
ИЗНАСЯ на основание чл.348, ал.1 от ГПК на публична продан следния недвижим имот, находящи се в град Котел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39030.501.604 по кадастралната карта на град Котел от 2009 г. с площ 283 кв.м., в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.1, гараж със застроена площ 17 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.3, при граници на имота : ПИ №№ 39030.501.603; 39030.501.605; 3903.501.2142; 39030.501.601; 39030.501.602, като след приключване на наддаването получените от продажбата суми следва да се разпределят, както следва : 20065/40130 идеални части за В.А.Д., ЕГН **********,***, 836.04/40130 идеални части за Е.Т.И., ЕГН **********,***, 15570.05/40130 идеални части за Т.И.С., ЕГН **********,***, и 3658.91/40130 идеални части за Н.И.К., ЕГН **********,***, ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 802.60 (осемстотин и два лева и шестдесет стот.) ОСЪЖДА Е.Т.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 33.44 (тридесет и три лева и четиридесет и четири стот.). ОСЪЖДА Т.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 622.80 (шестстотин двадесет и два лева и осемдесет стот.). ОСЪЖДА Н.И.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 146.36 (сто четиридесет и шест лева и тридесет и шест стот.). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2014
Гражданско дело № 142/2014
Решение № от 19.05.2014г. по в. гр.д. № 142/2014г. на ОС Сливен- ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 146/ 21.12.2013Г. ПО ГР.Д. № 167/2010Г. НА крс КАТО правилно и законосъобразно. Решението подлежи ва обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Р България. Определение от 07.08.2014г. по в. гр.д. № 142/ 2014г. на ОС Сливен-ПРЕКРАТЯВА производството по касационна жалба вх. № СД-05-01-3550/ 03.06.2014г. против решение от 19.05.2014г. по въззивна гражданско дело № 142/2014г- по описа на СлОС поради оттеглянето й. Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС.
В законна сила от 9.9.2014г.
6 Гражданско дело No 239/2010 Делби Н.С.К. Г.И.Р.,
Г.С.Р.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 27.11.2014г.
1. Нива, с площ 1.5 дка., Х категория, местност „ Гредата", представляваща имот № 308023, при граници: имот № 308014 - нива на Община Котел; имот № 30802 -нива на наследниците на Тодор Атанасов Р.; имот № 000168 - полски път; имот № 308022 - нива на наследниците на Станю Петков Станев; 2.Ливада с площ 0.5 дка, Х категория, местност "Чукаря", представляваща имот № 310064, при граници: имот № 002591 - полски път; имот № 000873- полски път; имот № 31006 - ливада на наследници на Пенчо С. Георгиев; имот № 310063 - ливада на наследници на Тодор Атанасов Р.; 3. Изоставена нива, с площ 0.6 дка, Х категория, местност „Солена вода", представляваща имот № 313027, при граници: имот № 000192 - полски път; имот № 313024 - изоставена нива на наследници на Тодор Атанасов Р.; имот № 313026 -изоставена нива на наследници на Йордан Димитров Станев; имот № 313028 - изоставена нива на „Ставен " ООД; 4. Ливада с площ 1.0 дка., Х категория, местност „Равна", представляваща имот № 319014, при граници: имот № 319012 - ливада на наследници на Стефан Атанасов Р.; имот № 319011 - ливада на „ Ставрен "ООД; имот № 319009 - ливада на наследници на Марин Х. Тодоров; имот № 319015 - ливада на наследниците на Петър Стефанов П.; имот № 000059 - полски път; имот № 319013 - ливада на „С.И.Г." ООД; 5. Ливада с площ 1.0 дка, VІІІ категория, местност „Прогора", представляваща имот № 324039, при граници: имот № 324038 - ливада на наследници на Пенчо С. Георгиев; имот № 000665 - полски път; имот № 324040 - ливада на наследници на И. Стефанов Енъков; имот № 000665 - полски път. 6. Изоставена с площ 0.4 дка., VІІІ категория, местност „ Кукувицата", представляваща имот № 333025, при граници: имот № 333026 - изоставена нива на наследници на Тодор Атанасов Р.; имот № 000672 - полски път; имот № 333024 - изоставена нива на наследници на И. Маринов Митевски; 7.Нива с площ 0.4 дка, Х категория, местност „Малък Русчовец", представляваща имот № 356004, при граници: имот № 356003 - нива на наследници на Димитър Киров Димитров; имот № 000050 - полски път; имот № 356006 - нива на наследници на Станю Митев Мушиев; имот № 356005 - нива на „ С.И.Г. "ООД; 8. Нива с площ 3.001 дка., Х категория, местност „ Голям Русчовец", представляваща имот № 357042, при граници: имот № 357016 - нива на Здравка Любомирова Трифонова; имот № 357041 — нива на наследници на Марин Милков И.; имот № 357043 - нива на наследници на Слав Тодоров Бебревенски; имот № 000051 - полски път; 9. Изоставена нива с площ 2.502 дка., VІІІ категория, местност " Ханзовото", представляваща имот № 391002, при граници: имот № 001492 - полски път; имот № 391003 - изоставена нива на наследници на И. Йорданов Мухтаров; имот № 391005 - изоставена нива на наследници на Рада Василева Радева; 10. Изоставена нива, с площ З.0 дка., VІІІ категория, местност "Лозята", представляваща имот № 414076, при граници: имот № 414075 - изоставена нива на наследници на И. Милков И.; имот № 414077 - изоставена нива на наследници на Стоян И. Славов; имот № 001422- полски път; имот № 001391 - полски път; 11.Изоставена нива площ 1.3 дка., VІІІ категория, местност "Реката", представляваща имот № 436020, при граници: имот № 435019 - изоставена нива на наследници на Стефан Петков Недковски; имот № 000487 - полски път; имот № 436021 - изоставена нива на наследници на Станю Петков Михов, имот № 436026 - изоставена нива на наследници на Тодор Петков Станев; имот № 436027 - изоставена нива на Никола И. Добрев; 12. Нива с площ 5.001 дка., Х категория, местност ,,Беглишко", представляваща имот № 451135, при граници: имот № 000195 - полски път; имот № 451134 - нива на наследници на Никола Славов Чакъров; имот № 451136 - нива на Стефан Аврамов Илиев; имот № 451137 - нива на Г.С. Панев; имот № 451138 - нива на наследници на Димитър Недков Тодоров; 13.Нива с площ 1.002 дка, VІІІ категория, местност "Просата", представляваща имот № 522021, при граници: имот № 522022 - нива на наследници на Тодор Добрев Тонков; имот № 522011 - нива на наследници на Васил Пенков Станев; имот № 522020 - нива на Стою Митев Мушев; имот № 000127 - полски път; 14.Нива с площ 0.568 дка., VІІІ категория, местност „Малка речица", представляваща имот № 128030, при граници: имот № 128026 - нива на наследници на Добри И. Добрев; имот № 128029 - нива наследници на Стефан Атанасов Р.; имот № 347002 - пасище по чл.19 от ЗСПЗЗ; 15. Ливада с площ 1.621 дка., VІІІ категория, местност „Трънака" , представляваща имот № 164004, при граници: имот № 000899 - полски път; имот № 164009 - ливада на наследници на Гено Х. Мухтаров; имот № 164010 - ливада на наследници на Васил Атанасов Р.; имот № 164003 - ливада на Стоян С. Боюклиев; 16. Ливада с площ 1.644 дка., VІІІ категория, местност „Малката речица", представляваща имот № 164018, при граници: имот № 164019 - ливада на наследници на Тодор АтансовРобето; имот № 164015 - ливада на наследници на Христо Йорданов Мухтаров; имот № 164017 - ливада на наследници на Васил Атанасов Р.; имот № 387015 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 17. Нива с площ 2.596 дка., VІІІ категория, местност "Реката", представляваща имот № 263002, при граници: имот № 387026 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000688 - полски път; имот № 000378 - полски път; имот № 387027 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; ПОСТАВЯ в дял и собственост на Г.С.Р., ЕГН **********,*** и Г.И.Р., ЕГН ********** *** втори вариант съгласно заключението на вещото лице, а именно: реална част от УПИ ХХІІІ -48, кв. 3 - 255м 2 по плана на с. Нейково, общ. Котел, обл. Сливен на стойност 1314,00 лв. при граници: на север имот собственост на Н.С.К., ЕГН **********,***, на юг имот ХХІІ - 47, на запад празно дворно място, при стойност на имота 1 313,00 лв.. Поставя в дял и собственост на Г.С.Р. , ЕГН ********** 1.НУПИ VII -33 с планоснимачен № ЗЗ, в кв. З, по плана на с.Нейково, общ.Котел, с площ на имота - 1050 кв.м., представляващо ДВОРНО МЯСТО, с административен адрес - с.Нейково, ул." Г. Димитров" № 54, ведно с масивна жилищна сграда на два етажа, със застроена площ от 70 кв.м., ведно със стопанска сграда, със застроена площ 60 кв.м. и стопанска сграда, със застроена площ 39 кв.м., при граници: от изток - НУПИ XIII -38, НУПИ XI- 31.32, запад - улица, юг- XIV-34 при стойност на имота 22 340, 00 лева. За уравняване на дяловете Г.С.Р. ЕГН ********** ще изплати в законния срок на Н.С.К. ЕГН **********, сумата в размер на 96,00 лева и на Г.И.Р., ЕГН ********** сумата 1 429,00 лева. ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 239/2010 г. по описа на РС Котел. ОСЪЖДА Н.С.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 83,50 лева /осемдесет и три лева и петдесет ст/. ОСЪЖДА Г.И.Р., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 54,85 лева /петдесет и четири лева и осемдесет и пет лева/. ОСЪЖДА Г.С.Р., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 436,30 лева / четиристотин и тридесет и шест лева и тридесет ст/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.11.2014г.
7 Гражданско дело No 225/2011 Вещни искове Е.Н.В. ЧИТАЛИЩЕ"СЪГЛАСИЕ НАПРЕДЪК" Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 2.8.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.59 от ЗЗД читалище „Съгласие-Напредък 1870”, рег. по фирмено дело № 635/1997 г. на ОС Сливен, седалище и адрес на управление град Котел, пл. Възраждане 4, представлявано от председателя П.К.Н., ЕГН **********, и Мария Г. Райчева, ЕГН **********, заедно и поотделно, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Н.В., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, чрез адв. М.Г., сумата 3 745.35 (три хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и тридесет и пет стот.), представляващи направени от ищцата Е.Н.В. през лятото на 2004 г. подобрения в кафе - аперитив на адрес град Котел, пл. Възраждане 4, с които ответникът читалище „Съгласие - Напредък 1870” Котел се е обогатил без основание заедно със законната лихва, считано от 06.06.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 18 024.12 лева ОТХВЪРЛЯ. ОТХВЪРЛЯ искането на Е.Н.В., с посочени данни, да u бъде признато право на задържане върху недвижим имот, представляващ „Кафе-аперитив” на адрес град Котел, пл. Възраждане 4, до заплащане на присъдените u вземания по пункт първи от настоящото решение. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК читалище „Съгласие-Напредък 1870”, рег. по фирмено дело № 635/1997 г. на ОС Сливен, седалище и адрес на управление град Котел, пл. Възраждане 4, представлявано от председателя П.К.Н., ЕГН **********, и Мария Г. Райчева, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Н.В., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***-7, чрез адв. М.Г., сумата 329.36 (триста двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки), представляващи направени по делото разноски, съразмерно на уважената част от предявения иск. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Е.Н.В., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***-7, чрез адв. М.Г., ДА ЗАПЛАТИ на читалище „Съгласие-Напредък 1870”, рег. по фирмено дело № 635/1997 г. на ОС Сливен, седалище и адрес на управление град Котел, пл. Възраждане 4, представлявано от председателя П.К.Н., ЕГН **********, и Мария Г. Райчева, ЕГН **********, сумата 242.18 (двеста четиридесет и два лева и осемнадесет стотинки), представляващи направени по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявения иск. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2013
Гражданско дело № 557/2013
Решение № 305/ 21.11.2013г. постановено по в. гр.д. № 557/2013г. на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА решение № 100/ 02.08.2013г- по гр.д. № 225/ 2011г- на РС котел
В законна сила от 13.1.2014г.
8 Гражданско дело No 377/2011 Делби К.В.К. Р.В.С.,
Н.И.В.,
Р.В.Г.,
Л.К.Б.,
С.К.К.,
Л.К.В.,
И.В.С.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против Р.В.С., ЕГН **********,***, за сумата 509.25 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против Л.К.Б., ЕГН **********,***, за сумата 300.92 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против С.К.К.,***, за сумата 138.88 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против Л.К.В.,***, за сумата 138.88 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против И.В.С.,***, за сумата 277.77 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против Р.В.С., ЕГН **********,***, за сумата 148.14 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатия до делба недвижим имот, представляващ земя заедно с построените в него лятна кухня и стопанска сграда от 97 кв.м. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против Л.К.Б., ЕГН **********,***, за сумата 148.14 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатия до делба недвижим имот, представляващ земя заедно с построените в него лятна кухня и стопанска сграда от 97 кв.м. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против С.К.К.,***, за сумата 222.22 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатия до делба недвижим имот, представляващ земя заедно с построените в него лятна кухня и стопанска сграда от 97 кв.м. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против Л.К.В.,***, за сумата 222.22 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатия до делба недвижим имот, представляващ земя заедно с построените в него лятна кухня и стопанска сграда от 97 кв.м. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от К.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис № 7, чрез адв. Анна Г.С., против И.В.С.,***, за сумата 444.44 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатия до делба недвижим имот, представляващ земя заедно с построените в него лятна кухня и стопанска сграда от 97 кв.м. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от Н.И.В., ЕГН **********,***, против Р.В.С., ЕГН **********,***, за сумата 509.25 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от Н.И.В., ЕГН **********,***, против Л.К.Б., ЕГН **********,***, за сумата 300.92 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от Н.И.В., ЕГН **********,***, против С.К.К.,***, за сумата 138.88 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от Н.И.В., ЕГН **********,***, против Л.К.В.,***, за сумата 138.88 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от Н.И.В., ЕГН **********,***, против И.В.С.,***, за сумата 277.77 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатата до съдебна делба жилищната сграда. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от Н.И.В., ЕГН **********,***, против Р.В.С., ЕГН **********,***, за сумата 148.14 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни разноски в допуснатия до делба недвижим имот, представляващ земя заедно с построените в него лятна кухня и стопанска сграда от 97 кв.м. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС, предявен от Н.И.В., ЕГН **********,***, против Л.К.Б., ЕГН **********,***, за сумата 148.14 лева, представляващи стойността на направени от Вълю К.В. полезни ра
В законна сила от 5.2.2014г.
9 Гражданско дело No 126/2012 Облигационни искове ЧИТАЛИЩЕ СЪГЛАСИЕ НАПРЕДЪК Е.Н.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.236, ал.2 от ЗЗД, предявен от читалище „Съгласие-Напредък 1870”, седалище и адрес на управление град Котел, пл. Възраждане 4, регистрирано по фирмено дело № 635/1997 г. на ОС Сливен, представлявано от П.К.Н., ЕГН *********, и Мария Г. Райчева, ЕГН **********, против Е.Н.В., ЕГН **********,***, за сумата 8 750.00 лева, представляваща обезщетение за времето 14.04.2009 до 10.02.2012 г., през което ответницата е ползвала недвижим имот, обособен като кафе-аперитив, на адрес град Котел, пл. Възраждане 4, след прекратяване на договор за наем на имота и въпреки противопоставянето на ищеца в качеството на наемодател по прекратения договор за наем. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от читалище „Съгласие-Напредък 1870”, с посочени данни, против Е.Н.В., с посочени данни, в частта му за сумата 1 263.00 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане върху главницата, равнимо на законната лихва, считано от изискуемостта на всяко от месечните плащания до 10.02.2012 г., както и в частта му, в която се претендира законната лихва върху главницата, считано от 10.02.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 26.11.2013
Гражданско дело № 556/2013
В законна сила от 13.1.2014г.
10 Гражданско дело No 168/2012 Вещни искове А.Й.Т. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 23.6.2014г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 102/09.08.2013 г, като на редове 2-ри, 3-ти и 4-ти от пункт І-ви от диспозитива на решението, на редове 2-ри и 4-ти от пункт ІІ-ри от диспозитива на решението и на ред 2-ри от пункт ІІІ-ти от диспозитива на решението името „А.Т.Й.“ се чете „А.Й.Т.“. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 15.7.2014г.
11 Гражданско дело No 187/2012 Искове по КТ за отмяна на уволнение Т.И.О. ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 26.3.2013г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на Т.И.О., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат П. Савов Н.,***, извършено на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда, със заповед № А-5-134 от 08.03.2012 г. на Кмета на Община Котел Христо Киров, като постановява неговата отмяна. ВЪЗСТАНОВЯВА Т.И.О., ЕГН ********** на заеманата от него преди уволнението длъжност „Старши специалист „Чистота” при звено „Чистота” към Община Котел. ОСЪЖДА на основание чл. 225, вр. с чл. 228 от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Т.И.О., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат П. Савов Н.,***, сумата в размер на 2 874.42 лева (две хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки), представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа, считано от деня на уволнението 08.03.2012 г. като ОТХВЪРЛЯ иска до предявения му размер от 3 000 лева, като недоказан, както и сумата в размер от 400.00 (четиристотин) лева, представляваща адвокатски хонорар по съразмерност. ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 214.97 лева (двеста и четиринадесет лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща направени по делото разноски, от които 114.97 лева - държавна такса и сумата 100.00 лева - възнаграждение за вещо лице. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 26.6.2013
Гражданско дело № 323/2013
ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 14/26.03.2013 г. по гр.д. № 187/2012 г. на КРС.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 23.1.2014
Гражданско дело № 6432/2013
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 173 от 26.06.13г. по в. гр.д. № 323 по описа за 2013г. на СлОС ОСЪЖДА община котел, да заплати на т. Онбашй сумата от 200.00лв. разноски за адвокатско възнаграждение пред касационната инстанция Определението е окончателно

Обезличен документ

В законна сила от 23.1.2014г.
12 Гражданско дело No 205/2012 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД И.К.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.8.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК в отношенията между „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, ЕИК 130697606, и ответника И.К.Ч., ЕГН **********,***, че ответникът И.К.Ч., с посочени данни, дължи на ищеца „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, с посочени данни, присъдените със заповед № 131/12.03.2012 г. по частно гражданско дело № 152/2012 г. на РС Котел суми, както следва : 3205.69 (три хиляди двеста и пет лева и шестдесет и девет стот), представляваща неизплатени 11 месечни вноски, дължими по договор за кредит № CREX-02419939/30.07.2010 г., 376.67 (триста седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стот.), представляващи надбавка по чл.2 от договора, 464.67 (четиристотин шестдесет и четири лева и шестдесет и седем стот.), представляващи мораторна лихва за периода от 05.10.2010 г. до 24.02.2012 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението на 12.03.2012 г. до окончателното изпълнение на задължение и 180.94 (сто и осемдесет лева и деветдесет и четири стот.), представляващи направени в хода на заповедното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК И.К.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, ЕИК 130697606, сумата 112.35 (сто и дванадесет лева и тридесет и пет стотинки), представляващи направени по настоящото дело разноски. РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 8.8.2014г.
13 Гражданско дело No 205/2012 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД И.К.Ч. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 17.10.2014г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 67/08.08.2014 г, като на ред ІV от пункт ІІ от диспозитива на решението ДА СЕ ЧЕТЕ „сумата 180.94 (сто и осемдесет лева и деветдесет и четири стот.)“, ВМЕСТО „сумата 112.35 (сто и двадесет лева и тридесет и пет стот.)“. РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 17.10.2014г.
14 Гражданско дело No 208/2012 Други дела И.В.И. БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 23.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 208 по описа на РС Котел за 2012 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 15.7.2014г.
15 Гражданско дело No 241/2012 Облигационни искове К.Р.О.,
М.Р.О.,
Р.К.О.,
Р.К.О.,
В.К.В.,
А.К.О.
Р.Р.С.,
С.К.М.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.Р.С., ЕГН **********,***, С.К.М., ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на М.Р.О., ЕГН **********,***, сумата 422.00 (четиристотин двадесет и два) лева, представляваща стойността на имуществените вреди, причинени от извършено от ответниците престъпление, за което са признати за виновни с влязла в сила присъда № 253/19.03.2012 г. по НОХД № 1030/2011 г. на РС Сливен заедно със законната лихва от 31.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата 12.96 (дванадесет лева и деветдесет и шест стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.Р.С., ЕГН **********,***, С.К.М., ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на Р.К. Орлинов, ЕГН **********,***, сумата 422.00 (четиристотин двадесет и два) лева, представляваща стойността на имуществените вреди, причинени от извършено от ответниците престъпление, за което са признати за виновни с влязла в сила присъда № 253/19.03.2012 г. по НОХД № 1030/2011 г. на РС Сливен заедно със законната лихва от 31.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата 12.96 (дванадесет лева и деветдесет и шест стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.Р.С., ЕГН **********,***, С.К.М., ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на Р.К. Орлинов, ЕГН **********,***, сумата 422.00 (четиристотин двадесет и два) лева, представляваща стойността на имуществените вреди, причинени от извършено от ответниците престъпление, за което са признати за виновни с влязла в сила присъда № 253/19.03.2012 г. по НОХД № 1030/2011 г. на РС Сливен заедно със законната лихва от 31.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата 12.96 (дванадесет лева и деветдесет и шест стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.Р.С., ЕГН **********,***, С.К.М., ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на В.К.В., ЕГН **********,***, сумата 422.00 (четиристотин двадесет и два) лева, представляваща стойността на имуществените вреди, причинени от извършено от ответниците престъпление, за което са признати за виновни с влязла в сила присъда № 253/19.03.2012 г. по НОХД № 1030/2011 г. на РС Сливен заедно със законната лихва от 31.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата 12.96 (дванадесет лева и деветдесет и шест стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.Р.С., ЕГН **********,***, С.К.М., ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на А.К. Орлинов, ЕГН **********,***, сумата 422.00 (четиристотин двадесет и два) лева, представляваща стойността на имуществените вреди, причинени от извършено от ответниците престъпление, за което са признати за виновни с влязла в сила присъда № 253/19.03.2012 г. по НОХД № 1030/2011 г. на РС Сливен заедно със законната лихва от 31.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата 12.96 (дванадесет лева и деветдесет и шест стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Р.Р.С., ЕГН **********,***, С.К.М., ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно в полза на бюджета на съдебната власт сумата 84.40 (осемдесет и четири лева и четиридесет стот.), представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на иска. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.1.2014г.
16 Гражданско дело No 250/2012 Други дела Й.П.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 25.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 250 по описа на РС Котел за 2012 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 16.5.2014г.
17 Гражданско дело No 251/2012 Дела от административен характер В.З.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ОБЩИНА КОТЕЛ
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 24.7.2014г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250, ал.1 от ГПК решение № 118 постановено на 16. 10. 2013 г. по гр. дело № 251/2012 г. на РС Котел в частта му относно разноските, като допълва: осъжда Общинска служба „Земеделие“ гр. Котел и Община Котел да заплатят на ищцата В.З.Г. ЕГН ********** *** сторените разноски по делото в размер на 300,00 /триста/ лева за адвокатско възнаграждение, а именно на равни части от общия размер : 150,00 / сто и петдесет/ лева за Общинска служба „Змеделие“ гр. Котел и 150,00 / сто и петдесет/ лева за Община Котел. ОТХВЪРЛЯ искането за поправка на решение № 118/16. 10. 2013 г. в частта му относно, вместо : „отменя решение по чл. 18ж, ал. 2 по заявление 3413/25.05.1992 г. и решение № 42008/08.04.1998 г.“ да се запише обявява нищожността на решение № 3413/25.05.1992 г. и решение № 42008/08.04.1998 г. ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.
В законна сила от 23.8.2014г.
18 Гражданско дело No 269/2012 Делби В.Х.И.,
З.Х.Х.,
Д.Х.Ч.
Х.Х.Х.,
Х.М.Х.,
Ш.А.Х.,
М.А.Х.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 10.12.2014г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА В.Х.И. с ЕГН-**********,***, чрез пълномощника му А.Г., адвокат от САК, и той става едноличен собственик на ПИ с проектен идентификатор 87031.501.2416, с проектна площ 875 кв. метра, ведно с построената в него сграда с проектен идентификатор 87031.501.2416.2, с проектна площ 50 кв. метра, при съседи: 87031.501.449, 87031.501.2419, 87031.501.2417 и 87031.501.2083. Пазарната стойност на описания недвижим имот е 2600 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА ЗЕЙНЕБ Х.Х. с ЕГН-**********,***, чрез пълномощника й А.Г., адвокат от САК, и тя става едноличен собственик на ПИ с проектен идентификатор 87031.501.2417 с проектна площ 875 кв. метра, при съседи: 87031.501.2419, 87031.501.2420, 87031.501.2418, 87031.501.2083 и 87031.501.2416. Пазарната стойност на описания недвижим имот е 1875 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА Д.Х.Ч. с ЕГН-**********,***, чрез пълномощника й А.Г., адвокат от САК, и тя става едноличен собственик на ПИ с проектен идентификатор 87031.501.2419 с проектна площ 875 кв. метра, при съседи: 87031.501.2008, 87031.501.2420, 87031.501.2418, 87031.501.2417, 87031.501.2416 и 87031.501.449. Пазарната стойност на описания недвижим имот е 1940 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА Х.Х.Х. с ЕГН-**********,***, чрез пълномощника му Р.Х., адвокат от САК, и той става едноличен собственик на ПИ с проектен идентификатор 87031.501.2418 с проектна площ 875 кв. метра, при съседи: 87031.501.2417, 87031.501.2419, 87031.501.2420, 87031.501.453, 87031.501.452 и 87031.501.2083. Пазарната стойност на описания недвижим имот е 1875 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА Х.М.Х. с ЕГН-**********,***; Ш.А.Х. с ЕГН-**********,*** и М.А.Х. с ЕГН-**********,***, чрез пълномощника им Р.Х., адвокат от САК, получават в общ дял и стават собственици, при равни права от правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87031.501.2420, с проектна площ 875 кв. метра, ведно с построената в него сграда с проектен идентификатор 87031.501.2420.3, с проектна площ 85 кв. метра, при съседи: 87031.501.2008, 87031.501.454, 87031.501.453, 87031.501.2418, 87031.501.2417 и 87031.501.2419. Пазарната стойност на описания недвижим имот е 10980 лева. Скица – предложение I вариант от СТЕ на вещо лице И.Х. от 25.04.2012 год. и скица-проект № 15-47843 от 07.03.2014 год. за изменение на КККР на СГКК гр. Сливен, приподписани от съда, представляват неразделна част от настоящата спогодба. ОСЪЖДА В.Х.И. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 47.60 лева. ОСЪЖДА ЗЕЙНЕБ Х.Х. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 37.50 лева. ОСЪЖДА Д.Х.Ч. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 38.80 лева. ОСЪЖДА Х.Х.Х. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 37.50 лева. ОСЪЖДА Х.М.Х. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 73.20 лева. ОСЪЖДА Ш.А.Х. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 73.20 лева. ОСЪЖДА М.А.Х. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на73.20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 269/2014 год. по описа на РС-Котел.
В законна сила от 18.12.2014г.
19 Гражданско дело No 309/2012 Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД СБДПЛР "КОТЕЛ" ЕООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.422 от ГПК, предявен от „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, против „СБДПЛР Котел“ ЕООД, ЕИК 119527829, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Изворска 58, да се признае за установено в отношенията между тях, че ответникът дължи на ищеца сумата 88.10 лева, представляваща неизплатена от ответника потребена електроенергия за периода 08.03.2012 г. до 24.04.2012 г., законната лихва върху тази сума, считано от подаване на заявлението на 31.05.2012 г., и направените в хода на заповедното производство разноски в размер на 402.17 лева, за което в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение № 183/01.06.2012 г. по ЧГД № 244/2012 г. на РС Котел. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.9.2014г.
20 Гражданско дело No 311/2012 Вещни искове С.Д.Д. Д.Й.М.,
С.И.М.,
М.И.Г.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.9.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между ищеца С.Д. Стефанов, ЕГН **********,***, и ответниците Д.Й.М., ЕГН **********, С.И.М., ЕГН **********, и М.И.Г., ЕГН **********, тримата с адрес *** Димитър 54, че ищецът е собственик на 362/782 идеални части от 26 кв.м., представляващи част от имот пл. № 209, заключени между имотната граница между имот пл. № 209 и имот пл. № 210 и регулационната граница между УПИ ІХ-209 и УПИ VІІІ-210 в кв.21 по плана на село Кипилово, община Котел, повдигнати в жълт цвят на скицата, изготвена от вещото лице Марияна М., и ОСЪЖДА ответниците да предадат на ищеца владението върху описаните 26 кв.м. на основание чл.180 от ЗС. ПОСТАНОВЯВА изготвената от вещото лице Марияна М., скица приподписана от съда, да се счита за неразделна част от съдебното решение. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС, предявен от С.Д. Стефанов, с посочени данни, против Д.Й.М., С.И.М. и М.И.Г., тримата с посочени данни, да се признае за установено в отношенията между тях, че ищецът е собственик на 420/782 идеални части от 26 кв.м., представляващи част от имот пл. № 209, заключени между имотната граница между имот пл. № 209 и имот пл. № 210 и регулационната граница между УПИ ІХ-209 и УПИ VІІІ-210 в кв.21 по плана на село Кипилово, община Котел, повдигнати в жълт цвят на скицата, изготвена от вещото лице Марияна М.. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС, предявен от С.Д. Стефанов, с посочени данни, против Д.Й.М., С.И.М. и М.И.Г., тримата с посочени данни, да се признае за установено в отношенията между тях, че ищецът е собственик на 4 кв.м., заключени между имотната граница между имот пл. № 209 и имот пл. № 210 и регулационната граница между УПИ ІХ-209 и УПИ VІІІ-210 в кв.21 по плана на село Кипилово, община Котел, повдигнати в зелен цвят на скицата, изготвена от вещото лице Марияна М., и ответниците да бъдат осъдени да му предадат владението върху тях. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Д.Й.М., ЕГН **********,*** Димитър 54, ДА ЗАПЛАТИ на С.Д. Стефанов, ЕГН **********,***, сумата 263.86 (двеста шестдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК С.И.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Д. Стефанов, ЕГН **********,***, сумата 65.97 (шестдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.И.Г., ЕГН **********,*** Димитър 54, ДА ЗАПЛАТИ на С.Д. Стефанов, ЕГН **********,***, сумата 65.97 (шестдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК С.Д. Стефанов, ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Й.М., ЕГН **********,*** Димитър 54, сумата 152.18 (сто петдесет и два лева и осемнадесет стотинки), представляващи направени от нея разноски, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК С.Д. Стефанов, ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.И.М., ЕГН **********,***, сумата 71.61 (седемдесет и един лева и шестдесет и една стотинки), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК С.Д. Стефанов, ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.Г., ЕГН **********,*** Димитър 54, сумата 71.61 (седемдесет и един лева и шестдесет и една стотинки), представляващи направени от нея разноски, съобразно уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.3.2014
Гражданско дело № 649/2013
ПОТВЪРЖДАВА Решение №113/30.09.2013г. по гр.д.№311/2012г. на Котелски районен съд, в обжалваната част, с която е отхвърлен иска по чл.108 от ЗС предявен от С.Д.Д. против Д.Й.М., С.И.М. и М.И.Г. да се признае за установено в отношенията между тях, че ищецът е собственик на 4 кв.м., заключени между имотната граница между имот пл.№209 и имот пл.№210 и регулационната граница между УПИ IХ-209 и УПИ VIII-210 в кв.21 по плана на село Кипилово, общ.Котел, повдигнати в жълт цвят на скицата, изготвена от вещото лице Марияна М. и ответниците да бъдат осъдени да му предадат владението върху тях, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 11.3.2014г.
21 Гражданско дело No 353/2012 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД А.Х.П. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.10.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, ЕИК 130697606, че ответникът А.Х.П., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 192/15.06.2012 г. по частно гражданско дело № 253/2012 г. на РС Котел суми, както следва : 3656.00 (три хиляди шестстотин петдесет и шест) лева, представляваща сбора от 42 неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01335330 / 27.01.2009 г., 1882.72 (хиляда осемстотин и осемдесет и два лева и седемдесет и две стот.), представляващи печалба на ищеца и покриващи разходите по подготовка и обслужване на кредита, 521.43 (петстотин двадесет и един лева и четиридесет и три стот.), представляващи обезщетение за забавено плащане на главницата от 15.10.2010 г. до 30.05.2012 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 13.06.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението и 221.21 (двеста двадесет и един лева и двадесет и една стот.), представляващи направени от ищеца разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Х.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, ЕИК 130697606, сумата 350.34 (триста и петдесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по настоящото дело разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.12.2014г.
22 Гражданско дело No 361/2012 Облигационни искове С.Г. ГРУП ООД ИНТ-ЕКС СТРОЙ ООД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл.422 от ГПК, предявени от ищеца „С.Г.Груп“ ООД, ЕИК 148062016, седалище и адрес на управление град София, бул. България 111, бл.А, ет.4, ап.12, представлявано от управителя С.И.Ц., ЕГН **********, съдебен адрес *** 75, Бизнес център Ботоникас, ет.5, адв. В.Г., против ответника „Инт-Екс Строй“ ООД, ЕИК 119666825, седалище и адрес на управление село Ябланово, община Котел, ул. Злостен 11, представлявано от управителя Р.Х. Чакъров, ЕГН **********, с искане да се признае за установено в отношения между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата 1871.22 лева, представляваща неплатено парично задължение за ползване на мобилни услуги, предоставени от „Космо България Мобайл“ ЕАД за периода от 18.06.2009 г. до 17.08.2009 г., установено с фактура № 7132968291/18.07.2009 г., като вземането е било цедирано в полза на ищеца с договор за цесия от 21.03.2011 г., както и сумата 567.91 лева, представляваща мораторна лихва за периода от 06.08.2009 г. до 28.06.2012 г. и законната лихва от 29.06.2012 г., за които в полза на ищеца е била издадена по реда на чл.410 от ГПК заповед за изпълнение № 202/03.07.2012 г. по ЧГД № 276/2012 г. на РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК „С.Г.Груп“ ООД, ЕИК 148062016, седалище и адрес на управление град София, бул. България 111, бл.А, ет.4, ап.12, представлявано от управлителя С.И.Ц., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „Инт-Екс Строй“ ООД, ЕИК 119666825, седалище и адрес на управление село Ябланово, община Котел, ул. Злостен 11, представлявано от управителя Р.Х. Чакъров, ЕГН **********, сумата 425.00 (четиристотин двадесет и пет) лева, представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.8.2014г.
23 Гражданско дело No 527/2012 Облигационни искове СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Д-Р ИЛИЯ РУПОВ ЕООД СД БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ- РАШЕВ, ДИМИТРОВ И С-ИЕ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявени от „Служба по трудова медицина Д-р И.Р.” ЕООД, седалище и адрес на управление град Сливен, кв. Сини камъни 17-В-8, представлявано по управителя И.А.Р., ЕИК 119539190, че ответникът „Балкански извори-Р., Димитров и с-ие” СД, ЕИК 0205874410017, седалище и адрес на управление град Сливен, кв. Дружба бл.24, вх.А, ап.9, дължи на ищеца присъдените му със заповед № 56 / 22.02.2011 г. по частно гражданско дело № 68/2011 г. на РС Котел суми, както следва : 1 440.00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева, представляващи неизплатено възнаграждение по договор за обслужване по Наредба № 3 от 25.01.2008 г. на министъра на здравеопазването и на министъра на труда и социалната политика, дължимо за периода 01.01.2009 г. до 01.07.2009 г., за което ищецът е издал фактура № 616/01.12.2009 г., 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от 01.12.2009 г. до 01.02.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от 16.02.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението и сумата 150.30 (сто и петдесет лева и тридесет стотинки), представляваща направени в хода на заповедното производство разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Балкански извори-Р., Димитров и с-ие” СД, ЕИК 0205874410017, седалище и адрес на управление град Сливен, кв. Дружба бл.24, вх.А, ап.9, ДА ЗАПЛАТИ на „Служба по трудова медицина Д-р И.Р.” ЕООД, седалище и адрес на управление град Сливен, кв. Сини камъни 17-В-8, представлявано по управителя И.А.Р., ЕИК 119539190,, сумата 163.00 (сто шестдесет и три) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини от 18.10.2013
Гражданско дело № 545/2013
Определение № 628 / 18.10.2013г. по в. гр.д. № 545/ 2013г. на ОС Сливен ВРЪЩА въззивна жалба с вх.№ СД-0208-1542/06.08.13г., на подателя, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ В СРОК НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ. ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея въззивно производство по в.гр.д. № 545/2013г. на СлОС Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Други от 30.1.2014
Гражданско дело № 4588/2013
Определение № 64 / 30.01.2014г. постановено по ч.т. дело № 4588/2013г- на ВКС ПОТВЪРЖДАВА определение № 628/ 18.10.2013г. на Сливенски Окръжен съд, постановено по в. гр.д. № 545/ 2013г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Обезличен документ

В законна сила от 30.1.2014г.
24 Гражданско дело No 573/2012 Делби Ж.Ж.Е. И.Ж.Е.,
К.Ж.С.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 18.7.2014г.
ИЗНАСЯ на публична продан допуснатия до съдебна делба между Ж.Ж.Е. ЕГН **********, И.Ж.Е. ЕГН ********** и К.Ж.С. ЕГН ********** недвижим имот дворно място с площ 2755 кв. м. съставляващо УПИ Х- 110 в кв. 12 по пл. на с. Седларево при граници от двете с трани улици, дере и УПИ IХ – 109, ведно с изградените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от изба от 11 кв. м.; първи етаж от 20 кв.м. и втори етаж от 68 кв.м.; масивна лятна кухня от 12 кв. м. ; паянтов гараж от 18 кв.м. и 2 стопански постройки с общ застроен обем от 120 куб. м. С оценка на вещото лице 17 100,00 лева, като след извършването на проданта получените суми са разпределят между съделителите, съобразно делбените им части както следва: Ж.Ж.Е. ЕГН ********** И.Ж.Е. ЕГН ********** К.Ж.С. ЕГН ********** За всеки един от тримата съделители – съобразно квотата по 1/3 иделна част от описания имот, а именно: З а всеки по 5 700,00 лв. ОСЪЖДА: Ж.Ж.Е. ЕГН ********** И.Ж.Е. ЕГН ********** К.Ж.С. ЕГН ********** ДА ВНЕСАТ държавна такса – всеки един от тях по сметка на КРС в размер на 228,00 лева О С Ъ Ж Д А: И.Ж.Е. ЕГН ********** К.Ж.С. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на Ж.Ж.Е. ЕГН ********** разноски за вещо лице, всеки един от тях по 70,00 лева – съразмерно на заплатения от същия депозит за вещо лице. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.8.2014г.
25 Гражданско дело No 805/2012 Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Г.И.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 21.7.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 422 вр. чл. 415 и чл. 124, ал.1 от ГПК, че Г.И.С. ЕГН **********,***, чрез адв. С.Х. *** - съдебен адрес ***Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кукуш” № 1, представлявано от Изпълнителните директори А.М. и Хорс Пертъл австрийски граждани сумата 83,99лв., дължима по договор С 1738935 / 21. 12. 2009 г. от периода 03. 12. 2010 г. до 16. 03. 2011 г. ведно със законната лихва считано от 18. 09. 2012 г. ОТХВЪРЛЯ предявения от “Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кукуш” № 1, представлявано от Изпълнителните директори А.М. и Хорс Пертъл, представлявани от служебен представител С.И.К. иск с правно основание чл. 422, вр. чл. 415 и чл. 124, ал.1 от ГПК за признаване на установено по отношение на ответника Г.И.С. ЕГН **********,***, чрез адв. С.Х. *** - съдебен адрес ***, че той дължи на ищеца сумата 5 162,13 лева с включен ДДС за периода 02. 12. 2010 г. до 29. 03. 2011 г. ведно със законната лихва върху главницата считано от подаване на заявлението в съда – 18. 09. 2012 г. до окончателното изплащане на задължението и разноски в размер на 144,92 лева, които суми е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 323/21.09.2012 г., издадена по ч. гр. дело № 496/2012 г. по описа на РС Котел, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА “Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кукуш” № 1, представлявано от Изпълнителните директори А.М. и Хорс Пертъл, представлявани от служебен представител С.И.К. да заплати на Г.И. Стоянов ЕГН **********,*** направените разноски в размер на 500,00 лева. С оглед изхода на делото, на ищеца не се дължат разноски. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 20.8.2014г.
26 Гражданско дело No 817/2012 Вещни искове Т.И.В. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 12.7.2013г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА за УСТАНОВЕНО по предявения от ищцата Т.И.В., ЕГН ********** ***, чрез адвокат М.Г., иск с правно основание чл. 124 от ГПК, по отношение на Община Котел, че ищцата е собственица на основание наследство и изтекла в нейна полза придобивна давност, на ? идеална част от недвижим имот, находящ се в село Медвен, община Котел, представляващ незастроено дворно място с площ от 505.00 кв. м., образуващо УПИ ІV-СНС, в кв. 24 по устройствения план на село Медвен, при граници: изток – край на регулацията, запад – улица, север – УПИ ІІІ и юг – УПИ V. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.2.2014
Гражданско дело № 574/2013
Решение № 41 от 13.02.2014г. постановено по в. гр.д. № 574/ 2013година по описа на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА решение № 83/12.07.2013 г. по гр. д. № 817/2012 г. по описа на Котелски районен съд, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 13.2.2014г.
27 Гражданско дело No 8/2013 Искове по КТ И.Б.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ на И. Б. И. ЕГН ********** *** сумата 1101,51 /хиляда сто и един лв. и петдесет и една ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 257,29 лева /двеста петдесет и седем лв. и двадесет и девет ст. /. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ И. Б. И. ЕГН ********** *** 120,00 лева /сто двадесет лв./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 15,75 лева /петнадесет лева и седемдесет и пет ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ на И. Б. И. ЕГН ********** *** 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 130 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
28 Гражданско дело No 9/2013 Искове по КТ М.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Б. ЕГН ********** *** сумата 1155,38лева /хиляда сто петдесет и пет лв. и тридесет и осем ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 247,54 лева /двеста четиридесет и седем лв. и петдесет и четири ст. /. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ М.М.Б. ЕГН ********** *** сумата 135,80 лева /сто тридесет и пет лева и осемдесет ст./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 16,62 лева /шестнадесет лева и шестдесет и две ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Б. ЕГН ********** *** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 130 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ
В законна сила от 26.8.2014г.
29 Гражданско дело No 10/2013 Искове по КТ А.Н.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ на А.Н.И., ЕГН ********** *** сумата 1101,51 /хиляда сто и един лв. и петдесет и една ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 187,71 лева /сто осемдесет и седем лева и седемдесет и една ст. /. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Н.И., ЕГН ********** *** сумата 82,80 лева /осемдесет и два лв. и осемдесет ст./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 11,51 лева /единадесет лв. и петдесет и една ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ на А.Н.И., ЕГН ********** *** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 130 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ
В законна сила от 26.8.2014г.
30 Гражданско дело No 11/2013 Искове по КТ М.Т.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.Т. с ЕГН-********** *** сумата 801,02 лева /осемстотин и един лев и две ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 169,43 лева /сто шестдесет и девет лева и четиридесет и три ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.Т. с ЕГН-********** *** сумата 106,80 /сто и шест лева и осемдесет стотинки /, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 13,00 лева /тринадесет лева./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.Т. с ЕГН-********** *** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 130 /сто и тридесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
31 Гражданско дело No 12/2013 Искове по КТ П.Д.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.М. с ЕГН-********** *** сумата 959,94 лева /деветстотин петдесет и девет лв и деветдесет и четири ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 190,31 лева /сто и деветдесет лева и тридесет и една ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.М. с ЕГН-********** *** сумата 124,20/сто двадесет и четири лв. и двадесет ст. /, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 15,93 /петнадесет лв. и деветдесет и три ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.М. с ЕГН-********** *** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 130 /сто и тридесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
32 Гражданско дело No 13/2013 Искове по КТ Д.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Д., ЕГН **********,*** сумата 995,11 лева /деветстотин деветдесет и пет лева и единадесет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 198,07 лева /сто деветдесет и осем лева и седем ст. /. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Д., ЕГН **********,*** сумата 110,00 лева /сто и десет лева./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 13,62 лева /тринадесет лева и шестдесет и две ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Д., ЕГН **********,*** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
33 Гражданско дело No 14/2013 Искове по КТ А.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.Д., ЕГН ***********,*** сумата 1137,99 лева /хиляда сто тридесет и седем лв. и деветдесет и девет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 246,52 лева /двеста четиридесет и шест лв. и петдесет и две ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.Д., ЕГН ***********,*** сумата 128,40 /сто двадесет и осем лв. и четирдесет ст. /, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 15,75 /петнадесет лв. и седемдесет и пет ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.Д., ЕГН ***********,*** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
34 Гражданско дело No 21/2013 Искове по КТ Х.И.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.К., ЕГН **********,*** сумата 1140,40 лева /хиляда сто и четиридесет лева и четиридесет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 241,50 лева /двеста четиридесет и един лева и петдесет ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.К., ЕГН **********,*** сумата 127,80 /сто двадесет и седем лева и осемдесет ст./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 16,58 /шестнадесет лева и петдесет и осем ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.К., ЕГН **********,*** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
35 Гражданско дело No 22/2013 Искове по КТ А.Х.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Х. В., ЕГН **********,*** сумата 1013,11 лева /хиляда и тринадесет лева и единадесет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 189,50 лева /сто осемдесет и девет лева и петдесет ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Х. В., ЕГН **********,*** сумата 123,60 /сто двадесет и три лева и шестдесет ст./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 14,38 /четиринадесет лева и тридесет и осем ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Х. В., ЕГН **********,*** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ
В законна сила от 26.8.2014г.
36 Гражданско дело No 23/2013 Искове по КТ Д.Й.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.Й.Ж. ЕГН ********** *** сумата 881,72 лева /осемстотин осемдесет и един лев и седемдесет и две ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 161,61 лева /сто шестдесет и един лв. и шестдесет и една ст. /. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.Й.Ж. ЕГН ********** *** сумата 112,20 лева /сто и дванадесет лв. и двадесет ст./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 12,96 лева /дванадесет лева и деветдесет и шест ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на с Д.Й.Ж. ЕГН ********** *** умата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
37 Гражданско дело No 24/2013 Искове по КТ К.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на К.С.С., ЕГН **********,*** сумата 743,75 лева /седемстотин четиридесет и три лева и седемдесет и пет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 142,47 лева /сто четиридесет и два лв. и четиридесет и седем ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на К.С.С., ЕГН **********,*** сумата 103,80 /сто и три лв. и осемдесет ст. /, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 12,34 /дванадесет лева и тридесет и четири ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на К.С.С., ЕГН **********,*** 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 17.12.2014г.
38 Гражданско дело No 24/2013 Искове по КТ К.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 17.12.2014г.
ДОПУСКА, на основание чл.247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 39 от 01.08.2014 г., постановено по гражданско дело № 24 по описа на РС Котел за 2013 г., като ЗАЛИЧАВА от диспозитива на решението ЕГН: ***********, като СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЗАПИСАНО- ЕГН: ********** РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.12.2014г.
39 Гражданско дело No 25/2013 Искове по КТ М.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М. К.К. с ЕГН-********** *** сумата 823,33 лева /осемстотин двадесет и три лв. и тридесет и три ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 142,21 лева /сто четиридесет и два лв. и двадесет и една ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М. К.К. с ЕГН-********** *** сумата 109,80 /сто и девет лв. и осемдесет ст. /, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 14,44 /четиринадесет лв. и четиридесет и четири ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М. К.К. с ЕГН-********** *** 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
40 Гражданско дело No 26/2013 Искове по КТ А.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Г.Г., ЕГН **********,*** сумата 949,69 лева /деветстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и девет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 176,44 лева /сто седемдесет и шест лева и четиридесет и четири ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Г.Г., ЕГН **********,*** сумата 120,00 /сто двадесет лева/, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 13,32 /тринадесет лева и тридесет и две ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на А.Г.Г., ЕГН **********,*** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
41 Гражданско дело No 27/2013 Искове по КТ Д.А.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.Д. ЕГН ********** *** сумата 1005,29 лева /хиляда и пет лева и двадесет и девет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 284,02 лева /двеста осемдесет и четири лева и две ст. /. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.Д. ЕГН ********** *** сумата 100,20 лева /сто лева и двадесет ст./, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 16,83 лева /шестнадесет лева и осемдесет и три ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.Д. ЕГН ********** *** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
42 Гражданско дело No 28/2013 Искове по КТ М.М.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Р. с ЕГН-********** *** сумата 958,62 лева /деветстотин петдесет и осем лв. и шестдесет и две ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 155,96 лева /сто петдесет и пет лв. и деветдесет ст/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Р. с ЕГН-********** *** сумата 93,00 /деветдесет и три / лева, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 15,47 лева /петнадесет лева и четиридесет и седем ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Р. с ЕГН-********** *** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
43 Гражданско дело No 29/2013 Искове по КТ Х.М.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Х. Ахмедов Х., ЕГН **********,*** сумата 949,69 лева /деветстотин четиридесет и девет лв. и шестдесет и девет ст./, представляваща неплатено възнаграждение за положен извънреден труд в периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г.. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 176,44 лева /сто седемдесет и шест лева и четиридесет и четири ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Х. Ахмедов Х., ЕГН **********,*** сумата 120,00 /сто двадесет лева /, представляваща паричната равностойност на полагащите се на ищеца и непредоставени от ответника безплатна предпазна храна и напитки за периода от 09. 01. 2010 г. до 09. 01. 2013 г.., ведно със законната лихва върху нея, считано от 09. 01. 2013 г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до завеждане на исковата молба в размер на 13,32 /тринадесет лева и тридесет и две ст./. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ на Х. Ахмедов Х., ЕГН **********,*** сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", с ЕИК 129010164, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Пиротска" №171 А ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 200 /двеста/ лева и разноски за вещо лице в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2014г.
44 Гражданско дело No 31/2013 Делби Р.Х.К.,
З.А.О.,
С.Х.О.,
Х.А.О.,
Ф.А.О.,
Х.А.О.,
Р.Х.О.,
Х.В.О.,
Е.В.О.,
Е.В.О.
С.Х.О. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 12.12.2013г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Р.Х.К. с ЕГН-**********,***, З.А.О. с ЕГН-**********,***; С.Х.О. с ЕГН-********** ***; Х.А.О. с ЕГН-********** ***; Ф.А.О. с ЕГН-********** ***; Х.А.О. с ЕГН-**********,***; Р.Х.О. с ЕГН-********** ***, Х.В.О. с ЕГН-********** ***,; Е. ВЕЛИВ О. с ЕГН-********** *** и Е.В.О. с ЕГН-**********,***, всички със съдебен адрес ***, адвокат А.Г. и С.Х.О. с ЕГН-**********,*** на недвижими имоти, находящи се в Ябланово, община Котел, индивидуализиращи се като: I. Поземлен имот с идентификатор 87031.501.250, по кадастралната карта и кадастралните регистри, на с. Ябланово, община Котел, област Сливен, одобрени със заповед РД-18-8/28.03.2007 год. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Ябланово, п. К. 8989, ул. Иглика 13, площ 2 650 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 250, съседи: 87031.501.251; 87031.501.2100; 87031.501.252; 87031.501.224; 87031.501.225 87031.501.333; 87031.501.334 и 87031.501.253, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор 87031.501.250.1 с площ от 34 кв, метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда; 2. Сграда с идентификатор 87031.501.250.2 с площ от 49 кв, метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна; 3. Сграда с идентификатор 87031.501.250.3 с площ от 13 кв, метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда и 4. Сграда с идентификатор 87031.501.250.4 с площ от 10 кв, метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда и II. Поземлен имот с идентификатор 87031.501.333, по кадастралната карта и кадастралните регистри, на с. Ябланово, община Котел, област Сливен, одобрени със заповед РД-18-8/28.03.2007 год. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Ябланово, п. К. 8989, ул. Дунав 16, площ 754 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 333, съседи: 87031.501.250; 87031.501.225; 87031.501.2107 и 87031.501.334, както следва : 4/20 ид. части за ищцата Р.Х.К.; 4/20 ид. части за ищцата З.А.О.; 4/20 ид. части за ответника С.Х.О.; 1/20 ид. част за ищцата С.Х.О.; 1/20 ид. част за ищеца Х.А.О.; 1/20 ид. част за ищцата Ф.А.О.; 1/20 ид. част за ищеца Х.А.О.; 1/20 ид. част за ищцата Р.Х.О.; 1/20 ид. част за ищеца Х.В.О.; 1/20 ид. част за ищеца Е. ВЕЛИВ О. и 1/20 ид. част за ищцата Е.В.О.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 11.1.2014г.
45 Гражданско дело No 36/2013 Облигационни искове С.П.П.,
А.П.С.
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.49 вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от С.П.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., против „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, за сумата 18630.00 лева, представляващи претърпени от ищеца имуществени вреди под форма на пропуснати ползи, равними на месечната наемната цена, която би получил, ако беше отдал по договор за наем за периода от 10.01.2004 г. до 20.02.2011 г. частта от имот с пл. № 606 кв.41 кв.м. по плана на град Котел, от който притежава в собственост ? идеална част, под която е разположен подземен кабел от електроразпределителната мрежа. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.49 вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от А.П. Синигелов, ЕГН **********,*** Стефанов 2, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., против „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, за сумата 18630.00 лева, представляващи претърпени от ищеца имуществени вреди под форма на пропуснати ползи, равними на месечната наемната цена, която би получил, ако беше отдал по договор за наем за периода от 10.01.2004 г. до 20.02.2011 г. частта от имот пл. № 606 кв.41 кв.м. по плана на град Котел, от който притежава в собственост ? идеална част, под която е разположен подземен кабел от електроразпределителната мрежа. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 49 вр. чл.50 вр.чл.45 от ЗЗД, предявен от С.П.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., против „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, за сумата 8000.00 лева, представляващи претърпени от ищеца за периода от 10.01.2004 г. до 20.02.2011 г. неимуществени вреди, изразяващи се в несгоди и притеснения, затова че ответното дружество е разположило в имот пл. № 606 кв.41 кв.м. по плана на град Котел, от който ищецът притежава в собственост ? идеална част, подземен кабел от електроразпределителната мрежа. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 49 вр. чл.50 вр.чл.45 от ЗЗД, предявен от А.П. Синигелов, ЕГН **********,*** Стефанов 2, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., против „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, за сумата 8000.00 лева, представляващи претърпени от ищеца за периода от 10.01.2004 г. до 20.02.2011 г. неимуществени вреди, изразяващи се в несгоди и притеснения, затова че ответното дружество е разположило в имот пл. № 606 кв.41 кв.м. по плана на град Котел, от който ищецът притежава в собственост ? идеална част, подземен кабел от електроразпределителната мрежа. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.49 вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от С.П.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., против „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, за сумата 18 170.00 лева, представляващи претърпени от ищеца за периода от 10.01.2004 г. до 20.02.2011 г. имуществени вреди под форма на пропуснати ползи, равними на месечната наемната цена, която би получил, ако беше построил в имот пл. № 606 в кв.41 по плана на град Котел, от който притежава в собственост ? идеална част, и отдал по договор за наем два магазина, вкл. и върху тази част от имот, под която е разположен подземен кабел от електроразпределителната мрежа. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.49 вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от А.П. Синигелов, ЕГН **********,*** Стефанов 2, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., против „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, за сумата 18 170.00 лева, представляващи претърпени от ищеца за периода от 10.01.2004 г. до 20.02.2011 г. имуществени вреди под форма на пропуснати ползи, равними на месечната наемната цена, която би получил, ако беше построил в имот пл. № 606 в кв.41 по плана на град Котел, от който притежава в собственост ? идеална част, и отдал по договор за наем два магазина, вкл. и върху тази част от имот, под която е разположен подземен кабел от електроразпределителната мрежа. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК от С.П.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК А.П.С., ЕГН **********,*** Стефанов 2, съдебен адрес *** 2, адв. И.В., ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 2.10.2014г.
46 Гражданско дело No 38/2013 Развод и недейств. на брака Н.Х.М. М.Х.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.3.2014г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250, ал. 3 от ГПК, решение № 63 постановено на 12.06.2013 г. по настоящото гражданско дело № 38/2013 г. на РС Котел, в следния смисъл: В частта за разноските решението следва да придобие следната редакция: Вместо „ОСЪЖДА ответника М.Х.М., ЕГН **********,*** (съдебен адрес *** представляван по чл. 47, ал.6 от ГПК), ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел, сумата 200,00 лева, представляваща възнаграждение за назначеното му особено представителство: ДА СЕ ЧЕТЕ : ОСЪЖДА ответника М.Х.М., ЕГН **********,*** (съдебен адрес ***. Павлов) да заплати на Н.Х. Мусова, ЕГН ********** *** (съдебен адресат адв. Е.П.,***)сумата 200,00 лева, представляваща възнаграждение за назначеното му особено представителство внесено от ищцата съгласно разпореждане на съда. ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните. РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатото допълване подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.
В законна сила от 28.3.2014г.
47 Гражданско дело No 41/2013 Искове по КТ за отмяна на уволнение К.Й.М. ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 29.10.2013г.
ПРИЗНАВА на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 за НЕЗАКОННО уволнението на К.Й. Митева – Бакалова, ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, чрез адвокат Л.А. ***, от длъжността „Старши специалист „Общинска собственост” при ответната Община Котел, извършено със заповед № NА.5-776 от 12.12.2012 г. на Кмета на Община Котел и го ОТМЕНЯ като неоснователно и незаконосъобразно. ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344, ал. 1 т. 2 от КТ К.Й. Митева – Бакалова, ЕГН **********, на длъжността, която е заемала преди уволнението в Община Котел. ОСЪЖДА на основание чл. 225, ал. 1, вр. с чл. 344, ал. 1, т.3 от КТ, Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на К.Й. Митева – Бакалова, ЕГН **********,***, сумата в размер на 3 360.00 (три хиляди триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за времето, през което е останала без работа, досежно шестмесечния му размер, изчислено на база брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението (м. 11.2012 г.), ведно със законната лихва върху сумата, до окончателното u изплащане, считано от датата на предявяване на иска – 18.01.2013 г. ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на К.Й. Митева – Бакалова, ЕГН **********,***, сумата в размер на 200.00 (двеста) лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Община Котел, представлявана от кмета Христо Киров, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 134.40 лева (сто тридесет и четири лева и четиридесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на иска в неговата цялост. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдената сума и следващите се лихви. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Други от 27.2.2014
Гражданско дело № 60/2014
решение №53/ 27.02.2014г. по въз. гр.д. № 60/2014г.ОТМЕНЯ Решение №125 от 29.10.2013г., постановено по гр.д. №41/2013г. по описа на Котелски районен съд в частите, с които Община Котел е осъдена да заплати на К.Й. Митева - Бакалова с ЕГН ********** *** на основание чл.225, ал.1, вр. с чл.344, ал.1, т.3 от КТ обезщетение за оставане без работа поради уволнението за период от шест месеца над размера от 2983,32лв. до присъдения размер от 3360лв. и разноски над размера от 192,52лв. до присъдения размер от 200лв., като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от К.Й. Митева - Бакалова с ЕГН ********** *** с правно основание чл.344, ал.1, т.3, вр. с чл.225, ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение за оставане без работа поради уволнението за период от шест месеца над размера от 2983,32лв. до присъдения размер от 3360лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ПОТВЪРЖДАВА Решение №125 от 29.10.2013г., постановено по гр.д. №41/2013г. по описа на Котелски районен съд в останалите обжалвани части, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА К.Й. МИТЕВА - БАКАЛОВА с ЕГН ********** *** да заплати на ОБЩИНА КОТЕЛ сумата от 18лв., представляваща дължими разноски пред първата инстанция, съразмерно с отхвърлената част от иска по чл.344, ал.1, т.3, вр. с чл.225, ал.1 от КТ, както и сумата от 23,23лв., представляваща съразмерна част от направените пред въззивната инстанция разноски. ОСЪЖДА ОБЩИНА КОТЕЛ да заплати на К.Й. Митева - Бакалова с ЕГН ********** *** сумата от 192,52лв., представляваща съразмерна част от направените пред въззивната инстанция разноски. ОСЪЖДА ОБЩИНА КОТЕЛ да заплати в полза на бюджета на съдебната власт допълнителна държавна такса, дължима за въззивното обжалване в размер на 80лв. Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок, считано от деня на обявяването му – 27.02.2014г.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 14.7.2014
Гражданско дело № 3933/2014
НЕ ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ НА сЛос № 53/ 27.02.2014Г. ПО ГР.Д. № 60/ 2014Г. В ЧАСТТА В КОЯТО СА УВАЖЕНИ ПРЕДЯВЕНИТЕ ОТ К. *** искове квалифицирани по чл. 344, ал. 1, т.1,2 и 3 от КТ за признаване за незаконно и за отмяна на уволнението за което е издадена заповед № 5-776/12.12.2012г. на кмета на Община Котел за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност " старши специалист " и за заплащане на обезщетение за оставане без работа в размер на 2 983.32лв. ОСЪЖДА Община Котел да заплати та К.Й. Митева- Бакалова 200.00лв. разноски по касационното производство Определението не подлежи на обжалване.

Обезличен документ

В законна сила от 14.7.2014г.
48 Гражданско дело No 75/2013 Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД Д.Г.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.8.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., че ответникът Д.Г.М., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му със заповед № 600 / 30.11.2012 г. по частно гражданско дело № 771/2012 г. на РС Котел суми, както следва : 783.84 (седемстотин осемдесет и три лева и осемдесет и четири стот.), представляващи стойността на доставена от ищеца и консумирана, но незаплатена от ответника питейна вода за периода 31.12.2011 г. до 30.09.2012 г., 45.29 (четиридесет и пет лева и двадесет и девет стот.), представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от изискуемостта на всяко от неплатените задължения до 01.11.2012 г., законната лихва върху главницата, считано от 23.11.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението и сумата 26.00 (двадесет и шест) лева, представляваща направени в хода на заповедното производство разноски за държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът Д.Г.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., сумата 195.00 (сто деветдесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски. РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.
В законна сила от 8.8.2014г.
49 Гражданско дело No 76/2013 Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД Г.Т.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.8.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., че ответникът Г.Т.Н., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му със заповед № 594 / 30.11.2012 г. по частно гражданско дело № 765/2012 г. на РС Котел суми, както следва : 256.50 (двеста петдесет и шест лева и петдесет стот.), представляващи стойността на доставена от ищеца и консумирана, но незаплатена от ответника питейна вода за месеците юли 2001г. и от декември 2006 г. до януари 2010 г., 125.87 (сто двадесет и пет лева и осемдесет и седем стот.), представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от изискуемостта на всяко от неплатените задължения до 01.11.2012 г., законната лихва върху главницата, считано от 23.11.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението и сумата 26.00 (двадесет и шест) лева, представляваща направени в хода на заповедното производство разноски за държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника Г.Т.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., сумата 195.00 (сто деветдесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.9.2014г.
50 Гражданско дело No 77/2013 Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД Х.В.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 8.8.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., че ответникът Х.В.М., ЕГН **********,*** 222, дължи на ищеца присъдените му със заповед № 565 / 29.11.2012 г. по частно гражданско дело № 736/2012 г. на РС Котел суми, както следва : 269.11 (двеста шестдесет и девет лева и единадесет стот.), представляващи стойността на доставена от ищеца и консумирана, но незаплатена от ответника питейна вода за периода 30.06.2010 г. до 30.09.2012 г., 31.21 (тридесет и един лева и двадесет и една стот.), представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от изискуемостта на всяко от неплатените задължения до 01.11.2012 г., законната лихва върху главницата, считано от 23.11.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението и сумата 26.00 (двадесет и шест) лева, представляваща направени в хода на заповедното производство разноски за държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Х.В.М., ЕГН **********,*** 222, ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., сумата 195.00 (сто деветдесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски. РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.
В законна сила от 8.8.2014г.
51 Гражданско дело No 79/2013 Облигационни искове З.Г.Д.,
М.Д.О.
БУЛСТРАТ ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.12.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.226, ал.1 от КЗ „Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, седалище и адрес на управление град София 1000, р-н Триадица, пл. Позитано 5, ДА ЗАПЛАТИ на З.Г.Д., ЕГН **********,*** 2, сумата 3571.00 лева (три хиляди петстотин седемдесет и един) лева, представляващи застрахователно обезщетение на основание сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите № 03 1 09 3 250864, валидна от 21.10.2009 г. до 20.10.2010 г. за претърпени от ищеца имуществени вреди, причинени на 20.11.2009 г. от застрахованото лице А.В.А. при управление на товарен автомобил Краз-250 с ДК № СН8221НН, заедно със законната лихва, считано от 20.11.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата да пълния му предявен размер 4400.00 ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, седалище и адрес на управление град София 1000, р-н Триадица, пл. Позитано 5, ДА ЗАПЛАТИ на З.Г.Д., ЕГН **********,*** 2, сумата 1191.83 (хиляда сто деветдесет и един лева и осемдесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.226, ал.1 от КЗ „Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, седалище и адрес на управление град София 1000, р-н Триадица, пл. Позитано 5, ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.О., ЕГН **********,***, сумата 3850.00 лева (три хиляди осемстотин и петдесет) лева, представляващи застрахователно обезщетение на основание сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите № 03 1 09 3 250864, валидна от 21.10.2009 г. до 20.10.2010 г. за претърпени от ищеца имуществени вреди, причинени на 20.11.2009 г. от застрахованото лице А.В.А. при управление на товарен автомобил Краз-250 с ДК № СН8221НН, заедно със законната лихва, считано от 20.11.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, седалище и адрес на управление град София 1000, р-н Триадица, пл. Позитано 5, ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.О., ЕГН **********,***, сумата 1366.50 (хиляда триста шестдесет и шест лева и петдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 26.3.2014г.
52 Гражданско дело No 98/2013 Облигационни искове ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД ЕТ Я. А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 19.12.2013г.
ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание чл.422 от ГПК вр. чл.79 от ЗЗД вр. чл.342, ал.1 от ТЗ вр. чл.345 от ТЗ вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД в отношенията между ищеца „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, седалище и адрес на управление град София, бул. Христофор Колумб 43, представлявано от изпълнителя директор И.Е.П., и ответника ЕТ „Я.А.", ЕИК 119029262, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Паисий 6, представлявано от собственика Я.А. А., ЕГН **********, че ответникът дължи на ищеца сумата 3531.16 (три хиляди петстотин тридесет и един лев и шестнадесет стот.), представляващи неплатени за периода от 10.02.2011 г. до 10.06.2011 г. лизингови вноски по договор за лизинг № 04004406/001, сключен на 18.01.2008 г. между ищеца и ответника, заедно със законната лихва, считано от 27.12.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението, за което в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение № 639/27-12.2012 г. по ЧГД № 840/2012 г. на РС Котел. ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание чл.422 от ГПК, вр. чл.92 от ЗЗД в отношенията между ищеца „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, седалище и адрес на управление град София, бул. Христофор Колумб 43, представлявано от изпълнителя директор И.Е.П., и ответника ЕТ ,Я.А.", ЕИК 119029262, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Паисий 6, представлявано от собственика Я.А.А., ЕГН **********, че ответникът дължи на ищеца сумата 4629.18 (четири хиляди шестстотин двадесет и девет лева и осемнадесет стот.), представляващи неустойка за забавено плащане на изискуеми за периода от 10.05.2009 г. до 10.10.2010 г. лизингови вноски по договор за лизинг № 04004406/001, сключен на 18.01.2008 г. между ищеца и ответника, заедно със законната лихва, считано от 27.12.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението, за което в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение № 639/27-12.2012 г. по ЧГД № 840/2012 г. на РС Котел. ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание чл.422 от ГПК вр. чл.79 от ЗЗД вр. чл.342 от ТЗ вр. т.12.2, б. „г" от ОУ на договори за финансов лизинг вр. чл.52, т.1 от ЗМДТ в отношенията между ищеца „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, седалище и адрес на управление град София, бул. Христофор Колумб 43, представлявано от изпълнителя директор И.Е.П., и ответника ЕТ Я.А.", ЕИК 119029262, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Паисий 6, представлявано от собственика Я.А.А., ЕГН **********, че ответникът дължи на ищеца сумата 1660.17 (хиляда шестстотин и шестдесет лева и седемнадесет стот.), представляващи дължими разходи на данък МПС за 2008 г., 2009г., 2010 г. и 2011 г. по договор за лизинг № 04004406/001, сключен на 18.01.2008 г. между ищеца и ответника, заедно със законната лихва, считано от 27.12.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението, за което в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение № 639/27.12.2012 г. по ЧГД № 840/2012 г. на РС Котел. ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание по чл.422 от ГПК вр. чл.79 от ЗЗД вр. чл.342 от ТЗ вр. чл.13.2 от ОУ на договора за финансов лизинг в отношенията между ищеца „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, седалище и адрес на управление град София, бул. Христофор Колумб 43, представлявано от изпълнителя директор И.Е.П., и ответника ЕТ „Я.А.", ЕИК 119029262, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Паисий 6, представлявано от собственика Я.А.А., ЕГН **********, че ответникът дължи на ищеца сумата 4186.38 (четири хиляди сто осемдесет и шест лева и осемнадесет стот.), представляващи дължими застрахователни премии за застраховка Каско и задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите по договор за лизинг № 04004406/001, сключен на 18.01.2008 г. между ищеца и ответника, заедно със законната лихва, считано от 27.12.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението, за което в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение № 639/27-12.2012 г. по ЧГД № 840/2012 г. на РС Котел. ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание по чл.422 от ГПК вр. чл.79 от ЗЗД вр. чл.342 от ТЗ вр. чл.13.2 от ОУ на договора за финансов лизинг в отношенията между ищеца „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, седалище и адрес на управление град София, бул. Христофор Колумб 43, представлявано от изпълнителя директор И.Е.П., и ответника ЕТ „Я.А.", ЕИК 119029262, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Паисий 6, представлявано от собственика Я.А.А., ЕГН **********, че ответникът дължи на ищеца сумата 280.14 (двеста и осемдесет лева и четиринадесет стот.), представляващи направени в хода на заповедното производство разноски за държавна такса, за което в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение № 639/27-!2.2012 г. по ЧГД № 840/2012 г. на РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ЕТ „Я.А.", ЕИК 119029262, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Паисий 6, представлявано от собственика Я.А.А., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕЙК 131289899; седалище и адрес на управление град София, бул. Христофор Колумб 43, представлявано от изпълнителя директор И.Е. П., сумата 1300.14 (хиляда и триста лева и четиринадесет стотинки), представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила от 23.1.2014г.
53 Гражданско дело No 99/2013 Вещни искове К.Х.Б.,
Г.Б.Ч.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 9.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гражданско дело № 99/2013 г. на РС Котел, поради направено оттегляне на исковата молба. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 4 от ГПК ищците К.Х.Б., ЕГН **********,***, и Г.Б. Чифтчи, ЕГН **********,*** 95, да заплатят солидарно в полза на Община Котел направените от разноски за адвокатски хонорар в размер на 540,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок, за който страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 17.10.2014г.
54 Гражданско дело No 132/2013 Вещни искове Х.А.Д. А.М.К.,
Ш.Х.К.,
ОБЩИНА КОТЕЛ
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 30.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 132 по описа на РС Котел за 2013 г. като НЕДОПУСТИМО. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.4 от ГПК Х.А.Д., ЕГН **********,*** 15, ДА ЗАПЛАТИ на Ш.Х.К., ЕГН **********,***, сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени от нея разноски за държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.4 от ГПК Х.А.Д., ЕГН **********,*** 15, ДА ЗАПЛАТИ на Ш.Х.К., ЕГН **********, и А.М.К., ЕГН **********, двамата с адрес ***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от тях разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.4 от ГПК Х.А.Д., ЕГН **********,*** 15, ДА ЗАПЛАТИ на Община Котел, БУЛСТАТ 000590540, сумата 720.00 (седемстотин и двадесет) лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.1.2014
Гражданско дело № 690/2013
Определение № 17/13.01.2014 г. по ВГрД № 690/2013 на ОС Сливен - ПОТВЪРЖДАВА определение № 351/30.10.2013 г. по гр.д.132/2013 на РС Котел
В законна сила от 13.1.2014г.
55 Гражданско дело No 135/2013 Вещни искове Б.В.Р.,
Х.М.Р.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от Б.В.Р., ЕГН **********, и Х.М.Р., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***. Павлов 12, адв. М.Г., да се признае за установено в отношенията между ищците и Община Котел, че през 1962 г. в тяхна полза безвъзмездно е било учредено право на строеж върху държавна земя с площ 560 кв.м., индивидуализираща се като парцел VІІ в кв. 53 по плана на село Ябланово от 1964 г., идентичен с ПИ № 87031.502.768 с площ 926 кв.м., при граници : ПИ №№ 87031.502.2036; 87031.502.769; 87031.502.779; 87031.502.767. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от Б.В.Р. и Х.М.Р., двамата с посочени данни, да се признае за установено в отношенията между ищците и Община Котел, че са собственици на жилищна сграда със застроена площ 67 кв.м. с идентификатор № 87031.502.768.1, селскостопанска сграда със застроена площ 21 кв.м. с идентификатор № 87031.502.768.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 18 кв.м. с идентификатор № 87031.502.768.3, построени в ПИ № 87031.502.768 с площ 926 кв.м. по силата на учредено през 1962 г. в полза на ищците безвъзмездно право на строеж върху държавна земя с площ 560 кв.м., индивидуализираща се като парцел VІІ в кв. 53 по плана на село Ябланово от 1964 г., идентичен с ПИ № 87031.502.768 с площ 926 кв.м., при граници : ПИ №№ 87031.502.2036; 87031.502.769; 87031.502.779; 87031.502.767. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 6.3.2014г.
56 Гражданско дело No 141/2013 Облигационни искове П.С.Г. М.Р.Т. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД М.Р.Т., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на П.С.Г., ЕГН **********,***, сумата 669.00 (шестстотин шестдесет и девет) лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от извършено на 11.10.2012 г. от ответницата престъпление по чл.131, ал.1, т.1 и т.12 вр. чл.129 от НК, заедно със законната лихва от 11.10.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.50 вр. чл.45 от ЗЗД М.Р.Т., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на П.С.Г., ЕГН **********,***, сумата 1246.00 (хиляда двеста четиридесет и шест) лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, причинени от извършено на 11.10.2012 г. от ответницата престъпление по чл.131, ал.1, т.1 и т.12 вр. чл.129 от НК, заедно със законната лихва от 11.10.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.Р.Т., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на П.С.Г., ЕГН **********,***, сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК М.Р.Т., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи окончателна държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 22.1.2014г.
57 Гражданско дело No 147/2013 Развод и недейств. на брака Г.Х.Т.,
Х.Д.М.,
Х.Д.М.
Д.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 10.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 05.01.2001 год. в кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между ищцата Г.Х.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. И.В., и ответника Д.А.М., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.59, ал.2 от СК на майката Г.Х.М., ЕГН **********,***, упражняването на родителските права по отношение на непълнолетните деца Х.Д.М., ЕГН **********, и Х.Д.М., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.59, ал.3 от СК на бащата Д.А.М., ЕГН **********,***, режим на лични контакти с двете деца Х.Д.М., ЕГН **********, и Х.Д.М., ЕГН **********, като му дава възможност да ги взема при себе си през първите и третите почивни дни от месеца от 10.00 часа в съботния ден и да ги връща до 17.00 часа в неделния ден, да ги взема по един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката, и на ротационен принцип между бащата и майката през ваканциите, на рождените дни и по време на официалните празници, като първата година след влизане в сила на решението бащата е този, който има право да вземе децата при себе си. ОСЪЖДА на основание чл.59, ал.2 от СК вр. чл.143 от СК Д.А.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Г.Х.М., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева за детето Х.Д.М., ЕГН **********, считано от влизане в сила на настоящото решение в сила в частта му относно възлагане на родителските права до настъпване на причини за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 150.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.59, ал.2 от СК вр. чл.143 от СК Д.А.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Г.Х.М., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 (деветдесет) лева за детето Х.Д.М., ЕГН **********, считано от влизане в сила на настоящото решение в сила в частта му относно възлагане на родителските права до настъпване на причини за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 120.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.53 от СК след прекратяване на брака ищцата Г.Х.М., ЕГН **********,***, да носи предбрачното си фамилно име Т.. ОСЪЖДА Д.А.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 298.60 (двеста деветдесет и осем лева и шестдесет стот.). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 21.2.2014г.
58 Гражданско дело No 161/2013 Вещни искове А.И.Д.,
Х.Х.Д.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 3.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от А.И.Д., ЕГН **********, и Х.Х.Д., ЕГН **********,***, да се признае за установено в отношенията между ищците и Община Котел, че през 1969 г. в тяхна полза безвъзмездно е било учредено право на строеж върху държавна земя от 1000 кв.м., индивидуализираща се като имот с пл. № 172 в кв.18 по плана село Малко село, община Котел, одобрен през 1983 г., при граници на имота : имот пл. № 173 и от три страни улици. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК предявен от А.И.Д., ЕГН **********, и Х.Х.Д., ЕГН **********,***, да се признае за установено в отношенията между ищците и Община Котел, че са собственици на две жилищни сгради, построени в имот пл. № 172 в кв. 18 по плана на селото по силата на учредено през 1969 г. в полза на ищците безвъзмездно право на строеж върху държавна земя от 1000 кв.м., индивидуализираща се като имот с пл. № 172 в кв.18 по плана село Малко село, община Котел, одобрен през 1983 г., при граници на имота : имот пл. № 173 и от три страни улици. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 31.1.2014г.
59 Гражданско дело No 187/2013 Облигационни искове М.П.В.,
В.Д.М.
Ц.Т.Х.,
П.Т.Й.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 29.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 187 / 2013 г. по описа на РС Котел. ВРЪЩА на В.Д.М., ЕГН ***********,*** 72, внесената на 21.08.2013 г. по транзитната сметка на РС Котел в повече държавна такса в размер на 109.26 лева, като искането за разликата от 897.74 лева ОТХВЪРЛЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за прекратяване на производството по делото и за отказа за връщане на държавната такса може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 12.2.2014г.
60 Гражданско дело No 205/2013 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД С.М.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.4.2014г.
ОСЪЖДА на основание чл. 91, ал.1 вр. чл.88, ал.1, т.1 б. „б от ЗЗ/отм./ вр. чл.45 от ЗЗД, С.М.Т. , ЕГН **********,***, да заплати на „Гаранционен фонд” гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, представляван от Изпълнителния Директор и Председател на УС на ГФ Б.И.М.,***, офис 6 , адв. М.Д. , сумата в размер на 403,28( , представляваща стойността на имуществените вреди, причинени виновно от ответника на трето лице при ПТП и изплатени от ищеца на увреденото лице. ОСЪЖДА на основание чл. 84, ал. 3 от ЗЗД, С.М.Т. , ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд София с посочените данни, мораторна лихва считано от върху присъдената сума, считано от 23.04.2010 г. до 08.07.2013г. в размер на 133,32 ( сто тридесет и три лева и тридесет и две стотинки ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, С.М.Т. , ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд София с посочените данни, сумата в размер на 100,00 (сто ) лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд град Сливен.
В законна сила от 11.12.2014г.
61 Гражданско дело No 213/2013 Искове по СК Г.Х.Б. Н.М.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.4.2014г.
ПРЕДОСТАВЯ НА Г.Х.Б. ЕГН ********** ***, чрез адв. Р.т. *** със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа град Сливен, ул. „ Д. Пехливанов” № 2 , родителските права по отношение на непълнолетните деца Мариана Николаева Минкова- родена на ***г., Магдалена Николаева Минкова родена на ***г. и Мелиса Николаева Минкова родена на ***г. ОПРЕДЕЛЯ бащата Н. М.Т., ЕГН ********** *** , режим на лични контакти с малолетното деца Мариана Николаева Минкова- родена на 15.08.200г., Магдалена Николаева Минкова родена на ***г. и Мелиса Николаева Минкова родена на ***г., всяка трета събота от месеца от 09:00 часа до 18:00 часа както и един мезец през летния период в удобно за страните време ОСЪЖДА Н. М.Т., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на Г.Х.Б. ЕГН ********** ***, чрез адв. Р.Т. *** със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа град Сливен, ул. „ Д. Пехливанов” № 2, като майка и законна представителка на децата Мариана Николаева Минкова- родена на 15.08.200г., Магдалена Николаева Минкова родена на ***г. и Мелиса Николаева Минкова родена на ***г. месечна издръжка в размер на по 200.00лв. за всяко едно от децата ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на пълнолетие или друга законна причина за изменение или прекратяване, считано от влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК, Н. М.Т., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 864.00 (осемстотин шейсет и четири ) лева, върху присъдения размер на издръжката. ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК, Н. М.Т., ЕГН ********** *** да заплати на Г.Х.Б. ЕГН ********** ***, чрез адв. Р.Т. *** със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа град Сливен, ул. „ Д. Пехливанов” № 2, направените разноски по делото в размер на 250.00( двеста и петдесет ) лева РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 16.7.2014г.
62 Гражданско дело No 215/2013 Делби П.Д.Д.,
Г.Х.А.,
В.К.Н.,
С.В.Н.,
К.В.Н.
Я.Д.Е.,
Н.Н.Е.,
С.Н.Е.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 22.7.2014г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищеца П.Д.Д., ЕГН **********,***, ищеца Г.Х.А., ЕГН **********,***, ищеца В. Костадинов Н., ЕГН **********,***, ищеца К.В.Н., ЕГН **********,***, ищцата С.В.Н., ЕГН **********,***, всички ищци със съдебен адрес ***, чрез адв. М.Г., ответника Я.Д.Е., ЕГН **********,***, ответника Н.Н.Е., ЕГН **********,***, и ответника С.Н.Е., ЕГН **********,***, на следните недвижими имоти : 1. имот № 003064 с площ 2000 кв.м. в м. Птичари в землището на село Кипилово, община Котел, начин на трайно ползване - пасище, мера, при граници : имоти №№ 003065; 003001; 003063; 2. имот № 005013 с площ 0.766 дка в м. При къщи в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 000099; 005015; 000375; 005016; 099005; 005012; 3. имот № 005014 с площ 0.569 дка в м. При къщи в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 000099; 000377; 005015; 4. имот № 005016 с площ 0.394 дка. в м. При ябълките в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 005013; 000375; 005017; 099007; 099005; 5. имот № 005023 с площ 1.010 дка в м. При ябълките в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 099004; 005022; 000075; 005024; 6. имот № 031009 с площ 2.005 дка в м. Венин юрт в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 031019; 031020; 031010; 000192; 031008; 7. имот № 039042 с площ 0.400 дка в м. Е. ***, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници : имоти №№ 039040; 000295; 039043; 039044; 039041; 8. имот № 040001 с площ 1.604 дка в м. Е. ***, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници : имоти №№ 000287; 040005; 040002; 000288; 042013; 9. имот № 042007 с площ 4.034 дка в м. Падината в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници : имоти №№ 043014; 042009; 000294; 042005; 10. имот № 046017 с площ 6.941 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 046015; 046014; 046011; 046010; 046018; 000168; 046016; 11. имот № 047003 с площ 6.342 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 047004; 047007; 047002; 047001; 000290; 12. имот № 047007 с площ 2.995 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 000318; 047008; 047002; 047003; 047004; 047005; 047006; 13. имот № 047010 с площ 5.998 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 000318; 000055; 047002; 047009; 14. имот № 047022 с площ 3.999 дка в м. Чолакова махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 047023; 000319; 000298; 000290; 047021; 15. имот № 067031 с площ 1.000 дка в м. Горни чеири в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 067029; 067030; 000354; 067014; 16. имот № 071005 с площ 5.001 дка в м. Голямата елия в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 071007; 000373; 071004; 000374; 071006; 17. имот № 073023 с площ 5.600 дка в м. Боруните в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 000372; 000034; 073027; 000068; 073027; 000383; 073022; 073016; 073024; 18. имот № 085001 с площ 4.681 дка в м. Голямата елия в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - използваема ливада, при граници : имоти №№ 071036; 000388; 085002; 000080; 19. имот № 096009 с площ 6.500 дка в м. Долай баир в землището на село Боринци, община Котел, подотдел 37д, начин на трайно ползване - залесена територия, широколистна гора, при граници : имоти №№ 096008; 000402; 000323; 20. имот № 090009 с площ 5.400 дка в м. Садъка в землището на село Боринци, община Котел, подотдели 30е, 30к, 30ж, 30и, начин на трайно ползване - залесена територия, широколистна гора, при граници : имоти №№ 090008; 000419; 090010; 000156, при квоти от право на собственост по 3/18 идеални части за ищците П.Д.Д. и Г.Х.А. и по 2/18 идеални части за ищците В. Костадинов Н., К.В.Н., С.В.Н. и ответниците Я.Д.Е., Н.Н.Е. и С.Н.Е.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготве
В законна сила от 13.8.2014г.
63 Гражданско дело No 219/2013 Облигационни искове ТПК КОТЛЕНСКИ КРАЙ ЕТ Р.-И.. Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 20.3.2014г.
И.Т.Г. ЕГН **********, като представител на ЕТ „РЕТВЕЛ - И.Г.” със седалище и адрес на управление гр.Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Георги Генов” № 11 Булстат 030144914, се задължава да заплаща на ТПК „Котленски край” със седалище и адрес на управление гр. Котел, обл. Сливен ул. „Изворска” № 7 Булстат 829032395 представлявана от председателя А.М.Т. ЕГН ********** сумата 1 800, 00 лева (хиляда осемстотин лева) на три месечни равни вноски считано от 01. 04. 2014 г. до 01. 07.2014 г. по банков път.
В законна сила от 20.3.2014г.
64 Гражданско дело No 357/2013 Развод и недейств. на брака И.М.Х. Ж.Х.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 19.09.2003 г. в гр. Котел граждански брак между И. МИТЕВ Х. , ЕГН **********,*** , със съдебен адрес ***, представляван от адвокат Р.Т. и Ж.Х.Б. , ЕГН ********** *** и адрес за призоваване град Котел ул. „ Изток „ № 22 Мирко Куртев, поради , настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на двамата.. ПРЕДОСТАВЯ на И. МИТЕВ Х. , ЕГН **********,*** , със съдебен адрес ***, представляван от адвокат Р.Т. родителските права по отношение на родените от брака малолетни деца Зьохре Иванова Х. родена на ***год., Христо Иванов Х. роден на ***г., Исмаил Иванов Х. роден на ***г. иДенис Иванов Х. роден на ***г. като определя на майката Ж.Х.Б. , ЕГН ********** *** и адрес за призоваване град Котел ул. „ Изток „ № 22 Мирко Куртев , режим на лични контакти с децата Зьохре Иванова Х. родена на ***год., Христо Иванов Х. роден на ***г., Исмаил Иванов Х. роден на ***г. иДенис Иванов Х. роден на ***г. всяка първа събота и неделя на всеки месец от 8.00 до 19.00 часа и един месец през годината който не съвпада с отпуска на бащата. ОСЪЖДА Ж.Х.Б. , ЕГН ********** *** и адрес за призоваване град Котел ул. „ Изток „ № 22 Мирко Куртев, да ЗАПЛАЩА на И. МИТЕВ Х. , ЕГН **********,*** , със съдебен адрес ***, представляван от адвокат Р.Т. , като баща и законен представител на децата децата Зьохре Иванова Х. родена на ***год., Христо Иванов Х. роден на ***г., Исмаил Иванов Х. роден на ***г. иДенис Иванов Х. роден на ***г.ежемесечна издръжка в размер на по 80.00( осемдесет ) лева, до навършване на пълнолетието им, считано влизане на решението в сила. ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА Ж.Х.Б. , ЕГН ********** *** и адрес за призоваване град Котел ул. „ Изток „ № 22 Мирко Куртев ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, както и сумата 460.80 (сто четиридесет и четири) лева, представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 9.5.2014г.
65 Гражданско дело No 357/2013 Развод и недейств. на брака И.М.Х. Ж.Х.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 28.7.2014г.
ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, следните ПОПРАВКИ в решение № 19 от 11.04.2014 г., постановено по гражданско дело 357 по описа на РС Котел за 2013 г., а именно: - Вместо в диспозитива на решението текстът „Прекратява с развод на основание чл.49, ал. 1 от СК сключения на 19.03.2003г. граждански брак между И. Митев Х. –да се чете И.М.Х. - Предоставя на И. Митев Х.- да се чете И.М.Х. - Да заплаща на И. Митев Х.- да се чете И.М.Х. ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните. РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен. С Ъ Д И Я:
В законна сила от 22.8.2014г.
66 Гражданско дело No 382/2013 Искове по СК Г.А.Г. Б.А.Ж. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 23.4.2014г.
Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Дария Господинова Господинова, родена на *** г., ЕГН **********, се предоставят на бащата Г.А.Г. ЕГН **********, като определя местоживеенето на детето да е при бащата, на адрес гр. Бургас, ж-к „Славейков” бл. 39, вх. 5, ет. 4, ап. 11. На майката Б.А.Ж. ЕГН ********** се определя режим на лични отношения с малолетното дете Дария Господинова Господинова, родена на *** г., ЕГН **********, както следва : всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09,00 ч. на съботния ден до 18,00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. Майката Б.А.Ж. ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното дете Дария Господинова Господинова, родена на *** г., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 85,00 лева, чрез неговия баща и законен представител Г.А.Г. ЕГН **********, считано от 01. 05. 2014 г. до навършване на пълнолетие на детето, или до настъпване на други причини за нейното изменяване, или прекратяване ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска, до окончателното изплащане. Разноските остават за всяка от страните, както ги е направила. ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните. ПРЕКРАТЯВА гр. дело № 382/2013 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА Б.А.Ж. ЕГН **********, да заплати по сметка на РС Котел сумата 61,20 лв. представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.
В законна сила от 23.4.2014г.
67 Гражданско дело No 416/2013 Облигационни искове А.Б. И.Д.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 18.2.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК за установено в отношенията между ищеца А.Б., роден на *** ***, Р Гърция, без ЕГН, адрес град Пловдив, бул. Васил Априлов 10, и ответника И.Д.В., ЕГН **********,***, че ответникът дължи на ищеца сумата 10000.00 лева, представляващи изискуемо задължение по запис на заповед, издаден на 13.07.2010 г., по силата на който ответникът се е задължил да заплати в село Седларево, община Котел на ищеца без предявяване, без протест и без разноски сумата 10000.00 лева на падежа 15.01.2011 г., заедно със законната лихва, считано от 19.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението, за която в полза на ищеца са били издадени заповед за изпълнение № 33/21.03.2013 г. и изпълнителен лист по ЧГД № 109/2013 г. на РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК И.Д.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на А.Б., роден на *** ***, Р Гърция, без ЕГН, адрес град Пловдив, бул. Васил Априлов 10, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени от него разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.4.2014
Гражданско дело № 216/2014
ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 8/18.02.2014г. по гр.д. № 416/13. на КРС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА И.Д.В. да заплати на А.Б. направените разноски по делото за тази инстанция в размер на 600 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.6.2014г.
68 Гражданско дело No 438/2013 Развод по взаимно съгласие М.Д.Х.,
Н.И.Х.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50, вр. с чл. 51, от СК, вр. с чл. 330 от ГПК, сключения 19.06.1995 г. в гр. Котел граждански брак между М.Д.Х., ЕГН ********** и Н.И.Х. , ЕГН********** - и двамата с постоянен адрес ***, чрез адвокат М.Г. ***, като техен пълномощник и лице за съдебен адрес ***, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, М. Д.Х. да носи предбрачното си фамилно име ГЕОРГИЕВА. Страните не притежават общо семейно жилище, общи фирми и влогове, както и придобито по време на брака недвижимо имущество, нямат претенции за издръжка по между си, а движимите вещи са си поделили извънсъдебно. ОСЪЖДА Н. И.Х. , ЕГН**********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15,00 (петнадесет ) лева, представляваща окончателна държавна такса. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.4.2014г.
69 Гражданско дело No 443/2013 Искове по СК А.А.Я. М.С.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 23.4.2014г.
Предоставя на бащата М. Сеидов М., ЕГН **********, упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Сеид Мехмедов Сеидов, роден на *** г., ЕГН **********, като определя местоживеенето на детето да е при бащата на адрес с. Зелена морава, общ. Омуртаг, ул. „Стара планина „ № 45. На майката А.А.Я., ЕГН **********, се определя свободен режим на лични отношения с малолетното дете Сеид Мехмедов Сеидов, роден на *** г., ЕГН ********** и задължителен, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09,00 ч. на съботния ден до 17,00 ч. на неделния ден, както един месец през лятото несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата. Майката А.А.Я., ЕГН ********** се задължава, да заплаща месечна издръжка в размер на 85,00 лева на малолетното дете Сеид Мехмедов Сеидов, роден на *** г., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител М. Сеидов М. ЕГН **********, считано от 01. 05. 2014 г. до навършване на пълнолетие на детето, или до настъпване на други причини за нейното изменяване или прекратяване ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска, до окончателното й изплащане. Предоставя на майката А.А.Я., ЕГН **********, упражняването на родителските права спрямо малолетните деца Сема Мехмедова Сеидова родена на *** г., ЕГН ********** и Седа Мехмедова Сеидова, родена на *** г., ЕГН ********** като определя местоживеенето на децата да е при майката с. Тича, общ. Котел, ул. „Ив. Вазов” № 2. На бащата М. Сидов Мустофов ЕГН ********** се определя свободен режим на лични отношения с малолетните деца Сема Мехмедова Сеидова родена на *** г., ЕГН ********** и Седа Мехмедова Сеидова, родена на *** г., ЕГН ********** и задължителен, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване, от 09,00 ч. на съботния ден до 17,00ч . на неделния ден, както един месец през лятото несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката. Бащата М. Сидов Мустофов ЕГН **********, се задължава да заплаща месечна издръжка в размер на по 85,00 лева на всяко едно от малолетните деца Сема Мехмедова Сеидова родена на *** г., ЕГН ********** и Седа Мехмедова Сеидова, родена на *** г., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител А.А.Я., ЕГН **********, считано от 01. 05. 2014 г. до навършване на пълнолетие на децата, или до настъпване на други причини за нейното изменяване или прекратяване ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска, до окончателното й изплащане. ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните. ПРЕКРАТЯВА гр. дело № 443/2013 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА А.А.Я., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Котел сумата 61,20 лв. представляваща държавна такса върху присъдената издръжка. ОСЪЖДА М. Сидов Мустофов ЕГН **********, да заплати по сметка на РС Котел сумата 122,40 лв. представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.
В законна сила от 23.4.2014г.
70 Гражданско дело No 448/2013 Развод по взаимно съгласие С.К.Б.,
Р.Ж.Б.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 25.01.1997 г. в Община Котел граждански брак между С.К.Б., ЕГН **********, Р.Ж.Б., ЕГН **********, двамата с адрес ***. Михаил Арнаудов № 16А, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Местоживеенето на непълнолетното родено от брака дете М.С.Б., ЕГН **********, ще бъде на адреса на нейната майка Р.Ж.Б., **********, двете с адрес ***. Михаил Арнаудов № 16А, в град Котел, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 16А; 2. Родителските права по отношение на непълнолетното родено от брака дете М.Ж.на бащата С.К.Б., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов № 16А, се определя режим на лични контакти и той има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца; 3. Родителите на М.детето да напуска територията на Р България единствено с цел училищни екскурзии или почивки за период, не по – дълъг от един месец от датата на напускане на територията на страна, без да се променя обичайното местоживеене на делото, което остава да бъде в Р България. 4. Бащата С.К.Б., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов № 16А, се задължава на заплаща на М.ЕГН **********, със съгласието на нейната майка Р.Ж.Б., **********,***. Михаил Арнаудов № 16А, месечна издръжка в размер на 200.00 (двеста) лева до навършване на пълнолетие на детето. 5. След прекратяване на брака молителката Р.Ж.Б., **********,***. Михаил Арнаудов № 16А, ще носи предбрачното си фамилно име Синигерова; 6. Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес град Котел, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 16А, представляващо втори етаж от къща, се предоставя общо на Р.Ж.Б. и на С.К.Б.; 7. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака. 8. Придобитият по време на брака в условията на съпружеска имуществена общност лек автомобил марка „Опел Астра”, комби, цвят хромово зелен металик, с рег. № СН7976СА, двигател № Х14XE02DV5347, рама № W0L000051T2711734, със застрахователна стойност 1500.00 лева се поставя в дял на молителя С.К.Б., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов № 16А, който става негов изключителен собственик, като за уравнение на дяловете молителите са уредили извънсъдебно отношенията си. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Р.Ж.Б., **********,***. Михаил Арнаудов № 16А, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК С.К.Б., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов № 16А, сумата 204.00 (двеста и четири) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка и върху стойността на дела, който му се поставя в собственост. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 14.2.2014г.
71 Гражданско дело No 450/2013 Развод по взаимно съгласие М.Р.К.,
Х.К.К.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50, вр. с чл. 51, от СК, вр. с чл. 330 от ГПК, сключения 18.08.1985 г. в гр. Котел граждански брак между М.Р.К. , ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване град Котел, ул. „ Алтанлъ Стоян „ № 4 и Х.К.К. ЕГН **********,*** и адрес за призоваване град Ямбол, ул. „ Малко Търново „ № 37, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК. СТРАНИТЕ нямат непълнолетни деца ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, М.Р.К. да носи предбрачното си фамилно име КЪНЧЕВА. Страните не притежават общо семейно жилище, общи фирми и влогове, както и придобито по време на брака недвижимо имущество, нямат претенции за издръжка по между си, а движимите вещи са си поделили извънсъдебно. ОСЪЖДА Х.К.К. ЕГН **********,*** и адрес за призоваване град Ямбол, ул. „ Малко Търново „ № 37 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15,00 (петнадесет ) лева, представляваща окончателна държавна такса. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.4.2014г.
72 Гражданско дело No 474/2013 Развод по взаимно съгласие Н.П.П.,
П.С.П.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 27.3.2014г.
На основание чл. 330, ал. 2 ПРЕКРАТЯВА гр. дело № 474/2013 г. на РС Котел.
В законна сила от 27.3.2014г.
73 Гражданско дело No 479/2013 Вещни искове С.А.М. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124 от ГПК, предявен от С.А.М., ЕГН **********,***, чрез адвокат М.Г.,***, съд. адрес ***/1, срещу ответника Община Котел, че е собственик на поземлен имот, с идентификатор 87031.502.2319 / осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и две точка две хиляди триста и деветнадесет/ по кадастрална карта и кадатсрални регистри одобрени със заповед РД-18-8 от 28.03.2007г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение със заповед КД-14-290 от 05.05.2013г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес на поземления имот село Ябланово, общ. Котел , ул. „ Стефан Караджа“, с площ от 669 кв.м., с трайно предназначение на територията : урабанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване до 10 м., със стар идентификатор 87031.502.468, номер по предходен план 5020002, при съседи 87031.502.2048, 87031.502.2318. 87031.502.24 и 87031.502.472., по ПУП на село Ябланово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 26.8.2014г.
74 Гражданско дело No 480/2013 Вещни искове А.В.М. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.8.2014г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124 от ГПК, предявен от А.В.М., ЕГН **********,***, чрез адвокат М.Г.,***, съд. адрес ***/1, срещу ответника Община Котел, че е собственик на поземлен имот, с идентификатор 87031.502.2318 / осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и две точка две хиляди триста и осемнадесет/ по кадастрална карта и кадатсрални регистри одобрени със заповед РД-18-8 от 28.03.2007г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение със заповед КД-14-290 от 05.05.2013г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес на поземления имот село Ябланово, общ. Котел , ул. „ Стефан Караджа“ 10 с площ от 1000 кв.м., с трайно предназначение на територията : урабанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване до 10 м., със стар идентификатор 87031.502.468, номер по предходен план 5020001, при съседи 87031.502.2048, 87031.502.2319. 87031.502.24 и 87031.502.2140., по ПУП на село Ябланово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен. С Ъ Д И Я :
В законна сила от 26.8.2014г.
75 Гражданско дело No 503/2013 Искове по КТ М.И.Р. МБАЛ ПРОФЕСОР Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.3.2014г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на М.И.Р., ЕГН**********,***, сумата 1864.08 (хиляда осемстотин шестдесет и четири лева и осем стотинки), представляваща неплатено трудово възнаграждание за времето 01.05.2012 г. до 21.01.2013 г., заедно със законната лихва, считано от 19.12.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.Р., ЕГН**********,***, сумата 404.45 (четиристотин и четири лева и четиридесет и пет стотинки), представляващи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск заедно със законната лихва, считано от 19.12.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 124.56 (сто и двадесет и четири лева и петдесет и шест стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на предявените искове. РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.
В законна сила от 28.3.2014г.
76 Гражданско дело No 3/2014 Вещни искове Ю.Ш.Ю. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.10.2014г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК в отношенията между ищеца Ю.Ш.Ю., ЕГН **********,***, и Община Котел, че ищецът Ю.Ш.Ю. е собственик на основание изтекла в негова полза придобивна давност на реално определена част с площ 440 кв.м. в югоизточната част на недвижим имот, находящ се местността „Братов дол” в землището на село Тича, община Котел, представляващ имот № 120018 по картата на възстановената собственост за землището на село Тича, с площ на целия имот 0.979 дка, при граници на целия имот : имоти №№ 035036; 120017; 000286; 120037, защрихована с жълт цвят на комбинираната скица, изготвена от вещото лице И.Х.И.. ПОСТАНОВЯВА изготвената от вещото лице И.Х.И. комбинирана скица да се счита за неразделна част от настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от ищеца Ю.Ш.Ю.,***, с искане да се признае за установено в отношенията между тях, че ищецът Ю.Ш.Ю. е собственик на основание изтекла в негова полза придобивна давност на реално определена част с площ 360 кв.м. в северозападната част на недвижим имот, находящ се местността „Братов дол” в землището на село Тича, община Котел, представляващ имот № 120018 по картата на възстановената собственост за землището на село Тича, с площ на целия имот 0.979 дка, при граници на целия имот : имоти №№ 035036; 120017; 000286; 120037. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Ю.Ш.Ю., ЕГН **********,***, сумата 467.50 (четиристотин шестдесет и седем лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски, съобразно уважената част от предявения иск. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 20.11.2014г.
77 Гражданско дело No 8/2014 Развод и недейств. на брака П.С.П. Д.К.П. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 11.07.2009 год. в Община Сливен граждански брак между ищеца П.С.П., ЕГН**********,***, съдебен адрес Курортен комплект Слънчев бряг, община Несебър, Григория Е5, и ответницата Д.К.П., ЕГН**********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. ОСЪЖДА Д.К.П., ЕГН**********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 16.4.2014г.
78 Гражданско дело No 9/2014 Развод и недейств. на брака С.В.В. Р.С.В. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 26.01.1986 г. в гр. Сливен граждански брак между С.В.В., ЕГН **********,***, със съдбен адрес гр. Сливен, бул. „ Цар Освободител“ № 30, ет. 2, ап. 4., представлявана от адвокат Г.Х. и Р.С.В., ЕГН ********** *** съдебен адрес ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на ответника Р.С.В.. След прекратяването на брака С.В.В. ще носи предбрачното си име Петкова. ОСЪЖДА Р.С.В., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.В.В., ЕГН **********,*** , със съдбен адрес гр. Сливен, бул. „ Цар Освободител“ № 30, ет. 2, ап. 4. представлявана от адвокат Г.Х., сумата 525.00 (петстотин двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски, от които 500.00 лева за адвокатски хонорар и 25.00 лева внесена държавна такса. ОСЪЖДА Р.С.В., ЕГН ********** *** съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 50.00 (петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 7.8.2014г.
79 Гражданско дело No 21/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие Д.М.В. К.А.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 8.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 21 по описа на РС Котел за 2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.6.2014г.
80 Гражданско дело No 23/2014 Развод по взаимно съгласие В.П.Б.,
Е.Н.Б.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 24.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.539, ал.1, т.1 от ГПК производството по гражданско дело № 23 по описа на РС Котел за 2014 г. ОТХВЪРЛЯ искането за връщане на внесената по транзитната сметка на РС Котел държавна такса в размер на 25.00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителите. ДА СЕ ВЪРНЕ на молителите представения с молбата заверен препис от акт за сключен граждански брак, след като определението за прекратяване на делото влезе в сила.
В законна сила от 5.3.2014г.
81 Гражданско дело No 33/2014 Развод и недейств. на брака В.П.Б. Е.Н.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.6.2014г.
1. ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, във вр. с чл.321, ал.5 от ГПК сключеният на 02. 12. 2012 г. в с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, граждански брак между В.П.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес***, с временен адрес с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Жечо Кръстев” № 1 , чрез адв. М.Г. *** и Е.Н.Б., ЕГН ********** ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съда да се произнася по въпроса за вината. 2. ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях споразумение, което не противоречи на закона и морала и с което страните са уредили отношенията помежду си, а именно: - семейното жилище – лична собственост на ответника, се предоставя за живеене на съпруга Е.Б.; - страните не притежават семейни и индивидуални влогове и недвижими вещи, които да са СИО, а движимите вещи са си поделили по взаимно съгласие извънсъдебно; - страните не си дължат издръжка помежду си; - след прекратяването на брака В.П.Б., ще носи предбрачното си фамилно име Кундураджиева; - разноските по делото остават така, както са направени. ОСЪЖДА В.П.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес***, с временен адрес с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Жечо Кръстев” № 1 и Е.Н.Б., ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2014г.
82 Гражданско дело No 35/2014 Искове по СК Ю.Х.Б. Х.Х.О. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 11.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 35 по описа на РС Котел за 2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.7.2014г.
83 Гражданско дело No 41/2014 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.К.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.5.2014г.
ОСЪЖДА на основание чд.79, ал.1 от ЗЗД С.К.К., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 7, ДА ЗАПЛАТИ на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК 121554961, седалище и адрес на управление град София, ул. Димитър Хаджикоцев 52-54, сумата 829.49 (осемстотин двадесет и девет лева и четиридесет и девет стот.), представляващи неизпълнено от ответника задължение за погасяване на ползвания кредитен лимит към 24.02.2014 г. по договор за потребителски кредит № 3400410296, сключен на 19.10.2009 г., заедно със законната лихва, считано от 28.02.2014 г. до окончателното изпълнение н задължението, както и 150.00 (сто и петдесет) лева разноски. РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.
В законна сила от 30.5.2014г.
84 Гражданско дело No 49/2014 Дела по Закона за защита срещу дискриминацията С.И.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 7.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 49 / 2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 22.8.2014г.
85 Гражданско дело No 52/2014 Облигационни искове Ц.Ж.Т. С.С.Ч.,
Х.М.Ч.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.10.2014г.
ОСЪЖДА на основание чл.61, ал.2 от ЗЗД С.С.Ч., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Ж.Т., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42А, сумата 571.42 (петстотин седемдесет и един лева и четиридесет и две стот.), представляващи направени от ищеца през есента на 2011 г. и през есента на 2012 г. разноски за ремонт на покривната конструкция и на коминните тела на жилищната сграда, построена в парцел ІХ в кв.117 по плана на град Котел, притежавана от ищеца и ответниците в режим на етажна собственост, до размера на обедняването на ответницата, заедно със законната лихва, считано от 17.03.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 604.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.61, ал.2 от ЗЗД Х. Милев Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Ж.Т., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42А, сумата 571.42 (петстотин седемдесет и един лева и четиридесет и две стот.), представляващи направени от ищеца през есента на 2011 г. и през есента на 2012 г. разноски за ремонт на покривната конструкция и на коминните тела на жилищната сграда, построена в парцел ІХ в кв.117 по плана на град Котел, притежавана от ищеца и ответниците в режим на етажна собственост, до размера на обедняването на ответника, заедно със законната лихва, считано от 17.03.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 604.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК С.С.Ч., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Ж.Т., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42А, сумата 250.72 (двеста и петдесет лева и седемдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски, съразмерно на уважената част от предявения иск. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Х. Милев Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Ж.Т., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42А, сумата 250.72 (двеста и петдесет лева и седемдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски, съразмерно на уважената част от предявения иск. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Ц.Ж.Т., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42А, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Ч., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42, сумата 8.24 (осем лева и двадесет и четири стотинки), представляващи направени по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявения иск. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Ц.Ж.Т., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 42А, ДА ЗАПЛАТИ на Х. Милев Ч., ЕГН **********,***, сумата 18.62 (осемнадесет лева и шестдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявения иск. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.11.2014г.
86 Гражданско дело No 54/2014 Вещни искове С.Б.М. М.П.Р. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 22.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 54 по описа на РС Котел за 2014 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.5.2014г.
87 Гражданско дело No 58/2014 Облигационни искове М.П.В.,
В.Д.М.
Ц.Т.Х.,
П.Т.Й.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 22.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 58 / 2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 8.5.2014г.
88 Гражданско дело No 59/2014 Вещни искове Д.М.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 10.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гражданско дело № 59 по описа на РС Котел за 2014 г. поради своевременно оттегляне на иска. ДА СЕ ВЪРНАТ на ищеца приложените с исковата молба като писмени доказателства оригинални документи. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.6.2014г.
89 Гражданско дело No 62/2014 Изменение на издръжка Р.Н.Н. К.С.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.7.2014г.
ОСЪЖДА на основание чл.150 вр. чл.143, ал.1 от СК К.С.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Р.Н.Н., ЕГН **********, със съгласието на баща u Н.Д.Н., ЕГН **********, двамата с адрес ***, месечна издръжка в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, считано от 24.03.2014 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, което да се счита за УВЕЛИЧЕНИЕ на издръжката, определена с решение № 58/28.10.2010 г., постановено по гражданско дело № 265/2010 г. на РС Котел. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК К.С.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Н.Н., ЕГН **********, със съгласието на баща u Н.Д.Н., ЕГН **********, двамата с адрес ***, сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК К.С.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляващи държавна такса върху увеличения размер на присъдената издръжката. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от обявяването му.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.10.2014
Гражданско дело № 510/2014
Решение № 263 от 17.10.2014 г. по вгр.д.№ 510 / 2014 на ОС Сливен - ИЗМЕНЯ решение № 42/28.07.2014 г. по гр.д. № 62/2014г. по описа на Котелския районен съд в частта, с която К.С.Н. - Маринова, ЕГН ********** *** е осъдена да заплати на Р.Н.Н., ЕГН ********** със съгласието на баща й Н.Д.Н., ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 150,00 лв. като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ: ОСЪЖДА К.С.Н., ЕГН ********** *** да заплаща на Р.Н.Н., ЕГН ********** със съгласието на баща й Н.Д.Н., ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 130,00 лв. В останалата част ПОТВЪРЖДАВА решението като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА К.С.Н. - Маринова, ЕГН ********** *** да заплати на Р.Н.Н., ЕГН ********** със съгласието на баща й Н.Д.Н., ЕГН ********** *** сумата от 72,00 /седемдесет и два/ лв. деловодни разноски за платено адвокатско възнаграждение за въззивна инстанция. Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария
В законна сила от 25.11.2014г.
90 Гражданско дело No 64/2014 Облигационни искове ЗК ЛЕВ ИНС АД М.А.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 30.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 54 по описа на РС Котел за 2014 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните
В законна сила от 28.5.2014г.
91 Гражданско дело No 65/2014 Развод и недейств. на брака Р.С.М. П.В.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 20.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 10.02.1996 год. в кметство село Нейково, община Котел граждански брак между ищцата Р.С.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** 4, адв. Ю.Я., и ответника П.В.М., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. ОСЪЖДА на основание чл.59, ал.5 вр. чл.143 вр. чл.149 от СК П.В.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Васил Петров М., ЕГН **********,*** Столетов 16, сумата 1800.00 (хиляда и осемстотин) лева, представляваща издръжка за периода от 27.03.2013 г. до 26.03.2014 г., като разликата до пълния му предявен размер 2400.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.59, ал.5 от СК вр. чл.143 от СК П.В.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Васил Петров М., ЕГН **********,*** Столетов 16, сумата 140.00 (сто и четиридесет), представляваща издръжка за периода от 27.03.2014 г. до 23.04.2014 г., заедно със законната лихва, считано от 23.04.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 186.76 лева ОТХВЪРЛЯ. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.53 от СК след прекратяване на брака ищцата Р.С.М., ЕГН **********,***, да носи предбрачното си фамилно име Костова. ОСЪЖДА П.В.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 102.60 (сто и два лева и шестдесет стот.). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 15.7.2014г.
92 Гражданско дело No 68/2014 Други дела Р.И.Б.,
Ц.Б.Ц.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 24.6.2014г.
Признава за установено по отношение на Община Котел, че БЯНКО РАЧЕВ ВЪЛКОВ, ЕГН **********, с постоянен адрес *** е починал на 21.03.2014 г. Задължава длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел, да състави акт за смърт на Бянко Рачев Вълков. Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел за съставяне на акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението. Решението подлежи на възивно обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд гр. Сливен.
В законна сила от 18.7.2014г.
93 Гражданско дело No 69/2014 Развод и недейств. на брака З.И.Х. Х.В.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 17.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 49 от СК, сключения 28.01.1997 г. в Кметство село Ябланово, община Котел, граждански брак между ищцата З.И.Х., ЕГН **********,*** (съдебен адресат адвокат М.Г.,***—1 и ответника Х.В.Х., ЕГН **********,*** поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брака, по вина на ответника Х.В.Х.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо родените от брака малолетни деца Шерифе Хайдерова Х. ЕГН ********** и Баръш Хайдеров Х. ЕГН ********** на майката З.И.Х., като постановява да живеят на нейния адрес в село Ябланово, община Котел, ул „Стария дъб“ № 7. ОПРЕДЕЛЯ на бащата Х.В.Х., ЕГН **********,*** режим на лични контакти с детето всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 09:00 до 18:00 часа на съботния ден и от 09,00 ч. до 16, 00 часа на неделния ден, без преспиване и да ги взема при себе си за по един месец, несъвпадащ с годишния платен отпуск на майката. ОСЪЖДА, Х.В.Х., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на непълнолетните деца Шерифе Хайдерова Х. ЕГН ********** и Баръш Хайдеров Х. ЕГН ********** действащи със съгласието на тяхната майка и законна представителка З.Х., ЕГН **********,*** в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева за Шерифе Хайдерова Х. ЕГН ********** и в размер на 100,00 лева /сто / лева за детето Баръш Хайдеров Х. с ЕГН ********** от 01. 04. 2014 г. до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на законоустановени причини и условия за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до окончателното изплащане на това задължение, като отхвърля останалата част до размера на 150 и 140 лева, като прекалено завишен. Страните нямат придобито по време на брака семейно жилище. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ищцата да продължи да носи брачното си фамилно име Х.. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от НК, ответника Х.В.Х., ЕГН **********,*** , ДА ЗАПЛАТИ на ищцата З.И.Х., ЕГН **********,*** (съдебен адресат адвокат М.Г.,*** - 1) сумата 529.00 лева (петстотни двадесет и девет лева от които 500 лева адвокатски хонорар и 29 лева държавна такса за завеждане на делото. ОСЪЖДА ответника Х.В.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 316.80 (триста и шестнадесет лева и осемдесет ст.) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на издръжката за двете деца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен от страните в двуседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 14.8.2014г.
94 Гражданско дело No 71/2014 Вещни искове Ф.Р.К. А.А.К.,
А.А.К.,
М.М.К.,
Л.М.К.,
А.М.К.,
Н.А.Ш.,
М.А.Г.,
Г.А.Х.,
Х.Ш.Р.,
М.Г.Х.,
Х.А.К.,
Е.Р.Х.,
Щ.Р.Я.,
Е.Р.Я.,
М.М.Я.,
Н.А.Х.,
М.Х.К.,
Х.Х.К.,
Н.Х.Х.,
Е.А.К.,
Н.А.Х.,
Х.Х.Х.,
М.Х.Ч.,
Х.М.Б.,
Н.М.Ф.,
Х.М.Х.,
С.Х.К.,
Н.Х.Ш.,
Х.Х.М.,
Х.С.Х.,
А.С.Х.,
Х.Р.К.,
Х.Р.К.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.8.2014г.
- ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124 от ГПК, предявен от Ф.Р.К. , ЕГН **********,***, чрез адвокат М.Г.,***, съд. адрес ***/1, срещу ответниците, А.А.К., А.А.К., М.М.К., Л.М.К., А.М.К., Н.А.Ш., М.А.Г., Г.А.Х., Х.Ш.Р., М.Г.Х., Х.А.К., Е.Р.Х., Щ.Р.Я., Е.Р.Я., М.М.Я., Н.А.Х., М.Х.К., Х.Х.К., Н.Х.Х., Е.А.К., Н.А.Х., Х.Х.Х., М.Х.Ч., Х.М.Б., Н.М.Ф., Х.М.Х., С.Х.К., Н.Х.Ш., Х.Х.М., Х.С.Х., А.С.Х., Х.Р.К., Х.Р.К., че е собственик на процесни имоти: Нива в местността „ Могила“ с площ от 3,724 дка. /три декара и седемстотин двадесет и четири кв.м./, пета категория, съставляваща имот 041003 /четиридесет и една хиляди и три/ в землището на село Тича, общ. Котел, при граници имоти №№ 000664, 000665, 000241, 041015, ведно с построената в имота сграда с площ от 52 кв.м., заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота. - Нива в местността „ Чолак тарла“ с площ от 2,776 дка. /два декара и седемстотин седемдесет и шест кв.м./, осма категория, съставляваща имот 064006 /шестдесет и четири хиляди и шест/ в землището на село Тича, общ. Котел, при граници имоти №№ 064005, 064007, 062039, 000172. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 4.9.2014г.
95 Гражданско дело No 77/2014 Развод по взаимно съгласие Ф.М.С.,
М.И.Ч.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 14.7.2014г.
1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 09.03.1999г. в Кметство с. Орлово, граждански брак между Фитие М.С. ЕГН: ********** ***, и М.И.Ч. ЕГН:**********, с настоящ адрес ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между Фитие М.С. ЕГН: **********,***, и М.И.Ч. ЕГН:**********, с настоящ адрес ***, споразумение. По отношение на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ : не притежават такова, живели са в жилища в с. Орлово и с. Филаретово, Община Котел собственост на родителите им. Страните не притежават други недвижими имоти или движими вещи в режим на семейна имуществена общност, по време на брака не са придобивали никакво друго движимо или недвижимо имущество, като са ползвали движимо имущество,придобито преди брака ,лично на всеки от тях,поради което и нямат претенции за такова. Страните не си дължат взаимно издръжка и нямат парични претенции един към друг, като разноските по делото се поемат от двамата по равно. След прекратяването на брака Фитие М.С. ще носи предбрачното си фамилно име – „ Чаушева ”. ОСЪЖДА ФИТИЕ М.С. и М.И.Ч.- и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. С Ъ Д И Я : 1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 09.03.1999г. в Кметство с. Орлово, граждански брак между Фитие М.С. ЕГН: ********** ***, и М.И.Ч. ЕГН:**********, с настоящ адрес ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между Фитие М.С. ЕГН: **********,***, и М.И.Ч. ЕГН:**********, с настоящ адрес ***, споразумение. По отношение на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ : не притежават такова, живели са в жилища в с. Орлово и с. Филаретово, Община Котел собственост на родителите им. Страните не притежават други недвижими имоти или движими вещи в режим на семейна имуществена общност, по време на брака не са придобивали никакво друго движимо или недвижимо имущество, като са ползвали движимо имущество,придобито преди брака ,лично на всеки от тях,поради което и нямат претенции за такова. Страните не си дължат взаимно издръжка и нямат парични претенции един към друг, като разноските по делото се поемат от двамата по равно. След прекратяването на брака Фитие М.С. ще носи предбрачното си фамилно име – „ Чаушева ”. ОСЪЖДА ФИТИЕ М.С. и М.И.Ч.- и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.7.2014г.
96 Гражданско дело No 92/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие Е.Г.Г. Б.П.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 14.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 92 по описа на РС Котел за 2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.6.2014г.
97 Гражданско дело No 93/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Х.К. К.К.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 26.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 93 / 2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 11.6.2014г.
98 ЧГД No 99/2014 Други ЧГД ТД БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 12.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 99 / 2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 1.7.2014г.
99 Гражданско дело No 108/2014 Облигационни искове В.Р.В. Р.И.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 12.11.2014г.
И.С.Ч. ЕГН ********** и Т.В.Ч., ЕГН ********** и двамата от гр. Котел, кв. „Изток” № 128 като родители и законни представители на Р.И.Ч., ЕГН ********** се задължават да заплатят на Д.К.Г. ЕГН **********,*** като майка и законен представител на непълнолетния В.Р.В. с ЕГН ********** сумата 1 150, 00 (хиляда сто и петдесет) лв. Представляваща обезщетение за непозволено увреждане на В.Р.В. в срок от три месеца считано от 01. 12. 2014 г. При неплащане в срок на сумата от 1 150, 00 лева, ищцата има право да се снабди с изпълнителен лист. ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 108/2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.11.2014г.
100 Гражданско дело No 111/2014 Развод по взаимно съгласие Д.П.К.,
П.Н.Г.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 10.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 29.06.2008 г. в община Сливен граждански брак между Д.П.К., ЕГН **********, и П.Н.Г., ЕГН **********, двамата с адрес *** Княгиня 48, ет.1, ап.3, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Родителските права по отношение на малолетното родено от брака дете Калина Пламенова Гуркова, ЕГН **********, се предоставят на майката Д.П.К., с посочени данни, на адреса на която ще е местоживеенето на детето, като бащата П.Н.Г., с посочени данни, има право да го взема при себе си всяка първа и трета събота на месеца в 09.00 часа и да го връща до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 2. Бащата П.Н.Г., с посочени данни, се задължава да заплаща на Д.П.К., с посочени данни, като законен представител на малолетното дете Калина Пламенова Гуркова, с посочени данни, месечна издръжка в размер на 90.00 (деветдесет) лева, считано от влизане на решението в сила до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката. 3. След развода молителката Д.П.К., с посочени данни, продължава да носи фамилното име К.. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Д.П.К., ЕГН **********, и П.Н.Г., ЕГН **********, двамата с адрес *** Княгиня 48, ет.1, ап.3, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 7.50 (седем лева и петдесет стот.), представляващи окончателна държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК П.Н.Г., ЕГН **********, двамата с адрес *** Княгиня 48, ет.1, ап.3, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт 64.80 (шестдесет и четири лева и осемдесет стот.), представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 10.6.2014г.
101 Гражданско дело No 115/2014 Развод по взаимно съгласие Г.И.Р.,
Г.Г.Р.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 26.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 17.02.1996 г., в гр. Котел, община Котел, граждански брак между Г.И.Р., ЕГН ********** и Г.Г.Р., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, адвокат М.Г., поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съдът да се произнася по въпроса за вината. ОДОБРЯВА на основание чл. 51, ал.1 от СК, клаузите на постигнатото между тях споразумение, като непротиворечащо на закона и морала и с което страните уреждат отношенията помежду си, а именно: - След прекратяване на брака Г.И.Р. запазва брачното си фамилно име Р.; - Страните не притежават семейно жилище, представляващо СИО; - Страните нямат претенции помежду си за дължима издръжка; - Предоставят се родителските права спрямо малолетното дете ИВАН ГИНЕВ Р. с ЕГН:********** на майката Г.И.Р., като определя свободен режим на лични отношения на детето Иван Р. с бащата Г.Р., и задължителен режим за лични контакти, както следва: всяка първа и трета събота на месеца от 09.00 до 17.00 часа, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката, за празниците Великден, Коледа, Нова година и други като рожден ден, имен ден, да се редуват. - Г.Г.Р. да заплаща на Г.Р. като МЗП на малолетното дете Иван Р. месечна издръжка в размер на 100.00 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба до настъпване на правоимащи и правопрекратяващи факти. - Г.Г.Р. да заплаща на пълнолетното дете Габриела Гинева Р. месечна издръжка в размер на 100.00 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба до завършване на средното й образование. - От брака си молителите нямат придобито движимо имущество, а движимото са си поделили извънсъдебно; - Страните нямат общи влогове и фирми; - Разноските по делото се поемат от тях по равно. ОСЪЖДА Г.И.Р. и Ганьо Г.Р. - и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева. ОЖСЪЖДА Г.Г.Р. ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 144.00лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.6.2014г.
102 Гражданско дело No 121/2014 Други дела Б.В.Р. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 12.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 121 по описа на РС Котел за 2014 г. като НЕДОПУСТИМО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя, че е изготвено.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.7.2014
Гражданско дело № 409/2014
оПРЕДЕЛЕНИЕ № 453/ 28.07.2014Г. ОСТАВЯ БЕЗ уважение частната жалба на Б.в.Р., против определение № 61/ 12.06.2014г. по гр.д. № 121/ 2014г. на КРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.7.2014г.
103 Гражданско дело No 135/2014 Развод по взаимно съгласие В.И.Н.,
В.Т.Н.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 04.01.2006 г. Кметство село Пъдерево, община Котел граждански брак между В.И.Н., ЕГН **********, и В.Т.Н., ЕГН **********, двамата с адрес ***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Родителските права по отношение на малолетното родено от брака дете Паола Вълкова Н., родена на *** г., се предоставят на майката В.И.Н., с посочени данни, на адреса на която ще е местоживеенето на детето, като бащата В.Т.Н., с посочени данни, има право да го взема при себе си всяка събота на месеца в 09.00 часа и да го връща до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото в удобно за родителите време. 2. Бащата В.Т.Н., с посочени данни, се задължава да заплаща на В.И.Н., с посочени данни, като законен представител на малолетното дете Паола Вълкова Н., с посочени данни, месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от 01.06.2014 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката. 3. След развода молителката В.И.Н., с посочени данни, продължава да носи фамилното име Н.. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК В.Т.Н., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 87.00 (осемдесет и седем) лева, представляващи окончателна държавна такса.
В законна сила от 28.7.2014г.
104 Гражданско дело No 147/2014 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Х.К. К.К.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 17.7.2014г.
ЗАДЪЛЖАВА К.К.К., ЕГН **********, адрес ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Х.К. ЕГН **********, адрес ***. ЗАБРАНЯВА на К.К.К., с посочени данни, да приближава жилището, което обитава М.Х.К., с посочени данни, находящо се на адрес, гр. Котел кв. „Изток” № 279, местоработата u, местата за социални контакти и отдих, които посещава молителката, за срок от дванадесет месеца от постановяване на настоящото решение. ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на М.Х.К., с посочени данни, ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА. ПРЕДУПРЕЖДАВА на основание чл.16, ал.2 вр. чл.21, ал.2 от ЗЗДН К.К.К., с посочени данни, че при неизпълнение на заповедта полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно прокуратурата. НАЛАГА на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН на К.К.К., с посочени данни, глоба в размер на двеста (двеста) лева за това, че на 28. 06. 2014 г. в местността „Гьола“ над с. Филаретово е извършил спрямо М.Х.К., с посочени данни, акт на домашно насилие. ОСЪЖДА К.К.К. с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса. КОПИЯ от заповедта и решението да се връчат на Началника на РУ Полиция Котел и на страните. РЕШЕНИЕТО и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок от връчването му.
В законна сила от 15.8.2014г.
105 Гражданско дело No 154/2014 Облигационни искове ТД ЛУНА-ТЕК ЕООД ТД СОЛЛО ЕООД Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 17.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 154 по описа на РС Котел за 2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.12.2014г.
106 Гражданско дело No 155/2014 Облигационни искове С.И.М. БУРГАСКА СОЛНА КОМПАНИЯ-ЕООД,
ЕТ И.-В.К.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 17.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 155 по описа на РС Котел за 2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните
В законна сила от 20.12.2014г.
107 Гражданско дело No 171/2014 Развод по взаимно съгласие С.Й.К.,
С.П.К.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 29.7.2014г.
1. ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 30. 12. 1998 г. г., в Кметство с. Нейково, граждански брак между С. Йорданово К., ЕГН **********, и С.П.К., ЕГН ********** *** поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината. 2. ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях споразумение, което не противоречи на закона и морала и с което страните са уредили отношенията помежду си, а именно: 1.Упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете Павел П.К. се предоставят на майката С.К., като детето ще живее при нея на адрес гр. Сливен, ул. „Харкан“ №1А. 2.Определя свободен режим на лични контакти на бащата С.П. К. ЕГН ********** с непълнолетното дете Павел Станимиров К. ЕГН ********** всяка първа и трета седмица от месеца от 10:00 часа на съботния ден до 18:00 часа на неделния ден, с преспиване на детето при бащата на адрес: гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов“ 26 – А – 13, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуска на майката. 3. С.П. К. ЕГН ********** се задължава за заплаща на С. Йорданов К., ЕГН ********** като МЗП на детето родено от брака Павел Станимиров К. ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100,00 лева месечно, платима до 10 /десето / число на текущия месец, до навършване на пълнолетието на детето, или до настъпване на обстоятелства за изменение или погасяване на това задължение, считано от датата на депозиране на ИМ. 4. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. 5. След прекратяването на брака С.Й.К. ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име - Мушиева 6. Семейното жилище находящо се в гр. Сливен ул. „Харкан“ № 1А се предоставя за ползване на съпругата С.Й.К.. ОСЪЖДА С.Й.К. и С.П.К. и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.7.2014г.
108 ЧГД No 173/2014 Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД П.Д.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 18.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 173 / 2014 г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Сливен за разглеждане. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.
В законна сила от 9.8.2014г.
109 Гражданско дело No 184/2014 Облигационни искове К.Г.Б. Д.Г.Б. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 1.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 184 / 2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 20.9.2014г.
110 Гражданско дело No 187/2014 Чл. 19 ЗГР Д.Р.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.10.2014г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на С.В.Ц., ЕГН **********, и Р.М.А., ЕГН **********, двамата с адрес ***, като законни представители на малолетното дете Д.Р.М., ЕГН **********, промяна на личното име на Д.Р.М., с което е бил записан в акт за раждане № 1597/07.07.2014 г. в Община Сливен, от Д. на Р.. ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Сливен за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.10.2014г.
111 Гражданско дело No 199/2014 Други дела С.Х.Р. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ПРИЕМА за установено по молба на С.Х.Р., ЕГН **********,***, че Стефан Х.Р.,***, е починал на 08.11.1949 г. в село Нейково, община Котел. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя, Община Котел и РП Котел.
В законна сила от 10.12.2014г.
112 Гражданско дело No 200/2014 Други дела ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ " СВЕТА МАРИНА" Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 24.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 200 / 2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.10.2014г.
113 ЧГД No 213/2014 Съдебни поръчки ОКРЪЖЕН СЪД СЛИВЕН,
В.Б.И.
Б.И.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 16.10.2014г.
Прекратява производството по ЧГД № 213 / 2014 на РС Котел поради изпълнение на съдебната поръчка. Определението не може да бъде обжалвано. Делото да се изпрати на ОС Сливен.
В законна сила от 16.10.2014г.
114 Гражданско дело No 217/2014 Чл. 19 ЗГР П.К.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на личното име на Пенка К.К., ЕГН **********,***, с което е записана в акт за раждане № 192/26.09.1996 г. на Община Котел, от Пенка на П.. ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 21.11.2014г.
115 Гражданско дело No 220/2014 Вещни искове Ж.Д.Й.,
С.М.Й.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 10.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 220 / 2014 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 30.12.2014г.
116 Гражданско дело No 233/2014 Облигационни искове А.И.Б. З.М.А.,
М.М.А.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 10.12.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения на 01.09.2014 год. на основание чл. 19 от ЗЗД, между: З.М.А. с ЕГН-**********, притежаваща лична карта № 195934287, издадена на 16.02.2007 год., от МВР София, с постоянен адрес ***, ж. к. ”Обеля2”, блок 257, вх. А, ет. 4, ап. 10 и М.М. МИТЕВА с ЕГН-**********, притежаващ лична карта № 6446444880, издадена на 18.04.2013 год., от МВР София, с постоянен адрес:***, ж. к. ”Обеля2”, блок 224, вх. В, ет. 5, ап. 60 от една страна като ПРОДАВАЧИ и А.И.Б. с ЕГН-**********, притежаващ лична карта № 645119246, издадена на 14.03.2014 год., от МВР Сливен, с постоянен адрес *** от друга страна като КУПУВАЧ, предварителен договор покупко-продажба на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 39030.501.2849, находящ се в гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95/29.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: 18-1702-25.02.2014 год. на Началника на СГКК-Сливен; адрес на поземления имот: гр. Котел, п. к. 8970, ул. ”Васил Левски” № 31; площ: 198 кв. м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: 39030.501.880; номер по предходен план: 880, квартал: 64, парцел: X; съседи: 39030.501.2850, 39030.501.2342, 39030.501.879 и 39030.501.882, ведно с построените в имота: сграда с идентификатор 39030.501.2849.1, с площ 38 кв. м.; брой етажи-1, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 39030.501.2849.2, с площ 4 кв. м.; брой етажи-1, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, за сумата 2600 лева, изплатени изцяло на продавачите от купувача. Осъжда А.И.Б. с ЕГН-**********,***, на основание чл. 364, ал.1 ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 64.30 лева, представляваща държавна такса за прехвърлянето на недвижимия имот, по чл. 8 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД и чл. 96 от ЗННД, във вр. чл. 85, ал. 2 и 3 от ЗННД, във вр. т. ІІ-8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, както и на основание чл. 364, ал.1 ГПК и чл. 45, ал.1 ЗМДТ да заплати по сметка на Община Котел местен данък в размер на 67.60 лева, за които суми служебно ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху описания недвижим имот, на основание чл. 364, ал.1 от ГПК, до изплащане от ищеца на следващите се данъци и такси по прехвърлянето на имота. Дава на ищеца шестмесечен срок, считано от влизане в сила на решението, да извърши отбелязване на постановеното решение в Служба по вписванията при РС Котел на основание чл. 115, ал. 2 от ЗС. Препис от решението да се издаде на ищеца само след представяне на доказателства за заплатени местен данък и държавна такса, на основание чл. 364, ал.2 от ГПК. Препис от решението да се изпрати на Служба по вписванията за вписване на възбрана върху имота за горните задължения. Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 30.12.2014г.
117 Гражданско дело No 234/2014 Делби С.Г.И. Д.В.И.,
В.Г.И.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 10.12.2014г.
ВПИСВА съдържанието на постигнатата между страните спогодба в съдебния протокол: 1.Процесният недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 405 кв. м., образуващо УПИ VI-82, в кв. 55 по регулационния план на с. Градец, община Котел, одобрен със заповед № 107 от 03.03.1983 год., при граници: УПИ XI-184; УПИ V-183; УПИ VII-181; улица и тупик, ведно с построените в имота: двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от първи етаж от четири стаи, салон и санитарен възел, със застроена площ 98 кв. м. и втори етаж от четири стаи, салон и килер, със застроена площ 92 кв. м. и паянтова сграда-склад за отоплителни материали, със застроена площ 55 кв. м. СЕ ПОСТАВЯ В ИНДИВИДУАЛЕН ДЯЛ на С.Г.И. с ЕГН-**********,***, КОЙТО СТАВА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ. Данъчната оценка на процесния недвижим имот е 7303.70 лева. 2.За уравняване на дяловете С.Г.И. с ЕГН-********** е заплатил на съделителката Д.В.И. с ЕГН-********** сумата 1000 (хиляда) лева и на съделителя В.Г.И. с ЕГН-********** сумата 450 (четиристотин и петдесет) лева, преди подписване на настоящата спогодба. 3.Страните нямат никакви претенции за сметки помежду си във връзка с делбата. 4.С така постигнатата спогодба страните изцяло уреждат отношенията си във връзка със съсобствеността върху процесния недвижим имот и нямат други претенции помежду си във връзка с делбата. 5.Всички разноски, направени във връзка с настоящото дело, остават за сметка на страните така, както са направени и те нямат никакви взаимни претенции за разноски. 6.С настоящата спогодба страните уреждат изцяло и окончателно отношенията си във връзка с гр. дело № 234/2014 год. на РС Котел и заявяват, че нямат никакви други претенции помежду си по предмета на делото и воденото производство. Предоставя на страните протокола. ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.Г.И. с ЕГН-**********,*** и той приема да получи в свой дял следния недвижим имот: Дворно място с площ от 405 кв. м. (четиристотин и пет квадратни метра), образуващо УПИ VI-82 (урегулиран поземлен имот шести, за осемдесет и втори), в кв. 55 (квартал петдесет и пети) по регулационния план на с. Градец, община Котел, одобрен със заповед № 107 от 03.03.1983 год., при граници: УПИ XI-184; УПИ V-183; УПИ VII-181; улица и тупик, ведно с построените в имота: двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от първи етаж от четири стаи, салон и санитарен възел, със застроена площ 98 кв. м. (деветдесет и осем квадратни метра) и втори етаж от четири стаи, салон и килер, със застроена площ 92 кв. м. (деветдесет и два квадратни метра) и паянтова сграда-склад за отоплителни материали, със застроена площ 55 кв. м. (петдесет и пет квадратни метра). Данъчната оценка на описания недвижим имот е 7303.70 лева. ОСЪЖДА С.Г.И. с ЕГН-**********,*** да ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер 146.07 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 234/2014 год. по описа на РС-Котел.
В законна сила от 18.12.2014г.
118 Гражданско дело No 269/2014 Други дела Е.Д.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 8.12.2014г.
РАЗРЕШАВА на Г.П.Д., ЕГН **********, да продаде притежаваната от малолетната й дъщеря Е.Д.Д. с ЕГН:********** (1/2) идеална част от недвижим имот представляващ земя с площ от 692,00 кв.м. и (1/4) идеална част от жилище състоящо се от 60,00 кв.м. представляващи имот находящ се в с. Мокрен, област Сливен с № 76 от 1975г., кв. 28 УПИ парцел I – 76. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2014г.