РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 71/2008

Делби

М.М.А.,
Г.М.М.,
Б.М.А.,
Я.А.А.,
Р.А.М.,
А.А.О.,
М.А.К.

З.А.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 30.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 71 по описа на РС Котел за 2008 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.10.2013г.

2

Гражданско дело No 56/2009

Вещни искове

К.Н.А.,
М.Н.М.,
Х.Н.М.,
А.М.П.,
М.М.П.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.7.2011г.
ПРИЗНАВА по отношение на Община Котел, че К.Н.А., ЕГН **********,***, М.Н.М., ЕГН **********,***, Х.Н.М., ЕГН **********,***, А.М.П., ЕГН **********,*** и М.М.П., ЕГН **********,***, като наследници на М.м.П., бивш жител ***, починал на 20.04.2004 г., че са собственици на поземлен имот с идентификационен номер 87031.501.883, по кадастралната карта на село Ябланово, с административен адрес село Ябланово, улица „Петър Берон” № 33, с площ 5 991 кв. м. , при граници и съседи: ПИ 87031.501.1002; ПИ 87031.501.2082; ПИ 87031.501.2104; ПИ 87031.501.585; ПИ 87031.501.586; и ПИ 87031.501.2072.  ОБЕЗСИЛВА Акт за общинска собственост № 795 от 03.08.2007 г. на Кмета на Община Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК, Община Котел, ДА ЗАПЛАТИ на К.Н.А., ЕГН **********,***, М.Н.М., ЕГН **********,***, Х.Н.М., ЕГН **********,***, А.М.П., ЕГН **********,*** и М.М.П., ЕГН **********,***, сумата 1 374 (хиляда триста седемдесет и четири) лева, представляващи направени от него разноски по делото за държавна такса, възнаграждение на вещо лице и адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението с нови доказателства
Решение от 18.01.2012
Гражданско дело № 567/2011

Резултат от касационна инстанция: Отменя решението и постановява ново
Решение от 11.11.2013
Гражданско дело № 3307/2013
В законна сила от 11.11.2013г.

3

Гражданско дело No 242/2009

Делби

З.Д.С.,
М.И.М.,
С.Б.С.,
Е.С.Б.,
З.Д.Б.,
С.Д.Б.

П.Р.Б.,
К.Е.К.,
Н.Г.Б.,
Г.М.Й.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.6.2013г.
ИЗНАСЯ на основание чл.348, ал.1 от ГПК на публична продан следния недвижим имот, находящи се в село Жеравна, община Котел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 29283.501.222, в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 97 кв.м. с идентификатор № 29283.501.222.1, при граници на имота : ПИ №№ 29283.501.221; 29283.501.559; 29283.501.220; 29283.501.224 и 29283.501.223, като след приключване на наддаването получените от продажбата на имота суми следва да се разпределят, както следва : 6/36 идеални части за З.Д.С., ЕГН **********,***, 3/36 идеални части за М.И.М., ЕГН **********,***, 3/36 идеални части за С.Б.С., ЕГН **********,***, 2/36 идеални части за Е.С.Б., ЕГН **********,*** село, кв. Борово, бл.228, ет.2, ап.6, 2/36 идеални части за З.Д.Б., ЕГН **********,***-А, 2/36 идеални части за С.Д.Б.,*** село, кв. Борово, бл.228, ет.2, ап.6, 3/36 идеални части за П.Р.Б., ЕГН **********,***, 3/36 идеални части за К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, 6/36 идеални части за Н.Г.Б., ЕГН **********,***, и 6/36 идеални части за Г.М.Й., ЕГН **********,***.  ОСЪЖДА З.Д.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 609.27 (шестстотин и девет лева и двадесет и седем стот.).  ОСЪЖДА М.И.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 304.63 (триста и четири лева и шестдесет и три стот.).  ОСЪЖДА С.Б.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 304.63 (триста и четири лева и шестдесет и три стот.).  ОСЪЖДА Е.С.Б., ЕГН **********,*** село, кв. Борово, бл.228, ет.2, ап.6, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 203.09 (двеста и три лева и девет стот.).  ОСЪЖДА З.Д.Б., ЕГН **********,***-А, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 203.09 (двеста и три лева и девет стот.).  ОСЪЖДА С.Д.Б.,*** село, кв. Борово бл.228, ет.2, ап.6, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 203.09 (двеста и три лева и девет стот.).  ОСЪЖДА П.Р.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 304.63 (триста и четири лева и шестдесет и три стот.).  ОСЪЖДА К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 304.63 (триста и четири лева и шестдесет и три стот.).  ОСЪЖДА Н.Г.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 609.27 (шестстотин и девет лева и двадесет и седем стот.).  ОСЪЖДА Г.М.Й., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 609.27 (шестстотин и девет лева и двадесет и седем стот.).  ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК З.Д.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски над стойността на дела.  ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК М.И.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски над стойността на дела.  ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК С.Б.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски над стойността на дела.  ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК Е.С.Б., ЕГН **********,*** село, кв. Борово бл.228, ет.2, ап.6, ДА ЗАПЛАТИ на К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски над стойността на дела.  ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК З.Д.Б., ЕГН **********,***-А, ДА ЗАПЛАТИ на К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски над стойността на дела.  ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК С.Д.Б.,*** село, кв. Борово, бл.228, ет.2, ап.6, ДА ЗАПЛАТИ на К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, сумата 16.67 (шестнадесет лева и шестдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски над стойността на дела.  ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК Н.Г.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Е. Хенч-Б., ЕГН **********,***, сумата 50.00 (петдесет), представляващи направени по делото разноски над стойността на дела.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.7.2013г.

4

Гражданско дело No 165/2010

Вещни искове

Д.И.Х.

Х.К.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ищцата Д.И.Х., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗС, за собственост върху поземлен имот с идентификационен номер 87031.501.514 по кадастралната карта на село Ябланово, община Котел, одобрена със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007 г., с площ 2 274 кв. м., при граници: ПИ № 87031.501.531; ПИ № 87031.501.515; ПИ № 87031.501.2072; ПИ № 87031.501.512 и ПИ № 87031.501.513, с административен адрес на имота село Ябланово, община Котел, улица Петър Берон № 13, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6, вр. чл. 72, ал. 1, вр. чл. 71, ал. 1, изр. 1, предл. 1, вр. чл. 69, ал. 1а, т. 1 от ГПК, вр. чл. 72 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ищцата Д.И.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника Х.К.К., ЕГН**********,***, сумата 455.00 (четиристотин петдесет и пет) лева, представляващи направени от ответника разноски по делото.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.04.2013
Гражданско дело № 390/2012
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 39/ 11.05.2012 г. постановено по гр.д. № 165 по описа за 2010 г. на Районен съд – гр.Котел, като правилно и законосъобразно.     На основание чл.7, ал.2 от ГПК, препис от решението да се връчи на страните.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страната, при предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  Определение І 591/ 26.11.2013г. по гр.д. № 5042/ 2013г. на ВКС.Не допуска касационно обжалване на решение № 79 от 26.04.2013г. постановено по гр.д. № 390 / 2012г. на СлОС. Осъжда Д. И. Х. да заплати на Х. К. К. разноски по делото за касационното производство в размер на 180лв. Определението не подлеги на обжалване.
В законна сила от 26.11.2013г.

5

Гражданско дело No 166/2010

Облигационни искове

М.П.Д.

М.П.Д.,
И.Д.Д.,
П.Д.Д.,
П.Г.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.2.2013г.
ОБЯВЯВА на основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за относително недействителен в отношенията между ищцата М.П.Д.-Т., ЕГН **********,***, район Лозенец, ул. Криволак № 21 ет.1, от една страна, и М.П.Д., ЕГН **********,***, И.Д.Д., ЕГН **********,***, П.Д.Д., ЕГН **********,***, и П.Г.Д., ЕГН **********,***, от друга, договора за замяна, оформен с нотариален акт № 130/29.07.2009 г., том 13, нотариално дело № 644/2009 г. на нотариус Димитър Джонов, рег. № 232 на Нотариалната камара, с район на действие този на РС Бяла, с който М.Д., И.Д. и П.Д. са прехвърлили в полза на ответника П.Д. собствеността върху УПИ ХІ-661 в кв.36 с площ 345 кв.м. заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ 95 кв.м., навес със застроена площ 15 кв.м. и гараж със застроена площ 15 кв.м., при граници : улица, УПИ ХІ-666, УПИ VІІ-664, УПИ VІІІ-663, УПИ ІХ-662 и УПИ Х-660, идентичен с ПИ № 39030.501.661 с площ 352 кв.м. заедно с построените в него жилищна сграда с идентификатор № 39030.501.661.1, селскостопанска сграда с идентификатор № 39030.501.661.2 и гараж с идентификатор № 39030.501.661.3, при граници на имота : 39030.501.660, 39030.501.662, 39030.501.663, 39030.501.664, 39030.501.666 и 39030.501.2065, до размера на 2/8 идеални части от правото на собственост върху имота.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.П.Д., ЕГН **********,***, И.Д.Д., ЕГН **********,***, П.Д.Д., ЕГН **********,***, и П.Г.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на М.П.Д.-Т., ЕГН **********,***, район Лозенец, ул. Криволак № 21 ет.1, сумата 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.        
В законна сила от 28.3.2013г.

6

Гражданско дело No 239/2010

Делби

Н.С.К.

Г.И.Р.,
Г.С.Р.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.6.2012г.
 ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между - Н.С.К.,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Г.Д.,*** и Г.И.Р., ЕГН ********** и Г.С.Р., ЕГН ********** ***, като наследници на Г. Атанасов Р. (Х.) по отношение на следните недвижими имоти, както следва:  - по отношение на имот, представляващ  1. НУПИ ХІІ-33, в кв. 3, по плана на село Нейково, община Котел, с площ 495 кв. м., представляващ дворно място с административен адрес с. Нейково, ул. Г. Димитров № 54, ведно с масивна жилищна сграда от два етажа със застроена площ 67 кв. м., ведно с паянтова стопанска постройка със застроена кубатура 175 куб. м., ведно с паянтова стопанска постройка със застроена кубатура 22 куб. м. при граници: изток - НУПИ ХІІІ-38; НУПИ ХІ-31; НУПИ ХІ-32; запад - улица; юг - НУПИ-34, обективиран в нотариален акт № 117, том ІІ, дело № 293/2010 г. на Съдия по вписванията при РС Котел, при квоти по 1/12 идеална част за Н.С.К. и Г.И.Р..  - по отношение на имоти:  2. НУПИ ХХШ -48, с планоснимачен № 48, в кв.З, с площ на имота 510 кв.м., представляващо дворно място, при граници: изток - улица и НУПИ XXVI -49: запад - НУПИ ХХІІ-47.  По силата на Решение № 51012/05.05.1999г. ОСЗГ гр.Котел, за възстановено правото на собственост върху земеделски земи на наследниците на Г. Атанасов Х. - Р. - (съгласно удостоверение №142 от 30.07.2010 г. за идентичност на имена), а именно в землището на с.Нейково, общ. Котел, следните имоти:  3. Нива, с площ 1.5 дка., Х категория, местност „ Гредата", представляваща имот № 308023, при граници: имот № 308014 - нива на Община Котел; имот № 30802 -нива на наследниците на Тодор Атанасов Р.; имот № 000168 - полски път; имот № 308022 - нива на наследниците на Станю Петков Станев;  4. Ливада с площ 0.5 дка, Х категория, местност "Чукаря", представляваща имот № 310064, при граници: имот № 002591 - полски път; имот № 000873- полски път; имот № 31006 - ливада на наследници на Пенчо С. Георгиев; имот № 310063 - ливада на наследници на Тодор Атанасов Р.;  5. Изоставена нива, с площ 0.6 дка, Х категория, местност „Солена вода", представляваща имот № 313027, при граници: имот № 000192 - полски път; имот № 313024 - изоставена нива на наследници на Тодор Атанасов Р.; имот № 313026 -изоставена нива на наследници на Йордан Димитров Станев; имот № 313028 - изоставена нива на „Ставен " ООД;  6. Ливада с площ 1.0 дка., Х категория, местност „Равна", представляваща имот № 319014, при граници: имот № 319012 - ливада на наследници на Стефан Атанасов Р.; имот № 319011 - ливада на „ Ставрен "ООД; имот № 319009 - ливада на наследници на Марин Х. Тодоров; имот № 319015 - ливада на наследниците на Петър Стефанов П.; имот № 000059 - полски път; имот № 319013 - ливада на „С.И.Г." ООД;  7. Ливада с площ 1.0 дка, VІІІ категория, местност „Прогора", представляваща имот № 324039, при граници: имот № 324038 - ливада на наследници на Пенчо С. Георгиев; имот № 000665 - полски път; имот № 324040 - ливада на наследници на И. Стефанов Енъков; имот № 000665 - полски път.  8. Изоставена с площ 0.4 дка., VІІІ категория, местност „ Кукувицата", представляваща имот № 333025, при граници: имот № 333026 - изоставена нива на наследници на Тодор Атанасов Р.; имот № 000672 - полски път; имот № 333024 - изоставена нива на наследници на И. Маринов Митевски;  9. Нива с площ 0.4 дка, Х категория, местност „Малък Русчовец", представляваща имот № 356004, при граници: имот № 356003 - нива на наследници на Димитър Киров Димитров; имот № 000050 - полски път; имот № 356006 - нива на наследници на Станю Митев Мушиев; имот № 356005 - нива на „ С.И.Г. "ООД;  10. Нива с площ 3.001 дка., Х категория, местност „ Голям Русчовец", представляваща имот № 357042, при граници: имот № 357016 - нива на Здравка Любомирова Трифонова; имот № 357041 — нива на наследници на Марин Милков И.; имот № 357043 - нива на наследници на Слав Тодоров Бебревенски; имот № 000051 - полски път;  11. Изоставена нива с площ 2.502 дка., VІІІ категория, местност " Ханзовото", представляваща имот № 391002, при граници: имот № 001492 - полски път; имот № 391003 - изоставена нива на наследници на И. Йорданов Мухтаров; имот № 391005 - изоставена нива на наследници на Рада Василева Радева;  12. Изоставена нива, с площ З.0 дка., VІІІ категория, местност "Лозята", представляваща имот № 414076, при граници: имот № 414075 - изоставена нива на наследници на И. Милков И.; имот № 414077 - изоставена нива на наследници на Стоян И. Славов; имот № 001422- полски път; имот № 001391 - полски път;  13. Изоставена нива площ 1.3 дка., VІІІ категория, местност "Реката", представляваща имот № 436020, при граници: имот № 435019 - изоставена нива на наследници на Стефан Петков Недковски; имот № 000487 - полски път; имот № 436021 - изоставена нива на наследници на Станю Петков Михов, имот № 436026 - изоставена нива на наследници на Тодор Петков Станев; имот № 436027 - изоставена нива на Никола И. Добрев;  14. Нива с площ 5.001 дка., Х категория, местност ,,Беглишко", представляваща имот № 451135, при граници: имот № 000195 - полски път; имот № 451134 - нива на наследници на Никола Славов Чакъров; имот № 451136 - нива на Стефан Аврамов Илиев; имот № 451137 - нива на Г.С. Панев; имот № 451138 - нива на наследници на Димитър Недков Тодоров;  15. Нива с площ 1.002 дка, VІІІ категория, местност "Просата", представляваща имот № 522021, при граници: имот № 522022 - нива на наследници на Тодор Добрев Тонков; имот № 522011 - нива на наследници на Васил Пенков Станев; имот № 522020 - нива на Стою Митев Мушев; имот № 000127 - полски път;  По силата на Решение № 52012 от 05.05.1999 г. ОСЗГ гр.Котел за възстановено правото на собственост върху земеделски земи на наследниците на Г. Атанасов Х. (Р.) - съгласно удостоверение № 142 от 30.07.2010 г. за идентичност на имена), а именно в землището на с. Нейкова, общ.Котел, следните имоти:  16. Нива с площ 0.568 дка., VІІІ категория, местност „Малка речица", представляваща имот № 128030, при граници: имот № 128026 - нива на наследници на Добри И. Добрев; имот № 128029 - нива наследници на Стефан Атанасов Р.; имот № 347002 - пасище по чл.19 от ЗСПЗЗ;  17. Ливада с площ 1.621 дка., VІІІ категория, местност „Трънака" , представляваща имот № 164004, при граници: имот № 000899 - полски път; имот № 164009 - ливада на наследници на Гено Х. Мухтаров; имот № 164010 - ливада на наследници на Васил Атанасов Р.; имот № 164003 - ливада на Стоян С. Боюклиев;  18. Ливада с площ 1.644 дка., VІІІ категория, местност „Малката речица", представляваща имот № 164018, при граници: имот № 164019 - ливада на наследници на Тодор Атансов Р.; имот № 164015 - ливада на наследници на Христо Йорданов Мухтаров; имот № 164017 - ливада на наследници на Васил Атанасов Р.; имот № 387015 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;  19. Нива с площ 2.596 дка., VІІІ категория, местност "Реката", представляваща имот № 263002, при граници: имот № 387026 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000688 - полски път; имот № 000378 - полски път; имот № 387027 - земи по чл. 19 от ЗСПЗ,  при квоти по 5/12 идеални части за Н.С.К. и Г.С. Рубето и 2/12 идеални части за Г.И.Р..   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.                                                  
В законна сила от 10.9.2013г.

7

Гражданско дело No 239/2010

Делби

Н.С.К.

Г.И.Р.,
Г.С.Р.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ направеното от адвокат Г.Д. ***, в качеството й на пълномощник на ищцата Н.С.К.,***, искане, депозирано с молба с правно основание чл.250 от ГПК за прогласяване на нищожността като неавтентично на направеното от Н.С.Р. ***, разпореждане, изразено в саморъчното й завещание от 30.11.2007 г., с което в пълно съзнание завещава на своя внук Г.С. Робе то „собственото си жилище, с дворно място, заедно с построените в него селскостопански постройки, намиращо се в с. Нейково, ул. Г. димитров № 54, парцел 33, в кв. 3 ХІІ, с площ 1050 кв. м.”, като неоснователно и недоказано.  ОТХВЪРЛЯ направеното от адвокат Г.Д. ***, в качеството й на пълномощник на ищцата Н.С.К.,***, искане за намаляване на завещанието и възстановяване на запазена част на ищцата, като неоснователно и недоказано.  Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 58 от 22.06.2012 г. постановено по настоящото дело.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 10.9.2013г.

8

Гражданско дело No 328/2010

Вещни искове

Х.И.И.,
Е.Я.И.

А.М.К.,
Ш.Х.К.,
Е.И.К.,
Ю.М.К.,
Х.Х.С.,
М.М.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.5.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от адв. Г. ***, като пълномощник на Х. И. И., ЕГН ********** и Е.Я. И., ЕГН ********** по отношение на ответниците А.М. К., ЕГН **********, Ш. Х. К., ЕГН **********, Е. И. К., ЕГН **********, Ю. М. К., ЕГН **********, Х. Х. С. ЕГН ********** и М. М.С., ЕГН **********, че същите са собственици на целия недвижим имот, в границите, местонахождение, форма и площ, както го владеят на място и определени от плана на село Ябланово, община Котел от 1964 г. и представляващ по този план УПИ XVI–44, кв. 36.  ОБЕЗСИЛВА нотариален акт № 54, т. V, д. 920 от 2006 г., нотариален акт № 48, т. I, д. 50 от 2007 г. и нотариален акт № 123, т. I, д. 58 от 2009 г. в части над размера на имотите, които ответниците владеят на място и постановява процесния имот да бъде нанесен на кадастралната карта на село Ябланово, община Котел по установените от съда границите, местонахождение, форма и площ.  НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ от съдебното решение е приложената към съдебно-техническата експертиза скица, с данни от геодезическото заснемане на процесния имот.  ОСЪЖДА ответниците А.М. К., ЕГН **********, Ш. Х. К., ЕГН **********, Е. И. К., ЕГН **********, Ю. М. К., ЕГН **********, Х. Х. С. ЕГН ********** и М. М.С., ЕГН ********** да заплатят солидарно на ищците Х. И. И., ЕГН ********** и Е.Я. И., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 1230.00 (хиляда двеста и тридесет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 28.01.2013
Гражданско дело № 756/2012
ОБЕЗСИЛВА, като НЕДОПУСТИМО Решение № 47/21.05.2012 г., постановено по гр.д. № 328/2010 г. на Районен съд гр.Котел.    ВРЪЩА делото на Котелски районен съд за ново разглеждане от друг състав на същия съд за произнасяне по предявения иск.    Решението е окончателно с оглед нормата на чл.280, ал.2 ГПК.    
В законна сила от 28.1.2013г.

9

Гражданско дело No 328/2010

Вещни искове

Х.И.И.,
Е.Я.И.

А.М.К.,
Ш.Х.К.,
Е.И.К.,
Ю.М.К.,
Х.Х.С.,
М.М.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.10.2012г.
ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА в решение № 47 от 21.05.2012 г., постановено по гражданско дело № 328 по описа на РС Котел за 2010 г., като постановява в диспозитива на решението (стр.9-та от решението) в първия му абзац, там където е изписано „УПИ ХVІ-44, кв. 36” ДА СЕ ЧЕТЕ правилното: „УПИ ХVІІ-44, в кв. 36”, като и в мотивите на решението, а именно стр. 3, абзац 3 и стр. 4, абзац 3.   ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните.   РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.  
В законна сила от 28.1.2013г.

10

Гражданско дело No 344/2010

Вещни искове

В.И.Н.,
С.И.Н.,
П.И.В.

С.С.Т.,
Н.П.Ф.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.6.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответниците С.С.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Н.П.Ф., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. София, ж. к. „Белите брези” 25, ет. 7, ап. 30, че ищците В.И.Н., ЕГН **********,***, С.И.Н., ЕГН ********** *** и П.И.В., ЕГН **********,***, като наследници на И. Стоянов И., починал на 02.06.1992 г., са собственици на 1/2 идеална част от недвижим имот, представляващ поземлен имот с планоснимачен № 1, в кв. 1 по плана на село Нейково, общ. Котел, с площ 612 кв. м., при граници: УПИ ІІ-3; улица и край на населеното място, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда на два етажа, състояща се от първи етаж, състоящ се от две стаи и две изби със застроена площ 48 кв. м., втори етаж, състоящ се от две стаи, килер и салон, със застроена площ 48 кв. м. и паянтова стопанска постройка, със застроена площ 72 кв. м.  ОСЪЖДА ответника Н.П.Ф., ДА ОТСТЪПИ собствеността и да ПРЕДАДЕ ДЪРЖАНЕТО на 1/2 ид. ч. от описания по-горе имот на В.И.Н., ЕГН **********, С.И.Н., ЕГН ********** и П.И.В., ЕГН **********.  ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, нотариален акт № 50, том ІV, дело № 594/2008 г. и нотариален акт № 173, том ІІІ, дело № 540/2006 г. – и двата на Съдията по вписванията при РС Котел, до размера на 1/2 идеална част от описания в него имот.  ОТХВЪРЛЯ предявения от С.С.Т., ЕГН**********, с постоянен адрес ***, насрещен иск срещу В.И.Н., ЕГН **********,***, С.И.Н., ЕГН ********** *** и П.И.В., ЕГН **********,***, за заплащане на извършени СМР на стойност 5 725 лева, като неоснователен и недоказан.  ОТХВЪРЛЯ предявеното от Н.П.Ф.,***, възражение срещу В.И.Н., ЕГН **********,***, С.И.Н., ЕГН ********** *** и П.И.В., ЕГН **********,***, за заплащане на извършени СМР на стойност 4 450 лева, като неоснователно и недоказано.  ОСЪЖДА на чл. 78, ал. 1 от ГПК, С.С.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Н.П.Ф., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. София, ж. к. „Белите брези” 25, ет. 7, ап. 30, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на В.И.Н., ЕГН **********,***, С.И.Н., ЕГН ********** *** и П.И.В., ЕГН **********,***, сумата 1 600.00 (хиляда и шестстотин) лева, представляващи направени от ищците разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.       С Ъ Д И Я:            

Резултат от въззивна инстанция: Други
Решение от 25.09.2013
Гражданско дело № 385/2013
Реш . № 231/ 01.11.2012г. Отменя реш. № 59 / 22.06.2012г. в частта с която е отхвърлено като неоснователно и недоказано предявеното от Н. П. Ф. възражение срещу В. И. Н., С. И. Н., П. И. за заплащане на извършени СМР на стояност 4 450лв. като неправилно и незаконосъобразно като место него Постановява: Осъжда Н. П. Ф. за предаде владението на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, прдст. ПИ с пл. № 1 в кв 1 по плана на с......ОТМЕНЯ първоинстанционно решение № 59/22.06.2012г. по гр.д. № 344/10г. на КРС, В ЧАСТТА, с която е отхвърлен като неоснователен и недоказан предявения от С. С. Т. против В. И. Н., С. И. Н. и П. И. В. иск за заплащане на извършени СМР на стойност 5 725 лв. ЗА СУМАТА НАД 2 442 лв., както и по отношение на присъдените разноски за сумата над 917, 52лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това:          П О С Т А Н О В Я В А:        ОСЪЖДА В. И. Н. ЕГН ********* от гр. Сливен, ул. „Чаталджа” № 3, С. И. . ЕГН ********** от гр. Сливен, ул. „Чаталджа” № 3 и П. И. В. ЕГН ********** от гр. Котел, ул. „Луда Камчия” 22, ап. 8, да заплатят на основание чл. 61 ал. 2 от ЗЗД вр. С чл. 30 ал. 3 от ЗС, на С. С. Т. ЕГН ********* от гр. Ямбол, ул. „Диана” 17 – Б – 41, сумата 2 442 лв., представляваща увеличената стойност на тяхната общо 1/2 ид.ч. от съсобствения между страните имот, представляващ дворно място в с. Нейково, община Котел, образуващо ПИ с пл.сн. № 1 в кв. 1 по плана на селото с площ 612 кв.м., ведно с постройките в него, с която са се обогатили вследствие на направените от съсобственика С. С. Т. подобрения в имота с тяхно знание и без противопоставянето им, заедно с обезщетение за забава в размер на законовата лихва от завеждането на насрещната искова молба на 18.04.2011г. до окончателното изплащане.    ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 59/22.06.2012г. по гр.д. № 344/10г. на КРС в останалата обжалвана отхвърлителна част за разликата над 2 442 лв. до претендираните 5 725 лв.      ОСЪЖДА В. И. Н., С. И. Н. и П. И. В. да заплатят на С. С. Т. направените разноски по делото за първоинстанционното производство съразмерно на уважената част от исковете в размер на 388, 16 лв. и за въззивното производство съразмерно на уважената част въззивната
В законна сила от 28.10.2013г.

11

Гражданско дело No 361/2010

Искове по СК

Г.Д.,
Г.Д.

Е.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.7.2013г.
РАЗРЕШАВА на ОД на МВР, група БДС гр. Сливен, да издаде паспорт за задгранично пътуване на децата Г.Д., роден на *** г., ЕГН ********** и Г.Д., родена на *** г., ЕГН ********** – и двете родени от майка Г.М. Ч., ЕГН ********** и баща турският гражданин Я. Д., без да е необходимо за целта съгласието на бащата Я. Д..  РАЗРЕШАВА на децата Г.Д., роден на *** г., ЕГН ********** и Г.Д., родена на *** г., ЕГН ********** да пътуват извън пределите на Р България, придружени от тяхната майка и законна представителка Г.М. Ч., ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата Я. Д..  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 25.7.2013г.

12

Гражданско дело No 64/2011

Облигационни искове

Д.В.П.

БУЛХЕРБА ЕООД

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 14.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявен от Д.В.П., ЕГН **********,***. Св. К. и Методий, № 11, против дружество „БулХерба” ЕООД, ЕИК 128582592, седалище и адрес на управление село Кипилово, община Котел, ул. Хаджи Димитър № 52, представлявано от А. К. Б., с искане да се признае за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищцата сумата 7 630.00 лева, за които в полза на ищцата е била издадена заповед за незабавно изпълнение № 206/18.10.2010 г. и изпълнителен лист по частно гражданско дело № 330/2010 г. на РС Котел.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.11.2012
Гражданско дело № 542/2012
Решение № 285/ 16.11.2012г. по в. гр.д. № 542/2012г. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 49/14.05.2012г., постановено по гр.д. № 64/2011г. по описа на Районен съд гр.Котел.    Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаването му пред ВКС РБ, при наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 22.03.2013
Гражданско дело № 1571/2013
В законна сила от 22.3.2013г.

13

Гражданско дело No 138/2011

Вещни искове

Х.А.Д.

А.М.К.,
Ш.Х.К.,
Х.Х.С.,
М.М.С.,
ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.5.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от адв. Г.М. ***, като пълномощник на Х. А.Д., ЕГН **********,***, правото му на собственост по отношение на:  1. Х. Х. К. ЕГН **********, че ищецът Х. А.Д., с посочени данни, е собственик, с отстъпено право на строеж, върху 115 кв. м., заснети неправилно към имота на ответника в резултат на допусната грешка при заснемане на имотната граница по кадастралната карта между поземлен имот 87031.502.471.470 и поземлен имот 87031.502.471.327.   2. А.М. К., ЕГН **********,***, Ш. Х. К, ЕГН **********,***, Х.Х. С. ЕГН ********** *** и М. М.С. ЕГН **********,***, че е ищецът Х. А.Д., с посочени данни, е собственик (с отстъпено право на строеж) върху 115 кв. м., заснети неправилно към имота на ответниците в резултат на допусната грешка при заснемане на имотната граница по кадастралната карта между поземлен имот 87031.502.471.470 и поземлен имот 87031.502.471.326.  Постановява на основание чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗККР да бъде извършена поправка на кадастралната карта на с. Ябланово, общ. Котел, одобрена със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на Агенцията по Кадастър в частта й за поземлен имот с идентификатор 87031.502.470, с административен адрес: улица „Стефан Караджа” № 15 съгласно съдебното решение по установените от съда границите, местонахождение, форма и площ.  Осъжда ответниците А.М. К., ЕГН ********** и Ш. Х. К., ЕГН ********** - и двамата от с. Ябланово ул. Котленски проход № 55 и Х. Х. С. ЕГН ********** и М. М.С., ЕГН ********** и - и двамата от с. Ябланово ул. Котленски проход № 44, да заплатят на Х. А.Д., ЕГН ********** ***, направените от ищеца по делото разноски в размер на 965.99 лева (деветстотин шестдесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки).  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 13.02.2013
Гражданско дело № 760/2012
Обезсилва решение № 46/ 19.05.2012г. ростановено по гр.д. № 138/2011г. на Котелски районен съд като НЕДОПУСТИМО .ВРЪЩА делото на Котелски районен съд за ново разглеждане от друг състав на същия съд и произнасяне по предявения иск. Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.4.2013г.

14

Гражданско дело No 338/2011

Развод и недейств. на брака

С.П.С.

Т.Д.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 10.12.2005 г. в гр. Сливен граждански брак между ищеца С.П.С.,*** и ответницата Т.Д.С.,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на двамата съпрузи.  ПРЕДОСТАВЯ родителските права за отглеждане и възпитание на непълнолетното дете П. С. С., родено на *** г., на майката Т.Д.С., ЕГН **********, като детето ще живее в жилището, което обитава майката, собственост на нейните родители, находящо се на адрес гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Г. Обретенов” № 66.  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата С.П.С. с непълнолетното дете П. С. С., всяка първа и трета събота и неделя на съответния месец, от 09:00 до 18:00 ч., както и един месец през лятото, несъвпадащ с платеният отпуск на майката.  ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, находящо се в с. Тополчане, собственост на роднини на ищеца, за ползване от самия него.  ОСЪЖДА, С.П.С.,*** ДА ЗАПЛАЩА на Т.Д.С.,***, като майка и законна представителна на непълнолетното дете П., родено на *** г. ежемесечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, до навършване на пълнолетието му, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, ответницата Т.Д.С., да носи предбрачното си фамилно име ПЕТРОВА.  ОСЪЖДА С.П.С.,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 115.20 лева (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки), представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  Направените по делото РАЗНОСКИ, остават в тежест на всеки един от съпрузите, така както са ги направили.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.        

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2012
Гражданско дело № 413/2012
  ОТМЕНЯ Решение № 33 от 08.05.2012 г. постановено по гр.д. № 338 по описа за 2011 г. на Районен съд – гр.Котел, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ, с които съдът е   ПРЕДОСТАВИЛ родителските права за отглеждане и възпитание на непълнолетното дете П. С. С., родено на 03.05.2006 г., на майката Т. Д. С., ЕГН **********, като е постановил, че детето ще живее в жилището, което обитава майката, собственост на нейните родители, находящо се на адрес гр. Сливен, кв. „Речица", ул. „Г. Обретенов" № 66.   ОПРЕДЕЛИЛ режим на лични контакти на бащата С. П. С. с непълнолетното дете П. С. С., всяка първа и трета събота и неделя на съответния месец, от 09:00 до 18:00 ч., както и един месец през лятото, несъвпадащ с платеният отпуск на майката.   ОСЪДИЛ С. П. С., ЕГН ********** от гр. Сливен, кв. „Българка", бл. 24, вх. Б, ап. 4 ДА ЗАПЛАЩА на Т. Д. П., ЕГН ********* от гр. Сливен, кв. „Речица", ул. „Г. Обретенов" № 66, като майка и законна представителна на непълнолетното дете П., родено на 03.05.2006 г. ежемесечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, до навършване на пълнолетието му, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.   ОСЪДИЛ С. П. С., ЕГН *********** от гр. Сливен, кв. „Българка", бл. 24, вх. Б, ап. 4 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 115.20 лева (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки), представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжка, КАТО ВМЕСТО ТЯХ ПОСТАНОВЯВА:   ПРЕДОСТАВИЯ родителските права за отглеждане и възпитание на непълнолетното дете П. С. С., родено на ********** г., на бащата С. П. С., ЕГН ********* от гр. Сливен, кв. „Българка", бл. 24, вх. Б, ап. 4, като детето ще живее в жилището, което обитава бащата, собственост на неговите родители, находящо се на адрес гр. Сливен, кв. „Българка", бл. 24, вх. Б, ап. 4.   ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Т. Д. С., ЕГН ********* с непълнолетното дете П. Станимиров С., всяка събота и неделя от 09:00 на съботния ден до 18:00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платеният отпуск на бащата.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 16.05.2013
Гражданско дело № 1006/2013
В законна сила от 16.5.2013г.

15

Гражданско дело No 355/2011

Вещни искове

Р.И.Г.,
Г.К.Ж.,
М.Г.К.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.6.2013г.
ПРИЗНАВА на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗС, за УСТАНОВЕНО по отношение на ответната Община Котел, че ищците Р.И.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и с настоящ адрес гр. Сливен, ж. к. Република № 36, вх. Б, ет.2, ап. 12; Г.К.Ж., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и М.Г.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** – и тримата представлявани от адвокат М.Г. *** със съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор Павлов 12, са собственици по давностно владение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 81, том І, дело № 163/1997 г. на Котленски районен съдия, като зеленчукова градина в землището на село Медвен, в местността „Реката”, от 1.5 дка, при съседи: Тодор Узунов, Стефан Стянов Казака, И. П. Добрев и Кудю Господинов, а по настоящем идентичен с поземлен имот № 084025, с площ 1.641 дка, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, в местността „Реката”, по плана за земеразделяне на землището на село Медвен, при граници: ПИ № 084106- полски път на Община Котел; ПИ № 084030-нива на наследниците на Кънчо Жечев Маринов; ПИ № 084028 – нива, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ; ПИ № 084026 – пасище, мера, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и с настоящ адрес гр. Сливен, ж. к. Република № 36, вх. Б, ет.2, ап. 12; Г.К.Ж., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и М.Г.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** – и тримата представлявани от адвокат М.Г. *** със съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор Павлов 12, сумата 369.00 (триста шестдесет и девет) лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението с нови доказателства
Решение от 01.11.2013
Гражданско дело № 496/2013
В законна сила от 13.12.2013г.

16

Гражданско дело No 391/2011

Вещни искове

К.Д.В.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.10.2012г.
 ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че ищецът К.Д.В., ЕГН **********, със съдебен адрес адвокат Г. ***, офис 5, е собственик на основание изтекла в негова полза придобивна давност на недвижим имот с административен адрес село Ябланово, община Котел, ул. Ивайло № 4а, с идентификационен номер 87031.501.909 по кадастралната карта на селото, одобрена със заповед № РД 18-8 от 28.03.2007 г. на Агенцията по кадастър.(със стар идентификатор 909, кв. 0), с площ 1 135 кв. м., при граници: ПИ № 87031.501.633; ПИ № 87031.501.2000; ПИ № 87031.501.910; ПИ № 87031.501.630; ПИ № 87031.501.631; ПИ № 87031.501.2003 и ПИ № 87031.501.632.   ОСЪЖДА на основание чл. 80 от ГПК, Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.В., ЕГН **********, със съдебен адрес адвокат Г. ***, офис 5, сумата 850.00 (осемстотин и петдесет) лева, от които 600 лева – адвокатски хонорар, 50 лева – държавна такса и 200 лева възнаграждение за вещо лице.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 31.01.2013
Гражданско дело № 2/2013
ОТМЕНЯ Решение № 88/22.10.2012 г.по гр.д.№ 391/2011 г. по описа на Котелския районен съд, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Вместо това ПОСТАНОВИ:    ОТХВЪРЛЯ предявения от К. Д. В. ЕГН ********* против Община Котел иск за признаване на установено, че е собственик на поземлен имот с идентификационен № 98031.501.909 с административен адрес ул. „Ивайло” № 4А с площ от 1135 кв. м по кадастралната карта на с.Ябланово, общ. Котел одобрена със заповед РД-18-8/28.03.2007 г. на Агенция по кадастъра с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи и граници поземлен имот № 87031.501.633, поземлен имот № 87031.501.2000, поземлен имот № 87031.501.910, поземлен имот № 87031.501.630, поземлен имот № 87031.501.631, поземлен имот № 87031.501.2003, поземлен имот № 87031.501.632, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.     ОСЪЖДА К. Д. В. ЕГН ******** да заплати на Община Котел деловодни разноски за първа инстанция в размер на 600.00 /шестотин/ лв. адвокатско възнаграждение и разноски за въззивна инстанция в размер на 445.00 /четиристотин и четиредесет и пет/ лв. от които 25.00 /двадесет и пет/ лв. заплатена държавна такса и 420,00 /четиристотин и двадесет/ лв. адвокатски хонорар.  Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.    
В законна сила от 8.7.2013г.

17

Гражданско дело No 506/2011

Искове по СК

И.С.Л.

Н.М.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.5.2012г.
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 123 от ГПК, родителските права спрямо малолетната В. И. Л., родена на *** г. на нейния баща И.С.Л., ЕГН **********,***.  ОПРЕДЕЛЯ на майката Н.М.А., ЕГН ********** режим на лични контакти с малолетното дете В., всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09:00 часа в събота, до 18:00 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск.  ЗАДЪЛЖАВА майката Н.М.А., с посочени данни, да заплаща на И.С.Л., като баща и законен представител на малолетното дете В. И. Л., месечна издръжка за детето, в размер на 60.00 (шестдесет) лева, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва до всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини, които изменят или прекратяват правото на издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК, Н.М.А., с посочени данни, да заплати по сметка на РС Котел сумата 21.60 лева (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) , представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК, Н.М.А., с посочени данни, да заплати на И.С.Л. сумата 95.00 (деветдесет и пет) лева, представляваща направени от него разноски по делото.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.    

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 16.11.2012
Гражданско дело № 433/2012
Реш. № 247/ 16.11.2012г.ОТМЕНЯ Решение № 35 от 09.05.2012 г. постановено по гр.д. № 506 по описа за 2011 г. на Районен съд - гр.Котел, като неправилно и незаконосъобразно, и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПРЕДОСТАВЯ родителските права за отглеждане и възпитание на непълнолетното дете В. И. Л., родено на ********* г., на майката Н. М. А., ЕГН *********, с адрес: село Скалица, общ. Тунджа, област Ямбол, ул. „Христо Смирненски" № 9, като детето ще живее в жилището, което обитава майката, собственост на нейните родители, находящо се на адрес: с. Скалица, общ. Тунджа, област Ямбол, ул. „Христо Смирненски № 9.  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата И. С. Л., ЕГН **********, с адрес: село Пъдарево, община Котел, област Сливен, ул. „Георги Аврамов" № 9 с непълнолетното дете В. И. Л., всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден и един месец през лятото.  ОСЪЖДА И. С. Л., ЕГН **********, с адрес: село Пъдарево, община Котел, област Сливен, ул. „Георги Аврамов" № 9 да заплаща на Н. М. А., ЕГН ******** от село Скалица, общ. Тунджа, област Ямбол, ул. „Христо Смирненски" № 9, като майка и законен представител на непълнолетното дете В. И. Л., родено на 04.01.2010 г. ежемесечна издръжка в размер на 72.50 лв. (седемдесет и два лева и петдесет стотинки), до навършване на пълнолетието му, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.  ОСЪЖДА И. С. Л., ЕГН *********, с адрес: село Пъдарево, община Котел, област Сливен, ул. „Георги Аврамов" № 9 да заплати на Н. М. А., ЕГН *********** от село Скалица, общ. Тунджа, област Ямбол, ул. „Христо Смирненски" № 9, направените по делото разноски за две инстанции в общ размер на 558,20 лв. (петстотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки)  ОСЪЖДА И. С. Л., ЕГН **********, с адрес: село Пъдарево, община Котел, област Сливен, ул. „Георги Аврамов" № 9 да заплати по сметка на Окръжен съд Сливен държавна такса в размер на 104.40 лева (сто и четири лева и четиридесет стотинки), представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 25.02.2013
Гражданско дело № 1243/2013
В законна сила от 25.2.2013г.

18

Гражданско дело No 566/2011

Облигационни искове

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

М.Д.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.5.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по предявените от ищеца ЕВН България, Електроразпледеление АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, искове с правно основание, чл.422, ал.1, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1, предл. І-во от ЗЗД, от ГПК, а именно, че ответницата М.Д.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, НЕ ДЪЛЖИ на ищеца част от сумите по Заповед за изпълнение № 301 от 03.10.2011 г. по ч. гр. д. № 408/2011 г. на РС Котел, а именно: сумата 447.47 лева (четиристотин четиридесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи главница за периода от 01.032007 г. до 02.10.2008 г.; сумата 195.45 лева (сто деветдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки), представляващи мораторна лихва върху главницата за периода 01.03.2007 г. до 29.10.2011 г. и сумата 65.33 лева (шестдесет и пет лева и тридесет и три стотинки), представляваща съразмерната част от разноките по ч. гр. д. № 408/2011 г. на РС Котел, като ПРИЗНАВА за установено вземането в останалата част на Заповедта за изпълнение, а именно 514.56 лева – оставаща част от главницата, 72.48 лева – мораторна лихва върху останалата главница, както и законната лихва върху оставащата главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – 30.09.2011 г., до окончателното изплащане на задължението и 59.67 лева – направените по ч. гр. д. № 408/2011 г. разноски, в останалата им част, съобразно отхвърлената.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал. 1 от ГПК М.Д.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, със съдебен адрес адвокат Е.М.,***-р Константин Стоилов № 1, ДА ЗАПЛАТИ на ЕВН България Електроснабдяване АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, чрез юрисконсулт С.Г.П., сумата 150.00 (сто и петдесет) лева представляващи по делото разноски, съобразно уважената част от иска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал. 1 от ГПК, ЕВН България Електроснабдяване АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, чрез юрисконсулт С.Г.П., ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, със съдебен адрес адвокат Е.М.,***-р Константин Стоилов № сумата 125.00 (сто и петдесет) лева представляващи по делото разноски, съобразно отхвърлената част от иска.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.                

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради недопустимост на производството
Определение от 08.10.2012
Гражданско дело № 389/2012
ОТМЕНЯ определение от 25.09.2012г. с което е прието, че фактическата обстановка по делото е изяснена и е даден ход по същество. ВЪЗОБНОВЯВА ВЪЗ. ГР.Д. № 389 / 2012Г. по описа на СлОС. ПРЕКРАТЯВА производството по въз. гр.д. № 389 / 2012г. по описа на СлОС. ВРЪЩА гр.д. № 566/2011г- на КРС, който да се произнесе по оплакването за неправилно присъдени деловодни разноски.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.1.2013г.

19

Гражданско дело No 622/2011

Делби

А.А.Е.,
Д.Д.Е.,
Ш.А.А.,
М.И.А.

Е.А.М.,
Д.А.Д.,
М.А.Е.,
М.А.Е.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 11.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 622 по описа на РС Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.2.2013г.

20

Гражданско дело No 624/2011

Облигационни искове

И.В.К.

Я.А.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 9.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявен от И.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, бул. Хаджи Димитър 6, адв. М.С., против Я.А.А., ЕГН **********,*** 4, да се признае за установено в отношенията между страните, че ответникът Я.А.А. дължи на ищеца И.В.К. сумата 15 000.00 лева заедно със законната лихва от 10.10.2011 г. до окончателното изпълнението, за която в полза на ищеца е била издадена заповед за незабавно изпълнение № 303/11.10.2011 г. и изпълнителен лист по частно гражданско дело № 411/2011 г. на РС Котел.  ОТХВЪРЛЯ насрещния иск с правно основание чл.55, ал.1, предл.І от ЗЗД, предявен от Я.А.А., ЕГН **********,*** 4, срещу И.В.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, бул. Хаджи Димитър 6, адв. М.С., за сумата 3 000.00 лева, дадени от ищеца Я.А.А. на ответника И.В.К. без основание заедно със законната лихва, считано от 05.03.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК И.В.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Я.А.А., ЕГН **********,*** 4, сумата 117.00 (сто и седемнадесет) лева, представляващи направени от него разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Я.А.А., ЕГН **********,*** 4, ДА ЗАПЛАТИ на И.В.К., ЕГН **********,***, сумата 540.00 (петстотин и четиридесет) лева, представляващи направени от него разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.10.2013г.

21

Гражданско дело No 95/2012

Вещни искове

Х.Х.Х.,
З.А.Х.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.12.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника Община Котел, че ищецът Х. (Акиф) Х.Х., ЕГН ********** и неговата съпруга З.А.Х., ЕГН********** ***, със съдебен адрес гр. Сливен, ул. Граф Игнатиев № 8, офис № 5, адвокат Г. ***, че са собственици на поземлен имот находящ се в село Ябланово, в местността „Ески юрт”, обособен понастоящем като имот с площ 1 047 кв. м., (към момента с ограда от бодлива тел, прикрепена на дървени колове, мрежа и синор), обхващащ част от УПИ № №: 87031.502.2183, 87031.502.2184, 87031.502.2185 и 87031.502.1069 по ПУП на село Ябланово, приет 2008 г.  ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Х. (Акиф) Х.Х., ЕГН ********** и неговата съпруга З.А.Х., ЕГН********** ***, със съдебен адрес гр. Сливен, ул. Граф Игнатиев № 8, офис № 5, адвокат Г. ***5.50 лева (хиляда сто четиридесет и пет лева и петдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 12.04.2013
Гражданско дело № 133/2013
ОБЕЗСИЛВА, като НЕДОПУСТИМО Решение № 109/13.12.2012г., постановено по гр.д. № 95/2012г. на районен съд гр.Котел.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.4 ГПК, Х.Х.Х., ЕГН: ********** и З.А.Х. ЕГН: ********** *** и съдебен адрес гр.Сливен, ул.”Граф Игнатиев” № 8, офис № 5, чрез адв. Г. *** ДА ЗАПЛАТЯТ на ОБЩИНА КОТЕЛ, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, сума в размер на 960,00 лв./ деветстотин и шестдесет лева/, деловодни разноски, от които 480,00 лв. / четиристотин и осемдесет лева/, сторени в първоинстанционното производство и 480,00 лв. / четиристотин и осемдесет лева/, сторени във въззивното съдебно производство.    Решението подлежи на обжалване пред ВКС РБ в едномесечен срок от връчването му при наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК.        
В законна сила от 20.5.2013г.

22

Гражданско дело No 97/2012

Вещни искове

А.Х.Р.,
Е.И.Р.

Ф.Х.Р.,
Ф.Х.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.74, ал.2 вр. чл.72, ал.1 и ал.2 от ЗС, предявен от А.Х.Р., ЕГН **********, и Е.И.Р., ЕГН **********,*** Хадживълков 35, предявен срещу Ф.Х.Р., ЕГН **********, и Ф.Х.Ч., ЕГН **********,*** Хадживълков 7, с искане ответниците да заплатят на ищците сумата 20 000.00 лева (по 10 000.00 лева от всеки от ответниците), с която се е увеличила стойността на ПИ № 87031.502.1021 по кадастралната карта на село Ябланово, заедно с построените в него жилищна сграда с идентификатор № 87031.502.1021.1 и селскостопанска постройка с идентификатор № 87031.502.1021.2 вследствие извършени от ищците подобрения в имота в качеството им на недобросъвестни владелци, извършили подобрения със знанието и без противопоставянето на ответниците, като ОТХВЪРЛЯ и искането на ищците да им бъде признато право на задържане върху имота.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.2 от ГПК А.Х.Р., ЕГН **********, и Е.И.Р., ЕГН **********,*** Хадживълков 35, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Ф.Х.Ч., ЕГН **********,*** Хадживълков 7, сумата 512.50 (петстотин и дванадесет лева и петдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 05.12.2012
Гражданско дело № 682/2012
ОТМЕНЯ, като неправилно и незаконосъобразно Решение № 73/03.08.2012г., постановено по гр.д. № 97/2012г. на районен съд гр.Котел, като вместо него постановява:  ОСЪЖДА, на основание чл.74, ал.1 ЗС Ф. Х. Р., ЕГН: ********** от с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен, ул."Капитан Хадживълков" № 7 ДА ЗАПЛАТИ на А. Х. Р., ЕГН: ********** и Е. И. Р., ЕГН: *************, двамата от с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен, ул."Капитан Хадживълков" № 35, сума в размер на 2 000.00 лв./ две хиляди лева/, представляваща по-малката сума измежду сумата на направените разноски и сумата, с която се е увеличила стойността на недвижимия имот - поземлен имот № 87031.502.1021 по кадастралната карта на с.Ябланово, общ.Котел, при граници: ПИ № 87031.502.2254, ПИ № 87031.502.2266, ПИ № 87031.502.2253, ПИ №87031.502.2252, ПИ № 87031.502.1022 и ПИ № 87031.502.2042, следствие извършените подобрения през 2000г. в жилищната сграда в имота с идентификатор № 87031.502.1021.1., изразяващи се в изграждане на ел.инсталация; доставка и монтаж на дървена дограма - врати и прозорци; подмяна на покривна конструкция, ремонт на коминни тела, доставка и монтаж на олуци от подцинкована ламарина, полагане на бетонна мазилка на пода, вътрешна варова мазилка на стени, направа на обшивка по тавани с плоскости от ПДЧ, постно боядисване и лакиране на дървени повърхности, подмяна на покривна конструкция на селскостопанска постройка - навес зад жилищната сграда с идентификатор № 87031.502.1021.2, изграждане на дворен външен клозет и стопанска сграда - навес-запад, съответстваща на притежаваната от Ф. Р. ид.част от правото на собственост върху имота, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.01.2012г. до окончателното изплапдане.  ОСЪЖДА, на основание чл.74, ал.1 ЗС Ф. Х. Ч., ЕГН: ******** от с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен, ул."Капитан Хадживълков" № 7 ДА ЗАПЛАТИ на А. Х. Р., ЕГН: ************ и Е. И. Р., ЕГН: *************, двамата от с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен, ул."Капитан Хадживълков" № 35, сума в размер на 2 000.00 лв./ две хиляди лева/, представляваща по-малката сума измежду сумата на направените разноски и сумата, с която се е увеличила стойността на недвижимия имот -поземлен имот № 87031.502.1021 по кадастралната карта на с.Ябланово, общ.Котел, при граници : ПИ № 87031.502.2254, ПИ № 87031.502.2266,  9    ПИ № 87031.502.225
В законна сила от 11.1.2013г.

23

Гражданско дело No 123/2012

Други дела

Х.Х.М.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 23.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско  дело № 123 по описа на РС Котел за 2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.9.2013г.

24

Гражданско дело No 131/2012

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Б.Н.П.

ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.10.2012г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.334, ал.1, т.1 от КТ заповед № А.5-725 / 19.12.2012 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение с Б.Н.П., ЕГН **********,***. Св. Кирил и Методий 20, е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ.  ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ Б.Н.П., с посочени данни, на длъжността старши специалист „Селско стопанство” в структурата на общинската администрация на Община Котел, която е заемала до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищцата Б.Н.П., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановена, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Б.Н.П., с посочени данни, сумата 3 797.70 (три хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и седемдесет стот.), представляваща обезщетение за времето, през което ищцата е останал без работа поради незаконно уволнение за шестмесечен период, считано от 19.12.2011 г., заедно със законната лихва, считано от 20.02.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 4 527.06 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице, както и сумата 251.91 (двеста петдесет и един лева и деветдесет и една стот.), представляваща окончателна държавна такса върху уважените искове.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.        

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.01.2013
Гражданско дело № 791/2012
Потвърждава решение № 84/ 15.10.2012г. по гр.д. № 131/ 2012г. Н КРС.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 29.05.2013
Гражданско дело № 2610/2013
В законна сила от 29.5.2013г.

25

Гражданско дело No 143/2012

Вещни искове

Т.Е.Д.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.12.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че Т.Е.Д., ЕГН **********,***, чрез адвокат М.Г. ***, със съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор Павлов № 12, е собственица на обективирания в нотариален акт № 156, том І, дело № 148/2004 г. на нотариус Николай Бъчваров, недвижим имот, находящ се в село Тича, община Котел, съставляващ УПИ ХVІ, в кв. 48 по регулационния план на селото, ведно с построената в имота масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 70 кв. м., с дървен гредоред, състояща се от две стаи и салон, при граници: улица, УПИ ХVІ-457; УПИ VІ-474; УПИ V-456; УПИ VІ-453 и УПИ ХVІІ-458.  ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН акт за държавна собственост на недвижим имот № 4835 от 01.02.1978 г. на Общински народен съвет гр. Котел.  СЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Т.Е.Д., ЕГН **********,***, чрез адвокат М.Г. ***, със съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор Павлов № 12 сумата 661.30 лева (шестстотин шестдесет и един лева и тридесет стотинки), представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 61.30 (шестдесет и един лева и тридесет стотинки), представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 20.05.2013
Гражданско дело № 116/2013
Реш. № 117/ 20.05.2013г. по в. гр.д. № 116/ 2013г- ОБЕЗСИЛВА като недопустимо реш. № 108/ 13.12.2012г. по гр.д. № 143/12г- в частта с която е обявен за нищожен акт за държавна собственост на недвижим имот № 4835 от 01.02.1978г- на ОбНС Котел и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОТМЕНЯ като неправилно и незаконосъобразно реш.№ 108/ 13-12-2012г. по гр.д. № 143/ 12г- по описа на РС котел като вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от Т. Е. Д. положителен установителен иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК за признаване на установено по отношение на Община Котел че Т. Е. Д. е собственик на недвижим имот, находящ се в с. Тича съставляващ УПИ ХVІ в кв. 48 по рег. план на селото ведно с построената в имота масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м. с дървен гредоред, състояща се от две стаи и салон при граници : улица, УПИ ХVІ-457, УПИ VІ-474, УПИ V-456,УПИ VІ-453 и УПИ ХVІІ-458 на основание дарение обективирано в нот. акт № 156 от 04.06.2004г. т. І, рег. № 889 , дело № 148/2004г. на нот- Николай Бъчваров с район на действие районен съд гр. Котел и рег. № 416.Осъжда на осн- чл. 78 ал. 3 от ГПК Т. Е. Д. да заплати на Община котел сума в размер на 1 110.65лв.представляваща сторените от Община Котел деловодни разноски в двете съдебни и нстанции.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 11.12.2013
Гражданско дело № 5235/2013
В законна сила от 11.12.2013г.

26

Гражданско дело No 156/2012

Облигационни искове

БРИГ ЕООД

Д.Д.К.,
К.Р.К.,
С.Д.Ж.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.7.2012г.
ОБЯВЯВА за относително недействителна в отношенията между дружество „БРИГ” ЕООД, ЕИК 102699952, седалище и адрес на управление град Бургас, ул. Патриарх Евтимий 29, ет.4, представлявано от управителя С.К.К., ЕГН **********, от една страна, и Димо Д.К., ЕГН **********, К.Р.К., ЕГН **********, и С.Д.К., ЕГН **********,***, от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 155/11.10.2011 г., том І, нотариално дело № 145/2011 г. на нотариус Милен Височков, рег. № 365 на Нотариалната камара, с район на действие този на РС Котел, с която Д.Д.К. и К.Р.К., с посочени данни, са дарили на ответницата С.Д.К., с посочени данни, собствеността върху недвижим имот с площ 3 002.00 кв.м., находящ се в местността „Юрта” в землището на село Катунище, община Котел, представляващ ПИ № 36681.46.21 по кадастралната карта на селото, одобрена със заповед № РД-18-44/20.09.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, при граници : поземлени имоти №№ 36681.46.22, 36681.46.534, 36681.46.20, 36681.41.275, по иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, предявен от дружество „БРИГ” ЕООД, с посочени данни.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Димо Д.К., ЕГН **********, К.Р.К., ЕГН **********, и С.Д.К., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на дружество „БРИГ” ЕООД, ЕИК 102699952, седалище и адрес на управление град Бургас, ул. Патриарх Евтимий 29, ет.4, представлявано от управителя С.К.К., ЕГН **********, сумата 510.00 (петстотин и десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2012
Гражданско дело № 701/2012
 Решение № 308/ 11.12.2012г. по в. гр.д. № 701/ 2012г. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 69/26.07.2012 г. по гр.д. № 156/2012г. по описа на Котелския районен съд като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .    ОСЪЖДА С. Д. Ж., ЕГН ********* да заплати на „БРИГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” 29 ет.4 с управител С. К. К., ЕГН ********** деловодни разноски за въззивна инстанция в размер на 500.00 (петстотин ) лева за платено адвокатско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБългария.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 04.03.2013
Гражданско дело № 1454/2013
Определение № 56/ 04.03.2013г. по гр.д. № 1454/ 2013г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба подадена от С. Д. Ж., К. Р. К. и Д. Д. К. срещу решение от 11.12.2012г. по в.гр.д. № 701/2012г- на СлОС Съд, с което е потвърдено решение от 26.07.2012г. по гр.д. №156/ 2012г. на КРС за уважаване на предявения от " БРИГ " ЕООД иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД ОСЪЖДА С. Д. Ж., К. Р. К. и Д. Д. К. да заплатят на " Бриг " ЕООД сямата 180.00лв. разноски по делото
В законна сила от 16.3.2013г.

27

Гражданско дело No 166/2012

Вещни искове

С.Х.К.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 9.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от С.Х.К., ЕГН **********,*** Левски 31, против Община Котел, да се признае за установено в отношенията между страните, че ищецът С.Х.К. е собственик на основание сделка, обективирана в нотариален акт 85/30.12.1975 г., том І, нотариално дело № 726/1975 г. на РС Котел, на недвижим имот, находящ се местността „Черна” в землището на село Тича, община Котел, представляващ имот № 120150 по картата на възстановената собственост за землището на село Тича, с площ 0.569 дка, при граници : имоти №№ 120151, 000286, 120148 и 120149.  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК в отношенията между ищеца С.Х.К., ЕГН **********,*** Левски 31, и Община Котел, че ищецът С.Х.К. е собственик на основание изтекла в негова полза придобивна давност на недвижим имоти, находящ се местността „Черна” в землището на село Тича, община Котел, представляващ имот № 120150 по картата на възстановената собственост за землището на село Тича, с площ 0.569 дка, при граници : имоти №№ 120151, 000286, 120148 и 120149.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на С.Х.К., ЕГН **********,*** Левски 31, сумата 155.00 (сто петдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2013
Гражданско дело № 562/2013
Решение №291/13.11.2013г. постановено по въз. гр.д. І 562/ 2013г. по описа на ОС СливенПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 103/09.08.2013 г. по гр.д. № 166/2012 г. на КРС.    ОСЪЖДА община Котел да заплати на С. Х. К. направените разноски за въззивното производство в размер на 300 лв.    Решението не подлежи на касационно обжалване с оглед цена на иска под 5 000 лв.    
В законна сила от 13.11.2013г.

28

Гражданско дело No 167/2012

Вещни искове

Ж.Ц.К.

ОБЩИНА КОТЕЛ,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.10.2012г.
  ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника Община Котел и по отношение на Общинска служба по земеделие Котел, че ищцата Ж.Ц.К., ЕГН **********,***, че е СОБСТВЕНИК на недвижим имот, описан в нотариален акт № 92, том І, дело № 154/1985 г. на Котленски районен съдия Петър Тодоров Рандев, като празно дворно място, състоящо се от 845 кв. м., съставляващо имот с планоснимачен № 149, в квартал 12, по плана на село Тича, Сливенски окръг, при граници: път, наследници на Стоян Киров Иванов и Александър Христов Тинев, идентичен с поземлен имот № 120149 по картата на възстановената собственост за землището на село Тича, община Котел.  ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Ж.Ц.К., ЕГН **********,***, сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски, от които 200.00 лева адвокатско възнаграждение и 50.00 лева – държавна такса.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.01.2013
Гражданско дело № 792/2012
Потвърждава Лешение № 95/ 26.10.2012г. по гр.д. № 167/ 2012г. на КРС.Осъжда Община Котел, представлявана от Кмета Христо Киров да заплати на Ж. Ц. К. сумата 200лв. представляваща направе по делото разноски за адвокатско възнаграждение пред тази инстанция. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 31.1.2013г.

29

Гражданско дело No 168/2012

Вещни искове

А.Й.Т.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 9.8.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК в отношенията между ищеца А.Т.Й., ЕГН **********,*** Нончев 6А, и Община Котел, че ищецът А.Т.Й. е собственик на основание договор за дарение от 04.02.1994 г., обективиран в нотариален акт № 16, том І, нотариално дело № 30/1994 г. на РС Котел, на недвижим имот, находящ се местността „Черна” в землището на село Тича, община Котел, представляващ имот № 120160 по картата на възстановената собственост за землището на село Тича, с площ 0.774 дка, при граници : имоти №№ 120159, 120149, 000297, 120161.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от А.Т.Й., ЕГН **********,*** Нончев 6А, против Община Котел, да се признае за установено в отношенията между тях, че ищецът А.Т.Й. е собственик на основание придобивна давност с начален момент 04.02.1994 г. на недвижим имот, находящ се местността „Черна” в землището на село Тича, община Котел, представляващ имот № 120160 по картата на възстановената собственост за землището на село Тича, с площ 0.774 дка, при граници : имоти №№ 120159, 120149, 000297, 120161.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.Й., ЕГН **********,*** Нончев 6А, сумата 255.00 (двеста петдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2013
Гражданско дело № 584/2013
Решение № 292/ 13.11.2013г. по въз. гр.д. № 584/ 2013г.ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 102/09.08.2013 г. по гр.д. № 168/2012 г. на КРС.    ОСЪЖДА община Котел да заплати на А.Й.Т. направените разноски за въззивното производство в размер на 200 лв.    Решението не подлежи на касационно обжалване поради цена на иска под 5000 лв.    
В законна сила от 13.11.2013г.

30

Гражданско дело No 173/2012

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД

Ц.И.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.10.2012г.
ПРИЕМА на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, за УСТАНОВЕНО по отношение ищеца „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от законен представител управителя П.М., Булстат 829053806, че ответникът Ц.И.Д. ЕГН **********,***, НЕ ДЪЛЖИ на ищеца сумата 201.27 лева (двеста и един лева и двадесет и седем стотинки), представляващи стойността на доставена от ищцовото дружество питейна вода за периода 31.10.2000 г. до 31.08.2009 г.  ПРИЕМА на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК за УСТАНОВЕНО, че Ц.И.Д., ЕГН **********, НЕ ДЪЛЖИ на „В и К – Сливен” сумата 164.39 лева (сто шестдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки), представляващи мораторна лихва за задължението по предявената главница от 216.63 лева, поради погасяване на задължението на ответника по давност.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на „В и К – Сливен” ООД за присъждане на разноски по настоящото производство в размер на 120.00 лева и по производството по ч. гр. д. № 79/2012 г. на РС Котел в размер на 26.00 лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.   С Ъ Д И Я:    

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 03.10.2013
Гражданско дело № 381/2013
Решение № 228 / 03.10.2013г. по гр.д. № 381/ 2013г.ОТМЕНЯ № 87/19.10.2012 г. по гр.д. № 173/2012 г. на Котелския районен съд, с което е прието на основание на чл; 124 от ГПК за установено по отношение на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен ул. „Шести септември" № 27, представлявано от управителя П. М. БУЛСТАТ 829053806, че Ц. И. Д. ЕГН ******** от с. Пъдарево общ. Котел не дължи сумата от 216,63 лв. представляваща стойността на доставена питейна вода за периода от 31.10.2000 г. до 31.08.2009 г. над размера от 201,27 лева, както и че не дължи сумата от 164,39 лв. представляваща мораторна лихва за задължението по главницата от 216,63 лв. над размера от 161,25 лв и в частта, с която е отхвърлена претенцията за заплащане на разноски над размера от 114,17 лева като вместо това  ОСЪЖДА Ц. И. Д. ЕГН ********* от с. Пъдарево общ. Котел да заплати на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен ул. „Шести септември" № 27, представлявано от управителя П. М. БУЛСТАТ 829053806 сумата от 3,14 лв. /три лева и 14ст/ представляваща представляваща мораторна лихва за задължението по главницата от 15,36 лева, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 5,83 лв./пет лева 83 ст/  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.

31

Гражданско дело No 173/2012

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД

Ц.И.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 6.6.2013г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250, ал. 3 от ГПК, решение № 87 постановено на 19.10.2012 г. по настоящото гражданско дело № 173/2012 г. на РС Котел, в следния смисъл: Първия диспозитив от решението да придобие следната редакция: „ПРИЕМА на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, за УСТАНОВЕНО по отношение на ищеца „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от законен представител управителя П.М., Булстат 829053806, че ответникът Ц.И.Д., ЕГН **********,***, НЕ ДЪЛЖИ на ищеца сумата 201.27 лева (двеста и един лев и двадесет и седем стотинки), представляваща стойността на доставена от ищцовото дружество питейна вода за периода 31.10.2000 г. до 31.08.2009 г. , като признава за дължим иска в останалата му част до предявения размер 216.63 лева, а именно 15.36 лева, ведно със законната лихва върху тази сума.   ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните.   РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатото допълване подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.  
В законна сила от 3.10.2013г.

32

Гражданско дело No 203/2012

Чл. 19 ЗГР

Г.К.Р.,
У.К.Р.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.2.2013г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на К. Сжефер У., ЕГН **********, и Ф.Х.У., ЕГН **********,*** Хадживълков № 12, промяна на бащиното и фамилното имена на Гюлсюм К.Р., ЕГН **********, с които е записана в акт за раждане № 3016/31.12.2007 г. в Община Сливен, както следва : бащиното име от К. на К. и фамилното име от Р. на У..  ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на К. Сжефер У., ЕГН **********, и Ф.Х.У., ЕГН **********,*** Хадживълков № 12, промяна на бащиното и фамилното имена на У.К.Р., ЕГН **********, с които е записан в акт за раждане № 251/29.01.2009 г. в Община Сливен, както следва : бащиното име от К. на К. и фамилното име от Р. на У..  ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Сливен за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 5.2.2013г.

33

Гражданско дело No 222/2012

Облигационни искове

С.З.А.

М.М.А.,
Г.М.М.,
Б.М.А.,
Я.А.А.,
Р.А.М.,
А.А.О.,
М.А.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 29.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 222 / 2012 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 23.11.2013г.

34

Гражданско дело No 225/2012

Вещни искове

К.Н.Д.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.11.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че К.Н.Д., ЕГН *********** и неговата съпруга Ж. П. В., ЕГН ********** - и двамата от гр. Бургас, ул. Пробуда № 15, вх. А, ет. 2, са собственици на основание придобивна давност, изтекла в тяхна полза в условията на съпружеска имуществена общност, на реално обособена част с площ 1 129 кв. м. от имот № 000309 по картата на възстановената собственост за землището на село Медвен, намиращ се в северозападната част на имота, очертан с жълт цвят на скицата, изготвена от вещото лице, като скицата бъде неразделна част от настоящото решение.  ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на К.Н.Д., ЕГН***********,***, сумата 1 000 (хиляда) лева, представляваща направени от него разноски за адвокатско възнаграждение.  

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.02.2013
Гражданско дело № 56/2013
Решение № 46 / 13-02.2013г- по в. гр.д. № 56/ 2013г- на ОС Сливен Потвърждава първоинстанционно решение № 104/ 19.11.2012г. по гр.д. № 225 / 2012г. на СРС.
В законна сила от 13.2.2013г.

35

Гражданско дело No 243/2012

Искове по КТ

Т.Я.С.

МБАЛ П-Р Д--Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.10.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на Т.Я.С., ЕГН **********,*** 2, сумата 7 490.40 (седем хиляди четиристотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки), представляваща неплатена част от чистата сума на трудовото му възнаграждение за месеците юни, юли, август, септември, ноември 2010 г., март, май, юни, юли, август, октомври 2011 г., януари, февруари и март 2012 г., заедно със законната лихва върху сумата, считано от 31.05.2012 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 299.62 (двеста деветдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от постановяването му.  

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 07.02.2013
Гражданско дело № 780/2012
ПОТВЪРЖДАВА решение № 83/15.10.2012 г. по гр.д. № 243/2012 г. на Районен съд – Котел.  ОСЪЖДА МБАЛ „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. „ Г.С.Раковски” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й. да заплати на Т.Я.С. ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.     Решението подлежи на обжалване пред ВКС РБ, в едномесечен срок от връчването му на страните, при наличие на предпоставките, визирани в чл.280 ГПК  
В законна сила от 15.3.2013г.

36

Гражданско дело No 249/2012

Вещни искове

А.Х.А.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско  дело № 249 по описа на РС Котел за 2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 14.3.2013г.

37

Гражданско дело No 252/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2012г.
ПОСТАНОВЯВА мярка за закрила „настаняване в специализирана институция за деца”, по отношение на детето М. Р. Т., роден на *** г. в гр. Стара Загора, ЕГН **********, като го НАСТАНЯВА в Дом за медико-социални грижи за деца в град Стара Загора, ул. „Каменец” № 53, за срок до навършване на тригодишната му възраст или до промяна на обстоятелствата, наложили мярката за закрила.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен, в едноседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 18.1.2013г.

38

Гражданско дело No 265/2012

Облигационни искове

Т.Й.Й.

Н.А.Т.,
И.А.И.,
М.Т.Я.,
А.Т.Я.,
А.М.Ю.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.11.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, във вр. с чл. 86 от ЗЗД ответниците по делото Н.А.Т., ЕГН **********,***; И.А.И., ЕГН **********,***; М.Т.Я., ЕГН **********,***; А.Т.Я., ЕГН **********,*** и А.М.Ю., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на ищеца Т.Й.Й., ЕГН ********** ***, обезщетение за причинени неимуществени вреди, явяващи се като последица и резултат от извършено на 24.12.20109 г. от ответниците престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 7, 12, вр. с чл. 129 , вр. с чл. 20, ал.2 от НК, в резултат на което на ищеца са му нанесени две средни и седем леки телесни повреди, в общ размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева, ведно със законната лихва, считано от деня на забавата, до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, във вр. с чл. 86 от ЗЗД ответниците по делото Н.А.Т., ЕГН **********,***; И.А.И., ЕГН **********,***; М.Т.Я., ЕГН **********,***; А.Т.Я., ЕГН **********,*** и А.М.Ю., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на ищеца Т.Й.Й., ЕГН ********** ***, сторените от него разноски, както следва: 300.00 (триста) лева за адвокатски хонорар и 200.00 (двеста) лева – възнаграждение за вещо лице.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, във вр. с чл. 86 от ЗЗД ответниците по делото Н.А.Т., ЕГН **********,***; И.А.И., ЕГН **********,***; М.Т.Я., ЕГН **********,***; А.Т.Я., ЕГН **********,*** и А.М.Ю., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО по сметка на РС Котел сумите: 600.00 (шестстотин) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на предявения иск, както и сумата в размер 93.00 (деветдесет и три) лева, представляваща разноските за вещо лице и сумата 950.00 (деветстотин и петдесет) лева, представляващи разноски за особени представители на ответниците.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  
В законна сила от 26.11.2013г.

39

Гражданско дело No 281/2012

Вещни искове

Х.А.Г.

Д.Х.М.,
Б.И.М.,
А.И.М.,
Ф.И.Ч.,
Ю.Х.М.,
И.Х.М.,
З.Х.М.,
В.А.М.,
З.А.Х.,
А.А.М.,
Х.А.М.,
Х.А.М.,
Е.А.С.,
Ю.Ц.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.5.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, предявен Х.А.Г., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, бул. Хаджи Димитър 1/1, адв. М. Г., против Д.Х.М., ЕГН **********,*** 9, Б.И.М., ЕГН **********,*** 11, А.И.М., ЕГН **********,*** 9а, Ф. Исмаилова Ч., ЕГН **********,*** 9, Ю.Х.М., ЕГН **********,*** 7, И.Х.М., ЕГН **********,*** 9, З.Х.М., ЕГН **********,*** 9, В.А.М., ЕГН **********,*** 11, З.А.Х., ЕГН **********,*** проход 70, А.А.М., ЕГН **********,*** 9, Х.А.М., ЕГН **********,*** 9, Х.А.М., ЕГН **********,***, ж.к. Ботунец 210, вх.А, ет.4, ап.11, Е.А.С., ЕГН **********,*** 3, и Ю.Ц.Г., ЕГН **********,*** Урумов 25, че ищцата Х.А.Г. е собственик по давност на 60/75 идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на село Ябланово, представляващ хмелници с площ от 4.160 дка в местността Яйла І, образуващ имот № 046011 по картата на възстановената собственост на село Ябланово, към момента индивидуализиращ се като ПИ № 87031.46.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ябланово, при граници : ПИ №№ 87031.501.2343; 87031.46.12; 87031.46.40 и 87031.46.10.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, предявен Х.А.Г., с посочени данни, против Д.Х.М., Б.И.М., А.И.М., Ф. Исмаилова Ч., Ю.Х.М., И.Х.М., З.Х.М., В.А.М., З.А.Х., А.А.М., Х.А.М., Х.А.М., Е.А.С. и Ю.Ц.Г., всички с посочени данни, че ищцата Х.А.Г. е собственик по давност на 15/75 идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на село Ябланово, представляващ хмелници с площ от 4.160 дка в местността Яйла І, образуващ имот № 046011 по картата на възстановената собственост на село Ябланово, към момента индивидуализиращ се като ПИ № 87031.46.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ябланово, при граници : ПИ №№ 87031.501.2343; 87031.46.12; 87031.46.40 и 87031.46.10.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 11.7.2013г.

40

Гражданско дело No 286/2012

Вещни искове

И.Н.К.

К.Х.К.,
И.Е.К.,
И.Д.М.,
М.Г.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявената на основание чл. 124, ал. 1, вр. с ал. 4 от ГПК искова претенция от ищеца И.Н.К.,***, ЕГН **********, против ответниците К.Х.К., ЕГН ********** и И.Е.К., ЕГН ********** – и двамата от р. Бургас, ж. к. „Зорница” 14, вх. 1, ет.13, ап. 4 и И.Д.М., ЕГН ********** и М.Г.М., ЕГН ********** – и двамата от гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” 42, вх. Б, ет. 3, за признаване на установено правото му на собственост върху УПИ ІІ-286, в кв. 29 по плана на село Кипилово, община Котел, с площ 780 кв. м., ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда, със застроена площ 62 кв. м., състояща се от салон и четири стаи и паянтова стопанска постройка със застроена кубатура 288 куб. м., при граници: УПИ V-295; УПИ ІV-296; УПИ VІІ-297; УПИ VІ-294 и улица, като неоснователна и недоказана.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 01.11.2013
Гражданско дело № 503/2013
Решение № 274 / 01.11.2013 г. по ВГрД № 503 / 2013 г. на ОС Сливен - ОБЕЗСИЛВА изцяло първоинстанционно решение № 53/23.05.2013 г. по гр. д. № 286/2012 г. на Районен съд- Котел, като НЕДОПУСТИМО и  вместо него  ПОСТАНОВЯВА:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената на основание на чл. 124 ал.1 във вр. с ал. 4 от ГПК претенция на И. Н. К. ЕГН ********** от гр. София, бул. „Янко Сакъзов" 42 ет. 2 ап. 2 против К. Х. К. ЕГН ********** и И. Е. К. ЕГН ********** и двамата от гр. Бургас, ж.к. „Зорница" 14 вх. 1 ет. 13 ап. 4 и И. Д. М. ЕГН ********* и М. Г. М. ЕГН ********** и двамата от гр. Бургас, ж.к. „Възраждане" 42 вх. Б ет.З за признаване за установено правото му на собственост върху УПИ 11-286, в кв. 29 по плана на с. Кипилово, общ. Котел, с площ 780 кв.м., ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда със ЗП 62 кв.м. и паянтова стопанска постройка със застроена кубатура 288 куб.м. при съответните граници.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 286/2012г. по описа н КРС, като НЕДОПУСТИМО.  Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКСРБ.  
В законна сила от 31.12.2013г.

41

Гражданско дело No 368/2012

Делби

И.З.Д.,
М.Ж.К.,
М.З.Д.

Х.З.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.11.2013г.
  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 368 / 2012 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.11.2013г.

42

Гражданско дело No 374/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Х.Ч.

А.И.Н.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.2.2013г.
ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН А.И.Н., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д. Х.Ч., ЕГН **********,***.  ОТСТРАНЯВА на основание чл.5, ал.1, т.2 от ЗЗДН А.И.Н., с посочени данни, от съвместно обитаваното с молителката Д. Х.Ч., с посочени данни, жилище, находящо се в село Малко село, за срок от една година.  ЗАБРАНЯВА на А.И.Н., с посочени данни, да приближава молителката Д.Х.Ч., и жилището, което обитава Д. Х.Ч., с посочени данни, находящо се в село Малко село, ул. Стара планина № 5, на разстояние по - малко от 100 метра за срок от една година от постановяване на настоящото решение.  ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на Д. Х.Ч., с посочени данин, ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА.  ПРЕДУПРЕЖДАВА на основание чл.16, ал.2 вр. чл.21, ал.2 от ЗЗДН А.И.Н., с посочени данни, че при неизпълнение на заповедта полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно прокуратурата.  НАЛАГА на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН на А.И.Н., с посочени данни, глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева за това, че на 05 срещу 06.08.2012 г. в село Малко село, община Котел е извършил спрямо Д. Х. Ч., с посочени данни, акт на домашно насилие.  ОСЪЖДА А.И.Н., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса.  КОПИЯ от заповедта и решението да се връчат на Началника на РУ Полиция Котел и на страните.  РЕШЕНИЕТО и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 16.3.2013г.

43

Гражданско дело No 404/2012

Вещни искове

ТПК КОТЛЕНСКИ КРАЙ

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ТПК „Котленски край”, Булстат 829032395, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. „Изворска” № 7, представлявано от А.М.Т., ЕГН ********** ***, установителен иск за признаване на правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Котел, представляващ оградено дворно място с идентификационен номер 39030.501.1147 (имот ІІ-1147, в кв. 50, по регулационния план на града), с площ 1 413 кв. м., при граници и съседи: ПИ № 39030.501.2168; ПИ № 39030.501.2172; ПИ № 39030.501.1323 и ПИ № 39030.501.2806, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА ТПК „Котленски край”, Булстат 829032395, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. „Изворска” № 7, представлявано от А.М.Т., ЕГН **********,*** сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.06.2013
Гражданско дело № 276/2013
ПОТВЪРЖДАВА решение № 21/08.04.2013 г. по гр.д. № 404/2012 г. на Котелския районен съд.     Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му.  

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 13.12.2013
Гражданско дело № 6744/2013
В законна сила от 13.12.2013г.

44

Гражданско дело No 405/2012

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

П.Д.Н.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.5.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 288 от КЗ, П.Д.Н. ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, с адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, представляван от Изпълнителния директор и Председател на УС на ГФ Б.И.М., съдебен адрес ***, офис 6, чрез адвокат М.Д., сумата от 1 427.90 лева (хиляда четиристотин двадесет и седем лева и деветдесет стотинки), от които: 1 137.00 – представляваща изплатено обезщетение за имуществени вреди и мораторна лихва в размер на 290.90 лева, за периода 10.01.2010 г. до завеждане на исковата молба – 03.07.2012 г., в следствие на ПТП, настъпило на 02.02.2007 г., по път ІV 66009, км. 1, от Сливенски минерални бани към село Ковачите, общ. Сливен, причинено от П.Д.Н., който управлявайки собствения си лек автомобил марка „Вартбург – 353” с ДСК СН 8672 АН, без задължителна застраховка „Гражданска отговорност” причинил ПТП, в резултат на което за настъпили имуществени вреди, ведно със законната лихва, до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК П.Д.Н. ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, с адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, представляван от Изпълнителния директор и Председател на УС на ГФ Б.И.М., съдебен адрес ***, офис 6, чрез адвокат М.Д., сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 29.5.2013г.

45

Гражданско дело No 526/2012

Вещни искове

К.Н.Б.

М.А.К.,
Р.И.Ч.,
Б.А.Ч.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско  дело № 526 по описа на РС Котел за 2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.2.2013г.

46

Гражданско дело No 528/2012

Развод и недейств. на брака

М.К.П.

С.А.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 5.2.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гражданско дело № 528 по описа на РС Котел за 2012 г. поради своевременно оттегляне на иска.  ДА СЕ ВЪРНАТ на ищцата приложените с исковата молба като писмени доказателства оригинални документи - удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за брак № 0035 от 06.08.1972 г. на Община Котел; удостоверение за наследници с изх. № 53 от 05.10.2012 г. (2 листа); скица № 8393 от 12.10.2012 г. на СГКК Сливен (2 л.) и извадката от кадастралния регистър към нея.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 26.2.2013г.

47

Гражданско дело No 532/2012

Развод и недейств. на брака

Д.Г.Д.

И.Г.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 24.1.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА сключения 14.02.1999 г. в гр. Котел граждански брак между Д.Г.Д., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат С.П.,***, пл. Хаджи Д., офис № 28 и И.Г.Д., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Ц.Б.,***, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, както следва:  - ПРЕДОСТАВЯ родителските права относно роденото от брака малолетно дете Величка Д.Д., ЕГН **********, на бащата Д.Г.Д., живущ ***, на който адрес ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Величка.  - ОПРЕДЕЛЯ на майката И.Г.Д. свободен режим на лични контакти с детето както и задължителен, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 18:00 часа на петъчния ден, до 17:00 часа в неделния и да го взема при себе си по време на зимната ваканция, както и два пъти по 15 дни през лятото, което време да не съвпада с годишния платен отпуск на бащата.  - ЗАДЪЛЖАВА майката И.Г.Д., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на Д.Г.Д., ЕГН ********** ***, като баща и законен представител на малолетното дете Величка Д.Д., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 78.00 (седемдесет и осем) лева, считано от влизане на настоящото решение в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга законова причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до окончателното изплащане на това задължение.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, И.Г.Д. да носи предбрачното си фамилно име Д..  В ДЯЛ на Д.Г. Димтров, с посочени по-горе данни, се предоставят и той става едноличен собственик на следните движими вещи: комплект спалня, комплект кухненско обзавеждан, микровълнова печка „LG”, цветен телевизор SONY, автоматична пералня Ariston, хладилник, разтегателен диван, отоплителна печка на дърва, 2 бр. персийски килими, кристални сервизи за чай и кафе - всички на обща стойност 6 000 (шест хиляди) лева, като за уравняване на дяловете ЗАДЪЛЖАВА Д.Г.Д., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на дела на И.Г.Д., ЕГН **********,***, сумата 3 000 (три хиляди) лева на 23.01.2013 г., с което страните преустановяват всякакви имуществени и неимуществени претенции за в бъдеще.   ОСЪЖДА И.Г.Д., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Ц.Б.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумите: 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса; 56.16 лева (петдесет и шест лева и шестнадесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на издръжката и 60.00 (шестдесет) лева, представляващи държавна такса върху стойността на нейния дял.   ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумите 20.00 лева, представляващи окончателна държавна такса и 60.00 (шестдесет) лева, представляващи държавна такса върху стойността на неговия дял.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.1.2013г.

48

Гражданско дело No 533/2012

Облигационни искове

Х.Д.Д.

С.В.М.,
М.Х.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от адвокат М.Г., като пълномощник и лице за съдебен адрес в гр. Котел, ул. Професор Павлов 12, на ищеца Х.Д.Д., ЕГН**********,***, против ответниците С.В.М.,ЕГН ********** и М.Х.М., ЕГН ********** ***, иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, с който се иска разваляне на сключения на 09.10.2006 г. договор за прехвърляне на недвижим имот, по силата на който ищецът Х.Д. прехвърлил на ответниците С. М. и М. М. собствените си ? идеални части от недвижим имот съставляващ ПИ № 29283.501.123 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 30.03.2005 г. на Агенцията по кадастъра, с площ 375 кв. м., при граници: ПИ № 29283.501.127; ПИ № 29283.501.494; ПИ № 29283.501.588 и ПИ № 29283.501.125, ведно с построените в него: 1. двуетажна полумасивна еднофамилна жилищна сграда, с кадастрален № 29283.501.123.1, със застроена площ 67 кв. м., и 2. едноетажна паянтова селскостопанска сграда, с кадастрален № 29283.501.123.2, със застроена площ 29 кв. м., която сделка е обективирана в нотариален акт № 6, том ІІІ, дело № 381 от 2006 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Х.Д.Х., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.В.М., ЕГН ********** и М.Х.М., ЕГН ********** - и двамата от с. Жеравна, общ. Котел, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.6.2013г.

49

Гражданско дело No 539/2012

Развод и недейств. на брака

З.А.Х.

А.В.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 10.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 03.06.177 год. в кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между ищцата З.А.Х., ЕГН **********,*** проход 70, съдебен адрес град Сливен, бул. Хаджи Димитър № 1/1, адв. М.Г., и ответника А.В. Х., ЕГН **********,*** проход 70, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПОСТАНОВЯВА ищцата З.А.Х., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име М..  ОСЪЖДА А.В. Х., ЕГН **********,*** проход 70,, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 29.5.2013г.

50

Гражданско дело No 541/2012

Облигационни искове

ДИТА-КОТЕЛ- ООД

МБАЛ П-Р Д--Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.5.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Й.,*** ООД, ЕИК 200185017, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Проф. Павлов 21, представлявано от управителя Т.П.К., ЕГН **********, сумата 7 500.00 (седем хиляда и петстотин) лева, представляващи неизплатена част от възнаграждение по договор за поръчка, сключен на 23.04.2009 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на „ДИТА-КОТЕЛ” ООД, с посочени данни, сумата 440.74 (четиристотин и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща мораторна лихва върху сумата, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 750.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на „ДИТА-КОТЕЛ” ООД, законната лихва върху сумата 7 500.00 лева, считано от подаване на исковата молба на 25.10.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на „ДИТА-КОТЕЛ” ООД, сумата 677.25 (шестстотин седемдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) лева, представляващи направени от нея разноски за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение на вещо лице, съразмерно на уважената част от предявените искове.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 13.6.2013г.

51

Гражданско дело No 543/2012

Искове по КТ

Д.А.С.

ДОЛОМИТ М -ЕООД

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.5.2013г.
ОСЪЖДА „Доломит-М” ЕООД, ЕИК 102836721, със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, ул. Народно хоро № 47, бл. 40, вх. Е, ет. 4, ап.12, представлявано от управителя С.П.С., ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.С., ЕГН ********** ***, чрез представляващия го адвокат М.М.,*** и като лице за съдебен адрес в гр. Бургас, ул. Майор Лермонтов № 43, сумите:  - на основание чл. 128, т. 1 и т. 2 от КТ – сумата 2 682.40 лева, (две хиляди шестстотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща дължимите трудови възнаграждения, за месец декември 2009 г. в размер на 1 916.00 лева и за месец януари 2010 г. в размер на 766.40 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението;  - на основание чл. 224, ал. 1 от ГПК, сумата 1 219.26 лева (хиляда двеста и деветнадесет лева и двадесет и шест стотинки), представляващи обезщетение за платен отпуск;  - на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, „Доломит-М” ЕООД, ЕИК 102836721, със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, ул. Народно хоро № 47, бл. 40, вх. Е, ет. 4, ап.12, представлявано от управителя С.П.С., ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата лева 156.06 лева (сто петдесет и шест лева и шест стотинки), представляваща дължимата държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 8.5.2013г.

52

Гражданско дело No 546/2012

Издръжка

Б.Ш.,
Й.Ш.,
Х.Ш.

А.С.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.3.2013г.
ОСЪЖДА А.С.Д., ЕГН ********** ***, в момента с неизвестен адрес, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на Б.Ш., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Одрин, Р Турция, Йозюр Ш., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Одрин, Р Турция и Х.Ш., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Одрин, Р Турция, със съгласието на тяхната майка и законна представителка З.Х.К., ЕГН ********** – всички с постоянен адрес ***, месечна издръжка в размер на по 120.00 (сто и двадесет) лева за всяко едно от децата, считано от 01.11.2011 г. до навършване на пълнолетие на всяко дете или до настъпване на други законни причини за прекратяването й, ведно със законната лихва за забава за всяка закъсняла вноска, до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА А.С.Д., ЕГН ********** ***, в момента с неизвестен адрес, ДА ЗАПЛАТИ на Б.Ш., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Одрин, Р Турция, Йозюр Ш., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Одрин, Р Турция и Х.Ш., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Одрин, Р Турция, със съгласието на тяхната майка и законна представителка З.Х.К., ЕГН ********** – всички с постоянен адрес ***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляваща направени от тях по делото разноски.  ОСЪЖДА А.С.Д., ЕГН ********** ***, в момента с неизвестен адрес, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд Котел сумата 518.40 лева (петстотин и осемнадесет лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и сумата 100.00 (сто) лева, представляваща възнаграждението за служебно назначения му процесуален представител.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.3.2013г.

53

Гражданско дело No 549/2012

Вещни искове

З.М.К.,
В.Ф.К.,
Х.Х.О.,
Х.Х.К.,
А.И.М.,
Д.И.К.

ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 4.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 549 по описа на РС Котел за 2012 г. като образувано по НЕДОПУСТИМ ИСК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 13.7.2013г.

54

Гражданско дело No 566/2012

Облигационни искове

М.М.М.

П.М.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско  дело № 566 по описа на РС Котел за 2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 14.3.2013г.

55

Гражданско дело No 567/2012

Делби

Й.К.Д.

Я.И.П.,
М.И.Х.,
Д.К.С.,
М.С.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.4.2013г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Й.К.Д., ЕГН ********** ***, Я.И.П., ЕГН **********,***, М.И.Х., ЕГН **********,***, Д.К.С., ЕГН **********,*** и М.С.Д., ЕГН ********** ***, на недвижими земеделски имоти, а именно:  1. Нива от 2.405 дка /два декара и четиристотин и пет квадратни метра/, осма категория, в местност „ТРАПА”, представляваща имот № 070005 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 001744 – Полски път на Община Котел, № 487002 – Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 070006 – Нива на Стоян Стоянов Боюклиев, № 488008- Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 488001 - Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ   2.Нива от 1,138 дка /един декар и сто тридесет и осем квадратни метра/, осма категория, в местност „ОГРАДИТЕ”, представляваща имот № 083032 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 083033 – Нива на „С.И.Г.”ООД, № 083034 – Нива на наследниците на Петър П. Каищников, № 083030-Нива на наследниците на Димо Стоянов Боюклиев, № 083031- Нива на „СТАВЕН4ООД, № 083048 – Нива на наследниците на Стефана Пеева Хаджиева и № 083047 – Нива на наследниците на Съба Стефанова Дечева.   3.Нива от 0,641 дка / шестстотин четиридесет и един квадратни метра./, осма категория, в местност „ЗАБИТ КАМЪК”, представляващо имот № 084012 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел , с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 084011 – Нива на наследниците на Димо Стоянов Боюклиев, № 005048– Полски път на община Котел, № 084013 – Нива на Стоян Стоянов Боюклиев и № 084009- Нива на Михо Христов Топалов   4.Ливада от 3,390 дка /три декара и триста и деветдесет квадратни метра/, осма категория, в местност „ХАНЗОВОТО”, представляваща имот № 114009 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 388008- Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ , № 114008-Ливада на Стоян Стоянов Боюклиев, № 388013- Ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 000377- Полски път на Община Котел  5.Ливада от 2.359 дка /два декара и триста петдесет и девет квадратни метра/, осма категория, в местност „КИРЧОВА РЪТЛИНА”, представляваща имот № 161016 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 161015- Ливада на Стоян Стоянов Боюклиев, № 386003-Ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 161013- Ливада на „СТАВЕН” ООД, № 161017- Ливада на наследниците на Димо Стоянов Боюклиев и № 161019 – Ливада на наследниците на Христо Йорданов Чуков  6.Ливада от 7.043 дка /седем декара и четиридесет и три квадратни метра/, осма категория, в местност „ГОЛЯМ ДЕВЕТЛАЧ”, представляваща имот № 176018 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 493002-Изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 176017- Ливада на Стоян Стоянов Боюклиев.  7. Ливада от 4.653 дка /четири декара и шестстотин и петдесет и три квадратни метра/, осма категория, в местност „НЕДЬОВ ГРОБ”, представляваща имот № 177013 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 177014- Ливада на наследници на Петко Михов Иванов , № 491006-Изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 177012- Ливада на наследници на Димо Стоянов Боюклиев, № 668001- Широколистна гора на МЗГ-ДДС и № 177015- Ливада на наследници на Петър Стефанов Недковски.   8.Нива от 2.636 дка /два декара и шестстотин тридесет и шест квадратни метра./, осма категория, в местност „КЛЕПАЛОТО”, представляваща имот № 243050 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 000758– Полски път на Община Котел, № 243049-Ливада на наследници на Стоян Димитров Еневски, № 243054 – Нива на Стоян Стоянов Боюклиев, № 243052- Ливада на Стоян Василев Кирчев и № 243051- Ливада на наследници на Иван Василев Стоянов.   9.Изоставена нива от 0.999 /деветстотин деветдесет и девет квадратни метра./, десета категория, в местност „КИРЧОВА ЛОКВА”, представляваща имот № 320020 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 320019- Изоставена нива на Христо Боянов Андонов, № 001805-Полски път на Община Котел, № 320021 – Изоставена нива на наследници на Стоян Маринов Митевски и № 001805 – Полски път на Община Котел  10.Ливада от 0.300 дка /триста квадратни метра/, осма категория, в местност „ЧЕИРЛЪКА”, представляваща имот № 353041 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 000857- Полски път на Община Котел , № 00859- Полски път на Община Котел, № 353040- Ливада на наследници на Михо Тодоров Илиев, № 353042- Ливада на наследници на Тодор Стефанов Хаджиев   11.Ливада от 6.300 дка /шест декара и триста квадратни метра/, осма категория, в местност „КЪШЛАТА”, представляваща имот № 387004 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 386003- Ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ , № 387003-Ливада на наследници на Гани Стоянов Бъчваров, № 000900- Полски път на Община Котел, № 387011- Ливада на „СТАВЕН” ООД, № 000899 – Полски път на Община Котел и №3870005- Ливада на наследници на Дечо П. Дечев.  12.Изоставена нива от 6.000 /шест декара./, осма категория, в местност „ЗЛАТЕВОТО”, представляваща имот № 399024 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 399021- Изоставена нива на насл. На Димо Стоянов Боюклиев, № 000971-Полски път на Община Котел, № 399025 – Изоставена нива на наследници на Стоян Киров Димитров и № 399027 – Изоставена нива на Никола Йорданов Илиев.  13.Изоставена нива от 1.800 /един декар и осемстотин квадратни метра./, осма категория, в местност „ГОЛЯМО ПЛАДНИЩЕ”, представляваща имот № 408023 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 408024- Изоставена нива на насл. На Керана Великова Георгиева, № 408014-Изоставена нива на наследници на Стоян Димитров Еневски, № 408022 – Изоставена нива на „С.И.Г.” ООД и № 000643 – Полски път на Община Котел.  14.Нива от 2.000 дка /два декара./, десета категория, в местност „ОРЛОВА ЛОКВА”, представляваща имот № 459032 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 459033– Нива на наследници на Петър П. Краищников, № 459001-Нива на Стоян Стоянов Боюклиев, № 459031 – Нива на наследницзи на Димо Стоянов Боюклиев и № 000209- Полски път на Община Котел.  15. Нива от 0.900 дка /деветстотин квадратни метра./, 0.263 дка -осма категория и 0.637дка-десета категория, в местност „КИЧОВ КЛАДЕНЕЦ”, представляваща имот № 472002 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 472001-Нива на Стоян Стоянов Боюклиев, № 000616 –Полски път на Община Котел, № 472003 – Нива на наследници на Димо Стоянов Боюклиев, № 472016- Нива на наследници на Стефан П. Дечев и № 472017- Нива на наследници на Димитър Христов Робето.  16.Изоставена нива от 1.600 /един декар и шестстотин квадратни метра./, осма категория, в местност „АРНАУШКА ЛОКВА”, представляваща имот № 484006 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 484005- Изоставена нива на Христо Киров Дечев, № 484004-Изоставена нива на наследници на Тодор Славов Мансъров, № 484007 – Изоставена нива на наследници на Иван Йорданов Чуков, № 000263 – Полски път на Община Котел и № 001642- Полски път на Община Котел.  17.Изоставена нива от 0.600 / шестстотин квадратни метра.
В законна сила от 7.6.2013г.

56

Гражданско дело No 567/2012

Делби

Й.К.Д.

Я.И.П.,
М.И.Х.,
Д.К.С.,
М.С.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.10.2013г.
ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Й.К.Д., ЕГН **********,***, следните недвижими земеделски имоти, обективирани в дял Първи от заключението на вещото лице, а именно:  - Една шеста част, с площ равнима на 2.9 дка от изоставена нива, цялата с площ от 17.200 дка, десета категория, в местност „Дебела могила”, съставляваща имот № 548015 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 001420 –Полски път на Община Котел, № 548016- Изоставена нива на наследници на Добри Димитров Топалов, № 000432- Полски път на Община Котел, № 548013- Изоставена нива на наследници на Стефана К. Димитрова, на стойност 227.00 лева;  - Ливада от 4.653 дка, осма категория, в местност „Недюв гроб”, представляваща имот № 177013 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 177014- Ливада на наследници на Петко Михов Иванов , № 491006-Изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 177012- Ливада на наследници на Димо Стоянов Боюклиев, № 668001- Широколистна гора на МЗГ-ДДС и № 177015- Ливада на наследници на Петър Стефанов Недковски, на стойност 593.00 лева;  - Ливада от 3,390 дка, осма категория, в местност „Ханзовото”, представляваща имот № 114009 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 388008- Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ , № 114008-Ливада на Стоян Стоянов Боюклиев, № 388013- Ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 000377- Полски път на Община Котел, на стойност 435.00 лева;  - Нива от 2.636 дка, осма категория, в местност „Клепалото”, представляваща имот № 243050 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 000758– Полски път на Община Котел, № 243049-Ливада на наследници на Стоян Димитров Еневски, № 243054 – Нива на Стоян Стоянов Боюклиев, № 243052- Ливада на Стоян Василев Кирчев и № 243051- Ливада на наследници на Иван Василев Стоянов, на стойност 336.00 лева;  - Нива от 1,138 дка, осма категория, в местност „Оградите”, представляваща имот № 083032 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 083033 – Нива на „С.И.Г.”ООД, № 083034 – Нива на наследниците на Петър П. Каищников, № 083030-Нива на наследниците на Димо Стоянов Боюклиев, № 083031- Нива на „Ставен” ООД, № 083048 – Нива на наследниците на Стефана Пеева Хаджиева и № 083047 – Нива на наследниците на Съба Стефанова Дечева, на стойност 148.00 лева;  - Нива от 0,641 дка, осма категория, в местността „Забит камък”, представляваща имот № 084012 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел , с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 084011 – Нива на наследниците на Димо Стоянов Боюклиев, № 005048– Полски път на община Котел, № 084013 – Нива на Стоян Стоянов Боюклиев и № 084009- Нива на Михо Христов Топалов, на стойност 82.00 лева;  - Ливада от 0.300 дка, осма категория, в местност „Чеирлъка”, представляваща имот № 353041 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 000857- Полски път на Община Котел , № 00859- Полски път на Община Котел, № 353040- Ливада на наследници на Михо Тодоров Илиев, № 353042- Ливада на наследници на Тодор Стефанов Хаджиев, на стойност 38.00 лева.  ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Я.И.П., ЕГН **********,***, следните недвижими земеделски имоти, обективирани в дял Втори от заключението на вещото лице, а именно:  - Една шеста част, с площ равнима на 2.9 дка от изоставена нива, цялата с площ от 17.200 дка, десета категория, в местност „Дебела могила”, съставляваща имот № 548015 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 001420 –Полски път на Община Котел, № 548016- Изоставена нива на наследници на Добри Димитров Топалов, № 000432- Полски път на Община Котел, на стойност 227.00 лева;  - Ливада от 6.300 дка, осма категория, в местност „Къшлата”, представляваща имот № 387004 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 386003- Ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ , № 387003-Ливада на наследници на Гани Стоянов Бъчваров, № 000900- Полски път на Община Котел, № 387011- Ливада на „СТАВЕН” ООД, № 000899 – Полски път на Община Котел и №3870005- Ливада на наследници на Дечо П. Дечев, на стойност 813.00 лева;  - Изоставена нива от 2.300 дка, осма категория, в местност „Бельов гроб”, представляваща имот № 504058 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 504056 - Изоставена нива на наследници на Стоян Димитров Еневски, № 504054- Изоставена нива на наследници на радан Стоянов Тодоров , № 000158 – Полски път на Община Котел, № 504061- Изоставена нива на Стефан Атанасов Петков, № 504062 – Изоставена нива на наследници на Андон Тодоров Драгомански, № 504057-Изоставена нива на наследници на Атанас Тодоров Драгомански, на стойност 293.00 лева;  - Ливада от 2.359 дка, осма категория, в местност „Кирчова рътлина”, представляваща имот № 161016 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 161015- Ливада на Стоян Стоянов Боюклиев, № 386003-Ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 161013- Ливада на „Ставен” ООД, № 161017- Ливада на наследниците на Димо Стоянов Боюклиев и № 161019 – Ливада на наследниците на Христо Йорданов Чуков, на стойност 301.00 лева;  - Изоставена нива от 1.0 дка осма категория, в местност „Пазарлиец”, представляваща имот № 501023 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 501022- Изоставена нива на наследници на Христо Петков Пашаланов, № 500001-Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 501024 – Изоставена нива на наследници на Иван Митков Чернаев и № 501031– Изоставена нива на наследници на Стоян Тодоров Хаджиев, на стойност 129.00 лева;  - Изоставена нива от 1.200 дка, десета категория, в местност „Дивешкото”, представляваща имот № 552012 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 552013- Изоставена нива на Руска И. Драгоманска, № 002575- Полски път на Община Котел, № 552014- Изоставена нива на наследници на Димо Стоянов Боюклиев, на стойност 94.00 лева;  ПОСТАВЯ в ДЯЛ на М.И.Х., ЕГН **********,***, следните недвижими земеделски имоти, обективирани в дял Трети от заключението на вещото лице, а именно:  - Една шеста част, с площ равнима на 2.9 дка от изоставена нива, цялата с площ от 17.200 дка, десета категория, в местност „Дебела могила”, съставляваща имот № 548015 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 001420 –Полски път на Община Котел, № 548016- Изоставена нива на наследници на Добри Димитров Топалов, № 000432- Полски път на Община Котел;  - Изоставена нива от 9.600 дка, осма категория, в местност „Дълбокия трап”, представляваща имот № 504007 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 504008- Изоставена нива на наследници на Йордан Николов Мавлов,№ 504010- Изоставена нива на Стоян Стоянов Боюклиев, № 001231 – Полски път на Община Котел, № 000165-Полски път на Община Котел, на стойност 227.00 лева, на стойност 1 239.00 лева;  - Изоставена нива от 1.600 дка, осма категория, в местност „Арнаушка локва”, представляваща имот № 484006 по плана за земеразделяне на с. Нейково, общ. Котел, с ЕКАТТЕ 51398, при граници: имот № 484005- Изоставена нива на Христо Киров Дечев, № 484004-Изоставена нива на наследници на Тодор Славов Мансъров, № 484007 – Изоставена нива на наследници на Иван Йорданов Чуков, № 000263 – Полски път на Община Котел и № 001642- Полски път на Община К
В законна сила от 16.11.2013г.

57

Гражданско дело No 569/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС

Д.М.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.3.2013г.
НАСТАНЯВА детето Андон Димков Дешев, родено на *** г. в гр. Бургас, ЕГН **********, в Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов" в град Бургас, за срок до навършване на тригодишната му възраст или до промяна на обстоятелствата, наложили мярката за закрила.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен, в едноседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 17.4.2013г.

58

Гражданско дело No 570/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Л.Х.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответницата Л.Х.Л., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че дължи на ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х.П., чрез пълномощник С.И.К., част от сумите по издадената на основание чл. 410 от ГПК заповед за изпълнение на парично задължение № 270 от 20.09.2012 г. по частно гражданско дело № 418/2012 г. на РС Котел, а именно сумата 14.40 лева (четиринадесет лева и четиридесет стотинки), представляваща неизплатено задължение за ползвани далекосъобщителни услуги за периода от 14.09.2010 г. до 14.11.2010 г. въз основа на договор № Л0561399 от 14.01.2009 г. и законна лихва от 18.09.2012 г. до изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част до 556.02 лева – главница от задължението, както и ОТХВЪРЛЯ сумата 65 лева (шестдесет и пет) лева, представляваща направени разноски по ч. гр. д. № 418/2012 г. на РС Котел.  ОБЕЗСИЛВА частично издадената в полза на ищеца Заповед за изпълнение на парично задължение № 270 от 20.09.2012 г. по ч. гр. д. № 418/2012 г. на РС Котел по отношение на главницата от 556.02 лева, а именно до размера в останалата й част от 14.40 лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 15.5.2013г.

59

Гражданско дело No 571/2012

Искове по КТ

С.И.Х.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.3.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на С.И.Х., ЕГН ********** ***, дължимите трудови възнаграждения, както следва: 1. За 2011 г. – в размер на 761.82 лева, за месеците май – 91.94 лева; юни – 106.17 лева; юли – 144.26 лева; август - 96.45 лева; октомври – 113.92 лева; ноември – 104.13 лева и декември – 104.95 лева. 2. За 2012 г. – в размер на 674.10 лева, за месеците януари – 109.87 лева; март – 150.08 лева; април – 105.03 лева; май – 100.91 лева; юни – 49.45 лева и юли – 158.76 лева, ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (19.11.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 57.43 лева (петдесет и седем лева и четиридесет и три стотинки), представляваща дължимата държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 19.3.2013г.

60

Гражданско дело No 572/2012

Искове по КТ

Е.Р.Г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.3.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128 от КТ, вр. с чл. 86 от ЗЗД Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Р.Г., ЕГН ********** ***, остатъкът от дължимите трудови възнаграждения за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в общ размер 1 707.76 лева (хиляда седемстотин и седем лева и седемдесет и шест стотинки) ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (20.11.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 222, ал. 3 от КТ, вр. с чл. 86 от ЗЗД, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Р.Г., ЕГН ********** ***,сумата 3 700.00 (три хиляди и седемстотин) лева, представляващи обезщетение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ведно със законната лихва, считано от датата на възникване на изискуемостта – 01.02.2010 г., до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Р.Г., ЕГН ********** ***, сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляваща направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 216.31 лева (двеста и шестнадесет лева и тридесет и една стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 27.3.2013г.

61

Гражданско дело No 573/2012

Делби

Ж.Ж.Е.

И.Ж.Е.,
К.Ж.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.4.2013г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Ж.Ж.Е., ЕГН ********** ***, И.Ж.Е., ЕГН **********,*** (с втори адрес гр. Сливен, ул. Алеко Константинов № 5), К.Ж.С. ЕГН ********** ***, (втори адрес гр. Сливен, ул. Радецки № 29) на недвижим имот, представляващ дворно място с площ 2 755 кв. м., съставляващо УПИ Х-110 в кв. 12 по плана на село Седларево, при граници: от двете страни улици, дере и УПИ ІХ-109, ведно с изградените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от изба от 11 кв. м., първи етаж от 20 кв. м. и втори етаж от 68 кв. м., масивна лятна кухня от 12 кв. м., паянтов гараж от 18 кв. м. и две стопански постройки с общ застроен обем 120 куб. м, при квоти по 1/3 идеална част за всеки един от страните.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.5.2013г.

62

Гражданско дело No 785/2012

Развод и недейств. на брака

М.И.Х.

С.М.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.2.2013г.
 1. ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 01.04.1997 г. в Кметство с. Соколарци, община Котел, граждански брак между М.И.Х., ЕГН ********** и С.М.М. (С
. М. А.), ЕГН ********** ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съда да се произнася по въпроса за вината.  2. ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях споразумение, което не противоречи на закона и морала и с което страните са уредили отношенията помежду си, а именно:  - Родителските права спрямо роденото от брака непълнолетно дете М. С. М., ЕГН ********** се предоставят на майката М.И.Х., ЕГН **********.  - Определя местоживеенето на детето М. на адреса на майката М.И.Х. ***;  - определя свободен режим на лични контакти на бащата С.М.М. с детето М., както и задължителен такъв – всяка първа и трета събота и неделя от 09:00 часа, до 17:00 часа, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, а за празниците Байрям, Коледа, Нова година и други, да се редуват, също така да се редуват за Коледа и Нова година;  - Бащата С.М.М., ЕГН ********** се задължава да заплаща на М.И.Х., ЕГН ********** като майка и законна представителка на малолетното дете М., месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, всеки месец до 10-то число на месеца, за който се дължат, считано от 01.01.2013 г., до настъпване на обстоятелства, обуславящи по закон изменението или прекратяването на издръжката.;  - след прекратяване на брака М.И.Х. запазва предбрачното си име Х.;  - семейното жилище, собственост на родителите на молителя С.М., се предоставя за ползване от него;  - разноските по делото остават така, както са направени.  ОСЪЖДА М.И.Х., ЕГН ********** и С.М.М. (С. М. А.), ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева.  ОСЪЖДА С.М.М. (С. М.А.), ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляваща държавна такса върху размера на издръжката.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.2.2013г.

63

Гражданско дело No 786/2012

Искове по КТ

Г.М.Б.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на Г.М. Б. – К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** Къна Боева № 9, и с настоящ адрес село Топузево, община Котел, дължимите трудови възнаграждения, както следва: 1. За 2011 г. – в размер на 955.83 лева, за месеците юли – 242.92 лева; август – 172.99 лева; октомври – 180.30 лева; ноември – 181.31 лева и декември – 178.31 лева. 2. За 2012 г. – в размер на 1 267.55 лева, за месеците януари – 176.31 лева; март – 356.31 лева; април – 186.31 лева; юни – 82.31 лева и юли – 466.31 лева, или в общ размер за двете години 2223.38 лева, ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (28.11.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 88.94 лева (осемдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки), представляваща дължимата държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 8.4.2013г.

64

Гражданско дело No 787/2012

Облигационни искове

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.3.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 327 от Търговския закон, вр. с чл. 210, ал. 1 от ГПК Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе”, бл. 1, ЕИК 833101609, представлявано от управителя Б.Й.Д., сумите, дължими по фактури, както следва:  1. № 22518 от 19.04.2012 г. , на стойност 145.63 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението;  2. фактура № 22882 от 10.05.2012 г., на стойност 1 011.74 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  3. № 22883 от 10.05.2012 г., на стойност 486.18 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  4. № 22968 от 16.05.2012 г., на стойност 445.08 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  5. № 23297 от 07.06.2012 г., на стойност 508.42 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  6. № 23389 от 13.06.2012 г., на стойност 445.06 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  7. № 23427 от 14.06.2012 г., на стойност882.90 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  8. № 24038 от 25.07.2012 г., на стойност 84.86 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  9. № 24101 от 28.07.2012 г., на стойност 445.08 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  10. № 24180 от 31.07.2012 г., на стойност 1 443.42 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  11. № 24451 от 16.08.2012 г., на стойност 445.08 лева ; главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението  12. № 24581 от 27.08.2012 г., на стойност 282.88 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  13. № 24713 от 04.09.2012 г., на стойност 1 980.86 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  14. № 24802 от 12.09.2012 г., на стойност 2 848.00 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба – 28.11.2012 г., до окончателното изплащане на задължението;  15. № 24879 от 17.09.2012 г., на стойност 445.08 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението;  16. № 25478 от 24.10.2012 г., на стойност 239.35 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението;  17. № 25485 от 24.10.2012 г., на стойност 445.08 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението;  18. № 25771 от 05.11.2012 г., на стойност 1 258.90 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението;  19. № 25928 от 13.11.2012 г., на стойност 366.20 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението;  20. № 25933 от 13.11.2012 г., на стойност 445.08 лева главница, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението, всички на обща стойност 14 654.90 лева, представляващи стойността на доставени от ищеца на ответника медицински стоки и консумативи, както и абонаментно обслужване.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе”, бл. 1, ЕИК 833101609, представлявано от управителя Б.Й.Д., сумата 58.60 лева (петдесет и осем лева и шестдесет стотинки) представляваща разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 527.60 лева, представляваща окончателна държавна такса, съобразно иска.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 1.5.2013г.

65

Гражданско дело No 788/2012

Облигационни искове

Д.Б.С.,
К.Д.С.

В.Г.В.,
К.В.Б.,
К.П.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.3.2013г.
ОБЯВЯВА на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за ОКОНЧАТЕЛЕН предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 01.09.2012 г. с който ответниците по делото В.Г.В., ЕГН **********, действаща лично за себе си и в качеството й на пълномощник на К.В.Б., ЕГН ********** и К.П.В., ЕГН ********** - и трите с адрес ***, в качеството им на ПРОДАВАЧИ, са се задължили да прехвърлят на ищците Д.Б.С., ЕГН ****** и К.Д.С., ЕГН ********** - и двамата от гр. Сливен, ул. Копринка № 2А, в качеството им на КУПУВАЧИ, собствеността върху недвижим имот находящ се в село Жеравна, община Котел, с идентификационен номер 29283.501.157, представляващ дворно място, съставляващо УПИ ХІІІ-233, в кв. 55 по плана на село Жеравна, с обща площ 590 кв. м., ведно със застроената в него двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ на първия етаж 66.00 кв. м., състоящ се от входно антре, две стаи, кухненски бокс и тоалетна и втори етаж, застроен върху 78.00 кв. м., състоящ се от две стаи, веранда, кухненски бокс и баня, при граници: улица, наследници на И
. С., Ж. Х. М., за сумата 10 000 евро, при условие, че ответниците В.Г.В., ЕГН **********, действаща лично за себе си и в качеството й на пълномощник на К.В.Б., ЕГН ********** и К.П.В., ЕГН ********** - и трите с адрес ***, в двуседмичен срок от влизане на решението в сила представят удостоверение за тежести върху описания по-горе имот.  Данъчната оценка на имота е 3 994.80 лева, съгласно представеното удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК № 7001001269 от 24.10.2012 г. на Община Котел.  ОСЪЖДА на основание чл. 364, ал. 1, предл. І от ГПК, приобритателите и ищци по настоящото дело Д.Б.С., ЕГН ****** и К.Д.С., ЕГН ********** - и двамата от гр. Сливен, ул. Копринка № 2А, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Община Котел сумата 508.52 лева (петстотин и осем лева и петдесет и две стотинки) и по сметка на РС Котел, сумата 236.97 лева (двеста тридесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи такси по придобиването на имота.  ДА СЕ ИЗПРАТИ на основание чл. 364, ал. 1 от ГПК препис от решението, след влизането му в сила, на СВ при РС Котел за служебно вписване на възбрана върху процесния имот, подробно описан в диспозитива на решението, за дължимите от ищците Д.С. и К.С. – и двамата с посочени данни, до заплащане на дължимите от тях данъци и такси по това решение.  УКАЗВА на ищците Д.С. и К.С. – и двамата с посочени данни, че РЕШЕНИЕТО следва да се впише в Службата по вписванията при РС Котел, но не по-късно от шест месеца от влизането му в сила, на основание чл. 115, ал. 2 от ЗС.  УКАЗВА на страните, че препис от влязлото в сила решение могат да получат след представяне на доказателства за изпълнение на задълженията си и заплащането на дължимата нотариална такса и за заплатен в данъчната служба местен данък по чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ, както и след представяне на удостоверение, че продавачите нямат непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, на основание чл. 264 от ДОПК, както и актуално удостоверение за липсата на непогасени данъчни задължения за имота.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчване на съобщението за обявяването му на страните, ведно с препис от съдебния акт.          
В законна сила от 30.3.2013г.

66

Гражданско дело No 790/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

С.Д.Н.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.4.2013г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника С.Д.Н., ЕГН ********** с постоянен адрес *** че дължи на ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х. П., чрез пълномощник С.И.К., сумите по издадената на основание чл. 410 от ГПК заповед за изпълнение на парично задължение № 345 от 21.09.2012 г. по частно гражданско дело № 442/2012 г. на РС Котел, приспадната с погасеното от ответника задължение в размер 118.32 лева, като остава да дължи 448.35 лева (четиристотин четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) и сумата 65 лева (шестдесет и пет) лева, представляваща направени разноски по ч. гр. д. № 442/2012 г. на РС Котел.  ОСЪЖДА С.Д.Н., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплати на ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х. П., чрез пълномощник С.И.К., сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени в настоящото производство разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.4.2013г.

67

Гражданско дело No 791/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Т.Д.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 5.2.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 791 по описа на РС Котел за 2013 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.3.2013г.

68

Гражданско дело No 806/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Т.Ж.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.7.2013г.
ПРИЗНАВА на основание чл. 124, ал. 1, вр. с чл. 415 от ГПК, за установено по отношение на ответницата Т.Ж.И., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че дължи на ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х. П., чрез пълномощник С.И.К., сумите по издадената на основание чл. 410 от ГПК заповед за изпълнение на парично задължение № 324 от 21.09.2012 г. по частно гражданско дело № 502/2012 г. на РС Котел, сумата 319.20 лева (триста и деветнадесет лева и двадесет стотинки), представляваща неизплатено задължение за ползвани далекосъобщителни услуги за периода от 21.01.2010 г. до 21.04.2010 г. въз основа на сключен между тях договор № И1508010/27.10.2009 г., законната лихва, считано от 18.09.2012 г. до изплащане на вземането, както и разноските по ч. гр. д. № 502/2012 г. на РС Котел в размер на 65.00 (шестдесет и пет) лева.  ОСЪЖДА Т.Ж.И., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, сумата 65 (шестдесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.          
В законна сила от 15.7.2013г.

69

Гражданско дело No 807/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

И.П.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.4.2013г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответницата И.П.К., ЕГН ********** с постоянен адрес *** че дължи на ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х. П., чрез пълномощник С.И.К., сумите по издадената на основание чл. 410 от ГПК заповед за изпълнение на парично задължение № 290 от 20.09.2012 г. по частно гражданско дело № 455/2012 г. на РС Котел, сумата 463.25 лева (четиристотин шестдесет и три лева и двадесет и пет стотинки), както и сумата 65 лева (шестдесет и пет) лева, представляваща направени разноски по ч. гр. д. № 455/2012 г. на РС Котел.  ОСЪЖДА И.П.к., ЕГН ********** *** да заплати на ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х. П., чрез пълномощник С.И.К., сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени в настоящото производство разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 10.4.2013г.

70

Гражданско дело No 815/2012

Облигационни искове

Х.И.П.

Н.Г.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.5.2013г.
  ОСЪЖДА на основание чл. 143 от ЗЗД Н.Г.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.П., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, сумите:  - 2 370.00 (две хиляди триста и седемдесет) лева, представляващи главницата от задължението по чл. 143 от ЗЗД;  - 860.00 (осемстотин и шестдесет) лева, представляващи законната лихва върху главницата;  - 729.20 (седемстотин и двадесет и девет лева и двадесет стотинки), представляващи направени по делото разноски, от които 600.00 лева - адвокатски хонорар и 129.20 - държавна такса.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 29.5.2013г.

71

Гражданско дело No 818/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

В.В.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.6.2013г.
ПРИЗНАВА за УСТАНОВЕНО по отношение на В.В.М., ЕГН ********** *** 173, че срещу него в полза на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х. П., чрез пълномощника си С.И.К., съществува вземане в размер на в размер на 464.71 лева, (четиристотин шестдесет и четири лева и седемдесет и една стотинки), представляващи неизплатено задължение за ползване далекосъобщителни услуги за периода 28.08.2010 г. до 28.02.2011 г., въз основа на договор № М1987650 от 01.08.2010 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 18.09.2012 г.,както и сумата 65.00 (шестдесет и пет) лева представляващи направените в заповедното производство по ч. гр. д. № 487/2012 г. на РС Котел разноски.  ОСЪЖДА В.В.М., ЕГН ********** *** 173 ДА ЗАПЛАТИ на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х. П., чрез пълномощника си С.И.К. направените по настоящото дело разноски в размер на 65.00 (шестдесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ДА СЕ УВЕДОМИ ответната страна за правото си по чл. 240 от ГПК в едномесечен срок от връчването на решението да поиска от ОС Сливен отмяна на същото или да оспори с иск същото право.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 11.6.2013г.

72

Гражданско дело No 819/2012

Искове по КТ

С.Й.И.

ДИРЕКТОРА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.5.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № РД – 09 – 06 от 02.11.2012 г. на Директора на Исторически музей гр. Котел, П.М., с която на основание чл. 188, вр. с чл. 187, т. 7 от Кодекса на труда, на С.Й.И., ЕГН **********,***, изпълняващ длъжността „уредник” в Исторически музей гр. Котел, експозиция „Котленски възрожденски бит” – обект „Кьорпеева къща”, е наложено наказание „Забележка”.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.    
В законна сила от 19.6.2013г.

73

Гражданско дело No 820/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.Х.К.

К.К.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.1.2013г.
ЗАДЪЛЖАВА К.К.К., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Х.К. ЕГН **********, адрес ***.  ЗАБРАНЯВА на К.К.К., с посочени данни, да приближава жилището, което обитава М.Х.К., с посочени данни, находящо се на адрес, гр. Котел кв. „Изток” № 279, местоработата u, местата за социални контакти и отдих, които посещава молителката, за срок от десет месеца от постановяване на настоящото решение.  ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на М.Х.К., с посочени данни, ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА.  ПРЕДУПРЕЖДАВА на основание чл.16, ал.2 вр. чл.21, ал.2 от ЗЗДН К.К.К., с посочени данни, че при неизпълнение на заповедта полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно прокуратурата.  НАЛАГА на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН на К.К.К., с посочени данни, глоба в размер на двеста (двеста) лева за това, че на 20.11.2012 г г. и на 30.11.2012 г. Котел е извършил спрямо М.Х.К., с посочени данни, актове на домашно насилие.  ОСЪЖДА К.К.К. с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса.  КОПИЯ от заповедта и решението да се връчат на Началника на РУ Полиция Котел и на страните.  РЕШЕНИЕТО и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок от връчването му.  
В законна сила от 29.1.2013г.

74

Гражданско дело No 827/2012

Искове по КТ

Д.И.К.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
Р Е Ш И:  ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на Д.И.К. ЕГН ********** ***, дължимите трудови възнаграждения, както следва: 1. за 2010 г. за месец август, дължимата и неизплатена сума е 234.79 лева, за месец септември - 96.06 лева и за месец ноември - 96.08 лева или общо за 2010 г. е дължима сумата от 426.98 лева. 2. За 2011 г. за месеците март - сумата 98.71 и за месец май - сумата 189.46 лева или общо за 2011 г. - сумата 288.17 лева, или общо в размер на 715.10 лева, (седемстотин и петнадесет лева и десет стотинки), ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (18.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 28.60 лева (двадесет и осем лева и шестдесет стотинки), представляваща дължимата държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.    
В законна сила от 12.4.2013г.

75

Гражданско дело No 832/2012

Искове по КТ

С.И.Х.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.3.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128 от КТ, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.И.Х., ЕГН ********** ***, остатъкът от дължимите трудови възнаграждения за 2012 г. в общ размер 1 354.21 лева (хиляда триста петдесет и четири лева и двадесет и една стотинки) (от които от които за месец октомври - 452.29 лева, за месец ноември – 450.96 лева и за месец декември – 450.96 лева), ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (21.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 54.14 лева (петдесет и четири лева и четиринадесет стотинки), представляваща дължимата държавна такса, съразмерно на иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 26.3.2013г.

76

Гражданско дело No 833/2012

Искове по КТ

Д.С.В.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на Д.С.В., ЕГН ********** ***, дължимите трудови възнаграждения за 2012 г., а именно за месец октомври - в размер 262.79 лева, за месец ноември - 86.47 лева и за месец декември - 262.79 лева, или общо в размер на 612.05 лева (шестстотин и дванадесет лева и пет стотинки), ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (21.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 24.48 лева (двадесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща дължимата държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 12.4.2013г.

77

Гражданско дело No 834/2012

Искове по КТ

П.И.В.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на П.И.В., ЕГН **********,***, дължимите трудови възнаграждения в общ размер от 4 915.48 лева, (четири хиляди деветстотин и петнадесет лева и четиридесет и осем стотинки), като в това число: 1. за 2010 г. за месец ноември - в размер на 100.00 лева. 2. за 2011 г. за месец ноември - 97.77 лева и за месец декември - 95.77 лева, или общо за 2011 г. - 191.54 лева. 3. За 2012 г. за месец януари - 97.73 лева; м. март - 128.37 лева; м. април - 98.37 лева; м. май - 98.37 лева; м. юни - 50.49 лева; м. юли - 129.89 лева; м. август - 100.49 лева; м. октомври - 419.29 лева; м. ноември - 420.49 лева и м. декември - 420.49 лева, както и обезщетение за платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ за периода от 2008 г. до 2012 г. в размер на 2 659.96 лева, или общо начисления за 2012 г. плюс обезщетението за неползван платен отпуск - 4 623.94 ле), ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (21.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 196.61 лева (сто деветдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 12.4.2013г.

78

Гражданско дело No 835/2012

Искове по КТ

М.Т.Т.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на М.Т.Т., ЕГН **********,***, дължимите трудови възнаграждения, както следва:  1. За 2010 г.: м. август - 171.74 лева; м. септември - 71.74 лева; в. ноември - 83.40 лева, като общо за 2010 г. - 326.88 лева;  2. За 2011 г.: м. март - 70.45 лева; м. юни - 75.45 лева; юли - 80.45 лева; м. октомври - 52.11 лева; м. ноември - 52.11 лева; м. декември - 1 188.85 лева (формирана от трудовото възнаграждение за месеца в размер от 544.39 лева плюс обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ - в размер на 644.46 лева), или общо за 2011 г.- 1 519.42 лева;  3. За 2012 г.: м.януари - 25.12 лева; м. юли - 31.28 лева; м. август - 31.28 лева; м. октомври - 323.17 лева; м. ноември - 323.17 лева; м. декември - 323.17 лева, или общо за 2012 г. - 1 057.19 лева,  всичко, в общ размер от 2 903.49 лева (две хиляди деветстотин и три лева и четиридесет и девет стотинки), ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.12.2012 г.до окончателното изплащане на задължението  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 116.13 лева (сто и шестнадесет лева и тринадесет стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 12.4.2013г.

79

Гражданско дело No 836/2012

Искове по КТ

Г.А.Д.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на Г.А.Д., ЕГН ********** *** Георги Генов № 10, дължимите трудови възнаграждения в общ размер от 1 437.52 лева, (хиляда четиристотин тридесет и седем лева и петдесет и две стотинки), (като в това число: за месец декември 2011 г. - 69.28 лева и за 2012 г., за месеците януари - 65.18 лева; м. март - 50.96 лева; м. април - 49.26 лева; м. май - 49.29 лева; м. юни - 23.92 лева; м. юли - 59.14 лева; м. октомври - 349.31 лева; м. ноември - 360.59 лева и м. декември - 360.59 лева, или общо за 2012 г. в размер на 1 368.24 лева), ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (21.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 57.50 лева (петдесет и седем лева и петдесет стотинки), представляваща дължимата държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните  
В законна сила от 12.4.2013г.

80

Гражданско дело No 837/2012

Искове по КТ

Н.И.Ж.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
 ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на Н.И.Ж., ЕГН **********,***, дължимите трудови възнаграждения за 2012 г. в общ размер от 1 707.56 лева, (хиляда седемстотин и седем лева и петдесет и шест стотинки), съответно за месеците: май - 48.77 лева; м. юни - 38.77 лева; м. юли - 48.77 лева; м. август - 38.77 лева; м. октомври - 322.82 лева; м. ноември - 340.51 лева и м. декември - 340.51 лева, както и обезщетение за платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ за периода от 2011 г. до 2012 г. в размер на 528.64 лева, ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (21.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 68.30 лева (шестдесет и осем лева и тридесет стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.    
В законна сила от 12.4.2013г.

81

Гражданско дело No 838/2012

Искове по КТ

П.И.Д.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.5.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128 от КТ, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, представлявана от управителя д-р Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Д. ЕГН **********,***, сумите както следва: - 4 235.27 лева (четири хиляди двеста тридесет и пет лева и двадесет и седем стотинки), представляващи неизплатено трудово възнаграждение за 2010 г.; 2011 г. и 2012 г. (от които 3 886.98 лева главница и 348.29 лева законна лихва, считано от възникване на забавата);  - 270.44 лева (двеста и седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки), представляващи такса за явяване на задължителен квалификационен изпит (от които 210 лева главница и 60.44 лева - лихва);  - 1 288.00 (хиляда двеста осемдесет и осем) лева, представляваща сума за полагаема предпазна храна за работа в йонизираща среда съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. на МЗ за 644 дни, както и законната лихва върху общия размер на задължението, (5793.71 лева), считано от датата на подаване на исковата молба - 21.12.2012 г. до окончателното му изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, представлявана от управителя д-р Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 231.74 (двеста тридесет и един лев и седемдесет и четири стотинки), представляваща държавна такса върху исковете.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 24.5.2013г.

82

Гражданско дело No 839/2012

Искове по КТ

Д.И.Е.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на Д.И. Енчева - Илиева, ЕГН **********,*** дължимите трудови възнаграждения за 2012 г. в общ размер от 1 227.29 лева, (хиляда двеста двадесет и седем лева и двадесет и девет стотинки), представляващи неизплатено трудово възнаграждение за 2012 г. за месеците: юли – 105.51 лева; м. август – 70.80 лева; октомври – 238.48 лева; м. ноември – 406.25 лева и м. декември – 406.25 лева, ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (21.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 49.09 лева (четиридесет и девет лева и девет стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.    
В законна сила от 12.4.2013г.

83

Гражданско дело No 841/2012

Искове по КТ

И.Г.Д.

МБАЛ П-Р Д--Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на И.Г.Д., ЕГН **********,***, дължимите трудови възнаграждения за в общ размер от 2 140.51 лева, формирани както следва: 1. за 2010 г. в размер на 474.76 лева, (за м. август – 260.71 лева; м. септември – 108.00 лева и м. ноември – 106.05 лева); за 2011 г. в размер на 1 077.97 лева (за м. март – 68.76 лева; м. май – 139.83 лева; м. юни – 97.12 лева; м. юли – 138.16 лева; м. август – 101.14 лева и м. ноември – 532.96 лева). 3. за 2012 г. м размер на 587.78 лева (за месец октомври – 287.22 лева и за м. ноември – 300.56 лева), ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (27.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 85.62 лева (осемдесет и пет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 12.4.2013г.

84

Гражданско дело No 843/2012

Искове по КТ

П.С.С.

МБАЛ П-Р Д--Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на П.С.С., ЕГН ********** ***, сумата 908.46 лева (деветстотин и осем лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща остатък от неизплатено трудово възнаграждение за 2012 г., (като в това число за месец октомври в размер на 287.22 лева; месец ноември 300.56 лева и месец декември 320.68 лева), ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (28.12.2012 г.) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 36.33 лева (тридесет и шест лева и тридесет и три стотинки), представляваща дължимата държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.        
В законна сила от 9.4.2013г.

85

Гражданско дело No 2/2013

Други дела

С.М.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.3.2013г.
ЗАДЪЛЖАВА Община Котел, ДА СЪСТАВИ акт за смърт на Ш. В. С., с двойно гражданство (с имена по турски документ за самоличност Ш. А.), бивша жителка на село Ябланово, община Котел, родена на *** ***, починала на 23.12.2011 г. в гр. Чорлу, Р Турция.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел, за изпълнение.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 29.3.2013г.

86

Гражданско дело No 3/2013

Други дела

Г.Р.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.1.2013г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Р.И.И. , ЕГН **********, като родител и законен представител на малолетното дете Г. Р. И. , ЕГН **********,*** да изтегли от сметка: *******************, сумата 700,00.(седемстотин лева) , водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на Г. Р. И. , ЕГН **********.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 7.1.2013г.

87

Гражданско дело No 6/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.4.2013г.
ПОСТАНОВЯВА спрямо детето С. Н. С., родено на *** г., мярка за закрила „Настаняване в семейство на близък”, а именно в семейството на П.Г.Г., ЕГН **********,***, до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на законова причина за промяна или прекратяване на мярката за закрила.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, съгласно чл.28, ал.4 от ЗЗДт.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен, в едноседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 30.4.2013г.

88

Гражданско дело No 15/2013

Облигационни искове

Ц.Р.Б.

Н.Р.Х.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гражданско дело № 15 по описа на РС Котел за 2013 г., поради оттегляне на иска за обезщетение за неимуществени вреди, вследствие причинена средна телесна повреда.  ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 83, ал. 3, вр. с чл. 83, ал. 1, т. 4 от ГПК ищеца от заплащане на държавна такса.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Сливен, в едноседмичен срок от връчването му.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на основание чл.7,ал.2 от ГПК на страните.  
В законна сила от 20.7.2013г.

89

Гражданско дело No 16/2013

Искове по КТ

М.И.Н.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на М.И. Николова, ЕГН **********,*** Стоян Белинов № 12, дължимите трудови възнаграждения, както следва:  1. За 2010 г.: за м. юни – 32.96 лева; м. юли – 180.54 лева; м. август – 300.54 лева; м. септември – 116.86 лева; в. ноември – 100.81 лева., или общо за 2010 г. -731.71 лева;  2. За 2011 г.: м. март – 89.97 лева; м. май – 106.17 лева; м. юни – 108.51 лева; м. юли – 149.77 лева; м. август – 96.09 лева; м. ноември – 95.66 лева; м. декември – 113.55 лева, или общо за 2011 г. – 759.72 лева;  3. За 2012 г.: м.януари – 99.47 лева; м. май – 121.66 лева; м. юни – 52.65 лева; м. юли – 160.58 лева; м. октомври – 458.81 лева; м. ноември – 445.76 лева, или общо за 2012 г. – 1338.93 лева,  всичко, в общ размер от 2 830.16 лева (две хиляди осемстотин и тридесет лева и шестнадесет стотинки), ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 10.01.2013 г.до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 113.20 лева (сто и тринадесет лева и двадесет стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 15.4.2013г.

90

Гражданско дело No 17/2013

Искове по КТ

М.Г.К.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.4.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128 от КТ, чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.К., ЕГН **********,*** 1-В-59, чрез адвокат М.Г.,***, със съдебен адрес гр. Котел, ул. „Професор Павлов” № 12, дължимите трудови възнаграждения в общ размер от 4 868.77 лева (четири хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки), формирани както следва:  1. За 2011 г.: за м. март – 6.55 лева; м. юни – 7.39 лева; м. юли – 189.39 лева; м. август – 189.39 лева; м. ноември – 189.39 лева, или общо за 2011 г. – 582.12 лева;  2. За 2012 г.: м. март – 595.95 лева; м.април – 0.95 лева; м. май – 195.95 лева; м. юни – 195.95 лева; м. юли – 905.55 лева; м. октомври – 1 195.95 лева; м. ноември – 1 195.95 лева, или общо за 2012 г. – 4 286.65 лева, ведно със законната лихва, върху исковете, считано от датата на подаване на исковата молба – 10.01.2013 г.до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.К., ЕГН **********,*** 1-В-59, чрез адвокат М.Г.,***, със съдебен адрес гр. Котел, ул. „Професор Павлов” № 12, сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляваща направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 194.75 лева (сто деветдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща държавна такса върху исковете.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 15.4.2013г.

91

Гражданско дело No 30/2013

Искове по КТ

В.Ж.Н.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.4.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на В.Ж.Н., ЕГН **********,***, дължимите трудови възнаграждения, както следва:  1. За 2011 г.: за м. юни – 72.93 лева; м. юли – 146.00 лева; м. август – 114.98 лева; м. октомври – 111.00 лева; м. ноември – 105.48 лева; м. декември – 117.07 лева, или общо за 2011 г. – 667.46 лева (шестстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки);  2. За 2012 г.: м.януари – 99.47 лева; м. март – 167.21 лева; м.април – 112.81 лева; м. май – 116.48 лева; м. юни – 46.88 лева; м. юли – 147.38 лева; м. август – 104.11 лева; м. октомври – 454.11 лева; м. ноември – 431.85 лева, м. декември – 423.03 лева, или общо за 2012 г. – 2 133.33 лева (две хиляди сто тридесет и три лева и тридесет и три стотинки), ведно със законната лихва, върху исковете, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.01.2013 г.до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 112.03 лева (сто и дванадесет лева и три стотинки), представляваща държавна такса върху исковете.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 15.4.2013г.

92

Гражданско дело No 32/2013

Искове по КТ

Д.И.К.

МБАЛ П-Р Д--Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.4.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128 от КТ, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ Д.И.К., ЕГН **********,***, сумата от общо 13 960.64 лева (тринадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева и шестдесет и четири стотинки), включваща неизплатено трудово възнаграждение за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в размер на 10 580.64 лева; дължима сума за предпазна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. на Министерство на здравеопазването, сч. от 01.02.2010 г. до 31.12.2012 г. в размер 1 322.00 лева; ведно със законната лихва върху главницата, в размер на 1 058 лева, считано от 01.06.2010 г. до датата на завеждане на иска 11.01.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.К., ЕГН **********,***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 558.42 (петстотин петдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки), представляваща държавна такса върху исковете.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.      ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 17.4.2013г.

93

Гражданско дело No 33/2013

Искове по КТ

К.П.Г.

МБАЛ П-Р Д--Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.4.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128 от КТ, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ К.П.Г., ЕГН **********,*** сумата от общо 13 148.76 лева (тринадесет хиляди сто четиридесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки), включваща неизплатено трудово възнаграждение за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в размер на 10 718.76 лева; дължима сума за предпазна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. на Министерство на здравеопазването, сч. от 01.02.2010 г. до 31.12.2012 г. в размер 1 358.00 лева; ведно със законната лихва върху главницата, в размер на 1 072 лева, считано от 01.06.2010 г. до датата на завеждане на иска 11.01.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на К.П.Г., ЕГН **********,*** 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 525.95 (петстотин двадесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща държавна такса върху исковете.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 16.4.2013г.

94

Гражданско дело No 34/2013

Искове по КТ

В.Г.Н.

МБАЛ П-Р Д--Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.4.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128 от КТ, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на В.Г.Н., ЕГН **********,***, сумата от общо 2 302.06 лева (две хиляди триста и два лева и шест стотинки), включваща неизплатено трудово възнаграждение за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в размер на 959.06 лева; дължима сума за предпазна храна по Наредба № 8/87 г. и Наредба № 10/2005 г. сч. от 01.02.2010 г. до 31.12.2012 г. в размер 1 282.00 лева; неизплатена такса за квалификационен изпит в размер на 210.00 лева, ведно със законната лихва върху главницата, в размер на 95.91 лева, (деветдесет и пет лева и деветдесет и една стотинки), считано от 01.02.2010 г. до датата на завеждане на иска 11.01.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, с ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на В.Г.Н., ЕГН **********,***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 92.08 лева (деветдесет и два лева и осем стотинки), представляваща държавна такса върху исковете.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 16.4.2013г.

95

Гражданско дело No 37/2013

Искове по КТ

С.И.Р.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.6.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на С.И.Р., ЕГН **********,***, сумата 653.56 лева (шестстотин петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м. октомври, м. ноември и м. декември 2012 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 26.12 лева (двадесет и шест лева и дванадесет стотинки), представляваща дължимата държавна такса, върху уважения размер на иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.        
В законна сила от 17.6.2013г.

96

Гражданско дело No 38/2013

Развод и недейств. на брака

Н.Х.М.

М.Х.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 49 от СК, сключения 16.01.1996 г. в Кметство село Малко село, община Котел, граждански брак между ищцата Н.Х.М., ЕГН **********,*** (съдебен адресат адвокат Е.П.,***) и ответника М.Х.М., ЕГН **********,***, (съдебен адресат адвокат М.Г.,***, представляван по чл. 47, ал. 6 ГПК), поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брака, по вина на ответника М.М..  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо родените от брака непълнолетни деца Х. М. М., ЕГН ********** и Г. М. М., ЕГН ********** на майката Н.Х.М., като постановява да живеят на нейния адрес в село Малко село, община Котел.  ОПРЕДЕЛЯ на бащата М.Х.М., ЕГН **********,***, режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09:00 часа на съботния ден, до 17:00 часа в неделния, с преспиване и да ги взема при себе си за по един месец, несъвпадащ с годишния платен отпуск на майката.  ОСЪЖДА М.Х.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на непълнолетните деца Х. М. М., ЕГН ********** и Г. М. М., ЕГН **********, действащи със съгласието на тяхната майка и законна представителка Н.Х.М.,ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на по 100.00 (сто) лева за всяко едно от децата, считано от м. март 2012 г., до настъпване на законоустановени причини и условия за изменяване или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до окончателното изплащане на това задължение.  Страните нямат придобито по време на брака семейно жилище.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ищцата да носи предбрачното си фамилно име МУРТАЗОВА.   ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от НК, ответника М.Х.М., ЕГН **********,***, (съдебен адресат адвокат М.Г.,***, представляван по чл. 47, ал. 6 ГПК), ДА ЗАПЛАТИ на ищцата Н.Х.М., ЕГН **********,*** (съдебен адресат адвокат Е.П.,***) сумата 527.50 лева (петстотни двадесет и седем лева и петдесет стотинки) представляващи направени от нея по делото разноски.  ОСЪЖДА ответника М.Х.М., ЕГН **********,***, (съдебен адресат адвокат М.Г.,***, представляван по чл. 47, ал. 6 ГПК), ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 288.00 (двеста осемдесет и осем) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на издръжката за двете деца, както и сумата 200.00 (двеста) лева, представляваща възнаграждение за назначеното му особено представителство.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен от страните в двуседмичен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 11.7.2013г.

97

Гражданско дело No 40/2013

Други дела

М.И.П.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.2.2013г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че И. М. И.,***, роден на *** г., ЕГН **********, е починал на 12.01.2013 г. в 12:50 ч. в дома си в гр. Котел, на ул. Тиханка № 12.   ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел да състави акт за смърт на починалия И. М. И..   ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел, за съставяне акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.  
В законна сила от 6.3.2013г.

98

Гражданско дело No 42/2013

Облигационни искове

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

СОЛЛО ЕООД

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.10.2013г.
ПРИЗНАВА за УСТАНОВЕНО съществуването на вземане, което „Солло” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Жеравна 8988, дом 228, община Котел, представлявано от К.С.С., ЕГН **********, дължи на „Пристанище Бургас” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, представлявано от изпълнителния директор Н. А. Т., ЕГН **********, сумите, обективирани в заповед за парично изпълнение № 385 от 26.10.2012 г. по ч. гр. д. № 542/2012 г. на РС Котел, а именно 2 423.55 лева (две хиляди четиристотин двадесет и три лева и петдесет и пет стотинки), представляващи главницата от неплатени задължения за извършени пристанищни услуги (експедиция, мерене и магазинаж на сол, разтоварена от моторен кораб “Repulse Bay”, съгласно сключен между страните Договор за пристанищни услуги № 240/19.08.2011 г.; 256.68 лева (двеста петдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи обезщетението за забава, считано от деня на изпадане в забава, до 12.10.2012 г. както и законната лихва, считано от 25.10.2012 г. (датата на подаване на заявлението по ч. гр. д. № 542/2012 г. на РС Котел) до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА „Солло” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Жеравна 8988, дом 228, община Котел, представлявано от К.С.С., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на „Пристанище Бургас” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, представлявано от изпълнителния директор Н. А. Т., ЕГН **********, сумата 153.60 лева (сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки), представляващи направени разноски от които 53.60 лева държавна такса и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 8.10.2013г.

99

Гражданско дело No 46/2013

Искове по КТ

И.И.Н.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.6.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на И.И.Н., ЕГН ********** ***, сумата 1 072.49 лева (хиляда и седемдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение, както следва: 1. за 2010 г. – за месеците: август – 2.76 лева; м. септември – 55.08 лева и м. ноември – 40.92 лева (общо за 2010 г. - 98.76 лева); 2. за 2011 г. – за месеците: март – 32.81 лева; м. юни – 38.58 лева и м. август – 12.97 лева (общо за 2011 г. – 84.36 лева); 3. За 2012 г. – за месеците октомври – 281.26 лева; м. ноември – 297.65 лева и м. декември – 310.46 лева (общо за 2012 г. – 889.37 лева), ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 42.90 лева (четиридесет и два лева и деветдесет стотинки), представляваща дължимата държавна такса, върху уважения размер на иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.          
В законна сила от 20.6.2013г.

100

Гражданско дело No 50/2013

Искове по КТ

А.Б.Т.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.6.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ на А.Б.Т., ЕГН ********** ***, сумата 791.28 лева (седемстотин деветдесет и един лева и двадесет и осем стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за 2012 г. за м. октомври – 268.19 лева; за м. ноември – 254.67 лева и за м. декември – 268.42 лева, ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (24.01.2013 г.)до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 31.65 лева (тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.    
В законна сила от 28.6.2013г.

101

Гражданско дело No 52/2013

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД

Х.А.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.7.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, вр. с чл. 42 на ОУ на В и К Сливен по отношение на Х.А.М., ЕГН **********,***, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ВЗЕМАНЕ на “В и К” ООД, гр. Сливен със седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември № 27, ЕИК 829053806, представлявано от управителя П.М., обективирано в Заповед за изпълнение на парично задължение № 456 от 27.11.2012 г. по ч. гр. д. № 627/2012 г. на РС Котел, в размер на 316.61 лв. (триста и шестнадесет лева и шестдесет и една стотинки) представляваща стойността на неплатени фактури за доставена и консумирана питейна вода по партида с клиентски номер 65787 за периода 31.05.2009 г. до 30.06.2011 г. и сумата 67.67 лв. (шестдесет и седем лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща законната лихва към 01.11.2012 г. и законната лихва от 22.11.2012 г., както и сумата 26.00 (двадесет и шест) лева, представляваща разноските по ч. гр. д. № 627/2013 г. на РС Котел.  ОСЪЖДА Х.А.М., ЕГН **********,***,. ДА ЗАПЛАТИ на “В и К” ООД гр. Сливен, със седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември № 27, ЕИК 829053806, представлявано от управителя П.М., сумата от 25.00 лв. представляваща довнесена държавна такса за исковото производство и сумата от 120.00 (сто и двадесет лева), представляваща адвокатски хонорар.   Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 15.8.2013г.

102

Гражданско дело No 53/2013

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД

Д.М.Р.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “В и К” ООД град Сливен, със седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември № 27, ЕИК 829053806, представлявано от управителя П.М., положителен установителни искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, вр. с чл. 42 на ОУ на В и К Сливен за ПРИЗНАВАНЕ НА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.М.Р., ЕГН ********** ***, че дължи на В и К ООД Сливен сумите, обективирана в заповед за парично вземане № 441/26.11.2012 г. по ч. гр. д. № 612/2012 г. на РС Котел, а именно 43.59 лева, (четиридесет и три лева и петдесет и девет стотинки), представляваща стойността на неплатени фактури за доставена и консумирана питейна вода по партида с клиентски номер 68559 за периода от 30.06.2008 г. до 31.08.2009 г., 18.12 лева (осемнадесет лева и дванадесет стотинки), представляваща лихва към 01.11.2012 г. и законна лихва от 22.11.2012 г. като погасени по давност.   Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.          
В законна сила от 31.8.2013г.

103

Гражданско дело No 54/2013

Други дела

М.П.П.,
С.Г.Д.,
А.Ц.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 21.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по настоящото гражданско дело № 54 по описа на РС Котел за 2013 г. поради оттегляне на предявената в молбата претенция.  ДА СЕ ИЗДАДЕ на адвокат Ч. поисканото от него в днешното с. з. съдебно удостоверение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, за който молителите да се считат за уведомени чрез адвокат Ч.. Да се съобщи на заинтересованите страни.  
В законна сила от 8.5.2013г.

104

Гражданско дело No 57/2013

Развод по взаимно съгласие

Д.Д.Д.,
И.В.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 12.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 57 по описа на РС Котел за 2013 г. поради своевременно оттегляне на иска.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  
В законна сила от 26.2.2013г.

105

Гражданско дело No 58/2013

Дела от административен характер

Д.Щ.К.

ДИРЕКТОРА НА ОЗ ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Щ.К., ЕГН ********** ***, чрез процесуалния му представител адвокат Н.К.,***, против Заповед № РД-10-137/05.12.2012 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Сливен, с която е разпоредено:  1. Да бъде иззет поземлен имот № 39030.041.001, находящ се в землището на гр. Котел, с площ 42.2 дка, начин на трайно ползване по КВС/КК - пасище, мера, собственост на Държавен поземлен фонд, като ползван без правно основание от Д.Щ.К., ЕГН ********** ***;  2. Д.Щ.К., ЕГН ********** *** да внесе на основание чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ по сметка на ОД „Земеделие” Сливен, сумата 759.60 лева (седемстотин петдесет и девет лева и шестдесет стотинки), представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за времето на неправомерното ползване на имота.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Сливен, чрез РС Котел, в двуседмичен срок от връчването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2013
Гражданско дело № 192/2013
Решение №1/ 14.10.2013г. пок. адм. дело №192/2013г. ОСТАВЯ в сила решение № 82/ 10.07.2013г. на РС Котел , постановено по гр.д. № 58/2013т по описа на съдия съд. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила от 14.10.2013г.

106

Гражданско дело No 59/2013

Вещни искове

Х.И.И.,
Е.Я.И.

А.М.К.,
Ш.Х.К.,
Е.И.К.,
Ю.М.К.,
Х.Х.С.,
М.М.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.3.2013г.
  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 59 / 2013 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 12.4.2013г.

107

Гражданско дело No 61/2013

Искове по КТ

К.Д.М.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.6.2013г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ, на К.Д.М.,***, сумата 645.91 лева (шестстотин четиридесет и пет лева деветдесет и една стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за 2012 г. за месеците май – 20.35 лева, юли – 8.23 лева, ноември - 296.28 лева и декември – 325.05 лева, ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на исковата молба (05.02.2013 г.)до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 25.84 лева (двадесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща държавна такса върху иска.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  
В законна сила от 28.6.2013г.

108

ЧГД No 63/2013

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 7.2.2013г.
 НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 1 от ЗПП адвокат Х. Г. за процесуален представител на Н. А. Т., ЕГН ********** *** – длъжник по изпълнително дело № 36/2012 г. по описа на СИС при РС Котел.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на адвокат Ангелов и ДСИ  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 7.2.2013г.

109

Гражданско дело No 64/2013

Облигационни искове

В.И.Б.

С.И.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.7.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл. 143 от ЗЗД С.И.И., ЕГН ********** с постоянен адрес в гр. Котел, кв. Изток № 57 ДА ЗАПЛАТИ на В.И.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, сумата в размер на 346.00 (триста четиридесет и шест) лева, представляваща погасени от поръчителя В.Б. кредитни вноски по договор за потребителски кредит № СН1-00002230, сключен на 17.02.2012 г. между ответника С.И. и Кредиленд ЕООД, ЕИК 201022749, както и да му заплати сумата в размер на 50.00 (петдесет) лева, представляваща внесена от ищеца държавна такса.   ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, С.И.И., ЕГН ********** с постоянен адрес в гр. Котел, кв. Изток № 57 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 13.84 лева (тринадесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща държавна такса върху уважения иск.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.8.2013г.

110

Гражданско дело No 73/2013

Развод по взаимно съгласие

С.К.А.,
М.Г.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50, вр. с чл. 51, от СК, вр. с чл. 330 от ГПК, сключения 30.07.2006 г. в гр. Котел граждански брак между С.К.А., ЕГН ********** и М.Г.А., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес ***, чрез адвокат М.Г. ***, като техен пълномощник и лице за съдебен адрес - гр. Котел, ул. „Професор Павлов” № 12, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, С.К.А. да носи предбрачното си фамилно име ГЕОРГИЕВА.  Страните не притежават общо семейно жилище, общи фирми и влогове, както и придобито по време на брака недвижимо имущество, нямат претенции за издръжка по между си, а движимите вещи са си поделили извънсъдебно.  ОСЪЖДА М.Г.А., ЕГН ********** *** бунт 9, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 20.00 (двадесет) лева, представляваща окончателна държавна такса.  ОСЪЖДА С.К.А., ЕГН **********,*** бунт 9, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 20.00 (двадесет) лева, представляваща окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.4.2013г.

111

Гражданско дело No 74/2013

Развод по взаимно съгласие

Т.Б.М.,
Д.З.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50, вр. с чл. 51, от СК, вр. с чл. 330 от ГПК, сключения 05.11.1989 г. в гр. Котел граждански брак между Т.Б.М., ЕГН ********** и Д.З.М., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес ***,чрез адвокат М.Г. ***, като техен пълномощник и лице за съдебен адрес - гр. Котел, ул. „Професор Павлов” № 12, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, молителката Т.Б.М. да запази брачното си фамилно име М..  Страните не притежават общо семейно жилище, общи фирми и влогове, както и придобито по време на брака недвижимо имущество, нямат претенции за издръжка по между си, а движимите вещи са си поделили извънсъдебно.  ОСЪЖДА Д.З.М., ЕГН **********,*** 1, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 20.00 (двадесет) лева, представляваща окончателна държавна такса.  ОСЪЖДА Т.Б.М., ЕГН **********,*** 1, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 20.00 (двадесет) лева, представляваща окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.          
В законна сила от 18.4.2013г.

112

Гражданско дело No 74/2013

Развод по взаимно съгласие

Т.Б.М.,
Д.З.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.6.2013г.
  ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 42 от 18.04.2013 г., постановено по настоящото гражданско дело № 74 по описа на РС Котел за 2013 г., като в диспозитива на решението, на страница трета, вместо неправилно изписания единен граждански номер на молителя Д.З.М. **********, ДА СЕ ЧЕТЕ: „ЕГН **********”.   ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните.   РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.    
В законна сила от 28.6.2013г.

113

Гражданско дело No 85/2013

Искове по КТ

Д.С.Г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 3.6.2013г.
  ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Г., ЕГН **********,*** бунт 9, сумата 3 244.46 (три хиляди двеста четиридесет и четири лева и четиридесет и шест стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за периода от от месец юни 2010 г. до месец декември 2012 г. заедно със законната лихва, считано от 25.02.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 129.78 (сто двадесет и девет лева и седемдесет и осем стот.), представляващи държавна такса върху уважения размер на предявения иск.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото трудово възнаграждение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.  
В законна сила от 18.6.2013г.

114

ЧГД No 86/2013

Други ЧГД

М.Й.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.3.2013г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адвокат Д.А., вписан под № 4902 в Националния регистър за правна помощ, за процесуален представител на молителката М.Й.М..   ПРЕПИС от молбата и приложените към нея писмени доказателства, както и от настоящото определение да се изпратят на адвокат Д.А. за сведение и отговор.
В законна сила от 26.3.2013г.

115

Гражданско дело No 87/2013

Искове по КТ

А.Й.Д.

МБАЛ ПРОФЕСОР Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.7.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Й., ДА ЗАПЛАТИ на А.Й.Д., ЕГН **********,*** 2, сумата 1 156.25 (хиляда сто петдесет и шест лева и двадесет и пет стот.) лева, представляващи неизплатена част от възнаграждение по договор за поръчка, сключен на 26.04.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на А.Й.Д., с посочени данни, сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляваща мораторна лихва върху сумата, считано от изискуемостта на всяко от месечните задължения до 27.02.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на А.Й.Д., с посочени данни, сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени от него разноски държавна такса и за адвокатско възнаграждение.   РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  
В законна сила от 17.7.2013г.

116

Гражданско дело No 88/2013

Искове по КТ

А.Й.Д.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 3.6.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на А.Й.Д., ЕГН **********,*** 23, сумата 10 010.60 (десет хиляда и десет лева и шестдесет стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждение за периода от 01.11.2007 г. до 31.12.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на А.Й.Д., с посочени данни, сумата 2 000.00 (две хиляди) лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница, равнимо на законната лихва, считано от изискуемостта на всяко от неизплатените трудови възнаграждения помесечно до подаване на исковата молба на 27.02.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на А.Й.Д., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 480.42 (четиристотин и осемдесет лева и четиридесет и две стот.), представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото трудово възнаграждение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.      
В законна сила от 18.6.2013г.

117

Гражданско дело No 89/2013

Искове по КТ

Й.Ж.Ж.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 3.6.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Ж., ЕГН **********,*** 60, сумата 3 046.63 (три хиляди лева и четиридесет и шест лева и шестдесет и три стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за периода от месец август 2009 г. до месец юни 2010 г., вкл.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Ж., с посочени данни, сумата 300.00 (триста) лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница, равнимо на законната лихва за периода от изискуемостта на всяко от периодичните задължения до 28.02.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Ж., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 171.87 (сто седемдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 3.6.2013г.

118

Гражданско дело No 90/2013

Искове по КТ

Й.Ж.Ж.

МБАЛ ПРОФЕСОР Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.7.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Ж., ЕГН **********,*** 60, сумата 2 622.90 (две хиляди лева шестстотин двадесет и два лева и деветдесет стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за периода от месец септември 2010 г. до месец декември 2012 г., вкл.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Ж., с посочени данни, сумата 300.00 (триста) лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница, равнимо на законната лихва за периода от изискуемостта на всяко от периодичните задължения до 27.02.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Ж., с посочени данни, сумата 1 075.41 (хиляда седемдесет и пет лева и четиридесет и една стот.), представляваща обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като ищцата е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Ж., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 204.92 (двеста и четири лева и деветдесет и две стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на исковете.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 17.7.2013г.

119

Гражданско дело No 94/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

Ф.Я.А.

В.И.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 94 по описа на РС Котел за 2013 г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.7.2013г.

120

Гражданско дело No 103/2013

Искове по КТ

Д.Й.Х.

МБАЛ ПРОФЕСОР Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.6.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.224 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Й.Х., ЕГН **********,*** 6, сумата 14 704.00 (четиринадесет хиляди седемстотин и четири) лева, представляващи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, заедно със законната лихва, считано от 13.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Й.Х., ЕГН **********,*** 6, сумата 6 875.42 (шест хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и четиридесет и две стот.) лева, представляващи неизплатено трудово възнаграждение за периода м. юли 2010 г. до м. декември 2012 г., заедно със законната лихва, считано от 13.03.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 863.17 (осемстотин шестдесет и три лева и седемнадесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на исковете.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 28.6.2013г.

121

Гражданско дело No 105/2013

Облигационни искове

Й.Х.Й.

Н.В.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 18.11.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД сключения на 21.01.2013 г. между ищеца Й.Х.Й., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. Г. С. Раковски 7, чрез адв. Г.М., и ответницата Н.В.С., ЕГН **********,*** Драгостинов 32, предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот, по силата на който ответницата Н.В.С., с посочени данни, като продавач, се е задължила да прехвърли на ищеца Й.Х.Й., с посочени данни, като купувач, собствеността върху недвижим имот в село Нейково, община Котел, представляващ имот пл. № 152 с площ 1135 кв.м., за който е отредено УПИ № ІІІ-152, с неуредени сметки по регулация, при граници : имот пл. № 151, улица, имот пл. № 153, край на регулация и имот пл. № 173, заедно с построените в имота : масивна жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 85 кв.м., състояща се от полуподземен етаж с едно избено помещение с квадратура по вътрешни размери 12 кв.м. и първи етаж, състоящ се от четири стаи, салон и баня; паянтова стопанска постройка с кубатура 28 куб. м; паянтова стопанска постройка с кубатура 14 куб. м.; паянтова лятна кухня със застроена площ 16 кв.м., състояща се от една стая, за сумата 4600.00 лева, платена от купувача при сключване на предварителния договор.   ОСЪЖДА на основание чл.364, ал.1, предл.І от ГПК Й.Х.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Община Котел сумата 119.60 (сто и деветнадесет лева и шестдесет стот.) лева и по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 90.30 (деветдесет лева и тридесет стот.).   ДА СЕ ИЗПРАТИ на основание чл.364, ал.1, предл. ІІ от ГПК препис от решението, след влизането му в сила, на Съдията по вписванията при РС Котел за служебно вписване на възбрана върху имота, подробно описани в пункт І-ви от диспозитива на решението, за дължимите от Й.Х.Й., с посочени данни, до заплащане на дължимите от него данъци и такси по това решение.   УКАЗВА на Й.Х.Й., с посочени данни, че решението следва да се впише в СВ при РС Котел не по – късно от шест месеца от влизането му в сила на основание чл.115, ал.2 от ЗС.   УКАЗВА на ищеца Й.Х.Й., с посочени данни, че съдът не издава препис от решението, докато не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето на имотите и дължимите данъци и такси за имота.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 7.12.2013г.

122

Гражданско дело No 106/2013

Други дела

М.Т.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.3.2013г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 106/2013 г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Нова Загора.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.      
В законна сила от 3.4.2013г.

123

Гражданско дело No 107/2013

Развод и недейств. на брака

К.М.М.

А.С.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 31.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 14.05.1987 год. в кметство село Аврамов (сега село Мокрен), община Котел граждански брак между ищцата К.М.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. Раковска № 49, адв. Р.Х., и ответника А.С.М., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по изключителна вина на ответника.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ищцата К.М.М., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име Асенова.  ОСЪЖДА А.С.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 22.8.2013г.

124

Гражданско дело No 111/2013

Издръжка

Т.Т.Р.,
С.Т.Р.

Т.Р.Ц.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.7.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Т.Р.Ц., ЕГН **********,*** въстание 103, ДА ЗАПЛАЩА на Г.Х.В., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете Т.Т.Р., ЕГН **********,*** 24, месечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от 26.03.2013 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката.  ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Т.Р.Ц., ЕГН **********,*** въстание 103, ДА ЗАПЛАЩА на Г.Х.В., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете С.Т.Р., ЕГН **********,*** 24, месечна издръжка в размер на 70.00 (седемдесет) лева, считано от 26.03.2013 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Т.Р.Ц., ЕГН **********,*** въстание 103, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 216.60 (двеста и шестнадесет) лева, представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжката.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от обявяването му.  
В законна сила от 17.7.2013г.

125

Гражданско дело No 113/2013

Искове по КТ

П.С.С.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.7.2013г.
  ОСЪЖДА на основание чл.220, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на П.С.С., ЕГН **********,*** 81, сумата 333.62 (триста тридесет и три лева и шестдесет и две стот.), представляващи обезщетение за неспазен едномесечен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ.   ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на П.С.С., ЕГН **********,*** 81, сумата 356.90 (триста петдесет и шест лева и деветдесет стот.), представляващи обезщетение за едномесечен срок, в който ищцата е останала без работа след прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на исковете.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.    
В законна сила от 17.7.2013г.

126

Гражданско дело No 118/2013

Делби

П.В.Ч.,
А.А.Х.,
Е.В.Ч.,
Е.Х.Х.

М.Х.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от П.В.Ч., ЕГН **********, А.А.Х., ЕГН **********, Е.В.Ч., ЕГН **********,***, и Е.Х.Х., ЕГН **********,*** войвода 14, против М.Х.Х. (М.Ч.), роден на *** ***, да бъде допусната съдебна делба на следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Ябланово, община Котел и представляващи :  1. ПИ № 87031.11.16 с площ 4000 кв.м. в м. Алчак Екинник, начин на трайно ползване - нива, при граници : ПИ №№ 87031.11.10; 87031.11.17; 87031.11.25; 87031.11.27; 87031.11.28; 87031.11.126; 87031.11.15;  2. ПИ № 87031.51.54 с площ 3500 кв.м. в м. Кара пунар ІІ, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, при граници : ПИ №№ 87031.51.291; 87031.51.53; 87031.51.52; 87031.51.56; 87031.51.55;  3. ПИ № 87031.51.89 с площ 8499 кв.м. в м. Кара пунар ІІ, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, при граници : ПИ №№ 87031.51.87; 87031.51.88; 87031.51.90; 87031.51.289; 87031.51.85;  4. ПИ № 87031.54.35 с площ 3600 кв.м. в м. Кара пунар ІІ, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, при граници : ПИ №№ 87031.53.445; 87031.54.38; 87031.54.36; 87031.54.33; 87031.54.34;  5. ПИ № 87031.58.23 с площ 2099 кв.м. в м. Кара пунар І, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, при граници : ПИ №№ 87031.58.24; 87031.60.360; 87031.58.22; 87031.58.20;  6. ПИ № 87031.92.9 с площ 3500 кв.м. в м. Даа Екинник, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, при граници : ПИ №№ 87031.92.10; 87031.92.115; 87031.93.911; 87031.92.8;  7. ПИ № 87031.43.32 с площ 2725 кв.м. в м. Мезарлък Алтъ, начин на трайно ползване - нива, при граници : ПИ №№ 87031.43.31; 87031.43.33; 87031.43.165; 87031.43.23;  8. ПИ № 87031.45.24 с площ 4234 кв.м. в м. Казъл Алан, начин на трайно ползване - нива, при граници : ПИ №№ 87031.45.21; 87031.45.22; 87031.45.23; 87031.45.25; 87031.45.16; 87031.45.17.  ОСЪЖДА П.В.Ч., ЕГН **********, А.А.Х., ЕГН **********, Е.В.Ч., ЕГН **********,***, и Е.Х.Х., ЕГН **********,*** войвода 14, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху отхвърления иск.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 28.12.2013г.

127

Гражданско дело No 124/2013

Чл. 19 ЗГР

Е.Х.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.9.2013г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на фамилното име на Е.Х.Г., ЕГН **********,*** Христов 17, от Г. на Йонузова.   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и в регистрите на населението и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  
В законна сила от 27.9.2013г.

128

Гражданско дело No 131/2013

Облигационни искове

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

В.А.В.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.11.2013г.
  ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, ЕИК 123526430, че ответникът В.А.В., ЕГН **********,***, ел. Раковска 5, дължи на ищеца присъдените му със заповед № 27 / 11.03.2013 г. по частно гражданско дело № 96/2013 г. на РС Котел суми, както следва : 1479.84 (хиляда четиристотин седемдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща стойността на предоставения достъп до електроразпределителната мрежа и на доставена от ищеца и консумирана, но незаплатена от ответника електроенергия за периода 25.01.2012 г. до 23.11.2012 г., 139.20 (сто тридесет и девет лева и двадесет стот.), представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от изискуемостта на всяко от неплатените задължения до 07.03.2013 г., законната лихва върху главницата, считано от 08.03.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението и сумата 132.38 (сто тридесет и два лева и тридесет и осем стотинки), представляваща направени в хода на заповедното производство разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК В.А.В., ЕГН **********,***, ел. Раковска 5, ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Христо Данов 37, ЕИК 123526430, сумата 276.82 (двеста седемдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 13.11.2013г.

129

Гражданско дело No 133/2013

Искове по КТ

С.И.В.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.12.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Потребителна кооперация Васил Левски”, ЕИК 000573007, седалище и адрес на управление село Кипилово, община Котел, ул. Васил Левски 56, представлявана от председателя С.Д.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.И.В., ЕГН **********,*** Димитър 55, сумата 3345.00 (три хиляди триста четиридесет и пет) лева, представляващо неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.12.2011 г. до 26.02.2013 г. заедно със законната лихва от подаване на исковата молба на 17.04.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.1 от КТ „Потребителна кооперация Васил Левски”, ЕИК 000573007, седалище и адрес на управление село Кипилово, община Котел, ул. Васил Левски 56, представлявана от председателя С.Д.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.И.В., ЕГН **********,*** Димитър 55, сумата 255.00 (двеста петдесет и пет) лева, представляващо обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа заедно със законната лихва от подаване на исковата молба на 17.04.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му по исковете по чл.128 от КТ и по чл.222, ал.1 от КТ.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК КТ „Потребителна кооперация Васил Левски”, ЕИК 000573007, седалище и адрес на управление село Кипилово, община Котел, ул. Васил Левски 56, представлявана от председателя С.Д.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.И.В., ЕГН **********,*** Димитър 55, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Потребителна кооперация Васил Левски”, ЕИК 000573007, седалище и адрес на управление село Кипилово, община Котел, ул. Васил Левски 56, представлявана от председателя С.Д.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 183.80 (сто осемдесет и три лева и осемдесет стот.), представляващи окончателна държавна такса върху предявените искове, както и сумата 170.00 (сто и седемдесет) лева, представляващи изплатено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 28.12.2013г.

130

ЧГД No 137/2013

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.4.2013г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адв. М.Г. за представител на Веселин Христов Чолаков ЕГН **********, длъжник по изпълнително дело № 70/2012г. на СИС при РС Коте ПРЕПИС ОТ настоящото определение да се изпрати на СИС и на назначение адвокат за сведение. Определението е окончателно
В законна сила от 25.4.2013г.

131

Гражданско дело No 140/2013

Други дела

К.П.Р.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.7.2013г.
 ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че М. П. М., роден на *** ***, от родители Д. П. М. и П. М. П., е починал на 25.06.1954 г. в село Нейково, община Котел, от огнестрелна рана.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя, Община Котел и РП Котел.  
В законна сила от 2.8.2013г.

132

Гражданско дело No 142/2013

Искове по КТ

М.И.Н.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на М.И.Н., ЕГН **********,*** Вичов 18, сумата 578.46 (петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет и шест стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждение от 01.12.2012 г. до 07.01.2013 г. заедно със законната лихва, считано от 30.04.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на предявения иск.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 25.7.2013г.

133

Гражданско дело No 143/2013

Други дела

Д.И.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.5.2013г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Д.И.С. , ЕГН **********, със съгласието на майка си Е.К.А. , ЕГН **********,***, да изтегли от личната си сметка № ************************* Банка ДСК клон Котел , сумата 140,00( сто и четирдесет лева).   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 7.5.2013г.

134

Гражданско дело No 145/2013

Искове по КТ

М.Т.Т.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.Т., ЕГН **********,*** Огнянов 32, сумата 43.56 (четиридесет и три лева и петдесет и шест стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за месец януари 2013 г. заедно със законната лихва, считано от 10.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.220, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.Т., ЕГН **********,*** Огнянов 32, сумата 339.78 (триста тридесет и девет лева и седемдесет и осем стот.), представляващи обезщетение за неспазен едномесечен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ заедно със законната лихва, считано от 10.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на предявения иск.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.    
В законна сила от 25.7.2013г.

135

Гражданско дело No 148/2013

Чл. 19 ЗГР

Я.М.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.7.2013г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на трите имена на Я.М.И., ЕГН **********,*** 10, роден на *** ***, за което е бил съставен акт за раждане № 330/08.11.1982 г. в Община Котел, на Я. М. К..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 17.7.2013г.

136

Гражданско дело No 149/2013

Развод и недейств. на брака

Н.П.Н.

В.Д.Н.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 22.10.1994 год. в Община Котел граждански брак между ищцата Н.П.Н., ЕГН **********,***, и ответника В.Д.Н., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по изключителна вина на ответника.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ищцата Н.П.Н., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име П..  ПРИЗНАВА за установено на основание чл.21, ал.1 от СК (отм.) в отношенията между ищцата Н.П.Н., с посочени данни, и ответника В.Д.Н., с посочени данни, че ищцата е изключителен собственик на две ъглови легла с ракла, един телевизор марка „Crown”, една прахосмукачка, една електрическа готварска печка, една автоматична перална машина „Силтал”, една отоплителна печка тип камина марка „Прити”, една микровълнова печка, едно бюро и един компютър с монитор, придобити от ищцата по време на брака им с лични на ищцата средства.  ПРИЗНАВА за установено на основание чл.23, ал.1 от СК в отношенията между ищцата Н.П.Н., с посочени данни, и ответника В.Д.Н., с посочени данни, че ищцата е изключителен собственик на осем кубични метра дърва за огрев, придобити от ищцата по време на брака им с лични на ищцата средства.  ОСЪЖДА В.Д.Н., ЕГН **********,***, да ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 6.12.2013г.

137

Гражданско дело No 150/2013

Искове по КТ

С.И.Р.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на С.И.Р., ЕГН **********,*** Берон 13, сумата 606.27 (шестстотин и шест лева и двадесет и седем стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждение от 01.01.2013 г. до 28.02.2013 г. заедно със законната лихва, считано от 15.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на предявения иск.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 25.7.2013г.

138

Гражданско дело No 154/2013

Вещни искове

Н.Т.Н.,
Д.Т.В.

Д.Д.Д.,
Д.Д.П.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 3.10.2013г.
ОТВЕЖДА от разглеждане на гражданско дело № 154 по описа на РС Котел за 2003 г. съдията – докладчик ИВАН ЧЕНКОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 154/2013 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА делото на ОС Сливен за определяне на разглеждането му от друг равен съд.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 3.10.2013г.

139

ЧГД No 155/2013

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.5.2013г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адв. С.К. за представител на К. Г. С., ЕГН **********, длъжник по изпълнително дело № 37: 2012г. на СИС при РС Котел. ПРЕПИС ОТ настоящото определение да се изпрати на СИС и на назначения адвокат за сведение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 20.5.2013г.

140

Гражданско дело No 156/2013

Искове по КТ

С.С.Л.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 9.8.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Л., ЕГН **********,***, сумата 81.83 (осемдесет и един лева и осемдесет и три стотинки), представляваща неплатено трудово възнаграждание за времето 13.04.2013 г. до 18.04.2013 г., заедно със законната лихва, считано от 21.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.220, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Л., ЕГН **********,***, сумата 576.62 (петстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и две стот.), представляващи обезщетение за неспазен едномесечен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ, заедно със законната лихва, считано от 21.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Л., ЕГН **********,***, сумата 1 458.27 (хиляда четиристотин петдесет и осем лева и двадесет и седем стотинки), представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск заедно със законната лихва, считано от 21.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Л., ЕГН **********,***, сумата 546.90 (петстотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки), представляваща обезщетение, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа, равнимо на брутното трудово възнаграждение за срок от един месец, считано от прекратяване на трудовото правоотношение, през който ищцата е останала без работа, заедно със законната лихва, считано от 21.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 208.33 (двеста и осем лева и тридесет и три стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на предявените искове.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 9.8.2013г.

141

Гражданско дело No 160/2013

Искове по СК

Х.М.Х.

Ш.Я.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 27.9.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 160 по описа на РС Котел за 2013 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.10.2013г.

142

Гражданско дело No 162/2013

Искове по КТ

Х.Г.Х.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.10.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на Х.Г.Х., ЕГН **********,*** пътник 30, сумата 889.65 (осемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки), представляваща неплатено трудово възнаграждение за времето 01.02.2012 г. до 07.02.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Г.Х., ЕГН **********,*** пътник 30, сумата 404.00 (четиристотин и четири) лева, представляваща обезщетение, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа, равнимо на брутното трудово възнаграждение за срок от един месец, считано от прекратяване на трудовото правоотношение, през който ищецът е останал без работа.  ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Г.Х., ЕГН **********,*** пътник 30, сумата 184.00 (сто осемдесет и четири) лева, представляващи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 150.00 (сто и петдесет), представляващи държавна такса върху уважения размер на предявените искове.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 25.10.2013г.

143

Гражданско дело No 164/2013

Искове по КТ

Е.П.Л.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- 1 ЕООД

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.9.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ “Медицински център-І-Котел” ЕООД, ЕИК 119502815, седалище и адрес на управление град Котел, ул. “Раковска” № 3, представлявано от управителя му Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Е.П.Л., ЕГН **********,***, сумата 2878.65 (две хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и пет стот.), представляващи неплатено трудово възнаграждание за периода 01.11.2011 г. до 31.12.2012 г. заедно със законната лихва, считано от 31.05.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК “Медицински център-І-Котел” ЕООД, ЕИК 119502815, седалище и адрес на управление град Котел, ул. “Раковска” № 3, представлявано от управителя му Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 115.15 (сто и петнадесет лева и петнадесет стотин.), представляващи държавна такса върху уважения размер на предявения иск.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 11.9.2013г.

144

Гражданско дело No 176/2013

Делби

А.Х.К.

З.Х.З.,
Ф.Я.А.,
Х.Я.Х.,
Ф.Я.А.,
Ф.Х.М.,
С.Х.А.,
Х.Д.И.,
И.Д.И.,
А.Д.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 30.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 3, вр. с ал. 4 от ГПК производството по гражданско дело № 176 по описа на РС Котел, поради неизпълнение на указанията на съда.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 16.10.2013г.

145

Гражданско дело No 189/2013

Други дела

Л.В.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 24.6.2013г.
РАЗРЕШАВА на Л.В.К. ,с ЕГН********** ***, да сключи граждански брак с Д. К. З. , ЕГН **********, преди да е навършил 18 годишна възраст.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2013г.

146

Гражданско дело No 221/2013

Други дела

Г.Р.Т.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по ч. гражданско дело № 221 по описа на РС Котел за 2013г. поради своевременно оттегляне на иска. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.7.2013г.

147

Гражданско дело No 359/2013

Развод по взаимно съгласие

С.К.М.,
В.И.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 9.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 28.01.1990 г. в община Котел, граждански брак между С.К.М., ЕГН **********,*** планина 17, вх.1, ет.4, съдебен адрес град Карнобат, ул. Георги Димитров 6, партер, кантора № 1, и В.И.М., ЕГН **********,*** 2, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Родените от брака деца са пълнолетни.  2. Молителите не притежават семейното жилище.  3. Молителите не си дължат издръжка след развода.  4. След развода молителката С.К.М. продължава да носи следбрачното фамилно име М..  5. Молителите не притежават придобити по време на брака недвижими имоти, общи фирми и влогове.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК В.И.М., ЕГН **********,*** 2, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 9.8.2013г.

148

Гражданско дело No 360/2013

Искове по КТ

Д.С.В.

МБАЛ ПРОФЕСОР Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.9.2013г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.В., ЕГН **********,***, сумата 138.69 (сто тридесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки), представляваща неплатено трудово възнаграждание за времето 01.01.2013 г. до 20.01.2013 г., заедно със законната лихва, считано от 01.08.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.220, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.В., ЕГН **********,***, сумата 280.78 (двеста и осемдесет лева и седемдесет и осем стот.), представляващи обезщетение за неспазен едномесечен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ, заедно със законната лихва, считано от 01.08.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.В., ЕГН **********,***, сумата 276.88 (двеста седемдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща обезщетение, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа, равнимо на брутното трудово възнаграждение за срок от един месец, считано от прекратяване на трудовото правоотношение, през който ищецът е останал без работа, заедно със законната лихва, считано от 01.08.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 150.00 (сто и петдесет), представляващи държавна такса върху уважения размер на предявените искове.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.    
В законна сила от 27.9.2013г.

149

Гражданско дело No 361/2013

Искове по КТ

Х.И.Т.

МБАЛ ПРОФЕСОР Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.9.2013г.
  ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.Т., ЕГН **********,***, сумата 57.69 (петдесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки), представляваща неплатено трудово възнаграждание за времето 01.01.2013 г. до 07.01.2013 г., заедно със законната лихва, считано от 01.08.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.220, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.Т., ЕГН **********,***, сумата 370.00 (триста и седемдесет) лена, представляващи обезщетение за неспазен едномесечен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ, заедно със законната лихва, считано от 01.08.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.Т., ЕГН **********,***, сумата 370.00 (триста и седемдесет) лева, представляваща обезщетение, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа, равнимо на брутното трудово възнаграждение за срок от един месец, считано от прекратяване на трудовото правоотношение, през който ищецът е останал без работа, заедно със законната лихва, считано от 01.08.2013 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.Т., ЕГН **********,***, сумата 286.44 (двеста осемдесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки), представляващи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Х.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 200.00 (двеста), представляващи държавна такса върху уважения размер на предявените искове.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  
В законна сила от 27.9.2013г.

150

Гражданско дело No 362/2013

Чл. 19 ЗГР

Т.Д.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.10.2013г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в личното, бащиното и фамилното имена на Т.Д.Л., ЕГН **********,***, в момента живуща в Р Гърция, от Т.Д.Л., на К. Д. Л..  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението, както и на Бюро „Съдимост” при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 29.10.2013г.

151

ЧГД No 368/2013

Други ЧГД

С.И.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 2.9.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по ЧГД № 368/2013 г. на РС Котел поради неподведомственост на направеното искане .  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.  УКАЗВА на молителката, че може да поиска връщане на внесената държавна такса.     :    
В законна сила от 21.9.2013г.

152

Гражданско дело No 377/2013

Чл. 19 ЗГР

Г.М.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.10.2013г.
Р Е Ш И:  ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Г.М.Д., ЕГН **********,*** от Д. на ЧАУШЕВА.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението, както и на Бюро „Съдимост” при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.10.2013г.

153

Гражданско дело No 388/2013

Други дела

Ф.К.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.11.2013г.
 ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че Г. Я. Т., ЕГН **********, е починала на 06.09.2013 г. в 06,00 ч. в дома си в град Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителката, Община Котел и РП Котел.  
В законна сила от 28.11.2013г.

154

Гражданско дело No 421/2013

Други дела

Р.П.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 24.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 421 по описа на РС Котел за 2013 г. като НЕДОПУСТИМО.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.  

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2013
Гражданско дело № 617/2013
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 681 / 15.11.2013 г. по в.ч.гр.д. № 617 / 2013 на ОС Сливен - ПОТВЪРЖДАВА определение № 346 / 24.10.2013 г. по гр.д. № 421/2013 на Котелски РС, с което е прекратенопроизводството по гр.д. № 421/2013 като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария
В законна сила от 22.12.2013г.

155

Гражданско дело No 442/2013

Развод по взаимно съгласие

И.М.К.,
Р.А.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 12.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 09.03.1991 г. в Кметство „Зора” при Общински народен съвет Бургас, граждански брак между Р.А. К., ЕГН**********,*** Долчинков 13А, и И.М.К., ЕГН **********,*** Долчинков 13А, двамата със съдебен адрес град Котел, пл. Възраждане 4, адв. И.В., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Роденото от брака дете е пълнолетно.  2. Молителите не притежават семейното жилище.  3. Молителите не си дължат издръжка след развода.  4. След развода молителката Р.А. Кортезова приема да носи предбрачното си фамилно име К..  5. Молителите не притежават придобити по време на брака недвижими имоти, общи фирми и влогове.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Р.А. Кортезова, ЕГН **********,*** Долчинков 13А, и И.М.К., ЕГН **********,*** Долчинков 13А, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 7.50 (седем лева и петдесет стотинки), представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 12.11.2013г.

156

Гражданско дело No 446/2013

Чл. 19 ЗГР

И.А.Х.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.12.2013г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на трите имена на И.А.Х., ЕГН -**********, роден на *** год., за което е бил съставен акт за раждане № 347, съставен на 12.09.1975 г. в Градски народен съвет гр. Котел, на И. А. И..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
В законна сила от 5.12.2013г.