РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 31/2007

Вещни искове по ЗСПЗЗ

К.Х.И.,
П.В.В.,
В.В.К.,
Х.В.И.

Я.Р.Д.,
Т.Р.Д.,
О.И.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2009г., в законна сила от 10.3.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на наследниците на Р
. И. Б., бивш жител ***, починал на 02.01.1994 г. - Я.Р.Д., ЕГН **********, Т.Р.Д., ЕГН ********** и О.И.Р., ЕГН ********** - и тримата от с. Кипилово, Сливенска област, че К.Х.И.,***, П.В.В., ЕГН ********** ***, В.В.К., ЕГН ********** *** и Х.В.И., ЕГН **********,***, всички със съдебен адрес с. Нейково, общ. Котел, К.Х.И., като наследници на Х. В. М., бивш жител ***, починал на 27.01.1982 г., са собственици общо на 1/2 идеална част от възстановените с решения на Поземлена комисия гр. Котел (Общинска служба по земеделие гр. Котел), земеделски земи и гори, както следва:  1. Нива в местността "Олджак" с площ 9.0 дка;  2. Нива в местността "Араба дере" с площ 3.5 дка;  3. Нива в местността "Дермендже" с площ 1.5 дка;  4. Пасище в местността "Узун борун" с площ 1.0 дка;  5. Нива в местността "Карабаджак" с площ 2.0 дка;  6. Нива в местността "Балък" с площ 0.5 дка;  7. Пасище в местността "Дермендже" с площ 1.5 дка;  8. Нива в местността "Бойюк Авулу" с площ 2.0 дка;  9. Нива в местността "Чайлък" с площ 1.5 дка;  10. Пасище в местността "Беджене" с площ 1.0 дка;  11. Пасище в местността "Чукурлар" с площ 0.7 дка;  12. Ливада в местността "Хъйматлъ" с площ 2.5 дка;  13. Ливада в местността "Айкъръ чай" с площ 3.5 дка;  14. Ливада в местността "Чакмаклък" с площ 1.5 дка;  15. Ливада в местността "Чанак пунар" с площ 0.2 дка;  16. Нива в местността "Тона" с площ 6.0 дка;  17. Нива в местността "Юшур харман" с площ 3.2 дка;  18. Нива в местността "Балък" с площ 0.5 дка;  19. Гора в местността "Бузалък", с площ 12.5 дка;  20. Гора в местността "Тарла борун", с площ 7.5 дка;  21. Гора в местността "Беджене", с площ 3.0 дка;  22. Гора в местността "Узун борун", с площ 6.0 дка;  23. Гора в местността "Чукурлар", с площ 2.0 дка.  ОСЪЖДА Я.Р.Д., ЕГН **********, Т.Р.Д., ЕГН ********** и О.И.Р., ЕГН ********** - и тримата от с. Кипилово, общ. Котел, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на К.Х.И., П.В.В., В.В.К. и Х.В.И. - всички с посочени данни, сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ПРЕПИС от настоящото решение, след влизането му в сила да се изпрати на ОСЗ гр. Котел, за възстановяване признатото право на собственост.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.      

2

Гражданско дело No 71/2008

Делби

М.М.А.,
Г.М.А.,
Б.М.А.,
Я.А.А.,
Р.А.М.,
А.А.Й.,
М.А.А.

З.А.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
 ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М. М
. А.,ЕГН **********,***, Г.М.А.,***, Б.М.А.,***, Я.А.А.,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А. Османова, ЕГН **********,***, М.А.А.,*** и З.А.А.,***, по отношение на наследствения им недвижим имот, находящ се в с. Соколарци, община Котел, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 119, в кв. 18 по устройствения план на с. Соколарци, одобрен със Заповед № 554 от 11.09.1984 г., с площ 1 046 кв. м., при граници НПИ с пл. № 117; НПИ с пл. № 118; НПИ с пл. № 120 и улица, ведно с построените в него паянтова жилищна сград, със застроена площ 49 кв. м., състояща се от приземен етаж от една стая и салон и първи етаж - също от една стая и салон; паянтова жилищна сграда, със застроена площ 48 кв. м., състояща се от три стаи и салон; паянтова стопанска сграда, със застроен обем 43 куб. м. и масивна лятна кухня с баня, с обща квадратура 9 кв. м., при следните квоти от делбената маса: по 1/18 идеална част за М. Мустафов А.,ЕГН **********,***, Г.М.А.,***, Б.М.А.,*** и по 3/18 идеални части съответно за Я.А.А.,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А. Османова, ЕГН **********,***, М.А.А.,*** и З.А.А.,***.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.     С Ъ Д И Я:                                              

3

Гражданско дело No 79/2008

Облигационни искове

М.П.И.

М.П.Д.,
И.Д.Д.,
П.Д.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.7.2009г., в законна сила от 21.2.2012г.
Решение № 67 / 22.07.2009г.РАЗВАЛЯ по отношение на ищцата М.П.И., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и ответниците М.П.Д., ЕГН **********,***, И.Д.Д., ЕГН **********,*** и П.Д.Д., ЕГН **********, живуща ***, ж. к. "Гео Милев", студенстско общежитие "Академик", бл. З, вх.А, сключения на 04.07.2000 г. с нотариален акт № 38, том I, рег. № 496, нотариално дело № 47/2000 г. на Нотариус Николай Бъчваров, с район на действие РС Котел, договор, по силата на който М.П.И., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, е прехвърлила на Д
. П. Д., бивш жител ***, починал на 08.09.2006 г. правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Котел, ул. "Академик Стоян Белинов" № 4, представляващ "Л идеална част от дворно място с площ 346 кв. м., съставляващо парцел Х1-661 в кв. 36 по плана на гр. Котел, при граници: наследници на А. Х. Х.; С. Д. Ц.; Й. П. Д.; наследници на Л. Д. и улица, ведно с "/2 идеална част от застроените в него къща, пристройка и гараж с обща застроена площ 101 кв. м., срещу задължението на приобретателя да полага грижи за прехвърлителката, изразени в гледане и издръжка до края на живота й, до размера от 1А идеална част от правото на собственост върху посочения имот, прехвърлено с договора, поради виновно неизпълнение на поетите задължения.  ДАВА на основание чл.115, ал.2 от ЗС, ШЕСТМЕСЕЧЕН срок на ищцата М.П.И., с посочени данни, да извърши отбелязване на решението.  ОСЪЖДА М.П.Д., И.Д.Д. и П.Д.Д. - и тримата с посочени данни ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на М.П.И., с посочени данни, сумата 1 200 (хиляда и двеста) лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатски хонорар и сумата 50 (петдесет) лева, представляваща внесена от ищцата държавна такса за завеждане на делото.  ОСЪЖДА М.П.Д., И.Д.Д. и П.Д.Д. - и тримата с посочени данни ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел сумата 103.20 лв. (сто и три лева и двадесет стотинки), представляваща държавна такса.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

4

Гражданско дело No 29/2009

Вещни искове по ЗСПЗЗ

С.П.П.,
Г.П.Т.,
Т.П.Р.

ПК ГРОЗД В ЛИКВИДАЦИЯ,
М.Т.У.,
М.Т.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 23.5.2012г., в законна сила от 18.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 29 / 2009 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.    

5

Гражданско дело No 34/2009

Други дела

И.В.К.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.7.2011г., в законна сила от 13.4.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.13а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, предявен от И.В.К., ЕГН **********,***, като наследник на В
. А. К., бивш жител ***, срещу ответника Община Котел, че границите на наследствената им земеделска земя, представляваща нива от 1773 кв. м., находяща се в местността “Харман” в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето й в ТКЗС са били: от изток – Хасан Алиев Баджаков, от юг – Али Хашим Пирелиев, от запад – Джемал Хасанов Моллахюсеинов, от север – синур, а по сега действащия регулационен план на селото ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040.  ПОСТАНОВЯВА спрямо ответника Община Котел, че скицата на процесният имот, изготвена от вещото лице Г.П.М., да се счита за неразделна част от решението.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

6

Гражданско дело No 62/2009

Облигационни искове

А.Ю.Ш.,
Ю.Ю.М.,
А.Ю.М.

М.Ю.М.,
З.М.М.,
Б.Р.Н.,
М.Р.Н.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.7.2012г., в законна сила от 18.9.2012г.
ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА в диспозитива на решение № 13 от 22.03.2010 г., постановено по настоящото гражданско дело № 62 по описа на РС Котел за 2009 г., в частта му относно присъждане на направените разноски, като ЗАЛИЧАВА след израза: „ ... ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на ответниците М.Ю.М., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН **********, Б.Р.Н., ЕГН ********** и М.Р.Н., ЕГН ********** – всичките от с. Филаретово, Сливенска област, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени разноски за адвокатски хонорар.” името на ответника М.Ю.М..   ДОПУСКА поправка в издадения на 01.02.2011 г. по делото изпълнителен лист, като ЗАЛИЧАВА М.Ю.М..   РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.    

7

Гражданско дело No 99/2009

Облигационни искове

Ж.Ж.Е.

И.Ж.Е.,
Р.Г.Е.,
Г.И.П.,
К.Ж.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.10.2011г., в законна сила от 16.3.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожна, сделката, обективирана в нотариален акт № 63, том ІІ, нотариално дело № 538/1995 г. на Районен съд Сливен, с която Ж.И.Е., като пълномощник на Н
. Ж. Е., починала на 01.02.1995 г. е прехвърлил срещу задължение за издръжка и гледане, на И.Ж.Е., собствената преди датата на смъртта на Н. Е., 1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в село Седларево и представляващ УПИ Х-110, в кв. 12 по плана на село Седларево, ведно с изградените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от избено помещение с площ 11 кв. метра, първи етаж, със застроена площ 20 кв. метра и втори етаж, със застроена площ 68 кв. метра, масивна лятна кухня, със застроена площ 12 кв. м., паянтов гараж със застроена площ 18 кв. метра и два броя стопански постройки с общ застроен обем 120 куб. метра, поради липсата на представителна власт и съгласие от страна на наследниците на Н. Ж. Е., която към датата на изслушване на сделката – 22.02.1995 г. е била починала.  ОБЯВЯВА за нищожни последващите след гореописаната сделка, две разпореждания в частта им до размера на 1/2 идеална част от описания процесен имот, а именно дарението на същата от И.Ж.Е. и Р.Г.Е. на Г. И.П., обективирана в нотариален акт № 28, том І, нотариално дело № 24/2003 г. на нотариус Николай Бъчваров, както и сделката с която Г.И.П. продава на баща си И.Ж.Е., частта до 1/2 идеална част от имота, обективирана в нотариален акт № 19, том ІІІ, нотариално дело № 263/2004 г. на нотариус Николай Бъчваров.  ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт № 63, том ІІ, нотариално дело № 538/1995 г. на РС Сливен; нотариален акт № 28, том І, нотариално дело № 24/2003 г. на Нотариус Николай Бъчваров и нотариален акт 19, том ІІІ, нотариално дело № 263/2004 г. на Нотариус Николай Бъчваров, в частта им, с която е извършено нищожно разпореждане с 1/2 идеална част от гореописания недвижим имот.   ОСЪЖДА на основание чл. 81, ал. 1 от ГПК, И.Ж.Е., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване гр. Сливен, ул. „Алеко Константинов” № 5; Р. Грудева Е., ЕГН ********** ***, Г.И.П., ЕГН **********,*** и К.Ж.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Ж.Ж.Е., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в общо в размер 700.00 лева, от които 500.00 лева за адвокатски хонорар и 200.00 лева - държавна такса.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.      

8

Гражданско дело No 203/2009

Вещни искове

Х.А.П.,
А.Х.П.,
Х.Х.О.,
Ф.Х.В.

А.Р.П.,
Д.Х.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 18.12.2010г., в законна сила от 3.9.2012г.
Решение № 72 / 18.12.2010г.ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от Х.А.П., ЕГН **********,***, А.Х.П., ЕГН **********,***, Х.Х.О., ЕГН **********,***, и Ф.Х.В., ЕГН **********,***, с искане да се признае за установено по отношение на ответниците А.Р.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Хаджи Димитър” бл.3, ет.1, ап.2, адв. М.М., и Д.Х.П., ЕГН **********,***, че са собственици (първия ищец на 5/8 ид. части, а останалите ищци на по 1/8 ид. части) на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност и наследство на 1 700.00 кв.м., находящи се в източната част на поземлен имот № 87031.501.515, подвигнати в оранжен контур на скица № 2494, издадена на 14.05.2010 г. от СГКК Сливен, допълнена от вещото лице И.Х., с площ на целия имот 2 678.00 кв.м. и при граници на целия имот : ПИ №№ 87031.501.2104; 87031.501.872; 87031.501.512; 87031.501.513; 87031.501.514; 87031.501.531; 87031.501.2212 и 87031.501.2211 , като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Х.А.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на А.Р.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Хаджи Димитър” бл.3, ет.1, ап.2, адв. М.М., сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени от него разноски.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК А.Х.П., ЕГН **********,***, Х.Х.О., ЕГН **********,***, и Ф.Х.В., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ на А.Р.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Хаджи Димитър” бл.3, ет.1, ап.2, адв. М.М., по 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени от него разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

9

Гражданско дело No 206/2009

Вещни искове по ЗСПЗЗ

С.П.П.,
Г.П.Т.,
Т.П.Р.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 11.1.2012г.
Решение № 68/ 16.12.2010г.ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН иска с правно основание чл.108 от ЗС, предявен от С.П.П., ЕГН **********,***, Г.П.Т., ЕГН **********,***, и Т.П.Р., ЕГН **********,***, с искане да се признае за установено в отношенията между ищците и ответника Община Котел, че ищците са собственици по реституция, настъпила по силата на чл.2, ал.2 от ЗВСВОНИ, на земята на недвижим имот, находящ се в село Пъдарево, община Котел, представляващ поземлен имот пл. № 75 в кв.6, за който е отреден парцел ІХ – „за младежки дом”, с площ на имота 620 кв.м., и Община Котел да бъде осъдена да им предаде владението върху описания имот.  ПРЕКРАТЯВА като НЕДОПУСТИМО производството по делото в частта му, в която ищците молят съда да признае за установено в отношенията между тях и Община Котел, че са собственици по реституция, настъпила по силата на чл.2, ал.2 от ЗВСВОНИ, на реално определена част в размер на 620 кв.м. от УПИ ІХ- „за младежки дом” в кв.5 по плана на село Пъдарево, съвпадаща в очертанията на поземлен имот с пл. № 75.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.2 от ГПК С.П.П., ЕГН **********,***, Г.П.Т., ЕГН **********,***, и Т.П.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ по равно на Община Котел сумата общо в размер на 960.00 (деветстотин и шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред същия съд.  

10

Гражданско дело No 239/2009

Вещни искове

М.З.Ч.

ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.12.2011г., в законна сила от 25.10.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124 от ГПК, предявен от М.З.Ч., ЕГН **********,***, чрез адвокат Ю.Х. ***, съд. адрес гр. Сливен, ул. „Макгахан” № 4, срещу ответника Община Котел, че е собственик на недвижим имот, съставляващ УПИ ХІІ-226, УПИ ХІІІ-226, УПИ ХІV-226 и УПИ ХV-227, в кв. 47, по ПУП на село Ябланово.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

11

Гражданско дело No 9/2010

Вещни искове

Х.Х.Г.,
З.К.Г.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че Х.Х.Г., ЕГН ********** и З.К.Г., ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес ***, са собственици на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 167, том ІІ, дело № 334/2007 г. на РС Котел, представляващ поземлен имот с идентификационен номер 87031.501.858, по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена със Заповед № РД -18-8 от 28.03.2007 г.на Агенцията по кадастъра, с площ 1282 кв. м., при граници: ПИ № 87031.501.857; ПИ № 87031.501.522; ПИ № 87031.501.434; ПИ № 87031.501.510; ПИ № 87031.501.432; ПИ № 87031.501.431; ПИ № 87031.501.430 и ПИ № 87031.501.440.  ОТВЪРЛЯ предявения иск за прогласяване на нищожността на АОС № 855 от 09.10.2007 г. АОС № 1101от 08.04.2009 г. АОС № 1100 от 08.04.2009 г. – и трите на Кмета на Община Котел, като недопустим и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.   ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Г., ЕГН ********** и З.К.Г., ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес ***, сумата 630.00 (шестстотин и тридесет) лева, от които 30.00 лева – държавна такса, 600.00 лева за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 135.38 лева (сто тридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част, може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщението му на страните, в случай, че не се обжалва в останалата му част.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.       С Ъ Д И Я:    

12

Гражданско дело No 59/2010

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Г.Д.Г.

ОБЩИНА КОТЕЛ- ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 14.3.2012г., в законна сила от 4.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 238, ал. 2 от ГПК, производството по гражданско дело № 59 по описа на РС Котел за 2010 г.  ОСЪЖДА Г.Д.Г. *** направените по делото разноски в размер до 300.00 (триста) лева, като в останалата им част до 720.00 лева отхвърля иска на ответната страна като неоснователно завишен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен, за който ответника да се счита за уведомен в днешното с. з.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на ищеца.  

13

Гражданско дело No 102/2010

Вещни искове

М.Х.М.,
Х.Х.С.,
А.Х.М.

Е.Х.К.,
А.И.К.,
И.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 30.12.2012г.
ПРИЗНАВА на основание чл. 108 от ЗС, по отношение на Е.Х.К., ЕГН **********, А.И.К., ЕГН ********** и И.А.К., ЕГН ********** ***, че М.Х.М., ЕГН **********, Х.Х.С., ЕГН **********, А.Х.М., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес адвокат М.М.,*** и Е.Х.К., ЕГН ********** ***, че са съсобственици по наследство при равни квоти, а именно с по 1/4 (една четвърт) идеална част от недвижим имот, находящ се в село Ябланово, община Котел, а именно дворно място от 4 238 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификационен номер 87031.502.661 по кадастралната карта на селото, с построени в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 37 кв. м., паянтова стопанска сграда с обем 38 куб. м. и паянтов навес със обем 92 куб. м., при граници: ПИ № 87031.502.660; ПИ № 87031.502.670; ПИ № 87031.502.1041; ПИ № 87031.502.662; ПИ № 87031.502.2133 и ПИ № 87031.502.1062, който имот е идентичен с поземлен имот с планоснимачен номер 118, в квартал 45 по устройствения план на селото, одобрен със Заповед № 64/09.01.1964 г. и с поземлен имот с планоснимачен номер 661 по устройствения план, одобрен със Заповед № 373/15.12.1992 г., с  ОБЕЗСИЛВА на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, до размера над 1/4 (една четвърт) идеална част, нотариални актове № 99, том ІІ, нот. дело № 483/2005 г. на Нотариус Андон Великов и № 57, том ІІ, нот. дело № 233/2007 г. на Съдията по вписванията при РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК, Е.Х.К., ЕГН **********, А.И.К., ЕГН ********** и И.А.К., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на М.Х.М., ЕГН **********, Х.Х.С., ЕГН **********, А.Х.М., ЕГН ********** *** сумата 565.00 (петстотин шестдесет и пет) лева, представляващи направени от него разноски по делото за държавна такса, адвокатски хонорар и депозит за преводач.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

14

Гражданско дело No 102/2010

Вещни искове

М.Х.М.,
Х.Х.С.,
А.Х.М.

Е.Х.К.,
А.И.К.,
И.А.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.7.2012г., в законна сила от 30.12.2012г.
 ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА в диспозитива на решение № 14 от 01.03.2012 г., постановено по настоящото гражданско дело № 102 по описа на РС Котел за 2010 г., като ДОПЪЛВА:   ОСЪЖДА Е.Х.К., ЕГН **********, А.И.К., ЕГН ********** и И.А.К., ЕГН ********** ***, ДА ПРЕДАДАТ владението върху 1/4 идеални части от спорния по делото недвижим имот находящ се в село Ябланово, община Котел, а именно дворно място от 4 238 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификационен номер 87031.502.661 по кадастралната карта на селото, с построени в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 37 кв. м., паянтова стопанска сграда с обем 38 куб. м. и паянтов навес със обем 92 куб. м., при граници: ПИ № 87031.502.660; ПИ № 87031.502.670; ПИ № 87031.502.1041; ПИ № 87031.502.662; ПИ № 87031.502.2133 и ПИ № 87031.502.1062, който имот е идентичен с поземлен имот с планоснимачен номер 118, в квартал 45 по устройствения план на селото, одобрен със Заповед № 64/09.01.1964 г. и с поземлен имот с планоснимачен номер 661 по устройствения план, одобрен със Заповед № 373/15.12.1992 г. на М.Х.М., ЕГН **********, Х.Х.С., ЕГН ********** и А.Х.М., ЕГН ********** ***   РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.   След влизане в сила на настоящото решение, делото да се изпрати на ОС Сливен за разглеждане на въззивната жалба.  

15

Гражданско дело No 151/2010

Вещни искове

С.Д.М.,
Н.Х.Б.

Н.Д.Б.,
Д.Г.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.6.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ предявения от ищците С.Д.М., ЕГН ********** *** и Н.Х.Б.,***, отрицателно установителен иск за признаване на установено по отношение на ответника Н.Д.Б., ЕГН ********** и неговата съпруга Д.Г.Б., ЕГН********** със съдебен адрес ***. Драгомиров № 4-Б-5, че последните двама не са носители на претендираното от тях право, обективирано в нотариален акт № 71, том І, дело № 67/ 2010 г. на Съдия по вписванията при РС Котел, по силата на който ответникът Н.Д.Б. е признат за собственик по давност и наследство на 1/4 ид. част от дворно място в село Кипилово, с площ 904 кв. м. представляващо УПИ ІІ-130, в кв. 26 по плана на с. Кипилово, при граници: улица, УПИ ІІІ-129, ПИ с пл. № 128, ПИ с пл. № 131, както и на 1/2 ид. част от построените в северозападната част на имота паянтова жилищна сграда със застроена площ 55 кв. м. състояща се от три стаи и салон и избено помещение от 22 кв. м.; паянтова лятна кухня, със застроена площ 22 кв. м.състояща се от две стаи и паянтова стопанска сграда със застроен обем 367 куб. м. като неоснователна и недоказана.   ОСЪЖДА ищците С.Д.М., ЕГН ********** *** и Н.Х.Б.,***, да заплатят солидарно на Н.Д.Б., ЕГН ********** и Д.Г.Б., ЕГН********** със съдебен адрес ***. Драгомиров № 4-Б-5, сумата 200.00 (двеста) лева, представляваща сторени от тях разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.      

16

Гражданско дело No 167/2010

Делби

В.А.Д.

Т.И.С.,
Е.Т.И.,
Н.И.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 1.7.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.76 от ЗН, предявен от В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., против Т.И.С., ЕГН **********,***, и Е.Т.И., ЕГН **********,***, в лично качество и като наследници на И.Р.И., починал в хода на производството, с искане да се признае за установено в отношенията между тях относителната недействителност на договор за дарение, с който И.Р.И. и Е.Т.И. са дарили на Т.И.С. 14/64 идеални части и И.Р.И. е дарил на Т.И.С. 14/64 идеални части от недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ дворно място с площ 289 кв.м., образуващо поземлен имот с пл. № 604 в кв.40 по устройствения план на град Котел от 1986 г., ведно в построената в имота масивна жилищна сграда, състояща се от приземен етаж от една стая и едно избено помещение със застроена площ 55 кв.м. и първи етаж от входно антре, салон и три стаи със застроена площ от 61 кв.м., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 39030.501.604 по кадастралната карта от 2009 г. с площ 283 кв.м., в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.1, гараж със застроена площ 17 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.3, при граници на имота : ПИ №№ 39030.501.603; 39030.501.605; 3903.501.2142; 39030.501.601; 39030.501.602, оформено с нотариален акт № 66/16.06.2009 г., том ІІ, нотариално дело № 192/2009 г. на СВ при РС Котел.   НАМАЛЯВА на основание чл.30 от ЗН с 2 822.87/40 130 идеални части дарението, с който И.Р.И. е дарил на Т.И.С. 21/64 идеални части от недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ дворно място с площ 289 кв.м., образуващо поземлен имот с пл. № 604 в кв.40 по устройствения план на град Котел от 1986 г., ведно в построената в имота масивна жилищна сграда, състояща се от приземен етаж от една стая и едно избено помещение със застроена площ 55 кв.м. и първи етаж от входно антре, салон и три стаи със застроена площ от 61 кв.м., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 39030.501.604 по кадастралната карта от 2009 г. с площ 283 кв.м., в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.1, гараж със застроена площ 17 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.3, при граници на имота : ПИ №№ 39030.501.603; 39030.501.605; 3903.501.2142; 39030.501.601; 39030.501.602, оформено с нотариален акт № 66/16.06.2009 г., том ІІ, нотариално дело № 192/2009 г. на СВ при РС Котел, като нарушаващо запазената част на отв. Н.И.К..  ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищеца В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., и ответниците Т.И.С., ЕГН **********,***, Е.Т.И., ЕГН **********,***, и Н.И.К., ЕГН **********,***, на недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39030.501.604 по кадастралната карта от 2009 г. с площ 283 кв.м., в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.1, гараж със застроена площ 17 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.3, при граници на имота : ПИ №№ 39030.501.603; 39030.501.605; 3903.501.2142; 39030.501.601; 39030.501.602,, при квоти от право на собственост, както следва :   за ищеца В. Георгиев - 23 280.124/40 130 идеални части,   за ответника Е.И. - 970.005/40 130 идеални части,   за ответника Т.С. - 11 180.83/40 130 идеални части и   за ответника Н.К.- 4 699.04/40 130 идеални части.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Е.Т.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 34.23 (тридесет и четири лева и двадесет и три стот.) на месец, считано от 24.06.2010 г. до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Т.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 34.23 (тридесет и четири лева и двадесет и три стот.) н амесец, считано от 24.06.2010 г. до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Е.Т.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 1.23 (едни лев и двадесет и три стот.) на месец, считано от 08.11.2010 г. до влизане на настоящото решение в сила, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Т.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 1.23 (един лев и двадесет и три стот.) на месец, считано от влизане на настоящото решение в сила до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Е.Т.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 6.91 (шест лева и деветдесет и една стот.), считано от влизане на настоящото решение в сила до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Т.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 6.91 (шест лева и деветдесет и една стот.), считано от влизане на настоящото решение в сила до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 131.68 (сто тридесет и един лева и шестдесет и и осем стот.), представляваща държавна такса върху отхвърления иск по чл.76 от ЗН.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в частта му относно произнасянето по привременните мерки по чл.344, ал.2 от ГПК, имащо характер на определение, може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок пред същия съд.        

17

Гражданско дело No 193/2010

Облигационни искове

И.Ж.Е.

Ж.Ж.Е.,
Б.И.Е.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 9.2.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ изцяло исковата претенция на И.Ж.Е., ЕГН ********** ***, против Ж.Ж.Е., ЕГН ********** и Б.И.Е. ***, за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт № 9, том ІІ, рег. № 977 дело № 159/2009 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, с който Жельо Илиев Е. е прехвърлил на Ж.Ж.Е. (първия ответник) 1/2 идеална част от собствения си недвижим имот, представляващ УПИ Х-110, в кв. 12 по плана на село Седларево, ведно с изградените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от избено помещение с площ 11 кв. метра, първи етаж, със застроена площ 20 кв. метра и втори етаж, със застроена площ 68 кв. метра, масивна лятна кухня, със застроена площ 12 кв. м., паянтов гараж със застроена площ 18 кв. метра и два броя стопански постройки с общ застроен обем 120 куб. метра, както и иска за неговото обезсилване в посочения размер.   ОСЪЖДА на основание чл. 81, ал. 1 от ГПК, И.Ж.Е., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 500.00 (петстотин) лева, за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

18

Гражданско дело No 236/2010

Вещни искове

Х.Д.Х.,
Х.Х.Х.

А.Д.Ч.,
Р.А.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.7.2011г., в законна сила от 22.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ищците Х.Д.Х., ЕГН ********** и Х.Х.Х., ЕГН ********** ***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Ю.Я.,***, иск на основание чл. 124 от ГПК, по отношение на ответниците А.Д.Ч., ЕГН ********** и Р.А.Ч., ЕГН ********** – и двамата от с. Ябланово, ул. „Стара планина” № 1, за право на собственост върху недвижим имот, находящ се в с. Ябланово, представляващ едноетажна масивна жилищна сграда от четири стаи, със застроена площ от 88 кв. м. , ведно с масивен гараж от 76 кв. м., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-22 в кв. 22 – стар идентификатор по плана на село Ябланово, при граници: ПИ 87031.502.2091; 87031.502.53; 87031.502.54, както и да бъде отменен издадения в полза на ответниците нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, издаден на основание обстоятелствена проверка № 89, том І, дело 102/98 г. на Котленски районен съдия, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ищците Х.Д.Х. и Х.Х.Х. – и двамата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Д.Ч. и Р.А.Ч. – и двамата с посочени данни, сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

19

Гражданско дело No 360/2010

Облигационни искове

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ"ШЕСТИ МАЙ"

ПРОДУКТ "ПАМИ" ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.5.2012г., в законна сила от 16.6.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1, вр. с чл. 422 от ГПК, предявения от ищеца „Всестранна кооперация Шести май” със седалище и адрес на управление село Дълбоки, община Стара Загора, вписана в Търговски регистър на Агенцията по вписванията при МП с ЕИК № 833102878, представлявана от М.М.М., ЕГН **********, в качеството му на председател на дружеството, че ответника „Продукт Пами” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Катунище, община Котел, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК № 119679566, представлявано от управителя Й.Н.К., ЕГН **********, дължи на ищеца сумите както следва: 18 500.00 (осемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляваща главница от неизплатена цена на продадени сливи по фактура № 0000000349 от 31.08.2008 г., ведно с 4 600.14 лева (четири хиляди и шестстотин лева и четиринадесет стотинки), представляващи обезщетение за забава на плащането, считано от 01.09.2008 г. до 23.08.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 24.08.2010 г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата 1 160.11 лева (хиляда и сто и шестдесет лева и единадесет стотинки), представляваща направените по частно гражданко дело № 235/2010 г. на РС Котел.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК „Продукт Пами” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Катунище, община Котел, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК № 119679566, представлявано от управителя Й.Н.К., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „Всестранна кооперация Шести май” със седалище и адрес на управление село Дълбоки, община Стара Загора, вписана в Търговски регистър на Агенцията по вписванията при МП с ЕИК № 833102878, представлявана от М.М.М., ЕГН **********, в качеството му на председател на дружеството, сумата 845.61 лева (осемстотин четиридесет и пет лева и шестдесет и една стотинки), представляващи по делото разноски, това число 475.61 лева – държавна такса за образуване на настоящото производство, 370.00 лева възнаграждение на вещо лице за изготвяне на назначените по делото две съдебно-счетоводни експертизи)  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

20

Гражданско дело No 372/2010

Вещни искове

Д.Я.К.,
Д.Я.М.,
З.Х.М.,
К.Я.М.,
М.Х.М.

А.М.М.,
Ф.И.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.9.2011г., в законна сила от 7.2.2012г.
Решение № 61 / 26.09.2011г.ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр. чл.53, ал.2 от ЗКИР, предявен от Д.Я.К., ЕГН **********,***, Д.Я.М., ЕГН **********, З.Х.М., ЕГН **********,***. Й. Вапцаров, № 1, К.Я.М., ЕГН **********, и М.Х. Миланова, ЕГН **********,***, всички със съдебен адрес град Котел, Адвокатска кантора на адв. А.Г., против А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, че при заснемане границата между поземлени имоти с №№ 87031.501.103 и 87031.501.104 по кадастралната карта на село Ябланово е допусната грешка и ищците са собственици (1/3 идеална част за ищцата Д.Я.К., 1/3 идеална част общо за ищците Д.Я.М. и З.Х.М. и 1/3 идеална част общо за ищците К.Я.М. и М.Х. Миланова) на основание наследство и изтекла в полза на ищците придобивна давност на част от поземлен имот № 87031.501.104 с площ на тази част 790.00 кв.м., заключена между кадастралната граница между поземлени имоти с №№ 87031.501.103 и 87031.501.104 по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена през 2007 г., съвпадаща с регулационната граница между парцели І-34 и ІІ-34 в кв.12, и имотната граница между имоти с пл. №№ 103 и 104 в кв.12 по регулационния план на селото, одобрен през 1964 г. и че вярната кадастрална граница минава по имотната граница между имоти с пл. №№ 103 и 104 в кв.12 по регулационния план, одобрен през 1964 г.  ОТМЕНЯ на основание чл.431, ал.2 от ГПК нотариален акт № 111/15.11.2005 г., том ІІ, рег. № 1285, издаден по нотариално дело № 296/2005 г. на нотариус Андон Великов, рег. № 531 по регистъра на Нотариалната камара, тогава с район на действие този на РС Котел, в частта му, в която ответниците А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, са признати за собственици на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност на част от поземлен имот № 87031.501.104 с площ на тази част 790.00 кв.м., заключени между кадастралната граница между поземлени имоти с №№ 87031.501.103 и 87031.501.104 по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена през 2007 г., съвпадаща с регулационната граница между парцели І-34 и ІІ-34 в кв.12, и имотната граница между имоти с пл. №№ 103 и 104 в кв. 12 по регулационния план на селото, одобрен през 1964 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на К.Я.М., ЕГН **********,***, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Я.К., ЕГН **********,***, сумата 123.34 (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от нея разноски за държавна такса и възнаграждение на вещото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Я.М., ЕГН **********, З.Х.М., ЕГН **********,***. Й. Вапцаров, № 1, сумата 123.34 (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от тях разноски за държавна такса и възнаграждение на вещото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на К.Я.М., ЕГН **********, и М.Х. Миланова, ЕГН **********,***, сумата 123.34 (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от тях разноски за държавна такса и възнаграждение на вещото лице.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.      

21

Гражданско дело No 375/2010

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Ц.Г.Б.

ДДУИ СВ. МАРИНА

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.12.2011г., в законна сила от 19.11.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № 493 от 08.10.2010 г. на Директора на ДДУИ „Света Марина” с. Медвен, с която на Ц.Г.Б., ЕГН ********** й е наложено наказание дисциплинарно уволнение, като незаконосъобразна и я ВЪЗСТАНОВЯВА на заеманата преди уволнението длъжност – възпитател в ДДУИ „Света Марина” с. Медвен.  ОСЪЖДА ДДУИ с. Медвен ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Г.Б., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. Л.А., сумите:  - 2 989.20 лева (две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и двадесет стотинки) представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за времето, през което е останала без работа, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 12.11.2010 г. до окончателното й изплащане;  - 518.16 лева (петстотин и осемнадесет лева и шестнадесет стотинки), представляваща обезщетение по чл. 224 от КТ за неползван платен годишен отпуск за 2010 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 12.11.2010 г., до окончателното й изплащане;  - 88.45 лева (осемдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение на ищцата за месец октомври 2010 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 12.11.2010 г. до окончателното й изплащане;  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, ДДУИ „Света Марина” с. Медвен, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд Котел сумата 170.00 (сто и седемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за вещо лице и сумата 144 лева (сто четиридесет и четири), представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на исковете;  ОСЪЖДА ДДУИ „Света Марина” с. Медвен, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Г.Б., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. Л.А. сумата 215.00 (двеста и петнадесет) лева, представляваща направени от ищцата разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

22

ЧГД No 65/2011

Други ЧГД

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПОЛЯ РУЙЧЕВА

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.12.2011г., в законна сила от 4.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 4 вр. ал. 3 от ГПК производството по частно гражданско дело № 65 Ю/ 2011г. по описа на РС Котел.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му

23

Гражданско дело No 80/2011

Вещни искове

М.Н.Б.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 31.10.2011г., в законна сила от 13.2.2012г.
 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по исковете с правно основание чл.124 от ГПК, предявеовени от М.Н.Б., ЕГН **********,***-ми Приморски полк, 84, чрез адв. Г.П.Д. ***, съдебен адрес град Ямбол, ул. Цар Освободител, 5А, против Община Котел, че ищецът М.Н.Б. и П. Н. Б. от град Бургас, Н. З. Б. ***, Т. А. Василева от град Сливен, Д. В. В. от град Сливен и Т. В. В., са собственици, всеки от тях на по 1/6 идеална част, на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на следните недвижими имоти, находящ се местността „Жилова чешма” в землището на град Котел:  1. Поземлен имот с идентификатор № 39030.71.98 по кадастралната карта на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г., с площ на имота 1 577.00 кв.м., при граници : ПИ №№ 39030.71.99, 39030.71.86, 39030.71.87, 39030.71.84, 39030.71.30 и 39030.71.97;  2. Поземлен имот с идентификатор № 39030.71.99 по кадастралната карта на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г. на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г., с площ на имота 1 945.00 кв.м., при граници : ПИ №№ 39030.71.100, 39030.71.98, 39030.71.84 и 39030.71.30;  3. Поземлен имот с идентификатор № 39030.71.100 по кадастралната карта на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г., с площ на имота 4 429.00 кв.м., при граници : ПИ №№ 39030.71.101, 39030.71.84, 39030.71.99 и 39030.71.30.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.Б., ЕГН **********,***-ми Приморски полк, 84, сумата 799.10 (седемстотин деветдесет и девет лева и десет стот.), представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

24

Гражданско дело No 99/2011

Облигационни искове

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЕТ МИХАИЛ ХРИСТОВ СТАНКОВ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Агенция по заетостта, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княз Дондуков № 3, със съдебен адрес гр. Ямбол, Дирекция „Бюро по труда”, ул. Васил Карагьозов № 2, чрез юрисконсулт Д. Й., иск с правна квалификация чл. 92, ал. 1 от ЗЗД, против ЕТ „М.Х.С.”, ЕИК 119514803, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Горски пътник № 18, представляван от М.Х.С., ЕГН **********, за заплащане на сумата 695.05 лева, от която 527.43 лева, представляваща цялата преведена на ответника сума за разкриване на работното място и 167.62 лева, предявена на основание чл. 86 от ЗЗД мораторна лихва, считано от 11.06.2008 г. до завеждане на исковата молба по чл. 422 от ГПК, както и законната лихва до окончателното изплащане на сумата.  ОТХВЪРЛЯ искането на Агенция по заетостта с посочени данни за присъждане на направените по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ОС Сливен.    

25

Гражданско дело No 103/2011

Облигационни искове

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЕТ"НЕВЕН- НЕВЕНА НЕНЧЕВА"

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.7.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Агенция по заетостта, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княз Дондуков № 3, Булстат 121576980, със съдебен адрес гр. Ямбол, Дирекция „Бюро по труда”, ул. Васил Карагьозов № 2, чрез младши юрисконсулт Д. Й., иск с правна квалификация чл. 55, ал. 1, предложение 2 от ЗЗД, против ЕТ „Невен-Невена Ненчева”, ЕИК 119014488, със седалище и адрес на управление село Кипилово, община Котел, ул. Атанас Кипиловски № 19, представляван от Н. П. Н., ЕГН **********, за заплащане на сумата 3 566.54 лева, от която 2 651.41 лева, представляваща цялата преведена на ответника сума за разкриване на работното място и 915.13 лева - мораторна лихва, считано от 13.03.2008 г. до завеждане на исковата молба по чл. 422 от ГПК, както и законната лихва до окончателното изплащане на сумата.  ОТХВЪРЛЯ искането на Агенция по заетостта с посочени данни за присъждане на направените по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ОС Сливен.  

26

Гражданско дело No 122/2011

Облигационни искове

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Д-Р ИЛИЯ РУПОВ ЕООД

ЕТ АЛИ ДЕДЕ-ДЕДЕ1

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.5.2012г., в законна сила от 6.7.2012г.
ОСЪЖДА ЕТ „А.Д.-Д. 1”, ЕИК 119044136, със седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. Ягода № 20, представлявано от А.Б.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на И.А.Р., ЕГН **********, в качеството му на управител и представляващ „Служба по трудова медицина д-р И.Р.” ЕООД, ЕИК 119539190, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Сини камъни” 17-В-8, сумите както следва: 250.40 лева (двеста и петдесет лева и четиридесет стотинки), представляващи главницата от дължима сума, възникнала по силата на сключен на 01.09.2008 г. между страните Договор за обслужване от СТМ; сумата 71.54 (седемдесет и един лева и петдесет и четири стотинки), представляваща обезщетение за забава, считано от 12.09.2008 г. до 01.02.2011 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 16.02.2011 г. до окончателното изплащане на задължението, а също така и направените по делото разноски в размер на 100.00 (сто) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        

27

Гражданско дело No 149/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

М.А.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.5.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ПРИЗНАВА за установено, по исковете с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с. чл. 240, ал. 1 и ал. 2, чл. 86 от ЗЗД, вр. с чл. 79 от ЗЗД, предявени от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, община Младост, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез адвокат Г.д.К.,*** Иван Шишман, № 3-Б, партер, че ответникът М.А.А.,***, дължи на ищеца присъдените му по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 277 от 09.12.2010 г. по частно гражданско дело № 420/2010874.85 г. на РС Котел, суми, както следва: 874.85 лева (осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки), представляващи оставащата главница от потребителски паричен кредит, дължим от ответника по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги № CREX 01963004 сключен между страните по делото на 04.11.2008 г.; 178.97 лева (сто седемдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи печалбата на дружеството по гореспоменатия Договор за кредит и 170.37 лева (сто и седемдесет лева и тридесет и седем стотинки), представляващи законна лихва за забава върху главницата по т. 9а, считано от 27.02.2009 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 07.12.2010 г. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК М.А.А.,***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез адвокат Г.Д.К., сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени по настоящото дело и по частно гражданско дело № 420/2010 г. разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.  

28

Гражданско дело No 161/2011

Облигационни искове

А.М.М.

С.С.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.5.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
ПРИЗНАВА за установено, по иска с правно основание чл. 422 от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД, предявени от А.М.М.,***, със съдебен адрес адвокат Т.К. ***, че ответникът С.С.К., ЕГН **********,***, (с настоящ адрес гр. Сливен, кв. Българка, бл. 22 - 7), дължи на ищцата присъдените u по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 35 от 28.01.2011 г. по частно гражданско дело № 44/2011 г. на РС Котел, сумата 6 350.00 (шест хиляди триста и петдесет) лева, представляваща просрочена главница от заем, дължима до 31.12.2010 г. по Договор за паричен заем от 07.01.2010 г. с нотариална заверка на подписите на договарящите се, както и законната лихва, считано от 27.01.2011 г., до окончателното изплащане на задължението и направените по ч. гр. дело № 44/2011 г. разноски в размер на 379.00 (триста седемдесет и девет) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК С.С.К., ЕГН **********,***, (с настоящ адрес гр. Сливен, кв. Българка, бл. 22 - 7) ДА ЗАПЛАТИ на А.М.М.,***, със съдебен адрес адвокат Т.К. ***, сумата 387.00 (триста осемдесет и седем) лева, представляваща направени по настоящото дело разноски, от които 260.00 лева адвокатски хонорар и 127.00 лева – държавна такса.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ОС Сливен.  

29

Гражданско дело No 188/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Л.К.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 31.1.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л. Льо П., ЕИК 130697606, съдебен адрес ***, офис 2, адв. Н.Х., че ответникът Л.К.Б., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 72/16.03.2011 г. по частно гражданско дело № 106/2011 г. на РС Котел суми, както следва : 2 219.00 (две хиляди двеста и деветнадесет) лева, представляваща сбора от единадесет неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01064586 / 26.06.2007 г., 759.28 (седемстотин петдесет и девет лева и двадесет и осем стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски от 19.10.2007 г. до 16.03.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 16.03.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението и 159.57 (сто петдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство и юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Л.К.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л. Льо П., ЕИК 130697606, съдебен адрес ***, офис 2, адв. Н.Х., сумата 79.19 (седемдесет и девет лева и деветнадесет стотинки), представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        

30

Гражданско дело No 218/2011

Други дела

Я.В.К.

ОУ Н. Й. ВАПЦАРОВ,
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ РУСО

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.12.2011г., в законна сила от 24.1.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.1, ал.1, т.3 от ЗУТОССР в отношенията между ищеца К. Я. (Я.В.К.), ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. Проф. Павлов, № 12, адв. М.Г., и ответниците ОУ „Никола Й. Вапцаров” село Ябланово и РУСО Сливен, че ищецът за периода 01.02.1956 г. - 20.08.1957 г. е работил като начален учител, а през периода 01.08.1966 г. - 31.08.1967 г. - като директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров” в село Ябланово при осемчасов работен ден и шестдневна работна седмица.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен  

31

Гражданско дело No 219/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.Л.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл. 415, ал. 1 от ГПК, предявени от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л. Льо П., чрез адвокат Е.Х.,***, че ответницата С.Л.Т., ЕГН **********,***, дължи на ищеца сумите: 253.96 лева (двеста петдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща главницата от дължимите 11 погасителни вноски по Договор за потребителски кредит CASH-04145955 от 19.12.2007 г., сключен между двете страни, ведно с надбавка по чл. 4 от Договора; 72.73 лева (седемдесет и два лева и седемдесет и три стотинки), представляваща обезщетение за забава по чл. 5 от Договора и на основание чл. 19 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – 17.04.2008 г., до датата на подаване на Заявлението по чл. 410 от ГПК – 16.02.2011 г. ВЕДНО със законната лихва върху дължимите суми по Договора CASH-04145955 от 19.12.2007 г., от момента на подаване на Зявлението по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 74/2011 г. на РС Котел – 16.02.2011 г., до окончателното им изплащане, или общо дължима сума по Договора 326.69 лева (триста двадесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки), както и направените съдебни и деловодни разноски в размер на 125.00 лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, С.Л.Т., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л. Л. П., чрез адвокат Е.Х.,***5.00 (сто двадесет и пет) лева представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.  

32

Гражданско дело No 226/2011

Дела по Закона срещу домашното насилие

Р.В.С.

К.В.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.8.2011г., в законна сила от 14.2.2012г.
ЗАДЪЛЖАВА К.В. К., ЕГН ******** ***, ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие спрямо Р.В.С., ЕГН **********,***.  ЗАБРАНЯВА НА К.В.К. с посочени данни да приближава жилището, което обитава Р.В.С. с посочени данни, находяща се в с. Пъдарево, ул. „Георги Данчев” № 4 на не по малко от 30 метра, местата за социални контакти и отдих, които посещава ищцата са срок от ЕДНА година от постановяване на настоящото решение.  Да се издаде в полза на Р.В.С., ЕГН **********,***. заповед за защита.  Налага на основание чл.5,ал.4 от ЗЗДН на К.В.К. с посочени данни ГЛОБА в размер на 200,00 /двеста/ лева, за това , че е извършил акт на домашно насилие спрямо Р.В.С. с посочени данни.  ОСЪЖДА К.В. К., ЕГН ******** ***, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт 25,00 /двадесет и пет/ лева, представляващи държавна такса.  ОСЪЖДА К.В. К., ЕГН ******** ***, да заплати на Р.В.С., ЕГН **********,***. сумата 150,00 /сто и петдесет/ лева представляващи направени по делото разноски.  Копия от Заповедта и Решението да се връчат на Началника на РУ Полиция – гр. Сливен и на страните.  Решението и Заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с възивна жалба пред ОС Сливен в седмодневен срок от съобщаването му на страните.    

33

Гражданско дело No 240/2011

Вещни искове

В.И.К.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.1.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от адв. М.Г. ***, като пълномощник на В.И.К., ЕГН **********,***, че ищецът и Т. В. са собственици, всеки от тях на по 1/2 идеална част, на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на недвижим имот, находящ се в село Медвен, община Котел, представляващ незастроено дворно място с площ от 505.00 кв.м., образуващо УПИ ІV-СНС в кв.24 по устройствения план на село Медвен, при граници : изток - край на регулацията, запад - улица; север - УПИ ІІІ, юг - УПИ V.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

34

Гражданско дело No 247/2011

Облигационни искове

С.Т.Б.

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.1.2012г., в законна сила от 18.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гражданско дело № 247 по описа на РС Котел за 2011 г. поради своевременно оттегляне на иска.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

35

Гражданско дело No 294/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Б.К.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 31.1.2012г.
  ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, съдебен адрес *** Иван Шишман, № 3-Б, партер, адв. Г.Д.К., че ответникът Б.К.Г., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 86/11.04.2011 г. по частно гражданско дело № 129/2011 г. на РС Котел суми, както следва : 1 115.36 (хиляда сто и петнадесет лева и тридесет и шест стот.), представляваща сбора от четиринадесет неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01110054 / 25.10.2007 г., 259.89 (двеста петдесет и девет лева и осемдесет и девет стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски от 30.06.2008 г. до 09.03.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 11.04.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението и 127.50 (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство и юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Б.К.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, съдебен адрес *** Иван Шишман, № 3-Б, партер, адв. Г.Д.К., сумата 172.50 (сто седемдесет и два лева и петдесет стотинки), представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        

36

Гражданско дело No 303/2011

Облигационни искове

М.Н.Н.

Б.А.Я.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.10.2012г., в законна сила от 23.11.2012г.
ОСЪЖДА Б.А.Я., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.Н., ЕГН **********,***, сумата 1056.00 (хиляда и петдесет и шест) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, като отхвърля претенцията в останалата u част до 7 000 лева, като неоснователна и недоказана.  ОСЪЖДА Б.А.Я., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 320.00 (триста и дведесет) лева, от които 50.00 лева – държавна такса, съобразно уважения размер на иска и 270.00 лева – възнаграждение на вещо лице.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    С Ъ Д И Я    

37

Гражданско дело No 354/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

М.А.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, съдебен адрес *** Иван Шишман, № 3-Б, адв. Г.Д.К., че ответникът М.А.Х., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 144/27.05.2011 г. по частно гражданско дело № 206/2011 г. на РС Котел суми, както следва : 472.90 (четиристотин седемдесет и два лева и деветдесет стот.), представляваща сбора от седем неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № CREX-01679867 /14.12.2007 г., 138.78 (сто тридесет и осем лева и седемдесет и осем стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски от 30.07.2008 г. до 11.05.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 26.05.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението и 125.00 (сто двадесет и пет) лева, представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство и юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.А.Х., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, съдебен адрес *** Иван Шишман, № 3-Б, адв. Г.Д.К., сумата 125.00 (сто двадесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.     П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :  

38

Гражданско дело No 360/2011

Други дела

Г.М.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.1.2012г., в законна сила от 1.2.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че Иванка Митева Рашева, бивша жителка на гр. Котел, родена на *** ***, ЕГН **********, е починала на 17.08.2007 г. в гр. Котел.   ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданското състояние да състави акт за смърт на Иванка Митева Рашева.   ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел, за съставяне акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.    

39

Гражданско дело No 361/2011

Искове по СК

С.С.К.

С.В.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.1.2012г., в законна сила от 27.1.2012г.
Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете С.С.К., ЕГН ********** се предоставя на бащата С.П.К., ЕГН ********** на адреса на когото ще бъде и местоживеенето на детето, а именно гр. Котел, ул. „Диавена” № 17. На майката С.В.Н., ЕГН ********** адрес *** се определя режим на лични контакти както следва: да взема детето при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от 10:00 ч. в събота до 17:00 ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата.   С.В.Н., с посочени данни се задължава да заплати на С.П.К., с посочени данни в качеството му на законен представител на малолетното дете С.С.К., с посочени данни, сумата 720.00 (седемстотин и двадесет) лева, представляваща издръжка за минало време за периода от 09.08.2010 г. до 09.08.2011 г., както и месечна издръжка в размер на 70.00 (седемдесет) лева, считано от днес до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, обосноваващи изменение или прекратяване на издръжката.  ОДОБРЯВА постигнатата спогодба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 361 / 2011 г. като спогодено.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване.   ОСЪЖДА С.В.Н. с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 64.80 (шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки), представляваща окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  

40

Гражданско дело No 365/2011

Искове по КТ

Д.И.Е.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2011г., в законна сила от 24.1.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, , ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., ЕГН **********,*** Стоянов, 8, сумата 919.53 (деветстотин и деветнадесет лева и петдесет и три стотинки), представляваща неплатена част от трудовото u възнаграждение за месеците юни, юли, август, септември и ноември 2010 г., март, май, юни и юли 2011 г., като иска за разликата до пълния му предявен размер от 1 739.57 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., с посочени данни, законната лихва върху сумата 919.53 лева, считано от 17.08.2011 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., с посочени данни, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от постановяването му.    

41

Гражданско дело No 367/2011

Облигационни искове

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

Е.И.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.5.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по предявените от ищеца ЕВН България, Електроснабдяване АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, искове с правно основание чл. 422, ал. 1, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1, предл. І-во от ЗЗД, а именно, че ответницата Е.И.С., ЕГН **********,***, НЕ ДЪЛЖИ на основание чл. 111, ал. 1, б. „В” от ЗЗД, на ищеца ЧАСТ от сумите, по Заповед за изпълнение № 174 от 13.06.2011 г. по частно гражданско дело № 242/2010 г. на РС Котел, а именно сумата по фактури № 0005066465/31.05.2007 г. на стойност 39.17 лв.; № 0005406415/30.06.2007 г. на стойност 63.35 лв.; № 0005567700/16.07.2007 г. на стойност 11.14лв.; № 0005792500/31.07.2007 г. на стойност 0.98 лв.; № 0006128872/31.08.2007 г. на стойност 16.48 лв.; № 0006335964/30.09.2007 г. на стойност 39.67 лв.; № 0006572611/31.10.2007 г. на стойност 96.26 лв.; № 0006839724/30.11.2007 г. на стойност 99.53 лв.; № 0007070439/31.12.2007 г. на стойност 230.99 лв.; № 0007320615/31.01.2008 г. на стойност 288.84лв.; № 0007691719/29.02.2008 г. на стойност 89.51 лв.; № 0007838978/31.03.2008 г. на стойност 141.53 лв.и № **********/30.04.2008 г. на стойност 63.29 лв., всичките на обща стойност 1180.74 лева (хиляда сто и осемдесет лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща главница на недължимото плащане, както и сумата 490.68 лева (четиристотин и деветдесет лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща общата стойност на мораторната лихва върху недължимата главница, както и сумата 395.64 лева (триста деветдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща съразмерната част от разноските по ч. гр. д № 242/2011 г., като ПРИЗНАВА за установено съществуването на вземането по Заповед за изпълнение № 174 от 13.06.2011 г. по частно гражданско дело № 242/2010 г. на РС Котел, в останалата му част, а именно : сумата 3 301.46 лева (три хиляди триста и един лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща оставащата дължима главница, сумата 748.48 лева (седемстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) - мораторната лихва върху дължимата главница и сумата 392.64 лева (триста деветдесет и два лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща разноските по ч. гр. д № 242/2010 г. от които 81.00 лева държавна такса върху задължението, и 311.64 лева - юрисконсултско възнажраждение.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал. 1 от ГПК ответницата Е.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЕВН България, Електроснабдяване АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, сумата 864.00 (осемстотин шестдесет и четири) лева, представляваща направени от ищеца по настоящото дело разноски, от които 81.00 лева държавна такса, съобразно уважения иск, 200.00 лева - възнаграждение за процесуален представител, 200.00 лева - възнаграждение за вещо лице и 383.00 лева юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.   С Ъ Д И Я:      

42

Гражданско дело No 374/2011

Развод и недейств. на брака

С.С.П.

И.В.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.6.2012г., в законна сила от 28.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 12.11.1994 г. в село Кипилово граждански брак между ищеца С. С. П., ЕГН **********,*** и ответницата И.В.П., ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на ответницата.  ПРЕДОСТАВЯ родителските права спрямо непълнолетните деца В. С. П., ЕГН ************и С. С. П., ЕГН ********* на техния баща и законен представител С.С.П., ЕГН **********,***, като на майката И.В.П. определя режим на лични контакти всяка първа и трета неделя от месеца от 09:00 ч. до 18:00 ч., както и да го взема за един месец през лятото, несъвпадащ с платения отпуск на бащата.  ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, находящо се в село Кипилово, ул. Хаджи Д.” № 25 за ползване на ищеца.  ОСЪЖДА И.В.П., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетния ВЕСЕЛИН СВЕТОСЛАВОВ П., ЕГН ********** , със съгласието на неговия баща и законен представител С.С.П., ЕГН **********,***, ежемесечна издръжка в размер на 90.00 (деветдесет) лева, до навършване на пълнолетието му, считано от завеждане на иска 24.08.2011 г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.  ОСЪЖДА И.В.П., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетния СТЕФАН СВЕТОСЛАВОВ П., ЕГН **********, със съгласието на неговия баща и законен представител С.С.П., ЕГН **********,***, ежемесечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, до навършване на пълнолетието му, считано от завеждане на иска 24.08.2011 г. ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК И.В.П., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на С.С.П., ЕГН **********,***, сумата 527.50 лева (петстотин двадесет и седем лева и петдесет стотинки), представляваща направени от ищеца разноски по делото.  ОСЪЖДА, И.В.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и сумата 244.80 лева (двеста четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки), представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.                        

43

Гражданско дело No 376/2011

Развод и недейств. на брака

В.Н.И.

И.Г.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 24.08.2000 год. в кметство село Жеравна, община Котел граждански брак между ищцата В.Н.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. Проф. Павлов, № 12, адв. М.Г., и ответника И.Г.И., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПОСТАНОВЯВА ищцата В.Н.И., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име И..  ОСЪЖДА И.Г.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

44

Гражданско дело No 379/2011

Облигационни искове

П.Г.П.

Г.К.С.,
Й.Н.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.1.2012г., в законна сила от 27.1.2012г.
Г.К.С., ЕГН **********,*** Димитър, 7 и Й.Н.Ч., ЕГН **********,*** Тодоров, 9, се задължават да заплатят на П.Г.П., ЕГН **********,*** Караджа, 22, всеки от тях по 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи обезщетение за причинените на ищцата неимуществени вреди, в резултат на извършено от ответниците престъпление грабеж на 30.12.2010 г., както и по 500.00 (петстотин) лева, представляващи направени по делото разноски, като общото задължение от главницата и разноските е платимо от всеки от ответниците както следва: на 30.04.2012 г. - 1000.00 (хиляда) лева, на 30.05.2012 г. - 1000 (хиляда) лева и на 30.06.2012 г. - 1000.00 (хиляда) лева, като при неизпълнение на посоченото парично задължение в срок се дължи законната лихва, считано от датата на извършване на престъплението - 30.12.2010 г. , до окончателното изпълнение на задължението.  С настоящата спогодба ищцата е напълно удовлетворена и изчерпва претенцията си и към двамата ответници.  ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ла. 1 от ГПК постигнатата по гражданско дело № 379 от 2011 г. на РС Котел спогодба и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  ОСЪЖДА Г.К.С. и Й.Н.Ч., и двамата с посочени данни, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 50.00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  

45

Гражданско дело No 390/2011

Облигационни искове

Н.В.Д.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.6.2012г., в законна сила от 29.11.2012г.
ОСЪЖДА Община КОТЕЛ, ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, сумата 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лева, за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, получени вследствие ухапване от бездомно куче, както и сумата 300.00 (триста) лева, представляваща направени от нея разноски за адвокатски хонорар, като отхвърля иска в останалата му част от 5 000.00 лева.  ОСЪЖДА Община Котел, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Котел, сумата 100.00 (сто) представляваща държавна такса, върху уважения размер на иска.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

46

Гражданско дело No 393/2011

Чл. 19 ЗГР

Х.М.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
ДОПУСКА на основание чл. 19 от ЗГР ПРОМЯНА на фамилното име на молителката Х.М.Ч., ЕГН **********, със съдебен адрес адвокат Х. ***, във всички регистри на Община Котел, където е записана с фамилно име К., на Ч..  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отразяване в регистрите и актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

47

Гражданско дело No 394/2011

Искове по КТ

Б.С.К.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.5.2012г., в законна сила от 10.5.2012г.
ОСЪЖДА ответника МБАЛ „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски” № 3 (ул. „Изворска” № 85 - сграда на СБР Котел), представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 128 от КТ, на ищцата Б.С.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат М.Г.,***, общо сумата 637.15 лева (шестстотин тридесет и седем лева и петнадесет стотинки), в това число 415.15 лева – трудово възнаграждение и 222.00 лева – стойността на полагема безплатна храна, ведно със законната лихва върху общата сума , считано от 19.09.2011 г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на задължението, както и сумата 150.00 лева, представляваща направени от нея по делото разноски за адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6, вр. чл. 72, ал. 1, вр. чл. 71, ал. 1, изр. 1, предл. 1, вр. чл. 69, ал. 1а, т. 1 от ГПК, вр. чл. 72 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ответника МБАЛ „Професор доктор Васил Цончев” ЕООД, гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски” № 3 (ул. „Изворска” № 85 - сграда на СБР Котел), представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата от 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на иска.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

48

Гражданско дело No 404/2011

Облигационни искове

М.П.Д.,
С.А.Д.

Д.Х.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 2.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 404 по описа на РС Котел за 2011 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕТИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКОВЕ.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  

49

Гражданско дело No 405/2011

Искове по КТ

Х.И.С.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.1.2012г., в законна сила от 9.2.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Раковска, № 3, ЕИК 119502808, , ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.С., ЕГН **********,***, 3, сумата 1 853.64 (хиляда осемстотин петдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща неплатена част от трудовото u възнаграждение за месеците юли 2010 г., август 2010 г., септември 2010 г., ноември 2010 г., март 2011 г. май 2011 г., юни 2011 г., юли 2011 г., август 2011 г. и септември 2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.С., с посочени данни, обезщетение за забавено плащане върху сумата 1 853.64 лева в размер на 74.33 (седемдесет и четири лева и тридесет и три стотинки) за времето от изискуемостта на всяко от просрочените месечни трудови възнаграждения до подаване на исковата молба на 28.09.2011 г., като иска за разликата до пълния предявен размер 500.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.С., с посочени данни, законната лихва върху сумата 1 853.64 лева, считано от 29.09.2011 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ вр. чл.86 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.С., с посочени данни, сумата 357.66 (триста петдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки), представляващо обезщетение за 15 дена неизползван платен годишен отпуск за 2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Х.И.С., с посочени данни, законната лихва върху сумата 357.66 лева, считано от 29.09.2011 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 319.15 (триста и деветнадесет лева и петнадесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданските искове и направените разноски.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените трудово възнаграждението, обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му.    

50

Гражданско дело No 409/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Е.Н.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
 ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл. 415, ал. 1 от ГПК, предявени от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез Юрисконсулт Ц.Х.Й., че ответника Е.Н.С., ЕГН **********,*** дължи на ищеца присъдените му по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 251 от 11.07.2011 г. по частно гражданско дело № 326/2011 г. на РС Котел, сумите: 2 274.45 лева (две хиляди двеста седемдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки), представляващи оставащата главница от потребителски паричен кредит, дължим от ответника по Договор за потребителски паричен кредит № PLUS 01233423 сключен между страните по делото на 03.09.2008 г.,; 646.71 лева (шестстотин четиридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки), представляващи печалба на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД (надбавка по чл. 4) и 377.58 лева (триста седемдесет и седем лева петдесет и осем стотинки), представляващи обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на кредита – 30.11.2009 г., до датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 326/2011 г. на РС Котел – 08.07.2011 г., или общо сумата 3 298.74 лева (три хиляди двеста деветдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), ведно със законната лихва върху дължимите суми, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение – 08.07.2011 г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата 131.95 лева (сто тридесет и един лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща внесени от ищеца държавни такси за образуване на настоящото и предходно производство по чл. 410 от ГПК между страните и сумата 100.00 (сто лева) представляваща юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Е.Н.С., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез Юрисконсулт Ц.Х.Й., направените по делото разноски в настоящото производство общо в размер на 165.97 лева (сто шестдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки) от които 65.97 лева – държавна такса и 100.00 лева - юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

51

Гражданско дело No 410/2011

Развод и недейств. на брака

С.Б.Б.

А.М.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.4.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 23.10.2008 год. в кметство село Филаретово, община Котел граждански брак между ищцата С.Б.Б., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, пл. Хаджи Д. офис № 25, адв. С.П., и ответника А.М.Б., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по изключителна вина на ответника.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ищцата С.Б.Б., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име Мустафова.  ОСЪЖДА А.М.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Б.Б., ЕГН **********,***, сумата 1 025.00 (хиляда двадесет и пет) лева, представляващи направени от нея разноски.  ОСЪЖДА А.М.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

52

Гражданско дело No 416/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.1.2012г., в законна сила от 17.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30 във връзка с чл. 29 от ЗЗДет, настаняването на малолетните деца Б. М. Ц., ЕГН ********** и А. М. Ц., ЕГН ********** в ДДЛРГ „Юрий Гагарин” гр. Ямбол, и ги НАСТАНЯВА в дома на тяхната майка К.П.Ц.,***.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Директора на Д „СП” Котел, на Директора на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” Ямбол и на Д „СП” гр. Ямбол.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.  

53

Гражданско дело No 453/2011

Издръжка

Д.К.В.

К.Д.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 16.2.2012г., в законна сила от 16.2.2012г.
К.Д.В., (Красимир Димитров В.) ЕГН **********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на Д.К.В., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева, считано от 01.11.2011 г. до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, от деня на забавата, до окончателното изплащане на сумата и докато Д.К.В. е редовно учащ във ВУЗ и до навършване на 25 годишна възраст, до прекъсване на обучението му.  К.Д.В., с посочени данни, се задължава да заплати на Д.К.В. сумата 100.00 (сто) лева, представляваща половината от направените по делото разноски в размер на общо 200.00 лева.  Съдът, след като се убеди, че спогодбата не противоречи на закона и морала, О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.  ОСЪЖДА К.Д.В., с посочени данни, да заплати по сметка на РС Котел сумата 94.00 (деветдесет и четири) лева представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 453/2011 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

54

Гражданско дело No 507/2011

Искове по КТ

С.Р.В.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.1.2012г., в законна сила от 25.1.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.В., ЕГН **********,*** Захариев, 9, сумата 928.88 (деветстотин двадесет и осем лева и осемдесет и осем стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за периода от 01.03.2010 г. до 30.06.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.В., с посочени данни, сумата 152.00 (сто петдесет и два) лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница, равнимо на законната лихва, считано от изискуемостта на всяко от неизплатените трудови възнаграждения помесечно до подаване на исковата молба на 21.10.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.В., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото трудово възнаграждение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.    

55

Гражданско дело No 517/2011

Други дела

Ж.Ч.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.1.2012г., в законна сила от 2.2.2012г.
  ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че И. В. Р., бивш жител ***, роден на ***4***, ЕГН **********, е починал на 06.09.1974г. в град Котел. в землището на село Медвен, община Котел.   ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел да състави акт за смърт на починалия И. В. Р..   ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел, за съставяне акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.  

56

Гражданско дело No 518/2011

Развод и недейств. на брака

К.И.К.

Й.И.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.3.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал. 1 от СК, сключеният на 24.07.1999 г. в село Градец, община Котел граждански брак между К.И.К., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адвокат Л.А.,*** и Й.И.К., ЕГН **********, с адрес за призоваване гр. Котел, ул. „Явор” № 11, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, без да се произнася по въпроса за вината.  ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, лична собственост на ответника от преди брака, на самия него - К.И.К., .  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, ответницата да носи предбрачното си фамилно име Дончева.  ОСЪЖДА К.И.К., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адвокат Л.А.,*** и Й.И.К., ЕГН **********, с адрес за призоваване гр. Котел, ул. „Явор” № 11 ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел по 30.00 лева за всеки един от тях, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

57

Гражданско дело No 520/2011

Чл. 19 ЗГР

Ф.Р.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на личното име на Ф.Р.И., ЕГН **********,***, от Фийдекс на Виктория.  ОТХВЪРЛЯ молбата на Ф.Р.И., с посочени данни, в частта u, в която се иска допускане на промяна на бащиното u име от Р. на Ралинова и на фамилното u име от И. на Илинова.   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО е окончателно в частта му относно уважената част от молбата, а в в отхвърлителната му частта може да се обжалва пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката, Община Котел и РП Котел.     П Р Е Д С Е Д А Т Е Л:    

58

Гражданско дело No 521/2011

Развод по взаимно съгласие

Б.М.А.,
Х.Р.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.1.2012г., в законна сила от 17.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 01.12.2000 г., в Кметство с. Тича, община Котел, граждански брак между Б.М.А., ЕГН ********** и Х.Р.А., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Котел, ул. „Професор Павлов” № 12, адвокат М.Г., поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съдът да се произнася по въпроса за вината.  ОДОБРЯВА на основание чл. 51, ал.1 от СК, клаузите на постигнатото между тях споразумение, като непротиворечащо на закона и морала и с което страните уреждат отношенията помежду си, а именно:  - След прекратяване на брака Х.Р.А. приема предбрачното си фамилно име ХАШИМОВА;  - Страните не притежават семейно жилище, представляващо СИО;  - Страните нямат претенции помежду си за дължима издръжка;  - От брака си молителите нямат придобито движимо имущество, а движимото са си поделили извънсъдебно;  - Страните нямат общи влогове и фирми  - Разноските по делото се поемат от тях по равно.  ОСЪЖДА Б.М.А. и Х.Р.А. - и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.      

59

Гражданско дело No 522/2011

Облигационни искове

ЕОС МАТРИКС ООД

С.Н.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.5.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете, предявени от ищеца ЕОС МАТРИКС ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж. к. Малинова долина, ул. Рачо Петков – Казанджията, № 4-6, пререгистрирано в Търговския регистър, с ЕИК 131001375, чрез пълномощника адвокат Ж.Д.Д., ЕГН **********, че ответникът С.Н.К., ЕГН ********** ***, дължи на ищеца присъдените му по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 262 от 27.07.2011 г. по частно гражданско дело № 340/2011 г. на РС Котел, сумата 1 164.64 лева (хиляда сто шестдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща просрочена главница, дължима по Договор за отпускане на стоков кредит и паричен заем № 191492 от 01.11.2008 г., законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 26.07.2011 г., до изплащане на задължението, както и сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляваща направените по ч. гр. д. № 340/2011 г. разноски за държавна такса.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, С.Н.К., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на ЕОС МАТРИКС ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж. к. Малинова долина, ул. Рачо Петков – Казанджията, № 4-6, пререгистрирано в Търговския регистър, с ЕИК 131001375, чрез пълномощника адвокат Ж.Д.Д., ЕГН **********, направените по делото разноски в настоящото производство общо в размер на 235.00 (двеста тридесет и пет) лева, от които 25.00 лева – държавна такса и 210.00 лева – адвокатско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

60

Гражданско дело No 536/2011

Вещни искове

М.Р.Ш.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 20.9.2012г., в законна сила от 28.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на производството по настоящото гражданско дело № 536 по описа на РС Котел за 2011 г., за което страните да се считат за уведомени в днешното с. З.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок.   ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК М.Р. Шопев, ЕГН **********, от с. Градец, кв. Запад № 227Б ДА ЗАПЛАТИ на Община Котел сумата 750.00 (седемстотин и петдесет) лева, представляваща направени от нея разноски, в това число 600 лева адвокатски хонорар и 150 лева за изготвяне на съдебно-техническа експертиза.  

61

Гражданско дело No 544/2011

Искове по КТ

М.Г.В.

БУЛХЕРБА ООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.7.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
ОСЪЖДА „БулХерба” ЕООД, с. Кипилово, общ. Котел, ул. „Хаджи Димитър” № 52, ЕИК 128582592, с управител А.К.Б., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.В., ЕГН **********, със съдебен адрес гр. Ямбол, Адвокатска палата, ст. 403, сумата 3 699.15 лева (три хиляди шестстотин и деветдесет и девет лева и петнадесет стотинки), от която 2 680.00 лева, представляваща дължима сума за заплати; 682.74 лева – обезщетения и 336.41 лева – мораторни лихви.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК „БулХерба” ЕООД, с. Кипилово, общ. Котел, ул. „Хаджи Димитър” № 52, ЕИК 128582592, с управител А.К.Б., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.В., ЕГН **********, със съдебен адрес гр. Ямбол, Адвокатска палата, ст. 403, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.   ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК „БулХерба” ЕООД, с. Кипилово, общ. Котел, ул. „Хаджи Димитър” № 52, ЕИК 128582592, с управител А.К.Б., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 180.00 (сто и осемдесет) лева, представляващи възнаграждение на вещо лице.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК „БулХерба” ЕООД, с. Кипилово, общ. Котел, ул. „Хаджи Димитър” № 52, ЕИК 128582592, с управител А.К.Б., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 184.80 (сто осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса съобразно уважения размер на исковете.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    1

62

Гражданско дело No 602/2011

Облигационни искове

ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ

ИНДЖОВ 19 ЕООД

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.2.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 602 / 2011г. по описа на РС  Котел и го ИЗПРАЩА на РС Ямбол по подсъдност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.    

63

Гражданско дело No 604/2011

Облигационни искове

М.М.М.

П.М.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 18.1.2012г., в законна сила от 4.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско  дело № 604 / 2011 г. по описа на РС Котел.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

64

Гражданско дело No 613/2011

Облигационни искове

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО"ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"АД

Г.А.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2012г., в законна сила от 11.8.2012г.
ОСЪЖДА Г.А.Ч., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК – Застраховане” АД, с ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Света София № 7, ет. 5, представлявано заедно от А.П.Л. и Р.К.Д., чрез адвокатско дружество „Георгиева и партньори”, със съдебен адрес гр. София, ул. Кутловица № 53А, офис № 2А, сумите както следва:  - 1667.00 (хиляда шестстотин шестдесет и седем) лева, представляващи главницата от изплатено застрахователно обезщетение (в това число 7.00 лв. ликвидационни разходи);  - 844.08 лева (осемстотин четиридесет и четири лева и осем стотинки), представляващи мораторна лихва за периода от 12.10.2007 г. (датата, на която е изплатено застрахователното обезщетение) до датата на завеждане на исковата молба – 05.12.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на задължението;  - 1 172.00 (хиляда сто седемдесет и два) лева, представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ОС Сливен.  ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.  След влизане в сила на решението на особения представител на ответника адвокат А.А. *** ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение от внесения от ищеца депозит в размер на 200.00 (двеста) лева.    С Ъ Д И Я:        

65

Гражданско дело No 615/2011

Вещни искове

М.В.Р.,
А.В.П.,
С.В.П.

К.Ж.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 24.7.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от ищците искова претенция, с която молят съда да ги  признае за единствени собственици на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 328, том І, дело № 610/1997 г. на Рашко Драганов, Котленски районен съдия, представляващ празно дворно място с площ 863 кв. м., съставляващо УПИ І-30 в кв. 7 по плана на село Катунище от 1987 г. (ПИ № 36681.53.30 по кадастралната карта на с. Катунище от 2005 г.).   ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН нотариален акт № 328, том І, дело № 610/1997 г. на Рашко Драганов, Котленски районен съдия, за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение и наследство, с който М.В.Р. ***, ЕГН ********** се признава за собственичка по давностно владение и наследство на 2/4 идеални части, А.В.П.,***, ЕГН ********** и С.В.П. ***, ЕГН ********** - за собственици по давностно владение и наследство на по 1/2 идеална част от недвижим имот в село Катунище, представляващ празно дворно място с площ от 863 кв. м. съставляващо УПИ І-30, в кв. 7 по плана на село Катунище, при граници от три страни улица и наследници на Пеню Стайков Пенков.  ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК, М.В.Р.,***, А.В.П.,*** и С.В.П. ***, ж. к. Младост 1, бл. 94, вх. А, ет.4, ап. 9, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на ответницата К.Ж.М.,***, сумата 300.00 (триста) лева, представляваща направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.      

66

Гражданско дело No 617/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.А.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.3.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
ПРИЗНАВА за установено, по исковете с правно основание чл. 415, ал. 1 от ГПК, предявени от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез Юрисконсулт Ц.Х.Й., че ответницата С.А.В., ЕГН **********,*** дължи на ищеца присъдените му по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 382 от 18.10.2011 г. по частно гражданско дело № 488/2011 г. на РС Котел, суми, както следва: 585.51 лева (петстотин осемдесет и пет лева и петдесет и една стотинки), представляващи оставащата главница от потребителски паричен кредит, дължим от ответника по Договор за потребителски паричен кредит № CASH 04228282 сключен между страните по делото на 17.06.2008 г.; 150.49 лева (сто и петдесет лева и четиридесет и девет стотинки), представляващи надбавка по чл. 4 и печалба на ищеца-кредитор и 168.21 лева (сто шестдесет и осем лева и двадесет и една стотинки), представляващи обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на кредита – 27.02.2009 г., до датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 326/2011 г. на РС Котел – 17.10.2011 г., или общо сумата 904.21лева (деветстотин и четири лева и двадесет и една стотинки), ведно със законната лихва върху дължимите суми, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение – 17.10.2011 г. до окончателното изплащане на задължението и 125.00 лева, представляващи направени от ищеца разноски.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК С.А.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, сграда 14, представлявано от Л.Л.П., чрез Юрисконсулт Ц.Х.Й., сумата 125.00 (сто двадесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.  

67

Гражданско дело No 619/2011

Искове по КТ

Л.Д.К.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.3.2012г., в законна сила от 12.4.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Д.К., ЕГН **********,***, сумата 1 371.19 (хиляда триста седемдесет и един лева и деветнадесет стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за периода от 01.02.2007 г. до 08.12.2008 г.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Д.К., с посочени данни, сумата 150.00 (сто петдесет) лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница, равнимо на законната лихва, считано от изискуемостта на всяко от неизплатените трудови възнаграждения помесечно до подаване на исковата молба на 08.12.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Д.К., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 104.85 (сто и четири лева и осемдесет и пет стот.), представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото трудово възнаграждение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.    

68

Гражданско дело No 621/2011

Облигационни искове

СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ ООД

ИНКОТЕКС АД

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.3.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството по гражданско дело № 621  по описа на РС Котел за 2011 г., поради направено ОТКАЗ от предявения иск.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в  едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ДА СЕ ДОКЛАДВА ЧГД № 322/2011 г. след влизане в сила на настоящото определение  за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.  

69

Гражданско дело No 623/2011

Облигационни искове

ТД БАНКА ДСК ЕАД

Р.П.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.3.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.55 от ЗЗД Р.П.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Банка ДСК” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ул. Московска № 19, ЕИК № 121830616, сумата 1 282.98 (хиляда двеста осемдесет и два лева и деветдесет и осем стот.), получени от ответницата без правно основание заедно със законната лихва, считано от 13.12.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.П.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Банка ДСК” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ул. Московска № 19, ЕИК № 121830616, сумата 80.00лв., представляващи обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 13.12.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Р.П.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Банка ДСК” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ул. Московска № 19, ЕИК № 121830616, сумата 54.52 (петдесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА Р.П.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 45.48 (четиридесет и пет лева и четиридесет и осем стот.), представляващи допълнителна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

70

Гражданско дело No 626/2011

Вещни искове

Х.Х.Х.,
Е.Е.Х.

Х.Х.Х.,
Д.Х.Х.,
А.Х.Х.,
Д.Х.Х.,
З.Х.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.4.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК в отношенията между ищеца Х.Х.Х., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. Г. С. Раковски № 1, ет.1, офис 1, адв. П.Н., и ответниците Х.Х.Х., ЕГН **********,***, Д.Х.Х., ЕГН **********,***, А.Х.Х., ЕГН **********,***, Д.Х.Х., ЕГН **********,***, и З.Х.И., ЕГН **********,***, че ищецът Х.Х.Х., с посочени данни, е собственик на основание договор за дарение, сключен на 15.12.1998 г., оформен с нотариален акт № 54, том І, нотариално дело № 356/1998 г. на РС Котел, на 7/12 идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-136 в кв. 3 по плана на село Малко село, община Котел, с площ на имота 940 кв.м., заедно е построените в имота масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м., второстепенна жилищна сграда със застроена площ 12 кв.м., навес без оградни стени със застроена площ 18 кв.м., при граници на имота : УПИ І-136, УПИ VІІ-137 и от две страни улици.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, предявен от Х.Х.Х., ЕГН **********, и Е.Е.Х., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. Г. С. Раковски № 1, ет.1, офис 1, адв. П.Н., с искане да се признае за установено в отношенията между двамата ищци и ответниците Х.Х.Х., ЕГН **********,***, Д.Х.Х., ЕГН **********,***, А.Х.Х., ЕГН **********,***, Д.Х.Х., ЕГН **********,***, и З.Х.И., ЕГН **********,***, че ищците са съсобственици при условията на съпружеска имуществена общност на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност на 5/12 идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-136 в кв. 3 по плана на село Малко село, община Котел, с площ на имота 940 кв.м., заедно е построените в имота масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м., второстепенна жилищна сграда със застроена площ 12 кв.м., навес без оградни стени със застроена площ 18 кв.м., при граници на имота : УПИ І-136, УПИ VІІ-137 и от две страни улици.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Х.Х.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 87.50 (осемдесет и седем лева и петдесет стот.), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Д.Х.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 87.50 (осемдесет и седем лева и петдесет стот.), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Х.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 87.50 (осемдесет и седем лева и петдесет стот.), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Д.Х.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 87.50 (осемдесет и седем лева и петдесет стот.), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК З.Х.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 87.50 (осемдесет и седем лева и петдесет стот.), представляващи направени от него разноски, съобразно уважената част от иска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Х.Х.Х., ЕГН **********, и Е.Е.Х., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 83.34 (осемдесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Х.Х.Х., ЕГН **********, и Е.Е.Х., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 83.34 (осемдесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Х.Х.Х., ЕГН **********, и Е.Е.Х., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 83.34 (осемдесетт и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Х.Х.Х., ЕГН **********, и Е.Е.Х., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата 83.34 (осемдесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Х.Х.Х., ЕГН **********, и Е.Е.Х., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на З.Х.И., ЕГН **********,***, сумата 83.34 (осемдесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

71

Гражданско дело No 628/2011

Облигационни искове

ПРО ЛЕГО АД

А.А.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.6.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
ПРИЗНАВА за установено със силата на присъдено нещо по отношение на А.А.М., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че същият дължи на „Про Лего” АД, с ЕИК 175249461, със седалище и адрес на управление София, район Илинден, бул. Кукуш № 2, сумата от 5 807.34 лева (пет хиляди осемстотин и седем лева и тридесет и четири стотинки), (от които 3 496.88 лева - главница и 2 310.46 лева - договорна лихва за периода 03.04.2008 г. - 09.08.2011 г.), дължими по Договор за потребителски кредит от 03.04.2008 г., сключен между длъжника А.А.М. и „Юробанк И Еф Джи България” АД, ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от 22.08.2011 г. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал. 1 от ГПК ответника А.А.М., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Про Лего” АД, с ЕИК 175249461, със седалище и адрес на управление София, район Илинден, бул. Кукуш № 2, сумата 742.42 лева, (седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и две стотинки) представляваща направени от ищеца по настоящото дело разноски, от които 116.15 лева държавна такса и 626.27 лева юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

72

Гражданско дело No 652/2011

Облигационни искове

Д.М.Р.

А.И.Р.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 652 / 2011 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  

73

Гражданско дело No 655/2011

Чл. 19 ЗГР

К.Д.У.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на трите имена на К. Ж. Р., ЕГН **********,*** Хадживълков № 12, роден на *** ***, за което е бил съставен акт за раждане № 5/18.01.1959 г. в кметство село Тича, на К.Д.У..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

74

Гражданско дело No 669/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

К.С.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.9.2012г., в законна сила от 27.10.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по предявените от ищеца БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, гр. София ж. к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Л.Л. П., чрез адв. Н.Х.,***, искове с правно основание чл. 415, ал. 1, вр. с чл. 240, ал. 1 и ал. 2, чл. 86, вр. с чл. 79 от ЗЗД, че ответникът К.С.К.,***, дължи на ищеца присъдените му със заповед за изпълнение № 192 от 17.06.2011 г. по ч. гр. д. № 260/2011 г. на РС Котел, а именно главница, представляваща неизплатени от ответника 4 бр. погасителни вноски дължими по сключен между тях договор за кредит № CRED 06006933 от 27.10.2006 г., в размер на 329.75 лева; надбавка по чл. 4 в размер 31.41 лева, законна лихва в размер на 159.03 лева, или общо сумата 520.19 лева, както и направените в заповедното производство разноски в размер на 125.00 лева.  ОСЪЖДА К.С.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, гр. София ж. к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Л.Л. П., чрез адв. Н.Х.,*** сумата 225.00 (двеста двадесет и пет) лева, от които 200 лева възнаграждение за процесуален представител и 25.00 лева - държавна такса.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

75

Гражданско дело No 670/2011

Искове по КТ

Д.Н.К.

ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.10.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Н.К., ЕГН **********,***, два обективно кумулативно съединени иска - иск по чл. 344, ал. 1 от КТ за отмяна на заповед № А-5-577 от 07.11.2011 г. на кмета на Община Котел и иск по чл. 354, ал. 1, т.1 от КТ - да се промени продължителността на трудовия стаж, вписан в трудовата книжка на ищеца, като неоснователни.  ОСЪЖДА Д.Н.К., ЕГН **********,***, да заплати на Община Котел сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок пред ОС Сливен.    

76

Гражданско дело No 81/2012

Други дела

М.Н.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.1.2012г., в законна сила от 14.1.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата с правно основание чл.6, ал.2 от СК, подадена от М.Н.А., ЕГН **********, със съгласието на родителите u Ж.Д.А., ЕГН **********, и Н.А.А., ЕГН **********,***, с искане за разрешение да СКЛЮЧИ ГРАЖДАНСКИ БРАК с лицето Сергей Христов Данчев, ЕГН **********,*** Сава Раковски, № 110, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото като НЕДОПУСТИМО.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя, че е изготвено.  

77

Гражданско дело No 82/2012

Искове по КТ за отмяна на уволнение

А.Х.А.

ЕКСПРЕС ТРАНС ООД

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 17.2.2012г., в законна сила от 13.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 119, ал. 3 от ГПК, производството по гражданско дело № 82 по описа на РС Котел за 2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.    ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Районен съд Търговище, настоящото определение в сила.  

78

Гражданско дело No 92/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

ЕТ БОНШАНС-МАРИЙКА ПЕНЕВА-АТАНАС ДИМОВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 31.1.2012г., в законна сила от 31.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ищеца по гражданско дело № 92/2012 г. на РС Котел да се удължи на основание чл.63, ал.1 от ГПК срока за изпълнение на указанията, дадени с разпореждане от 12.01.2012 г., с което на ищеца е указано да внесе държавна такса в размер на 25.00 лева в едноседмичен срок от съобщаването и да представи в указания срок доказателства за извършеното плащане.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.з от ГПК производството по гражданско дело № 92 / 2012 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.  

79

Гражданско дело No 93/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД

ДИМОНА ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.10.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника „Димона” ЕООД, ЕИК 119626670, със седалище и адрес на управление 8990 с. Градец, община Котел, кв. „Изток” 412, представлявано от управителя М.А.Д., ЕГН **********, че дължи на ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М., и П.В.П., ЕГН ********** сумите по издадената на основание чл. 410 от ГПК заповед за изпълнение на парично задължение № 420 от 04.11.2011 г. по частно гражданско дело № 526/2011 г. на РС Котел, а именно: 2 450.85 лева (две хиляди четиристотин и петдесет лева и осемдесет и пет стотинки) и сумата 89.01 лева (осемдесет и девет лева и една стотинки).  ОСЪЖДА „Димона” ЕООД, ЕИК 119626670, със седалище и адрес на управление 8990 с. Градец, община Котел, кв. „Изток” 412, представлявано от управителя М.А.Д., ЕГН **********, да заплати на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление 1309 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, представлявано от изпълнителните директори А.М., и П.В.П., ЕГН ********** сумата 89.02 лева (осемдесет и девет лева и две стотинки) представляващи направени в настоящото производство разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

80

Гражданско дело No 100/2012

Други дела

К.И.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.1.2012г., в законна сила от 26.1.2012г.
РАЗРЕШАВА на основание чл.130, ал. 3 от СК, на И.К.И., ЕГН ********** *** Загора, като родител и законен представител на малолетното дете К.И.К., родено на *** г. от негово име да продаде наследствената му 1/8 идеална част от недвижим имот – нива, находяща се в землището на село Бели бряг, ЕКАТТЕ 03407, община Раднево, представляваща поземлен имот № 100006, по плана за земеразделяне на селото, с площ 2.448 дка, ведно с изградените в него бензиностанция и газостанция.    РЕШЕНИЕТО нe подлежи на обжалване.  

81

Гражданско дело No 121/2012

Други дела

Й.П.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Разпореждане от 17.2.2012г., в законна сила от 29.2.2012г.
ВРЪЩАМ на основание чл. 130 от ГПК исковата молба на подателя й адвокат И.В., пълномощник на ищцата Й.М..  РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаването му, пред ОС Сливен.  

82

Гражданско дело No 130/2012

Други дела

Г.Д.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.2.2012г., в законна сила от 20.2.2012г.
 Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Г.Д.Л., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка Р.Г.Л., ЕГН **********,***,да изтегли от личната си сметка № ************************* открита в , открита в банка „Прокредит банк” АД, град Сливен, сумата 600.00( шестотин) лева.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

83

Гражданско дело No 132/2012

Други дела

Т.Д.З.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 24.2.2012г., в законна сила от 24.2.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Д.З.Н. ,ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетният Т.Д. З. ЕГН**********,*** да изтеглят от сметка: IBAN ********** сумата 40.00( четирдесет лева ), водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на Т.Д. З. ЕГН**********, а останалата сума от сметката да се прехвърли на срочен влог на детето.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

84

Гражданско дело No 137/2012

Издръжка

Х.Н.Х.

Н.Х.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 31.5.2012г., в законна сила от 8.6.2012г.
Местоживеенето на малолетното дете Х., родено на *** г.се определя да бъде там, където живее майката А.Х.С.,***.  Родителските права спрямо малолетното дете Х., родено на *** г. се предоставят на майката А.Х.С., ЕГН **********,*** и настоящ адрес гр. Сливен, ул. Раковски № 80, ап. 3, а на бащата Н.Х.Д., ЕГН ********** ***, ОПРЕДЕЛЯ задължителен режим на лични контакти с детето като: всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 09:00 ч. до 18:00 ч. на втория ден с приспиване и четвъртата събота от месеца от 09:00 ч. до 18:00 ч. без приспиване и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката. По официалните празници родителите да се редуват за вземане на детето, тоест ако по Коледа детето е при майката, за Нова година – да е при бащата. Ако по време на задължителния режим бащата отсъства от страната, да му се предоставя възможност свободно в друго време да вижда детето си.  ОПРЕДЕЛЯ издръжка на малолетното дете Х., родено на *** г. в размер на 80.00 – (осемдесет) лева ежемесечно, платима до 10-то число от месеца с пощенски запис, която бащата Н.Д., с посочени данни, да заплаща на майката и законна представителка на малолетното дете Х. – А.Х.С., с посочени данни, считано от 01.11.2011 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването u.  Съдът, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и охранява интересите на детето,  ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба и ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 137/2012 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване.  ОСЪЖДА Н.Х.Д., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 57.60 лева (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки), представляваща окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за определяне на окончателната държавна такса може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок.  

85

Гражданско дело No 144/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

В.Й.Г.

Г.З.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.3.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
 ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 5, ал. 1, т. 1,2,3,5 от Закона за защита срещу домашното насилие, мярка за закрила в полза на В.Й.Г., ЕГН **********,***, по отношение на Г.З.К., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Сливен, ж. к. Сини камъни, бл. 1, вх. Б, ет. 6, ап. 18 (живущ ***), както следва:  1. ЗАДЪЛЖАВА Г.З.К., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Сливен, ж. к. Сини камъни, бл. 1, вх. Б, ет. 6, ап. 18 (живущ ***), да се въздържа от прояви на домашно насилие, срещи и разговори с молителката В.Й.Г., с посочени данни;  2. ЗАБРАНЯВА на Г.З.К. да посещава жилището на В.Й.Г.,*** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА;  3. ЗАБРАНЯВА на Г.З.К. да доближава на по-малко от 100 метра жилището на молителката, находящо се на посочения адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА.  ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита с горното съдържание.  ЗАПОВЕДТА за защита подлежи на незабавно изпълнение от РУ Полиция  Котел.  ПРЕДУПРЕЖДАВА Г.З.К., че при неизпълнение на Заповедта,  съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗЗСДН, ще бъде незабавно задържан от РУ Полиция и сезирана Районна прокуратура Котел.  НАЛАГА на основание чл.5, ал. 4 от Закона за защита срещу домашното  насилие НА Г.З.К. ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Сливен, ж. к. Сини камъни, бл. 1, вх. Б, ет. 6, ап. 18 (живущ ***)ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 5, ал. 3от ЗЗСДН Г.З.К., ЕГН  **********, с постоянен адрес гр. Сливен, ж. к. Сини камъни, бл. 1, вх. Б, ет. 6, ап. 18, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляваща държавна такса, както и сумата 5.00 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист.  ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се изпратят на РУ Полиция Котел  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването  му пред ОС Сливен, като обжалването не спира изпълнението на решението и издадената заповед.      

86

Гражданско дело No 158/2012

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Д.М.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 3.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 105 от ГПК, производството по гражданско дело № 158 по описа на РС Котел за 2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Районен съд Сливен, след влизане на настоящото определение в сила.  

87

Гражданско дело No 159/2012

Искове по СК

Г.В.А.

Ж.И.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Д. Г. А., роден на *** г. и В. Г. А., родена на *** г., на техния баща Г.В.А., ЕГН **********,***, като децата останат да живеят при своя баща на посочения адрес.  ОПРЕДЕЛЯ на майката Ж.И.А., ЕГН **********,***, режим на лични контакти с децата Даниел и Величка, всяка първа и трета седмица от месеца, в събота и неделя за времето от 09:00 до 18:00 ч., като УКАЗВА на ищеца Г.А., че следва да не осуетява по никакъв начин контактите на майката Ж.А. с децата u.  ОСЪЖДА Ж.И.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Даниел Георгиев А., роден на *** г. и В. Г. А., родена на *** г., чрез техния баща Г.В.А., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на по 60.00 (шестдесет) лева за всяко едно от тях, считано от 01.04.2012 г., до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на така определената издръжка.  ОСЪЖДА Ж.И.А., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху определения размер издръжка в размер 173.00( сто седемдесет и три) лева в полза на бюджета на съдебната власт.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з., което приключи в 10:55 ч.  

88

Гражданско дело No 161/2012

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД

Ю.Й.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.7.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, представляван по управителя П.М., ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., че ответникът Ю.Й.Х., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му със заповед № 10 / 10.01.2012 г. по частно гражданско дело № 6/2012 г. на РС Котел суми, както следва : 286.62 (двеста осемдесет и шест лева и шестдесет и две стот.), представляваща стойността на доставена от ищеца и консумирана, но незаплатена от ответника питейна вода за периода 31.07.2007 г. до 31.10.2011 г., 60.17 (шестдесет лева и седемнадесет стот.), представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от изискуемостта на всяко от неплатените задължения до 01.12.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от 03.01.2012 г. до окончателното изпълнение на задължението и сумата 26.00 (двадесет и шест) лева, представляваща направени в хода на заповедното производство разноски за държавна такса.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Ю.Й.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Шести септември 27, представляван по управителя П.М., ЕИК 829053806, съдебен адрес ***, адв. Н.К., сумата 195.00 (сто деветдесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.   РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.  

89

Гражданско дело No 162/2012

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- СЛИВЕН ООД

Б.П.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 3.10.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
1. Б.П.Б., ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изплати задължението си по исковата молба, а именно: главница в размер на 357.32 лева, представляваща задължение за заплащане на стойността на доставената и консумирана питейна вода за периода 31.08.2007 г. до 31.10.2011 г. и мораторна лихва върху същото задължение в размер на 79.21 лева, на ищцовото дружество „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, ЕИК 829053806, на равни месечни вноски в размер на 15.00 лева на месец, до пълното погасяване на същото задължение. Падежът на всяка вноска в размер на 15.00 лева е до 10-то число на текущия месец.  2. Б.П.Б. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да погасява надлежно и в срок, съгласно общите условия на В и К оператора за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор, „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, ЕИК 829053806, одобрени с решение № ОУ – 045/23.06.2006 г. на ДКЕВР, възникналите след сключване на настоящата спогодба задължения за заплащане на предоставената му питейна вода.  3. Б.П.Б., ЕГН **********,***,СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати направените по настоящото дело разноски в размер 145.00 лева по начина, уговорен в точка 1. от настоящата спогодба.  СПОГОДИЛИ СЕ:    ………………………….  (адв. Станислав РАФАИЛОВ,  пълномощник на ищца)      …………………………….  (Б.Б.)    Съдът, като взе предвид, че настоящата спогодба не противоречи на закона и морала и на добрите нрави,  О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба между страните.  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 162/2012 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес, за което страните да се считат за уведомени.  

90

Гражданско дело No 165/2012

Чл. 19 ЗГР

А.А.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.5.2012г., в законна сила от 17.5.2012г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на трите имена на А.А.С., ЕГН **********,***, родена на *** ***, за което е бил съставен акт за раждане № 202/06.04.1980 г. в община Котел, на А. А. С..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

91

Гражданско дело No 170/2012

Издръжка

Г.А.Г.,
П.А.Г.

А.Г.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.10.2012г., в законна сила от 27.10.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК А.Г.Г., ЕГН **********,*** Стоян 14, призован при условията на чл.47, ал.1 от ГПК, представляван в производството от адв. Р.Т. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАЩА на А.Г.К., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете Г.А.Г., ЕГН **********,*** Стоян 14, месечна издръжка в размер на 180.00 (сто и осемдесет) лева, считано от 23.03.2011 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 200.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК А.Г.Г., ЕГН **********,*** Стоян 14, призован при условията на чл.47, ал.1 от ГПК, представляван в производството от адв. Р.Т. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАЩА на А.Г.К., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете П.А.Г., ЕГН **********,*** Стоян 14, месечна издръжка в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, считано от 23.03.2011 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Г.Г., ЕГН **********,*** Стоян 14, ДА ЗАПЛАТИ на А.Г.К., ЕГН **********,*** Стоян 14, сумата 282.87 (двеста осемдесет и два лева и осемдесет и седем стот.), представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК А.Г.Г., ЕГН **********,*** Стоян 14, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 489.60 (четиристотин осемдесет и девет лева и шестдесет стот.), представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжката.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от обявяването му.  

92

ЧГД No 186/2012

Други ЧГД

П.К.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.
РАЗРЕШАВА на основание чл.130, ал.з от СК на малолетното дете С. С. К., ЕГН **********, да сключи договор за покупко-продажба на притежаваните от него по наследство 25 (двадесет и пет) дяла със стойност на дела 50 лева, на обща стойност 1 250 лева, от капитала на "Симеон" ООД, с ЕИК 119677825, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Проф. Павлов 9, които да продаде на майка си П.К.К., ЕГН **********:***. Павлов 9, на цена не по-ниска от номиналната, т.е. 1 250 лв.  НАЗНАЧАВА на основание чл. 29, ал. 4 от ГПК адвокат Минко Стефанов от АК Сливен за особен представител на малолетното дете С. С. К., ЕГН **********, който да го представлява за следното :  1/ да участва от негово име в общото събрание на „Симеон" ООД във връзка с вземане на решение по въпросите на заличаване на починалия съдружник и управител С. Г. К.;  2/" във връзка със сключване на договор за покупко- продажбата на 25 (двадесет и пет) дружествени дяла със стойност всеки дял 50 лева, на обща стойност 1 250 лева, от капитала на "Симеон" ООД, с ЕИК 119677825, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Проф. Павлов д, които малолетният С. С. К., ЕГН **********, да продаде на майка си П.К.К., ЕГН **о***. Павлов 9, на цена не по-ниска от номиналната, т.е. 1 250 лв.  Решението не подлежи на обжалване.      

93

Гражданско дело No 195/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

З.С.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.5.2012г., в законна сила от 10.8.2012г.
НАСТАНЯВА непълнолетното дете З. Славева О., ЕГН ********** в семейство на роднини, а именно в семейството на нейната леля по бащина линия, З.А.О., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, временно, за срок от шест месеца, считано от датата на издаване на Заповед № ЗД-РД01/0011 от 21.03.2012 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Омуртаг, като след изтичането на този срок, детето бъде реинтегрирано в родителското си семейство.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.   ПРЕПИС от решението след влизането му в сила, да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Котел, на родителите на непълнолетното дете З.О. - С.О. и М. К. (А.) и на лелята З.О., за сведение и изпълнение.    

94

Гражданско дело No 196/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Д.Д.И.,
М.Д.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.4.2012г., в законна сила от 25.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 196 / 2012 г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Ямбол за разглеждане.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя пред ОС Сливен.    

95

Гражданско дело No 197/2012

Чл. 19 ЗГР

А.Ф.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.4.2012г., в законна сила от 26.4.2012г.
ДОПУСКА на основание чл. 19 от ЗГР ПРОМЯНА на собственото, бащиното и фамилното име на молителя от А.Ф.А., с ЕГН **********,***, на МАРТИН ФИЛИПОВ АНТОНОВ.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отразяване в регистрите и актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

96

Гражданско дело No 198/2012

Други дела

Ш.Х.К.,
И.Б.Х.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.4.2012г., в законна сила от 17.4.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Ш.Х.К. , ЕГН ********** и И.Б.Х., ЕГН **********, като родители и законни представители на малолетното дете Б. И.Х. ЕГН ********** *** да изтеглят от сметка: IBAN ******************** сумата 1 100.00( хиляда и сто ) лева , водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на Б. И. Х. ЕГН **********, както и да се закрие сметката.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

97

ЧГД No 201/2012

Съдебни поръчки

ВТОРИ СЕМЕЕН СЪД- КЮЧЮКЧЕКМЕДЖЕ- РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Р.Х.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производстовот по гражданко дело № 201 по описа на РС Котел за 2012 г., образувано по съдебна поръчка - връчване на съдебни книжа, като ИЗПЪЛНЕНА. ДА СЕ ИЗПРАТЯТ до Министерство на правосъдието два преписа от настоящия протокол, заедно с удостоверение за връчване.

98

Гражданско дело No 207/2012

Други дела

К.Ф.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.5.2012г., в законна сила от 2.5.2012г.
РАЗРЕШАВА на основание чл. 130, ал.3 от СК, на непълнолетната К.Ф.М., ЕГН **********,***, със съгласието на нейните родители и законни представители К.И.П., ЕГН ********** и Ф. М.П., ЕГН ********** да бъде изтеглена от сметка № IBAN *************** при Общинска банка гр. Котел, водеща се на К.Ф.М., сумата 500.00 (петстотин) евро, както и да се закрие сметката.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

99

Гражданско дело No 209/2012

Облигационни искове

КООПЕРАЦИЯ ВККЧЗС - АГРОИНВЕСТ

К.С.С.,
В.Д.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.10.2012г., в законна сила от 30.11.2012г.
 ПРИЗНАВА за установено по предявения от ищеца Кооперация „ВККЧЗС – Агроинвест” гр. Бургас, ул. Сливница № 34, ЕИК 102044203, със съдебен адрес гр. Бургас, ул. Александровска № 17, ет. 1, адвокат Н.Д., че ответниците К.С.С., ЕГН ********** *** и В.Д.С.,***, дължат на ищеца сумите по заповед за изпълнение на парично задължение № 521 от 30.12.2011 г., издадена на основание чл. 417 от ГПК по частно гражданско дело № 659/2011 г. на РС Котел, а именно 3 817 (три хиляди осемстотин и седемнадесет) лева, дължима по запис на заповед без протест № 1153а от 26.03.2010 г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на плащането – 20.04.2011 г. до изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, К.С.С., ЕГН ********** *** и В.Д.С.,*** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Кооперация „ВККЧЗС – Агроинвест” гр. Бургас, ул. Сливница № 34, ЕИК 102044203, със съдебен адрес гр. Бургас, ул. Александровска № 17, ет. 1, адвокат Н.Д., сумата 426.40 (четиристотин двадесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляваща направени по настоящото дело разноски, от които 350.00 лева – адвокатски хонорар и 76.40 лева – държавна такса.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

100

Гражданско дело No 210/2012

Други дела

М.Н.А.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.5.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
  Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.6, ал.1 от СК на непълнолетната М. Н. А., ЕГН ***********, със съгласието на родителите й Н. А.А. , ЕГН ********** и Ж.Д.А. ЕГН **********,***, да сключи граждански брак с С. Х. Д., ЕГН **********, преди да е навършила осемнадесет годишна възраст.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

101

Гражданско дело No 211/2012

Облигационни искове

П.Р.М.

К.П.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.10.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
РАЗВАЛЯ на основание чл. 87, ал. 3, вр. чл. 227, ал. 1, б. „в” от ЗЗД по отношение на ответника К.П.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Сливен, кв. Клуцохор, бл. 11, вх. В, ет. 4, ап. 11, сключения на 12.05.1995 г. с нотариален акт № 44, том І, рег. № 3156, дело № 82/1995 г. на РС Котел, договор, по силата на който ищецът П.Р.М., ЕГН **********,***, е дарил на К.П.Р. собствената си ? ид. част от недвижим имот, описан в нотариалния акт като дворно място в село Жеравна, с планоснимачен № 194, в вкв. 4 по плана на с. Жеравна, със застроена площ 108 кв. м. и незастроена площ 62 кв. м., при граници Васил Иванов Стойков, Никола Киров Харбов и улица, ведно със застроената в него къща, а понастоящем идентифициран като ПИ с 29283.501.489 по кадастралната карта на с. Жеравна, одобрена със заповед № РД-18-11 от 30..03.2005 г. на Агенцията по кадастър, с площ на имота 194 кв. м. при граници: ПИ № 29283.501.129; ПИ № 29283.501.490 и ПИ № 29283.501.552, ведно с построената в имота еднофамилна двуетажна сграда с идентификатор 29283.501.489.1 със застроена площ 83 кв. м.  ДАВА на основание чл.115, ал.2 от ЗС, шестмесечен срок на ищеца П.М. да извърши отбелязване на решението в Службата по вписванията гр. Котел.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    СЪДИЯ:    

102

Гражданско дело No 212/2012

Искове по СК

М.Й.Д.

И.К.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 10.9.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 212 по описа на РС Котел за 2012 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  

103

Гражданско дело No 214/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Д.С.

С.И.Й.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Заповед за защита от 12.6.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
ПОСТАНОВЯВА МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА на основание чл.5, ад.Е т.1 от Закона за защита срещу домашното насилие, както следва:  ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.5, ал.Е т.1 от ЗЗДН извършители С.И.Й. ЕГН ********** *** ПЛАНИНА Мо 7 да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д. Д.С. ЕГН ********** *** ПЛАНИНА N0 5 .  ЗАБРАНЯВА .на основание чл.5, ал.1, т.З от ЗЗДН на С.И. Й. ЕГН ********** с адрес С. МОКРЕН УЛ.СТАРА  ПЛАНИНА N0 7 ДА ПРИБЛИЖАВА жилището, обитавано от Д. Д.С. ЕГН ********** *** ПЛАНИНА N0 5 , нейната месторабота ., местата за социални контакти и отдих които посещава молител ката . за срок от осемнадесет месеца от постановяване на настоящото решение.  ПРЕДУПРЕЖДАВА С.И.Й. ЕГН ********** *** ПЛАНИНА N0 7 . че съгласно чл.2Е ад.2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта констатирано от полицейските органи, същия ще бъде задържан и незабавно ще бъде уведомена прокуратурата.  Тази заповед се издава па Д. Д.С. ЕГН ********** *** ПЛАНИНАЛМо 5 .  13П1.ЛНН ОТ  ЗАПОВЕДТА на основание чл.21, ал.1 от ЗЗДН да се изпълни от полицейските органи по местоживеене на ответника.  

104

Гражданско дело No 224/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.10.2012г., в законна сила от 27.10.2012г.
НАСТАНЯВА децата Д. Д. И., ЕГН **********, и М. Д. И., ЕГН **********, двете родени на *** *** от майка Н.А.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адреси в град Ямбол, ул. Търговска № 76, и баща Д.И.В., ЕГН **********,***, в семейството на баба и дядо по бащина линия – И.Д.В., ЕГН **********, и Л.Г.В., ЕГН **********,***, за срок от две години, считано от предоставяне на мярката за закрила или до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено.  

105

Гражданско дело No 230/2012

Чл. 19 ЗГР

П.Д.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
ДОПУСКА на основание чл. 19 от ЗГР ПРОМЯНА на собственото име на молителката П.Д.В., ЕГН **********, живуща ***, със съдебен адрес адвокат Ю.Я.,***, от ПЕНКА - записано в акт за раждане № 49 от 14.06.1945 г. на Градешка община, околия Котелска, на П..  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отразяване в регистрите и актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

106

Гражданско дело No 233/2012

Искове по КТ

Д.И.К.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.10.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
  ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Й., ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.К., ЕГН **********,*** 60, сумата 6 804.00 (шест хиляди осемстотин и четири) лева, представляваща неплатена част от обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като ищецът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.   ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Й., ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.К., ЕГН **********,*** 60, сумата 2 196.00 (две хиляди сто деветдесет и шест) лева, представлява обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, представлявана от управителя Й.Й., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 360.00 (триста и шестдесет) лева, представляващи държавна такса и разноски за вещо лице.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото в полза на ищеца обезщетение.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от постановяването му.      

107

Гражданско дело No 234/2012

Искове по КТ

К.П.Г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.11.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор д-р Васил Цончев” гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на К.П.Г., ЕГН ********** ***, сумата 7 000 (седем хиляди) лева, представляваща остатък от дължимо обезщетение по чл. 222, ал. 3 и 224 от КТ.  ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Професор д-р Васил Цончев” гр. Котел, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. Изворска № 85, представлявана от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 280 (двеста и осемдесет лева), представляваща държавна такса върху уважения иск.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.    

108

Гражданско дело No 239/2012

Вещни искове

Х.Х.О.,
Л.Р.М.,
И.Х.О.

М.Х.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.6.2012г., в законна сила от 30.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4, вр. ал.З от ГПК производството по гражданско  дело№ 239 / 2012 г. по описа на РС Котел.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.  

109

Гражданско дело No 242/2012

Други дела

И.С.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на А.К.К. , ЕГН ********** и С. И.В. , ЕГН **********, като родители и законни представители на малолетното дете И.С.В., ЕГН********** *** да изтеглят от сметка:***************, сумата 519.97.(петстотин и деветнадесет лева и деветдесет и седем стотинк , водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на И.С.В., ЕГН**********, както и да се закрие сметката.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

110

ЧГД No 247/2012

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
НАЗНАЧАВА на основание чл.26, ал.2 от ЗПП адв. Х. Чолакова за  представител на Ф. Х. С., ЕГН **********, длъжник по изпълнително  дело № 1/2012 г. на СИС при РС Котел.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на СИС и на назначения  адвокат за сведение.  

111

Гражданско дело No 266/2012

Чл. 19 ЗГР

Ф.Х.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 6.7.2012г., в законна сила от 6.7.2012г.
ДОПУСКА на основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР промяна на фамилното име на Ф.Х.Р., ЕГН **********,*** Хадживълков № 12, от Р., на Улубей.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданско състояние и на „Бюро „Съдимост” при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

112

Гражданско дело No 268/2012

Вещни искове

С.З.А.

М.М.А.,
Г.М.А.,
Б.М.А.,
Я.А.А.,
Р.А.М.,
А.А.Й.,
М.А.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 268 / 2012 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.  

113

Гражданско дело No 272/2012

Чл. 19 ЗГР

Е.А.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.10.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на трите имена на Е.А.Б., ЕГН **********,***, родена на *** ***, за което е бил съставен акт за раждане № 54/22.02.1988 г. в Община Котел, на Елиф Айдън Узай.   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.        

114

Гражданско дело No 279/2012

Облигационни искове

Я.А.А.

И.В.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.8.2012г., в законна сила от 22.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско  дело № 279 / 2012 г. ио описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в    едноседмичен срок от съобщаването му.      

115

Гражданско дело No 280/2012

Вещни искове

Е.С.Б.,
Й.Ж.Б.,
С.Ж.Б.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.7.2012г., в законна сила от 6.7.2012г.
ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1 т.1 от ГПК съдията - докладчик Й.Б. от разглеждане на гражданско дело № 280 / 2012 г. на РС Котел. ПРЕКРАТЯВА висящността на гражданско дело № 280 / 2012 пред РС Котел. Да се изпрати на Председателя на ОС Сливен гражданско дело № 280 по описа на РС Котел за 2012 г., поради невъзможност да бъде разгледано от състав на РС Котел. Определението не подлежи на обжалване.

116

Гражданско дело No 304/2012

Чл. 19 ЗГР

А.А.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в името на А.А.Ч., ЕГН **********,***, от А. на АЛЕКСАНДЪР.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението, както и на Бюро „Съдимост” при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

117

Гражданско дело No 305/2012

Чл. 19 ЗГР

Д.В.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.8.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на В.С.И., ЕГН **********, и Х.И.И., ЕГН **********,***, промяна на личното име на Д.В.С., ЕГН **********, с което е бил записан в акт за раждане № 217/04.07.2012 г. в Община Омуртаг, от Д. на С..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Омуртаг за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

118

Гражданско дело No 347/2012

Чл. 19 ЗГР

Д.В.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.10.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на В.С.И., ЕГН **********, и Х.И.И., ЕГН **********,***, промяна на фамилното име на С.В.С., ЕГН **********, с което е бил записан в акт за раждане № 217/04.07.2012 г. в Община Омуртаг, от С. на И..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Омуртаг за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

119

Гражданско дело No 348/2012

Облигационни искове

П.Х.Р.

РДНСК- ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, РО НСК

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 21.11.2012г., в законна сила от 5.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 108, ал. 1 от ГПК, производството по гр. дело № 348/2012 г. на РС Котел и го ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд Сливен .  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.  

120

Гражданско дело No 350/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 24.10.2012г., в законна сила от 13.11.2012г.
НАСТАНЯВА на осн. чл.27, ал. 2, вр. с чл.25, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗЗД детето Л. С. С., ЕГН **********,*** до навършване на пълнолетието му или до настъпване на законова причина за промяна или прекратяване на постановената мярка за закрила  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.      

121

Гражданско дело No 352/2012

Други дела

Т.Д.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 10.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 352/2012 г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Провадия.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.  

122

Гражданско дело No 354/2012

Чл. 19 ЗГР

В.А.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в името на В.А.Г., ЕГН **********о***, от В.А.Г., на В. А. Г..  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението, както и на Бюро „Съдимост” при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване  

123

Гражданско дело No 357/2012

Чл. 19 ЗГР

Д.А.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в имената на Д.А.О., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат М.Г.,***, от Д.А.О. на ДУРАНДЖА АЛИ ОРМАНЛИ.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението, както и на Бюро „Съдимост” при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

124

Гражданско дело No 358/2012

Искове по СК

В.П.В.

С.И.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 5.11.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК, производството по гражданско дело № 358 по описа на РС Котел за 2012 г. и ИЗПРАЩА същото на РС Нова Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните  

125

Гражданско дело No 359/2012

Развод и недейств. на брака

М.Х.К.

К.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения 25.05.1996 г. в гр. Котел граждански брак между М.Х.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат М.Г.,*** и К.Д.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат С.П. ***, площад „Хаджи Димитър” 28, административна сграда, офис № 9, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, както следва:  - ПРЕДОСТАВЯ родителските права относно роденото от брака непълнолетно дете П. К. К., ЕГН **********, на майката М.Х.К., ЕГН**********,***, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето П. да бъде при майката М.Х.К., на посочения адрес.  - ПРЕДОСТАВЯ родителските права относно роденото от брака малолетно дете Д. К. К., ЕГН **********, на бащата К.Д.К., ЕГН **********,***, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. да бъде при бащата К.К.,***.  - ОПРЕДЕЛЯ свободен режим на лични контакти на детето П. К. К., ЕГН ********** с бащата К.Д.К., ЕГН**********, както и задължителен, както следва: право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване от 10:00 ч. на съботния ден, до 17:00 ч. на неделния ден и един месец през лятото, несъвпадащ с пратения годишен отпуск на майката.  - ОПРЕДЕЛЯ свободен режим на лични контакти на детето Д. К. К., ЕГН ********** с майката М.Х.К., ЕГН *********, както и задължителен, както следва: право да взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, с преспиване от 10:00 ч. на съботния ден, до 17:00 ч. на неделния ден и един месец през лятото, несъвпадащ с пратения годишен отпуск на бащата.  - ЗАДЪЛЖАВА бащата К.Д.К., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на детето П. К. К., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка и законна представителка М.Х.К., ЕГН **********, до десето число на месеца месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от влизане на настоящото решение в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.  - ЗАДЪЛЖАВА майката М.Х.К., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАЩА на К.Д.К., ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Д. К. К., ЕГН **********, до десето число на месеца месечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от влизане на настоящото решение в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, М.Х.К. ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име ГАНЕВА.  Страните нямат имуществени претенции, съставляващи СИО.  ОСЪЖДА К.Д.К., ЕГН ********** ***, чрез лице за съдебен адрес адвокат С.П. ***, площад „Хаджи Димитър” 28, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на издръжката.  ОСЪЖДА М.Х.К., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат М.Г.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 57.60 лева (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на издръжката.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.      

126

Гражданско дело No 360/2012

Вещни искове

Д.С.П.,
К.А.М.,
М.Д.Д.,
П.Д.Р.

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.12.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
ПРИВЛИЧАМ на основание чл. 219 от ГПК Д. Г. М., ЕГН **********,***, като трето лице – помагач в производството по настоящото дело, на което ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от предявения срещу него обратен иск, с разяснение на правото на отговор в едномесечен срок от получаване на съобщението за предявения срещу него иск, в който да изрази становището си по допустимостта и основателността на иска, становище по обстоятелствата, на които се основава искът, възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, както и да посочи доказателства и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени доказателства с които разполага с препис за другата страна. ПРЕДУПРЕЖДАВАМ ответниците по обратния иск, че ако в указания едномесечен срок не подадат отговор и не изразят на становище, не направят възражения, не оспорят истинността на представените документи или не упражни правата си по чл. 211, ал. 1, чл. 212 и 219, губят възможността да направят това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.   След изтичане на едномесечния срок за отговор на обратния иск, ДЕЛОТО да се докладва за предприемане на следващи процесуални действия по чл. 131 и сл. от ГПК.   ПРЕПИС от настоящото определение ДА СЕ ИЗПРАТИ на ответниците по обратния иск.    

127

Гражданско дело No 367/2012

Други дела

Т.Ц.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Г.Т.Г., ЕГН ********** *** и Ц.М.К., ЕГН ********** ***, като родители и законни представетели на малолетното дете Т.Ц.К. ЕГН **********, да изтеглят от сметка№ 4/15848345, ********************* сумата 1 000.00( хиляда лева), водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на Т.Ц.К. ЕГН **********.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

128

Гражданско дело No 503/2012

Развод и недейств. на брака

З.Х.К.

С.Н.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 26.11.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 503 / 2012 г. по описа на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.  

129

Гражданско дело No 506/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.10.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
НАСТАНЯВА на основание чл.28, ал.1 вр. чл.25, т.3 от ЗЗДет. детето Б. С. И., роден на *** ***, ЕГН **********,*** срок до две години, считано от 27.08.2012 г. или настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на мярката за закрила.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна, че е изготвено.  

130

Гражданско дело No 510/2012

Чл. 19 ЗГР

В.Г.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 510 / 2012 г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Пловдив за разглеждане.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.  

131

Гражданско дело No 538/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.11.2012г., в законна сила от 29.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30, във вр. с чл.29, т. 6 от Закона за закрила на детето, наложената с решение № 41 от 18.05.2012 г. по гражданско дело № 195 / 2012 г. на РС Котел, мярка за закрила настаняване в семейство на роднини за срок от шест месеца, спрямо детето З. С. О., ЕГН **********, настанена в дома на нейната леля З.А.О., ЕГН ********** на адрес *** и ПОСТАНОВЯВА реинтегриране на детето в биологичното му семейство при неговите родители С.А.О., ЕГН ********** и М.Т.А., ЕГН**********.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Котел, на родителите С.О. и М.А. (Кузева) и лелята на детето - З.О..    

132

Гражданско дело No 540/2012

Други дела

Г.Х.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 24.10.2012г., в законна сила от 24.10.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК Г.Х.Ч. , ЕГН **********, със съгласието на родителите си Х.Х.Ч., ЕГН ********** и Е.К.П. , ЕГН ********** ***, да изтегли от личната си сметка № BG73 ********************** открита в Банка ДСК – клон Котел , сумата 1 100,00( хиляда и сто лева)   РЕШЕНИЕТО е окончателно.          

133

Гражданско дело No 551/2012

Други дела

Н.Х.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.11.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Х.К.К., ЕГН ********** и Н.А.К., ЕГН **********, като родители и законни представетели на малолетното дете Н.Х.К. ЕГН **********,*** , да изтеглят от сметка*********************************сумата 200.00( двеста) евро, водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на Н.Х.К. ЕГН **********  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

134

Гражданско дело No 564/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

В.С.Ш.

К.В.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 4.12.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по взаимно съгласие на страните.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване от страните с частна жалба в едноседмичен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени в днешното с. з.  

135

Гражданско дело No 565/2012

Чл. 19 ЗГР

М.А.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.12.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на имената на М.А.П., ЕГН ********** ***. Й. Вапцаров № 2, от М.А.П., на МЕХМЕДАЛИ АЛИ ПЪТЪРЛЪ.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Котел за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението, както и на Бюро „Съдимост” при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

136

ЧГД No 792/2012

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 5.12.2012г., в законна сила от 5.12.2012г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 1 от ЗПП адвокат Д.А. за процесуален представител на М. А. А., ЕГН **********,*** – длъжница по изпълнително дело № 13/2012 г. по описа на СИС при РС Котел.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на адвокат А. и ДСИ  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

137

Гражданско дело No 801/2012

Чл. 19 ЗГР

Ж.Б.Н.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.12.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на имената на малолетното дете Ж.Б.Н., ЕГН **********, родена на *** *** от майка Т.Ж.С. и баща Б.С. Н., от Ж.Б.Н., на Ж.Б.Н..  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община Бургас за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    

138

Гражданско дело No 814/2012

Други дела

Е.А.Х.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.12.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК Е.А. Хасанова , ЕГН **********, със съгласието на родителите си А.Х.А., ЕГН ********** и З.М.М. , ЕГН **********,***, да изтегли от личната си сметка № ******************* открита в ОББ – клон Омуртаг , сумата 500,00( петстотин лева).

139

Гражданско дело No 826/2012

Други дела

С.А.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.12.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на С.А.И. , ЕГН **********, със съгласието на родителите си П.И.И. , ЕГН ********** и А.Н. И., ЕГН **********,***, да изтегли от личната си сметка № *****************Банка ДСК клон Котел , сумата 410,00( четиристотин и десет лева).