РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 43/2006

Други дела

И.Х.О.,
М.Х.М.,
А.Х.И.,
Ф.Х.К.,
Х.Х.И.,
К.Х.И.,
М.Х.Х.,
А.А.Н.,
Х.Х.М.,
Р.Х.Б.,
А.Х.О.,
Е.М.О.,
Е.М.М.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.8.2007г., в законна сила от 20.2.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 97, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.13а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, предявен от М.Г., адвокат от Сливенска адвокатска колегия, като пълномощник на И.Х.О., ЕГН **********, М.Х.М., ЕГН **********, А.Х.И., ЕГН **********, Ф.Х.К., ЕГН **********, Х.Х.И., ЕГН **********, К.Х.И., ЕГН **********, М.Х.Х., ЕГН ******, А.А.Н., ЕГН ******, Х.Х.М., ЕГН ******, Р.Х.Б., ЕГН ******, А.Х.О. ЕГН ******, Е.М.О., ЕГН *********, Е.М.М., ЕГН ********** - всичките от с. Ябланово, Сливенска област срещу ответника Община Котел, че границите на собствената им земеделска земя, представляваща нива от 3 404 кв. м., находяща се в местността "Ак чешме" в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето й в ТКЗС са били: изток - Халил Ходжов, запад - Ахмед Х. Халилов, север - Х. Хюсеинов Хасанов и юг - Х. Чаушев и Неджиб Джеферов и по сега действащия регулационен план на селото, одобрен през 1964 г. се намира в квартал 41.  ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 97, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.13а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, предявен от М.Г., адвокат от Сливенска адвокатска колегия, като пълномощник на И.Х.О., ЕГН **********, М.Х.М., ЕГН **********, А.Х.И., ЕГН **********, Ф.Х.К., ЕГН **********, Х.Х.И., ЕГН **********, К.Х.И., ЕГН **********, М.Х.Х., ЕГН ******...., А.А.Н., ЕГН ******, Х.Х.М., ЕГН ******, Р.Х.Б., ЕГН ******, А.Х.О. ЕГН ******, Е.М.О., ЕГН *********, Е.М.М., ЕГН ********** - всичките от с. Ябланово, Сливенска област срещу ответника Община Котел, че границите на собствената им земеделска земя, представляваща нива от 2 065 кв. м., находяща се в местността "Ак чешме" в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето й в ТКЗС са били: изток - М.Х. Халилов, запад - Ибриям Алиев Онбашиев, север - Нух Хасанов Х. и юг - Неджиб Джеферов и по сега действащия регулационен план на селото, одобрен през 1964 г. се намира в квартал 33.  ПОСТАНОВЯВА спрямо ответника Община Котел, че скицата на процесните имоти, изготвена от вещото лице Б.Д.С. да се счита за неразделна част от решението.  

2

Гражданско дело No 126/2006

Делби

С.И.К.,
Ф.И.Ч.,
Г.И.К.,
З.С.П.

Т.И.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.2.2007г., в законна сила от 25.10.2011г.
Решение № 40/ 23.02.2007г. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.И.К.,***, Ф.И. ***, Г.И. *** А, З.С.П. ***,и Т.И.О. ***, на следния недвижим имот находящ се в с. Ябланово, общ. Котел и представляващ дворно място от 770 кв.м., образуващо УПИ ХІ-110 в кв. 46 по устройствения план на селото, при граници: УПИ Х-96 и от две страни улици, ведно с построената в него масивна жилищна сграда на един етаж, състояща се от три стаи и салон със застроена площ 91 кв.м., при право на собственост както следва: по 1/5 идеална част за С.И.К., Ф.И.Ч., Г.И. К., З.С.П. и Т.И. О. всички с посочени данни. ОСЪЖДА Т. И.О., с посочени данни да заплати на С.И.К., Ф.И.Ч., Г.И.К., З.С.П., всички с посочени данни сумата 200.00лв. представляваща направени по делото разноски, като отхвърля останалата част от 800.00лв. като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.

3

Гражданско дело No 82/2007

Вещни искове по ЗСПЗЗ

П.Г.Г.,
В.М.Т.,
В.Г.М.,
Г.П.М.,
М.П.М.,
К.П.М.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2008г., в законна сила от 31.3.2011г.
Решение № 35 / 25.07.2008г. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, предявен от п.Г.Г., ЕГН **********,***-4-7, В.М.Т., ЕГН **********,***, В.Г.М., ЕГН **********,***, Г.П.М., ЕГН **********,***, М.П.М. , ЕГН**********,*** и К.П.М. ЕГН **********,***, да се признае за установено по отношение на ответника ОбСЗГ Котел и при участието на контролиращата страна Община Котел, правото им на възстановяване върху нива от 4 215.00 кв.м., находяща се в местн. " Кръста" в село Жеравна, Сливенска област, която е била собственост на наследодателя им Г.П.М., поч. на 06.05.1986г. като НЕОСНОВАТЕЛЕН. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните че е изготвено

4

Гражданско дело No 121/2007

Вещни искове

Х.К.Ч.,
Д.К.К.

С.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
С.Н.Д.,
И.Н.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.7.2009г., в законна сила от 2.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.97, ал.1 от ГПК (отм.), предявен от Х.К.Ч., ЕГН **********, и Д.К.К., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, чрез адв. Н.Х., с искане да се признае за установено по отношение на ответниците С.Д.Д., ЕГН **********,***, Н.Д.Д., ЕГН **********,***, С.Н.Д., ЕГН **********, и И.Н.Д., ЕГН **********,*** 26, че са собственици на 6,2 дка, находящи се в северозападната част на поземлен имот № 29283.47.1, находящ се в м. "Кръста" в землището на село Жеравна, община Котел, очертан с точки от 1 до 8 на скицата, изготвена по делото от вещото лице В.М.Г., с площ на целия имот 21 780 кв.м. и при граници на целия имот : ПИ №№ 29283.42.839; 29283.46.8; 29283.501.582; 29283.46.1; 29283.46.9 и 29283.49.1, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОСЪЖДА на основание чл.64, ал.2 от ГПК (отм.) Х.К.Ч. и Д.К.К., двамата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Н.Д.Д., с посочени данни, сумата 400.00 (четиристотин) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

5

Гражданско дело No 196/2007

Вещни искове

АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ РАЗБОЙНА ООД

ЕТ ДЖИМ-ПЛАС- ДИМО АДАМОВ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.1.2009г., в законна сила от 25.2.2011г.
Решение № 5/ 10.01.2009г.ОТХВЪРЛЯ предявения от "Агромеханизация-Разбойна"ООД, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. "Луда камчия" № 22, представлявано от управителя И.А.М., ЕГН **********, срещу ЕТ "Джим-Пласт-Д.А.", рег. по ф. д. № 710/90 г. на ОС Сливен, със седалище и адрес на управление с. Ябланово, Сливенска област, представляван от Д.А.А., ЕГН **********, булстат 119013799. иск за установяване правото на собственост и предаване на владението върху недвижим имот, представляващ недвижим имот в с. Ябланово, Сливенска област, представляващ: ПИ с идентификационен номер 87031.503.715 (осемдесет и седем хиляди нула тридесет и едно, точка, петстотин и три, точка, седемстотин и петнадесет) по кадастралната карта на с. Ябланово, Сливенска област, одобрена със заповед № РД-18-8 от 28.03.07 г. на Агенция по кадастъра, целият с площ от 596 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производства, складов обект, ведно със сграда с идентификационен номер 87031.503.715.2 (осемдесет и седем хиляди нула тридесет и едно, точка, петстотин и три, точка, седемстотин и петнадедет, точка, две), представляваща пластмасов цех, със застроена площ 264.90 кв. м., при граници: ПИ с идентификационен номер 87031.501.158, ПИ с идентификационен номер 87031.501.159, ПИ с идентификационен номер 87031.713, ПИ с идентификационен номер 87031.501.695 и ПИ с идентификационен номер 87031.501.2109, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА, "Агромеханизация-Разбойна"ООД, с посочени данни, да заплати на ЕТ "Джим-Пласт-Д.А.", с посочени данни, сумата 1 000 (хиляда) лева, представляващи адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му пред страните.      

6

Гражданско дело No 17/2008

Искове по КТ

Г.Д.Д.

КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 22.4.2009г., в законна сила от 5.8.2011г.
Решение № 40 / 22.04.2009 ДОПУСКА на основание чл. 192, ал. 2 от ГПК(отм.) поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1/ 07.01.2009г., като след диспозитива по иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ на стр. 8-ма от решението включва и следния диспозитив : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата вр. чл. 2, ал. 1 от ПМС № 175/ 24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации, предявен от Г. Д.Д., ЕГН **********,*** с искане Кметът на Община Котел да бъде осъден да й заплати сумата 380.00 лева, представляваща допълнително материално стимулиране за 2007г. като НЕОСНОВАТЕЛЕН. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

7

Гражданско дело No 21/2008

Делби

Г.И.Б.,
М.И.Д.

КООПЕРАЦИЯ " ЗДРАВЕЦ"

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.6.2009г., в законна сила от 17.2.2011г.
Решение № 58/ 30.06.2009г.ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.И.Б., ЕГН ********** и М.И.Д., ЕГН ********** - и двете със съдебен адрес ***, адвокат М.Г.,***, и КООПЕРАЦИЯ "ЗДРАВЕЦ", с. Жеравна, Сливенска област, представлявана от Т.И.К.,***, на недвижим имот, находящ се в с. Жеравна, с планоснимачен номер 73, в кв.10, по плана на с. Жеравна от 1967 г., представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 29283.501.107, с площ 1 177 кв. м., подробно описан в пункт II на нотариален акт № 30, том I, дело № 63/1992 г. на РС Котел, представляващ дворно място, съставляващо парцел ХVІІ-73, в кв10 по плана на с. Жеравна, състоящо се от 400 кв. м., при граници: Нено Стефанов Куцаров, Потреб. Кооп. "Здравец", улица и ТКЗС с. Зимница, ведно с построената в него двуетажна паянтова жилищна сграда на 60 кв. м., състояща се от три стаи и две сервизни помещения, който имот е идентичен с имот, описан в Записка за вписване на нотариален акт за продажба № 8, том I, от 01.04.1943 г. на Котленски околийски съдия, при квоти, както следва:  - 1/4 идеална част за Г.И.Б., с посочени данни;  - 1/4 идеална част за М.И.Д., с посочени данни;  - 2/4 идеални части за Кооперация "Здравец" с. Жеравна.  ОСЪЖДА Кооперация "Здравец" с. Жеравна, с посочени данни да заплати на Г.И.Б. и М.И.Д., и двете с посочени данни, сумата 574.50 лв. (петстотин петдесет и четири лева и петдесет стонинки), представляваща направени по делото разноски за адвокатски хонорар и съдебна експертиза.  ОСЪЖДА Кооперация "Здравец" с посочени данни, да заплати по набирателната сметка на РС Котел сумата 9.00 (девет) лева, представляваща доплащане за извършена експертиза.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

8

Гражданско дело No 46/2008

Искове по КТ за отмяна на уволнение

П.К.П.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.3.2009г., в законна сила от 2.6.2011г.
Решение № 32 / 26.03.2009г.ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ, заповед № 5-413/ 17.04.2008 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение със П.К.П., ЕГН ********** ***, съдебен адрес гр. Сливен, ул. "Г. С. Раковски" № 1, офис 10, адв. Л. А., е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2, предложение второ от КТ.  ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ П.К.П., с посочени данни, на длъжност "Специалист "Спортна база" в структурата на Общинската администрация на Община Котел, която е заемал до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищеца П.К.П., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановен, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.З от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на П.К.П., с посочени данни, сумата 1 101.69 лева, представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа, поради незаконното уволнение за тримесечен период, считано от 17.04.2008 г. до 17.07.2008 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД, Община Котел, ДА ЗАПЛАТИ на П.К.П., с посочени данни, законната лихва върху сумата 1 101.69 лв., считано от 17.04.2008 г. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община котел ДА ЗАПЛАТИ на П.К.П., с посочени данни, сумата 100.00 лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на РС Котел, сумата 60.00 лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице, както и сумата 150.00 лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважените искове.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

9

Гражданско дело No 60/2008

Други дела

БРИТИШ- БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ООД

С.И.Н.,
БУРГАСКА СОЛНА КОМПАНИЯ-ООД,
К.С.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.9.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, алл от ГПК производството по гражданско дело № 60 по описа на РС Котел за 2008 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ДА СЕ ИЗПЛАТИ на назначените представители - адв. Д.И. и адв. Л.А. - възнаграждение в размер на 780.00 лева на всеки едни от тях от внесения от ищеца депозит.  УКАЗВА на ответника С.Н., че може да поиска връщане на внесения  от него депозит в размер на 800.00 лева.    

10

Гражданско дело No 75/2008

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Д.Н.Х.

КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.3.2009г., в законна сила от 1.12.2011г.
Решение № 25 от 16.03.2009г.ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.344. ал.1. т.1 от КТ заповед № 5-652/ 07.08.2008 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение със Д.Н.Х., ЕГН ********** ***, съдебен адрес гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 38, вх.А, офис 1, адв. Е.Х., е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ. във вр. с чл. 326 от КТ - съкращаване на щата.  ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ Д.Н.Х., с посочени данни, на длъжност "фондохранител" в Пантеон на Г. С. Раковски към Исторически музей Котел в структурата на Общинската администрация на Община Котел, която е заемала до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищцата Д.Н.Х., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановена, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.З от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Д.Н.Х., с посочени данни, сумата 2041.00 лева. представляваща обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа, поради незаконното уволнение за шестмесечен период, считано от 07.08.2008 г. до 04.02.2009 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД, Община Котел, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Н.Х., с посочени данни, законната лихва върху сумата 2041.00 лв., считано от 04.02.2009 г. до окончателното изплащане на задължението, като иска за периода от 26.08.08 г. до 04.02.2009 г. ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община котел ДА ЗАПЛАТИ на Д.Н.Х., с посочени данни, сумата 250 (двеста и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на РС Котел, сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждене на вещо лице.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че еизготвено.      

11

Гражданско дело No 76/2008

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Н.В.П.

КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.3.2009г., в законна сила от 19.1.2011г.
Решение № 30 / 27.03.2009г.ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.334, ал.1, т1 от КТ заповед № 5-535 / 01.07.2008 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение с Н.В.П., ЕГН **********,***, е прекратено поради съкращаване на щата.  ВЪЗ СТАН О ВЯ ВА на основание чл.344, ал1, т.2 от КТ Н.В.П., с посочени данни, на длъжността екскурзовод в Пантеон на Георги Стойков Раковски към Историческия музей в град Котел, която е заемала до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищцата Н.В.П., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановена, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.П., с посочени данни, сумата 2 252.88 (две хиляди двеста петдесет и два лева и осемдесет и осем стот.), представляваща обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа поради незаконно уволнение за шестмесечен период, считано от 01.07.2008 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.П., с посочени данни, законната лихва върху сумата 2 252.88 лева, считано от 01.01.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за периода от 26.08.2008 г. до 31-12.2008 г. ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.П., с посочени данни, сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 130.00 (сто и тридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от обявяването му.

12

Гражданско дело No 121/2008

Други дела

ОБЩИНА КОТЕЛ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.4.2010г., в законна сила от 18.2.2011г.
Решение № 21 / 30.04.2010г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Котел против Решение № 45 от 18.12.2008 г. на Общинска служба по земеделие гр. Котел, с което им е отказано правото на възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, а именно:  1.Гора с площ 2 500.0 дка, находяща се в местността "Зеленич";  2. Гора с площ 500.0 дка, находяща се в местността "Осеница";  3. Гора с площ 4 000.0 дка, находяща се в местността "Голямо равно усое";  4. Гора с площ 1 000.0 дка, находяща се в местността "Малко равно усое";  5. Гора с площ 4 000.0 дка, находяща се в местността "Луповака";  6. Гора с площ 2 000.0 дка, находяща се в местността "Юч борун";  7. Гора с площ 2 000.0 дка, находяща се в местността "Прогора";  8. Гора с площ 1 500.0 дка, находяща се в местността "Седлото";  9. Гора с площ 1 000.0 дка, находяща се в местността "Дана баран";  10. Гора с площ 2 000.0 дка, находяща се в местността "Диветлач";  11. Гора с площ 1 000.0 дка, находяща се в местността "Дебела могила"  12. Гора с площ 23 260.8 дка, находяща се в местността "Други",  като неоснователна и недоказана.  ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г. А. П., ЕГН ********** сумата 100.00 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните в 14- дневен срок пред АС Сливен.        

13

Гражданско дело No 32/2009

Облигационни искове

Х.М.Б.

С.А.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.9.2010г., в законна сила от 7.2.2011г.
решение № 48/09.09.2010г.ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, С.А.П.,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б.,*** в, сумата 600.00 лева (шестстотин), представляваща иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди, вследствие извършено от С.П. престъпление по чл.129 от НК, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането - 06.07.2008 г. до окончателното изплащане на задължението, а останалата част на иска до 6 000.00 лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА на основание чл. 51 от ЗЗД, С.А.П.,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б.,*** в, сумата 105.00 лева (сто и пет), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие извършено от С.П. престъпление по чл.129 от НК.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, С.А.П.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Сливен.          

14

Гражданско дело No 62/2009

Облигационни искове

А.Ю.Ш.,
Ю.Ю.М.,
А.Ю.М.

М.Ю.М.,
З.М.М.,
Б.Р.Н.,
М.Р.Н.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.3.2010г., в законна сила от 18.1.2011г.
Решение № 13 / 22.03.2010г. ОТХВЪРЛЯ, предявените на основание чл. 124, ал.1 от ГПК, от ищците А.Ю.Ш., ЕГН **********, А.Ю.М., ЕГН ********** и Ю.Ю.М., ЕГН ********** - всички от с. Филаретово, Сливенска област, искове срещу ответниците М.Ю.М., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН **********, Б.Р.Н., ЕГН ********** и М.Р.Н., ЕГН ********** - всичките от с. Филаретово, Сливенска област, за прогласяване на нищожността на сключената на 11.11.2008 г. спогодба по гражданско дело № 59/2008 г. на РС Котел и за прогласяване на нищожността на нотариален акт за собственост № 4, том V, дело № 743 от 23.12.2008 г. на Съдията по вписванията при РС Котел Стефка Райнова, като неоснователни и недоказани.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК ищците А.Ю.Ш., ЕГН **********, А.Ю.М., ЕГН ********** и Ю.Ю.М., ЕГН ********** - всички от с. Филаретово, Сливенска област, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на ответниците М.Ю.М., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН **********, Б.Р.Н., ЕГН ********** и М.Р.Н., ЕГН ********** - всичките от с. Филаретово, Сливенска област, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.            

15

Гражданско дело No 63/2009

Други дела

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ СЪГЛАСИЕ НАПРЕДЪК

Е.Н.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 29.7.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл. 310, т.2 от ГПК Е.Н.В., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, ДА ОПРАЗНИ и предаде държането на недвижим имот, представляващ кафе аперитив, находящ се в гр. Котел, площад "Възраждане" № 4, на неговия собственик Читалище "Съгласие - Напредък" гр. Котел, рег. по ф. д. № 635/97 г., ЕФН 1997006352.  ОСЪЖДА Е.Н.В., с посочени данни, да заплати на Читалище "Съгласие - Напредък" гр. Котел, с посочени данни, сумата 125.00 (сто двадесет и пет) леда, представляваща направени по делото разноски, от които 100.00 лева - адвокатски хонорар и 25.00 лева - държавна такса.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Сливен.    

16

Гражданско дело No 83/2009

Вещни искове

М.М.А.,
Г.М.А.,
Б.М.А.,
Я.А.А.,
Р.А.М.,
А.А.Й.,
М.А.А.

С.З.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.2.2010г., в законна сила от 12.1.2011г.
Решение № 11 / 26.02.2010г. ПРИЗНАВА за установено на основание чл.108 от ЗС по иска, предявен от М.М.А., ЕГН **********, Г.М.А., ЕГН **********, Б.М.А., ЕГН **********,***, Я.А.А., ЕГН **********,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А.Й., ЕГН **********,*** и М.А.А., ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, Адвокатска кантора на адв. А.Г. ***, че са собственици на основание наследство и давностно владение, първите трима от тях на по 1/18 идеална част, а останалите четирима на по 3/18 идеални части, на недвижим имот, находящ се в село Соколарци, община Котел, представляващ дворно място от 1 046 кв.м., образуващо поземлен имот № 119 в кв. 18 по устройствения план на селото, при граници : НПИ № 117, НПИ № 118, НПИ № 120 и улица, ведно с построените в него паянтова жилищна сграда със застроена площ от 49 кв.м., състояща се от приземен етаж от една стая и салон и първи етаж от една стая и салон, паянтова жилищна сграда със застроена площ от 48 кв.м., състояща се от три стаи и салон, паянтова стопанска сграда със застроен обем от 43 куб.м. и масивна лятна кухня и баня с обща квадратура 9 кв.м. и ОСЪЖДА С.З.А., ЕГН **********,***, да предаде на ищците владението върху описания имот, който владее без правно основание.  ОТМЕНЯВА на основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт за собственост № 45/21.08.2008 г., т.ІІІ, нот. дело № 407 / 2008 г. на Съдията по вписванията при РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК С.З.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на М.М.А., ЕГН **********, Г.М.А., ЕГН **********, Б.М.А., ЕГН **********,***, Я.А.А., ЕГН **********,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А.Й., ЕГН **********,*** и М.А.А., ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, Адвокатска кантора на адв. А.Г. ***.82 (осемстотин шестдесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) лева, представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

17

ЧГД No 87/2009

Обезпечения,опис наследство,връщане дете

Н.И.Ц.

Р.Д.Л.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.3.2011г., в законна сила от 22.3.2011г.
ДОПУСКА на основание чл. 207 от ГПК по молба на ищцата Н.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адвокат Е.Х.,*** и по молба на адвокат Д.П., пълномощник на ответника Р.Д.Л., ЕГН ********** ***, ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на ДОКАЗАТЕЛСТВАТА по бъдещ иск, съобразно назначените с определения на съда от 23.07.2009 г. и от 01.02.2010 г. и приети по настоящото дело съдебно-технически експертизи, изготвени от вещото лице И.Х.И., по отношение на конкретните факти и състояния, обект на експертизите, за чието установяване е ангажирано посоченото доказателствено средство.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

18

Гражданско дело No 194/2009

Дела от административен характер

Б.С.Б.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.9.2010г., в законна сила от 23.6.2011г.
Решение № 49 от 10.09.2009г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Б., ЕГН **********,***, против протоколно решение № 10712/25.09.2009 г. постановено по преписка № 3194/2007 г. на ОбСЗГ Котел, като неоснователна.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред АС Сливен с касационна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

19

Гражданско дело No 225/2009

Искове по КТ

З.В.К.

ЗКПУ"МЕДВЕН" В ЛИКВИДАЦИЯ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2011г., в законна сила от 2.12.2011г.
Решение № 6/ 02.03.2011г. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.128 от КТ, предявен от З.В.К., ЕГН **********,***, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), седалище и адрес на управление село Медвен, ул. „Васил Лолов” № 7, представлявана от ликвидаторите Г.Х.А., ЕГН **********,***, Й. Вадилев К., ЕГН **********,***, и В.И.К., ЕГН **********,***, да му заплати сумата 2 820.00 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за времето от 01.11.2006 г. до 08.05.2007 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от З.В.К., с посочени данни, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), с посочени данни, да му заплати сумата 1 006.31 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на трудовото възнаграждение за периода от 09.05.2007 г. до 09.11.2009 г., както и законната лихва, считано от подаване на исковата молба на 30.11.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.224, ал.1 от КТ, предявен от З.В.К., с посочени данни, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), с посочени данни, да му заплати сумата 1 800.00 лева, представляваща обезщетение за неизползван за 2006 г. и 2007 г. платен годишен отпуск, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от З.В.К., с посочени данни, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), с посочени данни, да му заплати сумата 642.30 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск за 2006 г. и 2007 г. за периода от 09.05.2007 г. до 09.11.2009 г., както и законната лихва, считано от подаване на исковата молба на 30.11.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от З.В.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), седалище и адрес на управление село Медвен, ул. „Васил Лолов” № 7, представлявана от ликвидаторите Г.Х.А., ЕГН **********,***, Й. Вадилев К., ЕГН **********,***, и В.И.К., ЕГН **********,***, сумата 400.00 (четиристотин) лева, представляващи направени от ответника разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

20

Гражданско дело No 247/2009

Вещни искове

Ф.Х.Р.,
Ф.Х.Ч.

А.Х.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.7.2010г., в законна сила от 8.3.2011г.
Решение № 43/ 30.07.2010г.ПРИЗНАВА за установено на основание чл.108 от ЗС по иска, предявен от Ф.Х.Р., ЕГН **********, и Ф.Х.Ч., ЕГН **********,***, против А.Х.Р., ЕГН **********,***, че ищците Ф.Х.Р. и Ф.Х.Ч. са собственици при равни части на основание наследство на недвижим имот, находящ се в село Ябланово, община Котел, представляващ поземлен имот № 87031.502.1021 с площ от 6 567.00 кв.м. заедно с построените в него жилищна и селскостопанска сгради, при граници на имота : ПИ № 87031.502.2254, ПИ № 87031.502.2266, ПИ № 87031.502.2253, ПИ № 87031.502.2252, ПИ № 87031.502.1022 и ПИ № 87031.502.2042, и ОСЪЖДА А.Х.Р. да предаде на ищците владението върху описания имот, който владее без правно основание.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Х.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Х.Р., ЕГН **********, и Ф.Х.Ч., ЕГН **********,***, сумата 396.56 (триста деветдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки) лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

21

Гражданско дело No 22/2010

Искове по КТ за отмяна на уволнение

С.Й.Д.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.6.2010г., в законна сила от 30.10.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ, заповед № 04 от 26.11.2009 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение със С.Й.Д., ЕГН ********** с адрес ***, съдебен адрес гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 5, адвокат М. Стфанов, е прекратено поради съкращаване на щата.  ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ С.Й.Д., с посочени данни, на длъжността Директор на Дирекция „ОКСУС” в структурата на Общинската администрация на Община Котел, която е заемал до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищеца С.Й.Д., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановен, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Д., с посочени данни, сумата 4 982.88 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа, поради незаконното уволнение за шестмесечен период, считано от 26.11.2009 г., като за разликата до пълния предявен размер от 5 100 лева отхвърля.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД, Община Котел, ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Д., с посочени данни, законната лихва върху сумата 4 982.88 лв., до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Д., с посочени данни, сумата 290.00 лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на РС Котел, сумата 175.00 лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок, считано от 22.06.2010 г.  

22

Гражданско дело No 25/2010

Облигационни искове

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 28.3.2011г.
Решение № 57 от 25.10.2010г.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.213, ал.1, изр.І от КЗ вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД, седалище и адрес на управление град София, район Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, ЕИК 121130788, представлявана от изпълнителния директор С.С.,*** с искане ответникът да бъде осъден да u заплати сумата 560.12 лева, представляваща платено на 13.06.2007 г. от ищеца на трето неучастващо в производството лице Николай Льолев застрахователно обезщетение за претърпени от застрахованото лице вреди, причинени от настъпило на 07.05.2007 г. в град Котел застрахователно събитие поради бездействие от страна на Община Котел да обезопаси общински път в ремонт, като НЕОСНОВАТЕЛЕН, като отхвърля и обективно съединения към него иск по чл.86 от ЗЗД за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от 01.02.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД, седалище и адрес на управление град София, район Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, ЕИК 121130788, представлявана от изпълнителния директор С.С.,*** сумата 300.00 (триста) лева, представляваща направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

23

Гражданско дело No 26/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

С.Р.В.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 21.5.2011г.
Решение № 37 / 28.06.2010г.  ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.В., ЕГН **********,***, сумата 5 651.86 лв. (пет хиляди шестстотин петдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.02.2008 г. до 28.02.2010 г., ведно със законната лихва в размер на 626.01 лв. (шестстотин двадесет и шест лева и една стотинки), считано от 01.02.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба – 04.02.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 170.00 (сто седемдесет) лева, представляващи разноски за вещото лице, както и сумата 251.00 (двеста петдесет и един) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на уважения иск.    ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.В., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски по делото за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му.  

24

Гражданско дело No 32/2010

Вещни искове

А.Х.Д.,
И.Х.Ч.,
Е.Х.И.,
Ш.Х.Е.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 14.3.2011г., в законна сила от 9.12.2011г.
Решение № 11/ 14.03.2011г.ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от адв. М.Г. ***, като пълномощник на А.Х.Д., ЕГН **********, И.Х.Ч., ЕГН **********, Е.Х.И., ЕГН **********,***, и Ш.Х.Е., ЕГН **********,***, против Община Котел, че ищците са собственици, всеки от тях на по ? идеална част, на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на недвижим имот, находящ се в село Малко село, община Котел, представляващ дворно място с площ от 3 008 кв.м., образуващо поземлен имот с пл. № 1233, за който са отредени УПИ І-123 и УПИ ХVІ-123 в кв.4 по устройствения план на село Малко село, заедно с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 73 кв.м., складово помещение и полумасивна стопанска сграда със застроен обем от 64 куб.м.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на всеки от ищците А.Х.Д., ЕГН **********, И.Х.Ч., ЕГН **********, Е. Хюсеийнова И., ЕГН **********,***, и Ш.Х.Е., ЕГН **********,***, по 219.88 (двеста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стот.), представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

25

Гражданско дело No 35/2010

Развод и недейств. на брака

Е.Д.Х.

Ц.П.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 11.1.2011г.
Решение № 71 / 17.-12.2010г.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49 от СК, сключеният на 18.02.1979 г. в гр. Котел граждански брак между Е.Д.Х., ЕГН **********,*** и Ц.П.Х., ЕГН ********** ***, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, без да се произнася по въпроса за вината.  ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на Е.Д.Х..  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, ответницата да запази и продължи да носи брачното си фамилно име Х..  ОСЪЖДА Е.Д.Х., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел да заплати сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляваща допълнителна държавна такса за завеждане на делото.  ОСЪЖДА Е.Д.Х., ЕГН **********,*** и Ц.П.Х., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел по 30.00 лева за всеки един от тях, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.        

26

Гражданско дело No 36/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Д.П.З.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.9.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
рЕШЕНИЕ № 47/ 09.09.2010Г-ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на АННА П.З., ЕГН **********,***, сумата 2684.61 лева (две хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и една стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периодите, както следва: от месец юни 2007 г. до месец декември 2007 г., - 1 674.85 лева и за периода от месец май 2008 г. до месец август 2008 г. – 1009.76 лева., ведно със законната лихва общо за двата периода в размер на 765.84 лева (седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки), считано от месец юни 2007 г. до датата на завеждане на исковата молба – 26.02.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, „Медицински център-1-Котел” ЕООД с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи разноски за вещото лице, както и сумата 138.00 (сто тридесет и осем) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на уважения иск.  ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Анна П.З., ЕГН **********,***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски по делото за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му.      

27

Гражданско дело No 58/2010

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Г.Д.Г.

ОБЩИНА КОТЕЛ- ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.10.2010г., в законна сила от 14.12.2011г.
Решение № 50 / 05.10.2010г.ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.334, ал.1, т.1 от КТ заповед № А.5-21 / 04.02.2010 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение с Г.Д.Г., ЕГН **********,*** 19, е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ.  ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ Г.Д.Г., с посочени данни, на длъжността Старши специалист „Масов спорт” в структурата на общинската администрация на Община Котел, която е заемал до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищеца Г.Д.Г., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановен, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, сумата 1 659.48 лева (хиляда шестстотин петдесет и девет лева и четиридесет и осем стот.), представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа поради незаконно уволнение за шестмесечен период, считано от 04.02.2010 г. до 04.08.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 373.83 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето от 04.02.2010 г. до 16.03.2010 г., считано от 17.03.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 138.23 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето от 18.03.2010 г. до 31.03.2010 г., считано от 01.04.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец април 2010 г., считано от 01.05.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец май 2010 г., считано от 01.06.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец юни 2010 г., считано от 01.07.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец юли 2010 г., считано от 01.08.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 37.71 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето от 01.08.2010 г. до 04.08.2010 г., считано от 05.08.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, сумата 480.00 (четиристотин и осемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на бюджета на съдебната власт сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещи лица, както и сумата 166.38 ( сто шестдесет и шест лева и тридесет и осем стот.), представляваща окончателна държавна такса върху уважените искове.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.        

28

Гражданско дело No 63/2010

Облигационни искове

ТД БУРГАСКА СОЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

К.Х.С.,
С.И.Н.,
К.С.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.11.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК, производството по гражданско дело № 63 по описа на РС Котел за 2010 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.      

29

Гражданско дело No 142/2010

Вещни искове

Р.Д.Т.,
Р.К.Т.

Ж.В.М.,
Ц.П.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.5.2011г., в законна сила от 28.5.2011г.
Решение № 22 / 04.05.2011г.ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответниците Ж.В.М., ЕГН ********** и Ц.П.М., ЕГН ********** – и двамата от с. Медвен, ул. „Момина могила” № 4, че ищците Р.Д. Т., ЕГН ********** и Р.К.Т., ЕГН ********** – и двамата от гр. Бургас, бул. „Сан Стефано” № 107, вх. 2, ет. 2 са СОБСТВЕНИЦИ на недвижим имот, съставляващ УПИ ХІ-46 (парцел единадесети, с планоснимачен номер четиридесет и шести) в квартал 3 (трети), по плана на село Медвен, община Котел, цялото с площ от 245 (двеста четиридесет и пет) квадратни метра, при граници: улица „Момина сълза”, УПИ ХІІ-47; УПИ VІІ-37; УПИ VІІІ-38 и УПИ Х-45.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

30

Гражданско дело No 148/2010

Вещни искове

Н.Г.А.,
С.Г.Г.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.1.2011г., в законна сила от 9.6.2011г.
Решение № 1/ 07.01.2011г.ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от адв. Е.Х. ***, като пълномощник на Н.Г.А., ЕГН **********,***, и на С.Г.Г., ЕГН **********,***, че ищците са собственици на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на недвижим имот, находящ се в село Градец, община Котел, представляващ дворно място с площ от 1 550 кв.м., образуващо УПИ № ХІІ-883 в кв.51 по плана на селото, при граници на имота : изток и север – край на регулацията, юг – УПИ № ХІ-882 и запад – улица.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Н.Г.А., ЕГН **********,***, сумата 347.10 (триста четиридесет и седем лева и десет стот.), представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.Г., ЕГН **********,***, сумата 150.00 (сто и петдесет), представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

31

Гражданско дело No 157/2010

Вещни искове

А.И.Х.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.12.2011г., в законна сила от 24.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от адвокат М.Г.,***, като пълномощник на ищцата А.И. Д., ЕГН **********,***, иск за признаване на установено по отношение на Община Котел, че поземлен имот № 000297, в землището на село Стрелци, община Котел, местност „Чаирлък”, с площ от 1.237 дка, че е собственост на наследниците на И. Д. И., бивш жител ***.  ОСЪЖДА А.И. Д., ЕГН **********,***, да заплати на Община Котел сумата 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото, в това число 150.00 лева – възнаграждение за вещо лице и 300.00 лева – юрисконсултско възнаграждение, като ОТХВЪРЛЯ останалата му част до 720.00 лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

32

Гражданско дело No 164/2010

Вещни искове

Д.И.Х.

М.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.5.2011г., в законна сила от 27.5.2011г.
Решение № 20 / 03.05.2011г.ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника М.А.К., ЕГН ********** ***, че ищцата Д.И.Х., ЕГН **********,***, е СОБСТВЕНИК на недвижим имот с идентификационен номер 87031.501.587, по кадастралната карта на село Ябланово, с площ 2 036 кв. м., на основание изтекла в нейна полза придобивна давност.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

33

Гражданско дело No 172/2010

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

К.П.Ц.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.3.2011г., в законна сила от 23.6.2011г.
Решение № 13 / 22.03.2011г.НАСТАНЯВА на осн. чл.27, ал. 2, вр. с чл.25, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗЗД децата Б. М. Ц., ЕГН ********** и А. М. Ц., ЕГН**********, в ДДЛРГ „Юрий Гагарин” гр. Ямбол, за срок от шест месеца.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.  

34

Гражданско дело No 211/2010

Облигационни искове

ЕТ САДУЛЛОВ- ИСМАИЛ САДУЛЛОВ

К.А.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 24.6.2011г., в законна сила от 19.7.2011г.
Решение № 32 / 24.06.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 вр. чл.200, ал.2 от ЗЗД К.А.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Садуллов – Исмаил Садуллов”, ЕИК 119108076, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Дунав” № 3, представлявано от управителя И. Х. С., ЕГН **********, сумата 3 247.00 (три хиляди двеста четиридесет и седем) лева, представляващи неизплатено възнаграждение по договори за покупко – продажба, сключени между ищеца и ответника на 18.04.2008 г. и на 23.03.2009 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК К.А.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Садуллов – Исмаил Садуллов”, ЕИК 119108076, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Дунав” № 3, представлявано от управителя И. Х. С., ЕГН **********, сумата 500.00 (петстотин) лева, представляващи направени от него разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

35

Гражданско дело No 212/2010

Облигационни искове

ЕТ"КЕМАЛ БОЗОВ"

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2011г., в законна сила от 20.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, предявен от ЕТ „К.Б.”, седалище и адрес на управление град Сърница, община Велинград, ул.”Калафат” № 13, ЕИК 112050948, представлявано от собственика К.С.Б., ЕГН **********,***, адв. К.К., против Държавно ловно стопанство Котел, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Професор Павлов” № 57, представлявано от директора Н. К. А., за сумата 4 500.00 лева, представляваща внесена от ищеца гаранция по сключен на 13.03.2009 г. между страните договор за обществена поръчка с предмет „Възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина”, поради виновно частично неизпълнение на поетите от ищеца задължения и виновно забавено изпълнение на останалата част от задълженията по договора.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от ЕТ „К.Б.”, с посочени данни, против Държавно ловно стопанство Котел, с посочени данни, за сумата 262.04 лева, представляващи обезщетение за забавено плащане на сумата 4 500.00 лева за периода от 30.12.2009 г. до 27.07.2010 г., както и за законната лихва, считано от 28.07.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК ЕТ „К.Б.”, седалище и адрес на управление град Сърница, община Велинград, ул.”Калафат” № 13, ЕИК 112050948, представлявано от собственика К.С.Б., ЕГН **********,***, адв. К.К., ДА ЗАПЛАТИ на Държавно ловно стопанство Котел, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Професор Павлов” № 57, представлявано от директора Н. К. А., сумата 850.00 (осемстотин и петдесет) лева, представляващи направени от ответника разноски за адвокатски хонорар и възнаграждение на вещо лице.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

36

Гражданско дело No 218/2010

Развод и недейств. на брака

Х.К.К.

Ф.К.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 1.2.2011г.
Решение № 74 / 28.12.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 26.03.1964 год. в кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между ищеца Х.К.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и ответницата Ф.К.К., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ОСЪЖДА Ф.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

37

Гражданско дело No 220/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Г.С.И.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 5.1.2011г.
Решение № 69 / 17.12.2010г.ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, сумата 1 123.50 (хиляда сто двадесет и три лева и петдесет стот.), представляващи неизплатена част от възнаграждение по договор за поръчка, сключен на 02.01.2008 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, сумата 210.43 (двеста и десет лева и четиридесет и три стотинки), представляваща мораторна лихва върху сумата 1 123.50 лева за периода от 01.01.2009 г. до 05.08.2010 г., като иска за периода от изискуемостта на всяко едно от месечните възнаграждения, считано от 01.03.2008 г. до 31.12.2008 г. за разликата до пълния му предявен размер от 300.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, законната лихва върху сумата 1 123.50 лева, считано от подаване на исковата молба на 06.08.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, сумата 428.65 (четиристотин двадесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки) лева, представляващи направени от нея разноски за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение на вещо лице, съразмерно на уважената част от предявените искове.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Г.С.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, сумата 9.44 (девет лева четиридесет и четири стотинки), представляващи направени от ответника разноски за адвокатски хонорар, съразмерно на отхвърлената част от предявените искове.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.        

38

Гражданско дело No 222/2010

Облигационни искове

М.Р.А.

И.М.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.12.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
Решение № 65 / 01.12.2010г.ОТМЕНЯ на основание чл.227, ал.1, б. „в” от ЗЗД договора от 15.12.2007 г., оформен с нотариален акт № 167, т. ІV, нотариално дело № 677/07 г. на СВ при РС Котел, по силата на който ищецът М.Р.А., ЕГН **********,***, е дарил на ответника И.М.А., ЕГН **********,***, собствения си недвижим имот, находящ се в село Братан, община Котел, представляващ дворно място от 5 016.00 кв.м. с планоснимачен № 17 по кадастралния план на селото, ведно с построената в него паянтова жилищна сграда със застроена площ от 74 кв.м., състояща се от три стаи, кухня, килер, салон и избено помещение от 47 кв.м. по вътрешни размери, две паянтови стопански сгради с общ обем 197 куб. метра и паянтов гараж от 15 кв.м., при граници : имоти с пл. № № 16, 18, 19, 23 и улица, поради отказ на ответника да даде издръжка на ищеца, от която ищецът се нуждае и ответникът има възможност да я даде.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК И.М.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 532.89 (петстотин тридесет и два лева и осемдесет и девет стот.) лева, окончателна държавна такса върху уважения иск.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

39

Гражданско дело No 223/2010

Облигационни искове

М.Р.А.

И.М.А.,
Е.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.6.2011г., в законна сила от 23.7.2011г.
Решение № 34/ 27.06.2011г.РАЗВАЛЯ на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД до размера от ? идеална част от правото на собственост договора от 15.04.1994 г., оформен с нотариален акт № 69, т. І, нотариално дело № 125/94 г. на СВ при РС Котел, по силата на който ищецът М.Р.А., ЕГН **********,***, и съпругата му Х. М. А., починала на 26.03.2001 г., са прехвърлили на ответника И.М.А., ЕГН **********,***, собствения недвижим имот, находящ се в село Тича, община Котел, представляващ масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 89 кв.м., построена върху общински УПИ № ХХVІІІ в кв.1 с площ на имота 660 кв.м., при граници на имота : от две страни улици; УПИ № ХХVІІ и УПИ № VІІ-25, срещу задължението ответникът И.М.А., с посочени данни, да полага грижи, изразени в гледане и издръжка до края на живота на двамата прехвърлители, поради пълно неизпълнение на поетите от страна на ответника И.М.А., с посочени данни, и съпругата му Е.А.А., ЕГН **********,***, към ищеца М.Р.А. задължения, като ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска за разваляне на целия договор в частта му над ? идеална част от правото на собственост като НЕДОПУСТИМ и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК И.М.А., ЕГН **********, и Е.А.А., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 185.60 (сто осемдесет и пет лева и шестдесет стот.), представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на иска.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част – с частна жалба в едноседмичен срок пред същия съд.  

40

Гражданско дело No 232/2010

Развод и недейств. на брака

В.С.К.

С.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 28.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 11.03.1990 год. в кметство село Жеравна, община Котел граждански брак между ищцата В.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Добри Чинтулов” № 6, адв. И.Т., и ответника С.А.К., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по изключителна вина на ответника.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ищцата В.С.К., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име Куцарова.  ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ на В.С.К., ЕГН **********,***, сумата 325.00 (триста двадесет и пет) лева, представляващи направени от нея разноски.  ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

41

Гражданско дело No 271/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

С.Н.Н.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.2.2011г., в законна сила от 29.3.2011г.
Решение № 5 / 28.02.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, , ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.Н., ЕГН **********,*** 9, сумата 2 000.16 (две хиляди лева и шестнадесет стотинки), представляваща неплатена част от обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като ищцата е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 3 500.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.Н., с посочени данни, законната лихва върху сумата 2 000.16 лева, считано от 15.09.2010 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.Н., с посочени данни, сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 180.01 (сто и осемдесет лева и една стотинка), представляващи държавна такса и разноски за вещо лице.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

42

Гражданско дело No 272/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

М.И.М.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "КОТЕЛ" ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 27.1.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, ЕИК 119527829, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Изворска” № 85, представлявано от управителя Ц.Г.В., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., ЕГН **********,*** 17, сумата 29.82 (двадесет и девет лева и осемдесет и две стотинки), представляваща неплатена част от обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като ищцата е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 2 093.28 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 240.00 лева, считано от 15.09.2010 г. до 19.10.2010 г.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 500.00 лева, считано от 15.09.2010 г. до 31.10.2010 г.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 1 323.46 лева, считано от 15.09.2010 г. до 23.11.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 29.82 лева, считано от 15.09.2010 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, ЕИК 119527829, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Изворска” № 85, представлявано от управителя Ц.Г.В., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 170.00 (сто и седемдесет) лева, представляващи държавна такса и разноски за вещо лице.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.      

43

Гражданско дело No 274/2010

Развод и недейств. на брака

К.С.Б.

К.М.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
Решение № 75 / 28.12.2010г. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 02.08.1967 год. в Община Котел граждански брак между ищеца К.С.Б., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и ответницата К.М.Б., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се на адрес в град Котел, кв. „Изток” № 1, съвместно на двамата съпрузи, като ищецът К.С.Б., с посочени данни, ще продължи да ползва втория етаж, а ответницата К.М.Б., с посочени данни, ще продължи да ползва първия етаж.  ОСЪЖДА К.М.Б., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

44

Гражданско дело No 275/2010

Чл. 19 ЗГР

О.Д.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.12.2010г., в законна сила от 2.4.2011г.
Решение № 64/ 01.12.2010г. ОТХВЪРЛЯ молбата с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР, предявена от О.Д.М., ЕГН **********,***, с искане да се допусне промяна на трите му имена от О.Д.М. на У. Д. К..   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено.  

45

Гражданско дело No 304/2010

Изменение на издръжка

Д.А.Ч.

А.Х.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.4.2011г., в законна сила от 4.10.2011г.
Решение № 19 от 26.04.2011г.ОСЪЖДА на основание чл.86 от СК А.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Д.Ф.Р., ЕГН **********,***, като майка и законна представителка на малолетното дете Д.А.Ч., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, считано от 01.10.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето Д. или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от изискуемостта до окончателното изпълнение на задължението, което да се счита за УВЕЛИЧЕНИЕ на издръжката в размер на 50.00 лева, присъдена по силата на решение № 107/11.07.2007 г. по гражданско дело № 219/2006 г. на РС Котел, като искът до пълния му предявен размер 150.00 лева ОТХВЪРЛЯ.   ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Ф.Р., ЕГН **********,***, като майка и законна представителка на малолетното дете Д.А.Ч., ЕГН **********, сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК А.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.80 (сто лева и осемдесет стот.), представляващи държавна такса върху увеличения размер на издръжката.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

46

Гражданско дело No 308/2010

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

И.П.И.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 3.8.2011г.
Признава за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ти Би Ай Кредит със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Д. Хаджикоцев” № 52- 54, ет.6, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, чрез неговия пълномощник Д.М.Г., ЕГН**********, че ответника И.П.И., ЕГН **********,*** дължи на ищеца присъдените му по заповед № 130/27.07.2010 г. по ч.г.д. № 194/2010гсуми както следва: Сумата 1 827.72( хиляда осемстотин двадесет и седем лева и седемдесет и две стотинки), представляващи просрочена главница, дължима по договор за потребителски кредит № 7402810074/05-05-2008 г., 324,10 ( триста двадесет и четири лева и десет стотинки), представляващи обезщетение за забава за периода от 15.01.2009 г. до 31.05.2010 г., законната лихва, считано от подаване на заявлението 09.07.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и 143.04( сто четирдесет и три лева и четири стотинки),представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК И.П.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА Ти Би Ай Кредит със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Д. Хаджикоцев” № 52- 54, ет.6, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, чрез неговия пълномощник Д.М.Г., ЕГН **********, СУМАТА 37,03 /тридесет и седем лева и три стотинки/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.    

47

Гражданско дело No 321/2010

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Д.С.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 25.6.2011г.
Решение № 29/06.06.2011г.ОСЪЖДА на основание чл.288, ал.1, т.2, б. „а” рот КЗ вр. чл.45 от ЗЗД Д.С.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд, гр.София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, представлявано от Изпълнителния директор и Председател на Управителния съвет Б.М.,***, офис № 6, адв. М.Д., сумата 639.79 (шестотин тридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки), представляваща стойността на имуществените вреди, причинени виновно от ответника на трето лице при ПТП и изплатени от ищеца на увреденото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД Д.С.Г., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, законната лихва върху присъдената сума, считано от 11.10.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Д.С.Г., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.                        

48

Гражданско дело No 322/2010

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

А.Б.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.8.2011г., в законна сила от 5.8.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл. 91, ал.1 вр. чл.88, ал.1, т.1 б. „б от ЗЗ/отм./ вр. чл.45 от ЗЗД, А.Б.П., ЕГН **********,***, да заплати на „Гаранционен фонд” гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, представляван от Изпълнителния Директор и Председател на УС на ГФ Б.И.М.,*** 4, адв. Михни Михнев, сумата в размер на 2152,50/две хиляди сто петдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща стойността на имуществените вреди, причинени виновно от ответника на трето лице при ПТП и изплатени от ищеца на увреденото лице.  ОСЪЖДА на основание чл. 84, ал. 3 от ЗЗД, А.Б.П., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд София с посочените данни, мораторна лихва считано от върху присъдената сума, считано от 02.09.2008 г. до 11.10.2010 г. в размер на 548,54 /петстотин четиридесет и осем лева и петдесет и четири стотинки/ лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, А.Б.П., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд София с посочените данни, сумата в размер на 136,10 /сто тридесет и шест лева и десет стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    

49

Гражданско дело No 323/2010

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Р.К.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.288, ал.1, т.2, б. „а” от КЗ вр. чл.45 от ЗЗД Р.К.П., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд, гр.София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, представлявано от Изпълнителния директор и Председател на Управителния съвет Б.М.,***, офис № 6, адв. М.Д., сумата 1 041.44 лева (хиляда четиридесет и един лев и четиридесет и четири стотинки), представляваща стойността на имуществените вреди, причинени виновно от ответника на трето лице при ПТП и изплатени от ищеца на увреденото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД Р.К.П., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, сумата 253.85 лева (двеста петдесет и три лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница за периода от 06.10.2008 г. до 16.10.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 17.10.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Р.К.П., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, сумата 370.00 (триста и седемдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

50

Гражданско дело No 332/2010

Вещни искове

Х.В.Х.,
С.И.Х.

И.М.К.,
М.С.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК производството щ гражданско  дело № 332 по описа на РС Котел за 20Ю г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в  едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  

51

Гражданско дело No 342/2010

Развод и недейств. на брака

В.А.М.

М.М.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
Решение № 28/ 06.06.2011г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 13.01.1980 год. в кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между ищцата В.А.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и ответника М.М.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПОСТАНОВЯВА ищцата В.А.М., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име Чаушева.  ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

52

Гражданско дело No 343/2010

Изменение на издръжка

М.Р.В.

Р.В.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.2.2011г., в законна сила от 17.2.2011г.
Решение № 3 / 17.02.2011г.ОСЪЖДА на основание чл.150 от СК Р.В.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на В. М. П., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете М.Р. Бойчева, ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 80.00 (сто и двадесет) лева, считано от 22.10.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, което да се счита за УВЕЛИЧЕНИЕ на издръжката в размер на 50.00 лева, присъдена по силата на решение № 83/11.05.2007 г., постановено по гражданско дело № 231/2006 г. на РС Котел.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Р.В.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху увеличения размер на издръжката.   РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  

53

Гражданско дело No 349/2010

Облигационни искове

Т.Т.Т.

Г.И.К.,
А.Д.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.5.2011г., в законна сила от 26.5.2011г.
Решение № 21 / 03.05.2011г.РАЗВАЛЯ по отношение на ответниците Г.И.К., ЕГН ********** и А.Д.Д., ЕГН ********** – и двамата от гр. Котел, ул. „Хаджи Д.” № 2, сключения на 08.12.2009 г. с нотариален акт № 114, том ІІІ, рег. № 3156, дело № 417/2009 г. на Съдия по вписванията Стефка Райнова при РС Котел, договор, по силата на който Т.Т.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес *** е прехвърлила на Г.И.К. собствения си недвижим имот, представляващ ? от собствения си недвижим имот, а именно ? идеална част от дворно място, цялото с квадратура 480 квадратни метра, представляващо УПИ ІХ-1022, в кв. 45 по устройствения план на гр. Котел, с административен адрес гр. Котел, улица „Професор Павлов” № 15, ведно с ? идеална част от построената в имота паянтова жилищна сграда на два етажа, при граници: улица; УПИ Х-1020; УПИ ХVІ-1021; ПИ с планоснимачен № 1023 и УПИ VІІІ-1024, както и всички движими вещи, находящи се в имота, срещу задължение за гледане и издръжка, поради виновно неизпълнение на поетите задължения от страна на приобритателите.  ДАВА на основание чл.115, ал.2 от ЗС, шестмесечен срок на ищцата Т.Т., с посочени данни, да извърши отбелязване на решението в Службата по вписванията гр. Котел.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

54

Гражданско дело No 352/2010

Развод и недейств. на брака

Ф.Х.Е.

А.Р.Е.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.2.2011г., в законна сила от 25.2.2011г.
Решение № 4 / 25.02.2011г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.4 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 17.07.2000 год. в Кметство село Ябланово, община Котел, граждански брак между Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, и А.Р.Е., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Бургас, ул. „Оборище” № 77, ет.1 Адвокатска кантора на адвокати Николова-Даков.   УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните:  1. Родителските права по отношение на непълнолетните деца С. А. Е., ЕГН **********, и С. А. Р., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката Ф.Х.Е., като на бащата А.Р.Е. се определя режим на лични контакти, който има право да го вижда всеки първа и четвърти съботен и неделен ден от месеца, както и един месец през лятната ваканция на децата, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката;  2. Бащата А.Р.Е., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на непълнолетното дете С. А. Е., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, считано от 01.01.2011 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението;  3. Бащата А.Р.Е., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на малолетното дете С. А. Р., ЕГН **********,, чрез неговата майка Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 800.00 (осемдесет) лева, считано от 01.01.2011 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението  4. Бащата А.Р.Е., ЕГН **********,***, се задължава да заплати на Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на децата С. и С., сумата 1 500.00 лева, представляваща издръжка за двете деца за периода от 01.01.2010 г. до 01.01.2011 г.  5. След прекратяване на брака ищцата Ф.Х.Е. ще носи предбрачното си фамилно име Ферадова;  6. Предоставя се за ползване на Ф.Х.Е. и на децата Семра и Серкан семейното жилище, находящо се в село Ябланово, община Котел, собственост на ищцата, с административен адрес ул. „Тича” №4, представляващо масивна жилищна сграда с идентификатор № 87031.501.88.1, построена по силата на отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор № 87031.501.88;  7. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака;  1. Разноските остават за страните така, както са ги направили.  ОСЪЖДА Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса по делото за развод в размер на 12.50 (дванадесет лева и петдесет стотинки).   ОСЪЖДА А.Р.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 186.50 (сто осемдесет и шест лева и петдесет стотинки).  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

55

Гражданско дело No 358/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Д.С.

С.И.Й.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.1.2011г., в законна сила от 17.3.2011г.
ЗАДЪЛЖАВА С.И.Й., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.Д.С., ЕГН **********,***.  ЗАБРАНЯВА на С.И.Й., с посочени данни да приближава жилището, което обитава Д.Д.С., с посочени данни, находящо се в с. Мокрен, ул. „Стара планина” № 5, местоработата й, местата за социални контакти и отдих, които посещава за срок от девет месеца от постановяване на настоящото решение.  ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на Д.Д.С., с посочени данни ЗАПОВЕД за ЗАЩИТА.  НАЛАГА на основание чл.5, ал.3 от ЗЗДН на С.И.Й., с посочени данни ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева, за това, че през последните три години системно е извършвал актове на домашно насилие спрямо Д.Д.С., с посочени данни.  ОСЪЖДА С.И.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса.  КОПИЯ от Заповедта и решението да се връчат на Началника на РУ „Полиция” Котел и на страните.  РЕШЕНИЕТО и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му.    

56

Гражданско дело No 362/2010

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.А.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250, ал. 1 неприсъствено решение № 54 от 03.08.2011 г., постановено по гражданско дело № 362 по описа на РС Котел за 2010 г., като в диспозитива на решението бъде добавено:  „ОСЪЖДА С.А.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Младост 4", „Бизнес Парк София", сграда 14, ЕИК 130697606, със съдебен адрес град София, ул. „Цар Иван Шишман" № З-б, партер, адв. Г.К., сумата 892.38 ле. (осемстотин деветдесет и два лева и тридесет и осем стотинки), представляваща законна лихва за забава върху главницата по Договор за потребителски кредит PLUS- 01250138".  Настоящото допълнително решение не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.    

57

Гражданско дело No 378/2010

Облигационни искове

А.Д.В.

Д.Г.М.,
В.Д.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 6.6.2011г.
Решение № 27/06.06.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.240 от ЗЗД ответника Д.Г.М., ЕГН **********,*** – цедиран длъжник, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Д.В., ЕГН **********,***-А - цесионер, сумата 10 000.00 (десет хиляди) лева, които са били предадени в собственост на цедирания длъжник Д.М. от трето лице Д. К.-цедент срещу задължение цедираният длъжник Д.М. да ги върне в срок до 15.06.2010 г. на цедента Д. К., който е прехвърлил в полза на цесионера В. вземането по договора за заем с договор за цесия, сключен на 24.09.2010 г., съобщен на цедирания ответник Д.М. на 26.09.2010 г.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД ответника Д.Г.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Д.В., с посочени данни, сумата 3 017.60 (три хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стот.), представляващи обезщетение за забавено плащане върху главницата от 10 000.00 лева, равнимо на законната лихва за периода от 15.06.2008 г. до 15.11.2010 г., както и законната лихва върху главницата от 10 000.00 лева, считано от подаване на исковата молба на 16.11.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОБЯВЯВА на основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за относително недействителна в отношенията между ищеца А.Д.В., с посочени данни, от една страна, и ответниците Д.Г.М., с посочени данни, и В.Д.М., ЕГН **********,***, от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 165/13.07.2010 г., том І, нотариално дело № 153/2010 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, с която Д.Г.М., с посочени данни, е дарил на сина си В.Д.М., с посочени данни, собствеността върху ? идеална част от недвижим имот, находящ се в землището на село Стрелци, община Котел, представляващ дървопроизводителна горска площ от 142.500 дка, образуваща имот № 000132 по плана на възстановената собственост, ЕКАТТЕ 69821, при граници : имоти №№ 000377, 000376, 000114, 000375, 055002 и 000414.  ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 ГПК нотариален акт № 165/13.07.2010 г., том І, нотариално дело № 153/2010 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, в частта му за ? идеална част от правото на собственост, която Д.Г.М., с посочени данни, е дарил В.Д.М., с посочени данни.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Д.Г.М., ЕГН**********,***, и В.Д.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Д.В., ЕГН **********,***-А, сумата 1 898.26 (хиляда осемстотин деветдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки), представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да бъде съобщено на ответниците.          

58

Гражданско дело No 383/2010

Вещни искове

М.А.А.

М.А.А.,
Х.Н.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.12.2011г., в законна сила от 15.12.2011г.
Ищецът М.А.А. с ЕГН **********, постоянен адрес с. Филаретово ул. „ Паисий” № 8 , Община Котел, Сливенска област получава в дял западната част от дворно място представляващо ПИ пл. № 22 в квартал 3 по устройствен план на с. Филаретово, общ. Котел, отделено с материализирана ограда и лице към улица „ Паисий”, в едно с построената в тази част на дворното място паянтова жилищна сграда.  Ответникът М.А.А. с ЕГН **********, постоянен адрес с. Филаретово ул. „ Паисий”№ 6 получава в дял източната част от дворното място представляващо ПИ пл. № 22 в кв . 3 по устройствен план на с. Филаретово, общ Котел отделено с материализирана ограда и лице към ул. „ Паисий”, в едно със застроените в тази част на дворното място паянтова жилищна сграда със застроена площ 61 кв. м., полумасивна баня със застроена площ 4 кв. м. и паянтова стопанска сграда със застроена площ 43 кв. м.  След подписване на спогодбата страните нямат претенции един към друг.  Съдът след като прецени, че направената спогодба между страните не противоречи на закона и на морала  О П Р Е Д Е Л И  ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните.  ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 383/2010 г. на РС Котел  Определението не подлежи на обжалване.  

59

Гражданско дело No 449/2010

Чл. 19 ЗГР

Д.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.4.2011г., в законна сила от 8.4.2011г.
Решение №16 Р Е Ш И:   ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Сливен, че следва да се променят имената на молителката Д.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, както следва: собственото й от Д., на К., а фамилното от К. на М., или, да носи имената К. Д. М..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Сливен за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

60

Гражданско дело No 455/2010

Развод по взаимно съгласие

Х.Х.О.,
Ю.Х.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.3.2011г., в законна сила от 16.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 07.09.1992 г. в с. Ябланово граждански брак между Х.Х.О., ЕГН ********** и Ю.Х.О., ЕГН ********** – и двамата с посочен адрес с. Ябланово, ул. „Стария дъб” № 11, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях, споразумение.  ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху родените от брака А. Х. О., ЕГН ********** и Х. Х. О., ЕГН ********** на майката Ю.Х.О., ЕГН **********,***.  ОПРЕДЕЛЯ на бащата Х.Х.О., ЕГН **********, свободен режим на лични контакти с децата А. и Х., а като задължителен- всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10:00 ч. на съботния ден, до 17:00 ч. на неделния ден, пет дни през зимната ваканция, пет дни през пролетната ваканция и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката.  ОСЪЖДА Х.Х.О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на детето А. Х. О., ЕГН **********, със съгласието на неговата майка и законна представителка Ю.Х.О., ЕГН **********, до десето число на месеца, месечна издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева, считано от влизане в сила на настоящото решение за развод, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.  ОСЪЖДА Х.Х. О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Ю.Х.О., ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Х. Х. О., ЕГН **********, до десето число на месеца, месечна издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева, считано от влизане на настоящото решене за развод в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, молителката Ю.Х. О. да носи предбрачното си фамилно име Б..  Страните нямат взаимни претенции за изръжка, както и не притежават движимо и недвижимо имущество, съставляващо СИО.  ОСЪЖДА Х.Х.О., ЕГН ********** и Ю.Х.О., ЕГН ********** – и двамата с посочен адрес с. Ябланово, ул. „Стария дъб” № 11, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 30.00 (тридесет) лева. ОСЪЖДА, Х.Х. О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 86.40 лв. (осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  

61

Гражданско дело No 456/2010

Чл. 19 ЗГР

П.М.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 1.8.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Котел, че следва да се променят имената на молителя П.М.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, както следва: от П.М.Т. на П. М. Л..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Котел за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    

62

Гражданско дело No 458/2010

Издръжка

С.И.С.

И.С.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 20.4.2011г., в законна сила от 20.4.2011г.
Ответникът И.С.С., ЕГН **********,***, като законен баща на ищеца по гр. д. № 458/2010 г. се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на С.И.С., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от 01.04.2011 г. като при установяване на трайна работа и получаване на по-високи доходи, се задължава да заплаща в повече от определената в спогодбата издръжка, до възникване на нови обстоятелства за нейното изменение.  ОДОБРЯВА постигнатата в днешното с. з. между пълномощника на ищеца и ответника спогодба и прекратява производството по делото.  ОСЪЖДА ответника И.С.С., с посочени данни, да заплати по сметката на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 60.00 (шестдесет) лева.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

63

Гражданско дело No 1/2011

Облигационни искове

Л.Х.Ж.,
Я.Щ.Ж.

Х.Л.Ж.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.3.2011г., в законна сила от 12.4.2011г.
Решение № 12 /21.03.2011г.ОТМЕНЯ на основание чл.227, ал.1, б. „в” от ЗЗД договора от 05.12.2007 г., оформен с нотариален акт № 234, т. І, нотариално дело № 567/1997 г. на СВ при РС Котел, по силата на който ищците Л.Х.Ж., ЕГН **********, и Я.Щ.Ж., ЕГН **********,***, са дарили на ответника Х.Л.Ж., ЕГН **********,***, собствения си недвижим имот, представляващ дворно място от 300 кв.м., образуващо УПИ № VІІ-652 в кв.73 по плана на град Котел, заедно със застроената през 1993 г. масивна жилищна сграда, състояща се от първи етаж, стая и склад, със 66 кв.м. застроена площ и втори етаж, състоящ се от две спални, хол и санитарен възел, построен върху 75.80 кв.м., който в момента се индивидуализира като ПИ № 39030.501.652, в който са построени сгради с идентификатори № № 39030.501.652.2 и 39030.501.652.3, поради отказ на ответника да даде издръжка на ищците, от която ищците се нуждаят и ответникът има възможност да я даде.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.      

64

ЧГД No 5/2011

Други ЧГД

Г.Д.Л.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 10.1.2011г., в законна сила от 10.1.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Г.Д.Л. ЕГН **********, със съгласието на майка си Р.Г.Л. ЕГН **********,*** да изтегли от сметка№ ********************** сумата 3 500.00( три хиляди и петстотин) лева, водеща се в Банка „ ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ ) АД на името на Г.Д.Л. ЕГН **********      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

65

Гражданско дело No 6/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

М.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 10.10.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
Решение № 53/ 10.10.2011г. ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, че ответникът М.А.А., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 190/30.09.2010 г. по частно гражданско дело № 301/2010 г. на РС Котел суми, както следва : 683.64 (шестстотин осемдесет и три лева и шестдесет и четири стот.), представляваща сбора от седем неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01201668 / 09.05.2008 г., 103.02 (сто и три лева и две стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски до 28.09.2010 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 29.09.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.А.А., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606,, сумата 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

66

Гражданско дело No 7/2011

Облигационни искове

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЕТ "АТИЛА- СЕВДАЛИНА НЕДЕВА"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.6.2011г., в законна сила от 8.6.2011г.
Решение № 30 / 08.06.2011г.ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „Напоителни системи” ЕАД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, ет.4, представляван по пълномощие от юрисконсулт Д.П., че ответникът ЕТ „Атила-Севдалина Недева”, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Освобождение” № 45, представляван от собственика С. Н. Н., ЕГН **********, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 254/19.11.2011 г. по ЧГД № 354/2010 г. на РС Котел суми, както следва : 2 408.96 (две хиляди четиристотин и осем лева и деветдесет и шест стот.), представляваща неплатена наемна цена и консумативи за периода от 26.02.2010 г. до 30.06.2010 г., дължими по договор за наем от 26.03.2007 г., 84.45 (осемдесет и четири лева и четиридесет и пет стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от 26.02.2010 г. до 31.08.2010 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 01.11.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и 49.87 (четиридесет и девет лева и осемдесет и седем стот.), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ЕТ „Атила-Севдалина Недева”, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Освобождение” № 45, представляван от собственика С. Н. Н., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „Напоителни системи” ЕАД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, ет.4, представляван по пълномощие от юрисконсулт Д.П., сумата 97.00 (деветдесет и седем) лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  ОТВЕТНИКЪТ да се уведоми за постановеното решение.  

67

ЧГД No 10/2011

Други ЧГД

Г.П.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.1.2011г., в законна сила от 13.1.2011г.
РАЗРЕШАВА на основание чл.165, ал.4 вр. чл.130, ал.3 от СК на Г.П.М., ЕГН **********, като законен настойник на поставената под пълно запрещение Д. К. М., ЕГН **********,***, да тегли периодично по сметка *********************, открита в "Банка ДСК" ЕАД, клон Котел, на името на Д. М. постъпващите по нея парични суми от социални помощи до момента, до който Г.П.М. има качеството на настойник на Д. М.. Определението е окончателно.

68

Гражданско дело No 29/2011

Облигационни искове

Х.Й.С.

И.К.В.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявен от Х.Й.С., ЕГН **********,***, че ответникът И.К.В., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 714/28.09.2010 г. по частно гражданско дело № 276/2010 г. на РС Котел суми, както следва : 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лева, дължими по запис на заповед, издаден на 25.07.2010 г. в град Варна с падеж на дата 06.09.2010 г., законната лихва, считано от подаване на заявлението на 27.09.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението, както и направените в заповедното производство разноски в размер на 250.00 лева.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК И.К.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Й.С., ЕГН **********,***, сумата 290.00 (двеста и деветдесет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

69

Гражданско дело No 41/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.3.2011г., в законна сила от 24.3.2011г.
Решение № 8 / 07.03.2011г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30 вр. чл.29, т.6 от ЗЗДет. настаняването на детето А. А. И., ЕГН **********,*** поради отпадане на причините, довели до настаняването му, и ВРЪЩА детето за отглеждане на майка му А.И.Р., ЕГН **********,***.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено, като им се изпратят преписи от постановеното решение.  

70

ЧГД No 42/2011

Други ЧГД

Х.Х.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.1.2011г., в законна сила от 25.1.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Х.Х.К. ЕГН ********** със съгласието на майка си Д.Х.К. ЕГН ********** *** , да изтегли от сметка № *******, цялата сума, както и да закрие сметката, водеща се в Банка ДСК клон Котел на името на Х.Х.К. ЕГН **********    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

71

ЧГД No 43/2011

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 27.1.2011г., в законна сила от 27.1.2011г.
НАЗНАЧАВА на основание чл.26, ал.2 от ЗПП адв. М.Г. за  представител на П. В. П., ЕГН **********, Длъжник по изпълнително  дело № 11/2010г. на СИС при РС Котел.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на СИС и на назначения адвокат за сведение.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

72

Гражданско дело No 45/2011

Развод и недейств. на брака

С.Д.П.

П.Х.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.5.2011г., в законна сила от 15.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 13.04.1975 год. в кметство село Градец, община Котел граждански брак между ищцата С.Д.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Бургас, ул. „Пиротска” № 11, ет.2, Адв. дружество „Стоянов и съдружници”, и ответника П.Х.П., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПОСТАНОВЯВА след брака ищцата С.Д.П. да приеме предбрачното си фамилно име П..  ОСЪЖДА П.Х.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

73

ЧГД No 47/2011

Други ЧГД

Х.А.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 31.1.2011г., в законна сила от 31.1.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетният ,  Х. А.Т. ЕГН **********, със съгласието на родителите си Г.В.Т. ЕГН ********** и А. Х. Т. ЕГН ********** , тримата от с. Ябланово, Сливенска област, ул. „ Злостен „ № 21 А, да изтегли от сметка IBAN: ******************* , цялата сума, както и да закрие сметката, водеща се в Банка ДСК клон Котел на името на детето Х.А.Т., ЕГН **********    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

74

Гражданско дело No 52/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.4.2011г., в законна сила от 5.5.2011г.
решение № 17 / 13.04.2011г.   НАСТАНЯВА детето В. Ж. И., ЕГН **********, родена на *** *** от майка Ж.И.А., ЕГН **********,***, с неустановен произход откъм баща, в семейството на баба и дядо по майчина линия – И.П.Х., ЕГН **********, и И.Ж.Х., ЕГН **********,***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила, но не по – късно настъпване на пълнолетието на детето.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено.            

75

ЧГД No 56/2011

Други ЧГД

РАЙОНЕН СЪД ГРАД АЙЗЕНАХ ГЕРМАНИЯ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.2.2011г., в законна сила от 25.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

76

ЧГД No 57/2011

Други ЧГД

Г.Х.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.2.2011г., в законна сила от 9.2.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната ,  Г.Х.Ч. ЕГН **********, със съгласието на родителите си Е.К. П. ЕГН ********** и Х.Х.Ч. ЕГН ********** , тримата от с. Ябланово, Сливенска област, ул. „ Котленски проход „ № 10, да изтегли от сметка ********************, *************** , сумата от 500.00( петстотин ) лева водеща се на името на Г.Х.Ч. ЕГН **********  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

77

Гражданско дело No 62/2011

Облигационни искове

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЕТ" СИ ЕНД ДИ- ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 27.6.2011г., в законна сила от 26.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232, ал . 1 от ГПК производството по гражданско дело № 62 по описа на РС Котел за 2011г., поради направено ОТТЕГЛЯНЕ на предявените искове.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ДА СЕ ДОКЛАДВА ЧГД № 440 / 2010г. след влизане в сила на настоящото определение за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.

78

ЧГД No 63/2011

Други ЧГД

А.И.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.2.2011г., в законна сила от 15.2.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на от И.Х.Х., ЕГН ********** и И.М.Х. ЕГН ********** , в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете А.И.М. ЕГН **********, тримата с адрес С. ЯБЛАНОВО , Сливенска област, ул. „ Стара планина” ” 19 да изтеглят от сметка ********************* в Банка ДСК клон Котел, водеща се на детето А.И.М. ЕГН **********, сумата от 3000.00 ( три хиляди лева).  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

79

Гражданско дело No 77/2011

Облигационни искове

ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД

А.Б.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.9.2011г., в законна сила от 6.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гражданско дело № 77 по описа на РС Котел за 2011г., поради направено ОТКАЗ от предявените искове. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.ДА СЕ ДОКЛАДВА ЧГД № 389 / 2010г. след влизане в сила на настоящото определение за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.

80

Гражданско дело No 79/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.4.2011г., в законна сила от 28.4.2011г.
Решение № 18 / 13.04.2011г.НАСТАНЯВА на основание чл.28, ал.1 вр. чл.25, т.3 от ЗЗДет. детето Б. С. И., роден на *** ***, ЕГН **********,*** срок до две години, считано от 26.08.2010 г. или настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на мярката за закрила.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна, че е изготвено.  

81

Гражданско дело No 93/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

О.Х.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
Признава за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ищецът „ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, че О.Х. КУЗОВА, ЕГН ***********, с постоянен адрес *** дължи на ищеца присъдените му по заповед № 287/10.12.2010 г. по ч.г.д. № 425/2010г. суми както следва: сумата 423,54 /четиристотин двадесет и три лева и петдесет и четири стотинки/лв.- главница, дължима по Договор №. PLUS-01208210/30.01.2009г, 44,92 лв. /четиридесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/ лв.- лихва представляваща печалба на дружеството и 82,48/осемдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки/ обезщетение за забава за периода от 27.02.2009 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимите суми или общо сумата в размер на 550,94 /петстотин и петдесет лева и деветдесет и четири стотинки/ лв. и направените разноски по делото, включително и минимален размер на адв. възнаграждение 125,00 /сто и двадесет и петдесет/ лв., представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК О.Х. КУЗОВА, ЕГН ***********, с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ НА„ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, СУМАТА 25,00 /двадесет и пет/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните, пред ОС Сливен.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

82

Гражданско дело No 94/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Х.А.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
Признова за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ищецът „ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, че Х.А.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. „Изток” № 22 дължи на ищеца присъдените му по заповед № 299/10.12.2010 г. по ч.г.д. № 436/2010г. суми както следва: сумата 217,09 /двеста и седемнадесет лева и девет стотинки/лв.- главница, дължима по Договор №. CASH-04228265/19.06.2008г, 37,01 лв. /тридесет и седем лева и една стотинка/ лв.- лихва представляваща печалба на дружеството и 48,36/четиридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/ обезщетение за забава за периода от 05.12.2008 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимите суми или общо сумата в размер на 302,49 /триста и два лева и четиридесет и девет стотинки/ лв. и направените разноски по делото, включително и минимален размер на адв. възнаграждение 125,00 /сто двадесет и петдесет/ лв., представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК Х.А.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. „Изток” № 22, ДА ЗАПЛАТИ НА„ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, СУМАТА 25,00 /двадесет и пет/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните, пред ОС Сливен.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

83

Гражданско дело No 95/2011

Изменение на издръжка

М.М.А.

Ф.Ю.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 30.8.2011г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК присъдената издръжка с решение № 59/01.11.2010г. в размер на 120,00 лв., като я НАМАЛЯВА от 120,00 лева на 80,00 лева, която издръжка М.М.А., ЕГН **********, с постоянен адрес с. Соколарци, общ. Котел, да заплаща на Ф.Ю.М., ЕГН ********** в качеството и на майка и законен представител на малолетното дете С. М. М., ЕГН **********, считано от подаване на исковата молба до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал. 1 от ГПК Ф.Ю.М., ЕГН **********,***, Котел, ДА ЗАПЛАТИ на М.М.А., ЕГН **********,***, сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски, съобразно уважената чест на иска.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

84

Гражданско дело No 96/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 22.10.2011г.
На основание чл. 30, във вр. с чл. 29, т.6 от закона за закрила на детето, ПРЕКРАТЯВА мярката за закрила – „НАСТАНЯВАНЕ в специализираната институция ДМСГД гр. Ямбол” спрямо детето В. Х. Г. с ЕГН **********, като за в бъдеще детето ще се отглежда от баща си Х.Л.Г., с ЕГН ********** в неговия дом, находящ се в с. Мокрен, общ. Котел, ул. „Одрин” № 25.  Препис от решението след влизане в сила, да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане “ гр. Котел  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.  

85

Гражданско дело No 97/2011

Други дела

Г.Д.Л.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 18.3.2011г., в законна сила от 29.3.2011г.
Решение № 10 / 18.03.2011г.ОТХВЪРЛЯ молбата с правно основание чл.130, ал.3 от СК, подадена от Г.Д.Л., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка Р.Г.Л., ЕГН **********,***, с искане за даване на разрешение молителката да изтегли от личната си сметка, открита в банка „Прокредит банк” АД, град Сливен, сумата 32 635.99 лева и да закрие сметката.   РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката.  

86

Гражданско дело No 101/2011

Искове по СК

С.А.Б.

Н.С.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.5.2011г., в законна сила от 28.5.2011г.
Решение № 23 от 05.05.2011г. ИЗМЕНЯ на основание чл. 59, ал. 9 от СК, постановената с решение по гражданско дело № 66/2008 г. на РС Котел мярка относно предоставянето на родителските права спрямо малолетното дете З. С.А., ЕГН **********, с което са предоставени на майката Н.С.М., като ги ПРЕДОСТАВЯ на С.А.Б., ЕГН **********,***, като баща и законен представител на детето, като определя местоживеенето на малолетното дете да бъде в дома на бащата на адрес град Върбица, ул. „Милан Борисов” № 12, като майката Н.М. дава съгласието си, при временно отсъствие на бащата от страната, детето да се отглежда в дома на бащата от бабата и дядото по бащина линия.  ОПРЕДЕЛЯ на майката Н.С.М., ЕГН **********,***, режим на лични контакти с малолетното дете З. С.А., ЕГН **********, всяка последна седмица от месеца от 10:00 часа в събота, до 18:00 часа в неделя и 14 дни през лятото, когато бащата не е в отпуск, като бащата дава съгласието си, при невъзможност от страна на майката, този режим на лични отношения, може да се ползва от дядото и бабата по майчина линия, ако те пожелаят.  ЗАДЪЛЖАВА майката Н.С.М., с посочени данни, да заплаща на С.А.Б., ЕГН **********,***, като баща и законен представител на малолетното дете З. С.А., ЕГН **********, месечна издръжка за детето, в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от първо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва до всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини, които изменят или прекратяват правото на издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК, Н.С.М., с посочени данни, да заплати по сметка на РС Котел сумата 58.00 (петдесет и осем) лева, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.          

87

Гражданско дело No 102/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.И.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
Признова за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ищецът „ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, че ответника С.И.К., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. Изток № 125, ет.1, ап.1 дължи на ищеца присъдените му по заповед № 20/20.01.2011 г. по ч.г.д. № 25/2011г. суми както следва: сумата 307,55 /триста и седем лева и петдесет и пет стотинки/лв.- главница, дължима по Договор № PLUS-01250138/25.08.2008г., 106,61/сто и шест лева и шестдесет и една стотинки/ лв.- лихва представляващи печалба на дружеството за периода от 27.03.2008 г. до 27.08.2008 г., , 101,41 лв. /сто и един лева и четиридесет и една стотинки/ законна лихва върху главницата-от 17.04.2008г. до 21.12.2010г., ведно със законната лихва от момента на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимите суми и направените разноски по делото, включително и минимален размер на адв. възнаграждение 125,00 /сто двадесет и петдесет/ лв., представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК С.И.К. ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. Изток № 125, ет.1, ап.1 № 4 ДА ЗАПЛАТИ НА„ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, СУМАТА 125,00 /сто двадесет и пет/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните пред ОС Сливен.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

88

ЧГД No 104/2011

Други ЧГД

Г.М.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.3.2011г., в законна сила от 15.3.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на М.Д.Д. ЕГН ********** , в качеството й на родител и законен представител на малолетното дете Г.М.Д. ЕГН **********, двете с адрес гр. С. Градец , Сливенска област, ул. „ Христо Градешлията ” 7 да изтеглят от сметка ************, водеща в Поценска банка град Сливен, водеща се на детето Г.М.Д. ЕГН **********,цялата сума, както и да се закрие сметката  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

89

Гражданско дело No 116/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

М.Н.К.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.7.2011г., в законна сила от 15.7.2011г.
решение № 36 / 15..07.2011г.   ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К., ЕГН **********,*** 12, сумата 4 904.40 (четири хиляди лева деветстотин и четири лева и четиридесет стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за периода от месез октомври 2009 г. до месец юни 2010 г., вкл.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К., с посочени данни, сумата 361.83 (триста шестдесет и един лева и осемдесет и три стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница, равнимо на законната лихва за периода от 30.06.2010 г. до 17.03.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 246.18 (двеста четиридесет и шест лева и осемнадесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото трудово възнаграждение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО НЕ може да бъде обжалвано. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.        

90

ЧГД No 119/2011

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 5.4.2011г., в законна сила от 5.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА предоставянето на правна помощ на П. В. П. – длъжница по изпълнително дело № 11/2010 г. по описа на СИС при РС Котел, поради настъпването на смъртта u.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на СИС и на адвокат М.Г..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

91

Гражданско дело No 120/2011

Развод и недейств. на брака

М.К.К.

П.П.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 01.09.2009 г. в гр. Котел, граждански брак между М. К.К.,с ЕГН **********,*** и П.П.Д.,с. ЕГН **********, постоянен адрес гр. Берковица, ж.к. „Зарянеца” бл. 10, ет. 4, ап. 12 и настоящ адрес с. Ерден, обл. Монтана, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на ответника.  ОСЪЖДА П.П.Д., ЕГН ********** постоянен адрес гр. Берковица, ж.к. „Зарянеца” бл. 10, ет. 4, ап. 12 и настоящ адрес с. Ерден, обл. Монтана да заплати на М. К.К.,с ЕГН **********,*** сумата в размер на 27,50 лв., представляваща направени разноски по делото.  ОСЪЖДА П.П.Д., ЕГН ********** постоянен адрес гр. Берковица, ж.к. „Зарянеца” бл. 10, ет. 4, ап. 12 и настоящ адрес с. Ерден, обл. Монтана ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 50.00 (петдесет) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

92

Гражданско дело No 120/2011

Развод и недейств. на брака

М.К.К.

П.П.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА в решение № 49 от 02.08.2011 г., постановено по гражданско дело № 120 по описа на РС Котел за 2011 г., като в диспозитива на решението личното име на ищцата да се чете М. вместо неправилно изписаното Марияна, тъй като се касае за едно и също лице, а именно М.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***.   ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните.   РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.  

93

Гражданско дело No 121/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Е.Д.В.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.8.2011г., в законна сила от 4.8.2011г.
ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Д.В., ЕГН ********** *** ,сумата 6758,63 лв. (шест хиляди седемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.09.2008 г. до 30.06.2010 г., ведно със законната лихва в размер на 1114,84 лв. (хиляда сто и четиринадесет лева и осемдесет и четири стотинки), считано от 01.9.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба – 30.06.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 160.00 (сто и шестдесет ) лева, представляващи разноски за вещото лице, както и сумата 314,94 (триста и четиринадесет лев и деветдесет и четири стотинки) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на уважения иск.    ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ на Е.Д.В., ЕГН ********** ***, с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски по делото за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  Преписи от решението да се изпратят на страните.      

94

Гражданско дело No 123/2011

Други дела

Л.В.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.3.2011г., в законна сила от 28.3.2011г.
Решение № 14 / 28.03.2011г.РАЗРЕШАВА на основание чл.165, ал.4, вр. чл.130, ал.3 от СК на С. А.В. , ЕГН ********** и В.А.В. ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете Л.В.В. ЕГН **********, да изтеглят наличните по сметка ************** банков код *************, открита в Общинска банка , клон Котел, на името на Л. В.В. парични суми както и периодично да теглят постъпващите по сметката сума до момента, до който детето Л.В.В. навърши пълнолетие.  Решението е окончателно.  

95

ЧГД No 125/2011

Други ЧГД

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ

Е.А.Д.,
Е.С.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.4.2011г., в законна сила от 18.4.2011г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адвокат З.С. за процесуален представител на длъжниците по изпълнително дело № 2010 837 04 00932 на ЧСИ П. Г. с район на действие РС Сливен, Е.А.Д., ЕГН ********** и Е.С.С., ЕГН **********.  ПРЕПИС от искането на ЧСИ и приложените към него доказателства, от разпореждането на съда от 05.04.2011 г. и от настоящото определение да се изпратят на адвокат С. за сведение и отговор.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на ЧСИ П. Г..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно  

96

Гражданско дело No 128/2011

Други дела

Г.Д.Л.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.4.2011г., в законна сила от 7.4.2011г.
Решение № 15 / 07.04.2011г.  Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Г.Д.Л. ЕГН **********, със съгласието на майка си Р.Г.Л. ЕГН **********,*** да изтегли от сметка№ *************** сумата 600.00( шестотин лева), водеща се в Банка „ ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ ) АД на името на Г.Д.Л. ЕГН **********.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

97

Гражданско дело No 131/2011

Други дела

В.С.Ж.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 19.8.2011г.
Признава за установено по отношение на Община Котел, че В.Ж. Х., ЕГН **********,*** е починал на 21.09.1990 г.  Задължава длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел, да състави акт за смърт на В.Ж. Х..  Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел за съставяне на акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.  Решението подлежи на възивно обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд гр. Сливен.  

98

Гражданско дело No 134/2011

Облигационни искове

ДОЛОМИТ М -ЕООД

БИЛФИНГЕР БЕРГЕР АГ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.11.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 105 от ГПК, производството по гражданско дело № 134 по описа на РС Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Районен съд София, след влизане на настоящото определение в сила.          

99

Гражданско дело No 137/2011

Други дела

ЕТ КИШЕР-ПЕНКА ПЕТКОВА

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 19.7.2011г., в законна сила от 16.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 105 от ГПК, производството по гражданско дело № 137 по описа на РС Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.    ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Районен съд Пловдив, след влизане на настоящото определение в сила  

100

ЧГД No 139/2011

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.4.2011г., в законна сила от 18.4.2011г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адвокат А.Г. за процесуален представител на длъжника по изпълнително дело № 25/2009 г. на ДСИ при РС Котел, Б.Д.Б., ЕГН **********.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на адвокат Г. и ДСИГ|    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

101

Гражданско дело No 144/2011

Чл. 19 ЗГР

А.Г.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.5.2011г., в законна сила от 30.5.2011г.
ДОУПСКА по отношение на Община Котел, промяна на фамилното име на А.Г.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес *** 31 Б, от Г. на ШУТОВ.   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Котел за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

102

Гражданско дело No 155/2011

Издръжка

Ч.Т.Х.,
П.Т.Х.

Т.Я.Х.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.11.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Т.Я.Х., ЕГН **********,***, призован при условията на чл.47, ал.1 от ГПК, представляван в производството от адв. Х. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАЩА на Х.Н.Х., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете П.Т.Х., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 70.00 (седемдесет) лева, считано от 26.04.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката.  ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Т.Я.Х., ЕГН **********,***, призован при условията на чл.47, ал.1 от ГПК, представляван в производството от адв. Х. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАЩА на Ч.Т.Х., ЕГН **********, със съгласието на майка си Х.Н.Х., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 85.00 (осемдесет и пет) лева, считано от 26.04.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката.   ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Т.Я.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 223.20 (двеста двадесет и три лева и двадесет стот.), представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжката.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от обявяването му.            

103

Гражданско дело No 162/2011

Други дела

Г.Р.Т.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.5.2011г., в законна сила от 12.5.2011г.
Решение № 24 / 12.05.2011г.Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на , Н.Г.Д., ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Г. Р. Г. , ЕГН **********,*** да изтегли от сметка*********сумата 600.00( шестотин лева), водеща се в Пощенска банка , град Сливен на името на Г. Р. ГОЧЕВ , ЕГН **********.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

104

Гражданско дело No 164/2011

Чл. 19 ЗГР

О.Д.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 1.8.2011г.
ДОПУСКА на основание чл. 19 от ЗГР ПРОМЯНА на собственото, бащиното и фамилното име на молителя О.Д.М. с ЕГН-********** ***, който занапред да носи имената У. Д. К..  Препис от решението да се изпрати на Община Котел за отразяване в регистрите и актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

105

Гражданско дело No 189/2011

Развод по взаимно съгласие

Е.М.А.

Х.М.И.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 2.8.2011г.
1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 19.05.1985г. в Кметство с. Филаретово, граждански брак между Е.М.А., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Х.М.И., ЕГН ********** с настоящ адрес с. Филаретово, общ. Котел, ул.”Сава Филаретов” № 19, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между Е.М.А., ЕГН **********, с постоянен адред с. Змеино, общ. Омуртаг, ул. „Шипка” № 7 и Х.М.И., ЕГН ********** с настоящ адрес с. Филаретово, общ. Котел, ул.”Сава Филаретов” № 19, споразумение.     По отношение на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ : не притежат, живели са в жилището на родителите на Х.И. ***.  Страните не притежават други недвижими имоти или движими вещи в режим на семейна имуществена общност, по време на брака не са придобивали никакво друго движимо или недвижимо имущество, като са ползвали движимо имущество,придобито преди брака ,лично на всеки от тях,поради което и нямат претенции за такова.   Страните не си дължат взаимно издръжка и нямат парични претенции един към друг.   След прекратяването на брака Е.М.А. ще носи предбрачното си фамилното име – „ А. ”.  ОСЪЖДА Е.М.А. и Х.М.И.- и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

106

ЧГД No 214/2011

Съдебни поръчки

ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪД ЧАНАККАЛЕ

Б.Ш.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 10.6.2011г., в законна сила от 10.6.2011г.
С писмо от 10.06.2011г. съдът е изпратил до МП препис от искания от турския съд документ, поради което прекратявам съдебната поръчка като изпълнена.

107

Гражданско дело No 221/2011

Искове по КТ

М.Т.М.

БУЛХЕРБА ООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.10.2011г., в законна сила от 9.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 238, ал. 2 от ГПК производството по гражданско дело № 221 по описа на Районен съд Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок, за което ответникът да се счита за уведомен в днешното с. з., да се съобщи на ищеца.  

108

Гражданско дело No 246/2011

Чл. 19 ЗГР

П.Х.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 1.8.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Котел, че следва да се променят имената на молителя П.Х.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, както следва: от П.Х.Х. на Х. Х. .   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Котел за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

109

ЧГД No 290/2011

Други ЧГД

В.Д.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.6.2011г., в законна сила от 20.6.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл 130, ал. 3 от СК на М.И.М., ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете В.Д. М., роден на *** г. да изтегли от негово име частта му от останалите му в наследство от починалия Д. В. М., парични средства от банка ДСК, а именно от спестовен влог по сметка № ****************0, сумата 2 320.62 лева (две хиляди триста и двадесет лева и шестдесет и две стотинки) и от срочен депозит по сметка № *********************, сумата 3 186.94 лева (три хиляди сто осемдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки), както и да се закрият сметките.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

110

Гражданско дело No 297/2011

Развод по взаимно съгласие

П.М.К.,
Н.К.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.7.2011г., в законна сила от 27.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 21.10.1984 г. в община Котел, граждански брак между П.М.К., ЕГН **********, и Н.К.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Родените от брака деца са пълнолетни.  2. Молителите не притежават семейното жилище.  3. Молителите не си дължат издръжка след развода.  4. След развода молителката П.М.К. приема да носи предбрачното си фамилно име Р..  5. Молителите не притежават придобити по време на брака недвижими имоти, общи фирми и влогове, а движимите вещи са поделили извънсъдебно.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Н.К.К., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

111

Гражданско дело No 299/2011

Други дела

Е.Х.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.6.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
Решение № 33 / 29.06.2011г.Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Г. А.А. ЕГН ********** И Х.Х.А. ЕГН **********, като родители и законни представители на малолетната Е.Х.А. ЕГН**********,*** село, Сливенска област да изтеглят от сметка№ ***********************сумата 480.00( четиристотин и осемдесет лева), водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на Г. Д. Л. ЕГН **********.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

112

Гражданско дело No 305/2011

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Х.Ч.

Х.А.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 3.8.2011г., в законна сила от 16.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 305 / 2011 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.

113

Гражданско дело No 359/2011

Други дела

Г.М.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че М. Г. Р., ЕГН **********, е починал на 29.11.2007 г. в 02.00 часа в дома си в град Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя, Община Котел и РП Котел.  

114

Гражданско дело No 412/2011

Други дела

А.А.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.10.2011г., в законна сила от 12.10.2011г.
РАЗРЕШАВА на Ана А.к. ЕГН ********** да сключи граждански брак с М. М. М. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Ана А.К. да заплати държавна такса 25.00лв.

115

ЧГД No 413/2011

Други ЧГД

Й.М.М.

Й.П.Ф.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на РС Котел ОТКАЗ от НАСЛЕДСТВО направен от Й.М.М. *** ЕГН **********, по отношение на наследствения й дял, оставен й в наследство от Й. П.Ф. починал на 03.12.1960г. г., акт за смърт № 18 от 04.12.1960 г., издаден от Кметство с. Нейково ,Сливенска област    ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение за направения и вписан отказ от наследство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.        

116

ЧГД No 414/2011

Други ЧГД

С.С.И.

Й.П.Ф.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на РС Котел ОТКАЗ от НАСЛЕДСТВО направен от С.С.И. *** ЕГН **********, по отношение на наследствения й дял, оставен й в наследство от Й. П.Ф. починал на 03.12.1960г. г., акт за смърт № 18 от 04.12.1960 г., издаден от Кметство с. Нейково ,Сливенска област    ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение за направения и вписан отказ от наследство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

117

Гражданско дело No 519/2011

Други дела

Д.Х.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Д. Х.И. , ЕГН **********, със съгласието на родителите си Р.Х.К., ЕГН ********** Х.И.К. , ЕГН **********,***, да изтегли от личната си сметка № ****************** открита в Българска Пощенска банка АД – град Сливен , сумата 259.00( двеста петдесет и девет лева)   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

118

ЧГД No 546/2011

Съдебни поръчки

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

М.С.М.,
МП ИНВЕСТ ООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.12.2011г., в законна сила от 7.12.2011г.
Съдът, след като взе предвид, че след приемане на експертизата и след като тя не е оспорена и не е поискано назначаване на повторна или на допълнителна експертиза, предметът на съдебната поръчка е изчерпан, поради което  ПРЕКРАТЯВА производството по съдебна поръчка № 546/2011 г. на РС Котел.  ДЕЛОТО да се изпрати на ОС Варна за прилагане към тяхно гражданско дело № 2476/2010 г.  

119

Гражданско дело No 547/2011

Други дела

Е.Д.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
РАЗРЕШАВА на основание чл.130, ал. 3 от СК, на Г.П.Д., ЕГН **********,***, като законен настойник на малолетното дете Е.Д.Д., родена на *** г. да продаде останалия им в наследство лек автомобил ВАЗ 2104, с регистрационен номер СН 62 30 СН, рама ХТА 210400К0209918, двигател 210550732945, водещ се на името на Димо Събев Димов, бивш жител ***, починал на 04.08.2010 г..  РЕШЕНИЕТО нe подлежи на обжалване.  

120

Гражданско дело No 548/2011

Вещни искове

Х.Х.Х.,
З.А.Х.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 14.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 4, вр. с ал. 3 от ГПК производството по гражданско дело № 548/2011г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.

121

Гражданско дело No 614/2011

Развод по взаимно съгласие

Ж.С.И.,
И.Г.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 614/ 2011г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Сливен за разглеждане. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.

122

Гражданско дело No 616/2011

Развод по взаимно съгласие

А.А.Т.,
З.С.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 616 на РС Котел за 2011 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок след получаване на съобщението от страните.