РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 245/2009 Делби М.А.В.,
Х.А.Б.,
М.К.Г.
М.Д.И.,
Б.Д.П.,
Ц.А.М.,
В.Г.Б.,
Г.В.Б.,
П.Т.Ч.,
Д.Т.Ч.,
З.Н.З.,
Т.И.Й.,
С.В.Б.,
В.Д.Ч.,
Н.Р.К.,
Ж.Г.Д.,
С.С.У.,
И.С.Ч.,
М.Р.Ч.,
Ж.Н.Т.,
Р.Н.Ч.,
Д.С.Б.,
А.С.Б.,
М.А.Б.,
Д.Т.Т.,
С.Т.Л.,
А.Г.Х.,
В.А.П.,
Г.А.Х.,
А.Д.М.,
Г.Д.М.,
И.Д.А.,
И.Р.Б.,
М.Р.В.,
Е.А.Т.,
П.Т.Д.,
В.Т.Т.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 12.10.2015г.
ИЗВЪРШВА ДЕЛБА КАТО ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти: 1. ПАСИЩЕ МЕРА с площ 3,767 дка, десета категория, находящо се в м. „СИНИЛКА”, представляващо имот № 000273 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.48.483 по КК на с. Катунище, при пазарна цена от 307.00 лева; 2. НИВА с площ 2,639 дка, четвърта категория, находяща се в м. „РЕКАТА”, представляваща имот № 000488 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.41.488 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 730.00 лева; 3. НИВА с площ 10,795 дка, четвърта категория, находяща се в м. „КОТЛЕШНИЦА”, представляваща имот № 005006 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.5.6 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 3 470 лева; 4. НИВА с площ 2,399 дка, четвърта категория, находяща се в м. „МОЧУРА”, представляваща имот № 020005 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.20.5 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 658.00 лева; 5. НИВА с площ 1,599 дка, четвърта категория, находящо се в м. „МОЧУРА”, представляваща имот № 020009 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.20.9 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 439.00 лева; 6. НИВА с площ 2,602 дка, четвърта категория, находяща се в м. „РЕКАТА”, представляваща имот № 021005 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.21.5 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 714.00 лева; 7. НИВА с площ 2,001 дка, четвърта категория, находяща се в м. „РЕКАТА”, представляваща имот № 024009 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.24.9 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 545.00 лева; 8. НИВА с площ 55,898 дка, девета категория, находяща се в м. „БЕЛЕВЕЦ”, представляваща имот № 025002 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.25.2 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 5 590.00 лева; 9. НИВА с площ 5,401 дка, четвърта категория, находяща се в м. „КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 029008 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.29.8 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 1 506.00 лева; 10. ЛИВАДА с площ 12,000 дка, девета категория, находящо се в м. „КАТУНИШКИ ДОЛ”, представляваща имот № 032020 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.32.20 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 1 205.00 лева; 11. ЛИВАДА с площ 7,992 дка, девета категория, находяща се в м. „АРНАУШКИ ЧЕИР”, представляваща имот № 034010 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.34.10 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 779.00 лева; 12. НИВА с площ 2,915 дка, четвърта категория, находяща се в м. „ЮРТА”, представляваща имот № 046001 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.46.1 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 794.00 лева; 13. НИВА с площ 91,699 дка, девета категория, находяща се в м. „СРЕДЕН КАЙРЯК”, представляваща имот № 059001 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.59.1 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 9 280.00 лева; 14. НИВА с площ 3,519 дка, четвърта категория, находяща се в м. „РЕКАТА”, представляваща имот № 026009 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.26.9 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 988.00 лева; 15. НИВА с площ 0,131 дка, четвърта категория, находяща се в м. „РЕКАТА”, представляваща имот № 052002 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.52.2 по КК на с. Катунище, при пазарна цена 36.00 лева; 16. ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА с площ 3,399 дка, девета категория, находяща се в м. „ПОПИНЦИ”, представляваща имот № 015006 по плана за земеразделяне, с идентификатор № 19283.15.6 по КК на с. Жеравна, при пазарна цена 333.00 лева, като действително получената от публичната продан сума, следва да се разпредели между страните, в следните идеални части, съразмерно квотите им от правото на собственост, а именно: М.А.В. – 630/7560; Х.А.Б. – 630/7560; Милчо К.Г. –630/7560; Н.Р.К. – 630/7560; С.В.Б. – 210/7560; Р.Д.Б. – 210/7560; В.Д.Ч. – 210/7560; В.Г.Б. – 210/7560; И.Р.Б. – 105/7560; М.Р.В. - 105/7560; Г.В.Б. – 210/7560; Д.Т.Ч. – 378/7560; П.Т.Ч. – 378/7560; Ж.Г.Д. – 189/7560; Е.А.Т. – 127/7560; П.Т.Д. – 31/7560; В.Т.Т. – 31/7560; С.С.У. –126/7560; И.С.Ч. – 126/7560; А.Г.Х. – 42/7560; В.А.П. – 42/7560; Г.А.Х. – 42/7560; М.Р.Ч. – 126/7560; Ж.Н.Т. – 126/7560; Р.Н.Ч. – 126/7560; М.Д.И. – 270/7560; Б.Д.П. – 270/7560; З.Н.З. – 270/7560; Т.И.Й. –270/7560; Ц.А.М. – 135/7560; А.Д.М. – 45/7560; Г.Д.М. – 45/7560; И.Д.М. – 45/7560; С.Т.Л. – 135/7560; Д.Т. Шерифова – 135/7560; М.А.Б. – 90/7560; Д.С.Б. – 90/7560; А.С.Б. - 90/7560. Решението подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните. .
В законна сила от 3.12.2015г.
2 Гражданско дело No 32/2010 Вещни искове А.Х.Д.,
И.Х.Ч.,
Е.Х.И.,
Ш.Х.Е.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.4.2015г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 11/14.03.2011 г, като на ред Х от пункт І от диспозитива на решението ДА СЕ ЧЕТЕ „поземлен имот с пл. № 123“, ВМЕСТО „поземлен имот с пл. № 1233“. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 20.5.2015г.
3 Гражданско дело No 308/2012 Вещни искове И.Х.О.,
Л.Р.М.,
Ф.И.О.,
А.Х.А.
М.Х.К.,
А.И.К.,
Д.А.Х.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 9.7.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Х.К. , ЕГН **********,***, А. Ибриям К. , ЕГН**********,*** и Д.А.Х., ЕГН **********,***,че ищците И.Х.О.,ЕГН: **********,***, Л.Р.М., ЕГН **********,***, Ф.И.О., ЕГН ********* и А.Х.А., ЕГН **********и двете от с. Ябланово, чрез техния пълномощник и лице със съдебен адрес адв. Г.М. *** с иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗС, са собственици на ПИ с идентификационен номер № 87031.501.300, по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена със Заповед № РД 18-8 от 28.03.2007 г. на Агенцията по кадастъра, с административен адрес село Ябланово, ул. Котленски проход № 62, с площ 2 379 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, съседи: ПИ № 87031.502.2045; ПИ № 87031.502.220; ПИ № 87031.502.1069 и ПИ № 87031.502.302, ведно с построените в него сграда с идентификатор 87031.502.300.1, със застроена площ 22 кв. м., брой на етажите : 1, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда и сграда с идентификатор 87031.502.300.2, със застроена площ 59 кв. м., брой на етажите: 1, начин на трайно ползване: жилищна сграда – еднофамилна. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответниците М.Х.К. , ЕГН **********,***, А. Ибриям К. , ЕГН**********,*** и Д.А.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищците И.Х.О.,ЕГН: **********,***, Л.Р.М., ЕГН **********,***, Ф.И.О., ЕГН ********* и А.Х.А., ЕГН **********и двете от с. Ябланово, чрез техния пълномощник и лице със съдебен адрес адв. Г.М. *** направените от тях разноски по делото 1 634,48 лева като следва: за адвокатски хонорар в размер на 1000.00лева, за платена държавна такса и общо в размер 352.08лева, платен хонорар за процесуален представител 200.00 лева + за превод 2,50 лева общо 202.50 лева, платена държавна такса за вписване на искова молба в размер 18.00 лева; платено нареждане за издаване на 2бр. удостоверение 14.00 лева; платена такса за издаване на скица на имота 38.00 лева; приходна квитанция за издаване удостоверение за наследници 3.90 лева; приходна квитанция за издаване удостоверение за данъчна оценка 6.00 лева. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
4 Гражданско дело No 310/2012 Облигационни искове ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ ЗЕЛЕНИЧ 2000 АД Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.1.2015г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 248, ал. 1 от ГПК Решение № 41/25. 07. 2014 г. по гр. дело 310/2013г. в частта му относно разноските като допълва: ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК „Зеленич 2000“ АД, ЕИК 119515798, с адрес гр. Котел, кв. Промишлена зона 2, да заплати на „ Държавно горско стопанство Котел“/ДГС Котел/, ЕИК 2016176540153, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА „ Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, адрес: гр. Котел, ул.“ Проф. Павлов“ 57, чрез адвокат Ю.Я.,***, съдебен адрес *** сумата от 856,00 лева разноски по делото, а именно 500.00 лева - адв. възнаграждение, внесена държавна такса – 156.00 лева и внесен депозит за експертиза в размер на 200.00 лева. На основание чл. 247 ал. 1 от ГПК изменя решение 41/25.07.2014г. като в диспозитива ДА СЕ ЧЕТЕ „ Признава за установено по иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, че „Зеленич 2000“ АД, ЕИК 119515798, с адрес гр. Котел, кв. Промишлена зона 2 дължи на „ Държавно горско стопанство Котел“/ДГС Котел/, ЕИК 2016176540153, териториално поделение на „ Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, адрес: гр. Котел, ул.“ Проф. Павлов“ 57, чрез адвокат Ю.Я.,***, съдебен адрес *** сумата 2 977.13 лева ( две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и 13 ст.) – главница за задължение по фактури 102434 от 15.06.2009г., 102630 от 31.07.2009г., 102662 от 24.08.2009г., 102663 от 24.08.2009г. и 102720 от 31.08.2009г. ведно с законната лихва считано от дата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и лихва за забава в размер на 909,07 лева ( деветстотин и девет лева и 7 ст.) до 23.07.2012г. Препис от решението да се изпрати на страните. РЕШЕНИЕТО за изменение и допълнение на решение № 41/25.07.2014г. подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му, пред ОС Сливен.
В законна сила от 21.2.2015г.
5 Гражданско дело No 310/2012 Облигационни искове ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ ЗЕЛЕНИЧ 2000 АД Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.1.2015г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250 от ГПК Решение № 41/25. 07. 2014 г. по гр. дело 310/2013г. в частта му относно дължимата сума 2 977,13 лева ( две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и 13 ст). като допълва: ОСЪЖДА на основание чл. 124 , ал. 1 от ГПК „Зеленич 2000“ АД, ЕИК 119515798, с адрес гр. Котел, кв. Промишлена зона 2 дължи на „ Държавно горско стопанство Котел“/ДГС Котел/, ЕИК 2016176540153, териториално поделение на „ Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, адрес: гр. Котел, ул.“ Проф. Павлов“ 57, чрез адвокат Ю.Я.,***, съдебен адрес *** да заплати сумата 2 977.13 лева ( две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и 13 ст.) – главница за задължение по фактури 102434 от 15.06.2009г., 102630 от 31.07.2009г., 102662 от 24.08.2009г., 102663 от 24.08.2009г. и 102720 от 31.08.2009г. ведно с законната лихва считано от дата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и лихва за забава в размер на 909,07 лева ( деветстотин и девет лева и 7 ст.) до 23.07.2012г. Препис от решението да се изпрати на страните. РЕШЕНИЕТО за изменение и допълнение на решение № 41/25.07.2014г. подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му, пред ОС Сливен.
В законна сила от 21.2.2015г.
6 Гражданско дело No 531/2012 Облигационни искове М.П.В.,
В.Д.М.
Ц.Т.Х. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 27.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.П.В., ЕГН **********, адрес *** и В.Д.М., ЕГН **********, адрес ***,действащ чрез пълномощник Е.Д.М. ***,със съдебен адрес ***-р Константин Стоилов №1, против Ц.Т.Х., ЕГН **********,*** ,действащ чрез назначения процесуален представител адв. Е.В.Х.,***, офис 1 иск, с правно основание чл.19,ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор от 21.08.2012г.,по силата на който втория се е задължил да прехвърли на първия собствеността върху следния недвижими имоти, представляващи : поземлен имот с № 092001 по плана на с. Стрелци, общ. Котел и поземлен имот с № 000373 по плана на с. Стрелци, общ. Котел, за сумата от 20 000 лв.,като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА М.П.В., ЕГН **********, адрес *** и В.Д.М., ЕГН **********, адрес ***,действащ чрез пълномощник Е.Д.М. ***,със съдебен адрес ***-р Константин Стоилов №1, ДА ЗАПЛАТЯТ на Ц.Т.Х., ЕГН **********,*** ,действащ чрез назначения процесуален представител адв. Е.В.Х.,***, офис 1, сумата от 960.00 лв. за направените в хода на производството разноски – държавна такса и адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Сливен.
В законна сила от 24.9.2015г.
7 Гражданско дело No 31/2013 Делби Р.Х.К.,
З.А.О.,
С.Х.О.,
Х.А.О.,
Ф.А.О.,
Х.А.О.,
Р.Х.О.,
Х.В.О.,
Е.В.О.,
Е.В.О.
С.Х.О. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.2.2015г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА З.А.О. с ЕГН-**********,*** И ТЯ СТАВА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: I.Поземлен имот с идентификатор 87031.501.250, по кадастралната карта и кадастралните регистри, на с. Ябланово, община Котел, област Сливен, одобрени със заповед РД-18-8/28.03.2007 год. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Ябланово, п. К. 8989, ул. Иглика 13, площ 2 650 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 250, съседи: 87031.501.251; 87031.501.2100; 87031.501.252; 87031.501.224; 87031.501.225 87031.501.333; 87031.501.334 и 87031.501.253, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор 87031.501.250.1 с площ от 34 кв. метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда; 2. Сграда с идентификатор 87031.501.250.2 с площ от 49 кв. метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна; 3. Сграда с идентификатор 87031.501.250.3 с площ от 13 кв, метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда и 4. Сграда с идентификатор 87031.501.250.4 с площ от 10 кв. метра, брой етажи-един, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда. Пазарната стойност на описания недвижим имот е 7010 лева. II. Поземлен имот с идентификатор 87031.501.333, по кадастралната карта и кадастралните регистри, на с. Ябланово, община Котел, област Сливен, одобрени със заповед РД-18-8/28.03.2007 год. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Ябланово, п. К. 8989, ул. Дунав 16, площ 754 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 333, съседи: 87031.501.250; 87031.501.225; 87031.501.2107 и 87031.501.334. Пазарната стойност на описания недвижим имот е 1568 лева. Съдът намира, че с оглед одобрената спогодба производството по делото следва да бъде прекратено, като на основание чл. 73, във връзка с чл. 71 от ГПК и чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ищцата З.А.О. с ЕГН-**********,*** следва да бъде осъдена да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, държавна такса за производството по делото в размер на 2% върху пазарната оценка на дела си. ОСЪЖДА З.А.О. с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 171.56 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 31/2013 год. по описа на РС-Котел.
В законна сила от 26.2.2015г.
8 Гражданско дело No 182/2013 Вещни искове Х.Х.И.,
А.Г.И.,
Д.И.Х.,
Х.И.Х.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 25.5.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника Община Котел, че ищците Х.Х.И., ЕГН **********, адрес ***, А.Г.И., ЕГН **********, адрес ***, Д.И.Х.-Стоянова, ЕГН **********, адрес ***, Х.И.Х., ЕГН **********, адрес ***, със съдебен адрес ***, адвокат М.Г.,***, че са СОБСТВЕНИЦИ по наследство и давност на недвижим имот- НИВА в местността при Белилките в землището на Керселника при граници Кина Георгиева и Димитър Георгиев, Георги и Бончо Карадраганови понастоящем идентичен на ПИ пл. № 170 и ПИ пл. №171 от кв. 12 по план на с. Боринци, общ. Котел, обл. Сливен с описани граници с площ 3.100дка, закупен при продажба обективирана в записка №34 том 1 от 03.01.1948г. от наследодателя – Х.И.Х..*** ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.И., ЕГН **********, адрес ***, А.Г.И., ЕГН **********, адрес ***, Д.И.Х.-Стоянова, ЕГН **********, адрес ***, Х.И.Х., ЕГН **********, адрес ***, със съдебен адрес ***, адвокат М.Г.,***, сумата 945.22лева представляващи направени по делото разноски- 600.00 лева адвокатски хонорар и 345.22 лева държавна такса. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
9 Гражданско дело No 193/2013 Вещни искове А.Н.А.,
К.Н.Н.
А.Д.К.,
К.К.К.,
Г.К.И.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 8.7.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.Д.К., ЕГН **********,***, К.К.К., ЕГН **********,*** и Г.К.И., ЕГН **********,***., че ищците А.Н.А., ЕГН ********** *** и К.Н.Н., ЕГН **********,***, чрез адвокат Л.Д.,***, съд. адрес ***,по предявен иск с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК са собственици на процесня имот: находящ се в с.Градец, община Котел „ул.Джендо Хандърчев № 16, с площ на целия имот 280 кв.м., при граници: ПИ 777,ПИ 779. ПИ 780 и УПИ VII1-778. заедно с изградените в имота две паянтови жилищни сгради, с площ 14 и 45 кв.м., паянтова стопанска постройка от 34 кв.м. на основание изтекла придобивна давност , вследствие за упражняваната непрекъсната, явна и несмущавана фактическа власт върху имота в периода от 2001 г. до настоящия момент, като основателен и доказан. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
10 Гражданско дело No 215/2013 Делби П.Д.Д.,
Г.Х.А.,
В.К.Н.,
С.В.Н.,
К.В.Н.
Я.Д.Е.,
Н.Н.Е.,
С.Н.Е.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.4.2015г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на П.Д.Д., ЕГН **********,*** : 1/имот № 046017 с площ 6.941 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 046015; 046014; 046011; 046010; 046018; 000168; 046016; 2/ имот № 047010 с площ 5.998 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 000318; 000055; 047002; 047009; 3/ заселена територия с проектен № 096010, проектна площ 1.980 дка, в м. Долай баир в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 096006, 000323, 096011, 000402, образуван чрез разделяне на имот № 096009. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Г.Х.А., ЕГН **********,*** с площ 6.342 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 047004; 047007; 047002; 047001; 000290; 2/ имот № 071005 с площ 5.001 дка в м. Голямата елия в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 071007; 000373; 071004; 000374; 071006; 3/ заселена територия с проектен № 096011, проектна площ 1.980 дка, в м. Долай баир в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 096012, 000402, 096010, 000323, образуван чрез разделяне на имот № 096009. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на В. Костадинов Н., ЕГН **********,*** : 1/имот № 047007 с площ 2.995 дка в м. Комбаска махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 000318; 047008; 047002; 047003; 047004; 047005; 047006; 2/ имот № 073023 с площ 5.600 дка в м. Боруните в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 000372; 000034; 073027; 000068; 073027; 000383; 073022; 073016; 073024; 3/ заселена територия с проектен № 096012, проектна площ 1.270 дка, в м. Долай баир в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 096011, 000402, 096013 и 000323, образуван чрез разделяне на имот № 096009. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на К.В.Н., ЕГН **********,*** : 1/имот № 031009 с площ 2.005 дка в м. Венин юрт в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 031019; 031020; 031010; 000192; 031008; 2/ имот № 039042 с площ 0.400 дка в м. Е. ***, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници : имоти №№ 039040; 000295; 039043; 039044; 039041; 3/ имот № 085001 с площ 4.681 дка в м. Голямата елия в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - използваема ливада, при граници : имоти №№ 071036; 000388; 085002; 000080; 4/ заселена територия с проектен № 096013, проектна площ 1.270 дка, в м. Долай баир в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 000402, 096012 и 000323, образуван чрез разделяне на имот № 096009. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на С.В.Н., ЕГН **********,*** : 1/ имот № 003064 с площ 2000 кв.м. в м. Птичари в землището на село Кипилово, община Котел, начин на трайно ползване - пасище, мера, при граници : имоти №№ 003065; 003001; 003063; 2/ имот № 005023 с площ 1.010 дка в м. При ябълките в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 099004; 005022; 000075; 005024; 3/ имот № 067031 с площ 1.000 дка в м. Горни чеири в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 067029; 067030; 000354; 067014; 4/ заселена територия с проектен № 090025, с проектна площ 1.350 дка, в м. Садъка в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 090008, 000156, 090026, 000419, образуван чрез разделяне на имот № 090009. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Я.Д.Е., ЕГН **********,***: 1/ имот № 047022 с площ 3.999 дка в м. Чолакова махала в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - ливада, при граници : имоти №№ 047023; 000319; 000298; 000290; 047021; 2/ заселена територия с проектен № 090026, проектна площ 1.350 дка, в м. Садъка в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 090025, 000156, 090027, 000419, образуван чрез разделяне на имот № 090009. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на Н.Н.Е., ЕГН **********,***: 1/ имот № 005013 с площ 0.766 дка в м. При къщи в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 000099; 005015; 000375; 005016; 099005; 005012; 2/ имот № 005016 с площ 0.394 дка. в м. При ябълките в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 005013; 000375; 005017; 099007; 099005; 3/ имот № 040001 с площ 1.604 дка в м. Е. ***, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници : имоти №№ 000287; 040005; 040002; 000288; 042013; 4/ заселена територия с проектен № 090027, проектна площ 1.350 дка, в м. Садъка в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 090026, 000156, 090028, 000419, образуван чрез разделяне на имот № 090009. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.353 от ГПК на С.Н.Е., ЕГН **********,***: 1/ имот № 005014 с площ 0.569 дка в м. При къщи в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - нива, при граници : имоти №№ 000099; 000377; 005015; 2/ имот № 042007 с площ 4.034 дка в м. Падината в землището на село Боринци, община Котел, начин на трайно ползване - овощна градина, при граници : имоти №№ 043014; 042009; 000294; 042005; 3/ заселена територия с проектен № 090028, проектна площ 1.350 дка, в м. Садъка в землището на село Боринци, община Котел, при граници : имоти №№ 090027, 000156, 090010, 000419, образуван чрез разделяне на имот № 090009. ОСЪЖДА П.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.В.Н., ЕГН **********,***, сумата 58.00 (петдесет и осем) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА В. Костадинов Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.В.Н., ЕГН **********,***, сумата 12.00 (дванадесет) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА В. Костадинов Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Я.Д.Е., ЕГН **********,***, сумата 18.00 (осемнадесет) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА С.Н.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Я.Д.Е., ЕГН **********,***, сумата 30.00 (тридесет) лева за уравнение на дела u. ОСЪЖДА С.Н.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.Е., ЕГН **********,***, сумата 52.00 (петдесет и два) лева за уравнение на дела му. ОСЪЖДА К.В.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.Е., ЕГН **********,***, сумата 4.00 (четири) лева за уравнение на дела му. ОСЪЖДА Г.Х.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.9.2015
Гражданско дело № 382/2015
Решение № 211/ 23.09.2015г. по в. гр.д. № 382/ 2015г.на ОС Сливен ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 31/ 28.05.2015г. по гр.д. № 215/ 2013г. на КРС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ в едномесечен срок от връчването
В законна сила от 2.11.2015г.
11 Гражданско дело No 358/2013 Делби М.Х.М.,
Х.Х.С.,
А.Х.М.
Е.Х.К.,
И.А.К.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.8.2015г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищците М.Х.М., ЕГН **********, Х.Х.С., ЕГН ********** и А.Х.М., ЕГН ********** и тримата със съдебен адрес ***, чрез адв. М.М., и И.А.К., ЕГН ********** ***, представляван от адв. С.Р., на дворно място, състоящо се от 4 238 кв.м./ четири хиляди двеста тридесет и осем квадратни метра/, образуващо ПИ с идентификатор № 87031.502.661 / осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и две точка шестстотин шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-8/28.03.2007г. на изпълнителния директор на АК с адрес на поземления имот с. Ябланово, общ. Котел, ул. „Котленски проход" №28 трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с номер по предходен план: 661, в което са построени еднофамилна жилищна сграда на един етаж с площ от 21 кв.м./двадесет и един квадратни метра/, с идентификатор № 87031.502.661.1 / осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и две точка шестстотин шестдесет и едно точка едно/, еднофамилна жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 77 кв.м. / седемдесет и седем квадратни метра/, с идентификатор № 87031.502.661.2 / осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и две точка шестстотин шестдесет и едно точка две/ при граници: имоти с идентификатор №№ 87031.502.660; 87031.502.670; 87031.502.1041; 87031.502.662; 87031.502.2133; 87031.502.1062. и 87031.502.2040, при квоти: 1.За М.Х.М. , ЕГН ********** -1/4 идеални части / 2.За Х.Х.С. , ЕГН: ********** – ? идеални части/ 3. За А.Х.М., ЕГН ********** -1/4идеални части 4. За И.А.К., ЕГН ********** – ? идеални части РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
12 Гражданско дело No 384/2013 Облигационни искове ЕОС МАТРИКС ЕООД И.Я.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 25.2.2015г.
Признава за установено, че И.Я.С., ЕГН **********, с адрес ***, дължи 1 250,00 лева /хиляда двеста и петдесет лева/ представляваща частично неизпълнено задължение по договор за потребителски кредит без поръчители от 08. 12. 2008 г. ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК, до окончателното изплащане на сумата., както и сумата 25,00 лева / двадесет и пет лева/ представляваща внесена д.т. по производството по чл. 110 от ГПК по ЧГД № 203/2013 г. на „ЕОС МАТРИКС“ ООД - София , със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. „Малинова долина“, ул. „Рачо Петков – Казанджията № 4-6 с ЕИК 131001375, представлявано от Райна Иванова Миткова – Тодорова, ЕГН ********** в качеството на управите, чрез неговия пълномощник Ж.Д.Д., ЕГН ********** от Старозагорска адвокатска колегия ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК И.Я.С., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ЕОС МАТРИКС“ ООД - София , със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. „Малинова долина“, ул. „Рачо Петков – Казанджията № 4-6 с ЕИК 131001375, представлявано от Райна Иванова Миткова – Тодорова, ЕГН ********** в качеството на управите, чрез неговия пълномощник Ж.Д.Д., ЕГН ********** от Старозагорска адвокатска колегия, да заплати сумата 25,00 лева / двадесет и пет лева/, представляваща д.т. внесена по настоящото гражданско дело № 384/2013 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.
В законна сила от 25.2.2015г.
13 Гражданско дело No 385/2013 Издръжка А.Х.А. Х.А.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.1.2015г.
ОСЪЖДА Х.А.А. ЕГН ********** да заплаща на А.Х.А. ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 50,00 / сто / лева, считано от 26.01.2013 година до 24.05.2014 година (до завършването на средното си образование), ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от дата на падежа до окончателното и изплащане, като отхвърля иска до пълния предявен размер от 100.00 лева ( сто лева ) – или за разликата от 50.00 лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Х.А.А. с ЕГН ********** да заплати на А.Х.А. с ЕГН ********** направените по делото разноски - адвокатски хонорар в размер на 100.00 лева. ОСЪЖДА Х.А.А. ЕГН ********** да заплати по сметката на Районен съд-град Котел сумата в размер на 11,52 лева. На основание чл.242 ал.1 от ГПК постановява предварително изпълнение на решението в частта на присъдената издръжка. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - град Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от решението да се връчат на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 19.3.2015
Гражданско дело № 118/2015
Реш. № 69/ 19.03.2015г. по в. гр.д. № 118/ 2015г.ОТМЕНЯ РЕШ. № 8 / 20.01.2015г., по гр.д. № 385/ 2013г. на КРС в частта с която е осъден Х.А. Алиефенди ЕГН ********** да заплаща на А.Х.А. ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 50.00лв. считано от 06.01.2013г. до 24.05.2014г. , до завършването на средното й образование, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Х.А. ЕГН ********** против Х.А. Алиефенди ЕГН ********** иск за заплащане на ежемесечна издръжка в размер на 50.00лв., считано от 06.01.2013г. до 24.05.2014г. - до завършване на средното й образование, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска като НЕОСНОВАТЕЛЕН.Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 30.4.2015г.
14 Гражданско дело No 413/2013 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД А.Д.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК , във вр. чл.415 , ал.1 от ГПК и вр.чл.79 от ЗЗД , че към 16.09.2013г. в полза на “БНП Париба Пърсънъл Файненс ” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4”, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Л.Л.П.. – Изпълнителен директор, чрез пълномощника – юрисконсулт Д.И.В. съществува вземане против А.Д.Б.., с ЕГН********** за сумата от 3 421.03 лв. (три хиляди четиристотин двадесет и един лева и 3 ст.), от които: 2 590.67 лв. (две хиляди петстотин и деветдесет лева и 67 ст.) главница; 520.70 лева ( петстотин и двадесет лева и 70 ст.) надбавка по чл. 3 от договора; 309.66 лева (триста и девет лева и 66 ст.), представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона на потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно от 04.05.2012г. до 02.07.2013г., или общо дължима сума 3 421.03 лева (три хиляди четиристотин двадесет и един лева и 3 ст.), ведно със законната лихва върху дължимите суми от 18.07.2013г. до окончателното им изплащане, както и съдебните разходи по заповедно производство в размер на 68.42 лева (шестдесет и осем лева и 42 ст.) и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева(сто лева). ОСЪЖДА А.Д.Б.. , с ЕГН ********** да заплати на “БНП Париба Пърсънъл Файненс ” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: „ БНП Париба Пърсънъл Файненс ” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4”, Бизнес парк София , сгр. 14, представлявано от Л.Л.П.– Изпълнителен директор, чрез пълномощника – юрисконсулт Д.И.В. съдебни разноски за завеждане на иска в размер на 68.42 лв. (шестдесет и осем лева и 42 ст.) – държавна такса и 100.00 лв. (сто лева) – юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 20.1.2015г.
15 Гражданско дело No 414/2013 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.Н.Ч. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 16.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК , във вр. чл.415 , ал.1 от ГПК и вр.чл.79 от ЗЗД , че към 16.09.2013г. в полза на “БНП Париба Пърсънъл Файненс ” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4”, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Л.Л.П.. – Изпълнителен директор, чрез пълномощника – юрисконсулт Д.И.В. съществува вземане против М.Н.Ч.. , с ЕГН ********** за сумата от 220.24 лв. (двеста и двадесет лева и двадесет и четири ст.), от които: 189.47 лева (сто осемдесет и девет лева и 47 ст.), представляваща главница по кредита; 9.77 лева ( девет лева и 77 ст.), представляваща надбавка по чл.3 от договора, 20.99 лева ( двадесет лева и 99ст.), представляваща обезщетение за забава, на основание чл.33 от Закона за потребителски кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 05.06.2012г. до 02.07.2013г., или общо дължима сума 220.24 лева ( двеста и двадесет лева и 24ст.), ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване за заповед за изпълнение до окончателното им изплащане, както и съдебните разходи по заповедното производство в размер на 25.00 лева ( двадесет и пет лева) и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева (сто лева). ОСЪЖДА М.Н.Ч.. , с ЕГН ********** да заплати на “БНП Париба Пърсънъл Файненс ” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: „ БНП Париба Пърсънъл Файненс ” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4”, Бизнес парк София , сгр. 14, представлявано от Л.Л.П.– Изпълнителен директор, чрез пълномощника – юрисконсулт Д.И.В. съдебни разноски за завеждане на иска в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет) – държавна такса и 100.00 лв. (сто лева) – юрисконсултско възнаграждение , както и разноските по заповедното производство в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева) – държавна такса и 100.00 лв. (сто лева) – юрисконсултско възнаграждение . Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Сливен в 14-дневен срок от получаване на съобщението .
В законна сила от 17.2.2015г.
16 Гражданско дело No 453/2013 Други дела ЕОС МАТРИКС ЕООД Х.С.С. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК , във вр. чл.415 , ал.1 от ГПК и вр.чл.79 от ЗЗД , че към 16.09.2013г. в полза на “ЕОС МАТРИКС ” ООД, с ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, РАЙОН Витоша, ж.к. Малинова Долина, ул. „ Рачо Петков-Казанджията“ №4-6, чрез пълномощник адвокат – Ж.Д.Д. съществува вземане против Х.С.С., с ЕГН:********** за сумата от 550.08 лв. (петстотин и петдесет лева и 8 ст.), представляваща неизплатена стойност от отпуснатия заем, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл. 410 от ГПК в съда, до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски, а именно държавна такса в размер на 25.00 лева. ОСЪЖДА Х.С.С., с ЕГН:********** да заплати на “ЕОС МАТРИКС ” ООД, с ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, РАЙОН Витоша, ж.к. Малинова Долина, ул. „ Рачо Петков-Казанджията“ №4-6, чрез пълномощник адвокат – Ж.Д.Д. съдебни разноски за завеждане на иска в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева.) – държавна такса Решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се прати на страните.
В законна сила от 20.1.2015г.
17 Гражданско дело No 457/2013 Други дела С.С.П. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.1.2015г.
Признава за установено, че ПК „В. Левски“ ЕИК 000573007 със седалище и адрес на управление с. Кипилово, общ. Котел, ул. „ В. Левски“ № 56 представлявана от С. Д.Д., че дължи сумата от 685,28 лв./ шестстотин и осемдесет и пет лева и двадесет и осем ст./ на С.С.П. ЕГН: ********** с постоянен адрес *** представляваща внесени дялови вноски съгласно чл. книжка № 091995, ведно със законната лихва считано от 19.09.2013г. до окончателното изплащане на сумите, както и разноски по делото в размер на 225.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 78, от ГПК, ПК „В. Левски“ ЕИК 000573007 със седалище и адрес на управление с. Кипилово, общ. Котел, ул. „ В. Левски“ № 56 представлявана от С. Д.Д., да заплати сумата от 325.00 лв. на С.С.П. ЕГН: ********** с постоянен адрес *** представляваща разноски по делото, а именно: адвокатски хонорар в размер на 300.00 лева, държавна такса исково производство – 25,00 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.
В законна сила от 20.1.2015г.
18 Гражданско дело No 505/2013 Делби А.Д.К. К.Н.Н.,
А.Н.А.,
К.К.К.,
Г.К.И.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 1.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 505 / 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 12.8.2015г.
19 Гражданско дело No 10/2014 Вещни искове Й.С.И. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 15.6.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника Община Котел, че ищцата Й.С.И., ЕГН ********** *** е собственик по давност и владение на ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ-IX-18 в кв. 2 по регулационния план на с. Тича, общ. Котел с площ от 899 кв.м. при граници: УПИ-X-18; УПИ-XVI-16; УПИ-VIII-19; УПИ-XI-19; улица и част от недвижим имот; находящ се в югозападната част на имота с №120018, с ЕКАТТЕ 72480 по земеразделния план на село Тича, общ. Котел, в местността „Братов дол“/ бивш имот парцел № VII-14, в бивш кв. 5 по стария план на селото/ с площ 0.360 кв.м., при граници и съседи на имота №035036-полски път на Община Котел; № 120017-нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 000286-жил. Териотрията на село Тича и 120037-нива Шабан Юмеров Юмерчаушев. ОСЪЖДА Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Й.С.И., ЕГН ********** ***, сумата 550.00 лева (петстотин и петдесет лева) представляващи направени по делото разноски , от които 50.00 лева държавна такса, 100.00 лева депозит за извършена експертиза, 400.00 лева адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 16.10.2015
Гражданско дело № 448/2015
С решение №249/16.10.2015г. по ВГД 448/2015г. по описа на Окръжен съд Сливен.ОБЕЗСИЛВА решение № 39/15.06.2015г. по гр.д. № 10/2014г. на Котелския районен съд в частта, с която е признато за установено по отношение на Община Котел, че Й.С.И. ЕГН ********** ***, е собственик по давностно владение на дворно място съставляващо УПИ-1Х-18 в кв.2, по регулационния план на с.Тича, общ.Котел, с площ от 899 кв.м. при граници: УПИ-Х-18, УПИ-ХУ1-16, УПИ-УШ-19, УПИ-Х1-19, улица като НЕДОПУСТИМО поради липса на правен интерес. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска предявен от Й.С.И. ЕГН ********** *** против Община Котел, за признаване за установено, че е собственик по давностно владение на дворно място съставляващо УПИ-1Х-18 в кв.2, по регулационния план на с.Тича, общ.Котел, с площ от 899 кв.м. при граници: УПИ-Х-18, УПИ-ХУМб, УПИ-УШ-19, УПИ-Х1-19, улица като НЕДОПУСТИМ, поради липса на правен интерес. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 10/2014г.. на Котелския районен съд в тази му част. ОТМЕНЯ решение №39/15.06.2015г. по гр.д. № 10/2014г.. на Котелския районен съд в частта, с която Община Котел е осъдена да заплати на Й.С.И. ЕГН ********** *** сумата от 550 лева, представляващи направените по делото разноски. ПОТВЪРЖДАВА решение №39/15.06.2015г. по гр.д. № 10/2014г.. на Котелския районен съд в останалата част.
В законна сила от 23.12.2015г.
20 Гражданско дело No 36/2014 Облигационни искове ЗД БУЛ ИНС АД Р.М.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 25.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЗД „БУЛ ИНС” АД, ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление – гр. София, представлявано от С.П. срещу Р.М.А., ЕГН **********, адрес ***, ОСЪДИТЕЛЕН ИСК по чл. 213 от КЗ във вр. чл. 45 и сл. от ЗЗД, за присъждане на СУМАТА 1442. 78лв. (хиляда четиристотин четиридесет и два лева и 78ст.), представляваща изплатено от застрахователя застрахователно обезщетение по имуществена застраховка „ Автокаско” – полица № А101000832801097571. за причинени имуществени вреди по л.а. „Опел Вектра” с рег. № СН 6111 СН, вследствие ПТП, настъпило на 18.07.2011г. по път ІІ-48 на км. 40 в района на град Котел, ведно със законната лихва върху главницата, като неоснователен и недопустим. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Сливенски окръжен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2015
Гражданско дело № 430/2015
решение № 260 / 04.11.2015г. постановено по в. гр.д. № 430/ 2015г.ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 29 / 25.05.2015г. по гр.д. №36/ 2015г. на РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ЗД БУЛ ИНС АД със седалище и адрес на управление гр. София да заплати на Р.М.А. сумата 200лева представляващи разноски за адвокатски хонорар през въззивната инстанция и сумата 500лева представляващи адвокатско възнаграждение пред първата инстанция
В законна сила от 4.11.2015г.
21 Гражданско дело No 37/2014 Делби С.Й.Н. Д.П.Д.,
М.П.Д.,
В.Г.Б.,
Р.Й.А.,
Ж.И.Н.,
В.П.Н.,
Ц.П.Н.,
Ж.П.Н.,
С.В.Я.,
П.С.Н.,
Т.И.М.,
Р.И.П.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.4.2015г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищеца С.Й.Н., ЕГН **********,***. Св. Кирил и Методий 29А, ответника Д.П.Д., ЕГН **********,***, ответника М.П.Д., ЕГН **********,***, ответника С.В.Я., ЕГН **********,***, ответника Т.И.М., ЕГН **********,***, ответника Р.И.П., ЕГН **********,***, ответника В.Г.Б., ЕГН **********,***, ответника Р.Й.А., ЕГН **********,***, ответника П.С.Н., ЕГН **********,***, ответника Ж.И.Н., ЕГН **********,*** планина 3, ответника В.П.Н., ЕГН **********,*** планина 3, ответника Ц.П.Н., ЕГН **********,***, и ответника Ж.П.Н., ЕГН **********,*** Стамболийски 57, на недвижим имот с площ 15.093 дка, находящ се в местността Полето в землището на село Медвен, община Котел, образуващ имот № 119028 по КВС, начин на трайно ползване Полска култура, при граници : имоти №№ 119103; 119027; 119104; 119088 и 119039, при квоти от право на собственост, както следва : за ищеца С.Н. и ответниците П.Н. и Р.Н. – по 4/96 идеални части; за ответниците Ж.Н., В.Н., Ж.Н. и Ц.Н. – по 3/96 идеални части; за ответниците Т.М. и Р.П. – по 6/96 идеални части; за ответниците Д.Д., М.Д. и В.Г.Б. – по 12/96 идеални части; за ответницата С.Я. – 24/96 идеални части. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 3.6.2015г.
22 Гражданско дело No 37/2014 Делби С.Й.Н. Д.П.Д.,
М.П.Д.,
В.Г.Б.,
Р.Й.А.,
Ж.И.Н.,
В.П.Н.,
Ц.П.Н.,
Ж.П.Н.,
С.В.Я.,
П.С.Н.,
Т.И.М.,
Р.И.П.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 19.11.2015г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 18/24.04.2015 г, като на ред 19 от пункт І от диспозитива на решението ДА СЕ ЧЕТЕ „Р.А.“, ВМЕСТО „Р.Н.“. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
23 Гражданско дело No 38/2014 Делби В.Г.Д. Й.С.Г.,
Т.Г.Т.,
С.П.П.,
С.И.Т.,
Т.И.Т.,
Д.Н.Б.,
Д.Н.М.,
Д.Г.П.,
Д.Г.Д.,
К.Д.Т.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 22.5.2015г.
ДОПУСКА до делба между Й.С.Г. - с ЕГН - ********** , Т.Г.Т. - с ЕГН – **********, С.П.П. , с ЕГН – **********, С.И.Т. с ЕГН – **********, Т.И.Т. , с ЕГН – **********, Д.Н.Б. , с ЕГН – **********, ДИЯНА Н. МИЛЕН- с ЕГН – **********, В.Г.Д. - с ЕГН **********, Д.Г.П. - с ЕГН – **********, Д.Г.Д.-с ЕГН-**********, К.Д.Т. - с ЕГН – **********, на следния недвижими имоти: С №119021 в землище на с. Медвен с ЕКАТТЕ 47528, Общ. Котел, с площ на имота 19.005дка. Начин на трайно ползване „Полска култура“, категория на земята при неполивни условия – Девета, в местността „Полето“, при граници и съседи: №122002-използвана ливада на Община Котел – Кметството; № 119104 – др. произв. Тер. На „Агрокинг“ЕООД; № 119088- Полски път на Община Котел; С №134015, в землището на село Медвен, с ЕКАТЕ 47528, Община Котел, с площ от 40 005 дка. Начин на трайно ползване „Полска култура“, категория на земята при неполивни условия- Шеста в местността „Бутово изток“ при граници и съседи №134011-Полска култура на насл. на Пенчо И. Коев; №134012- Полска култура на насл. на Бона Христова Възжарова; №134014-Полска култура на насл. на Цоньо Х. Дънеков; №134016- Полска култура на насл. Йордана Милкова Добрева; №134017- Полска култура на насл. на Руси Василев П.; №134018- Полска култура на насл. на Васил Костадинов Хашалов; №134019- Полска култура на насл. на Петър И. Василев и №134024- Полска път на Община Котел; С № 132001, в землището на с. Медвен а ЕКАТЕ 47528, общ. Котел с площ на имота 19.102дка. Начин на трайно ползване Изоставена нива, категория на земята при неполивни условия –Девета, в местността „Вълча Могила“, при граници и съседи : №000686- Дървопроизв. Площи на МЗГ-НУГ и №0000685-Дървопроизв. Площи на МЗГ-НУГ ; С № 118037, в землището на с. Медвен с ЕКАТТЕ 47528, Община Котел, с площ на имота 5.704 дка., начин на трайно ползване „Полска култура“, категория на земята при неполивни условия – девета, в местността „Юрта“, при граници и съседи: №118045-полска култура на насл. на – Кръстю Джендов Г.;***-полска култура на насл. на –Стефан П. Костадинов и №118032 – полска култура на Димо Съботинов Д.; С №101003, в землището на с. Медвен, с ЕКАТТЕ 47528, общ. Котел, с площ на имота 13 001дка, Начин на трайно ползване „Полска култура“, категория на земята при неполивни условия – Пета, в местността „Владикови круши“, при граници и съседи: № №101004- Община Котел, с площ на имота 13 001 дка., Начин на трайно ползване " Полска Култура " , категория на земята при неполивни условия - Пета , в местността " Владикови Круши " , при граници и съседи : № 101004 - полска култура на Райничка Данчева Атанасова; № 101005- полска култура на наел. на Коста Стоянов Б.; № 101007 - полска култура на насл.на Рахни Стоянов Шибилев; №101027- Полски път на Община Котел; № 101026- Полски път на Община Котел; С № 096010, в землището на село Медвен, с ЕКАТТЕ 47528 , Община Котел, с площ на имота 10 000 дка., Начин на трайно ползване " Полска Култура " , категория на земята при неполивни условия - Пета , в местността Михаловец " , при граници и съседи : № 096009 - полска култура на наел. на Стефан Кючук И.; № 096011- полска култура на наел. на Г. Милков Т.; № 096012 - полска култура на насл.на Жечка Атанасова Стойнова; №096014- Полска култура на " РОСАГРОГРОФОНД "- ООД; № 096026- Полски път на Община Котел; С № 040001, в землището на село Медвен, с ЕКАТТЕ 47528 , Община Котел, с площ на имота 14 999 дка., Начин на трайно ползване " Полска Култура " , категория на земята при неполивни условия - Осма , в местността " Съсенов Рът " , при граници и съседи : № 040005 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 040002- Храсти на Община Котел ; С № 139005 , в землището на село Медвен, с ЕКАТТЕ 47528 , Община Котел, с площ на имота 24 914 дка., Начин на трайно ползване " Полска Култура " , категория на земята при неполивни условия - Девета , в местността " Солейманова Чешма " , при граници и съседи : № 13901 - полска култура на наел. на Стефан П. Костадинов; № 139010- полска култура на наел. на Пенчо И. Коев; № 139006 - полска култура на "РОСАГРОГРОФОНД " ООД и № 139004- Полска култура на "РОСАГРОГРОФОНД " ООД, при следните права: За Й.С.Г. - с ЕГН - ********** -2/36 ид.части За Т.Г.Т. - с ЕГН - ********** -2/36 ид. части За С.П.П. , с ЕГН - ********** -4/36 ид. части За С.И.Т. , с ЕГН - **********-2/36 ид.части За Т.И.Т. , с ЕГН - ********** - 2 / 36 ид. части За Д.Н.Б. , с ЕГН - ********** -6/36 ид.части За ДИЯНА Н. МИЛЕН- с ЕГН - ********** -6/36 ид. части За В.Г.Д. - с ЕГН ********** -2/36 ид. части За Д.Г.П. - с ЕГН - ********** - 2 / 36 ид.части За Д.Г.Д.-с ЕГН-********** - 2 / 36 ид.части За К.Д.Т. - с ЕГН - ********** -6/36 ид.части. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр.Сливен.
В законна сила от 2.7.2015г.
24 Гражданско дело No 38/2014 Делби В.Г.Д. Й.С.Г.,
Т.Г.Т.,
С.П.П.,
С.И.Т.,
Т.И.Т.,
Д.Н.Б.,
Д.Н.М.,
Д.Г.П.,
Д.Г.Д.,
К.Д.Т.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 13.11.2015г.
ПОСТАВЯ в ДЯЛ на С.П.П., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощника си адвокат Г.С.,*** , следните недвижими имоти, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата й от 4/36 ид. части и съставляващи дял осми от СТЕ, а именно: 1. Част от ПИ № 101003, в местността „Владикови круши“ с площ 5.351 дка, на стойност 2 119.00 лева; 2. Част от ПИ № 096010, в местността „Михалювец“, с площ 4.350 дка, на стойност 1 788.00 лева и 3. Част от ПИ № 139005 в местността „Сюлейманова чешма“ с площ 6.080 дка, на стойност 2 152.00 лева или общо всички имоти на стойност 6 059.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Д.Н.Б., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощника си адвокат Ц.Б.,***, следните недвижими имоти, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата му от 6/36 ид. части и съставляващи девети дял от СТЕ, а именно: 1. Част от ПИ № 119021, в местността „Полето“ с площ 10.473 дка, на стойност 3 718.00 лева; 2. Част от ПИ № 134015, в местността „Бутово изток“, с площ 8.617 дка, на стойност 3 326.00 лева и 3. ПИ № 118037 в местността „Юрта“ с площ 5.704 дка, на стойност 2 027.00 лева или общо всички имоти на стойност 9 071.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Д.Н.М., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощника си адвокат Ц.Б.,***, следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата ? от 6/36 ид. части и съставляващи десети дял от СТЕ, а именно: 1. ПИ № 132001, в местността „Вълчата могила“ с площ 19.102 дка, на стойност 6 766.00 лева; 2. Част от ПИ № 096010, в местността „Михалювец“, с площ 5.650 дка, на стойност 2 321.00 лева или общо двата имота на стойност 9 087.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на В.Г.Д., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощника си адвокат М.П.,***, следния недвижим имот, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата му от 2/36 ид. части и съставляващи първи дял от СТЕ а именно: Част от ПИ № 119021, в местността „Полето“, с площ 8.532 дка, на стойност 3 029.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Й.С.Г., ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата ? от 2/36 ид. части и съставляващи втори дял от СТЕ, а именно: Част от ПИ № 101003, в местността „Владикови круши“, с площ 7.650 дка, на стойност 3 029.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Т.Г.Т., ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата му от 2/36 ид. части и съставляващи трети дял от СТЕ, а именно: Част от ПИ № 134015, в местността „Бутово изток“, с площ 7.847 дка, на стойност 3 029.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на С.И.Т., ЕГН ********** от гр. Правец ж. к. „Север“, бл. 224, следните недвижими имоти, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата му от 2/36 ид. части и съставляващи четвърти дял от СТЕ, а именно: Част от ПИ № 134015, в местността „Бутово изток“, с площ 7.847 дка, на стойност 3 029.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Т.И.Т., ЕГН ********** ***, ж. к. „Суха река“, бл. 224, вх. Б, ет. 4, ап. 30, следните недвижими имоти, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата му от 2/36 ид. части и съставляващи пети дял от СТЕ, а именно: Част от ПИ № 134015, в местността „Бутово изток“, с площ 7.847 дка, на стойност 3 029.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Д.Г.П., ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата ? от 2/36 ид. части и съставляващи шести дял от СТЕ, а именно: Част от ПИ № 134015, в местността „Бутово изток“, с площ 7.847 дка, на стойност 3 029.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Д.Г.Д., ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти, нахоядщи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата ? от 2/36 ид. части и съставляващи седми дял от СТЕ, а именно: Част от ПИ № 139005, в местността „Сюлейманова чешма“, с площ 8.557 дка, на стойност 3 029.00 лева; ПОСТАВЯ в ДЯЛ на К.Д.Т., ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Медвен, ЕКАТТЕ 47528, съобразно квотата ? от 6/36 ид. части и съставляващи единадесети дял от СТЕ, а именно: 1. ПИ № 040001, в местността „Съсенов рът“ с площ 14.999 дка, на стойност 5 463.00 лева; 2. Част от ПИ № 139005, в местността „Сюлейманова чешма“, с площ 10.277 дка, на стойност 3 644.00 лева или общо двата имота на стойност 9 107.00 лева; ОСЪЖДА К.Д.Т., ЕГН ********** *** да заплати на Д.Н.Б., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощника си адвокат Ц.Б.,***, сумата от 17.00 /едемнадесет/ лева и да заплати на Д.Н.М., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощника си адвокат Ц.Б.,***, сумата от 1.00 /един/ лева, за уравнение на дяловете. ОСЪЖДА С.П.П., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощника си адвокат Г.С.,***, да заплати по сметка на РС Котел сумата 242.36 лева /двеста четиридесет и два лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща държавна такса върху стойността на поставените в дял имоти. ОСЪЖДА Д.Н.Б., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощника си адвокат Ц.Б.,***, да заплати по сметка на РС Котел сумата 362.84 лева /триста шестдесет и два и осемдесет и четири стотинки/, представляваща държавна такса върху стойността на поставените в дял имоти. ОСЪЖДА Д.Н.М., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощника си адвокат Ц.Б.,***, да заплати по сметка на РС Котел сумата 363.48 лева /триста шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща държавна такса върху стойността на поставените в дял имоти. ОСЪЖДА В.Г.Д., ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощника си адвокат М.П.,***, да заплати по сметка на РС Котел сумата 121.16 лева /сто двадесет и един лева и шестнадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху стойността на поставените в дял имоти. ОСЪЖДА Й.С.Г., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на РС Котел сумата 121.16 лева /сто двадесет и един лева и шестнадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху стойността на поставените в дял имоти. ОСЪЖДА Т.Г.Т., ЕГН ********** ***
25 Гражданско дело No 45/2014 Облигационни искове ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД А.Н.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.3.2015г.
ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН **********,***, да заплати на „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 030269049, адрес бул. „ Княз Ал. Дондуков“ №68, град София, сумата от 3 191.86 лева представляваща - 2 334.00 лв., главница от изплатено обезщетение, ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждане на исковата молба до окончателното и изплащане, както и сумата съобразно заключението на вещото лице в размер на 857.86 лева представляваща мораторна лихва от 19.01.2009г. до датата на завеждане на исковата молба. ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН **********,***, да заплати на „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 030269049, адрес бул. „ Княз Ал. Дондуков“ №68, град София, да заплати направените по делото разноски в размер на 974.64 лева представляващи: 200.00 лева за направена съдебна автотехническа експертиза, 200.00 лева за направена съдебно-счетоводна експертиза, 143.36 лева за платена държавна такса за завеждане на дело, както и 331.28 лева внесени от ищеца за особен представител. Да се преведе на адв. Ц.И. Павлова – И. от САК по сметка /********************, сумата от 331.28 лева представляваща възнаграждението и за назначаване за особен представител на ответника А.А.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Други
Решение от 15.7.2015
Гражданско дело № 329/2015
Решение №187/15.07.2015г. по ВГД №329/2015 г. по описа на ОС Сливен. ОБЕЗСИЛВА първоинстанционно решение №14/06.03.2015г. по гр.д. №45/14г. на КРС В ЧАСТТА, с която е осъден А.Н.А. да заплати на "Дженерали Застраховане" АД, гр. София, обезщетение за забава в размер на законовата лихва върху присъдената глвница от 2 334 лв. за периода 19.01.2009г. до 30.05.2012 г. за сумата над 854 лв. до присъдения размер от 857,86 лв. като НЕДОПУСТИМО. ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение №14/06.03.2015 г. по гр. д. №45/14г. на КРС в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА А.Н.А. да заплати на "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, гр. София направените по делото разноски в размер на общо 762,56 лв., а по сметка на Сл ОС - д.т. в размер на 25 лв. Решението не подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ, с оглед цената на иска до 10 000 лв.
В законна сила от 15.7.2015г.
26 Гражданско дело No 96/2014 Облигационни искове Д.В.Ж. С.П.Т. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.1.2015г.
ОСЪЖДА С.П.Т. с ЕГН ********** на основание чл. 45 ЗЗД с адрес гр.Сливен, ж.к. „Стоян Заимов“ 82 вх. А, ет. 7, ап. 20, ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.Ж. ЕГН:********** сумата 5000.00 лева (пет хиляди лева), представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди от престъплението по чл. 129, ал. 1 НК, за което С.П.Т. е признат за виновен с влязло в сила споразумение по НОХД №163/2013 г. на РС Котел, заедно със законната лихва от датата на увреждането – 01.01.2012 г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА С.П.Т. с ЕГН ********** адрес *** на основание чл. 78, ал. 6 ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на РС-Котел съд сумата 200.00 лева (двеста лева), представляващА дължимата държавна такса. РЕШЕНИЕТО на основание чл. 239, ал. 4 ГПК е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се връчи на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2015
Гражданско дело № 129/2015
Решение № 102/ 20.04.2015г. по в. гр.д. № 129/ 2015г- на ОС Сливен ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Т. ЕГН ********** ***, против неприсъствено решение № 7 / 20.01.2015г. по гр.д. № 96/ 2014г. по описа на Котелския районен съд Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.1.2015г.
27 Гражданско дело No 118/2014 Вещни искове Ю.Х.М.,
Х.Х.М.,
А.Х.М.,
В.Х.М.,
Х.Х.М.
А.М.Ф.,
В.М.Ф.,
Н.М.А.,
А.М.Б.,
Х.М.Х.,
Ш.М.Д.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.8.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК в отношенията между ищците Ю.Х.М., ЕГН **********, Х.Х.М., ЕГН **********, А.Х.М., ЕГН **********, В.Х.М., ЕГН **********, и Х.Х.М., ЕГН **********, всички с адрес ***, и ответниците А.М.Ф., ЕГН **********,***, В.М.Ф., ЕГН **********,***, Н.М.А., ЕГН **********, постоянен адрес ***, призована при условията на чл.47 от ГПК, А.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес ***, призована при условията на чл.47 от ГПК, Х.М.Х., ЕГН **********,***, и Ш.М.Д., ЕГН **********,***, че ответниците не са собственици на УПИ II в кв.8 по плана на село Малко село, община Котел, с площ 877 кв.м., при граници : улица, УПИ I и УПИ III. ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт № 145/31.05.2004 г., том І, нотариално дело № 137/2004 г. на нотариус Николай Бъчваров, рег. № 416 на Нотариалната камара, тогава с район на действие този на РС Котел, в частта му, с който ответниците и Х.А.Х., ЕГН **********, починала на 26.09.2010 г., са били признати за собственици на УПИ II в кв.8 по плана на село Малко село, община Котел. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.Ф., ЕГН **********,***, В.М.Ф., ЕГН **********,***, Н.М.А., ЕГН **********, постоянен адрес ***, призована при условията на чл.47 от ГПК, А.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес ***, призована при условията на чл.47 от ГПК, Х.М.Х., ЕГН **********,***, и Ш.М.Д., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.М., ЕГН **********,***, по 193.12 (сто деветдесет и три лева и дванадесет стот.) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Н.М.А., ЕГН **********, постоянен адрес ***, призована при условията на чл.47 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.М., ЕГН **********,***, сумата 385.20 (триста осемдесет и пет лева и двадесет стот.) лева, представляващи депозит за назначаване на особен представител. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.Б., ЕГН **********, постоянен адрес ***, призована при условията на чл.47 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.М., ЕГН **********,***, сумата 385.20 (триста осемдесет и пет лева и двадесет стот.) лева, представляващи депозит за назначаване на особен представител. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
28 Гражданско дело No 137/2014 Издръжка Х.Н.А. Н.Х.А. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 29.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигната спогодба със следното съдържание: ОСЪЖДА на основание чл. 144 от СК Н.Х.А., ЕГН **********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАЩА на Х.Н.А. ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 150.00 ( сто и петдесет) лева, считано от 01.10.2014 г. до настъпване на други причини за изменение или прекратяване на издръжката. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряването на спогодбата не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 29.1.2015г.
29 Гражданско дело No 138/2014 Делби Т.С.Б.,
Л.Д.Ч.
К.Д.К.,
И.Д.К.,
М.К.С.,
Ц.М.Д.,
М.Ц.Д.,
Г.И.Д.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.6.2015г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищците Т.С.Б., ЕГН ***********,*** 7, и Л.Д.Ч., ЕГН **********,***, и ответниците Кръстьо Д.К., ЕГН **********,***, И.Д.К., ЕГН **********,***, Г.И.Д., ЕГН **********,***, М.К.С., ЕГН **********,***, Ц. Минев Д., ЕГН **********,***, и М.Ц.Д., ЕГН **********,***, на следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Медвен, община Котел : 1. имот № 103007 с площ 1.016 дка в м. Камъни, начин на трайно ползване – използваема ливада, при граници : имоти №№ 000152; 103008; 000134; 2. имот № 103016 с площ 3.506 дка в м. Камъни, начин на трайно ползване – използваема ливада, при граници : имоти №№ 103022; 103015; 103017; 000134; 3. имот № 134026 с площ 14.221 дка в м. Бутово изток, начин на трайно ползване – пасище, мера, при граници : имоти №№ 134006; 134024; 134027; 134011, 134008; 4. имот № 138015 с площ 8.997 дка. в м. Хадърово дърво, начин на трайно ползване – полска култура, при граници : имоти №№ 138016; 138010; 138027; 5. имот № 146020 с площ 5.649 дка в м. Новите лозя, начин на трайно ползване – полска култура, при граници : имоти №№ 146021;146018; 146019; 000565; 000570; 146030; 6. имот № 134006 с площ 15.010 дка в м. Бутово изток, начин на трайно ползване – полска култура, при граници : имоти №№ 134024; 134005; 134025; 134003; 134008; 134026; 7. имот № 000395 с площ 1.293 дка в м. До село, начин на трайно ползване – използваема ливада, при граници : имоти №№ 117006; 117015; 117016; 000396; 8. имот № 117006 с площ 1.207 дка в м. До село, начин на трайно ползване – използваема ливада, при граници : имоти №№ 000396; 117015; 000395. при квоти от право на собственост, както следва : за ищцата Л.Д.Ч. – 12/36 идеални части, за ищцата Т.Б. и отв. М.С. – по 6/36 идеални части, за ответниците Ц.Д. и М. Дончева – по 3/36 идеални части, за ответниците Г.Д., Кръстьо Д. и И.Д. – по 2/36 идеални части. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 15.7.2015г.
30 Гражданско дело No 156/2014 Облигационни искове С.И.М. БУРГАСКА СОЛНА КОМПАНИЯ-ЕООД,
ЕТ И.-В.К.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 9.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството по гражданско дело № 156 по описа на РС Котел за 2014 г., поради направено ОТКАЗ от предявения иск. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.5.2015г.
31 Гражданско дело No 170/2014 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ А.А.А. ЛАЗИМЕКС ЕООД Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 16.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.А.А. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адвокат Д.Д. – АК гр. Сливенс адрес ***против „ЛАЗИМЕКС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, бул. „ България“ 36, представлявано от управител Е.К. иск с правно основание чл. 128 от КТ за заплащане на сумата от 6800.00 евро, представляваща неплатено трудово възнаграждение за периода 03.03.2014г. до 03.07.2014г. ОСЪЖДА А.А.А. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адвокат Д.Д. *** да заплати на „ЛАЗИМЕКС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, бул. „ България“ 36, представлявано от управител Е.К., чрез пълномощник адв. М. Д.,сторените разноски в размер на 1200.00 лева /адв.хонорар/. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.8.2015г.
32 Гражданско дело No 177/2014 Издръжка С.Н.А. Н.Х.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 29.1.2015г.
Н.Х.А. ЕГН **********, постоянен адрес *** се задължава да заплаща на С.Н.А. ЕГН **********, постоянен адрес ***, ежемесечна издръжка в размер на 150.00 лева дължима до десето число на съотвеният месец считано, считано от 01.10.2014г. до настъпване на изменения или прекратяване на издръжката. Като дължимата сума от 01.10.2014г. до 31.12.2014 г.ще бъде изплатена в срок от три месеца , считано от 01.02.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.
33 Гражданско дело No 185/2014 Изменение на издръжка А.С.Д. С.П.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 29.1.2015г.
С.П.Д. ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплаща на Г.Д.Д., ЕГН ********** като МЗП на малолетното дете А.С.Д. ЕГН **********, постоянен адрес *** 31, ежемесечна издръжка в размер на 100.00 лева дължима до десето число на съотвеният месец считано от 01.08.2014г. до настъпване на изменения или прекратяване на издръжката.
В законна сила от 29.1.2015г.
34 Гражданско дело No 192/2014 Облигационни искове ЗК ЛЕВ ИНС АД Е.А.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 24.4.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК в отношенията между „ЛЕВ ИНС” АД, седалище и адрес на управление град София, бул. Черни връх 51Д, ЕИК 121130788, и ответника Е.А.К., ЕГН **********,***, че ответникът Е.А.К., с посочени данни, дължи на ищеца „ЛЕВ ИНС” АД, с посочени данни, присъдените със заповед № 77/13.06.2014 г. по частно гражданско дело № 124/2014 г. на РС Котел суми, както следва :1386.00 (хиляда триста осемдесет и шест) лева, представляващи изплатено от ищеца застрахователно обезщетение, дължимо вследствие причинено от длъжника на 06.05.2010 г. пътно – транспортно произшествие в град Бургас при управление на лек автомобил „Фолксваген“, рег. № А0546КК, в пияно състояние, в резултат на което са причинени увреждания на лек автомобил „Сантг Йонг“ с рег. № А5522АТ, собственост на „Росиана“ ООД, законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението на 12.06.2014 г. до окончателното изпълнение на задължение и 27.80 (двадесет и седем лева и осемдесет стот.), представляващи направени в хода на заповедното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Е.А.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „ЛЕВ ИНС” АД, седалище и адрес на управление град София, бул. Черни връх 51Д, ЕИК 121130788, сумата 354.70 (триста петдесет и четири лева и седемдесет стотинки), представляващи направени по настоящото дело разноски. РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.
В законна сила от 24.4.2015г.
35 Гражданско дело No 196/2014 Облигационни искове Г.К.А. К.М.И.,
С.И.И.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 18.5.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД сключения предварителен договор на 23.07.2014г за покупко-продажба на следния недвижим имот,с който ответниците К.М.И., ЕГН ********** и С.И.И., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** продават и обещават на ищцата Г. Кязимова А., ЕГН **********,*** 90 да сключат с нея окончателен договор за нотариално прехвърляне на собствената си жилищна сграда и стопанска постройка, построени в общински поземлен имот, придобити чрез изграждане по отстъпено право на строеж, а именно: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 80 кв. метра и ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА с площ 55 кв. метра, изградени в урегулиран общински Поземлен имот с площ IV от квартал 16 по одобрен на 09.01.1964г. действащ устройствен план на с. Стрелци, общ. Котел, при граници на застроено общинско дворно място: улица, УПИ V общ., УПИ II общ. и УПИ III общ. за сумата 1000.00 ( хиляда) лева, изплатени изцяло на продавачите на купувача. ОСЪЖДА Г. Кязимова А., ЕГН **********,*** 90, да заплати по сметка на РС Котел сумата 52.11 лв. /петдесет и два лева и 0,11 ст./, представляваща такса за нотариално удостоверяване, както и да заплатят по сметка на Агенцията по вписванията сумата 15.00 лв. /петнадесет лева/, представляваща такса за вписване, както и да заплати по сметка на Община Котел местен данък в размер на 44.00 лева. ДА СЕ ВПИШЕ възбрана върху гореописания имот, до изплащането на тези разноски. На основание чл. 115 ал. 2 от Закона за собствеността, ДАВА шестмесечен срок на ищцата Г. Кязимова А., ЕГН **********,*** 90, считано от влизане в сила на решението, да поискат отбелязването му в Службата по вписванията - гр. Котел, като ги уведомява, че след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си. Препис от решението да се издаде на ищеца само след представяне на доказателства за заплатени местен данък и държавна такса, на основание чл. 364, ал.2 от ГПК. Препис от решението да се изпрати на Служба по вписванията за вписване на възбрана върху имота за горните задължения. Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
36 Гражданско дело No 197/2014 Делби Д.М.М.,
Й.И.Г.
С.И.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 19.5.2015г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.М.М., ЕГН **********, адрес *** и Й.И. Георгиева, ЕГН **********, адрес *** – и двамата със съдебен адрес ***, представлявани от адвокат И.Т. ***, и С.И.Б., ЕГН **********, АДРЕС ***, представлявана от адв. Ю.Я., на ПИ с идентификатор 39030.501.596 по кадастралната карта и кадастралните регистри па гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-95/29.12.2009 г. па ИД на АК, с адрес па поземления имот гр. Котел, ул. „Проф. Павлов" № 34, целият с площ 312 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин па трайно ползване - ниско застрояване, както и на построената в имота еднофамилна жилищна сграда с идетификатор 39030.501.596. 1 със застроена площ 90 кв.м., на два етажа, при квоти: 1. За Д.М.М., ЕГН ********** -7/24 идеални части /седем върху двадесет и четири идеални части/. 2. За Й.И.Г. , ЕГН: ********** 10/24 идеални части/ десет върху двадесет и четири идеални части/ 3. За С.И.Б., ЕГН********** -7/24 идеални части /седем върху двадесет и четири идеални части РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
37 Гражданско дело No 197/2014 Делби Д.М.М.,
Й.И.Г.
С.И.Б. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 2.12.2015г.
1. Процесният недвижим имот представляващ ПИ с идентификатор 39030.501.596 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-95/29.12.2009 г. на ИД на АК, с адрес на поземления имот гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 34, целият с площ 312 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, номер по предходен план 596,хквартал 39, парцел 1, ведно с построената в имота еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идетификатор 39030.501.596. 1 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и шест точка едно/ със застроена площ 90 кв.м./деветдесет квадратни метра/ , при граници и съседи : ПИ №№ 39030.501.597, 39030.501.2147, 39030.501.595 и 39030.501.2162 СЕ ПОСТАВЯ В ИНДИВИДУАЛЕН ДЯЛ на Д. М. М., ЕГН ********** ***, обл. Сливен, кв. „Дружба” бл. 8 вх. З ап. 21, КОЙТО СТАВА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ. 2. За уравняване на дяловете Д. М. М., ЕГН ********** е заплатил на съделителката Й.И.Г. , ЕГН: ********** *** сумата от 5000 /пет хиляди лева/ в брой и на съделителката С.И.Б., ЕГН ********** *** е заплатил сумата от 15 000 /петнадесет хиляди лева/, която е преведена по банков път по сметка №. IBAN ***а АД, с вносна бележка № BORD00383840 от 02.12.2015 г. в деня на сключване на спогодбата. 3. На Й.И.Г., ЕГН ********** СЕ УЧРЕДЯВА пожизнено право на ползване и владение върху целия имот, подробно описан в т. 1 от настоящата спогодба. 4. Страните нямат никакви претенции за сметки помежду си във връзка с делбата. 5. С така постигнатата спогодба страните изцяло уреждат отношенията си във връзка със съсобствеността върху процесния недвижим имот и нямат други претенции помежду си във връзка с делбата. 6. Всички разноски, направени във връзка с настоящото дело, остават за сметка на страните така, както са направени и те нямат никакви взаимни претенции за разноски. 7. С настоящата спогодба страните уреждат изцяло и окончателно отношенията си във връзка с гр. дело № 197/2014 год. на РС Котел и заявяват, че нямат никакви други претенции помежду си по предмета на делото и воденото производство. СПОГОДИЛИ СЕ: Ищци: 1. Д.М.М.: ………………………… 2. Й.И.Г.: ……………………….. Ответник: 3. С.И.Б. /чрез пълномощника си адв. Ю.Я./........................................................... ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. ОСЪЖДА Д. М. М., ЕГН ********** ***, обл. Сливен, кв. „Дружба” бл. 8 вх. З ап. 21, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел държавна такса в размер 220.00 /двеста и двадесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданко дело № 197/2014 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, за който страните да се считат за уведомени. ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:20 часа.
В законна сила от 2.12.2015г.
38 Гражданско дело No 204/2014 Изменение на издръжка Й.М.П. М.К.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 8.1.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигната спогодба със следното съдържание: ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.2 от СК М.К.П., ЕГН **********, адрес ***, ДА ЗАПЛАЩА на Й.М.П., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител В.Б.И., ЕГН: **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 ( деветдесет) лева, считано от 01.10.2014г. до настъпване на пълнолетие на детето или до настъпване на други причини за изменение или прекратяване на издръжката, което да се счита за изменение на присъдената издръжка в полза на ищцата по силата на решение 360 от 03.12.2004г. по брачно дело 2197 от 2004г. на РС Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряването на спогодбата не може да бъде обжалвано. СПОГОДИЛИ СЕ : ЗА ИЩЦАТА :……………….. ЗА ОТВЕТНИКА:………………. (майка В.Б. (адв. Румен Илиев) И. като законен представител) ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал 6 от ГПК М.К.П., ЕГН **********, адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателната държавна такса в размер на 64,80 ( шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки). ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за окончателна държавна такса може да се обжалва пред Окръжен съд Сливен с частна жалба в едноседмичен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 16.1.2015г.
39 Гражданско дело No 208/2014 Облигационни искове БУЛТЕК ЕООД ЕЛЕКТРО МР ООД,
ЕЛЕКТРО ЛР ООД,
АГРО СТАДЖОНИ ООД
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.6.2015г.
ОБЯВЯВА за относително недействителна в отношенията между дружество „БУЛТЕК” ЕООД, ЕИК 115835594, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Кукленско шосе № 9П, представлявано от прокуриста Г.П.Л., от една страна, и „ЕЛЕКТРО МР“ ООД, ЕГН *********, седалище и адрес на управление град Пловдив, р-н Централен, бул. Руски бл.77, вх.В, ап.1, представлявано от Р.Б. и Л.Б., и „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, ЕИК 200104111, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Александър Стамболийски 1, вх.Б, ап.3, представлявано от Р.Б. и Л.Б., от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 3/04.08.2008 г., том ІІІ, нотариално дело № 373/2008 г. на съдията по вписванията при РС Котел, с която дружество „ЕЛЕКТРО МР“, с посочени данни, е прехвърлило чрез договор за продажба на дружество „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, с посочени данни, собствеността върху недвижим имот в село Мокрен, община Котел, представляващ УПИ V-302 с площ 847 кв.м. в кв. 52, при граници : УПИ ІV-312, УПИ VІ-303 и от две страни улици, ведно с построената в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж, състояща се от приземен етаж от една стая, салон и изба със застроена площ от 50 кв.м. и първи етаж от две стаи и салон със застроена площ от 50 кв.м., полумасивна кухня, състояща се от изба със застроена площ от 10 кв.м. и първи етаж със застроена площ от 18 кв.м., полумасивна стопанска постройка със застроен обем от 37 куб.м. и две паянтови стопански постройки с общ застроен обем от 40 куб.м., по иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, предявен от дружество „БУЛТЕК” ЕООД, с посочени данни. ОБЯВЯВА за относително недействителна в отношенията между дружество „БУЛТЕК” ЕООД, ЕИК 115835594, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Кукленско шосе № 9П, представлявано от прокуриста Г.П.Л., от една страна, и „ЕЛЕКТРО МР“ ООД, ЕГН *********, седалище и адрес на управление град Пловдив, р-н Централен, бул. Руски бл.77, вх.В, ап.1, представлявано от Р.Б. и Л.Б., и „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, ЕИК 200104111, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Александър Стамболийски 1, вх.Б, ап.3, представлявано от Р.Б. и Л.Б., от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 4/04.08.2008 г., том ІІІ, нотариално дело № 374/2008 г. на съдията по вписванията при РС Котел, с която дружество „ЕЛЕКТРО МР“, с посочени данни, е прехвърлило чрез договор за продажба на дружество „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, с посочени данни, собствеността върху недвижим имот в село Мокрен, община Котел, представляващ УПИ ІV-312 в кв.52, с площ 1068 кв.м., при граници : УПИ V-302, УПИ VІ-303, УПИ VІІІ-311 и улица, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж, състояща се от две стаи и салон със застроена площ от 42 кв.м., паянтова лятна кухня със застроена площ от 9 кв.м. и полумасивна стопанска постройка със застроен обем от 52 куб.м., по иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, предявен от дружество „БУЛТЕК” ЕООД, с посочени данни. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.135 от ЗЗД, предявен от дружество „БУЛТЕК” ЕООД, ЕИК 115835594, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Кукленско шосе № 9П, представлявано от прокуриста Г.П.Л., с искане да се признае за относително недействителна в отношенията между „БУЛТЕК“ ЕООД, от една страна, и ответника „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, ЕИК 200104111, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Александър Стамболийски 1, вх.Б, ап.3, представлявано от Р.Б. и Л.Б., и ответника „АГРО СТАДЖОНИ“ ООД, ЕИК 126732609, седалище и адрес на управление село Брод, община Димитровград, ул. Вела Пеева № 36, представлявано от Р.Б. и И.И., от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 3/18.05.2009 г., том ІІ, нотариално дело № 155/2009 г. на съдията по вписванията при РС Котел, с която дружество „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, с посочени данни, е прехвърлило чрез договор за продажба на дружество „АГРО СТАДЖОНИ“ ООД, с посочени данни, собствеността върху недвижим имот в село Мокрен, община Котел, представляващ УПИ V-302 с площ 847 кв.м. в кв. 52, при граници : УПИ ІV-312, УПИ VІ-303 и от две страни улици, ведно с построената в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж, състояща се от приземен етаж от една стая, салон и изба със застроена площ от 50 кв.м. и първи етаж от две стаи и салон със застроена площ от 50 кв.м., полумасивна кухня, състояща се от изба със застроена площ от 10 кв.м. и първи етаж със застроена площ от 18 кв.м., полумасивна стопанска постройка със застроен обем от 37 куб.м. и две паянтови стопански постройки с общ застроен обем от 40 куб.м. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.135 от ЗЗД, предявен от дружество „БУЛТЕК” ЕООД, ЕИК 115835594, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Кукленско шосе № 9П, представлявано от прокуриста Г.П.Л., с искане да се признае за относително недействителна в отношенията между „БУЛТЕК“ ЕООД, от една страна, и „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, ЕИК 200104111, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. Александър Стамболийски 1, вх.Б, ап.3, представлявано от Р.Б. и Л.Б., и „АГРО СТАДЖОНИ“ ООД, ЕИК 126732609, седалище и адрес на управление село Брод, община Димитровград, ул. Вела Пеева № 36, представлявано от Р.Б. и И.И., от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 2/18.05.2009 г., том ІІ, нотариално дело № 154/2009 г. на съдията по вписванията при РС Котел, с която дружество „ЕЛЕКТРО ЛР“ ООД, с посочени данни, е прехвърлило чрез договор за продажба на дружество „АГРО СТАДЖОНИ“ ООД, с посочени данни, собствеността върху недвижим имот в село Мокрен, община Котел, представляващ УПИ ІV-312 в кв.52, с площ 1068 кв.м., при граници : УПИ V-302, УПИ VІ-303, УПИ VІІІ-311 и улица, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж, състояща се от две стаи и салон със застроена площ от 42 кв.м., паянтова лятна кухня със застроена площ от 9 кв.м. и полумасивна стопанска постройка със застроен обем от 52 куб.м. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК „БУЛТЕК” ЕООД, ЕИК 115835594, седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. Кукленско шосе № 9П, представлявано от прокуриста Г.П.Л., ДА ЗАПЛАТИ на дружество АГРО СТАДЖОНИ“ ООД, ЕИК 126732609, седалище и адрес на управление село Брод, община Димитровград, ул. Вела Пеева № 36, представлявано от Р.Б. и И.И., сумата 1200.00 (хиляда и двеста) лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатски хонорар, като искането за присъждане на разноски в размер на 243.30 лева ОТХВЪРЛЯ. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 8.9.2015г.
40 Гражданско дело No 219/2014 Искове по КТ за отмяна на уволнение С.Р.В. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.334, ал.1, т.1 от КТ, предявен от С.Р.В., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** 28, адв. Ю.С., против „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД, ЕИК 119527829, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Изворска 85, представлявана от управителя Цветан Влахов, с искане да се отмени като незаконна заповед № РД-08-178 / 13.06.2014 г. на Управителя на ответното дружество, с която трудовото правоотношение с ищцата е прекратено поради съкращаване на щата. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ, предявен от С.Р.В., с посочени данни, против „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД, с посочени данни, да бъде възстановена на длъжността рехабилитатор, която е заемала до момента на уволнението. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ, предявен от С.Р.В., с искане ответникът „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД, с посочени данни, да бъде осъден да u заплати сумата 3900.00 лева, представляваща обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа поради незаконно уволнение за шестмесечен период, считано от 17.06.2014 г., заедно със законната лихва, считано от 19.08.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК С.Р.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД, ЕИК 119527829, седалище и адрес на управление град Котел, ул. Изворска 85, представлявана от управителя Цветан Влахов, сумата 340.00 (триста и четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от обявяването му.
41 Гражданско дело No 222/2014 Облигационни искове БАСКОТ"ЕООД ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "САКАР" Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСЪЖДА на основание чл.55, ал.1 от ЗЗД ПК „Сакар“, ЕИК 119103969, седалище и адрес на управление село Тича, община Котел, представлявана от председателя Т.З.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „Баскот” ЕООД, ЕИК 201619267, седалище и адрес на управление село Тича, община Котел, ул. Г. Димитров 12, представлявано от Пламен Хранимиров Христов, сумата 15000.00 (петнадесет хиляди) лева, получени от ответника на неосъществено основание заедно със законната лихва, считано от 14.10.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на законна лихва върху главницата за периода от 09.10.2014 г. до 13.10.2014 г. ОТХВЪРЛЯ възражението за прихващане, предявено от ПК „Сакар“, с посочени данни, срещу „Баскот“ ЕООД по реда на на чл.104 от ЗЗД за сумата 4300.00 лева, представляваща обезщетение за ползване на недвижим имот, представляващ втори етаж на ресторант Тича, построен в УПИ ІІ, кв.17, имот № 249, за времето от месец май 2011 г. до края на месец ноември 2014 г. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Сакар“, ЕИК 119103969, седалище и адрес на управление село Тича, община Котел, представлявана от председателя Т.З.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „Баскот” ЕООД, ЕИК 201619267, седалище и адрес на управление село Тича, община Котел, ул. Г. Димитров 12, представлявано от Пламен Хранимиров Христов, сумата 2400.00 (две хиляди и четиристотин) лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.11.2015г.
42 Гражданско дело No 224/2014 Делби А.А.И. А.М.О.,
П.Д.П.,
М.С.О.,
М.С.О.,
А.С.О.,
В.П.М.,
А.Д.В.,
М.И.О.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищцата А.А.И., ЕГН **********,***. Стоян Белинов 3, ответника А.М.О., ЕГН **********,***, ответника П.Д.П., ЕГН **********,***, ответника М.С.О., ЕГН **********,***, ответника М.С.О., ЕГН **********,***, ответника А.С.О., ЕГН **********,***, ответника М.И.О., ЕГН **********,*** 5, ответника В.П.М., ЕГН **********,***, и ответника А.Д.В., ЕГН **********,***, на недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39030.501.640 с площ 328 кв.м. при граници: ПИ №№ 39030.501.642; 39030.501.639; 39030.501.638; 39030.501.636; 39030.501.2065; 39030.501.641, при квоти от право на собственост, както следва : 312/384 идеални части за ищцата А.И., по 12/384 идеални части за ответниците А.О. и П.П., по 3/384 идеални части за ответниците М.О., М.О., А.О. и М.О. и по 18/384 идеални части за ответниците В.М. и А.О.. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищцата А.А.И., ЕГН **********,***. Стоян Белинов 3, ответника А.М.О., ЕГН **********,***, ответника П.Д.П., ЕГН **********,***, ответника М.С.О., ЕГН **********,***, ответника М.С.О., ЕГН **********,***, ответника А.С.О., ЕГН **********,***, ответника М.И.О., ЕГН **********,*** 5, ответника В.П.М., ЕГН **********,***, и ответника А.Д.В., ЕГН **********,***, на жилищна сграда на един етаж със застроена площ 46 кв.м. с идентификатор № 39030.501.640.1, построена с поземлен имот идентификатор № 39030.501.640 по кадастралната карта на град Котел, при квоти от правото на собственост, както следва : 72/96 идеални части за ищцата А.А.И., по 4/96 идеални части за ответниците А.О. и П.П., по 1/96 идеална част за ответниците М.О., М.О., А.О. и М.О. и по 6/96 идеални части за ответниците В.М. и А.В.. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищцата А.А.И., ЕГН **********,***. Стоян Белинов 3, ответника А.М.О., ЕГН **********,***, ответника П.Д.П., ЕГН **********,***, ответника М.С.О., ЕГН **********,***, ответника М.С.О., ЕГН **********,***, ответника А.С.О., ЕГН **********,***, ответника М.И.О., ЕГН **********,*** 5, ответника В.П.М., ЕГН **********,***, и ответника А.Д.В., ЕГН **********,***, на селскостопанска сграда със застроена площ 20 кв.м. с идентификатор № 39030.501.640.3, построена с поземлен имот идентификатор № 39030.501.640 по кадастралната карта на град Котел, при квоти от правото на собственост, както следва : 12/36 идеални части за ищцата А.И., по 4/36 идеални части за ответниците А.О. и П.П., по 1/36 идеална част за ответниците М.О., М.О., А.О. и М.О. и по 6/36 идеални части за ответниците В.М. и А.В.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 4.12.2015г.
43 Гражданско дело No 231/2014 Делби Т.С.С.,
И.С.С.,
Ц.К.С.,
Н.Г.К.,
С.Г.С.,
К.Г.Д.,
Я.Г.П.
Й.С.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.6.2015г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищците Т.С.С., ЕГН **********,***, И.С.С., ЕГН **********,***. Княз Борис № 116, ет.12, ап.45, Ц.К.С., ЕГН **********,***, С.Г.С., ЕГН **********,***, Н.С.С., ЕГН **********,***, Н.Г.К., ЕГН **********,***, В.Д.К., ЕГН **********,***, К.Г.Д., ЕГН **********,***, Д.Г.Д., ЕГН **********,***, Я.Г.П., ЕГН**********,***, П.П.П., ЕГН **********,***, и ответника Й.С.С., ЕГН **********,***, на недвижим имот, находящи се в село Катунище, община Котел, представляващ ПИ № 36681.53.10 с площ 478 кв.м., заедно с построените в имота масивна жилищна сграда на два етажа с идентификатор № 36681.53.10.1 със застроена площ от 76 кв.м., паянтова стопанска сграда с идентификатор № 36681.53.10.2 със застроена площ 29 кв.м. и паянтова стопанска сграда с идентификатор № 36681.53.10.3 със застроена площ 11 кв.м., при квоти от право на собственост, както следва : ? за ищцата Т.С. Николова - 5/20 идеални части, ? за ответника Й.С.С. - 5/20 идеални части, ? за ищеца И.С.С. - 5/20 идеални части, ? за ищцата Ц.К.С. - 1/20 идеални части, ? за ищците С.Г.С. и Н.С.С. – общо 1/20 идеални части, ? за ищците Недко Г.К. и В.Д.К. – общо 1/20 идеални части, ? за ищците К.Г.Д. и Д.Г.Д. – общо 1/20 идеални части, ? за ищците Я.Г.П. и П.П.П. – общо 1/20 идеални части. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :
В законна сила от 3.7.2015г.
44 Гражданско дело No 231/2014 Делби Т.С.С.,
И.С.С.,
Ц.К.С.,
Н.Г.К.,
С.Г.С.,
К.Г.Д.,
Я.Г.П.,
Н.С.С.,
В.Д.К.,
Д.Г.Д.,
П.П.П.
Й.С.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.10.2015г.
ИЗНАСЯ на основание чл.348, ал.1 от ГПК на публична продан следния недвижим имот, находящи се в село Катунище, град Котел, представляващ ПИ № 36681.53.10 с площ 478 кв.м., заедно с построените в имота масивна жилищна сграда на два етажа с идентификатор № 36681.53.10.1 със застроена площ от 76 кв.м., паянтова стопанска сграда с идентификатор № 36681.53.10.2 със застроена площ 29 кв.м. и паянтова стопанска сграда с идентификатор № 36681.53.10.3 със застроена площ 11 кв.м., като след приключване на наддаването получените от продажбата суми следва да се разпределят, както следва : за ищцата Т.С.С., ЕГН **********,*** – 5/20 идеални части, за ищеца И.С.С., ЕГН **********,***. Княз Борис № 116, ет.12, ап.45 – 5/20 идеални части, за ищцата Ц.К.С., ЕГН **********,*** – 1/20 идеални части, за ищците С.Г.С., ЕГН **********,***, и Н.С.С., ЕГН **********,*** – общо 1/20 идеални части, за ищците Н.Г.К., ЕГН **********,***, и В.Д.К., ЕГН **********,*** – общо 1/20 идеални части, за ищците К.Г.Д., ЕГН **********,***, и Д.Г.Д., ЕГН **********,*** – общо 1/20 идеални части, за ищците Я.Г.П., ЕГН**********,***, и П.П.П., ЕГН **********,*** – общо 1/20 идеални части, и за ответника Й.С.С., ЕГН **********,*** – 5/20 идеални части. ОСЪЖДА Т.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела u в размер на 564.10 (петстотин шестдесет и четири лева и десет стот.) ОСЪЖДА И.С.С., ЕГН **********,***. Княз Борис № 116, ет.12, ап.45, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела му в размер на 564.10 (петстотин шестдесет и четири лева и десет стот.). ОСЪЖДА Ц.К.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела u в размер на 112.82 (стот и дванадесет лева и осемдесет и две стот.). ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН **********,***, и Н.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела им в размер на 112.82 (стот и дванадесет лева и осемдесет и две стот.). ОСЪЖДА Н.Г.К., ЕГН **********,***, и В.Д.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела им в размер на 112.82 (стот и дванадесет лева и осемдесет и две стот.). ОСЪЖДА К.Г.Д., ЕГН **********,***, и Д.Г.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела им в размер на 112.82 (стот и дванадесет лева и осемдесет и две стот.). ОСЪЖДА Я.Г.П., ЕГН**********,***, и П.П.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела им в размер на 112.82 (стот и дванадесет лева и осемдесет и две стот.). ОСЪЖДА Й.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел държавна такса върху стойността на дела му в размер на 564.10 (петстотин шестдесет и четири лева и десет стот.). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.11.2015г.
45 Гражданско дело No 239/2014 Вещни искове К.В.И. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 28.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 542 във вр. с чл. 124 от ГПК, предявен от ищецът К.В.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** чрез адв. И.В. – АК гр. Бургас, адрес ***, пл. „Възраждане“ 4 срещу Община Котел да се признае за установено в отношенията между ищеца и Община Котел, че на основание решение №1/1997г., отразено в актовата книга на същата,безвъзмездно е отстъпено право на строеж върху УПИ VIII, в кв. 30 по плана на с. Ябланово. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 542 във вр. с чл. 124 от ГПК предявен от ищецът К.В.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** чрез адв. И.В. – АК гр. Бургас, адрес ***, пл. „Възраждане“ 4 срещу Община Котел, да се признае за установено в отношенията между ищеца и Община Котел, че е собственик Сграда с идентификатор 87031.502.200.1, с площ 70 кв.м., брой етажи-един, начин на трайно ползване:жилищна сграда-еднофамилна, адм. адрес:с. Ябланово, ул. „Стара планина“18 - Сграда идентификатор 87031.502.200.2, с площ 18 кв. м. , брой етажи- един, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда с адм. адрес с. Ябланово, ул. „Стара планина“18 - Сграда с идентификатор 87031.502.200.3, с площ 41 кв. м., брой етажи- един, начин на трайно ползване: жилищна сграда, еднофамилна с ад,. адрес с. Ябланово, ул. „Стара планина“18, построени във времето по силата на безвъзмездното право на строеж върху общински поземлен имот – частна общинска собственост, АЧОС № 9, т. III, рег. 648 от 23.11.2012г. на СВ-гр. Котел с идентификатор 87031.502.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-8/28.03.2007г. на изп. директор на АК, последно изменение в КККР – няма изменение с адм. адрес: с. Ябланово, ул. „Стара планина“ 18, целия с площ – 1 071,00 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./ стар идентификатор – няма , номер по предходен план : парцел VIII, квартала №30 по план на с. Ябланово при конкретни посочени граници и съседи. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 5.11.2015
Гражданско дело № 464/2015
опр. № 624/ 05.11.2015г. по въз. гр.д. № 464/ 2015г.ВРЪЩА въззивна жалба с вх. № СД-02-01-1178/ 13.08.2015г. на подателите, като НЕРЕДОВНА, ПОРАДИ неотстраняване в срок на нередовностите, свързани с довнасяне на дължима държавна такса. ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея въззивно производство по в. гр.д. № 464/ 2015г. по описа на слОС нато НЕДОПУСТИМО, като образувано по нередовна въззивна жалба определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването.
В законна сила от 20.11.2015г.
46 Гражданско дело No 244/2014 Вещни искове Г.Д.М.,
М.Н.М.
Р.Г.Л.,
К.Г.Д.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 22.5.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124 от ГПК, че ОБЕМА НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ В СЪСОБСТВЕНИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39030.501.910 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ на гр.Котел одобрени със Заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изп.Директор на АГКК Сливен с адрес на поземлен имот гр.Котел ул.ген.Иван Кишелски 14 с площ 283 кв.м. трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 м., стар идентификатор няма , номер по предходен план 910 квартал 62 парцел IV при граници и съседи 39030.501.912, 39030.501.2153, 39030.501.2148, 39030.501.2091, 39030.501.911 , в едно с построените в имота сграда с идентификатор 39030.501.910.1 жилищна сграда еднофамилна с площ 61 кв.м.на един етаж , сграда с идентификатор 39030.501.910.2 жилищна сграда еднофамилна със застроена площ 45 кв.м. на един етаж, сграда с идентификатор 39030.501.910.3 гараж с площ 22 кв.м. на един етаж. Са както следва: 1.Г.Д.М. с ЕГН ********** *** и М.Н.М. ЕГН ********** *** притежават 223/283 ид ч. /двеста двадесет и три от двеста осемдесет и три идеални части/ от дворно място цялото с площ 283 кв.м. индивидуализирано като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39030.501.910 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.котел одобрени със Заповед РД-18- 95 от 29.12.2009г. на изп.директор на АГКК Сливен 2. Р.Г.Л. ЕГН ********** *** и К.Г.Д. ЕГН********** *** притежават 60/283 ид.части / шестдесет от двеста осемдесет и три идеални части/ от дворно място цялото с площ 283 кв.м. представляващо ПИ с идентификатор 39030.501.910 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Котел одобрени със заповед РД 18-95 от 29.12.2009г. на изп.директор на АГКК гр.Сливен. З.Г.Д.М. ЕГН ********** притежава 7/2 ид.части / седем дванадесети идеални части /от СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 39030.501.910.1 жилищна сграда еднофамилна на един етаж с площ 61 кв.м. 4.М.Н.М. с ЕГН ********** ПРИТЕЖАВА 5/12 ИД.Ч./ ПЕТ ДВАНАДЕСЕТИ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 39030.501.910.1 жилищна сграда еднофамилна на един етаж със застроена площ 61 кв.м. 5. РАДОСТИ НА Г.Л. с ЕГН ********** ПРИТЕЖАВА 1/2 ИД.ЧАСТ /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 39030.501.910.2 жилищна сграда еднофамилна на един етаж със застроена площ 45 кв.м., И 1/2 ид.част / ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ от СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 39030.501.910.3 ГАРАЖ със застроена площ 22 кв.м. 6.К.Г.Д. с ЕГН ********** ПРИТЕЖАВА 1/2 ИД.ЧАСТ / ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 39030.501.910..2 жилищна сграда еднофамилна на един етаж със застроена площ 45 кв.м. и 1/2 ид.ч./ ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 35030.501.910.3 ГАРАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 22 РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.
В законна сила от 18.6.2015г.
47 Гражданско дело No 245/2014 Облигационни искове И.Й.И. Й.И.Й.,
Р.С.Б.,
В.С.И.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.12.2015г.
ОБЯВЯВАЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения наоснование чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, на 25.07.2014 г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти и анекс към него от 28.07.2014 г., между: Й.И.Й., с ЕГН **********,*** и С.И.Й., ЕГН **********, починал по време на производството по делото и заменен от наследниците му по закон - син Р.С.Б.,*** и дъщеря - В.С.И.,***, от една страна като ПРОДАВАЧИ и И.Й.И., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника сиадвокат С.Р. ***, от друга страна като КУПУВАЧ,по силата на който продавачите са продали на купувача следните недвижими имоти: 1.Нива от 0.883 дка (нула дка и осемстотин осемдесет и три кв.м), пета категория, местност "ДОЛНА МАХАЛА", съставляваща имот № 016001 /шестнадесет хиляди и едно/ по плана за земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 000471, имот № 000497, имот № 016002 и имот № 000503- Полски път на Община Котел; 2. Лозе от 1.386 дка (един дка и триста осемдесет и шест кв.м), пета категория, местност „ДОЛНА МАХАЛА", съставляващо имот № 018055 /осемнадесет хиляди петдесет и пет/ по плана за земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 018056, имот № 000509- Полски път на Община Котел, имот № 018054 и имот № 000505- Полски път на Община Котел; 3. Лозе от 0.958 дка (нула дка и деветстотин петдесет и осем кв.м), пета категория, местност „ДОЛНИ ЛОЗЯ", съставляващо имот № 020028 /двадесет хиляди двадесет и осми/ по плана за земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 020092, имот № 000524- Полски път на Община Котел, имот № 020111 и имот № 000524- Полски път на Община Котел; 4. Нива от 5.165 дка (пет дка и сто шестдесет и пет кв.м), четвърта категория, местност „БАТЕЛИЦА", съставляваща имот № 033009 /тридесет и три хиляди и девети/ по плана за земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 033008, имот № 033007, имот № 033006, имот № 000613 Полски път на Община Котел, имот № 033011- Полски път на Община Котел и имот № 033010; 5. Овощна градина от 2.244 дка (два дка и двеста четиридесет и четири кв.м), четвърта категории, местност „МРАЦИЛ", съставляваща имот № 036031 /тридесет и шест хиляди тридесет и едно/ по плана за земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 036166, имот № 036167, имот № 036168, имот № 036032, имот № 000653 Полски път на Община Котел и имот № 036030; 6.Нива от 11.390 дка (единадесет дка и триста и деветдесет кв.м), четвърта категория, местност „КАЛЪН ДЕРЕ", съставляваща имот № 041001 /четиридесет и една хиляди и едно/ по плана за земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 041002, имот № 041033 Полски път на Община Котел, имот № 000358 Полски път на Община Котел, имот № 000345 и имот № 000879; 7. Нива от 4.115 дка (четири дка и сто и петнадесет кв.м), четвърта категория, местност „СЮЮТЛЮКА", съставляваща имот № 042071 /четиридесет и две хиляди седемдесет и първи/ по плана за земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 042072, имот № 042070, имот № 042068 и имот № 000874 Полски път на Община Котел; 8. Нива от 3.561 дка (три дка и петстотин шестдесет и един кв.м), шеста категория, местност „БИЧКА", съставляваща имот № 059055 /петдесет и девет хиляди петдесет и пет/ по плана за Земеразделяне землището на село Мокрен, Община Котел, при граници и съседи: имот № 059053, имот № 059054, имот № 000691- Полски път на Община Котел, имот № 059056 и имот № 000735; 9. ДВОРНО МЯСТО представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № Х-245 /римско десет, арабско двеста четиридесет и пет/ по плана на село Мокрен, Община Котел, състоящо се от 1 660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет кв.м./, с неуредени сметки по регулация, при граници: ПИ № IX-246, ПИ № VI-247, ПИ № III-243, ПИ № XI-244 и ПИ № XII-244 и улица, заедно с ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА от един етаж, състояща се от три стаи и едно сервизно помещение, застроена върху 75 /седемдесет и пет кв.м., стопанска сграда с кубатура от 120 куб. м. /сто и двадесет кубични метра/, ведно с всички подобрения в имота. ОСЪЖДА И.Й.И., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си адвокат С.Р. ***, на основание чл. 364, ал.1 ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 177.08 лева /сто седемдесет и седем лева и осем стотинки/, представляваща държавна такса за прехвърлянето на недвижимия имот, по чл. 8 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД и чл. 96 от ЗННД,във вр. чл. 85, ал. 2 и 3 от ЗННД, във вр. т. ІІ-8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, както и на основание чл. 364, ал.1 ГПК и чл. 45, ал.1 ЗМДТДА ЗАПЛАТИ по сметка на Община Котел местен данък в размер на 313.90 лева /триста и тринадесет лева и деветдесет стотинки/, за които суми служебно ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху описания недвижим имот, на основание чл. 364, ал.1 от ГПК, до изплащане от ищеца на следващите се данъци и такси по прехвърлянето на имота. Дава на ищеца шестмесечен срок, считано от влизане в сила на решението, да извърши отбелязване на постановеното решение в Служба по вписванията при РС Котел на основание чл. 115, ал. 2 от ЗС. Препис от решението да се издаде на ищеца само след представяне на доказателства за заплатени местен данък и държавна такса, на основание чл. 364, ал.2 от ГПК. ПРЕПИС от решението да се изпрати на Служба по вписванията за вписване на възбрана върху имота за горните задължения. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
48 Гражданско дело No 246/2014 Облигационни искове Д.Г.С. В.М.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 11.3.2015г.
В.М.К., ЕГН **********, адрес *** се задължава да ЗАПЛАТИ на Д.Г.С. ЕГН ********** адрес *** А, сумата 543.23 ( петстотин четиридесет и три лева и двадесет и три ст.) представляваща причинени имуществени вреди, както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба - 13.11.2014г. до окончателното заплащане на сумата, както и направените разноски по делото в размер на 352.50 лева представляващи адвокатски хонорар - 300.00 лева и 52,50 лева внесена държавна такса. В.М.К. се задължава да заплати горепосочените суми в четири месечен срок от днес , в противен случай Д.Г.С. ЕГН ********** адрес *** „19 А има право да се снабди с изпълнителен лист за сумите предмет на настоящото споразумение.
В законна сила от 11.3.2015г.
49 Гражданско дело No 259/2014 Облигационни искове ЗАД " БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 22.5.2015г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА КОТЕЛ, представлявана от кмета Христо Киров, с адрес гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 да ЗАПЛАТИ на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", със седалище и адрес на управление гр.София, пл. "Позитано" № 5, ЕИК 000694286, представлявано от изп. директори Р.И.Я., Клаус Мюледер и Кристоф Рат, начин на представляване: заедно от всеки двама изпълнителни директори, чрез пълномощника си адвокат М.Д. - АК сумата 124.09 лева /сто двадесет и четири лева и девет стотинки/, представляваща заплатено обезщететение по застраховка "КАСКО" за щети причинени на трето лице в резултат на управление на МПС - необезопасена и несигнализирана дупка пътното платно, ведно със законната лихва върху главницата, считана от датата на предявяването на настоящия иск до окончателното изплащане на задължението и всички направени по делото съдебни и деловодни разноски, включително д.т. за образуване на дело в размер на 50 лева и заплатен адвокатски хонорар в размер на 144 лева. Решението може де се обжалва с въззивна жалба пред СОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 15.7.2015г.
50 Гражданско дело No 259/2014 Облигационни искове ЗАД " БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.6.2015г.
ДОПЪЛВА диспозитива на решение 25/22.05.2015г., постановено по гр. дело №259/2014г. по описа на Районен съд – Котел, в следния смисъл : ОСЪЖДА ОБЩИНА КОТЕЛ, адрес гр. Котел, пл. „Възраждане“1, представлявана от кмета Христо Киров ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление град София, пл. „Позитано“5 сумата от 60.00 лева представляващи заплатен депозит за призоваване на свидетели по гр.дело №259/2014г по описа на Районен съд – Котел разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба пред Окръжен съд – Сливен.
В законна сила от 15.7.2015г.
51 Гражданско дело No 264/2014 Издръжка П.К.К. К.Д.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.6.2015г.
Спогодбата се постигна при следните условия. К.Д.К.., ЕГН**********, адрес ***, на основание чл. 144 от СК се задължава, ДА ЗАПЛАЩА на П.К.К., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 130.00( сто и тридесет лева) , считано от 01.10.2014г., ведно със законната лихва за забава за всяка закъсняла вноска, до настъпването на правопогасяващи или правопроменящи издръжката обстоятелства. СПОГОДИЛИ СЕ ИЩЕЦ: ОТВЕТНИК: Адв. Г. К.К. Съдът, след като взе предвид, че постигната спогодба защитава интересите на детето, не противоречи на закона и добрите нрави, О П Р Е Д Е Л И : Одобрява постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряването на спогодбата не може да бъде обжалвано. ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал 6 от ГПК К.Д.К.., ЕГН**********, адрес ***,ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателната държавна такса в размер на 21.00 ( двадесет и един лев). Прекратява производството по гражданско дело 264/2014г. по описа на РС Котел. ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з., което приключи в 11:30 ч.
В законна сила от 18.6.2015г.
52 Гражданско дело No 297/2014 Развод и недейств. на брака С.В.В. В.Й.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 4.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гражданско дело № 297 по описа на РС Котел за 2014г. Определението за прекратяване може да се обжалва в Окръжен съд Сливен с частна жалба в едноседмичен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 12.6.2015г.
53 Гражданско дело No 1/2015 Вещни искове Х.Х.М.,
М.Х.М.
ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА КОСТА КАРАНАШЕВ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 4.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 1 по описа на РС Котел за 2015 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 19.3.2015г.
54 Гражданско дело No 3/2015 Други дела Н.Х.М. А.А.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 9.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 3 по описа на РС Котел за 2015 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.2.2015г.
55 Гражданско дело No 4/2015 Развод по взаимно съгласие Д.Г.,
Х.Х.Х.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 20.1.2015г.
1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 19.08.2014г. в гр. Котел, граждански брак между Д.Г., родена на ***г., с постоянен адрес *** и Х.Х.Х., ЕГН ********** ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между Д.Г., родена на ***г., с постоянен адрес *** и Х.Х., ЕГН ********** ***, споразумение. По отношение на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ : не притежават, живели са в жилище в село Тича, което е лична собственост на молителят Х.Х.Х.. Страните не притежават други недвижими имоти или движими вещи в режим на семейна имуществена общност, по време на брака не са придобивали никакво друго движимо или недвижимо имущество, като са ползвали движимо имущество,придобито преди брака, лично на всеки от тях,поради което и нямат претенции за такова. Страните не си дължат взаимно издръжка и нямат парични претенции един към друг. След прекратяването на брака Д.Г. ще носи предбрачното си фамилното име – „ Г. ”. ОСЪЖДА Д.Г. и Х.Х.Х.- и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 25.00 (двадесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.1.2015г.
56 Гражданско дело No 9/2015 Облигационни искове В.Х.Ч.,
Х.М.Х.
Е.С.Н. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 9.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 9 / 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 19.3.2015г.
57 Гражданско дело No 15/2015 Развод и недейств. на брака В.Х.С. Ф.А.С. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 25.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 вр. ал.3 от СК с развод сключения на 29.03.2006 год. в Кметство Ябланово, община Котел граждански брак между ищеца В.Х.С., ЕГН **********,***, и ответницата Ф.А.С., ЕГН **********,***, за което е бил съставен акт за брак № 3/29.03.2006 г., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по изключителна вина на ответницата. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.59, ал.2 от СК на бащата В.Х.С., ЕГН **********,***, упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца Хюсеин Велиев С., ЕГН **********, и Ширин Велиева С., ЕГН **********, на адреса на когото ще се отглеждат децата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.59, ал.3 от СК на майката Ф.А.С., ЕГН **********,***, режим на лични контакти с децата Хюсеин Велиев С., ЕГН **********, и Ширин Велиева С., ЕГН **********, като u дава възможност да ги взема при себе си през първите и третите почивни дни от месеца от 10.00 часа в съботния ден и да го връща до 17.00 часа в неделния ден, да ги взема по един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, след предварителна уговорка за началната и крайната дата, и на ротационен принцип между бащата и майката през ваканциите, на рождения дни и по време на официалните празници, като първата година след влизане в сила на решението майката е тази, която има право да вземе децата при себе си. ОСЪЖДА на основание чл.59, ал.2 от СК вр. чл.143 от СК Ф.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на В.Х.С., ЕГН **********,***, като законен представител на децата Хюсеин Велиев С., ЕГН **********, и Ширин Велиева С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 110.00 (сто и десет) лева за детето Хюсеин и 100.00 (сто) лева за детето Ширин, считано от 29.01.2015 г. до настъпване на причини за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.59, ал.2 вр. чл.149 от СК Ф.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на В.Х.С., ЕГН **********,***, като законен представител на децата Хюсеин Велиев С., ЕГН **********, и Ширин Велиева С., ЕГН **********, сумата 2160.00 (две хиляди сто и шестдесет)лева, представляваща издържка за периода от 28.01.2014 г. до 28.01.2015 г. (по 90.00 лева на месец за всяко от децата), заедно със законната лихва до окончателното изпълнение на задължението. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.56 от СК на ищеца В.Х.С., ЕГН **********,***, ползването на семейното жилище с административен адрес село Ябланово, ул. Г. Мамарчев 5. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.53 от СК ответницата Ф.А.С., ЕГН **********,***, да възстанови фамилното име Азизова, което е носила преди брака. ОСЪЖДА на основание чл.329 от ГПК Ф.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на В.Х.С., ЕГН **********,***, сумата 225.00 (двеста двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА Ф.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 413.00 (четеристотин и тринадесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 24.11.2015г.
58 Гражданско дело No 21/2015 Облигационни искове С.Г. ГРУП ООД Б.К.Г. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.422 от ГПК, предявени от ищеца „С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ“ ООД, ЕИК 201702115, седалище и адрес на управление град София, бул. България 81, бл.В, ет.8, представлявано от управителя Илия Иванов Геров, против ответника Б.К.Г., ЕГН **********,***, с искане да се признае за установено в отношения между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата 434.37 лева, представляваща неплатено договорно задължение за ползване на мобилни услуги, предоставени от „БТК“ ЕАД, с търговска марка „Виваком“, за което на 08.03.2012 г. е била издадена фактура № 1108883101 въз основа на договор № 780923576008082011-22614526, като вземането е било цедирано в полза на ищеца с договор за цесия от 29.10.2014 г., законната лихва от 28.11.2014 г. до окончателното изпълнение на задължението и разноски в размер на 325.00 лева, за които в полза на ищеца е била издадена по реда на чл.410 от ГПК заповед за изпълнение № 147/02.12.2014 г. по ЧГД № 258/2014 г. на РС Котел. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2015
Гражданско дело № 399/2015
Решение № 242/ 07.10.2015г. по в. гр.д. № 399/2015г. ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 38/ 12.06.2015г. по гр.д. № 21/ 2015г. Решението не подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ с оглед цената на иска до 5000лв.
В законна сила от 7.10.2015г.
59 Гражданско дело No 28/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение С.Й.И. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КОТЕЛ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.334, ал.1, т.1 от КТ заповед № РД 13-04 / 16.12.2014 г. на Директора на Исторически музей Котел, с която на ищеца С.Й.И., ЕГН**********, адрес *** 48г, е наложено дисциплинарно наказание уволнение. ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ С.Й.И., с посочени данни, на длъжността уредник в структурата на Исторически музей, с място на работа „Кьорпеева къща“ град Котел, която е заемал до момента на уволнението. УКАЗВА на ищеца С.Й.И., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановен, в двуседмичен срок от получаване на съобщението. ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ Исторически музей Котел, БУЛСТАТ 119655437, град Котел, пл. Възраждане 3, ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.И., с посочени данни, сумата 305.73 (триста и пет лева и седемдесет и три стот.), представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа поради незаконно уволнение за периода от 17.12.2014 г. до 05.01.2015 г., както и сумата 1.80 (един лев и осемдесет стот.), представляващи обезщетение за времето от 05.01.2015 г. до 17.01.2015 г., през което ищецът е работил на по-ниско платена работа, заедно със законната лихва върху посочените суми, считано от 16.02.2015 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 720.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Исторически музей Котел, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.И., с посочени данни, сумата 350.00 (триста и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Исторически музей Котел, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице, както и сумата 150.00 (сто и петдесет), представляваща окончателна държавна такса върху уважените искове. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.
60 Гражданско дело No 29/2015 Искове по СК М.А.В.,
Г.А.В.
Ж.С.И. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 3.7.2015г.
ЛИШАВА Ж.С.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** 20, от родителски права по отношение на децата М.А.В., ЕГН **********, и Г.А.В., ЕГН **********, по исковете с правно основание чл.132, ал.1, т.2 от СК, предявени от бащата на децата А.Г.В., ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.134, т.1 от СК мерки на лични отношения на Ж.С.И., с посочени данни, с децата М.А.В. и Г.А.В., както следва – ги вижда всеки първи и трети неделен ден от месеца от 11:00 до 17:00 часа, като срещите през първите два месеца следва да се провеждат в присъствието на бащата; да ги взема при себе си за един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата; три дни по Новогодишните празници; за рождените им дни, редувайки се с бащата през година – майката на четна година за детето Г. и на нечетна година за детето М.. ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Ж.С.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** 20, ДА ЗАПЛАЩА на М.А.В., ЕГН **********, със съгласието на баща u А.Г.В., ЕГН **********, двамата с адрес ***, месечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, считано от 18.02.2014 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 150.00 лева ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Ж.С.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** 20, ДА ЗАПЛАЩА на А.Г.В., ЕГН **********, като родител и законен представител на Г.А.В., ЕГН **********, двамата с адрес ***, , ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от 18.02.2014 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Ж.С.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** 20, ДА ЗАПЛАТИ на А.Г.В., ЕГН **********,*** сумата 330.00 (триста и тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Ж.С.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** 20, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 318.00 (триста и осемнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел за вписване на промяната по реда на чл.136 от СК. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане“ Котел за предприемане на подходящи мерки, съобразно интересите на децата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
В законна сила от 31.7.2015г.
61 Гражданско дело No 39/2015 Облигационни искове МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД СЛИВЕН РИНГ ООД Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.6.2015г.
ОПРЕДЕЛЕЛИ Одобрява постигнатата спогодба между страните. ОСЪЖДА “ РИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Котел ул. „Кръстю Раковски” № 19, с ЕИК 119678254 представлявано от управителя Д.Г.Д. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в в размер на 37.00 (тридесет и седем лева) Прекратява производството по гражданско дело 39/2015г.по описана РС Котел. 1. За МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД: Адв. Д.М.……. ....................................... 2. За „РИНГ” ООД: ....................................... Адв.Адрияна Андреева
В законна сила от 18.6.2015г.
62 ЧГД No 40/2015 Съдебни поръчки РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 24.4.2015г.
в изпълнение на съдебната поръчка, процедурата за разпит на свидетеля е изъпълнена
В законна сила от 24.4.2015г.
63 Гражданско дело No 41/2015 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД И.И.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 15.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради оттегляне на иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.5.2015г.
64 Гражданско дело No 42/2015 Облигационни искове ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.Р.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.6.2015г.
ОСЪЖДА М.Р. Михалев ЕГН **********,адрес *** на основание чл.45 ЗЗД във вр.с чл. 288 ал. 12 във вр. с чл 288 ал. 1 т. 2 „а” да заплати на Гаранционен фонд гр.София, ул. Граф Игнатиев №2 ет. 4, представляван от Б.И.М. в качеството му на изпълнителен директор сумата от 3884.55 лева представляваща сбора от изплатените от Гаранционен фонд обезщетения в размер на общо 2658.09 лева и мораторна лихва в размер на 1226.46 лева, изчислена върху сбора от изплатените обезщетения за периода от 28.08.2010г. – датата на изтичане на едномесечния срок от получаване на регресната им покана до завеждането на иска, ведно със законната лихва считано от датата ма завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.І от ГПК М.Р. Михалев ЕГН **********, адрес *** да заплати на Гаранционен фонд гр.София, ул. Граф Игнатиев № 2 ет. 4, представляван от Б.И.М. в качеството му на изпълнителен директор, направените по делото разноски в размер на 356,32 лева - представляващи 156,32 лева ДТ и 200.00 лева експертиза, РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.
В законна сила от 5.6.2015г.
65 Гражданско дело No 47/2015 Развод и недейств. на брака Н.Х.М. Ю.Я.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 18.07.2009 г. в с. Стрелци, общ. Котел граждански брак между Н.Х.М., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат С.Г.,***. Пехливанов № 2, ет.5-43 и Ю.Я.М., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Д. ***, като ОДОБРЯВА постигнатото между тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, както следва: - ПРЕДОСТАВЯ родителските права относно роденото от брака малолетно дете Дамла Юсуфова М., ЕГН **********, на майката Н.Х.М.. ЕГН **********,***, на който адрес ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Дамла. - ОПРЕДЕЛЯ на бащата Ю.Я.М. свободен режим на лични контакти с детето, както и задължителен, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на ищцата и през религиозният празник рамазан байрам. - ЗАДЪЛЖАВА бащата Ю.Я.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.Х.М.. ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете Дамла Юсуфова М., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 90.00 (деветдесет ) лева, считано от влизане на настоящото решение в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга законова причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до окончателното изплащане на това задължение. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, Н.Х.М. да носи предбрачното си фамилно име ХАСАНОВА. ОСЪЖДА Ю.Я.М., ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Д. ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумите: 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса; 64.80 лева (шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на издръжката. ОСЪЖДА Н.Х.М.. ЕГН **********,***, чрез лице за съдебен адрес адвокат С.Г.,***. Пехливанов № 2, ет. 5-43 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумите: 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса; РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2015г.
66 Гражданско дело No 48/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Атанас Теменужков Стоянов, ЕГН **********,***, и го НАСТАНЯВА в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Котел до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства за прекратяване на настаняването. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено.
В законна сила от 3.11.2015г.
67 Гражданско дело No 49/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 8.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Исусина Мариева Мушева, ЕГН **********, в ДДУИ “Св. Марина ” в с. Медвен, и го НАСТАНЯВА в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Котел до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства за прекратяване на настаняването. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено.
В законна сила от 24.6.2015г.
68 Гражданско дело No 50/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 8.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Росица Гюлева М., ЕГН **********, в ДДУИ “Св. Марина ” в с. Медвен, и го НАСТАНЯВА в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Котел до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства за прекратяване на настаняването. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено.
В законна сила от 27.5.2015г.
69 Гражданско дело No 51/2015 Развод и недейств. на брака А.Х.М. Х.Х.М. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.6.2015г.
1. ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49,ал.4 от СК, сключеният на 17.09.1988 г. в с. Ябланово, общ. Котел, граждански брак между ХАТИЖЕ Х.М., ЕГН **********,***, , чрез адв. М.Г. *** и А.Х.М., ЕГН ********** ***, , чрез адв. Чолакова със съдебен адрес ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съда да се произнася по въпроса за вината. 2. ОДОБРЯВА на основание чл.49, ал.4 от СК, постигнатото между тях споразумение, което не противоречи на закона и морала и с което страните са уредили отношенията помежду си, а именно: - страните не притежават семейни и индивидуални влогове и недвижими вещи, които да са СИО, а движимите вещи са си поделили по взаимно съгласие извънсъдебно; - страните не си дължат издръжка помежду си; - след прекратяването на брака ХАТИЖЕ Х.М., ще носи предбрачното си фамилно име КЕХАЙОВА; - разноските по делото остават така, както са направени. ОСЪЖДА ХАТИЖЕ Х.М., ЕГН **********,***, и А.Х.М., ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 25.00 (двадесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2015г.
70 Гражданско дело No 52/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Фатме Невянова Д., ЕГН **********, в ДДЛРГ “Юрий Гагарин ” в град Ямбол, и го НАСТАНЯВА в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Котел до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства за прекратяване на настаняването. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено.
В законна сила от 22.5.2015г.
71 ЧГД No 53/2015 Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 17.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧГД № 53/2015г. на РС Котел ПРЕПИС от протокола да се изпрати на Министерството на правосъдието. Съдебната поръчка изпълнена.
В законна сила от 17.4.2015г.
72 Гражданско дело No 54/2015 Облигационни искове Т.С.И. Н.Ж.Н.,
Г.И.Г.,
Л.Г.Л.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 12.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството по гражданско дело № 54 по описа на РС Котел за 2015 г., поради направено ОТКАЗ от предявения иск. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.9.2015г.
73 Гражданско дело No 65/2015 Вещни искове Х.А.А. Г.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 9.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 65 по описа на РС Котел за 2015 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.4.2015г.
74 Гражданско дело No 68/2015 Изменение на издръжка Д.К.К. М.Х.Г. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 18.6.2015г.
Спогодбата се постигна при следните условия. М.Х. Куцарова., ЕГН**********, адрес ***, на основание чл. 143 ал.2 от СК се задължава, ДА ЗАПЛАЩА на К.Д.К.., ЕГН: **********,адрес ***, като БЗП на непълнолетното дете Д.К.К.., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00( сто и тридесет лева) , считано от датата на завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва за забава за всяка закъсняла вноска, до настъпването на правопогасяващи или правопроменящи издръжката обстоятелства. СПОГОДИЛИ СЕ ИЩЕЦ: ОТВЕТНИК: К.К. М.Г. Съдът, след като взе предвид, че постигната спогодба защитава интересите на детето, не противоречи на закона и добрите нрави, О П Р Е Д Е Л И : Одобрява постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряването на спогодбата не може да бъде обжалвано. ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал 6 от ГПК М.Х. Куцарова., ЕГН**********, адрес ***,ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателната държавна такса в размер на 36.00 ( тридесет и шест лева). Прекратява производството по гражданско дело 68/2015г. по описа на РС Котел.
В законна сила от 18.6.2015г.
75 Гражданско дело No 72/2015 Чл. 19 ЗГР Щ.Н.Г.   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.5.2015г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР да се извърши промяна на фамилното име на Щ.Н.Г., ЕГН **********,***, вписано в акт за раждане № 277 / 27.09.1988 г., съставен в Община Котел, от Г. на Шутов. ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 27.5.2015г.
76 Гражданско дело No 73/2015 Вещни искове Р.Х.Р. ОБЩИНА КОТЕЛ,
С.В.,
К.В.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 15.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 73 / 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 25.6.2015г.
77 Гражданско дело No 77/2015 Развод и недейств. на брака Д.И.К. Б.Х.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 16.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 24.03.2000 г. в Кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между Д.И.К., ЕГН **********, адрес ***, и Байрям Х.К., ЕГН **********, адрес ***, за което е съставен акт за граждански брак № 12/24.03.2000 г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Семейното жилище, находящо се в село Ябланово, община Котел, без административен адрес, построено в УПИ ХІ в кв.64 по ПУП на село Ябланово (ПИ № 87031.502.2300 по кадастралната карта на селото) се предоставя за ползване на ответника Байрям Х.К.. 2. Съпрузите не си дължат издръжка след развода. 3. След развода съпругата Д.И.К. продължава да носи фамилното име К.. 4. Ответникът Байрям Х.К., ЕГН **********, адрес ***, се задължава да заплати на ищцата Д.И.К., ЕГН **********, адрес ***, сумата 730.00 (седемстотин и тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски, платими за периода от 01 до 05.01.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Байрям Х.К., ЕГН **********, адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 16.11.2015г.
78 Гражданско дело No 85/2015 Вещни искове Г.С.С.,
И.А.С.,
С.А.С.
С.И.С.,
М.Х.С.,
Х.Х.С.,
М.Х.С.,
М.М.С.,
С.М.С.,
К.М.С.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл.124 от ГПК, предявени от Г.С.С., ЕГН **********, И.А.С., ЕГН **********, и С.А.С., ЕГН **********, тримата с адрес ***, против С.И.С., ЕГН **********,***, М.Х.С., ЕГН **********,***, Х.Х.С., ЕГН **********,***, М.Х.С., ЕГН **********,***, М.М.С., ЕГН **********,***, С.М.С., ЕГН **********,***, и К.М.С., ЕГН **********,***, с искане да се признае за установено в отношенията между тях, че ищците Г.С.С., И.А.С. и С.А.С. са собственици (първата на 4/6 идеални частта, а вторият и третият – на по 1/6 идеални части) на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност с начален момент 1995 г. на недвижим имот, находящ се в село Ябланово, община Котел, представляващ ПИ № 87031.502.561 с площ 2031 кв.м. със следното застрояване : жилищна сграда на един етаж с идентификатор № 87031.502.561.1 със застроена площ 48 кв.м., жилищна сграда на един етаж с идентификатор № 87031.502.561.2 със застроена площ 54 кв.м. и жилищна сграда на един етаж с идентификатор № 87031.502.561.3 със застроена площ 14 кв.м., при граници на целия имот : ПИ №№ 87031.65.7; 87031.502.562; 87031.502.2262; 87031.502.560. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Г.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.М.С., ЕГН **********,***, сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Г.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.М.С., ЕГН **********,***, сумата 133.34 (сто тридесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Г.С.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.М.С., ЕГН **********,***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК И.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.М.С., ЕГН **********,***, сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК И.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.М.С., ЕГН **********,***, сумата 33.33 (тридесет и три лева и тридесет и три стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК И.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.М.С., ЕГН **********,***, сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК С.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.М.С., ЕГН **********,***, сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК С.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.М.С., ЕГН **********,***, сумата 33.33 (тридесет и три лева и тридесет и три стот.), представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК С.А.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.М.С., ЕГН **********,***, сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
79 Гражданско дело No 91/2015 Искове по СК М.Х.Г. К.Д.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 11.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА висящността на гражданско дело № 91/2015 г. на РС Котел пред РС Котел поради невъзможност да бъде разгледано от състав на РС Котел и ГО ИЗПРАЩА на Председателя на ОС Сливен да определи съд, който да продължи разглеждането му. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2015г.
80 Гражданско дело No 93/2015 Дела от административен характер В.С.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КОТЕЛ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 13.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.М., ЕГН **********,***, като недопустима. ОСЪЖДА В.С.М., ЕГН **********,*** да заплати на ОСЗ Котел сумата 250.00 /двеста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Сливен.
В законна сила от 11.12.2015г.
81 Гражданско дело No 97/2015 Облигационни искове М.А.А. М.И.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 5.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гражданско дело № 97 по описа на РС Котел за 2015 г. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ответника. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 21.10.2015г.
82 Гражданско дело No 99/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СП КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29, т.9 от ЗЗДет. настаняването на детето Т Н. Т., ЕГН ********, родено на ************, от майка З. Е. К. ЕГН *******, адрес град Димитровград, ул. Н. Й. Вапцаров № 15, ап.34, и от баща Н.А. Т. ЕГН **************, адрес град Димитровград, ул. Дунав 2, вх.А, ет.1, в приемното семейство на К.Д. М., ЕГН **********, и М. М. М., ЕГН **********, двамата с адрес *** 1. НАСТАНЯВА на основание чл.26 от ЗЗДет. детето Т. Н. Т., ЕГН *************, родено на ************., от майка З.Е.К., ЕГН **********, адрес ***. Й. Вапцаров № 15, ап.34, и от баща Н.А.Т., ЕГН **********, адрес ***, в семейството на бабата по майчина линия А.А.К., ЕГН **********, на адрес ***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила, но не по – късно от една година от влизане на настоящото решение в сила. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено.
В законна сила от 15.7.2015г.
83 Гражданско дело No 100/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СП КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 23.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Ангелина Недкова Томова с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на А.Р.К., и го НАСТАНЯВА в семейството на А.А.К. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на законна причина за промяна или прекратяване мярката за закрила. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено.
В законна сила от 28.7.2015г.
84 Гражданско дело No 101/2015 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СП КОТЕЛ   Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 30.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29, т.9 от ЗЗДет. настаняването на детето М. Н. Т., ЕГН , родено на ****************г., от майка З.Е.К., ЕГН **********, адрес ***. Й. Вапцаров № 15, ап.34, и от баща Н.А.Т., ЕГН **********, адрес ***, в приемното семейство на С.М.С., ЕГН **********,***. НАСТАНЯВА на основание чл.26 от ЗЗДет. детето М. Н.Т., *************, родено на ******* от майка З.Е.К., ЕГН **********, адрес ***. Й. Вапцаров № 15, ап.34, и от баща Н.А.Т., ЕГН **********, адрес ***, в семейството на бабата по майчина линия А.А.К., ЕГН **********, на адрес ***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила, но не по – късно от една година от влизане на настоящото решение в сила. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :
В законна сила от 15.7.2015г.
85 Гражданско дело No 103/2015 Чл. 19 ЗГР Й.С.К.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.7.2015г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на Р.С.К., ЕГН **********, адрес *** като майка и законен представител на Йоан – Йоанис С.К., ЕГН **********, промяна на бащиното и фамилно име на Йоан – Йоанис С.К., с което е бил записан в акт за раждане № 0024/26.04.2013 г. в Община Котел, както следва: бащино име от С. на Нектариос и фамилното име от К. на Кицос. ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.7.2015г.
86 Гражданско дело No 104/2015 Искове по СК Ж.С.И. А.Г.В. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 4.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 104 / 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 30.6.2015г.
87 Гражданско дело No 106/2015 Вещни искове Х.А.А. Г.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 16.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 106 / 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 27.6.2015г.
88 Гражданско дело No 107/2015 Развод по взаимно съгласие А.Д.И.,
И.К.И.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 05.06.2003 г. в Кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между И.К.И., ЕГН **********, и А.Д.И., ЕГН **********, двамата с адрес ***, за което е съставен акт за граждански брак № 5/05.06.2003 г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Местоживеенето на непълнолетните родени от брака деца К.И.И., ЕГН **********, Беркан И.И., ЕГН **********, и Ебру И.И., ЕГН **********, ще бъде на адреса на тяхната майка А.Д.И., с посочени данни, който към момента е в село Ябланово, община Котел, ул. Ягода 28. 2. Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетните родени от брака деца К.И.И., Беркан И.И. и Ебру И.И., тримата с посочени данни, се предоставят на майката А.Д.И., с посочени данни, като на бащата И.К.И., с посочени данни, се определя свободен режим на лични контакти, както и задължителен: да взема децата при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца с преспиване от 08:00 часа на съботния ден до 19:00 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката. 3. Бащата И.К.И., с посочени данни, се задължава на заплаща на майката А.Д.И., с посочени данни, като законен представител на детето К.И.И., с посочени данни, месечна издръжка в размер на 140.00 (сто и четиридесет) лева, считано от 18.05.2015 г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на други основания за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението. 4. Бащата И.К.И., с посочени данни, се задължава на заплаща на майката А.Д.И., с посочени данни, като законен представител на детето Беркан И.И., с посочени данни, месечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, считано от 18.05.2015 г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на други основания за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението. 5. Бащата И.К.И., с посочени данни, се задължава на заплаща на майката А.Д.И., с посочени данни, като законен представител на детето Ебру И.И., с посочени данни, месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от 18.05.2015 г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на други основания за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението. 6. След прекратяване на брака съпругата А.Д.И., с посочени данни, ще продължи да носи брачното си фамилно име И.. 7. Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес село Ябланово, община Котел, ул. Ягода 28, се предоставя на съпругата А.Д.И., с посочени данни. 8. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака. 9. Придобитите по време на брака в условията на съпружеска имуществена общност 88 пчелни семейства, регистрирани като животновъден обект, находящ се в имот № 019024 в м. Дах кьой в землището на село Малко село, община Котел, вписан в регистъра на животновъдните обекти на ОБДХ Сливен с ветеринарен регистрационен № 89810160, с номера на пчелните семейства, както следва : 8981-0160-01; 8981-0160-02; 8981-0160-03; 8981-0160-04; 8981-0160-05; 8981-0160-06; 8981-0160-07; 8981-0160-08; 8981-0160-09; 8981-0160-10; 8981-0160-11; 8981-0160-12; 8981-0160-13; 8981-0160-14; 8981-0160-15; 8981-0160-16; 8981-0160-17; 8981-0160-18; 8981-0160-19; 8981-0160-20; 8981-0160-21; 8981-0160-22; 8981-0160-23; 8981-0160-24; 8981-0160-25; 8981-0160-26; 8981-0160-27; 8981-0160-28; 8981-0160-29; 8981-0160-30; 8981-0160-31; 8981-0160-32; 8981-0160-33; 8981-0160-34; 8981-0160-35; 8981-0160-36; 8981-0160-37; 8981-0160-38; 8981-0160-39; 8981-0160-40; 8981-0160-41; 8981-0160-42; 8981-0160-43; 8981-0160-44; 8981-0160-45; 8981-0160-46; 8981-0160-47; 8981-0160-48; 8981-0160-49; 8981-0160-50; 8981-0160-51; 8981-0160-52; 8981-0160-53; 8981-0160-54; 8981-0160-55; 8981-0160-56; 8981-0160-57; 8981-0160-58; 8981-0160-59; 8981-0160-60; 8981-0160-61; 8981-0160-62; 8981-0160-63; 8981-0160-64; 8981-0160-65; 8981-0160-66; 8981-0160-67; 8981-0160-68; 8981-0160-69; 8981-0160-70; 8981-0160-71; 8981-0160-72; 8981-0160-73; 8981-0160-74; 8981-0160-75; 8981-0160-76; 8981-0160-77; 8981-0160-78; 8981-0160-79; 8981-0160-80; 8981-0160-81; 8981-0160-82; 8981-0160-83; 8981-0160-84; 8981-0160-85; 8981-0160-86; 8981-0160-87; 8981-0160-88, се предоставят на съпругата А.Д.И., с посочени данни, като за уравняване на дяловете съпругата А.Д.И., с посочени данни, е заплатила на И.К.И., с посочени данни, 100.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК А.Д.И., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 220.00 (двеста и двадесет) лева, представляващи държавна такса върху стойността на дела, който u се поставя в собственост. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК И.К.И., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ сумата 259.20 (двеста петдесет и девет лева и двадесет стот.) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 29.10.2015г.
89 Гражданско дело No 138/2015 Вещни искове Ф.М.М.,
Ш.А.М.
М.С.М.,
М.А.М.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 2.11.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците М.С.М., ЕГН ********** и М.А.М., ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес ***, на основание чл. 124 ал. 1 от ГПК, че Ф. и М.М., ЕГН ********** и Ш.А.М., ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес ***, са собственици на недвижим имот, находящ се в село Остра могила, община Котел, EKATTE 54300, представляващ дворно място с площ 1000 кв. м., съставляващо поземлен имот с планоснимачен номер 5 по застроителния план на село Остра могила, община Котел, одобрен с Решение № 370 от 15.12.1992 г., при граници от юг и запад – улици, ПИ с пл. № 6; ПИ с пл. № 8; ПИ с пл. № 9, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж, със застроена квадратура на етажа 104 кв. м., състояща се от четири стаи, баня с тоалетна и коридор и избено помещение площ на избеното помещение по вътрешни размери 40 кв. м.; лятна кухня със застроена площ 51 кв. м. и паянтова стопанска постройка на два етажа със застроена площ 118 кв. м. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.11.2015г.
90 Гражданско дело No 140/2015 Чл. 19 ЗГР Н.А.И.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 2.7.2015г.
ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба на А.И.Х., ЕГН ********** и Е.Х.Х., ЕГН **********, адрес ***, настоящ адрес *** като законни представители на малолетното дете Н.А.И. ЕГН **********, промяна на фамилното име на Н.А.И. с което е бил записана в акт за раждане № 0136/12.11.2002 г. в Община Котел, от ИМРЯМ на Х.. ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.7.2015г.
91 Гражданско дело No 143/2015 Искове по КТ за отмяна на уволнение Н.Д.Д. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 14.10.2015г.
Ответникът признава уволнението на ищеца, станало със заповед № РД 3-11-8 от 30.04.2015 г. за незаконно; Съгласява се да възстанови на заеманата от ищеца преди уволнението длъжност „горски надзрател“ в ответното ДГС „Тича“ и да допусне до работа в същото ищеца Н.Д.Д., считано от 20.10.2015 г.; Ответникът се задължава да заплати обезщетение на ищеца Н.Д.Д., ЕГН **********, за времето, през което е останал без работа в резултат на уволнението в размер на 2 000 лева, до 31 декември 2015 г. СПОГОДИЛИ СЕ: Ищец: За ДГС „Тича“: / Н.Д.Д./ /Директор Кемал Вейс/ Съдът, след като прецени, че постигната спогодба не противоречи на закона и на морала, О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 143/2015 г. по описа на РС Котел.
В законна сила от 14.10.2015г.
92 Гражданско дело No 145/2015 Облигационни искове В.С.М. М.А.Я. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 27.10.2015г.
Ответникът М.А. Емурлов, ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на ищеца В.С.М., ЕГН **********,***, сумата 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 01.05.2015 г., както и сумата 325.00 /триста двадесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатски хонорар и държавна такса, от които 400.00 /четиристотин/ лева, платими в срок до 27.12.2015 г., а останалите 225.00 /двеста двадесет и пет/ лева, платими в срок до 31.01.2016 г. ОДОБРЯВА постигнатата по гражданско дело № 145/2015 г. на РС Котел спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ВРЪЩА на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК на ищеца В.С.М., ЕГН **********,*** сумата 25.00 /двадесет и пет/ лева, представляваща половината от внесената държавна такса.
В законна сила от 27.10.2015г.
93 Гражданско дело No 148/2015 Развод по взаимно съгласие К.Й.Г.,
С.С.Г.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 3.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 06.05.1997 г. в Община Котел граждански брак между К.Й.Г., ЕГН ********** и С.С.Г., ЕГН **********,***., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Местоживеенето на непълнолетното родено от брака дете Йордан Калинов Г. ЕГН **********, ще бъде на адреса на неговата майка С.С.Г.,***. 2. Родителските права по отношение на непълнолетното родено от брака дете Йордан Калинов Г. ЕГН **********, се предоставят на майката С.С.Г., ЕГН **********, като на бащата К.Й.Г., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти, а именно: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09:30 ч. на съботния ден до 17:30 ч. на неделния ден, като в периода от 20 юли до 20 август през лятото и четири дни през коледната ваканция, след предварителна уговорка с майката и първите четири дни през пролетната ваканция. 3. Бащата К.Й.Г., ЕГН **********, се задължава на заплаща на Йордан Калинов Г. ЕГН **********, със съгласието на неговата майка С.С.Г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, която издръжка е платима до 15-то число на текущия месец, до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката. 4. След прекратяване на брака молителката С.С.Г., ЕГН **********, ще продължи да носи брачното си фамилно име Г.; 5. Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес град гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, бл. 9, ет.8,ап.25., представляващо апартамент, се предоставя на С.С.Г.; 6. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК С.С.Г., ЕГН ********** и К.Й.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата по 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК К.Й.Г., ЕГН **********, сумата 72.00 (седемдесет и два ) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 3.7.2015г.
94 Гражданско дело No 149/2015 Развод по взаимно съгласие П.С.П.,
Н.П.П.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 10.03.2005 г. в град Котел граждански брак между П.С.П., ЕГН **********, и Николинка П.П., ЕГН **********, двамата с адрес ***, за което е съставен акт за граждански брак № 5/10.03.2005 г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Местоживеенето на непълнолетните родени от брака деца Николай П.П., ЕГН **********, и Памела П.П., ЕГН **********, ще бъде на адреса на тяхната майка Николинка П.П., с посочени данни, който към момента е в град Котел, ул. Поп Янко 10; 2. Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетните родени от брака деца Николай П.П. и Памела П.П., двамата с посочени данни, се предоставят на майката Николинка П.П., с посочени данни, като на бащата П.С.П., с посочени данни, се определя свободен режим на лични контакти след предварителна уговорка с майката Николинка П.П., с посочени данни, който не може да бъде по – ограничен от следния : да взема децата при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца с преспиване от 09:30 часа на съботния ден до 17:30 часа на неделния ден, в периода от 20 юли до 20 август, четири дни през коледната ваканция след предварителна уговорка с майката и през първите четири дни през пролетната училищна ваканция; 3. Бащата П.С.П., с посочени данни, се задължава на заплаща на децата Николай П.П. и Памела П.П., двете с посочени данни, месечна издръжка в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева за всяко от децата, платима до 15-то число на съответния месец. 4. След прекратяване на брака молителката Николинка П.П., с посочени данни, ще продължи да носи брачното си фамилно име П.; 5. Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес град Котел, ул. Поп Янко № 10, представляващо къща със застроена площ от 56 кв.м. и дворно място от 322 кв.м., се предоставя на Николинка П.П., с посочени данни; 6. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака. 7. Придобитият по време на брака в условията на съпружеска имуществена общност лек автомобил марка „БМВ”, модел 330Д, с рег. № СН9935АК, двигател № 306D133679652, рама № WBAAL91030FS67836, със застрахователна стойност 5500.00 лева, се поставя в дял на молителя П.С.П., с посочени данни, който става негов изключителен собственик, като за уравнение на дяловете молителите са уредили извънсъдебно отношенията си. 8. Придобитият по време на брака в условията на съпружеска имуществена общност недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ ПИ № 39030.501.1249 с площ 322 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда на два етажа с идентификатор № 39030.501.1249.1 със застроена площ 56 кв.м. и селскостопанска постройка с идентификатор № 39030.501.1249.2 със застроена площ 11 кв.м., при граници на целия имот : ПИ №№ 39030.501.2155; 39030.501.1251; 39030.501.1250; 39030.501.1248; 39030.501.1245; 39030.501.1244, с данъчна оценка 7561.90 лева, се поставя в дял на молителката Николинка П.П., с посочени данни, която става негов изключителен собственик, като за уравнение на дяловете молителите са уредили извънсъдебно отношенията си. 9. Съпрузите са поделели извънсъдебно движимите вещи, нямат парични влогове и парични суми със значителен размер, както и вземания от трети лица. Съпрузите нямат претенции помежду си по чл.29 и чл.30 от СК, вкл. и претенции относно притежаваните от другия съпруг акции, дружествени дялове в търговски дружества, както и във връзка с вземанията и правата, които тези акции и дялове предоставят. 10. С постигане на споразумението съпрузите са уредили напълно всички свои имуществени отношения. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Николинка П.П., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 151.24 (сто петдесет и един лева и двадесет и четири стот.), представляващи държавна такса върху стойността на дела, който u се поставя в собственост. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК П.С.П., с посочени данни, сумата 326.00 (триста двадесет и шест) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка и върху стойността на дела, който му се поставя в собственост. РЕШЕНИЕТО е окончателно. С Ъ Д И Я :
В законна сила от 12.8.2015г.
95 Гражданско дело No 151/2015 Облигационни искове РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД Ю.А.Ю. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 16.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 151/ 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 4.8.2015г.
96 Гражданско дело No 154/2015 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 2.11.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 28, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1и т. 3 от ЗЗДет, МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА по отношение на децата Х. Керанков Куцаров, ЕГН **********, Надежда Керанкова С., ЕГН ********** и Гергана Керанова Д. ЕГН **********, НАСТАНЯВАНЕ в семейството на М.Х.М., ЕГН ********** и Х.К.М., ЕГН ********** – баба и дядо по бащина линия, на адрес с. Градец, община Котел, кв. „Запад“ № 12, до навършване на пълнолетие или до настъпване на законова причина за промяна или прекратяване на определената марка за закрила. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Сливен.
В законна сила от 20.11.2015г.
97 Гражданско дело No 161/2015 Облигационни искове Д.И.К. Д.В.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 6.8.2015г.
Прекратява ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 161 по описа на РС Котел за 2015г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред СОС в едноседмичен срок от съобщаването
В законна сила от 1.9.2015г.
98 Гражданско дело No 162/2015 Дела по Закона срещу домашното насилие Д.Х.М. М.Т.М. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 9.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 162 по описа на РС Котел за 2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.7.2015г.
99 Гражданско дело No 163/2015 Искове по СК Х.Н.Х. Н.Х.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 31.7.2015г.
РАЗРЕШАВА на ОД на МВР, група БДС гр. Сливен, да издаде паспорт за задгранично пътуване на детето Х.Н.Х., роден на *** г., ЕГН ********** родено от майка А.Х.С., ЕГН ********** и баща Н.Х.Д., ЕГН **********,***, без да е необходимо за целта съгласието на бащата Н. Дургуд. РАЗРЕШАВА на детето Х.Н.Х., роден на *** г., ЕГН ********** да пътува извън пределите на Р България, придружен от неговата майка и законна представителка А.Х.С., ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата Н.Х.Д., ЕГН **********. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
100 Гражданско дело No 165/2015 Вещни искове Г.С.К.,
В.Д.К.,
С.Д.С.
К.В.И.,
В.В.С.
Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 11.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ субективно съединените искове, предявените от Г.С.К. с ЕГН-**********,***, В.Д.К. с ЕГН-**********,*** и С.Д.С. с ЕГН-**********,***, против К.В.И. с ЕГН-**********,*** и В.В.С. с ЕГН-**********,***, с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК за приемане за установено между страните, че ищците са собственици на недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 29283.501.450 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/30.03.2005 год. на Изпълнителния директор на АК; адрес на поземления имот с. Жеравна, п. к. 8988, площ 557 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; съседи: 29283.501.451, 29283.501.453, 29283.501.564, 29283.501.447, 29283.501.448, 29283.501.449, 29283.501.589, ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 29283.501.450.1, със застроена площ 86 кв. метра, селскостопанска сграда с идентификатор 29283.501.450.2, със застроена площ 13 кв. метра и селскостопанска сграда с идентификатор 29283.501.450.3, със застроена площ 14 кв. метра. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ищците Г.С.К. с ЕГН-**********,***, В.Д.К. с ЕГН-**********,*** и С.Д.С. с ЕГН-**********,***, да заплатят солидарно на ответниците К.В.И. с ЕГН-********** и В.В.С. с ЕГН-**********,***, сумата 1200 (хиляда и двеста) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Г.С.К. с ЕГН-**********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел допълнителна държавна такса в размер на 33.40 лева (тридесет и три лева и четиридесет стотинки). ОСЪЖДА В.Д.К. с ЕГН-**********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел допълнителна държавна такса в размер на 33.40 лева (тридесет и три лева и четиридесет стотинки). ОСЪЖДА С.Д.С. с ЕГН-**********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел допълнителна държавна такса в размер на 33.40 лева (тридесет и три лева и четиридесет стотинки). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
101 Гражданско дело No 169/2015 Искове по СК М.В.К. В.К.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 13.10.2015г.
Спогодбата е със следното съдържание : 1. Местоживеенето на детето М.В.К., ЕГН**********, да бъде при майката З.И.Х.-Станчева, ЕГН**********, която към момента е с адрес ***. Михаил Арнаудов 11А. 2. Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете М.В.К., ЕГН **********, се предоставят на майката З.И.Х.-Станчева, ЕГН**********,***. Михаил Арнаудов 11А. 3. На бащата В.К.К., ЕГН **********, се определя режим за лични контакти с детето М.В.К., ЕГН **********, като той може да взема детето всяка първа и трета събота и неделя в месеца, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката. Всяка четна година бащата В.К.К., ЕГН**********, ще взема при себе си детето М.В.К., ЕГН**********, за Коледните и Новогодишните празници и за рождения му ден. В нечетните години детето М.В.К., ЕГН **********, ще бъде при майка си З.И.Х.-Станчева, ЕГН-*********, за Коледните и Новогодишните празници и за рождения си ден. 4. В.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, се задължава да заплаща на З.И.Х.-Станчева, ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов 11А, като майка и законна представител на малолетното дете М.В.К., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 80 (осемдесет) лева, считано от 01.10.2015 год. до настъпване на причини за прекратяване или изменение на издръжката, ведно със законна лихва върху всяка закъсняла вноска. 5. В.К.К., ЕГН **********,***, дава съгласие да се издава паспорт и всички необходими за пътуване в чужбина лични документи на детето М.В.К., ЕГН **********, до навършване на пълнолетие на детето, по молба и със съгласието на майката З.И.Х.-Станчева, ЕГН **********. 6. В.К.К., ЕГН **********,***, дава съгласие детето М.В.К., ЕГН **********, да напуска Р България, за да пътува до всички европейски страни, придружавано от майка си З.И.Х.-Станчева, ЕГН **********, без ограничения в броя на пътуванията и времето за пребиваване. ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. ВРЪЩА на основание чл.78, ал.9 от ГПК на ищцата З.И.Х.-Станчева, ЕГН**********,***. Михаил Арнаудов 11А, сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи половината от внесената при образуване на делото държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК В.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел сумата 72.60 (седемдесет и два лева и шестдесет стот.), представляващи окончателна държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЯТА за държавната такса може да се обжалват пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок, за което страните да се считат за уведомени.
В законна сила от 13.10.2015г.
102 Гражданско дело No 170/2015 Искове по СК М.М.М. М.М.А. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 1.12.2015г.
РАЗРЕШАВА на ОД на МВР, група БДС гр. Сливен да издаде задграничен паспорт на малолетното дете М.М.М., родено на *** г., с ЕГН **********, с родители: майка С.С.С. с ЕГН: ********** и баща М.М.А.., с ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата М.А.. РАЗРЕШАВА на детето М.М.М., родено на *** г., с ЕГН **********, да пътува извън пределите на Р България, придружено от неговата майка С.С.С., с ЕГН **********, без да е необходимо за това съгласието на бащата М.М.А.. ОСЪЖДА М.М.А., ЕГН**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на С.С.С., ЕГН ********** ***, сумата 625.00 /шестстотин двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски. Съобщението за изготвеното решение да се изпрати на ответника чрез назначения му особен представител. Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Сливен.
В законна сила от 18.12.2015г.
103 Гражданско дело No 171/2015 Развод по взаимно съгласие С.К.,
Х.И.Х.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 6.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 23.05.2013 г. в Кметство с. Тича граждански брак между С.К., роден на *** г. в Р Турция с адрес *** и Х.И.Х., ЕГН **********,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях споразумение, с което страните не си дължат издръжка по между си, нямат придобито по време на брак движимо и недвижимо имущество, нямат общи фирми и влогове, както и нямат семейно жилище. ОСЪЖДА С.К., роден на *** г. в Р Турция с адрес *** и Х.И.Х., ЕГН **********,***, да заплатят по сметката на РС Котел сумата от по 25.00 (двадесет и пет) лева за всеки един от тях, представляваща държавна такса. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.10.2015г.
104 Гражданско дело No 188/2015 Други дела С.Д.Д. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 23.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 188 / 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 15.12.2015г.
105 Гражданско дело No 189/2015 Други дела Ш.И.Ч.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 16.11.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 542 ГПК по отношение на Община Котел, че Ибрям Шерифов Ч., ЕГН **********, роден на *** г. е починал на 05.01.2002г. в гр. Котел. ДА СЕ СЪСТАВИ акт за смърт Ибрям Шерифов Ч., ЕГН ********** от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Котел, след влизането на решението в сила. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Сливен в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 5.12.2015г.
106 Гражданско дело No 246/2015 Други дела Г.Д.К.   Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 17.11.2015г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на д а т а т а н а р а ж д а н е на молителката Г.Д.К., ЕГН ********** ***, от 04.11.1968 година на *** година” в Акт за раждане № 249, том ІV, стр. 180 от Регистъра за населението от 1968 г. на Градски народен съвет гр. Котел. След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати на Община - Котел за отразяване на промяната в регистъра за гражданско състояние – акт за раждане № 249 от 10.11.1968 г. След влизане на решението н сила, препис от същото да се предостави на Бюро съдимост при Районен съд Котел. Решението подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила от 3.12.2015г.
107 Гражданско дело No 252/2015 Искове по КТ А.С.В. МБАЛ ПРОФЕСОР Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 30.11.2015г.
ОСЪЖДА “Многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Васил Цончев - Котел”, ЕООД, с ЕИК 119502808 – лечебно заведение за болнична помощ, находящо се на адрес гр. Котел, ул. „Изворска“ № 85, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски“ № 3, ДА ЗАПЛАТИ А.С.В., с ЕГН:**********, с адрес: ***, сумата в общ размер 1680.00 /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева, от която 880.00 /осемстотин и осемдесет/ лева, представляваща обезщетение по чл.224, ал. 1 от КТ и по чл. 168 от КТ; сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ; сумата 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение по чл. 222а, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 07.09.2015 г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски под формата на адвокатски хонорар. ОСЪЖДА “Многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Васил Цончев - Котел”, ЕООД, с ЕИК 119502808 – лечебно заведение за болнична помощ, находящо се на адрес гр. Котел, ул. „Изворска“ № 85, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски“ № 3, ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на съдебната власт чрез РС Котел, сумата от 67.20 /шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/ държавна такса върху исковете. Решението се основава на предпоставките за постановяването на неприсъствено такова и затова е окончателно. Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да се защити по реда на чл. 240 ГПК.
В законна сила от 30.11.2015г.
108 Гражданско дело No 253/2015 Делби С.Н.С.,
К.Р.К.,
А.М.К.,
М.М.К.,
Й.И.П.,
Н.И.В.
Н.А.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 4.12.2015г.
ДОПУСКА до ДЕЛБА между С.Н.С., ЕГН **********,***; К.Р.К., ЕГН **********,***,; А.М.К., ЕГН **********,***,; М.М.К., ЕГН **********,***; Й.И.П., ЕГН **********,***; Н.И.В., ЕГН ********** и Н.А.К., ЕГН **********,***, следните недвижими имоти: - в землището на село Катунище, ЕКАТТЕ 36681, община Котел: 1.ПИ № 36681.4.1 – нива, с площ 6899 кв. м., четвърта категория, в местността „Беров гроб“, при граници: ПИ № 36681.4.2; ПИ № 36681.4.6; ПИ № 36681.13.12; ПИ № 36681.2.546; 2.ПИ № 36681.8.2 – нива, с площ 5979 кв. м., четвърта категория, в местността „Котлешница“, при граници: ПИ № 36681.8.3; ПИ № 36681.8.7; ПИ № 36681.8.1; ПИ № 36681.37.581; 3.ПИ № 36681.11.6 – ливада, с площ 6548 кв. м., девета категория, в местността „Катунишки дол“, при граници: ПИ № 36681.35.580; ПИ № 36681.11.7; ПИ № 36681.11.8; ПИ № 36681.11.5; 4.ПИ № 36681.15.15 – ливада, с площ 15900 кв. м., девета категория, в местността „Войкова круша“, при граници: ПИ № 36681.15.16; ПИ № 36681.15.157; ПИ № 36681.15.14; ПИ № 36681.15.28; 5.ПИ № 36681.16.21 – ливада, с площ 14098 кв. м., девета категория, в местността „Бойчев чеир“, при граници: ПИ № 36681.25.7; ПИ № 36681.16.20; ПИ № 36681.16.5; ПИ № 36681.16.4; ПИ № 36681.16.3; ПИ № 36681.16.2; ПИ № 36681.16.22; 6.ПИ № 36681.17.4 – ливада, с площ 19044 кв. м., девета категория, в местността „Сираков камък“, при граници: ПИ № 36681.17.11; ПИ № 36681.17.3; 7.ПИ № 36681.32.22 – ливада, с площ 4435 кв. м., девета категория, в местността „Катунишки дол“, при граници: ПИ № 36681.32.28; ПИ № 36681.32.23; ПИ № 36681.32.15; ПИ № 36681.32.21; 8.ПИ № 36681.41.3 – нива, с площ 2897 кв. м., четвърта категория, в местността „Юрта“, при граници: ПИ № 36681.41.4; ПИ № 36681.41.492; ПИ № 36681.41.275; ПИ № 36681.41.2; 9.ПИ № 36681.41.20 – нива, с площ 1900 кв. м., четвърта категория, в местността „Юрта“, при граници: ПИ № 36681.41.21; ПИ № 36681.41.275; ПИ № 36681.41.19; ПИ № 36681.44.496; 10.ПИ № 36681.46.26 – нива, с площ 5599 кв. м., четвърта категория, в местността „Юрта“, при граници: ПИ № 36681.46.25; ПИ № 36681.46.285; ПИ № 36681.46.27; ПИ № 36681.46.534; 11.ПИ № 36681.55.15 – нива, с площ 16820 кв. м., девета категория, в местността „Горен кайряк“, при граници: ПИ № 36681.55.14; ПИ № 36681.55.16; ПИ № 36681.55.13; ПИ № 36681.55.12; ПИ № 36681.55.24; 12.ПИ № 36681.57.6 – нива, с площ 35080 кв. м., девета категория, в местността „Съсенова поляна“, при граници: ПИ № 36681.57.7; ПИ № 36681.49.575; ПИ № 36681.57.11; ПИ № 36681.57.5; 13.ПИ № 36681.58.18 – нива, с площ 2883 кв. м., девета категория, в местността „Гъзера“, при граници: ПИ № 36681.58.462; ПИ № 36681.58.19; ПИ № 36681.58.465; 14.ПИ № 36681.40.27 – лозе, с площ 4531 кв. м., девета категория, в местността „Сланинков рът“, при граници: ПИ № 36681.40.155; ПИ № 36681.40.29; ПИ № 36681.40.153; ПИ № 36681.40.28; ПИ № 36681.40.26; - в землището на село Жеравна, ЕКАТТЕ 29283, община Котел: 15.ПИ № 29283.14.3 – ливада, с площ 13999 кв. м., в местността „Божилова кория“, при граници: ПИ № 29283.16.853; ПИ № 29283.401.818; ПИ № 29283.400.6; ПИ № 29283.400.592; ПИ № 29283.14.2; 16.ПИ № 29283.18.33 – ливада, с площ 10199 кв. м., в местността „Юрта“, при граници: ПИ № 29283.402.231; ПИ № 29283.18.34; ПИ № 29283.400.907; ПИ № 29283.400.1; ПИ № 29283.18.30; ПИ № 29283.18.32. при следните квоти от правото на собственост: С.Н.С. – 2/12 ид. ч; К.Р.К. – 1/12 ид. ч.; А.М.К. – 2/12 ид. ч.; М.М.К. – 2/12 ид. ч.; Й.И.П. – 2/12 ид. ч.; Н.И.В. – 2/12 ид. ч.; Н.А.К. – 1/12 ид. ч. Оставя БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на за присъждане на разноски в първата фаза на делбата. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Сливен.
В законна сила от 24.12.2015г.
109 Гражданско дело No 255/2015 Развод по взаимно съгласие Ж.Ж.А.,
В.Б.А.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 7.10.2015г.
1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 08.09.2012 г. в гр. Казанлък, граждански брак между Ж. Ж. А., ЕГН /********** и В. Б. А., ЕГН ********* – и двамата с постоянен адрес ************, със съдебен адрес ****************, адвокат Ц. Д. А., поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съдът да се произнася по въпроса за вината. УТВЪРЖДАВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях споразумение, както следва: ВЪЗЛАГА родителските права върху роденото от брака дете Б. В. А., родено на ******** г. на майката Ж. Ж. А., ЕГН **********, при която ще живее. ОПРЕДЕЛЯ на бащата В. Б. А., ЕГН ********** режим на лични контакти с децата, без ограничения за свиждане, само в трезво състояние. Не се определя свиждане на бащата с детето с преспиване, единствено само ако по време на престоя с преспиване присъства майката Ж. А.. ОПРЕДЕЛЯ месечната издръжка, която бащата следва да заплаща на детето, съобразно неговите потребности, като размерът ще се определя съгласно подписания брачен договор. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на майката Ж. Ж. А.. ПРЕДОСТАВЯ изцяло във владение на Ж.Ж. А., ЕГН *********, придобития по време на брака в съотношение 50/50 недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 614 (шестстотин и петнадесет) кв. метра, съставляващ УПИ VII – 4244 в квартал 338 „А” по плана на град Казанлък, област С. З., находящ се на бул. „*******-, ведно с построена в имота еднофамилна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 168 кв. метра (сто шестдесет и осем) и разгърната застроена площ от 283 кв. метра (две хиляди осемдесет и три), състояща се от: на първи етаж: дневна, трапезария с кухненски бокс, спалня, сервизно помещение, котелно, склад, гараж и тераса; на втори етаж: три спални, две сервизни помещения, мокро помещение и две тераси, обективиран в нотариален акт за продажба на недвижим имот № 183, том І, рег. № 1979, дело № 175/2015 г. на нотариус Петранка Куцарова с район на действие този на РС Казанлък, вписан в Служба по вписвания гр. Казанлък, под вх. рег. № 2462/01.04.2015 г., акт № 63, том 8, дело № 1544, по силата на който В.Б.А. е прехвърлил чрез продажба своята половина от този семеен имот, на съпругата Ж.Ж.А., с посочени по-горе данни, с което действие В. Б. А., не следва да има имуществени претенции. Страните нямат претенции за издръжка по между си, както и спрямо банкови сметки на името на единия или другия. Страните нямат съвместни влогове, участия във фирми и търговски дружества. След прекратяването на брака Ж.Ж. А. ще носи предбрачното си фамилното име А.. ОСЪЖДА Ж. Ж. А., ЕГН ******** и В. Б. А., ЕГН ******** – и двамата с постоянен адрес гр. С.**********, със съдебен адрес гр. С.*************, адвокат Ц. Д.А. да заплатят по сметката на РС Котел сумата от по 25.00 (двадесет и пет) лева за всеки един от тях, представляваща държавна такса. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.10.2015г.
110 Гражданско дело No 257/2015 Делби М.Х.М.,
Х.Х.С.,
А.Х.М.
Е.Х.К. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 2.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 4, във вр. с ал. 3 от ГПК производството по гражданско дело № 257 по описа на РС Котел за 2015 г. ВРЪЩА исковата молба, ведно с приложенията на подателя й. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 14.11.2015г.
111 Гражданско дело No 259/2015 Вещни искове Х.В.Д.,
А.О.Д.
А.Х.Д.,
Ф.В.Д.,
З.В.Х.
Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 20.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 259 по описа на РС Котел за 2015 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните
В законна сила от 4.11.2015г.
112 Гражданско дело No 260/2015 Развод по взаимно съгласие Н.Р.Ч.,
П.М.Д.
  Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 5.10.2015г.
1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 04.05.1996 г. в гр. Сливен, граждански брак между Н. Р. Ч. ЕГН ************ и П. М. Д. - Ч., ЕГН ********** – и двамата с посочен адрес гр. С., ул. „*********“, бл.************** поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съдът да се произнася по въпроса за вината и УТВЪРЖДАВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях споразумение, както следва: ВЪЗЛАГА родителските права върху родените от брака деца К. Н. Ч. родена на **********г.и М. Н. Ч., роден на ****** г. на майката П. М. Д. – Ч., ЕГН ***********, с местоживеене *******************. ОПРЕДЕЛЯ на бащата Н. Р.Ч., ЕГН *************, режим на лични контакти с децата, без ограничения за свиждане, по преценка на майката. ОПРЕДЕЛЯ месечната издръжка, която бащата следва да заплаща на децата, да бъде съобразно техните потребности. ПРИДОБИТОТО по време на брака движимо и недвижимо имущество, в режим на СИО, се прехвърля във владение на съпругата П.М.Д., с посочени по-горе данни, като Н. Р. Ч., с посочени данни, не следва да има имуществени претенции. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на майката П. М. Д. – Ч., ЕГН ******************. ПРЕДОСТАВЯ във владение на П. М. Д. – Ч., ЕГН************ следните недвижими имоти 1/. Жилище, находящо се в гр. Н., съставляващо УПИ № 3, квартал 5801, по плана на града, с адрес ул. „Грамада“ № 324 и 2/. Жилище, находящо се в гр. Сливен, на адрес ул. „Иван Вазов“ № 22, вх. А, ет.2, ап. 5, в кв. 160 по плана на града. Страните нямат претенции за издръжка по между си, както и спрямо банкови сметки на името на единия или другия. Страните нямат съвместни влогове, участия във фирми и търговски дружества. След прекратяването на брака П.М. Д. – Ч. запазва брачното си фамилното име Д. – Ч.. ОСЪЖДА Н. Р. Ч., ЕГН************ П. Д. – Ч., ЕГН *********** – и двамата с адрес за кореспонденция гр. С., ул. „********************, да заплатят по сметката на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 25.00 (двадесет и пет) всеки един от тях. ОСЪЖДА П. М. Д. – Ч., ЕГН ************** ул. „****************** да заплати по сметката на РС Котел сумата 535.38 /петстотин тридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща държавна такса върху имотите, съобразно представените удостоверения за данъчни оценки РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.10.2015г.
113 Гражданско дело No 276/2015 Развод и недейств. на брака Е.Д.К. М.М.К. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 18.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 188 / 2015 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.
114 Гражданско дело No 285/2015 Развод и недейств. на брака А.М.Д. Ф.М.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Решение от 29.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 49, ал.1 от СК, с РАЗВОД сключения на 26.03.1989 г. граждански брак между А.М.Д. /Атанас Мендов Джамбазов/ с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес адвокат М.П.,***, срещу Ф.М.Д. /Фиданка Михайлова Ангелова/ с ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на ищеца А.М.Д. до настъпване на изменение на обстоятелствата за предоставянето му. ПОСТАНОВЯВА след развода ответницата Ф.М.Д. да запази брачното си фамилно име Д.. ОБЯВЯВА, че след прекратяването на брака с влизане в сила на настоящото решение, страните няма да си дължат издръжка по между си. ОСЪЖДА на основание чл. 329, ал.1 изр.2 от ГПК, вр. чл. 1 и чл. 6, т.2 от ТДТ А.М.Д. /Атанас Мендов Джамбазов/ с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес адвокат М.П.,*** и Ф.М.Д. /Фиданка Михайлова Ангелова/ с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на Държавата по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 25.00 лева всеки един от тях. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.
115 Гражданско дело No 288/2015 Развод по взаимно съгласие Х.Д.Д.,
И.П.И.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 27.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 07.09.1999 г. в Община Бургас граждански брак между Х.Д.Д., ЕГН **********,***, и И.П.И., ЕГН **********,*** 7, за което е съставен акт за граждански брак № ІІІ-172/07.09.1999 г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : 1. Местоживеенето на непълнолетните родени от брака деца С. И. И., ЕГН **********, и М. И. И., ЕГН ****, ще бъде на адреса на тяхната майка Х.Д.Д., с посочени данни, който към момента е в град К., ул. ******* **; 2. Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетните родени от брака деца С. И. И. и М.И. И., двете с посочени данни, се предоставя на майката Х.Д.Д., с посочени данни, като на бащата И.П.И., с посочени данни, се определя свободен режим на лични контакти след предварителна уговорка и съобразно ангажиментите на децата, който не може да бъде по – ограничен от следния : да взема децата при себе си всеки последен съботен и неделен ден от месеца с преспиване от 09:30 часа на съботния ден до 17:30 часа на неделния ден, както и в периода от 01 август до 10 август; 3. Бащата И.П.И., с посочени данни, се задължава на заплаща на детето С. И. И., със съгласието на майка u Х.Д.Д., двете с посочени данни, месечна издръжка в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, платима до 15-то число на съответния месец, до настъпване на причини за изменението или прекратяване на издръжката. 4. Бащата И.П.И., с посочени данни, се задължава на заплаща на детето М. И. И., чрез майка му Х.Д.Д., двете с посочени данни, месечна издръжка в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, платима до 15-то число на съответния месец, до настъпване на причини за изменението или прекратяване на издръжката. 5. След прекратяване на брака молителката Х.Д.Д., с посочени данни, приема да носи предбрачното си фамилно име Д.; 6. Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес град К., ул. ***** № **, се предоставя на Х.Д.Д., с посочени данни; 7. Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака. 8. Съпрузите са поделили личните вещи, а вещите, необходими за отглеждането на децата, са предоставени на майката; 9. Молителят И.П.И., с посочени данни, поема изплащането на всички задължения по сключените по време на брака между „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, като заемател, и И.П.И. и Х.Д.Д., двамата с посочени данни, като заемополучатели, договор за банков кредит № 58250/28.07.2008 г., изменен и допълнен с анекси №№ 1/24.06.2009 г., 2/19.10.2009 г. и 3/30.03.2010 г., и договор за банков кредит № 46865/27.02.2008 г., изменен и допълнен с анекси №№ 1/24.06.2009 г., 2/19.10.2009 г. и 3/30.03.2010 г. Молителят И.П.И. се задължава да заплаща дължимите вноски за всякакви и всички задължения по посочените два договора в срок до пълното погасяване на задълженията по тях, така че да не се допуска същите да бъдат събирани или заплащани от Х.Д.Д.. В случай че се наложи заплащане на дължимите суми по договорите от страна на Х.Д.Д. или такива суми бъдат събрани от нейното имущество или доходи от страна на банката-кредитор, И.П.И. се задължава да u възстанови тези суми в срок от пет работни дни, считано от датата на заплащането или събирането им. Ако на датата на падежа на съответната вноска не е постъпило плащане от страна на И.П.И., се счита, че се е наложило заплащане на суми за погасяване на задълженията по договорите от страна на Х.Д.Д.. 10. С постигане на споразумението съпрузите са уредили напълно всички свои имуществени отношения, освен тези, които били възникнали във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от договорите за кредит. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК И.П.И., с посочени данни, за ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Котел сумата 216.00 (двеста и шестнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 27.11.2015г.
116 Гражданско дело No 291/2015 Облигационни искове Д.К.Ц. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПОЛЯ РУЙЧЕВА Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 29.10.2015г.
ОТВЕЖДА на основание чл.22, ал.1, т. 6 от ГПК съдията-докладчик ИВАН ЧЕНКОВ от разглеждане на гражданско дело № 291 по описа на РС Котел за 2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ДЕЛОТО да се изпрати на ОС Сливен.
В законна сила от 29.10.2015г.
117 Гражданско дело No 297/2015 Дела по Закона срещу домашното насилие Б.Р.И.,
Б.К.И.
К.Б.Р. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 10.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 297/2015 г. на РС Котел, поради оттегляне на молбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок.
В законна сила от 18.11.2015г.
118 Гражданско дело No 301/2015 Други дела С.Й.С.,
Г.В.К.,
С.Х.К.,
С.С.К.,
Я.С.К.
  Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.12.2015г.
ПРИЕМА за установено по молба на С.Й.С., ЕГН **********, С.Х.К., ЕГН **********, Г.В.К., ЕГН **********, С.С. Краишников, ЕГН **********, и Я.С.К., ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, офис № 5, адв. Г.М., че Васил С. ***, роден на *** г., е починал на 25.05.1947 г. в село Нейково, община Котел. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя, Община Котел и РП Котел.
119 Гражданско дело No 328/2015 Други дела Г.С.Г. А.Д. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 13.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 328 по описа на РС Котел за 2015 г. ДЕЛОТО да се изпрати на ОС Сливен за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
120 Гражданско дело No 374/2015 Вещни искове Х.И.Ш. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 28.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 374 по описа на РС Котел за 2015 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.