РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 60/2008

Други дела

БРИТИШ- БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ООД

С.И.Н.,
БУРГАСКА СОЛНА КОМПАНИЯ-ООД,
К.С.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.9.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232, алл от ГПК производството по гражданско дело № 60 по описа на РС Котел за 2008 г. поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ДА СЕ ИЗПЛАТИ на назначените представители - адв. Д.И. и адв. Л.А. - възнаграждение в размер на 780.00 лева на всеки едни от тях от внесения от ищеца депозит.  УКАЗВА на ответника С.Н., че може да поиска връщане на внесения  от него депозит в размер на 800.00 лева.    

2

Гражданско дело No 34/2009

Други дела

И.В.К.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.7.2011г., в законна сила от 13.4.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.13а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, предявен от И.В.К., ЕГН **********,***, като наследник на В
. А. К., бивш жител ***, срещу ответника Община Котел, че границите на наследствената им земеделска земя, представляваща нива от 1773 кв. м., находяща се в местността “Харман” в землището на с. Ябланово, към момента на внасянето й в ТКЗС са били: от изток – Хасан Алиев Баджаков, от юг – Али Хашим Пирелиев, от запад – Джемал Хасанов Моллахюсеинов, от север – синур, а по сега действащия регулационен план на селото ПИ 87031.502.1038, ПИ 87031.502.850, ПИ 87031.502.572, ПИ 87031.502.600 и ПИ 87031.502.1040.  ПОСТАНОВЯВА спрямо ответника Община Котел, че скицата на процесният имот, изготвена от вещото лице Г.П.М., да се счита за неразделна част от решението.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

3

Гражданско дело No 56/2009

Вещни искове

К.Н.А.,
М.Н.М.,
Х.Н.М.,
А.М.П.,
М.М.П.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.7.2011г.
ПРИЗНАВА по отношение на Община Котел, че К.Н.А., ЕГН **********,***, М.Н.М., ЕГН **********,***, Х.Н.М., ЕГН **********,***, А.М.П., ЕГН **********,*** и М.М.П., ЕГН **********,***, като наследници на М.м.П., бивш жител ***, починал на 20.04.2004 г., че са собственици на поземлен имот с идентификационен номер 87031.501.883, по кадастралната карта на село Ябланово, с административен адрес село Ябланово, улица „Петър Берон” № 33, с площ 5 991 кв. м. , при граници и съседи: ПИ 87031.501.1002; ПИ 87031.501.2082; ПИ 87031.501.2104; ПИ 87031.501.585; ПИ 87031.501.586; и ПИ 87031.501.2072.  ОБЕЗСИЛВА Акт за общинска собственост № 795 от 03.08.2007 г. на Кмета на Община Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК, Община Котел, ДА ЗАПЛАТИ на К.Н.А., ЕГН **********,***, М.Н.М., ЕГН **********,***, Х.Н.М., ЕГН **********,***, А.М.П., ЕГН **********,*** и М.М.П., ЕГН **********,***, сумата 1 374 (хиляда триста седемдесет и четири) лева, представляващи направени от него разноски по делото за държавна такса, възнаграждение на вещо лице и адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

4

ЧГД No 87/2009

Обезпечения,опис наследство,връщане дете

Н.И.Ц.

Р.Д.Л.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.3.2011г., в законна сила от 22.3.2011г.
ДОПУСКА на основание чл. 207 от ГПК по молба на ищцата Н.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адвокат Е.Х.,*** и по молба на адвокат Д.П., пълномощник на ответника Р.Д.Л., ЕГН ********** ***, ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на ДОКАЗАТЕЛСТВАТА по бъдещ иск, съобразно назначените с определения на съда от 23.07.2009 г. и от 01.02.2010 г. и приети по настоящото дело съдебно-технически експертизи, изготвени от вещото лице И.Х.И., по отношение на конкретните факти и състояния, обект на експертизите, за чието установяване е ангажирано посоченото доказателствено средство.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

5

Гражданско дело No 99/2009

Облигационни искове

Ж.Ж.Е.

И.Ж.Е.,
Р.Г.Е.,
Г.И.П.,
К.Ж.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.10.2011г., в законна сила от 16.3.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожна, сделката, обективирана в нотариален акт № 63, том ІІ, нотариално дело № 538/1995 г. на Районен съд Сливен, с която Ж.И.Е., като пълномощник на Н
. Ж. Е., починала на 01.02.1995 г. е прехвърлил срещу задължение за издръжка и гледане, на И.Ж.Е., собствената преди датата на смъртта на Н. Е., ? идеална част от недвижим имот, находящ се в село Седларево и представляващ УПИ Х-110, в кв. 12 по плана на село Седларево, ведно с изградените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от избено помещение с площ 11 кв. метра, първи етаж, със застроена площ 20 кв. метра и втори етаж, със застроена площ 68 кв. метра, масивна лятна кухня, със застроена площ 12 кв. м., паянтов гараж със застроена площ 18 кв. метра и два броя стопански постройки с общ застроен обем 120 куб. метра, поради липсата на представителна власт и съгласие от страна на наследниците на Н. Ж. Е., която към датата на изслушване на сделката – 22.02.1995 г. е била починала.  ОБЯВЯВА за нищожни последващите след гореописаната сделка, две разпореждания в частта им до размера на ? идеална част от описания процесен имот, а именно дарението на същата от И.Ж.Е. и Р.Г.Е. на Г. И.П., обективирана в нотариален акт № 28, том І, нотариално дело № 24/2003 г. на нотариус Николай Бъчваров, както и сделката с която Г.И.П. продава на баща си И.Ж.Е., частта до ? идеална част от имота, обективирана в нотариален акт № 19, том ІІІ, нотариално дело № 263/2004 г. на нотариус Николай Бъчваров.  ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт № 63, том ІІ, нотариално дело № 538/1995 г. на РС Сливен; нотариален акт № 28, том І, нотариално дело № 24/2003 г. на Нотариус Николай Бъчваров и нотариален акт 19, том ІІІ, нотариално дело № 263/2004 г. на Нотариус Николай Бъчваров, в частта им, с която е извършено нищожно разпореждане с ? идеална част от гореописания недвижим имот.   ОСЪЖДА на основание чл. 81, ал. 1 от ГПК, И.Ж.Е., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване гр. Сливен, ул. „Алеко Константинов” № 5; Р. Грудева Е., ЕГН ********** ***, Г.И.П., ЕГН **********,*** и К.Ж.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Ж.Ж.Е., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в общо в размер 700.00 лева, от които 500.00 лева за адвокатски хонорар и 200.00 лева - държавна такса.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.      

6

Гражданско дело No 225/2009

Искове по КТ

З.В.К.

ЗКПУ"МЕДВЕН" В ЛИКВИДАЦИЯ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2011г., в законна сила от 2.12.2011г.
Решение № 6/ 02.03.2011г. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.128 от КТ, предявен от З.В.К., ЕГН **********,***, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), седалище и адрес на управление село Медвен, ул. „Васил Лолов” № 7, представлявана от ликвидаторите Г.Х.А., ЕГН **********,***, Й. В
. К., ЕГН **********,***, и В.И.К., ЕГН **********,***, да му заплати сумата 2 820.00 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за времето от 01.11.2006 г. до 08.05.2007 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от З.В.К., с посочени данни, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), с посочени данни, да му заплати сумата 1 006.31 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на трудовото възнаграждение за периода от 09.05.2007 г. до 09.11.2009 г., както и законната лихва, считано от подаване на исковата молба на 30.11.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.224, ал.1 от КТ, предявен от З.В.К., с посочени данни, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), с посочени данни, да му заплати сумата 1 800.00 лева, представляваща обезщетение за неизползван за 2006 г. и 2007 г. платен годишен отпуск, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от З.В.К., с посочени данни, да бъде осъден ответника ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), с посочени данни, да му заплати сумата 642.30 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск за 2006 г. и 2007 г. за периода от 09.05.2007 г. до 09.11.2009 г., както и законната лихва, считано от подаване на исковата молба на 30.11.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от З.В.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), седалище и адрес на управление село Медвен, ул. „Васил Лолов” № 7, представлявана от ликвидаторите Г.Х.А., ЕГН **********,***, Й. В. К., ЕГН **********,***, и В.И.К., ЕГН **********,***, сумата 400.00 (четиристотин) лева, представляващи направени от ответника разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

7

Гражданско дело No 239/2009

Вещни искове

М.З.Ч.

ОБЩИНА КОТЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ХРИСТО КИРОВ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.12.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл. 124 от ГПК, предявен от М.З.Ч., ЕГН **********,***, чрез адвокат Ю.Х. ***, съд. адрес гр. Сливен, ул. „Макгахан” № 4, срещу ответника Община Котел, че е собственик на недвижим имот, съставляващ УПИ ХІІ-226, УПИ ХІІІ-226, УПИ ХІV-226 и УПИ ХV-227, в кв. 47, по ПУП на село Ябланово.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

8

Гражданско дело No 242/2009

Делби

Х.К.В.,
Б.Б.В.,
Ж.С.Г.,
Н.С.Г.,
З.Д.С.,
М.И.М.,
С.Б.С.,
Е.С.Б.,
З.Д.Б.,
С.Д.Б.

П.Р.Б.,
К.Е.К.,
Н.Г.Б.,
Г.М.Й.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.7.2011г.
Решение № 35/01.07.2011г.ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищцата З.Д.С., ЕГН **********,***, ищеца М.И.М., ЕГН **********,*************** бл.221, ап.8, ищцата С.Б.С., ЕГН **********,***, ищцата Е.С.Б., ЕГН **********,***, кв. „Борово” бл.228, ет.2, ап.6, ищцата З.Д.Б., ЕГН **********,***-А, ищеца С.Д.Б.,******************************, всички ищци със съдебен адрес град София, ж.к. „К****************, чрез З.Д.Б., ответника П.Р.Б., ЕГН **********,**********************, ответницата К.Е. Х
.-Б., ЕГН **********,*************, съдебен адрес град Бургас, ул. „**********, вх.А, ет.3, офис 8, адв. С.М., ответника Н.Г.Б., ЕГН **********,*****************, и ответника Г.М.Й., ЕГН **********,*******************, на недвижим имот, находящи се в село Жеравна, община Котел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 29283.501.222, в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 97 кв.м. с идентификатор № 29283.501.222.1, при граници на имота : ПИ №№ 29283.501.221; 29283.501.559; 29283.501.220; 29283.501.224 и 29283.501.223, при квоти от право на собственост, както следва :  ? за З.Д.С. - 6/36 идеални части  ? за М.И.М. - 3/36 идеални части  ? за С.Б.С. - 3/36 идеални части  ? за Е.С.Б. - 2/36 идеални части  ? за З.Д.Б. - 2/36 идеални части  ? за С.Д.Б. - 2/36 идеални части  ? за П.Р.Б. - 3/36 идеални части  ? за К.Е. Х.-Б. - 3/36 идеални части  ? за Н.Г.Б. - 6/36 идеални части и  ? за Г.М.Й. - 6/36 идеални части   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

9

Гражданско дело No 32/2010

Вещни искове

А.Х.Д.,
И.Х.Ч.,
Е.Х.И.,
Ш.Х.Е.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 14.3.2011г., в законна сила от 9.12.2011г.
Решение № 11/ 14.03.2011г.ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от адв. М.Г. ***, като пълномощник на А.Х.Д., ЕГН **********, И.Х.Ч., ЕГН **********, Е.Х.И., ЕГН **********,***, и Ш.Х.Е., ЕГН **********,***, против Община Котел, че ищците са собственици, всеки от тях на по ? идеална част, на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на недвижим имот, находящ се в село Малко село, община Котел, представляващ дворно място с площ от 3 008 кв.м., образуващо поземлен имот с пл. № 1233, за който са отредени УПИ І-123 и УПИ ХVІ-123 в кв.4 по устройствения план на село Малко село, заедно с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 73 кв.м., складово помещение и полумасивна стопанска сграда със застроен обем от 64 куб.м.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на всеки от ищците А.Х.Д., ЕГН **********, И.Х.Ч., ЕГН **********, Е. Х
. И., ЕГН **********,***, и Ш.Х.Е., ЕГН **********,***, по 219.88 (двеста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стот.), представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

10

Гражданско дело No 63/2010

Облигационни искове

ТД БУРГАСКА СОЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

К.Х.С.,
С.И.Н.,
К.С.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.11.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК, производството по гражданско дело № 63 по описа на РС Котел за 2010 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.      

11

Гражданско дело No 142/2010

Вещни искове

Р.Д.Т.,
Р.К.Т.

Ж.В.М.,
Ц.П.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.5.2011г., в законна сила от 28.5.2011г.
Решение № 22 / 04.05.2011г.ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответниците Ж.В.М., ЕГН ********** и Ц.П.М., ЕГН ********** – и двамата от с. Медвен, ул. „Момина могила” № 4, че ищците Р.Д. Т
., ЕГН ********** и Р.К.Т., ЕГН ********** – и двамата от гр. Бургас, бул. „Сан Стефано” № 107, вх. 2, ет. 2 са СОБСТВЕНИЦИ на недвижим имот, съставляващ УПИ ХІ-46 (парцел единадесети, с планоснимачен номер четиридесет и шести) в квартал 3 (трети), по плана на село Медвен, община Котел, цялото с площ от 245 (двеста четиридесет и пет) квадратни метра, при граници: улица „Момина сълза”, УПИ ХІІ-47; УПИ VІІ-37; УПИ VІІІ-38 и УПИ Х-45.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

12

Гражданско дело No 148/2010

Вещни искове

Н.Г.А.,
С.Г.Г.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.1.2011г., в законна сила от 9.6.2011г.
Решение № 1/ 07.01.2011г.ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от адв. Е.Х. ***, като пълномощник на Н.Г.А., ЕГН **********,***, и на С.Г.Г., ЕГН **********,***, че ищците са собственици на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на недвижим имот, находящ се в село Градец, община Котел, представляващ дворно място с площ от 1 550 кв.м., образуващо УПИ № ХІІ-883 в кв.51 по плана на селото, при граници на имота : изток и север – край на регулацията, юг – УПИ № ХІ-882 и запад – улица.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Н.Г.А., ЕГН **********,***, сумата 347.10 (триста четиридесет и седем лева и десет стот.), представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.Г., ЕГН **********,***, сумата 150.00 (сто и петдесет), представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

13

Гражданско дело No 157/2010

Вещни искове

А.И.Х.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.12.2011г., в законна сила от 24.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от адвокат М.Г.,***, като пълномощник на ищцата А.И. Д
., ЕГН **********,***, иск за признаване на установено по отношение на Община Котел, че поземлен имот № 000297, в землището на село Стрелци, община Котел, местност „Чаирлък”, с площ от 1.237 дка, че е собственост на наследниците на И. Д. И., бивш жител ***.  ОСЪЖДА А.И. Д., ЕГН **********,***, да заплати на Община Котел сумата 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото, в това число 150.00 лева – възнаграждение за вещо лице и 300.00 лева – юрисконсултско възнаграждение, като ОТХВЪРЛЯ останалата му част до 720.00 лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

14

Гражданско дело No 164/2010

Вещни искове

Д.И.Х.

М.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.5.2011г., в законна сила от 27.5.2011г.
Решение № 20 / 03.05.2011г.ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника М.А.К., ЕГН ********** ***, че ищцата Д.И.Х., ЕГН **********,***, е СОБСТВЕНИК на недвижим имот с идентификационен номер 87031.501.587, по кадастралната карта на село Ябланово, с площ 2 036 кв. м., на основание изтекла в нейна полза придобивна давност.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

15

Гражданско дело No 167/2010

Делби

В.А.Д.

Т.И.С.,
Е.Т.И.,
Н.И.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 1.7.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.76 от ЗН, предявен от В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., против Т.И.С., ЕГН **********,***, и Е.Т.И., ЕГН **********,***, в лично качество и като наследници на И.Р.И., починал в хода на производството, с искане да се признае за установено в отношенията между тях относителната недействителност на договор за дарение, с който И.Р.И. и Е.Т.И. са дарили на Т.И.С. 14/64 идеални части и И.Р.И. е дарил на Т.И.С. 14/64 идеални части от недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ дворно място с площ 289 кв.м., образуващо поземлен имот с пл. № 604 в кв.40 по устройствения план на град Котел от 1986 г., ведно в построената в имота масивна жилищна сграда, състояща се от приземен етаж от една стая и едно избено помещение със застроена площ 55 кв.м. и първи етаж от входно антре, салон и три стаи със застроена площ от 61 кв.м., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 39030.501.604 по кадастралната карта от 2009 г. с площ 283 кв.м., в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.1, гараж със застроена площ 17 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.3, при граници на имота : ПИ №№ 39030.501.603; 39030.501.605; 3903.501.2142; 39030.501.601; 39030.501.602, оформено с нотариален акт № 66/16.06.2009 г., том ІІ, нотариално дело № 192/2009 г. на СВ при РС Котел.   НАМАЛЯВА на основание чл.30 от ЗН с 2 822.87/40 130 идеални части дарението, с който И.Р.И. е дарил на Т.И.С. 21/64 идеални части от недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ дворно място с площ 289 кв.м., образуващо поземлен имот с пл. № 604 в кв.40 по устройствения план на град Котел от 1986 г., ведно в построената в имота масивна жилищна сграда, състояща се от приземен етаж от една стая и едно избено помещение със застроена площ 55 кв.м. и първи етаж от входно антре, салон и три стаи със застроена площ от 61 кв.м., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 39030.501.604 по кадастралната карта от 2009 г. с площ 283 кв.м., в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.1, гараж със застроена площ 17 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.3, при граници на имота : ПИ №№ 39030.501.603; 39030.501.605; 3903.501.2142; 39030.501.601; 39030.501.602, оформено с нотариален акт № 66/16.06.2009 г., том ІІ, нотариално дело № 192/2009 г. на СВ при РС Котел, като нарушаващо запазената част на отв. Н.И.К..  ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ищеца В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., и ответниците Т.И.С., ЕГН **********,***, Е.Т.И., ЕГН **********,***, и Н.И.К., ЕГН **********,***, на недвижим имот, находящ се в град Котел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39030.501.604 по кадастралната карта от 2009 г. с площ 283 кв.м., в който е построена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 55 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.1, гараж със застроена площ 17 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.2 и селскостопанска сграда със застроена площ 10 кв.м. с идентификатор № 39030.501.604.3, при граници на имота : ПИ №№ 39030.501.603; 39030.501.605; 3903.501.2142; 39030.501.601; 39030.501.602,, при квоти от право на собственост, както следва :  ? за ищеца В. Георгиев - 23 280.124/40 130 идеални части,  ? за ответника Е.И. - 970.005/40 130 идеални части,  ? за ответника Т.С. - 11 180.83/40 130 идеални части и  ? за ответника Н.К.- 4 699.04/40 130 идеални части.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Е.Т.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 34.23 (тридесет и четири лева и двадесет и три стот.) на месец, считано от 24.06.2010 г. до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Т.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 34.23 (тридесет и четири лева и двадесет и три стот.) н амесец, считано от 24.06.2010 г. до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Е.Т.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 1.23 (едни лев и двадесет и три стот.) на месец, считано от 08.11.2010 г. до влизане на настоящото решение в сила, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Т.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 1.23 (един лев и двадесет и три стот.) на месец, считано от влизане на настоящото решение в сила до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Е.Т.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 6.91 (шест лева и деветдесет и една стот.), считано от влизане на настоящото решение в сила до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.2 от ГПК Т.И.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Н.И.К., ЕГН **********,***, обезщетение за ползване на допуснатия до делба недвижим имот в размер на 6.91 (шест лева и деветдесет и една стот.), считано от влизане на настоящото решение в сила до извършване на делбата, като за разликата до 100.00 лева ОТХВЪРЛЯ искането.  ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Варна, ул. Драган Цанков, № 15, адв. В.И., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 131.68 (сто тридесет и един лева и шестдесет и и осем стот.), представляваща държавна такса върху отхвърления иск по чл.76 от ЗН.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в частта му относно произнасянето по привременните мерки по чл.344, ал.2 от ГПК, имащо характер на определение, може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок пред същия съд.        

16

Гражданско дело No 172/2010

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

К.П.Ц.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.3.2011г., в законна сила от 23.6.2011г.
Решение № 13 / 22.03.2011г.НАСТАНЯВА на осн. чл.27, ал. 2, вр. с чл.25, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗЗД децата Б
. М. Ц., ЕГН ********** и А.М. Ц., ЕГН**********, в ДДЛРГ „Юрий Гагарин” гр. Ямбол, за срок от шест месеца.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.  

17

Гражданско дело No 193/2010

Облигационни искове

И.Ж.Е.

Ж.Ж.Е.,
Б.И.Е.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 9.2.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ изцяло исковата претенция на И.Ж.Е., ЕГН ********** ***, против Ж.Ж.Е., ЕГН ********** и Б.И.Е. ***, за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт № 9, том ІІ, рег. № 977 дело № 159/2009 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, с който Ж
. И. Е. е прехвърлил на Ж.Ж.Е. (първия ответник) ? идеална част от собствения си недвижим имот, представляващ УПИ Х-110, в кв. 12 по плана на село Седларево, ведно с изградените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, състояща се от избено помещение с площ 11 кв. метра, първи етаж, със застроена площ 20 кв. метра и втори етаж, със застроена площ 68 кв. метра, масивна лятна кухня, със застроена площ 12 кв. м., паянтов гараж със застроена площ 18 кв. метра и два броя стопански постройки с общ застроен обем 120 куб. метра, както и иска за неговото обезсилване в посочения размер.   ОСЪЖДА на основание чл. 81, ал. 1 от ГПК, И.Ж.Е., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 500.00 (петстотин) лева, за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

18

Гражданско дело No 211/2010

Облигационни искове

ЕТ САДУЛЛОВ- ИСМАИЛ САДУЛЛОВ

К.А.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 24.6.2011г., в законна сила от 19.7.2011г.
Решение № 32 / 24.06.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 вр. чл.200, ал.2 от ЗЗД К.А.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Садуллов – Исмаил Садуллов”, ЕИК 119108076, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Дунав” № 3, представлявано от управителя И
. Х. С., ЕГН **********, сумата 3 247.00 (три хиляди двеста четиридесет и седем) лева, представляващи неизплатено възнаграждение по договори за покупко – продажба, сключени между ищеца и ответника на 18.04.2008 г. и на 23.03.2009 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК К.А.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Садуллов – Исмаил Садуллов”, ЕИК 119108076, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Дунав” № 3, представлявано от управителя И. Х. С., ЕГН **********, сумата 500.00 (петстотин) лева, представляващи направени от него разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

19

Гражданско дело No 212/2010

Облигационни искове

ЕТ"КЕМАЛ БОЗОВ"

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2011г., в законна сила от 20.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, предявен от ЕТ „К.Б.”, седалище и адрес на управление град Сърница, община Велинград, ул.”Калафат” № 13, ЕИК 112050948, представлявано от собственика К.С.Б., ЕГН **********,***, адв. К.К., против Държавно ловно стопанство Котел, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Професор Павлов” № 57, представлявано от директора Неда К. Ангелова, за сумата 4 500.00 лева, представляваща внесена от ищеца гаранция по сключен на 13.03.2009 г. между страните договор за обществена поръчка с предмет „Възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина”, поради виновно частично неизпълнение на поетите от ищеца задължения и виновно забавено изпълнение на останалата част от задълженията по договора.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от ЕТ „К.Б.”, с посочени данни, против Държавно ловно стопанство Котел, с посочени данни, за сумата 262.04 лева, представляващи обезщетение за забавено плащане на сумата 4 500.00 лева за периода от 30.12.2009 г. до 27.07.2010 г., както и за законната лихва, считано от 28.07.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК ЕТ „К.Б.”, седалище и адрес на управление град Сърница, община Велинград, ул.”Калафат” № 13, ЕИК 112050948, представлявано от собственика К.С.Б., ЕГН **********,***, адв. К.К., ДА ЗАПЛАТИ на Държавно ловно стопанство Котел, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Професор Павлов” № 57, представлявано от директора Неда К. Ангелова, сумата 850.00 (осемстотин и петдесет) лева, представляващи направени от ответника разноски за адвокатски хонорар и възнаграждение на вещо лице.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

20

Гражданско дело No 223/2010

Облигационни искове

М.Р.А.

И.М.А.,
Е.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.6.2011г., в законна сила от 23.7.2011г.
Решение № 34/ 27.06.2011г.РАЗВАЛЯ на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД до размера от ? идеална част от правото на собственост договора от 15.04.1994 г., оформен с нотариален акт № 69, т. І, нотариално дело № 125/94 г. на СВ при РС Котел, по силата на който ищецът М.Р.А., ЕГН **********,***, и съпругата му Х
. М. А., починала на 26.03.2001 г., са прехвърлили на ответника И.М.А., ЕГН **********,***, собствения недвижим имот, находящ се в село Тича, община Котел, представляващ масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 89 кв.м., построена върху общински УПИ № ХХVІІІ в кв.1 с площ на имота 660 кв.м., при граници на имота : от две страни улици; УПИ № ХХVІІ и УПИ № VІІ-25, срещу задължението ответникът И.М.А., с посочени данни, да полага грижи, изразени в гледане и издръжка до края на живота на двамата прехвърлители, поради пълно неизпълнение на поетите от страна на ответника И.М.А., с посочени данни, и съпругата му Е.А.А., ЕГН **********,***, към ищеца М.Р.А. задължения, като ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска за разваляне на целия договор в частта му над ? идеална част от правото на собственост като НЕДОПУСТИМ и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК И.М.А., ЕГН **********, и Е.А.А., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 185.60 (сто осемдесет и пет лева и шестдесет стот.), представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на иска.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част – с частна жалба в едноседмичен срок пред същия съд.  

21

Гражданско дело No 236/2010

Вещни искове

Х.Д.Х.,
Х.Х.Х.

А.Д.Ч.,
Р.А.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 25.7.2011г., в законна сила от 22.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ищците Х.Д.Х., ЕГН ********** и Х.Х.Х., ЕГН ********** ***, чрез лице за съдебен адрес адвокат Ю.Я.,***, иск на основание чл. 124 от ГПК, по отношение на ответниците А.Д.Ч., ЕГН ********** и Р.А.Ч., ЕГН ********** – и двамата от с. Ябланово, ул. „Стара планина” № 1, за право на собственост върху недвижим имот, находящ се в с. Ябланово, представляващ едноетажна масивна жилищна сграда от четири стаи, със застроена площ от 88 кв. м. , ведно с масивен гараж от 76 кв. м., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-22 в кв. 22 – стар идентификатор по плана на село Ябланово, при граници: ПИ 87031.502.2091; 87031.502.53; 87031.502.54, както и да бъде отменен издадения в полза на ответниците нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, издаден на основание обстоятелствена проверка № 89, том І, дело 102/98 г. на Котленски районен съдия, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ищците Х.Д.Х. и Х.Х.Х. – и двамата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Д.Ч. и Р.А.Ч. – и двамата с посочени данни, сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

22

Гражданско дело No 271/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

С.Н.Н.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.2.2011г., в законна сила от 29.3.2011г.
Решение № 5 / 28.02.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, , ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.Н., ЕГН **********,*** 9, сумата 2 000.16 (две хиляди лева и шестнадесет стотинки), представляваща неплатена част от обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като ищцата е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 3 500.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.Н., с посочени данни, законната лихва върху сумата 2 000.16 лева, считано от 15.09.2010 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.Н., с посочени данни, сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 180.01 (сто и осемдесет лева и една стотинка), представляващи държавна такса и разноски за вещо лице.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

23

Гражданско дело No 304/2010

Изменение на издръжка

Д.А.Ч.

А.Х.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.4.2011г., в законна сила от 4.10.2011г.
Решение № 19 от 26.04.2011г.ОСЪЖДА на основание чл.86 от СК А.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Д.Ф.Р., ЕГН **********,***, като майка и законна представителка на малолетното дете Д.А.Ч., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, считано от 01.10.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето Д. или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от изискуемостта до окончателното изпълнение на задължението, което да се счита за УВЕЛИЧЕНИЕ на издръжката в размер на 50.00 лева, присъдена по силата на решение № 107/11.07.2007 г. по гражданско дело № 219/2006 г. на РС Котел, като искът до пълния му предявен размер 150.00 лева ОТХВЪРЛЯ.   ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Ф.Р., ЕГН **********,***, като майка и законна представителка на малолетното дете Д.А.Ч., ЕГН **********, сумата 160.00 (сто и шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК А.Х.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.80 (сто лева и осемдесет стот.), представляващи държавна такса върху увеличения размер на издръжката.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

24

Гражданско дело No 308/2010

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

И.П.И.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 3.8.2011г.
Признава за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ти Би Ай Кредит със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Д. Хаджикоцев” № 52- 54, ет.6, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, чрез неговия пълномощник Д.М.Г., ЕГН**********, че ответника И.П.И., ЕГН **********,*** дължи на ищеца присъдените му по заповед № 130/27.07.2010 г. по ч.г.д. № 194/2010гсуми както следва: Сумата 1 827.72( хиляда осемстотин двадесет и седем лева и седемдесет и две стотинки), представляващи просрочена главница, дължима по договор за потребителски кредит № 7402810074/05-05-2008 г., 324,10 ( триста двадесет и четири лева и десет стотинки), представляващи обезщетение за забава за периода от 15.01.2009 г. до 31.05.2010 г., законната лихва, считано от подаване на заявлението 09.07.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и 143.04( сто четирдесет и три лева и четири стотинки),представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК И.П.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА Ти Би Ай Кредит със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Д. Хаджикоцев” № 52- 54, ет.6, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, чрез неговия пълномощник Д.М.Г., ЕГН **********, СУМАТА 37,03 /тридесет и седем лева и три стотинки/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.    

25

Гражданско дело No 321/2010

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Д.С.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 25.6.2011г.
Решение № 29/06.06.2011г.ОСЪЖДА на основание чл.288, ал.1, т.2, б. „а” рот КЗ вр. чл.45 от ЗЗД Д.С.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд, гр.София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, представлявано от Изпълнителния директор и Председател на Управителния съвет Б.М.,***, офис № 6, адв. М.Д., сумата 639.79 (шестотин тридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки), представляваща стойността на имуществените вреди, причинени виновно от ответника на трето лице при ПТП и изплатени от ищеца на увреденото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД Д.С.Г., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, законната лихва върху присъдената сума, считано от 11.10.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Д.С.Г., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.                        

26

Гражданско дело No 322/2010

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

А.Б.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.8.2011г., в законна сила от 5.8.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл. 91, ал.1 вр. чл.88, ал.1, т.1 б. „б от ЗЗ/отм./ вр. чл.45 от ЗЗД, А.Б.П., ЕГН **********,***, да заплати на „Гаранционен фонд” гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, представляван от Изпълнителния Директор и Председател на УС на ГФ Б.И.М.,*** 4, адв. М
. М., сумата в размер на 2152,50/две хиляди сто петдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща стойността на имуществените вреди, причинени виновно от ответника на трето лице при ПТП и изплатени от ищеца на увреденото лице.  ОСЪЖДА на основание чл. 84, ал. 3 от ЗЗД, А.Б.П., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд София с посочените данни, мораторна лихва считано от върху присъдената сума, считано от 02.09.2008 г. до 11.10.2010 г. в размер на 548,54 /петстотин четиридесет и осем лева и петдесет и четири стотинки/ лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, А.Б.П., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд София с посочените данни, сумата в размер на 136,10 /сто тридесет и шест лева и десет стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    

27

Гражданско дело No 323/2010

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Р.К.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.7.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.288, ал.1, т.2, б. „а” от КЗ вр. чл.45 от ЗЗД Р.К.П., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд, гр.София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, представлявано от Изпълнителния директор и Председател на Управителния съвет Б.М.,***, офис № 6, адв. М.Д., сумата 1 041.44 лева (хиляда четиридесет и един лев и четиридесет и четири стотинки), представляваща стойността на имуществените вреди, причинени виновно от ответника на трето лице при ПТП и изплатени от ищеца на увреденото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД Р.К.П., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, сумата 253.85 лева (двеста петдесет и три лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница за периода от 06.10.2008 г. до 16.10.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 17.10.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Р.К.П., с посочени данни, да заплати на Гаранционен фонд, с посочени данни, сумата 370.00 (триста и седемдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

28

Гражданско дело No 332/2010

Вещни искове

Х.В.Х.,
С.И.Х.

И.М.К.,
М.С.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК производството щ гражданско  дело № 332 по описа на РС Котел за 20Ю г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в  едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  

29

Гражданско дело No 342/2010

Развод и недейств. на брака

В.А.М.

М.М.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
Решение № 28/ 06.06.2011г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 13.01.1980 год. в кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между ищцата В.А.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и ответника М.М.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПОСТАНОВЯВА ищцата В.А.М., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име Ч
..  ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

30

Гражданско дело No 343/2010

Изменение на издръжка

М.Р.В.

Р.В.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.2.2011г., в законна сила от 17.2.2011г.
Решение № 3 / 17.02.2011г.ОСЪЖДА на основание чл.150 от СК Р.В.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на В. М
. П., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете М.Р. Бойчева, ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 80.00 (сто и двадесет) лева, считано от 22.10.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, което да се счита за УВЕЛИЧЕНИЕ на издръжката в размер на 50.00 лева, присъдена по силата на решение № 83/11.05.2007 г., постановено по гражданско дело № 231/2006 г. на РС Котел.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Р.В.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху увеличения размер на издръжката.   РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  

31

Гражданско дело No 349/2010

Облигационни искове

Т.Т.Т.

Г.И.К.,
А.Д.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.5.2011г., в законна сила от 26.5.2011г.
Решение № 21 / 03.05.2011г.РАЗВАЛЯ по отношение на ответниците Г.И.К., ЕГН ********** и А.Д.Д., ЕГН ********** – и двамата от гр. Котел, ул. „Хаджи Д.” № 2, сключения на 08.12.2009 г. с нотариален акт № 114, том ІІІ, рег. № 3156, дело № 417/2009 г. на Съдия по вписванията Стефка Райнова при РС Котел, договор, по силата на който Т.Т.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес *** е прехвърлила на Г.И.К. собствения си недвижим имот, представляващ ? от собствения си недвижим имот, а именно ? идеална част от дворно място, цялото с квадратура 480 квадратни метра, представляващо УПИ ІХ-1022, в кв. 45 по устройствения план на гр. Котел, с административен адрес гр. Котел, улица „Професор Павлов” № 15, ведно с ? идеална част от построената в имота паянтова жилищна сграда на два етажа, при граници: улица; УПИ Х-1020; УПИ ХVІ-1021; ПИ с планоснимачен № 1023 и УПИ VІІІ-1024, както и всички движими вещи, находящи се в имота, срещу задължение за гледане и издръжка, поради виновно неизпълнение на поетите задължения от страна на приобритателите.  ДАВА на основание чл.115, ал.2 от ЗС, шестмесечен срок на ищцата Т.Т., с посочени данни, да извърши отбелязване на решението в Службата по вписванията гр. Котел.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

32

Гражданско дело No 352/2010

Развод и недейств. на брака

Ф.Х.Е.

А.Р.Е.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.2.2011г., в законна сила от 25.2.2011г.
Решение № 4 / 25.02.2011г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.4 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 17.07.2000 год. в Кметство село Ябланово, община Котел, граждански брак между Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, и А.Р.Е., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Бургас, ул. „Оборище” № 77, ет.1 Адвокатска кантора на адвокати Николова-Даков.   УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните:  1. Родителските права по отношение на непълнолетните деца С
. А. Е., ЕГН **********, и С. А. Р., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката Ф.Х.Е., като на бащата А.Р.Е. се определя режим на лични контакти, който има право да го вижда всеки първа и четвърти съботен и неделен ден от месеца, както и един месец през лятната ваканция на децата, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката;  2. Бащата А.Р.Е., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на непълнолетното дете С. А. Е., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, считано от 01.01.2011 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението;  3. Бащата А.Р.Е., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на малолетното дете С. А. Р., ЕГН **********,, чрез неговата майка Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 800.00 (осемдесет) лева, считано от 01.01.2011 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното изпълнение на задължението  4. Бащата А.Р.Е., ЕГН **********,***, се задължава да заплати на Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на децата С. и С., сумата 1 500.00 лева, представляваща издръжка за двете деца за периода от 01.01.2010 г. до 01.01.2011 г.  5. След прекратяване на брака ищцата Ф.Х.Е. ще носи предбрачното си фамилно име Ф.;  6. Предоставя се за ползване на Ф.Х.Е. и на децата С. и С. семейното жилище, находящо се в село Ябланово, община Котел, собственост на ищцата, с административен адрес ул. „Тича” №4, представляващо масивна жилищна сграда с идентификатор № 87031.501.88.1, построена по силата на отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор № 87031.501.88;  7. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака;  1. Разноските остават за страните така, както са ги направили.  ОСЪЖДА Ф.Х.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса по делото за развод в размер на 12.50 (дванадесет лева и петдесет стотинки).   ОСЪЖДА А.Р.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 186.50 (сто осемдесет и шест лева и петдесет стотинки).  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

33

Гражданско дело No 358/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Д.С.

С.И.Й.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.1.2011г., в законна сила от 17.3.2011г.
ЗАДЪЛЖАВА С.И.Й., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.Д.С., ЕГН **********,***.  ЗАБРАНЯВА на С.И.Й., с посочени данни да приближава жилището, което обитава Д.Д.С., с посочени данни, находящо се в с. Мокрен, ул. „Стара планина” № 5, местоработата й, местата за социални контакти и отдих, които посещава за срок от девет месеца от постановяване на настоящото решение.  ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на Д.Д.С., с посочени данни ЗАПОВЕД за ЗАЩИТА.  НАЛАГА на основание чл.5, ал.3 от ЗЗДН на С.И.Й., с посочени данни ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева, за това, че през последните три години системно е извършвал актове на домашно насилие спрямо Д.Д.С., с посочени данни.  ОСЪЖДА С.И.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса.  КОПИЯ от Заповедта и решението да се връчат на Началника на РУ „Полиция” Котел и на страните.  РЕШЕНИЕТО и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му.    

34

Гражданско дело No 358/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Д.С.

С.И.Й.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Заповед за защита от 20.1.2011г.
ЗАДЪЛЖАВА С.И.Й., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.Д.С., ЕГН **********,***.  ЗАБРАНЯВА на С.И.Й., с посочени данни да приближава жилището, което обитава Д.Д.С., с посочени данни, находящо се в с. Мокрен, ул. „Стара планина” № 5, местоработата й, местата за социални контакти и отдих, които посещава за срок от девет месеца от постановяване на настоящото решение.  ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на Д.Д.С., с посочени данни ЗАПОВЕД за ЗАЩИТА.  НАЛАГА на основание чл.5, ал.3 от ЗЗДН на С.И.Й., с посочени данни ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева, за това, че през последните три години системно е извършвал актове на домашно насилие спрямо Д.Д.С., с посочени данни.  ОСЪЖДА С.И.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса.  КОПИЯ от Заповедта и решението да се връчат на Началника на РУ „Полиция” Котел и на страните.  РЕШЕНИЕТО и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му.  

35

Гражданско дело No 362/2010

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.А.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.8.2011г.
Признава за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ищецът „ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л
. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, твърди в молбата си, че е сключил Договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01250138/25.08.2008г. между „Джет Файненс Интернешънъл” ЕАД с ново наименование „БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД”,чрез пълномощника адв. Г.Д.К.,***-Б-партер, ответника С.А.Б. ЕГН **********, с постоянен адрес *** дължи на ищеца присъдените му по заповед № 149/07.09.2010 г. по ч.г.д. № 256/2010г. суми както следва: сумата 4829,23 /четири хиляди осемстотин двадест и девет лева и двадесет и три стотинки/лв.- главница, дължима по Договор № PLUS-01250138/25.08.2008г. на 10.12.2008г. и 1440,35/хиляда четиристотин и четиридесет лева и тридесет и пет стотинки/ лв.- лихва представляващи обезщетение за забава за периода от 09.01.2009 г. до 10.08.2010 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимите суми или общо сумата в размер на 6269,58/шест хиляди двеста шестдесет и деве лева и петдесет и осем стотинки/ лв. и направените разноски по делото, включително и минимален размер на адв. възнаграждение 143.24 /сто четиридесет и три лева и двадесет и четири стотинки/ лв., представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК С.А.Б. ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ НА„ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л.П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, твърди в молбата си, че е сключил Договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01250138/25.08.2008г. между „Джет Файненс Интернешънъл” ЕАД с ново наименование „БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД”,чрез пълномощника адв. Г.Д.К.,***-Б-партер, СУМАТА 257.54 /двеста петдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

36

Гражданско дело No 362/2010

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.А.Б.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250, ал. 1 неприсъствено решение № 54 от 03.08.2011 г., постановено по гражданско дело № 362 по описа на РС Котел за 2010 г., като в диспозитива на решението бъде добавено:  „ОСЪЖДА С.А.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Младост 4", „Бизнес Парк София", сграда 14, ЕИК 130697606, със съдебен адрес град София, ул. „Цар Иван Шишман" № З-б, партер, адв. Г.К., сумата 892.38 ле. (осемстотин деветдесет и два лева и тридесет и осем стотинки), представляваща законна лихва за забава върху главницата по Договор за потребителски кредит PLUS- 01250138".  Настоящото допълнително решение не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.    

37

Гражданско дело No 372/2010

Вещни искове

Д.Я.К.,
Д.Я.М.,
З.Х.М.,
К.Я.М.,
М.Х.М.

А.М.М.,
Ф.И.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.9.2011г., в законна сила от 7.2.2012г.
Решение № 61 / 26.09.2011г.ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр. чл.53, ал.2 от ЗКИР, предявен от Д.Я.К., ЕГН **********,***, Д.Я.М., ЕГН **********, З.Х.М., ЕГН **********,***. Й. Вапцаров, № 1, К.Я.М., ЕГН **********, и М.Х. М
., ЕГН **********,***, всички със съдебен адрес град Котел, Адвокатска кантора на адв. А.Г., против А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, че при заснемане границата между поземлени имоти с №№ 87031.501.103 и 87031.501.104 по кадастралната карта на село Ябланово е допусната грешка и ищците са собственици (1/3 идеална част за ищцата Д.Я.К., 1/3 идеална част общо за ищците Д.Я.М. и З.Х.М. и 1/3 идеална част общо за ищците К.Я.М. и М.Х. М.) на основание наследство и изтекла в полза на ищците придобивна давност на част от поземлен имот № 87031.501.104 с площ на тази част 790.00 кв.м., заключена между кадастралната граница между поземлени имоти с №№ 87031.501.103 и 87031.501.104 по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена през 2007 г., съвпадаща с регулационната граница между парцели І-34 и ІІ-34 в кв.12, и имотната граница между имоти с пл. №№ 103 и 104 в кв.12 по регулационния план на селото, одобрен през 1964 г. и че вярната кадастрална граница минава по имотната граница между имоти с пл. №№ 103 и 104 в кв.12 по регулационния план, одобрен през 1964 г.  ОТМЕНЯ на основание чл.431, ал.2 от ГПК нотариален акт № 111/15.11.2005 г., том ІІ, рег. № 1285, издаден по нотариално дело № 296/2005 г. на нотариус Андон Великов, рег. № 531 по регистъра на Нотариалната камара, тогава с район на действие този на РС Котел, в частта му, в която ответниците А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, са признати за собственици на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност на част от поземлен имот № 87031.501.104 с площ на тази част 790.00 кв.м., заключени между кадастралната граница между поземлени имоти с №№ 87031.501.103 и 87031.501.104 по кадастралната карта на село Ябланово, одобрена през 2007 г., съвпадаща с регулационната граница между парцели І-34 и ІІ-34 в кв.12, и имотната граница между имоти с пл. №№ 103 и 104 в кв. 12 по регулационния план на селото, одобрен през 1964 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на К.Я.М., ЕГН **********,***, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Я.К., ЕГН **********,***, сумата 123.34 (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от нея разноски за държавна такса и възнаграждение на вещото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Я.М., ЕГН **********, З.Х.М., ЕГН **********,***. Й. Вапцаров, № 1, сумата 123.34 (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от тях разноски за държавна такса и възнаграждение на вещото лице.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.М.М., ЕГН **********, и Ф.И.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на К.Я.М., ЕГН **********, и М.Х. М., ЕГН **********,***, сумата 123.34 (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени от тях разноски за държавна такса и възнаграждение на вещото лице.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.      

38

Гражданско дело No 375/2010

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Ц.Г.Б.

ДДУИ СВ. МАРИНА

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ заповед № 493 от 08.10.2010 г. на Директора на ДДУИ „Света Марина” с. Медвен, с която на Ц.Г.Б., ЕГН ********** й е наложено наказание дисциплинарно уволнение, като незаконосъобразна и я ВЪЗСТАНОВЯВА на заеманата преди уволнението длъжност – възпитател в ДДУИ „Света Марина” с. Медвен.  ОСЪЖДА ДДУИ с. Медвен ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Г.Б., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. Л.А., сумите:  - 2 989.20 лева (две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и двадесет стотинки) представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за времето, през което е останала без работа, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 12.11.2010 г. до окончателното й изплащане;  - 518.16 лева (петстотин и осемнадесет лева и шестнадесет стотинки), представляваща обезщетение по чл. 224 от КТ за неползван платен годишен отпуск за 2010 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 12.11.2010 г., до окончателното й изплащане;  - 88.45 лева (осемдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение на ищцата за месец октомври 2010 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 12.11.2010 г. до окончателното й изплащане;  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, ДДУИ „Света Марина” с. Медвен, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд Котел сумата 170.00 (сто и седемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за вещо лице и сумата 144 лева (сто четиридесет и четири), представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на исковете;  ОСЪЖДА ДДУИ „Света Марина” с. Медвен, ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Г.Б., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. Л.А. сумата 215.00 (двеста и петнадесет) лева, представляваща направени от ищцата разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

39

Гражданско дело No 378/2010

Облигационни искове

А.Д.В.

Д.Г.М.,
В.Д.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 6.6.2011г.
Решение № 27/06.06.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.240 от ЗЗД ответника Д.Г.М., ЕГН **********,*** – цедиран длъжник, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Д.В., ЕГН **********,***-А - цесионер, сумата 10 000.00 (десет хиляди) лева, които са били предадени в собственост на цедирания длъжник Д.М. от трето лице Д
. К.-цедент срещу задължение цедираният длъжник Д.М. да ги върне в срок до 15.06.2010 г. на цедента Д. К., който е прехвърлил в полза на цесионера В. вземането по договора за заем с договор за цесия, сключен на 24.09.2010 г., съобщен на цедирания ответник Д.М. на 26.09.2010 г.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД ответника Д.Г.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Д.В., с посочени данни, сумата 3 017.60 (три хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стот.), представляващи обезщетение за забавено плащане върху главницата от 10 000.00 лева, равнимо на законната лихва за периода от 15.06.2008 г. до 15.11.2010 г., както и законната лихва върху главницата от 10 000.00 лева, считано от подаване на исковата молба на 16.11.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОБЯВЯВА на основание чл.135, ал.1 от ЗЗД за относително недействителна в отношенията между ищеца А.Д.В., с посочени данни, от една страна, и ответниците Д.Г.М., с посочени данни, и В.Д.М., ЕГН **********,***, от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 165/13.07.2010 г., том І, нотариално дело № 153/2010 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, с която Д.Г.М., с посочени данни, е дарил на сина си В.Д.М., с посочени данни, собствеността върху ? идеална част от недвижим имот, находящ се в землището на село Стрелци, община Котел, представляващ дървопроизводителна горска площ от 142.500 дка, образуваща имот № 000132 по плана на възстановената собственост, ЕКАТТЕ 69821, при граници : имоти №№ 000377, 000376, 000114, 000375, 055002 и 000414.  ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 ГПК нотариален акт № 165/13.07.2010 г., том І, нотариално дело № 153/2010 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, в частта му за ? идеална част от правото на собственост, която Д.Г.М., с посочени данни, е дарил В.Д.М., с посочени данни.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Д.Г.М., ЕГН**********,***, и В.Д.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на А.Д.В., ЕГН **********,***-А, сумата 1 898.26 (хиляда осемстотин деветдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки), представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  РЕШЕНИЕТО да бъде съобщено на ответниците.          

40

Гражданско дело No 383/2010

Вещни искове

М.А.А.

М.А.А.,
Х.Н.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.12.2011г., в законна сила от 15.12.2011г.
Ищецът М.А.А. с ЕГН **********, постоянен адрес с. Филаретово ул. „ Паисий” № 8 , Община Котел, Сливенска област получава в дял западната част от дворно място представляващо ПИ пл. № 22 в квартал 3 по устройствен план на с. Филаретово, общ. Котел, отделено с материализирана ограда и лице към улица „ Паисий”, в едно с построената в тази част на дворното място паянтова жилищна сграда.  Ответникът М.А.А. с ЕГН **********, постоянен адрес с. Филаретово ул. „ Паисий”№ 6 получава в дял източната част от дворното място представляващо ПИ пл. № 22 в кв . 3 по устройствен план на с. Филаретово, общ Котел отделено с материализирана ограда и лице към ул. „ Паисий”, в едно със застроените в тази част на дворното място паянтова жилищна сграда със застроена площ 61 кв. м., полумасивна баня със застроена площ 4 кв. м. и паянтова стопанска сграда със застроена площ 43 кв. м.  След подписване на спогодбата страните нямат претенции един към друг.  Съдът след като прецени, че направената спогодба между страните не противоречи на закона и на морала  О П Р Е Д Е Л И  ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните.  ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 383/2010 г. на РС Котел  Определението не подлежи на обжалване.  

41

Гражданско дело No 449/2010

Чл. 19 ЗГР

Д.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.4.2011г., в законна сила от 8.4.2011г.
Решение №16 Р Е Ш И:   ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Сливен, че следва да се променят имената на молителката Д.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, както следва: собственото й от Д., на К
., а фамилното от К. на М., или, да носи имената К. Д. М..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Сливен за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

42

Гражданско дело No 455/2010

Развод по взаимно съгласие

Х.Х.О.,
Ю.Х.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.3.2011г., в законна сила от 16.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 07.09.1992 г. в с. Ябланово граждански брак между Х.Х.О., ЕГН ********** и Ю.Х.О., ЕГН ********** – и двамата с посочен адрес с. Ябланово, ул. „Стария дъб” № 11, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях, споразумение.  ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху родените от брака А
. Х. О., ЕГН ********** и Х. Х. О., ЕГН ********** на майката Ю.Х.О., ЕГН **********,***.  ОПРЕДЕЛЯ на бащата Х.Х.О., ЕГН **********, свободен режим на лични контакти с децата А. и Х., а като задължителен- всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10:00 ч. на съботния ден, до 17:00 ч. на неделния ден, пет дни през зимната ваканция, пет дни през пролетната ваканция и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката.  ОСЪЖДА Х.Х.О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на детето А. Х. О., ЕГН **********, със съгласието на неговата майка и законна представителка Ю.Х.О., ЕГН **********, до десето число на месеца, месечна издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева, считано от влизане в сила на настоящото решение за развод, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.  ОСЪЖДА Х.Х. О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Ю.Х.О., ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Х. Х. О., ЕГН **********, до десето число на месеца, месечна издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева, считано от влизане на настоящото решене за развод в сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, молителката Ю.Х. О. да носи предбрачното си фамилно име Б..  Страните нямат взаимни претенции за изръжка, както и не притежават движимо и недвижимо имущество, съставляващо СИО.  ОСЪЖДА Х.Х.О., ЕГН ********** и Ю.Х.О., ЕГН ********** – и двамата с посочен адрес с. Ябланово, ул. „Стария дъб” № 11, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 30.00 (тридесет) лева. ОСЪЖДА, Х.Х. О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 86.40 лв. (осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  

43

Гражданско дело No 456/2010

Чл. 19 ЗГР

П.М.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 1.8.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Котел, че следва да се променят имената на молителя П.М.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, както следва: от П.М.Т. на П
. М. Л..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Котел за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    

44

Гражданско дело No 458/2010

Издръжка

С.И.С.

И.С.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 20.4.2011г., в законна сила от 20.4.2011г.
Ответникът И.С.С., ЕГН **********,***, като законен баща на ищеца по гр. д. № 458/2010 г. се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на С.И.С., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от 01.04.2011 г. като при установяване на трайна работа и получаване на по-високи доходи, се задължава да заплаща в повече от определената в спогодбата издръжка, до възникване на нови обстоятелства за нейното изменение.  ОДОБРЯВА постигнатата в днешното с. з. между пълномощника на ищеца и ответника спогодба и прекратява производството по делото.  ОСЪЖДА ответника И.С.С., с посочени данни, да заплати по сметката на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 60.00 (шестдесет) лева.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

45

Гражданско дело No 1/2011

Облигационни искове

Л.Х.Ж.,
Я.Щ.Ж.

Х.Л.Ж.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.3.2011г., в законна сила от 12.4.2011г.
Решение № 12 /21.03.2011г.ОТМЕНЯ на основание чл.227, ал.1, б. „в” от ЗЗД договора от 05.12.2007 г., оформен с нотариален акт № 234, т. І, нотариално дело № 567/1997 г. на СВ при РС Котел, по силата на който ищците Л.Х.Ж., ЕГН **********, и Я.Щ.Ж., ЕГН **********,***, са дарили на ответника Х.Л.Ж., ЕГН **********,***, собствения си недвижим имот, представляващ дворно място от 300 кв.м., образуващо УПИ № VІІ-652 в кв.73 по плана на град Котел, заедно със застроената през 1993 г. масивна жилищна сграда, състояща се от първи етаж, стая и склад, със 66 кв.м. застроена площ и втори етаж, състоящ се от две спални, хол и санитарен възел, построен върху 75.80 кв.м., който в момента се индивидуализира като ПИ № 39030.501.652, в който са построени сгради с идентификатори № № 39030.501.652.2 и 39030.501.652.3, поради отказ на ответника да даде издръжка на ищците, от която ищците се нуждаят и ответникът има възможност да я даде.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.      

46

ЧГД No 5/2011

Други ЧГД

Г.Д.Л.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 10.1.2011г., в законна сила от 10.1.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Г.Д.Л. ЕГН **********, със съгласието на майка си Р.Г.Л. ЕГН **********,*** да изтегли от сметка№ ********************** сумата 3 500.00( три хиляди и петстотин) лева, водеща се в Банка „ ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ ) АД на името на Г.Д.Л. ЕГН **********      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

47

Гражданско дело No 6/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

М.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 10.10.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
Решение № 53/ 10.10.2011г. ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, че ответникът М.А.А., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 190/30.09.2010 г. по частно гражданско дело № 301/2010 г. на РС Котел суми, както следва : 683.64 (шестстотин осемдесет и три лева и шестдесет и четири стот.), представляваща сбора от седем неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01201668 / 09.05.2008 г., 103.02 (сто и три лева и две стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски до 28.09.2010 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 29.09.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.А.А., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606,, сумата 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

48

Гражданско дело No 7/2011

Облигационни искове

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЕТ "АТИЛА- СЕВДАЛИНА НЕДЕВА"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.6.2011г., в законна сила от 8.6.2011г.
Решение № 30 / 08.06.2011г.ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „Напоителни системи” ЕАД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, ет.4, представляван по пълномощие от юрисконсулт Д.П., че ответникът ЕТ „Атила-Севдалина Недева”, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Освобождение” № 45, представляван от собственика С
. Н. Н., ЕГН **********, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 254/19.11.2011 г. по ЧГД № 354/2010 г. на РС Котел суми, както следва : 2 408.96 (две хиляди четиристотин и осем лева и деветдесет и шест стот.), представляваща неплатена наемна цена и консумативи за периода от 26.02.2010 г. до 30.06.2010 г., дължими по договор за наем от 26.03.2007 г., 84.45 (осемдесет и четири лева и четиридесет и пет стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от 26.02.2010 г. до 31.08.2010 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 01.11.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението и 49.87 (четиридесет и девет лева и осемдесет и седем стот.), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ЕТ „Атила-Севдалина Недева”, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Освобождение” № 45, представляван от собственика С. Н. Н., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „Напоителни системи” ЕАД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, ет.4, представляван по пълномощие от юрисконсулт Д.П., сумата 97.00 (деветдесет и седем) лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  ОТВЕТНИКЪТ да се уведоми за постановеното решение.  

49

ЧГД No 10/2011

Други ЧГД

Г.П.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.1.2011г., в законна сила от 13.1.2011г.
РАЗРЕШАВА на основание чл.165, ал.4 вр. чл.130, ал.3 от СК на Г.П.М., ЕГН **********, като законен настойник на поставената под пълно запрещение Д
. К. М., ЕГН **********,***, да тегли периодично по сметка *********************, открита в "Банка ДСК" ЕАД, клон Котел, на името на Д. М. постъпващите по нея парични суми от социални помощи до момента, до който Г.П.М. има качеството на настойник на Д. М.. Определението е окончателно.

50

Гражданско дело No 29/2011

Облигационни искове

Х.Й.С.

И.К.В.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявен от Х.Й.С., ЕГН **********,***, че ответникът И.К.В., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 714/28.09.2010 г. по частно гражданско дело № 276/2010 г. на РС Котел суми, както следва : 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лева, дължими по запис на заповед, издаден на 25.07.2010 г. в град Варна с падеж на дата 06.09.2010 г., законната лихва, считано от подаване на заявлението на 27.09.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението, както и направените в заповедното производство разноски в размер на 250.00 лева.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК И.К.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Й.С., ЕГН **********,***, сумата 290.00 (двеста и деветдесет) лева, представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

51

Гражданско дело No 30/2011

Облигационни искове

Г.М.Р.

Н.Г.,
Й.С.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 31.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 4 вр. ал. 3 от ГПК производството по гражданско дело № 30 / 2011г. по описа на РС Котел.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.

52

Гражданско дело No 41/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.3.2011г., в законна сила от 24.3.2011г.
Решение № 8 / 07.03.2011г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30 вр. чл.29, т.6 от ЗЗДет. настаняването на детето А
. А. И., ЕГН **********,*** поради отпадане на причините, довели до настаняването му, и ВРЪЩА детето за отглеждане на майка му А.И.Р., ЕГН **********,***.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено, като им се изпратят преписи от постановеното решение.  

53

ЧГД No 42/2011

Други ЧГД

Х.Х.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.1.2011г., в законна сила от 25.1.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Х.Х.К. ЕГН ********** със съгласието на майка си Д.Х.К. ЕГН ********** *** , да изтегли от сметка № *******, цялата сума, както и да закрие сметката, водеща се в Банка ДСК клон Котел на името на Х.Х.К. ЕГН **********    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

54

ЧГД No 43/2011

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 27.1.2011г., в законна сила от 27.1.2011г.
НАЗНАЧАВА на основание чл.26, ал.2 от ЗПП адв. М.Г. за  представител на П
. В. П., ЕГН **********, Длъжник по изпълнително  дело № 11/2010г. на СИС при РС Котел.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на СИС и на назначения адвокат за сведение.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

55

Гражданско дело No 45/2011

Развод и недейств. на брака

С.Д.П.

П.Х.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.5.2011г., в законна сила от 15.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 13.04.1975 год. в кметство село Градец, община Котел граждански брак между ищцата С.Д.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Бургас, ул. „Пиротска” № 11, ет.2, Адв. дружество „Стоянов и съдружници”, и ответника П.Х.П., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПОСТАНОВЯВА след брака ищцата С.Д.П. да приеме предбрачното си фамилно име П..  ОСЪЖДА П.Х.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

56

ЧГД No 47/2011

Други ЧГД

Х.А.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 31.1.2011г., в законна сила от 31.1.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетният ,  Х. А.Т. ЕГН **********, със съгласието на родителите си Г.В.Т. ЕГН ********** и А. Х
. Т. ЕГН ********** , тримата от с. Ябланово, Сливенска област, ул. „ Злостен „ № 21 А, да изтегли от сметка IBAN: ******************* , цялата сума, както и да закрие сметката, водеща се в Банка ДСК клон Котел на името на детето Х.А.Т., ЕГН **********    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

57

Гражданско дело No 52/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.4.2011г., в законна сила от 5.5.2011г.
решение № 17 / 13.04.2011г.   НАСТАНЯВА детето В
. Ж. И., ЕГН **********, родена на *** *** от майка Ж.И.А., ЕГН **********,***, с неустановен произход откъм баща, в семейството на баба и дядо по майчина линия – И.П.Х., ЕГН **********, и И.Ж.Х., ЕГН **********,***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила, но не по – късно настъпване на пълнолетието на детето.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено.            

58

ЧГД No 56/2011

Други ЧГД

РАЙОНЕН СЪД ГРАД АЙЗЕНАХ ГЕРМАНИЯ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.2.2011г., в законна сила от 25.2.2011г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

59

ЧГД No 57/2011

Други ЧГД

Г.Х.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.2.2011г., в законна сила от 9.2.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната ,  Г.Х.Ч. ЕГН **********, със съгласието на родителите си Е
. К. П. ЕГН ********** и Х.Х.Ч. ЕГН ********** , тримата от с. Ябланово, Сливенска област, ул. „ Котленски проход „ № 10, да изтегли от сметка ********************, *************** , сумата от 500.00( петстотин ) лева водеща се на името на Г.Х.Ч. ЕГН **********  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

60

Гражданско дело No 62/2011

Облигационни искове

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЕТ" СИ ЕНД ДИ- ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 27.6.2011г., в законна сила от 26.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232, ал . 1 от ГПК производството по гражданско дело № 62 по описа на РС Котел за 2011г., поради направено ОТТЕГЛЯНЕ на предявените искове.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ДА СЕ ДОКЛАДВА ЧГД № 440 / 2010г. след влизане в сила на настоящото определение за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.

61

ЧГД No 63/2011

Други ЧГД

А.И.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.2.2011г., в законна сила от 15.2.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на от И.Х.Х., ЕГН ********** и И.М.Х. ЕГН ********** , в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете А.И.М. ЕГН **********, тримата с адрес гр. С. яБЛАНОВО , Сливенска област, ул. „ Стара планина” ” 19 да изтеглят от сметка ********************* в Банка ДСК клон Котел, водеща се на детето А.И.М. ЕГН **********, сумата от 3000.00 ( три хиляди лева).  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

62

ЧГД No 65/2011

Други ЧГД

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПОЛЯ РУЙЧЕВА

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.12.2011г., в законна сила от 4.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 4 вр. ал. 3 от ГПК производството по частно гражданско дело № 65 Ю/ 2011г. по описа на РС Котел.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му

63

Гражданско дело No 77/2011

Облигационни искове

ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД

А.Б.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.9.2011г., в законна сила от 6.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гражданско дело № 77 по описа на РС Котел за 2011г., поради направено ОТКАЗ от предявените искове. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.ДА СЕ ДОКЛАДВА ЧГД № 389 / 2010г. след влизане в сила на настоящото определение за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.

64

Гражданско дело No 79/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.4.2011г., в законна сила от 28.4.2011г.
Решение № 18 / 13.04.2011г.НАСТАНЯВА на основание чл.28, ал.1 вр. чл.25, т.3 от ЗЗДет. детето Б
. С. И., роден на *** ***, ЕГН **********,*** срок до две години, считано от 26.08.2010 г. или настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на мярката за закрила.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна, че е изготвено.  

65

Гражданско дело No 80/2011

Вещни искове

М.Н.Б.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 31.10.2011г., в законна сила от 13.2.2012г.
 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по исковете с правно основание чл.124 от ГПК, предявеовени от М.Н.Б., ЕГН **********,***-ми Приморски полк, 84, чрез адв. Г.П.Д. ***, съдебен адрес град Ямбол, ул. Цар Освободител, 5А, против Община Котел, че ищецът М.Н.Б. и П
. Н. Б. от град Бургас, Н. З. Б. ***, Т. А. В. от град Сливен, Д. В. В. от град Сливен и Т. В. В., са собственици, всеки от тях на по 1/6 идеална част, на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на следните недвижими имоти, находящ се местността „Жилова чешма” в землището на град Котел:  1. Поземлен имот с идентификатор № 39030.71.98 по кадастралната карта на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г., с площ на имота 1 577.00 кв.м., при граници : ПИ №№ 39030.71.99, 39030.71.86, 39030.71.87, 39030.71.84, 39030.71.30 и 39030.71.97;  2. Поземлен имот с идентификатор № 39030.71.99 по кадастралната карта на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г. на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г., с площ на имота 1 945.00 кв.м., при граници : ПИ №№ 39030.71.100, 39030.71.98, 39030.71.84 и 39030.71.30;  3. Поземлен имот с идентификатор № 39030.71.100 по кадастралната карта на град Котел, одобрена със заповед № РД-18-95/29.2009 г., с площ на имота 4 429.00 кв.м., при граници : ПИ №№ 39030.71.101, 39030.71.84, 39030.71.99 и 39030.71.30.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.Б., ЕГН **********,***-ми Приморски полк, 84, сумата 799.10 (седемстотин деветдесет и девет лева и десет стот.), представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

66

Гражданско дело No 93/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

О.Х.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
Признава за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ищецът „ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л
.Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, че О.Х. К., ЕГН ***********, с постоянен адрес *** дължи на ищеца присъдените му по заповед № 287/10.12.2010 г. по ч.г.д. № 425/2010г. суми както следва: сумата 423,54 /четиристотин двадесет и три лева и петдесет и четири стотинки/лв.- главница, дължима по Договор №. PLUS-01208210/30.01.2009г, 44,92 лв. /четиридесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/ лв.- лихва представляваща печалба на дружеството и 82,48/осемдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки/ обезщетение за забава за периода от 27.02.2009 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимите суми или общо сумата в размер на 550,94 /петстотин и петдесет лева и деветдесет и четири стотинки/ лв. и направените разноски по делото, включително и минимален размер на адв. възнаграждение 125,00 /сто и двадесет и петдесет/ лв., представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК О.Х. К., ЕГН ***********, с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ НА„ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, СУМАТА 25,00 /двадесет и пет/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните, пред ОС Сливен.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

67

Гражданско дело No 94/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Х.А.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
Признова за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ищецът „ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л
. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, че Х.А.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. „Изток” № 22 дължи на ищеца присъдените му по заповед № 299/10.12.2010 г. по ч.г.д. № 436/2010г. суми както следва: сумата 217,09 /двеста и седемнадесет лева и девет стотинки/лв.- главница, дължима по Договор №. CASH-04228265/19.06.2008г, 37,01 лв. /тридесет и седем лева и една стотинка/ лв.- лихва представляваща печалба на дружеството и 48,36/четиридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/ обезщетение за забава за периода от 05.12.2008 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимите суми или общо сумата в размер на 302,49 /триста и два лева и четиридесет и девет стотинки/ лв. и направените разноски по делото, включително и минимален размер на адв. възнаграждение 125,00 /сто двадесет и петдесет/ лв., представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК Х.А.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. „Изток” № 22, ДА ЗАПЛАТИ НА„ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, СУМАТА 25,00 /двадесет и пет/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните, пред ОС Сливен.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

68

Гражданско дело No 95/2011

Изменение на издръжка

М.М.А.

Ф.Ю.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 30.8.2011г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК присъдената издръжка с решение № 59/01.11.2010г. в размер на 120,00 лв., като я НАМАЛЯВА от 120,00 лева на 80,00 лева, която издръжка М.М.А., ЕГН **********, с постоянен адрес с. Соколарци, общ. Котел, да заплаща на Ф.Ю.М., ЕГН ********** в качеството и на майка и законен представител на малолетното дете С
. М. М., ЕГН **********, считано от подаване на исковата молба до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал. 1 от ГПК Ф.Ю.М., ЕГН **********,***, Котел, ДА ЗАПЛАТИ на М.М.А., ЕГН **********,***, сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски, съобразно уважената чест на иска.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

69

Гражданско дело No 96/2011

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 22.10.2011г.
На основание чл. 30, във вр. с чл. 29, т.6 от закона за закрила на детето, ПРЕКРАТЯВА мярката за закрила – „НАСТАНЯВАНЕ в специализираната институция ДМСГД гр. Ямбол” спрямо детето В
. Х. Г. с ЕГН **********, като за в бъдеще детето ще се отглежда от баща си Х.Л.Г., с ЕГН ********** в неговия дом, находящ се в с. Мокрен, общ. Котел, ул. „Одрин” № 25.  Препис от решението след влизане в сила, да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане “ гр. Котел  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.  

70

Гражданско дело No 97/2011

Други дела

Г.Д.Л.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 18.3.2011г., в законна сила от 29.3.2011г.
Решение № 10 / 18.03.2011г.ОТХВЪРЛЯ молбата с правно основание чл.130, ал.3 от СК, подадена от Г.Д.Л., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка Р.Г.Л., ЕГН **********,***, с искане за даване на разрешение молителката да изтегли от личната си сметка, открита в банка „Прокредит банк” АД, град Сливен, сумата 32 635.99 лева и да закрие сметката.   РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката.  

71

Гражданско дело No 101/2011

Искове по СК

С.А.Б.

Н.С.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 23.3.2011г.
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 323, ал. 2 от ГПК, родителските права за отглеждане и възпитание на малолетното дете З
. С.А., ЕГН ********** на бащата С.А.Б., ЕГН **********,***, до приключване на производството по настоящото гр. дело № 101/2011 г., с влязло в сила решение.   ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Н.С.М., ЕГН **********с детето всяка първа и трета събота от месеца, за времето от 10:00 ч. в събота до 18:00 ч.в неделя, с преспиване, и един месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на бащата, до приключване на производството по настоящото гр. дело № 101/2011 г., с влязло в сила решение.   ОПРЕДЕЛЯ месечна издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева, която майката Н.С.М., ЕГН **********, да заплаща на бащата С.А.Б., с посочени данни, като законен представител на малолетното дете З., считано от датата на настоящото определение - 23.03.2011 г. до приключване на производството по настоящото гражданско дело № 101/2011 г. на РС Котел, с влязло в сила решение.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.   За настоящото определение ДА СЕ УВЕДОМИ ответницата, а ищецът да се счита уведомен в с. з.  

72

Гражданско дело No 101/2011

Искове по СК

С.А.Б.

Н.С.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.5.2011г., в законна сила от 28.5.2011г.
Решение № 23 от 05.05.2011г. ИЗМЕНЯ на основание чл. 59, ал. 9 от СК, постановената с решение по гражданско дело № 66/2008 г. на РС Котел мярка относно предоставянето на родителските права спрямо малолетното дете З
. С.А., ЕГН **********, с което са предоставени на майката Н.С.М., като ги ПРЕДОСТАВЯ на С.А.Б., ЕГН **********,***, като баща и законен представител на детето, като определя местоживеенето на малолетното дете да бъде в дома на бащата на адрес град Върбица, ул. „Милан Борисов” № 12, като майката Н.М. дава съгласието си, при временно отсъствие на бащата от страната, детето да се отглежда в дома на бащата от бабата и дядото по бащина линия.  ОПРЕДЕЛЯ на майката Н.С.М., ЕГН **********,***, режим на лични контакти с малолетното дете З.С.А., ЕГН **********, всяка последна седмица от месеца от 10:00 часа в събота, до 18:00 часа в неделя и 14 дни през лятото, когато бащата не е в отпуск, като бащата дава съгласието си, при невъзможност от страна на майката, този режим на лични отношения, може да се ползва от дядото и бабата по майчина линия, ако те пожелаят.  ЗАДЪЛЖАВА майката Н.С.М., с посочени данни, да заплаща на С.А.Б., ЕГН **********,***, като баща и законен представител на малолетното дете З. С.А., ЕГН **********, месечна издръжка за детето, в размер на 80.00 (осемдесет) лева, считано от първо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва до всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини, които изменят или прекратяват правото на издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК, Н.С.М., с посочени данни, да заплати по сметка на РС Котел сумата 58.00 (петдесет и осем) лева, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.          

73

Гражданско дело No 102/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.И.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
Признова за установено по исковете с правно основание, чл.415, ал.1 от ГПК, предявения от Ищецът „ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л
. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, че ответника С.И.К., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. Изток № 125, ет.1, ап.1 дължи на ищеца присъдените му по заповед № 20/20.01.2011 г. по ч.г.д. № 25/2011г. суми както следва: сумата 307,55 /триста и седем лева и петдесет и пет стотинки/лв.- главница, дължима по Договор № PLUS-01250138/25.08.2008г., 106,61/сто и шест лева и шестдесет и една стотинки/ лв.- лихва представляващи печалба на дружеството за периода от 27.03.2008 г. до 27.08.2008 г., , 101,41 лв. /сто и един лева и четиридесет и една стотинки/ законна лихва върху главницата-от 17.04.2008г. до 21.12.2010г., ведно със законната лихва от момента на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимите суми и направените разноски по делото, включително и минимален размер на адв. възнаграждение 125,00 /сто двадесет и петдесет/ лв., представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство.  Осъжда на основание чл.78, ал. 1 от ГПК С.И.К. ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Котел, кв. Изток № 125, ет.1, ап.1 № 4 ДА ЗАПЛАТИ НА„ БНП Париба Пърсънъл Фейненс” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Младост, ж.к. „Младост” № 4, „Бизнес Парк София”, сграда 14, Представлявано от Л. Л. П., със съдебен адрес, адв. Г.Д.К.,***-Б, партер, СУМАТА 125,00 /сто двадесет и пет/ лв., представляващи по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните пред ОС Сливен.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

74

ЧГД No 104/2011

Други ЧГД

Г.М.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.3.2011г., в законна сила от 15.3.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на М.Д.Д. ЕГН ********** , в качеството й на родител и законен представител на малолетното дете Г.М.Д. ЕГН **********, двете с адрес гр. С. Градец , Сливенска област, ул. „ Христо Градешлията ” 7 да изтеглят от сметка ************, водеща в Поценска банка град Сливен, водеща се на детето Г.М.Д. ЕГН **********,цялата сума, както и да се закрие сметката  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

75

Гражданско дело No 116/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

М.Н.К.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.7.2011г., в законна сила от 15.7.2011г.
решение № 36 / 15..07.2011г.   ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К., ЕГН **********,*** 12, сумата 4 904.40 (четири хиляди лева деветстотин и четири лева и четиридесет стот.), представляваща неплатено трудово възнаграждание за периода от месез октомври 2009 г. до месец юни 2010 г., вкл.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К., с посочени данни, сумата 361.83 (триста шестдесет и един лева и осемдесет и три стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главница, равнимо на законната лихва за периода от 30.06.2010 г. до 17.03.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.К., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Медицински център-І-Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502815, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 246.18 (двеста четиридесет и шест лева и осемнадесет стотинки), представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото трудово възнаграждение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО НЕ може да бъде обжалвано. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на ответника.        

76

ЧГД No 119/2011

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 5.4.2011г., в законна сила от 5.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА предоставянето на правна помощ на П
. В. П. – длъжница по изпълнително дело № 11/2010 г. по описа на СИС при РС Котел, поради настъпването на смъртта u.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на СИС и на адвокат М.Г..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

77

Гражданско дело No 120/2011

Развод и недейств. на брака

М.К.К.

П.П.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 01.09.2009 г. в гр. Котел, граждански брак между М
. К.К.,с ЕГН **********,*** и П.П.Д.,с. ЕГН **********, постоянен адрес гр. Берковица, ж.к. „Зарянеца” бл. 10, ет. 4, ап. 12 и настоящ адрес с. Ерден, обл. Монтана, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на ответника.  ОСЪЖДА П.П.Д., ЕГН ********** постоянен адрес гр. Берковица, ж.к. „Зарянеца” бл. 10, ет. 4, ап. 12 и настоящ адрес с. Ерден, обл. Монтана да заплати на М. К.К.,с ЕГН **********,*** сумата в размер на 27,50 лв., представляваща направени разноски по делото.  ОСЪЖДА П.П.Д., ЕГН ********** постоянен адрес гр. Берковица, ж.к. „Зарянеца” бл. 10, ет. 4, ап. 12 и настоящ адрес с. Ерден, обл. Монтана ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 50.00 (петдесет) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

78

Гражданско дело No 120/2011

Развод и недейств. на брака

М.К.К.

П.П.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал.1 от ГПК, ПОПРАВКА в решение № 49 от 02.08.2011 г., постановено по гражданско дело № 120 по описа на РС Котел за 2011 г., като в диспозитива на решението личното име на ищцата да се чете М. вместо неправилно изписаното М
., тъй като се касае за едно и също лице, а именно М.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***.   ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на страните.   РЕШЕНИЕТО в частта му относно допуснатата ПОПРАВКА подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.  

79

Гражданско дело No 121/2011

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Е.Д.В.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.8.2011г., в законна сила от 4.8.2011г.
ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Д.В., ЕГН ********** *** ,сумата 6758,63 лв. (шест хиляди седемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.09.2008 г. до 30.06.2010 г., ведно със законната лихва в размер на 1114,84 лв. (хиляда сто и четиринадесет лева и осемдесет и четири стотинки), считано от 01.9.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба – 30.06.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 160.00 (сто и шестдесет ) лева, представляващи разноски за вещото лице, както и сумата 314,94 (триста и четиринадесет лев и деветдесет и четири стотинки) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на уважения иск.    ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ на Е.Д.В., ЕГН ********** ***, с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски по делото за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  Преписи от решението да се изпратят на страните.      

80

Гражданско дело No 123/2011

Други дела

Л.В.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.3.2011г., в законна сила от 28.3.2011г.
Решение № 14 / 28.03.2011г.РАЗРЕШАВА на основание чл.165, ал.4, вр. чл.130, ал.3 от СК на С. А.В. , ЕГН ********** и В.А.В. ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете Л.В.В. ЕГН **********, да изтеглят наличните по сметка ************** банков код *************, открита в Общинска банка , клон Котел, на името на Л. В.В. парични суми както и периодично да теглят постъпващите по сметката сума до момента, до който детето Л.В.В. навърши пълнолетие.  Решението е окончателно.  

81

ЧГД No 125/2011

Други ЧГД

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ

Е.А.Д.,
Е.С.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.4.2011г., в законна сила от 18.4.2011г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адвокат З.С. за процесуален представител на длъжниците по изпълнително дело № 2010 837 04 00932 на ЧСИ П
. Г. с район на действие РС Сливен, Е.А.Д., ЕГН ********** и Е.С.С., ЕГН **********.  ПРЕПИС от искането на ЧСИ и приложените към него доказателства, от разпореждането на съда от 05.04.2011 г. и от настоящото определение да се изпратят на адвокат С. за сведение и отговор.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на ЧСИ Павел Георгиев.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно  

82

Гражданско дело No 128/2011

Други дела

Г.Д.Л.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.4.2011г., в законна сила от 7.4.2011г.
Решение № 15 / 07.04.2011г.  Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Г.Д.Л. ЕГН **********, със съгласието на майка си Р.Г.Л. ЕГН **********,*** да изтегли от сметка№ *************** сумата 600.00( шестотин лева), водеща се в Банка „ ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ ) АД на името на Г.Д.Л. ЕГН **********.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

83

Гражданско дело No 131/2011

Други дела

В.С.Ж.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 19.8.2011г.
Признава за установено по отношение на Община Котел, че В.Ж. Х
., ЕГН **********,*** е починал на 21.09.1990 г.  Задължава длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел, да състави акт за смърт на В.Ж. Х..  Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел за съставяне на акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.  Решението подлежи на възивно обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд гр. Сливен.  

84

Гражданско дело No 132/2011

Развод и недейств. на брака

Й.С.П.

М.Х.П.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 6.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 105 от ГПК, производството по гражданско дело № 132 по описа на РС Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Районен съд Сливен, след влизане на настоящото определение в сила.  

85

Гражданско дело No 134/2011

Облигационни искове

ДОЛОМИТ М -ЕООД

БИЛФИНГЕР БЕРГЕР АГ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.11.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 105 от ГПК, производството по гражданско дело № 134 по описа на РС Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.  ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Районен съд София, след влизане на настоящото определение в сила.          

86

Гражданско дело No 137/2011

Други дела

ЕТ КИШЕР-ПЕНКА ПЕТКОВА

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 19.7.2011г., в законна сила от 16.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 105 от ГПК, производството по гражданско дело № 137 по описа на РС Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.    ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Районен съд Пловдив, след влизане на настоящото определение в сила  

87

ЧГД No 139/2011

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.4.2011г., в законна сила от 18.4.2011г.
НАЗНАЧАВА на основание чл. 26, ал. 2 от ЗПП адвокат А.Г. за процесуален представител на длъжника по изпълнително дело № 25/2009 г. на ДСИ при РС Котел, Б.Д.Б., ЕГН **********.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на адвокат Г. и ДСИГ|    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

88

Гражданско дело No 144/2011

Чл. 19 ЗГР

А.Г.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.5.2011г., в законна сила от 30.5.2011г.
ДОУПСКА по отношение на Община Котел, промяна на фамилното име на А.Г.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес *** 31 Б, от Г. на Ш
..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Котел за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

89

Гражданско дело No 155/2011

Издръжка

Ч.Т.Х.,
П.Т.Х.

Т.Я.Х.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.11.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Т.Я.Х., ЕГН **********,***, призован при условията на чл.47, ал.1 от ГПК, представляван в производството от адв. Х. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАЩА на Х.Н.Х., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете П.Т.Х., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 70.00 (седемдесет) лева, считано от 26.04.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката.  ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.2 вр. чл.149 от СК Т.Я.Х., ЕГН **********,***, призован при условията на чл.47, ал.1 от ГПК, представляван в производството от адв. Х. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАЩА на Ч.Т.Х., ЕГН **********, със съгласието на майка си Х.Н.Х., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 85.00 (осемдесет и пет) лева, считано от 26.04.2010 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката.   ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Т.Я.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 223.20 (двеста двадесет и три лева и двадесет стот.), представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжката.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от обявяването му.            

90

Гражданско дело No 162/2011

Други дела

Г.Р.Т.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.5.2011г., в законна сила от 12.5.2011г.
Решение № 24 / 12.05.2011г.Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на , Н.Г.Д., ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Г. Р. Г
. , ЕГН **********,*** да изтегли от сметка*********сумата 600.00( шестотин лева), водеща се в Пощенска банка , град Сливен на името на Г. Р. Г. , ЕГН **********.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

91

Гражданско дело No 164/2011

Чл. 19 ЗГР

О.Д.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 1.8.2011г.
ДОПУСКА на основание чл. 19 от ЗГР ПРОМЯНА на собственото, бащиното и фамилното име на молителя О.Д.М. с ЕГН-********** ***, който занапред да носи имената У
. Д.К..  Препис от решението да се изпрати на Община Котел за отразяване в регистрите и актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

92

Гражданско дело No 188/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Л.К.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 31.1.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л. Льо П., ЕИК 130697606, съдебен адрес ***, офис 2, адв. Н.Х., че ответникът Л.К.Б., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 72/16.03.2011 г. по частно гражданско дело № 106/2011 г. на РС Котел суми, както следва : 2 219.00 (две хиляди двеста и деветнадесет) лева, представляваща сбора от единадесет неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01064586 / 26.06.2007 г., 759.28 (седемстотин петдесет и девет лева и двадесет и осем стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски от 19.10.2007 г. до 16.03.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 16.03.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението и 159.57 (сто петдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство и юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Л.К.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л. Льо П., ЕИК 130697606, съдебен адрес ***, офис 2, адв. Н.Х., сумата 79.19 (седемдесет и девет лева и деветнадесет стотинки), представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        

93

Гражданско дело No 189/2011

Развод по взаимно съгласие

Е.М.А.

Х.М.И.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 2.8.2011г.
1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 19.05.1985г. в Кметство с. Филаретово, граждански брак между Е.М.А., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Х.М.И., ЕГН ********** с настоящ адрес с. Филаретово, общ. Котел, ул.”Сава Филаретов” № 19, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между Е.М.А., ЕГН **********, с постоянен адред с. Змеино, общ. Омуртаг, ул. „Шипка” № 7 и Х.М.И., ЕГН ********** с настоящ адрес с. Филаретово, общ. Котел, ул.”Сава Филаретов” № 19, споразумение.     По отношение на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ : не притежат, живели са в жилището на родителите на Х.И. ***.  Страните не притежават други недвижими имоти или движими вещи в режим на семейна имуществена общност, по време на брака не са придобивали никакво друго движимо или недвижимо имущество, като са ползвали движимо имущество,придобито преди брака ,лично на всеки от тях,поради което и нямат претенции за такова.   Страните не си дължат взаимно издръжка и нямат парични претенции един към друг.   След прекратяването на брака Е.М.А. ще носи предбрачното си фамилното име – „ А. ”.  ОСЪЖДА Е.М.А. и Х.М.И.- и двамата с посочени данни, да заплатят по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

94

ЧГД No 214/2011

Съдебни поръчки

ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪД ЧАНАККАЛЕ

Б.Ш.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 10.6.2011г., в законна сила от 10.6.2011г.
С писмо от 10.06.2011г. съдът е изпратил до МП препис от искания от турския съд документ, поради което прекратявам съдебната поръчка като изпълнена.

95

Гражданско дело No 218/2011

Други дела

Я.В.К.

ОУ Н. Й. ВАПЦАРОВ,
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ РУСО

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.12.2011г., в законна сила от 24.1.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.1, ал.1, т.3 от ЗУТОССР в отношенията между ищеца К
. Я. (Я.В.К.), ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. Проф. Павлов, № 12, адв. М.Г., и ответниците ОУ „Никола Й. Вапцаров” село Ябланово и РУСО Сливен, че ищецът за периода 01.02.1956 г. - 20.08.1957 г. е работил като начален учител, а през периода 01.08.1966 г. - 31.08.1967 г. - като директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров” в село Ябланово при осемчасов работен ден и шестдневна работна седмица.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен  

96

Гражданско дело No 221/2011

Искове по КТ

М.Т.М.

БУЛХЕРБА ООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.10.2011г., в законна сила от 9.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 238, ал. 2 от ГПК производството по гражданско дело № 221 по описа на Районен съд Котел за 2011 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок, за което ответникът да се счита за уведомен в днешното с. з., да се съобщи на ищеца.  

97

Гражданско дело No 226/2011

Дела по Закона срещу домашното насилие

Р.В.С.

К.В.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.8.2011г., в законна сила от 14.2.2012г.
ЗАДЪЛЖАВА К.В. К
., ЕГН ******** ***, ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие спрямо Р.В.С., ЕГН **********,***.  ЗАБРАНЯВА НА К.В.К. с посочени данни да приближава жилището, което обитава Р.В.С. с посочени данни, находяща се в с. Пъдарево, ул. „Георги Данчев” № 4 на не по малко от 30 метра, местата за социални контакти и отдих, които посещава ищцата са срок от ЕДНА година от постановяване на настоящото решение.  Да се издаде в полза на Р.В.С., ЕГН **********,***. заповед за защита.  Налага на основание чл.5,ал.4 от ЗЗДН на К.В.К. с посочени данни ГЛОБА в размер на 200,00 /двеста/ лева, за това , че е извършил акт на домашно насилие спрямо Р.В.С. с посочени данни.  ОСЪЖДА К.В. К., ЕГН ******** ***, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт 25,00 /двадесет и пет/ лева, представляващи държавна такса.  ОСЪЖДА К.В. К., ЕГН ******** ***, да заплати на Р.В.С., ЕГН **********,***. сумата 150,00 /сто и петдесет/ лева представляващи направени по делото разноски.  Копия от Заповедта и Решението да се връчат на Началника на РУ Полиция – гр. Сливен и на страните.  Решението и Заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с възивна жалба пред ОС Сливен в седмодневен срок от съобщаването му на страните.    

98

Гражданско дело No 226/2011

Дела по Закона срещу домашното насилие

Р.В.С.

К.В.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Заповед за защита от 4.8.2011г.
ПОСТАНОВЯВА МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА на основание чл.5, ал.1, т.1 от Закона за защита срещу домашното насилие, както следва:  ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН извършителя К.В.К. ЕГН ********** с адрес *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р.В.С. ЕГН ********** *** ДАНЧЕВ No 4 .   ЗАБРАНЯВА на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН на К.В.К. ЕГН ********** с адрес *** ДА ПРИБЛИЖАВА жилището на не по малко от ТРИСТА МЕТРА , обитавано от Р.В.С. ЕГН ********** *** ДАНЧЕВ No 4 , и местата за социални контакти и отдих, за срок от ЕДНА ГОДИНА от постановяване на настоящото решение  Налага на основание чл.5,ал.4 от ЗЗДН на К.В.К. ЕГН ********** с адрес *** ГЛОБА в размер на 200,00 /двеста/ лева, ОСЪЖДА К.В. К
., ЕГН ******** ***, да заплати по сметката на бюджета и съдебната власт сумата 25,00 /двадесет и пет/ лева, представляващи държавна такса.   ОСЪЖДА К.В. К., ЕГН ******** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.В.С., ЕГН **********,***. сумата 150,00 /сто и петдесет/лева направените по делото разноски.    ПРЕДУПРЕЖДАВА К.В.К. ЕГН ********** с адрес *** , че съгласно чл.21, ал.2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта констатирано от полицейските органи, същия ще бъде задържан и незабавно ще бъде уведомена прокуратурата.  Тази заповед се издава на Р.В.С. ЕГН ********** *** ДАНЧЕВ No 4 .  ЗАПОВЕДТА на основание чл.21, ал.1 от ЗЗДН да се изпълни от полицейските органи по местоживеене на ответника.  

99

Гражданско дело No 246/2011

Чл. 19 ЗГР

П.Х.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 1.8.2011г., в законна сила от 1.8.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Котел, че следва да се променят имената на молителя П.Х.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, както следва: от П.Х.Х. на Х
. Х.Х..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Котел за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

100

ЧГД No 290/2011

Други ЧГД

В.Д.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.6.2011г., в законна сила от 20.6.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл 130, ал. 3 от СК на М.И.М., ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете В.Д. М
., роден на *** г. да изтегли от негово име частта му от останалите му в наследство от починалия Д. В. М., парични средства от банка ДСК, а именно от спестовен влог по сметка № ****************0, сумата 2 320.62 лева (две хиляди триста и двадесет лева и шестдесет и две стотинки) и от срочен депозит по сметка № *********************, сумата 3 186.94 лева (три хиляди сто осемдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки), както и да се закрият сметките.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

101

Гражданско дело No 294/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Б.К.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 31.1.2012г.
  ПРИЗНАВА за установено по исковете с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявени от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, съдебен адрес *** Иван Шишман, № 3-Б, партер, адв. Г.Д.К., че ответникът Б.К.Г., ЕГН **********,***, дължи на ищеца присъдените му по заповед № 86/11.04.2011 г. по частно гражданско дело № 129/2011 г. на РС Котел суми, както следва : 1 115.36 (хиляда сто и петнадесет лева и тридесет и шест стот.), представляваща сбора от четиринадесет неплатени погасителни вноски от договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01110054 / 25.10.2007 г., 259.89 (двеста петдесет и девет лева и осемдесет и девет стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата помесечно, считано от изискуемостта на всяка от забавените месечните погасителни вноски от 30.06.2008 г. до 09.03.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 11.04.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението и 127.50 (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса за образуване на заповедното производство и юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Б.К.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, седалище и адрес на управление град София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, представляван по Л.Л.П., ЕИК 130697606, съдебен адрес *** Иван Шишман, № 3-Б, партер, адв. Г.Д.К., сумата 172.50 (сто седемдесет и два лева и петдесет стотинки), представляващи направени по настоящото дело разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        

102

Гражданско дело No 297/2011

Развод по взаимно съгласие

П.М.К.,
Н.К.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.7.2011г., в законна сила от 27.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 21.10.1984 г. в община Котел, граждански брак между П.М.К., ЕГН **********, и Н.К.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Родените от брака деца са пълнолетни.  2. Молителите не притежават семейното жилище.  3. Молителите не си дължат издръжка след развода.  4. След развода молителката П.М.К. приема да носи предбрачното си фамилно име Р
..  5. Молителите не притежават придобити по време на брака недвижими имоти, общи фирми и влогове, а движимите вещи са поделили извънсъдебно.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Н.К.К., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

103

Гражданско дело No 299/2011

Други дела

Е.Х.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.6.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
Решение № 33 / 29.06.2011г.Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Г
. А.А. ЕГН ********** И Х.Х.А. ЕГН **********, като родители и законни представители на малолетната Е.Х.А. ЕГН**********,*** село, Сливенска област да изтеглят от сметка№ ***********************сумата 480.00( четиристотин и осемдесет лева), водеща се в Банка „ ДСК „ клон Котел, на името на Г. Д. Л. ЕГН **********.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

104

Гражданско дело No 303/2011

Облигационни искове

М.Н.Н.

Б.А.Я.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК, производството по гражданско дело № 303 по описа на РС Котел за 2011г..ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

105

Гражданско дело No 305/2011

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Х.Ч.

Х.А.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 3.8.2011г., в законна сила от 16.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК производството по гражданско дело № 305 / 2011 г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.

106

Гражданско дело No 359/2011

Други дела

Г.М.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че М
. Г. Р., ЕГН **********, е починал на 29.11.2007 г. в 02.00 часа в дома си в град Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя, Община Котел и РП Котел.  

107

Гражданско дело No 363/2011

Развод и недейств. на брака

Я.Д.Ц.

А.М.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 18.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 363 / 2011 гл по описа на  РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Ямбол по компетентност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок  от съобщаването му пред ОС Сливен.  

108

Гражданско дело No 365/2011

Искове по КТ

Д.И.Е.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2011г., в законна сила от 24.1.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, , ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., ЕГН **********,*** Стоянов, 8, сумата 919.53 (деветстотин и деветнадесет лева и петдесет и три стотинки), представляваща неплатена част от трудовото u възнаграждение за месеците юни, юли, август, септември и ноември 2010 г., март, май, юни и юли 2011 г., като иска за разликата до пълния му предявен размер от 1 739.57 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., с посочени данни, законната лихва върху сумата 919.53 лева, считано от 17.08.2011 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Е., с посочени данни, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Васил Цончев” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Раковска” № 3, ЕИК 119502808, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от постановяването му.    

109

Гражданско дело No 403/2011

Вещни искове

ГЕЙТ-01 ЕООД

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.12.2011г.
ПРИЕМА изготвената комплексна оценителна и инженерно-техническа експертиза.  ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лица И.К. възнаграждение в размер на 210.00 лева и пътни и дневни разноски в размер на 40.00 лева. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице инж. С.Б. възнаграждение в размер на 230.00 лева и 20.00 лева дневни разноски.  ОПРЕДЕЛЯ цената на предявените искове по чл.108 от ЗС и по чл.109 от ЗС в размер  на 65 833.00 лева за всеки от двата иска.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.119, ал. 1 от ГПК производството по гражданско дело № 403 по описа на РС Котел за 2011 г. и го ИЗПРАЩА на ОС Сливен да разглеждане.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в  седемдневен срок от съобщаването му.  

110

Гражданско дело No 412/2011

Други дела

А.А.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.10.2011г., в законна сила от 12.10.2011г.
РАЗРЕШАВА на А
. А.к. ЕГН ********** да сключи граждански брак с М. М. М. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Ана А.К. да заплати държавна такса 25.00лв.

111

ЧГД No 413/2011

Други ЧГД

Й.М.М.

Й.П.Ф.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на РС Котел ОТКАЗ от НАСЛЕДСТВО направен от Й.М.М. *** ЕГН **********, по отношение на наследствения й дял, оставен й в наследство от Й. П.Ф. починал на 03.12.1960г. г., акт за смърт № 18 от 04.12.1960 г., издаден от Кметство с. Нейково ,Сливенска област    ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение за направения и вписан отказ от наследство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.        

112

ЧГД No 414/2011

Други ЧГД

С.С.И.

Й.П.Ф.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на РС Котел ОТКАЗ от НАСЛЕДСТВО направен от С.С.И. *** ЕГН **********, по отношение на наследствения й дял, оставен й в наследство от Й. П.Ф. починал на 03.12.1960г. г., акт за смърт № 18 от 04.12.1960 г., издаден от Кметство с. Нейково ,Сливенска област    ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение за направения и вписан отказ от наследство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

113

Гражданско дело No 519/2011

Други дела

Д.Х.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Д. Х.И. , ЕГН **********, със съгласието на родителите си Р.Х.К., ЕГН ********** Х.И.К. , ЕГН **********,***, да изтегли от личната си сметка № ****************** открита в Българска Пощенска банка АД – град Сливен , сумата 259.00( двеста петдесет и девет лева)   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

114

ЧГД No 546/2011

Съдебни поръчки

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

М.С.М.,
МП ИНВЕСТ ООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.12.2011г., в законна сила от 7.12.2011г.
Съдът, след като взе предвид, че след приемане на експертизата и след като тя не е оспорена и не е поискано назначаване на повторна или на допълнителна експертиза, предметът на съдебната поръчка е изчерпан, поради което  ПРЕКРАТЯВА производството по съдебна поръчка № 546/2011 г. на РС Котел.  ДЕЛОТО да се изпрати на ОС Варна за прилагане към тяхно гражданско дело № 2476/2010 г.  

115

Гражданско дело No 547/2011

Други дела

Е.Д.Д.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
РАЗРЕШАВА на основание чл.130, ал. 3 от СК, на Г.П.Д., ЕГН **********,***, като законен настойник на малолетното дете Е.Д.Д., родена на *** г. да продаде останалия им в наследство лек автомобил ВАЗ 2104, с регистрационен номер СН 62 30 СН, рама
***********, двигател *********, водещ се на името на Д. С. Д., бивш жител ***, починал на 04.08.2010 г..  РЕШЕНИЕТО нe подлежи на обжалване.  

116

Гражданско дело No 548/2011

Вещни искове

Х.Х.Х.,
З.А.Х.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 14.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 4, вр. с ал. 3 от ГПК производството по гражданско дело № 548/2011г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.

117

Гражданско дело No 614/2011

Развод по взаимно съгласие

Ж.С.И.,
И.Г.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.12.2011г., в законна сила от 21.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 614/ 2011г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Сливен за разглеждане. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.

118

Гражданско дело No 616/2011

Развод по взаимно съгласие

А.А.Т.,
З.С.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 616 на РС Котел за 2011 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок след получаване на съобщението от страните.