РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 89/2008

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Т.Д.Т.

А.П.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.6.2010г., в законна сила от 3.12.2010г.
Решение № 36 / 07.06.2010г-ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, предявен от Т.Д.Т., ЕГН **********,*** 211А-Б-41, съдебен адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 5, адв. М.С., с искане да се признае за установено по отношение на ответника А.П.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, Адвокатска кантора на адв. А.Г., че правото на възстановяване върху земеделски имот от 1.800 дка в местността „Горни край” в землището на село Жеравна, община Котел, индивидуализиращ се към момента като поземлен имот с идентификатор № 29283.38.1, принадлежи на наследниците на Д
. Т. П., починал на 15.05.1987 г.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.2 от ГПК Т.Д.Т., ЕГН **********,*** 211А-Б-41, ДА ЗАПЛАТИ на А.П.П., ЕГН **********,***, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.        

2

Гражданско дело No 94/2008

Делби

Ц.Х.К.

Г.В.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 2.6.2010г., в законна сила от 2.6.2010г.
Страните се СПОГОДИХА при следните условия:  1. В дял на Ц.Х.К. ***, ЕГН ********** се предоставя в дял и тя става собственик на ВТОРИ ЕТАЖ от жилищна сграда, построена в гр. Котел, ул. "Академик Михаил Арнаудов" № 19, състоящ се от дневна, спалня, кухня, санитарен възел, коридор, тераса, стълбищна клетка и подпокривно складово пространство със самостоятелен вход от западната фасада на сградата, представляващ самостоятелен жилищен обект, със застроена площ от 101 кв. м., заедно с ? ид. част от отстъпеното право на строеж върху УПИ І - общински, в кв. 98 по плана на гр. Котел.  Справедливата пазарна стойност на имота е 32 900 лева.  2. В дял на Г.В.Г.,***, ЕГН ********** се предоставя и той става собственик на ПЪРВИ ЕТАЖ от жилищна сграда, построена в гр. Котел, ул. "Академик Михаил Арнаудов" № 19, състоящата се от входно антре, коридор, дневна, кухня с излаз на тераса, санитарен възел и стълбищна клетка и приземен етаж, състоящ се от стая, кухня, коридор, санитарен възел и складово помещение, представляващ самостоятелен жилищен обект, със застроена площ за етажа - 107 кв. м, а за приезмния етаж - 101 кв. м., заедно с ? ид. част от отстъпеното право на строеж върху УПИ І - общински, в кв. 98 по плана на гр. Котел.  Справедливата пазарна стойност на имота е 65 100 лева.  3. Г.В.Г., с посочени данни СЕ ЗАДЪЛЖАВА в срок от шест месеца да изгради за своя сметка и със свои средства разделителен зид между двата етажа, съгласно заключението на експертизата по делото.    СПОГОДИЛИ СЕ:    1. Ц.К.: ……………….    2. Г.Г.: ………………………..      Съдът, след като прецени, че постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала,    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните.  ОСЪЖДА Ц.Х.К., с посочени данни да заплати по сметка на РС Котел сумата 658.00 (шестстотин петдесет и осем) лева, представляващи държавна такса върху стойността на получения дял.  ОСЪЖДА Г.В.Г., с посочени данни, да заплати по сметка на РС Котел сумата 1 302 (хиляда триста и два) лева, представляващи държавна такса върху стойността на получения дял.  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 94 по описа на РС Котел за 2008 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

3

Гражданско дело No 121/2008

Други дела

ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.4.2010г., в законна сила от 18.2.2011г.
Решение № 21 / 30.04.2010г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Котел против Решение № 45 от 18.12.2008 г. на Общинска служба по земеделие гр. Котел, с което им е отказано правото на възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, а именно:  1.Гора с площ 2 500.0 дка, находяща се в местността "Зеленич";  2. Гора с площ 500.0 дка, находяща се в местността "Осеница";  3. Гора с площ 4 000.0 дка, находяща се в местността "Голямо равно усое";  4. Гора с площ 1 000.0 дка, находяща се в местността "Малко равно усое";  5. Гора с площ 4 000.0 дка, находяща се в местността "Луповака";  6. Гора с площ 2 000.0 дка, находяща се в местността "Юч борун";  7. Гора с площ 2 000.0 дка, находяща се в местността "Прогора";  8. Гора с площ 1 500.0 дка, находяща се в местността "Седлото";  9. Гора с площ 1 000.0 дка, находяща се в местността "Дана баран";  10. Гора с площ 2 000.0 дка, находяща се в местността "Диветлач";  11. Гора с площ 1 000.0 дка, находяща се в местността "Дебела могила"  12. Гора с площ 23 260.8 дка, находяща се в местността "Други",  като неоснователна и недоказана.  ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г
. А. П., ЕГН ********** сумата 100.00 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните в 14- дневен срок пред АС Сливен.        

4

Гражданско дело No 1/2009

Делби

Д.А.Д.,
Ж.А.Д.

Р.И.Д.,
В.С.Д.,
П.С.Д.,
Х.П.Д.,
Т.З.Д.,
С.Ц.Д.,
Е.Й.Д.,
С.Й.Д.,
П.Г.Р.,
С.Г.П.,
Т.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 6.8.2010г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д
. А.Д., ЕГН **********, Ж.А.Д., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***-А, адв. Р.Р., Р.И.Д., ЕГН **********,***, спа център "Телион", В.С.Д., ЕГН **********,***, спа център "Телион", П.С.Д., ЕГН **********,***, спа център "Телион", Х. П. Д.,***, Т.З.Д.,***, С.Ц.Д.,***, Е.Й.Д.,***, С.Й.Д.,***, П.Г. Р.  - Г., ЕГН **********,*** 7-А-8, С.Г.П., ЕГН **********,*** 24-Б-9, и Т.С.К., ЕГН **********,***, следните недвижими имот, находящи се в землището на село Тича, община Котел и представляващи :  1. Овощна градина от 0.600 дка, находяща се в м. "Конски чукар", пета категория, съставляваща имот № 040053 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 40050 - овощна градина на наследниците на И. Н. Н., имот № 40054 - овощна градина на наследниците на Г. Рандев Димитров; имот № 40097 - полски път на кметство село Тича, имот № 40052 - овощна градина на наследниците на Петър Илиев Попов.  2. Нива от 3.703 дка, находяща се в м. "Конски чукар", осма категория, съставляваща имот № 042023 по плана на възстановената собственост, при граници : № 42025 - нива на наследниците на С. Тодоров Д., имот № 42022 - полски път на Кметство село Тича, имот № 210 - хмелници на наследници на Х. Панайотов Кръстев; имот № 215 - полски път на кметство село Тича, имот № 40100 - полски път на кметство село Тича, имот № 40016 - овощна градина на наследници на Владимир Димитров Радоев, имот № 293 - полски път на кметство село Тича, имот № 42024 - полски път на кметство село Тича.  3. Ливада от 30.499 дка, находяща се в м. "Друма", осма категория, съставляваща имот № 092008 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 92009 - ливада на наследници на Айша Хасанова Керимова, имот № 564 - горскостопанска територия на ДЛ, имот № 92007 - ливада на наследниците на Сеид Хюсеинов Хрюстемов и имот № 92011 - полски път на кметство село Тича  при квоти от право на собственост, както следва : за  " за Ж.А.Д. - 15/60 идеални части  " за Димо А.Д. - 15/60 идеални части  " за Р.И.Д. - 1/60 идеална част  " за В.С.Д. - 1/60 идеална част  " за П.С.Д. - 1/60 идеална част  " за Х. Панайотов Д. - 3/60 идеални части  " за Т.З.Д. - 6/60 идеални части  " за С.Ц.Д. - 2/60 идеални части  " за Е.Й.Д. - 2/60 идеални части  " за С.Й.Д. - 2/60 идеални части  " за П.Г.Р. - 3/60 идеални части  " за С.Г. Пенев - 3/60 идеални части и  " за Т.С.К. - 6/60 идеални части   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмочен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

5

Гражданско дело No 2/2009

Делби

Д.А.Д.,
Ж.А.Д.

Р.И.Д.,
В.С.Д.,
П.С.Д.,
Х.П.Д.,
Т.З.Д.,
С.Ц.Д.,
Е.Й.Д.,
С.Й.Д.,
П.Г.Р.,
С.Г.П.,
Т.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 6.8.2010г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д
. А.Д., ЕГН **********, Ж.А.Д., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***-А, адв. Р.Р., против Р.И.Д., ЕГН **********,***, спа център "Телион", В.С.Д., ЕГН **********,***, спа център "Телион", П.С.Д., ЕГН **********,***, спа център "Телион", Х.П. ***, Т.З.Д.,***, С.Ц.Д.,***, Е.Й.Д.,***, С.Й.Д.,***, П.Г. Р. - Г., ЕГН **********,*** 7-А-8, С.Г.П., ЕГН **********,*** 24-Б-9, и Т.С.К., ЕГН **********,***, да бъде допусната съдебна делба на следните недвижими имот, находящи се в землището на село Тича, община Котел и представляващи :  1. Овощна градина от 2.100 дка, находяща се в м. "Кански чукар", пета категория, съставляваща имот № 040048 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 400043 - овощна градина на наследниците на Иван Марков Черногоров, имот № 40047 - овощна градина на наследниците на Мария Попдимитрова, имот № 40098 - полски път на кметство село Тича, имот № 40049 - овощна градина на наследниците на Георги Иванов Г..  2. Овощна градина от 2.302 дка, находяща се в м. "Конски чукар", пета категория, съставляваща имот № 040063 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 40091 - полски път на кметство Тича, имот № 40068 - овощна градина на наследниците на П. Иванов П., имот № 40064 - овощна градина на наследниците на Иван Лазаров Лазаров и имот № 40062 - овощна градина на Георги Гандев Стоянов.  3. Нива от 6.701 дка, находяща се в м. "Берков рът", осма категория, съставляваща имот № 054004 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 139 - кметство Тича, имот № 54052 - полски път на кметство Тича.  4. Ливада от 17.100 дка, находяща се в м. "Плоча", осма категория, съставляваща имот № 103006 по плана на възставената собственост, при граници : имот № 103005 - ливада на наследниците на Никола Тодоров Д., имот № 639 - горскостопанска територия на ДЛ, имот № 103002 - ливада на наследниците на П. Михайлов П., имот № 103007 - ливада на наследниците на Марин Дончев Маринов, имот № 103008 - ливада на Марийка Божилова Пометкова.  5. Овощна градина от 14.002 дка, находяща се в м. "Полето", пета категория, съставляваща имот № 037043 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 37055 - полски път на кметство Тича, имот № 259 - път ІV клас на Община Котел, имот № 37054 - полски път на кметство Тича и имот № 37044 - овощна градина на наследниците на Добри Лазаров Цонков.  6. Нива от 1.900 дка, находяща се в м. "Конски чукар", осма категория, съставляваща имот № 042025 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 227 - пасище на кметство Тича, имот № 42023 - нива на наследниците на Йова А. Тодорова, имот № 42024 - полски път на кметство Тича, имот № 239 - полски път на кметство Тича.  7. Овощна градина от 29.600 дка, находяща се в м. "Черна", пета категория, съставляваща имот № 036013 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 259 - път ІV клас на Община Котел, имот № 285 - полски път на кметство Тича, имот № 36011 - полски път на кметство Тича, имот № 310 - дере на кметство Тича, имот № 36016 - овощна градина на наследниците на Димитър Андреев Попов.  8. Нива от 11.400 дка, находяща се в м. "Дере Бою", пета категория, съставляваща имот № 076004 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 76006 - полски път на кметство Тича, имот № 246 - дере на кметство Тича, имот № 76005 - полски път на кметство Тича и имот № 76003 - нива на наследниците на Жечка А. Костадинова.  9. Нива от 4.000 дка, находяща се в м. "Богинов камък", осма категория, съставляваща имот № 071003 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 71002 - нива на кметство Тича, имот № 7105 - полски път на кметство Тича, имот № 71004 - нива на наследниците на Анка Рашева Станева, имот № 71005 - нива на наследниците на Алекси Станев Станев, имот № 470 - горскостопанска територия на ДЛ.  10. Ливада от 21.799 дка, находяща се в м. "Друма", осма категория, съставляваща имот № 091002 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 565 - пасище на кметство Тича, имот № 520 - горскостопанска територия на ДЛ, имот № 91005 - ливада на наследниците на Селим Мустафов Кючуков, имот № 91007 - полски път на кметство Тича и имот № 91008 - полски път на кметство Тича.  11. Нива от 26.601 дка, находяща се в м. "Дере бою", пета категория, съставляваща имот № 077001 по плана на възстановената собственост, при граници : имот № 77008 - полски път на кметство Тича, имот № 77005 - нива на наследниците на Жечка А. Костадинова, имот № 190 - полски път на кметство Тича.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Димо А.Д., ЕГН **********, Ж.А.Д., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***-А, адв. Р.Р., солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на Т.З.Д.,***, и на С.Й.Д.,***, сумата 180.00 (сто и осемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА Димо А.Д., ЕГН **********, Ж.А.Д., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***-А, адв. Р.Р., солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху отхвърления иск.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

6

Гражданско дело No 32/2009

Облигационни искове

Х.М.Б.

С.А.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.9.2010г., в законна сила от 7.2.2011г.
решение № 48/09.09.2010г.ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, С.А.П.,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б.,*** в, сумата 600.00 лева (шестстотин), представляваща иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди, вследствие извършено от С.П. престъпление по чл.129 от НК, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането - 06.07.2008 г. до окончателното изплащане на задължението, а останалата част на иска до 6 000.00 лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА на основание чл. 51 от ЗЗД, С.А.П.,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б.,*** в, сумата 105.00 лева (сто и пет), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие извършено от С.П. престъпление по чл.129 от НК.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, С.А.П.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Сливен.          

7

Гражданско дело No 62/2009

Облигационни искове

А.Ю.Ш.,
Ю.Ю.М.,
А.Ю.М.

М.Ю.М.,
З.М.М.,
Б.Р.Н.,
М.Р.Н.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.3.2010г., в законна сила от 18.1.2011г.
Решение № 13 / 22.03.2010г. ОТХВЪРЛЯ, предявените на основание чл. 124, ал.1 от ГПК, от ищците А.Ю.Ш., ЕГН **********, А.Ю.М., ЕГН ********** и Ю.Ю.М., ЕГН ********** - всички от с. Филаретово, Сливенска област, искове срещу ответниците М.Ю.М., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН **********, Б.Р.Н., ЕГН ********** и М.Р.Н., ЕГН ********** - всичките от с. Филаретово, Сливенска област, за прогласяване на нищожността на сключената на 11.11.2008 г. спогодба по гражданско дело № 59/2008 г. на РС Котел и за прогласяване на нищожността на нотариален акт за собственост № 4, том V, дело № 743 от 23.12.2008 г. на Съдията по вписванията при РС Котел Стефка Райнова, като неоснователни и недоказани.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК ищците А.Ю.Ш., ЕГН **********, А.Ю.М., ЕГН ********** и Ю.Ю.М., ЕГН ********** - всички от с. Филаретово, Сливенска област, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на ответниците М.Ю.М., ЕГН **********, З.М.М., ЕГН **********, Б.Р.Н., ЕГН ********** и М.Р.Н., ЕГН ********** - всичките от с. Филаретово, Сливенска област, сумата 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направени разноски за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.            

8

Гражданско дело No 63/2009

Други дела

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ СЪГЛАСИЕ НАПРЕДЪК

Е.Н.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 29.7.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл. 310, т.2 от ГПК Е.Н.В., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, ДА ОПРАЗНИ и предаде държането на недвижим имот, представляващ кафе аперитив, находящ се в гр. Котел, площад "Възраждане" № 4, на неговия собственик Читалище "Съгласие - Напредък" гр. Котел, рег. по ф. д. № 635/97 г., ЕФН 1997006352.  ОСЪЖДА Е.Н.В., с посочени данни, да заплати на Читалище "Съгласие - Напредък" гр. Котел, с посочени данни, сумата 125.00 (сто двадесет и пет) леда, представляваща направени по делото разноски, от които 100.00 лева - адвокатски хонорар и 25.00 лева - държавна такса.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Сливен.    

9

Гражданско дело No 66/2009

Делби

М.А.М.,
Ф.А.Г.,
С.А.Д.,
А.Д.Ч.,
М.Д.Т.,
Д.Х.М.,
К.Х.М.

А.А.М.,
Ю.А.М.,
Ш.И.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 30.6.2010г., в законна сила от 8.7.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 66 по описа на РС Котел за 2009 г., поради недопустимост на иска.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат уведомени.  

10

Гражданско дело No 71/2009

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

М.С.Б.

СЛАВЕН СОКС СЛАВ КЮЧУКОВ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 30.5.2010г.
Решение № 7 / 15.01.2010г.ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД ЕТ "СЛАВЕН СОКС - С.К.", седалище и адрес на управление град Сливен, ул."Пейо Яворов" № 92, представляван от собственика му С.Г.К., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Б., ЕГН **********,***, сумата 427.81 (четиристотин двадесет и седем лева и осемдесет и една стот.), представляващи потребена от ответника за времето от 30.10.2008 г. до 05.11.2008 г. и от 26.12.2008 г. до 06.04.2009 г. и заплатена от ищцата електрическа енергия, която ответникът е бил длъжен да заплаща по силата на т.3.3 от договор за наем, сключен между страните на 02.06.2008 г. за срока на действие на договора, като за разликата от 29.19 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.79, ал.1 вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД, предявен от М.С.Б., с посочени данни, с искане ответника ЕТ "СЛАВЕН СОКС - С.К.", с посочени данни, да бъде осъден да ? заплати сумата 3 000.00 лева, представляваща неплатена от ответника наемна цена за времето от месец юли 2008 г. до месец юни 2009 г., дължима по договор за наем, сключен между страните на 02.06.2008 г.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.92, ал.2 от ЗЗД, предявен от М.С.Б., с посочени данни, с искане ответника ЕТ "СЛАВЕН СОКС - С.К.", с посочени данни, да бъде осъден да ? заплати сумата 30.00 лева, представляваща неустойка за времето от 01.07.2008 г. до 18.05.2009 г., дължима по договор за наем, сключен между страните на 02.06.2008 г., поради неплащане на наемната цена.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от М.С.Б., с посочени данни, с искане ответника ЕТ "СЛАВЕН СОКС - С.К.", с посочени данни, да бъде осъден да ? заплати сумата 457.24 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на наемната цена от 3 000.00 лева, равнимо на законната лихва от момента на изискуемостта на всяка една от месечните наемни вноски до подаване на исковата молба на 20.05.2009 г., както и законната лихва върху наемната цена от 3 000.00 лева, считано от 20.05.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА М.С.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху иска по чл.92, ал.1 от ЗЗД.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ЕТ "СЛАВЕН СОКС - С.К.", седалище и адрес на управление град Сливен, ул."Пейо Яворов" № 92, представляван от собственика му С.Г.К., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Б., ЕГН **********,***, сумата 96.14 (деветдесет и шест лева и четиринадесет стот.), представляващи направени по делото разноски, съобразно уважената част от исковете.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.2 от ГПК М.С.Б., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ "СЛАВЕН СОКС - С.К.", седалище и адрес на управление град Сливен, ул."Пейо Яворов" № 92, представляван от собственика му С.Г.К., ЕГН **********, сумата 372.40 (триста седемдесет и два лева и четиридесет стот.), представляващи направени по делото разноски, съобразно отхвърлената част от исковете.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.          

11

Гражданско дело No 74/2009

Делби

В.И.Д.

И.К.Б.,
Т.В.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.1.2010г., в законна сила от 20.2.2010г.
решение № 4/ 12.01.2010г.ПРИЗНАВА, на основание чл. 124, ал.1 от ГПК, за установено по отношение на ответника И.К.Б., ЕГН **********,***, че същият НЕ Е СОБСТВЕНИК на недвижим имот с идентификационен номер 29283.30.15 по кадастралната карта на с. Жеравна, Сливенска област, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 28.11.2005 г. на Агенция по кадастъра с площ 314 кв. м. при съседи: поземлени имоти с идентификатори 29283.30.16; 29283.30.16; 29283.30.3; 29283.30.13; 29283.30.20; 29283.30.19; 29283.30.14, част от който представлява бивш имот с планоснимачен № 110, в землището на с. Жеравна, при граници: улица; И. Данаилов Василев; И. Иванов Маринов и Мария Петканова.  ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 от ГПК, издадения в полза на ответника И.К.Б., ЕГН **********,***, нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност, № 176, том І, рег. № 1034, нотариално дело № 163 от 16.04.2008 г. на Съдията по вписванията при РС Котел.  ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника Т.В.Т., ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Ловеч, ж. к. "Младост", бл. 305, вх. А, ет. 4, ап. 10, че В.И.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. София, ж. к. "Дианабад", бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 21, Е СОБСТВЕНИК на недвижим имот, с идентификационен номер 29283.30.15 по кадастралната карта на с. Жеравна, Сливенска област, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 28.11.2005 г. на Агенция по кадастъра с площ 314 кв. м. при съседи: поземлени имоти с идентификатори 29283.30.16; 29283.30.16; 29283.30.3; 29283.30.13; 29283.30.20; 29283.30.19; 29283.30.14, част от който представлява бивш имот с планоснимачен № 110, в землището на с. Жеравна, при граници: улица; И. Данаилов Василев; И. Иванов Маринов и Мария Петканова.  ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 от ГПК, издадения в полза на ответника Т.В.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Ловеч, ж. к. "Младост", бл. 305, вх.А, ет. 4, ап.10, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 197, том І, рег. № 1175, нотариално дело № 184 от 24.04.2008 г. на Съдията по вписванията при РС Котел.  РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.            

12

Гражданско дело No 83/2009

Вещни искове

М.М.А.,
Г.М.А.,
Б.М.А.,
Я.А.А.,
Р.А.М.,
А.А.Й.,
М.А.А.

С.З.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 26.2.2010г., в законна сила от 12.1.2011г.
Решение № 11 / 26.02.2010г. ПРИЗНАВА за установено на основание чл.108 от ЗС по иска, предявен от М.М.А., ЕГН **********, Г.М.А., ЕГН **********, Б.М.А., ЕГН **********,***, Я.А.А., ЕГН **********,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А.Й., ЕГН **********,*** и М.А.А., ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, Адвокатска кантора на адв. А.Г. ***, че са собственици на основание наследство и давностно владение, първите трима от тях на по 1/18 идеална част, а останалите четирима на по 3/18 идеални части, на недвижим имот, находящ се в село Соколарци, община Котел, представляващ дворно място от 1 046 кв.м., образуващо поземлен имот № 119 в кв. 18 по устройствения план на селото, при граници : НПИ № 117, НПИ № 118, НПИ № 120 и улица, ведно с построените в него паянтова жилищна сграда със застроена площ от 49 кв.м., състояща се от приземен етаж от една стая и салон и първи етаж от една стая и салон, паянтова жилищна сграда със застроена площ от 48 кв.м., състояща се от три стаи и салон, паянтова стопанска сграда със застроен обем от 43 куб.м. и масивна лятна кухня и баня с обща квадратура 9 кв.м. и ОСЪЖДА С.З.А., ЕГН **********,***, да предаде на ищците владението върху описания имот, който владее без правно основание.  ОТМЕНЯВА на основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт за собственост № 45/21.08.2008 г., т.ІІІ, нот. дело № 407 / 2008 г. на Съдията по вписванията при РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК С.З.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на М.М.А., ЕГН **********, Г.М.А., ЕГН **********, Б.М.А., ЕГН **********,***, Я.А.А., ЕГН **********,***, Р.А.М., ЕГН **********,***, А.А.Й., ЕГН **********,*** и М.А.А., ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, Адвокатска кантора на адв. А.Г. ***.82 (осемстотин шестдесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) лева, представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

13

Гражданско дело No 91/2009

Облигационни искове

ЕТ АЛУ -Н- НИКОЛАЙ КОЛЕВ

ЕТ " БОН ШАНС-МАРИЙКА ПЕНЕВА-АТАНАС ДИМОВ"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 28.1.2010г., в законна сила от 28.1.2010г.
Ответникът ЕТ "Бон шанс - Марийка Пенева - А.Д." ЕИК 119518207, седалище и адрес на управление с. Градец, Сливенска област, ул. "Кънчо Урумов" № 1, представляван от собственика А.Д.Д., ЕГН **********, се ЗАДЪЛЖАВА да заплати в срок до 31.03.2010 г. на ЕТ "Алу - Н - Н.К." ЕИК 119621125, седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Братя Шкорпил" № 31А, представляван от собственика Н.И.К., ЕГН **********, сумата 2 400.00 (две хиляди и четиристотин) лева, представляваща неизплатена част от задължението по фактура № 42 от 20.12.2007 г., издадена от ЕТ "Алу - Н - Н.К.", като доставчик, и ЕТ "Бон Шанс - Марийка Пенева", като получател.  С това споразумение претенциите ни към ответника се изчерпват.  

14

Гражданско дело No 121/2009

Вещни искове

М.Х.М.,
Х.Х.С.,
А.Х.М.

Е.Х.К.,
А.И.К.,
И.А.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Разпореждане от 4.2.2010г., в законна сила от 21.4.2010г.
ВРЪЩАМ исковата молба на подателя й адвокат М. М. пълномощник на ищците. РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаването му пред ОС Сливен

15

Гражданско дело No 126/2009

Облигационни искове

В.Р.Р.

Г.Н.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.4.2010г., в законна сила от 27.5.2010г.
Решение № 17 / 20.04.2010г.ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл. 45 от ЗЗД граждански иск за причинени неимуществени вреди, от В.Р.Р., ЕГН **********,***, срещу Г. Н.Г., ЕГН **********,*** А, за сумата 1 000 (хиляда) лева, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА В.Р.Р., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Г. Н.Г., ЕГН **********,*** А, сумата 200.00 (двеста) лева, представляваща направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.      

16

Гражданско дело No 165/2009

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.1.2010г., в законна сила от 28.1.2010г.
НАСТАНЯВА детето Н
. К. И., родена на *** г. в гр. Плевен, ЕГН**********,*** Загора, за срок от три години или до настъпване на други обстоятелства за неговото извеждане.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОСС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна, че е изготвено.  

17

Гражданско дело No 167/2009

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.1.2010г., в законна сила от 22.1.2010г.
НАСТАНЯВА децата С
. С. М., родена на *** ***, ЕГН **********, и С. С. М., родена на *** ***, ЕГН ********** ***, за срок от една година или до настъпване на други обстоятелства за тяхното извеждане.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОСС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено.    :    

18

Гражданско дело No 174/2009

Облигационни искове

К.Р.О.

М.Х.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.6.2010г., в законна сила от 3.7.2010г.
Решение № 31 / 07.06.2010г. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.240 от ЗЗД, предявен от К.Р.О., ЕГН **********,***, с искане ответникът М. Х
. Д., ЕГН **********,***, призован при условията на чл.47 от ГПК, представляван адв. А.Г. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, да бъде осъден да ? върне сумата 2 000.00 лева, които ищцата му била предала в собственост по силата на сключен на 30.05.2007 г. договор за заем, които ответникът се задължил да върне до 30.06.2007 г.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от К.Р.О., с посочени данни, с искане ответникът М. Х. Д., с посочени данни, да бъде осъден да ? заплати сумата 1 000.00 лева, представляваща мораторна лихва върху сумата от 1 000.00 лева за времето от 30.06.2007 г. до подаване на исковата молба 24.09.2009 г.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.     П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :        

19

Гражданско дело No 184/2009

Искове по СК

Х.Н.А.,
Ф.Х.Д.

Н.Х.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.3.2010г., в законна сила от 16.3.2010г.
Упражняването на родителските права по отглеждането и възпитанието на непълнолетното дете Х
.Н. А., ЕГН **********, се предоставят на майката Ф.Х.Д., ЕГН**********,***, като на бащата Н.Х.А., ЕГН**********,*** се дава възможност да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Бащата Н.Х.А., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на Х.Н.А., ЕГН **********, със съгласието на майка му Ф.Х.Д., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева на месец, считано от 02.10.2009 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на други обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА Н.Х.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 102.00 (сто и два) лева, представляваща окончателна държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.

20

Гражданско дело No 192/2009

Други дела

Е.В.Н.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.2.2010г., в законна сила от 16.3.2010г.
Решение № 8 / 08.02.2010г.  ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че Е
. Ф. Й., родена на *** ***, от родители Е.В.Н., ЕГН **********,***, и Ф. К. Й., роден на *** г., е починала на 03.04.1972 г. в ДДМУИ в село Медвен, община Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителя, Община Котел и РП Котел.    

21

Гражданско дело No 194/2009

Дела от административен характер

Б.С.Б.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.9.2010г., в законна сила от 23.6.2011г.
Решение № 49 от 10.09.2009г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Б., ЕГН **********,***, против протоколно решение № 10712/25.09.2009 г. постановено по преписка № 3194/2007 г. на ОбСЗГ Котел, като неоснователна.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред АС Сливен с касационна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

22

Гражданско дело No 195/2009

Вещни искове

ОБЩИНА КОТЕЛ

М.Ш.К.,
Е.А.К.,
Ш.М.К.,
Ш.Х.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.5.2010г., в законна сила от 13.5.2010г.
Решение № 26 / 13.05.2010г.  ПРИЕМА за установено по отношение на ответниците М.Ш.К., ЕГН********** и Е.А.К., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес с. Ябланово, община Котел, ул. "Г. С. Раковски" № 52 и Ш.М.К., ЕГН ********** и Ш.Х.К., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес гр. Бургас, ж. к. "Лазур", 33, вх.2, ет.5, че Община Котел, представлявана от кмета Х.Р.К., е собственик на 442/1465 (четиристотин четиридесет и две върху хиляда четиристотин шестдесет и пет) идеални части от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 87031.501.400 (осемдесет и седем хиляди, тридесет и едно. петстотин и едно. четиристотин) по кадастралната карта на с. Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен, с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м. при граници: ПИ 87031.501.399; 87031.501.398; 87031.501.393; 87031.501.391; 87031.501.394; 87031.501.392.  ОСЪЖДА ответниците М.Ш.К., ЕГН********** и Е.А.К., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес с. Ябланово, община Котел, ул. "Г. С. Раковски" № 52 и Ш.М.К., ЕГН ********** и Ш.Х.К., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес гр. Бургас, ж. к. "Лазур", 33, вх.2, ет.5 да заплатят на Община Котел направените по делото разноски в размер 780.00 (седемстотин и осемдесет) лева, от които 480.00 лева - адвокатско възнаграждение и 300.00 лева възнаграждение на вещото лице.  ОСЪЖДА ответниците М.Ш.К., ЕГН********** и Е.А.К., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес с. Ябланово, община Котел, ул. "Г. С. Раковски" № 52 и Ш.М.К., ЕГН ********** и Ш.Х.К., ЕГН ********** - и двамата с постоянен адрес гр. Бургас, ж. к. "Лазур", 33, вх.2, ет.5 да заплатят по сметка на РС Котел сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.        

23

Гражданско дело No 198/2009

Развод по взаимно съгласие

Д.Д.И.,
Е.Х.И.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.2.2010г., в законна сила от 8.2.2010г.
Решение № 9 / 08.02.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 12.01.2002 г. в град Котел граждански брак между Д.Д.И., ЕГН **********,***, и Е.Х.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. "Проф. Павлов" № 12, адв. М.Г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1/ Детето Х
. Е. И., ЕГН **********, ще живее на адреса, на който живее майката Д.Д.И. ***.  2/ Родителските права по отглеждането и възпитанието на детето Х. Е. И., с посочени данни, се предоставят на майката Д.Д.И., с посочени данни, като на бащата Е.Х.И., с посочени данни, се дава възможност да го взема при себе си всяка първи и трети съботен ден от месеца и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката.  2/ Бащата Е.Х.И., ЕГН **********,***, се задължава на заплаща на Д.Д.И., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на детето Х. Е. И., ЕГН **********, месечна издържка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от 28.10.2009 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването ?.  3/ След прекратяване на брака Д.Д.И., с посочени данни, ще носи предбрачното си фамилно име Р..   4/ Страните нямат претенции помежду си, свързани с издръжката, семейното жилище, не притежават недвижими имоти, придобити по време на брака, а движимото имущество са разпределили извънсъдебно.  ОСЪЖДА Е.Х.И., ЕГН **********,***, и Д.Д.И., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху молбата за развод.  ОСЪЖДА Е.Х.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  РЕШЕНИЕТО е окончантелно.        

24

Гражданско дело No 200/2009

Облигационни искове

ЕТ СТЕЗИС- СТЕФАН СТОЙКОВ

ЕТ ЯНЧО АТАНАСОВ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 10.2.2010г., в законна сила от 18.2.2010г.
Спогодбата се постигна при следните условия:  ЕТ "Я.А.", ЕИК 119029262, представляван от Я.А. Василев, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. "Паисий" 5, се задължава ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ "СТЕЗИС-С.С.", Булстат 835032581, представляван от С.З.С., със седалище и адрес на управление гр. Омуртаг, ул. "Места" № 6, дължимата сумата от 5 000 (пет хиляди) лева, представляваща главница по фактура № 0000009172 от 05.08.2009 г. със следното разсрочване:  - до 30.05.2010 г. - 1 000 (хиляда) лева;  - до 30.06.2010 г. - 1 000 (хиляда) лева;  - до 30.07.2010 г. - 1 000 (хиляда) лева;  - до 30.08.2010 г. - 1 000 (хиляда) лева;  - до 30.09.2010 г. - 1 000 (хиляда) лева.  ЕТ "Я.А.", ЕИК 119029262, представляван от Я.А. В
., със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. "Паисий" 5, се задължава ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ "СТЕЗИС-С.С.", Булстат 835032581, представляван от С.З.С., със седалище и адрес на управление гр. Омуртаг, ул. "Места" № 6, сумата 220.00 (двеста и двадесет) лева, представляваща адвокатско възнаграждение, платими в срок до 30.07.2010 г.  СПОГОДИЛИ СЕ:  ЕТ " СТЕЗИС-С.С.": (п.)   (С.С.)  ЕТ "Я.А.": (п.) (Я.А.)  ДА СЕ ВЪРНЕ на ищеца ЕТ "СТЕЗИС-С.С.", Булстат 835032581, половината от размера на внесената държавна такса, равняваща се на 102.50 лв. (сто и два лева и петдесет стотинки).  Съдът ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, която не противоречи на закона и морала.  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 200 по описа на РС Котел за 2009 г.  

25

Гражданско дело No 201/2009

Развод и недейств. на брака

М.М.

Ф.Д.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.5.2010г., в законна сила от 17.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.4 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 17.10.1986 год. В град Коми, Руската федерация, граждански брак между М.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 2, ет.1, ст.12, и Ф.Д.М., ЕГН **********,***, за което в Община Сливен е съставен акт за граждански брак № 471/27.11.2001 г.   УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните:  1. Родените от брака деца са пълнолетни, поради което не се обсъжда въпроса за родителските права.  2. След прекратяване на брака М.М. продължава да носи следбрачното си фамилно име М..  3. Предоставя се за ползване на ответника семейното жилище, находящо се в град Сливен, кв. "Дружба" бл.30, вх.Г, ап.9, имащо характер на съпружеска имуществена общност.  4. По време на брака съпрузите не са придобивали в условията на съпружеска имуществена общност моторни превозни средства.  5. Страните се споразумяват, че личните вещи и влогове, придобити по време на брака са поделени извънсъдебни и нямат претенции един срещу друг относно тях.  6. Съпрузите нямат претенции един срещу друг относно фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки един от тях, както и към притежаваните от всеки един от тях авоари в банкови сметки.  7. Страните нямат претенции за издръжка помежду си.  8. Разноските остават за страните така, както са ги направили, а окончателната държавна такса се поема по равно.  ОСЪЖДА М.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 2, ет.1, ст.12, и Ф.Д.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса по делото за развод в размер на 15.00 (петнадесет) лева.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

26

Гражданско дело No 203/2009

Вещни искове

Х.А.П.,
А.Х.П.,
Х.Х.О.,
Ф.Х.В.

А.Р.П.,
Д.Х.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 18.12.2010г., в законна сила от 3.9.2012г.
Решение № 72 / 18.12.2010г.ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от Х.А.П., ЕГН **********,***, А.Х.П., ЕГН **********,***, Х.Х.О., ЕГН **********,***, и Ф.Х.В., ЕГН **********,***, с искане да се признае за установено по отношение на ответниците А.Р.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Хаджи Димитър” бл.3, ет.1, ап.2, адв. М.М., и Д.Х.П., ЕГН **********,***, че са собственици (първия ищец на 5/8 ид. части, а останалите ищци на по 1/8 ид. части) на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност и наследство на 1 700.00 кв.м., находящи се в източната част на поземлен имот № 87031.501.515, подвигнати в оранжен контур на скица № 2494, издадена на 14.05.2010 г. от СГКК Сливен, допълнена от вещото лице И.Х., с площ на целия имот 2 678.00 кв.м. и при граници на целия имот : ПИ №№ 87031.501.2104; 87031.501.872; 87031.501.512; 87031.501.513; 87031.501.514; 87031.501.531; 87031.501.2212 и 87031.501.2211 , като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Х.А.П., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на А.Р.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Хаджи Димитър” бл.3, ет.1, ап.2, адв. М.М., сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени от него разноски.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК А.Х.П., ЕГН **********,***, Х.Х.О., ЕГН **********,***, и Ф.Х.В., ЕГН **********,***, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ на А.Р.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Хаджи Димитър” бл.3, ет.1, ап.2, адв. М.М., по 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени от него разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

27

Гражданско дело No 205/2009

Вещни искове

М.Ш.Р.

М.Х.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.4.2010г., в законна сила от 14.5.2010г.
Решение № 19 / 22.04.2010г. ПРИЗНАВА за установено по отношение на ответника М.Х.М., ЕГН ********** ***, че ищецът М.Ш.Р., ЕГН **********,***, е СОБСТВЕНИК на следните недвижими имоти:  1. УПИ VІІ-45, в кв.9 по устройствения план на с. Малко село, община Котел, представляващ дворно място с квадратура 2 130 кв. м., ведно с построената в него паянтова жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 65 кв. м., състояща се от три стаи, лятна кухня с квадратура 14 кв. м. и паянтова стопанска постройка с обем 90 куб. м., при граници: Ърфат Енверов Халилов, Хюсеин Хасанов Дурасов, Байрам Ахмед Дурас и УПИ VІ-45 от кв.9  и  2. УПИ VІ-45, в кв.9 по устройствения план на с. Малко село, община Котел, представляващ празно дворно място с квадратура 1 720 кв. м., при граници: улица, Хюсеин Хасанов Дурасов, нива и УПИШ VІІ-45 от кв. 9,  съгласно нотариален акт № 1, том І, рег. № 7, дело № 4 от 2000 г. на РС Котел.  ОСЪЖДА М.Х.М., ЕГН ********** *** да ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО върху описаните по-горе имоти на М.Ш.Р., ЕГН **********,***  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК М.Х.М., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Ш.Р., ЕГН **********,***, сумата 1025.00 (хиляда двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски, в това число 1 000.00 лева за адвокатски хонорар и 25.00 лева - държавна такса.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС Сливен, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.        

28

Гражданско дело No 206/2009

Вещни искове по ЗСПЗЗ

С.П.П.,
Г.П.Т.,
Т.П.Р.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 11.1.2012г.
Решение № 68/ 16.12.2010г.ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН иска с правно основание чл.108 от ЗС, предявен от С.П.П., ЕГН **********,***, Г.П.Т., ЕГН **********,***, и Т.П.Р., ЕГН **********,***, с искане да се признае за установено в отношенията между ищците и ответника Община Котел, че ищците са собственици по реституция, настъпила по силата на чл.2, ал.2 от ЗВСВОНИ, на земята на недвижим имот, находящ се в село Пъдарево, община Котел, представляващ поземлен имот пл. № 75 в кв.6, за който е отреден парцел ІХ – „за младежки дом”, с площ на имота 620 кв.м., и Община Котел да бъде осъдена да им предаде владението върху описания имот.  ПРЕКРАТЯВА като НЕДОПУСТИМО производството по делото в частта му, в която ищците молят съда да признае за установено в отношенията между тях и Община Котел, че са собственици по реституция, настъпила по силата на чл.2, ал.2 от ЗВСВОНИ, на реално определена част в размер на 620 кв.м. от УПИ ІХ- „за младежки дом” в кв.5 по плана на село Пъдарево, съвпадаща в очертанията на поземлен имот с пл. № 75.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.2 от ГПК С.П.П., ЕГН **********,***, Г.П.Т., ЕГН **********,***, и Т.П.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ по равно на Община Котел сумата общо в размер на 960.00 (деветстотин и шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред същия съд.  

29

Гражданско дело No 207/2009

Изменение на издръжка

С.Н.А.

Н.Х.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.3.2010г., в законна сила от 16.3.2010г.
Бащата Н.Х.А., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на С.Н.А., ЕГН **********, със съгласието на майка й Ф.Х.Д., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева на месец, считано от 02.10.2009 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на други обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА Н.Х.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляваща окончателна държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.

30

Гражданско дело No 212/2009

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Д.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 14.4.2010г., в законна сила от 14.4.2010г.
ОСЪЖДА Д.А.К., ЕГН **********, с адрес на призоваване с. Градец, п. к. 8990, община Котел, ул. "Д. Костов" № 7, ДА ЗАПЛАТИ на "Ти Би Ай Кредит" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д. Хаджикоцев" № 52 54, ет.6, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, чрез неговия пълномощник Д.М.Г., ЕГН**********, сумата 350.00 (триста и петдесет) лева, представляваща неизплатени месечни вноски, посочени в чл. 8, раздел 3 от Договор за потребителски кредит № 4376312373 от 04.12.2007 г., сключен между тях, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

31

Гражданско дело No 213/2009

Облигационни искове

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЕТ "АТИЛА-СЕВДАЛИНА НЕДЕВА"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.7.2010г., в законна сила от 29.7.2010г.
ПРИЗНАВА за установено по иск с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявен от „Напоителни системи” ЕАД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, ет.4, представляван по пълномощие от адв. Р.Т. ***, че ответникът ЕТ „Атила-Севдалина Недева”, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Освобождение” № 45, представляван от собственика С
. Н. Н., ЕГН **********, дължи на ищеца присъдената му по заповед № 108/25.08.2009 г. по ЧГД № 164/2009 г. на РС Котел сума 728.47 (седемстотин двадесет и осем лева и четиридесет и седем стот.), представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата от 6 054.73 лева, помесечно, считано от 25.03.2008 г. до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 07.09.2009 г., дължима по договор за наем от 23.03.2007 г., като иска за разликата до пълния му предявен размер от 1 261.52 лева ОТХВЪРЛЯ.   ПРИЗНАВА за установено по иска с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, предявен от „Напоителни системи” ЕАД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, ет.4, представляван по пълномощие от адв. Р.Т. ***, че ответникът ЕТ „Атила-Севдалина Недева”, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Освобождение” № 45, представляван от собственика С. Н. Н., ЕГН **********, дължи на ищеца присъдената му по заповед № 108/25.08.2009 г. по ЧГД № 164/2009 г. на РС Котел сумата 675.66 (шестстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и шест стот.), представляващи направени от ищеца разноски за държавна такса и адвокатски хонорар по ЧГД № 164/2009 г. на РС Котел, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 10.67 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ЕТ „Атила-Севдалина Недева”, седалище и адрес на управление село Ябланово, ул. „Освобождение” № 45, представляван от собственика С. Н. Н., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „Напоителни системи” ЕАД, седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, ет.4, представляван по пълномощие от адв. Р.Т. ***31.98 (двеста тридесет и един лева и деветдесет и осем стот.), представляващи направени по делото разноски, съобразно уважената част от иска.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    

32

Гражданско дело No 219/2009

Облигационни искове

Х.М.Б.

М.А.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.4.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
Решенеие № 18/ 20.04.2010г.ОСЪЖДА на основание чл. 45, чл. 51 от ЗЗД, М.А.П., ЕГН **********, постоянен адрес с. Ябланово, Сливенска област, ул. "Оборище" № 16, ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б.,***, сумата 3 000 (три хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, вследствие извършено от М.П. престъпление по чл.129 от НК, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 7 000 лева като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА, М.А.П., ЕГН **********, постоянен адрес с. Ябланово, Сливенска област, ул. "Оборище" № 16, ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б.,***, сумата 300.00 (триста) лева представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК М.А.П., ЕГН **********, постоянен адрес с. Ябланово, Сливенска област, ул. "Оборище" № 16, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на иска.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.    

33

Гражданско дело No 220/2009

Изменение на издръжка

С.М.М.

М.М.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.11.2010г., в законна сила от 20.11.2010г.
Решение № 59 / 01.11.2010г.ОСЪЖДА на основание чл.150 от СК М.М.А., ЕГН **********,***, призован при условията на чл.47, ал.1 от ГПК, представляван в производството от адв. А.А. ***, назначена по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАЩА на Ф.Ю.М., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете С.М.М., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, считано от 19.11.2009 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, което да се счита за УВЕЛИЧЕНИЕ на издръжката в размер на 35.00 лева, присъдена по силата на съдебна спогодба, одобрена с протоколно определение от 06.07.2005 г. по гражданско дело № 115/05 г. на РС Котел.   ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.М.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Ю.М., ЕГН **********, в качеството u на майка и законен представител на малолетното дете С.М.М., ЕГН **********,***, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК М.М.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 122.40 (сто двадесет и два лева и четиридесет стот.), представляващи държавна такса върху увеличения размер на издръжката.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.        

34

Гражданско дело No 228/2009

Издръжка

Т.Т.Р.

Т.Т.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.3.2010г., в законна сила от 13.4.2010г.
Решение № 14 / 29.03.2010г. ОСЪЖДА на основание чл.144 от СК Т.Т.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Р., ЕГН **********,***, сумата 20.60 (двадесет лева и шестдесет стот.), представляваща издръжка за месец декември 2009 г., заедно със законната лихва, считано от изискуемостта до изпълнение на задължението, като иска за разликата от 50.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.144 от СК Т.Т.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Р., ЕГН **********,***, сумата 50.00 (петдесет), представляваща издръжка за месец януари 2010 г., заедно със законната лихва, считано от изискуемостта до изпълнение на задължението, като иска за разликата от 50.00 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОСЪЖДА на основание чл.144 от СК Т.Т.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Р., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 200.00 (двеста) лева, считано от 01.02.2010 год. за времето, докато учи като редовна ученичка в средно училище, но не по - късно от навършване на двадесетгодишна възраст или до настъпване на други причини за изменението или прекратяването на издръжката ведно със законната лихва за забава върху всяка закъсняла вноска, като иска за разликата от 50.00 лева ОТХВЪРЛЯ.   ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка.  ОСЪЖДА Т.Т.Р., ЕГН **********,***, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 192.00 (сто деветдесет и два) лева, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.          

35

Гражданско дело No 229/2009

Делби

В.А.Д.

И.Р.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.6.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.129, ал. 4 от ГПК производството по гражданско дело № 229 / 2009г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

36

Гражданско дело No 244/2009

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 19.3.2010г., в законна сила от 7.4.2010г.
Реш. № /19 03.2010г.НАСТАНЯВА детето Ф
. Н. Д., родена на *** г. в гр. Елена, ЕГН **********, в ДДЛРГ "Юрий Гагарин" в град Ямбол за срок от една година или до настъпване на други обстоятелства за неговото извеждане.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОСС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна, че е изготвено.  

37

Гражданско дело No 246/2009

Облигационни искове

И.С.К.,
Ж.С.К.

ЕТ ЕЛИЯ-93 АНТОАНЕТА РУСЕВА,
А.Н.Р.,
К.Г.Р.,
Е.К.Ж.,
Г.К.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.7.2010г., в законна сила от 1.12.2010г.
Решение № 42/ 30.07.2010г.ОБЯВЯВА за относително недействителна в отношенията между И.С.К., ЕГН **********, и Ж.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, Адвокатска кантора на адв. А.Г., от една страна, и А.Н.Р., Е.К.Ж. и Г.К.Р.,***, от друга, сделката, оформена с нотариален акт № 95/23.03.2005 г., том І, нотариално дело № 94/2005 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, с която А.Н.Р., с посочени данни, е дарила на ответниците Е.К.Ж. и Г.К.Р., двамата с посочени данни, собствеността върху недвижим имот, находящ се в град Котел и представляващ 45,5/145,51 идеални части от сграда със застроена площ от 145.51 кв.м., представляваща северната част от първи партерен етаж от жилищен блок, изграден на ул. „Раковска” № 40 в град Котел и избено помещение със застроена площ от 35 кв.м., построена в поземлен имот № Х-932 в кв.61 по ПУП на град Котел, до размера на ? идеална част от правото на собственост, която ответницата А.Н.Р., с посочени данни, е прехвърлила на ответниците Е.К.Ж. и Г.К.Р., двамата с посочени данни, по иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, предявен от И.С.К. и Ж.С.К., с посочени данни.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, предявен от И.С.К. и Ж.С.К., двамата с посочени данни, против К.Г.Р.,***, Е.К.Ж. и Г.К.Р., двамата с посочени данни, с искане да се признае за относително недействителна в отношенията между И.С.К. и Ж.С., от една страна, и К.Г.Р., Е.К.Ж. и Г.К.Р., тримата с посочени данни, сделката, оформена с нотариален акт № 95/23.03.2005 г., том І, нотариално дело № 94/2005 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, с която К.Г.Р., с посочени данни, е дарил на ответниците Е.К.Ж. и Г.К.Р., двамата с посочени данни, собствеността върху недвижим имот, находящ се в град Котел и представляващ 45,5/145,51 идеални части от сграда със застроена площ от 145.51 кв.м., представляваща северната част от първи партерен етаж от жилищен блок, изграден на ул. „Раковска” № 40 в град Котел и избено помещение със застроена площ от 35 кв.м., построена в поземлен имот № Х-932 в кв.61 по ПУП на град Котел, до размера на ? идеална част от правото на собственост, която ответникът К.Г.Р., с посочени данни, е прехвърлил на ответниците Е.К.Ж. и Г.К.Р., двамата с посочени данни, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.  ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 ГПК нотариален акт № 95/23.03.2005 г., том І, нотариално дело № 94/2005 г. на Съдията по вписванията при РС Котел, в частта му за ? идеална част от правото на собственост, която А.Н.Р., с посочени данни, е дарила на Е.К.Ж. и Г.К.Р..  ПРЕКРАТЯВА поради НЕДОПУСТИМОСТ производството по делото по иска с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД, предявен от И.С.К. и Ж.С.К., двамата с посочени данни, против ЕТ „Елия-93-А.Р.”, седалище и адрес на управление град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 47, представляван от собственика А.Н.Р., с посочени данни.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Н.Р., Е.К.Ж. и Г.К.Р.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на И.С.С.К., ЕГН **********, и Ж.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, Адвокатска кантора на адв. А.Г., сумата 906.83 (деветстотин и шест лева и осемдесет и три стот.), представляваща направени по делото разноски, съръзмерно на уважената част от предявения иск.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.2 от ГПК И.С.С.К., ЕГН **********, и Ж.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, Адвокатска кантора на адв. А.Г., ДА ЗАПЛАТЯТ на К.Г.Р., Е.К.Ж. и Г.К.Р.,***, сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляваща направени от тях разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявения иск.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в частта му, в която производството по делото се прекратява – с частна жалба в едноседмичен срок пред същия съд.          

38

Гражданско дело No 247/2009

Вещни искове

Ф.Х.Р.,
Ф.Х.Ч.

А.Х.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.7.2010г., в законна сила от 8.3.2011г.
Решение № 43/ 30.07.2010г.ПРИЗНАВА за установено на основание чл.108 от ЗС по иска, предявен от Ф.Х.Р., ЕГН **********, и Ф.Х.Ч., ЕГН **********,***, против А.Х.Р., ЕГН **********,***, че ищците Ф.Х.Р. и Ф.Х.Ч. са собственици при равни части на основание наследство на недвижим имот, находящ се в село Ябланово, община Котел, представляващ поземлен имот № 87031.502.1021 с площ от 6 567.00 кв.м. заедно с построените в него жилищна и селскостопанска сгради, при граници на имота : ПИ № 87031.502.2254, ПИ № 87031.502.2266, ПИ № 87031.502.2253, ПИ № 87031.502.2252, ПИ № 87031.502.1022 и ПИ № 87031.502.2042, и ОСЪЖДА А.Х.Р. да предаде на ищците владението върху описания имот, който владее без правно основание.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Х.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Х.Р., ЕГН **********, и Ф.Х.Ч., ЕГН **********,***, сумата 396.56 (триста деветдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки) лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.          

39

Гражданско дело No 248/2009

Облигационни искове

С.А.Г.

Х.Д.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 15.5.2010г., в законна сила от 15.5.2010г.
Решение № 27 / 15.05.2010г.ОСЪЖДА Х.Д.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.А.Г., ЕГН **********,***, сумата 112.00 (сто и дванадесет) лева, представляваща нанесена щета, както и сумата 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляваща направени на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, по делото разноски, от които 50.00 лева - държавна такса и 200.00 лева - адвокатско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните  

40

Гражданско дело No 1/2010

Облигационни искове

С.С.Д.

С.Х.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 13.5.2010г., в законна сила от 13.5.2010г.
Неприсъствено решение № 25 / 13.05.2010г. ОСЪЖДА С.Х.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес с. Градец, п. к. 8990, община Котел, кв. "Запад" № 125, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Д.,***, сумата 750.00 (седемстотин и петдесет) лева, представляваща дължим заем, както и сумата 140.00 (сто и четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.  

41

Гражданско дело No 3/2010

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 9.4.2010г., в законна сила от 28.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.28, ал.1 вр. чл.25, т. от ЗЗДет. настаняването на децата Х.М.С., ЕГН **********, и Е.М.С., ЕГН **********, в семейството на тяхната баба Е.А.С. ***, поради отпадане на причините, довели до настаняването им, и ВРЪЩА децата за отглеждане на биологичния им баща М.С.М., ЕГН **********,*** 19, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отглеждането и възпитанието на децата по силата на решение № 52/26.05.2009 г., постановено по гражданско дело № 23/2009 г. на РС Котел, в сила на 16.06.2009 г.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено, като им се изпратят преписи от постановеното решение.          

42

Гражданско дело No 4/2010

Делби

С.Д.Г.

П.К.З.,
А.С.М.,
Н.К.М.,
С.К.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.1.2010г.
ДА СЕ ИЗПРАТИ на Председателя на ОС Сливен гражданско дело № 4 по описа на РС Котел за 2010г. поради невъзможност да бъде разгледано от състав в РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

43

Гражданско дело No 5/2010

Други дела

В.И.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.2.2010г., в законна сила от 5.3.2010г.
Решение № 10 / 11.02.2010г.  ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че И
. В. И.., роден на *** ***, ЕГН **********, е почина на 22.12.2009 г. в гр. Котел.   ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданското състояние да състави акт за смърт на И. В. И..   ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел, за съставяне акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.    

44

Гражданско дело No 8/2010

Развод и недейств. на брака

Ю.И.Ч.

Б.М.Ч.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 28.6.2010г.
Решение № 39 / 28.06.2010г-ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.4 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 12.04.1987 год. в село Филаретово, община Котел, граждански брак между Ю
. И.Ч., ЕГН **********,***, и Б.М.Ч., ЕГН **********,***.   УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните:  1. Родителските права по отношение на непълнолетното родено от брака дете С.Б. Ч., ЕГН **********, се предоставят на майката Ю. И.Ч., като на бащата Б.М.Ч. се определя режим на лични контакти, който има право да го вижда всяка първа и трета събота от месеца, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката;  2. Бащата Б.М.Ч. се задължава да заплаща на непълнолетното дете С. Б. Ч., със съгласието на нейната майка Ю. И.Ч., месечна издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева, считано от подаване на исковата молба до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката;  3. След прекратяване на брака ищцата Ю. И.Ч. ще носи предбрачното си фамилно име А.;  4. Предоставя се за ползване на Б.М.Ч. семейното жилище, находящо се в село Филаретово, собственост на родителите на ответника;  5. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака;  6. По време на брака съпрузите не са придобивали в условията на съпружеска имуществена общност недвижими имот, фирми и влогове, а движимите вещи са поделили извънсъдебно.  1. Разноските остават за страните така, както са ги направили.  ОСЪЖДА Ю.И.Ч., ЕГН **********,***, и Б.М.Ч., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса по делото за развод в размер на 15.00 (петнадесет) лева.   ОСЪЖДА Б.М.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка в размер на 50.00 (петдесет) лева.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.          

45

Гражданско дело No 10/2010

Развод и недейств. на брака

П.В.А.

С.В.А.,
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.9.2010г., в законна сила от 30.9.2010г.
Решение № 45 / 08.09.2010г.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 23.08.1997 г. граждански брак между ищеца П.В.А., ЕГН ********** и ответницата С.В.А., ЕГН ********** – и двамата от с. Жеравна, община Котел, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на ответницата.  ПРЕДОСТАВЯ родителските права за отглеждане и възпитание на непълнолетното дете Е
. П. А., ЕГН **********, на бащата П.В.А., ЕГН **********.  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на С.В.А. с непълнолетното дете Е. П. А., всяка първа и трета събота и неделя на съответния месец, от 09:00 до 18:00 ч., както и един месец през лятото, несъвпадащ с платеният отпуск на бащата.  ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, находящо се в с. Жеравна, собственост на родителите на ищеца за ползване от него и детето Е. А..  ОСЪЖДА С.В.А., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на П.В.А., ЕГН **********, като баща и законен представител на непълнолетната Е. П. А., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, до навършване на пълнолетието му, считано от 12.01.2009 г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, ответницата С.В.А., да носи предбрачното си фамилно име С..  ОСЪЖДА С.В.А., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.В.А., ЕГН **********,*** сумата 645.00 (шестстотин четиридесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски, а именно: 25.00 лева – държавна такса; 500.00 лева – адвокатски хонорар и 120.00 лева – възнаграждение за служебен защитник.  ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат Ю.Я., назначен за процесуален представител на ответницата по делото С.А., с уведомително писмо № 436 от 26.04.2010 г. на Съвета на АК Сливен, сумата в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, внесена на 06.04.2010 г. по набирателната сметка на РС Котел.  ОСЪЖДА С.В.А., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 144.00 (сто четиридесет и четири) лева, представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.  

46

Гражданско дело No 18/2010

Издръжка

А.С.Х.

С.Х.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.4.2010г., в законна сила от 6.4.2010г.
Ответникът, С.Х.И., ЕГН **********,*** ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на С.М.Ф., ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.С.Х., ЕГН **********, издръжка в размер на 80.00 (осемдесет) лева на месец, считано от 17.11.2009 г. до навършване на пълнолетието на детето или до настъпване на други обстоятелства за изменението или прекратяването на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от изискуемостта й, до изпълнение на задължението.  Ответникът С.Х.И., ЕГН **********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на С.М.Ф., ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.С.Х., ЕГН **********, сумата 350.00 (триста и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  Съдът ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ал.1 от ГПК постигнатата между страните спогодба.  ОСЪЖДА ответникът С.Х.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 57.60 (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки),представляваща окончателна държавна такса.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

47

Гражданско дело No 22/2010

Искове по КТ за отмяна на уволнение

С.Й.Д.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.6.2010г., в законна сила от 30.10.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ, заповед № 04 от 26.11.2009 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение със С.Й.Д., ЕГН ********** с адрес ***, съдебен адрес гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 5, адвокат М. С
., е прекратено поради съкращаване на щата.  ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ С.Й.Д., с посочени данни, на длъжността Директор на Дирекция „ОКСУС” в структурата на Общинската администрация на Община Котел, която е заемал до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищеца С.Й.Д., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановен, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Д., с посочени данни, сумата 4 982.88 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа, поради незаконното уволнение за шестмесечен период, считано от 26.11.2009 г., като за разликата до пълния предявен размер от 5 100 лева отхвърля.  ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД, Община Котел, ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Д., с посочени данни, законната лихва върху сумата 4 982.88 лв., до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Д., с посочени данни, сумата 290.00 лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на РС Котел, сумата 175.00 лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок, считано от 22.06.2010 г.  

48

Гражданско дело No 23/2010

Развод и недейств. на брака

В.Д.Й.

Н.П.Й.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.5.2010г., в законна сила от 1.6.2010г.
Решение № 22 / 10.05.2010г.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49, ал.1 от СК, сключеният на 30.08.1991 г. в гр. Сливен граждански брак между В.Д.Й.,***, със съдебен адрес гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 2, представлявана от адвокат К.К. и Н.П.Й.,***, настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на ответника.  ОСЪЖДА Н.П.Й.,*** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетния Р
. Н. Й., ЕГН**********, със съгласието на неговата майка и законна представителка В.Д.Й.,***, ежемесечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, до навършване на пълнолетието му, считано от 25.01.2009 г. ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака В.Д.Й., да носи предбрачното си фамилно име Д..  ОСЪЖДА Н.П.Й.,***, ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Й.,***, със съдебен адрес гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 2, представлявана от адвокат К.К., сумата 525.00 (петстотин двадесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски, от които 500.00 лева за адвокатски хонорар и 25.00 лева внесена държавна такса.  ОСЪЖДА Н.П.Й.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на 50.00 (петдесет) лева, както и сумата 144.00 (сто четиридесет и четири) лева, представляващи държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.        

49

Гражданско дело No 24/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

К.Р.Б.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- 1 ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.6.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
Решение № 30 / 07.06.2010г.ОСЪЖДА на основание чл.128 от КТ "Медицински център-І-Котел" ЕООД, регистрирано по фирмено дело № 1208/1999 г. на ОС Сливен, седалище и адрес на управление град Котел, ул. "Раковска" № 3, представлявано от управителя му Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на К.Р.Б., ЕГН **********,***, сумата 1 978.58 (хиляда деветстотин седемдесет и осем лева и петдесет и осем стот.), представляващо неизплатено трудово възнаграждение за периода от месец юли 2007 г. до месец юни 2008 г.  ОСЪЖДА на основание чл.245, ал.2 от КТ вр. чл.86 от ЗЗД КТ "Медицински център-І-Котел" ЕООД, регистрирано по фирмено дело № 1208/1999 г. на ОС Сливен, седалище и адрес на управление град Котел, ул. "Раковска" № 3, представлявано от управителя му Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на К.Р.Б., ЕГН **********,***, сумата 500.00 (петстотин) лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на присъдената главницата за периода от изискуемостта на всяко от месечните възнаграждения, считано от 01.07.2007 г. до подаване на исковата молба 29.01.2010 г., както и законната лихва върху присъдената главница, считано от 30.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК "Медицински център-І-Котел" ЕООД, регистрирано по фирмено дело № 1208/1999 г. на ОС Сливен, седалище и адрес на управление град Котел, ул. "Раковска" № 3, представлявано от управителя му Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 129.14 (сто двадесет и девет лева и четиринадесет стот.), представляващи окончателна държавна такса върху предявените искове, както и сумата 100.00 (сто) лева, представляващи изплатено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК "Медицински център-І-Котел" ЕООД, регистрирано по фирмено дело № 1208/1999 г. на ОС Сливен, седалище и адрес на управление град Котел, ул. "Раковска" № 3, представлявано от управителя му Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на К.Р.Б., ЕГН **********,***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му по исковете по чл.128 от КТ и по чл.254, ал.2 от КТ вр. чл.86 от ЗЗД.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.        

50

Гражданско дело No 25/2010

Облигационни искове

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 28.3.2011г.
Решение № 57 от 25.10.2010г.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.213, ал.1, изр.І от КЗ вр. чл.45 от ЗЗД, предявен от Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД, седалище и адрес на управление град София, район Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, ЕИК 121130788, представлявана от изпълнителния директор С.С.,*** с искане ответникът да бъде осъден да u заплати сумата 560.12 лева, представляваща платено на 13.06.2007 г. от ищеца на трето неучастващо в производството лице Н
. Л. застрахователно обезщетение за претърпени от застрахованото лице вреди, причинени от настъпило на 07.05.2007 г. в град Котел застрахователно събитие поради бездействие от страна на Община Котел да обезопаси общински път в ремонт, като НЕОСНОВАТЕЛЕН, като отхвърля и обективно съединения към него иск по чл.86 от ЗЗД за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от 01.02.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД, седалище и адрес на управление град София, район Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, ЕИК 121130788, представлявана от изпълнителния директор С.С.,*** сумата 300.00 (триста) лева, представляваща направени по делото разноски.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

51

Гражданско дело No 26/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

С.Р.В.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 21.5.2011г.
Решение № 37 / 28.06.2010г.  ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.В., ЕГН **********,***, сумата 5 651.86 лв. (пет хиляди шестстотин петдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.02.2008 г. до 28.02.2010 г., ведно със законната лихва в размер на 626.01 лв. (шестстотин двадесет и шест лева и една стотинки), считано от 01.02.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба – 04.02.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 170.00 (сто седемдесет) лева, представляващи разноски за вещото лице, както и сумата 251.00 (двеста петдесет и един) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на уважения иск.    ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с посочени данни ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.В., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски по делото за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му.  

52

Гражданско дело No 27/2010

Развод и недейств. на брака

М.С.Д.

К.Х.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.5.2010г., в законна сила от 10.5.2010г.
Решение № 23 / 10.05.2010г.1. ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, във вр. с чл.321, ал.5 от ГПК сключеният на 08.08.1985 г. в Кметство с. Тича, община Котел, граждански брак между М.С.Д., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адвокат Ю.Я. и К.Х.Д., ЕГН ********** ***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без съда да се произнася по въпроса за вината.  2. ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях споразумение, което не противоречи на закона и морала и с което страните са уредили отношенията помежду си, а именно:  - семейното жилище - общинска собственост, се предоставя за живеене на съпруга К.Д.;  - страните не притежават семейни и индивидуални влогово и недвижими вещи, които да са СИО, а движимите вещи са си поделили по взаимно съгласие извънсъдебно;  - страните не си дължат издръжка помежду си;  - след прекратяването на брака М.С.Д., запазва брачното си фамилно име Д.;  - разноските по делото остават така, както са направени.  ОСЪЖДА М.С.Д., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адвокат Ю.Я. и К.Х.Д., ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел окончателна държавна такса в размер на по 20 (двадесет) лева.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

53

Гражданско дело No 31/2010

Делби

С.И.Д.

Г.Т.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 6.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА висящността на гражданско дело № 31 / 2010г. на РС Котел поради невъзможност да бъде разгледано от състав на РС Котел и ГО ИЗПРАЩА на председателя на ОС Сливен да определи съд, който да продължи разглеждането му. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

54

Гражданско дело No 35/2010

Развод и недейств. на брака

Е.Д.Х.

Ц.П.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 11.1.2011г.
Решение № 71 / 17.-12.2010г.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 49 от СК, сключеният на 18.02.1979 г. в гр. Котел граждански брак между Е.Д.Х., ЕГН **********,*** и Ц.П.Х., ЕГН ********** ***, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, без да се произнася по въпроса за вината.  ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на Е.Д.Х..  ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, ответницата да запази и продължи да носи брачното си фамилно име Х..  ОСЪЖДА Е.Д.Х., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел да заплати сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляваща допълнителна държавна такса за завеждане на делото.  ОСЪЖДА Е.Д.Х., ЕГН **********,*** и Ц.П.Х., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС Котел по 30.00 лева за всеки един от тях, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Сливен.        

55

Гражданско дело No 36/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Д.П.З.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 9.9.2010г., в законна сила от 22.1.2011г.
рЕШЕНИЕ № 47/ 09.09.2010Г-ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на АННА П.З., ЕГН **********,***, сумата 2684.61 лева (две хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и една стотинки), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периодите, както следва: от месец юни 2007 г. до месец декември 2007 г., - 1 674.85 лева и за периода от месец май 2008 г. до месец август 2008 г. – 1009.76 лева., ведно със законната лихва общо за двата периода в размер на 765.84 лева (седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки), считано от месец юни 2007 г. до датата на завеждане на исковата молба – 26.02.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, „Медицински център-1-Котел” ЕООД с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи разноски за вещото лице, както и сумата 138.00 (сто тридесет и осем) лева, представляващи окончателна държавна такса върху размера на уважения иск.  ОСЪЖДА „Медицински център-1-Котел” ЕООД, с общинско имущество, с адрес гр. Котел, ул. „Раковска” № 3, Булстат 119502815, представлявано от неговия управител д-р Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Анна П.З., ЕГН **********,***, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски по делото за адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му.      

56

ЧГД No 39/2010

Съдебни поръчки

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебната поръчка като изпълнена. ДЕЛОТО да се изпрати на СГС.

57

Гражданско дело No 42/2010

Развод и недейств. на брака

А.А.С.

Д.М.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 28.6.2010г.
Решение № 38/ 28.06.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.4 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 09.07.1988 год. в село Орлово, община Котел, граждански брак между А.А.С., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и Джевдет М.С., ЕГН **********,***.   УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните:  1. След прекратяване на брака ищцата А.А.С. ще носи предбрачното си фамилно име А..  2. Предоставя се за ползване на ответника семейното жилище, находящо се в село Орлово, собственост на родителите на ответника.  3. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване н брака  4. По време на брака съпрузите не са придобивали в условията на съпружеска имуществена общност недвижими имот, фирми и влогове, а движимите вещи са поделили извънсъдебно.  5. Разноските остават за страните така, както са ги направили.  ОСЪЖДА А.А.С., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и Джевдет М.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса по делото за развод в размер на 15.00 (петнадесет) лева.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.            

58

Гражданско дело No 55/2010

Облигационни искове

ЗКПУ"МЕДВЕН" В ЛИКВИДАЦИЯ

З.В.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.11.2010г., в законна сила от 18.12.2010г.
Решение № 60 / 05.11.2010г.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.59 от ЗЗД, предявен от ЗКПУ „Медвен” (в ликвидация), седалище и адрес на управление село М., община К., ул. „*************” № **, представлявана от ликвидаторите Г.Х.А., ЕГН **********,***, Й.В.К., ЕГН **********,***, и В.И.К., ЕГН **********,***, против З. Г
. К., ЕГН **********,***, с искане ответникът да бъде осъден да заплати на кооперацията – ищец сумата 500.00 лева, с която ответникът е получил от трето лице на 05.12.2008 г. и с която неоснователно се е обогатил до размера на обедняването на кооперацията – ищец, като ОТХВЪРЛЯ и иска по чл.86, ал.1 от ЗЗД за присъждане на законната лихва, считано от 15.03.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.              

59

Гражданско дело No 58/2010

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Г.Д.Г.

ОБЩИНА КОТЕЛ- ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.10.2010г., в законна сила от 14.12.2011г.
Решение № 50 / 05.10.2010г.ОТМЕНЯ като НЕЗАКОННА на основание чл.334, ал.1, т.1 от КТ заповед № А.5-21 / 04.02.2010 г. на Кмета на Община Котел, с която трудовото правоотношение с Г.Д.Г., ЕГН **********,*** 19, е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ.  ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ Г.Д.Г., с посочени данни, на длъжността Старши специалист „Масов спорт” в структурата на общинската администрация на Община Котел, която е заемал до момента на уволнението.  УКАЗВА на ищеца Г.Д.Г., с посочени данни, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановен, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.  ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, сумата 1 659.48 лева (хиляда шестстотин петдесет и девет лева и четиридесет и осем стот.), представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа поради незаконно уволнение за шестмесечен период, считано от 04.02.2010 г. до 04.08.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 373.83 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето от 04.02.2010 г. до 16.03.2010 г., считано от 17.03.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 138.23 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето от 18.03.2010 г. до 31.03.2010 г., считано от 01.04.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец април 2010 г., считано от 01.05.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец май 2010 г., считано от 01.06.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец юни 2010 г., считано от 01.07.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 276.58 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за месец юли 2010 г., считано от 01.08.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, законната лихва върху сумата 37.71 лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за времето от 01.08.2010 г. до 04.08.2010 г., считано от 05.08.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Г., с посочени данни, сумата 480.00 (четиристотин и осемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Община Котел ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на бюджета на съдебната власт сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещи лица, както и сумата 166.38 ( сто шестдесет и шест лева и тридесет и осем стот.), представляваща окончателна държавна такса върху уважените искове.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от постановяването му.        

60

Гражданско дело No 61/2010

Други дела

Р.Х.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 14.5.2010г., в законна сила от 10.6.2010г.
Решение № 29 / 14.05.2010г.ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че С
. И. С., ЕГН **********, е починала на 12.03.2010 г. в 21,45 ч. в дома си в град Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел да състави акт за смърт с посочените данни.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на молителката, Община Котел и РП Котел  

61

Гражданско дело No 62/2010

Вещни искове

Н.Г.А.

ОБЩИНА СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 13.4.2010г., в законна сила от 24.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК производството по гражданско дело № 62 по описа на РС Котел за 2010г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

62

Гражданско дело No 70/2010

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.4.2010г., в законна сила от 20.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 70 / 2010 г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Сливен за разглеждане.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.

63

Гражданско дело No 76/2010

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.5.2010г., в законна сила от 8.6.2010г.
Решение № 24 / 10.05.2010г НАСТАНЯВА на осн. чл.28, вр. с чл.25 от ЗЗД детето А
. А. И., ЕГН **********, в Дом за медико-санитарни грижи гр. Сливен, за срок до настъпване на обстоятелства за неговото изваждане.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.    

64

Гражданско дело No 77/2010

Облигационни искове

М.Д.И.

Г.Н.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.7.2010г., в законна сила от 1.7.2010г.
Ответникът Г.Н.Г., ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на М.Д.И., ЕГН **********,***, сумата 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, от които 1 000 (хиляда) лева, които са платени към момента, а останалата сума от 1 500 (хиляда и петстотин) лева, платими в срок до 15.09.2010 г. Съдът ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК постигнатата между страните спогодба.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

65

Гражданско дело No 90/2010

Чл. 19 ЗГР

Д.С.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.4.2010г., в законна сила от 23.4.2010г.
Решение № 20 / 23.04.2010г. Р Е Ш И:   ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Котел, че следва да се промени фамилното име на Д.С.Д., ЕГН ********** *** А, от Д. на ПЕПЕЛИШЕВА.   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Котел за отразяване на промяната в регистъра по гражданското състояние и в регистъра на населението  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

66

Гражданско дело No 99/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.Г.Б.

С.В.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 16.6.2010г., в законна сила от 26.6.2010г.
ЗАДЪЛЖАВА С.В. Б
., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Г.Б., ЕГН **********, живуща ***.  ЗАБРАНЯВА на С.В. Б., с посочени данни да приближава жилището, което обитава М.Г.Б., с посочени данни, находящо се в гр. Котел, кв. "Изток" № 325, местоработата й, местата за социални контакти и отдих, които посещава за срок от девет месеца от постановяване на настоящото решение.  ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на М.Г.Б., с посочени данни ЗАПОВЕД за ЗАЩИТА.  НАЛАГА на основание чл.5, ал.3 от ЗЗДН на С.В.Б., с посочени данни ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева, за това, че през последните три години системно е извършвал актове на домашно насилие спрямо М.Г.Б., с посочени данни.  ОСЪЖДА С.В.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса.  ОСЪЖДА С.В.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени по делото разноски.  КОПИЯ от Заповедта и решението да се връчат на Началника на РУ на МВР Котел и на страните.  РЕШЕНИЕТО и заповедта подлежат на незабавно изпълнение, като решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му.  

67

Гражданско дело No 99/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.Г.Б.

С.В.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Заповед за защита от 16.6.2010г.
ПОСТАНОВЯВА МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА на основание чл.5, ал.1, т.1 от Закона за защита срещу домашното насилие, както следва:  ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН извършителя/ите С.В.Б. ЕГН ********** *** No 5 да се въздържа/т от извършване на домашно насилие спрямо М.Г.Б. ЕГН ********** с адрес *** .   ЗАБРАНЯВА на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН на С.В.Б. ЕГН ********** *** No 5 ДА ПРИБЛИЖАВА жилището, находящо се в гр. Котел, кв. "Изток" № 325, обитавано от М.Г.Б. ЕГН ********** с адрес *** , нейната месторабота ................................................................................................. и местата за социални контакти и отдих, за срок от девет месеца.  НАЛАГА на основание чл.5, ал.3 от ЗЗДН на С.В.Б., с посочени данни ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева, за това, че през последните три години системно е извършвал актове на домашно насилие спрямо М.Г.Б., с посочени данни.  ОСЪЖДА С.В.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 25.00 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса.  ОСЪЖДА С.В.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени по делото разноски.  ПРЕДУПРЕЖДАВА С.В.Б. ЕГН ********** *** No 5 , че съгласно чл.21, ал.2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта констатирано от полицейските органи, същия ще бъде задържан и незабавно ще бъде уведомена прокуратурата.  Тази заповед се издава на М.Г.Б. ЕГН ********** с адрес *** .  ЗАПОВЕДТА на основание чл.21, ал.1 от ЗЗДН да се изпълни от полицейските органи по местоживеене на ответника.  

68

Гражданско дело No 107/2010

Развод и недейств. на брака

С.О.Г.

И.В.Г.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.7.2010г., в законна сила от 10.8.2010г.
ОТМЕНЯ на основание чл.253 от ГПК разпореждане № 440/22.06.2010 г. ВРЪЩА постъпилата частна жалба вх. № СД-02-оз-И99/12-07-2010 г. против разпореждане № 440/22.06.2010 г. като процесуално недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 107 / 20Ю г. по описа на  РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Царево за извършване на по-нататъшни процесуални  действия.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок  от съобщаването му пред ОС Сливен.  

69

Гражданско дело No 108/2010

Развод по взаимно съгласие

Д.К.В.,
Р.В.В.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.8.2010г., в законна сила от 2.8.2010г.
Решение № 44/ 02.08.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 29.06.1996 г. в район Сердика при Столична община граждански брак между Д.К.В., ЕГН **********,***, и Р.В.В., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Местоживеенето на двете непълнолетни родени от брака деца В
.Р. В., ЕГН **********, и Б. Р. В., ЕГН **********, ще бъде на адреса на тяхната майка Д.К.В. ***;  2. Родителските права по отношение на непълнолетните родени от брака деца В. Р. В. и Б. Р. В. се предоставят на майката Д.К.В., като на бащата Р.В.В. се определя режим на лични контакти, който има право да ги взема при себе си всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 до 17.00 часа, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката;  3. Бащата Р.В.В. се задължава да заплаща на малолетните деца В. Р. В. и Б. Р. В., чрез тяхната майка Д.К.В., месечна издръжка в размер на 60.00 (шестдесет) лева за всяко от децата, считано от подаване на молбата на 30.04.2010 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката;  4. След прекратяване на брака молителката Д.К.В. ще носи предбрачното си фамилно име Я.;  5. Молителите не притежават жилище, което има характер на семейно, не притежават придобити по време на брака недвижими имоти, а движимите вещи са поделили извънсъдебно;  6. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Д.К.В., ЕГН **********,***, и Р.В.В., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Р.В.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 86.40 (осемдесет и шест лева и четиридесет стот.), представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.        

70

ЧГД No 113/2010

Други ЧГД

А.М.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 10.5.2010г., в законна сила от 10.5.2010г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на К.Н.М. ЕГН ********** и М.В.К. ЕГН ********** , в качеството им на родител и законни представители на малолетното дете А.М.К. ЕГН ********** ,тримата с адрес гр. Котел , Сливенска област да изтеглят от сметка, IBAN:***, в Общинска банка АД, водеща се на детето А.М.К., сумата от 95.00 ( деветдесет и пет) лева.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.            

71

Гражданско дело No 114/2010

Други дела

В.Р.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 16.7.2010г.
Решение № 35/ 28.06.2010г.  ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Котел, че А
. Х. К., ЕГН **********, бивш жител ***, е починал на 01.05.2010 г. в 08:15 часа, в гр. Котел.   ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданското състояние да състави акт за смърт на А. Х. К..   ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Котел, за съставяне акт за смърт и за отразяване на данните в регистъра на населението.   РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, пред ОС Сливен.          

72

Гражданско дело No 140/2010

Облигационни искове

С.Т.Б.

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 28.5.2010г., в законна сила от 12.6.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК производството по гражданско дело № 140 по описа на РС котел за 2010г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

73

Гражданско дело No 143/2010

Развод по взаимно съгласие

Д.Д.В.,
С.Р.В.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.6.2010г., в законна сила от 21.6.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 15.07.2005 г. в община Сливен граждански брак между Д.Д.В., ЕГН **********,***, и С.Р.В., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Семейното жилище, находящо се на адрес град Котел, ул. „Луда камчия” № 14, собственост на родителите на молителя Д.Д.В., се предоставя за ползване на Д.Д.В..  2. Молителите не си дължат издръжка след развода.  3. След развода молителката С.Р.В. приема да носи предбрачното си фамилно име К
..  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Д.Д.В., ЕГН **********,***, и С.Р.В., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

74

Гражданско дело No 144/2010

Чл. 19 ЗГР

С.Б.Н.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.7.2010г., в законна сила от 29.7.2010г.
рЕШЕНИЕ № 41 / 29.07.2010Г-ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Бургас по молба на Т.Ж.С., ЕГН **********,***, и Б.С.Н., ЕГН **********,*** 29, двамата като родители и законни представители на малолетното дете С.Б.Н., ЕГН **********, че бащиното име на С.Б.Н. следва да се промени от „Б.” на „Б.” на основание чл.19, ал.1 от ЗГР.   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Бургас за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

75

Гражданско дело No 145/2010

Искове по СК

З.С.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.6.2010г., в законна сила от 8.7.2010г.
ВРЪЩА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.2 от ГПК исковата молба на ищеца и ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 145 / 2010 г. по описа на РС Котел.ОПРЕДЕЛНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

76

Гражданско дело No 150/2010

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС

К.А.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 8.9.2010г., в законна сила от 22.9.2010г.
Решение № 46/ 08.09.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30, ал.1 и чл.26, ал.1, във връзка с чл.28 от ЗЗДет, настаняването на малолетното дете С
. К. А., ЕГН **********, в ДМСГД гр. Бургас, поради навършване на тригодишна възраст и го НАСТАНЯВА в ДДЛРГ „Щурче” гр. Средец, до навършване на седемгодишна възраст.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Директора на Д „СП” Бургас.  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна пред Окръжен съд Сливен.      

77

Гражданско дело No 152/2010

Облигационни искове

К.Й.К.,
Б.Т.К.

И.В.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 3.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
Решение № 67/ 03.12.2010г.ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД И.В.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Й.К., ЕГН **********, и Б.Т.К., ЕГН **********,***, сумата 1 400.00 (хиляда и четиристотин) лева, представляващи сумата, която ответникът се е задължил на ответниците най – късно до 15.05.2010 г. по силата на сключен между тях на 15.11.2009 г. договор за спогодба.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД И.В.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Й.К., ЕГН **********, и Б.Т.К., ЕГН **********,***, законната лихва върху присъдената главницата, считано от подаване на исковата молба на 02.06.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ГПК И.В.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Й.К., ЕГН **********, и Б.Т.К., ЕГН **********,***, сумата 296.00 (двеста деветдесет и шест) лева, представляващи направени от тях разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.    

78

ЧГД No 153/2010

Други ЧГД

И.Ш.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 3.6.2010г., в законна сила от 3.6.2010г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетният , И.Ш.К. , ЕГН ********** , със съгласието на баща си, Ш.И.К.,ЕГН ********** да изтегли от сметка№
**************** , водеща се в Банка " ДСК" гр. Котел на името на И.Ш.К. , ЕГН ********** сумата 26 000(двадесет и шест хиляди ) лева      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.        

79

Гражданско дело No 158/2010

Делби

П.Т.Г.

С.Н.Г.,
Т.И.Г.,
Н.И.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.9.2010г., в законна сила от 24.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232, ал. 1 от ГПК производството по гражданско дело № 158 по описа на РС Котел за 2010г- поради направено ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА. ОСЪЖДА П.Т.Г. ЕГН ********** ***, ж.-к. " Сердика" 18а , вх. В,, ет. 5, ап- 54 ДА ЗАПЛАТИ в полза на бъджета на съдебната власт сумата 25.00( двадесет и пет) лева, представляващи окончателна държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

80

ЧГД No 190/2010

Други ЧГД

Х.А.М.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 1.7.2010г., в законна сила от 1.7.2010г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на Е.Х.М. ЕГН ********** и А.В.М. ЕГН ********** , като родители и законни представители на малолетното дете Х.А.М. ЕГН **********, тримата от с. Ябланово, ул. „ Гранит”№ 1 да изтеглят от сметка IBAN:***СК Котел, водеща се на детето Х.А.М., цялата сума както и да закрият сметката.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателн  

81

ЧГД No 205/2010

Други ЧГД

Г.Д.Л.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.7.2010г., в законна сила от 19.7.2010г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.73, ал.3 от СК на непълнолетната , Г.Д.Л. ЕГН **********, със съгласието на майка си Р.Г.Л. ЕГН **********,*** да изтегли от сметка№ *************************сумата 15 000(петнадесет хиляди ) лева, водеща се в Банка „ ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ ) АД на името на Г.Д.Л. ЕГН **********      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

82

Гражданско дело No 206/2010

Чл. 19 ЗГР

А.С.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Решение № 54 / 20.10.2010г.ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на трите имена на А.С.Х., ЕГН **********,***, на А
. С. А..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Елена за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Елена.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

83

Гражданско дело No 207/2010

Чл. 19 ЗГР

Ф.М.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 3.11.2010г.
решение № 56 / 20.10.2010г.ДОПУСКА на основание чл.19, ал.1 от ЗГР промяна на личното име на Ф.М.Х., ЕГН **********,***, от Ф. на Ф
..  ОТХВЪРЛЯ молбата на Ф.М.Х., с посочени данни, в частта u, в която се иска допускане на промяна на бащиното u име от М. на М. и на фамилното u име от Х. на Х..   ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Котел за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние и на “Бюро Съдимост” при РС Котел.   РЕШЕНИЕТО е окончателно в частта му осносно уважената част от молбата, а в в отхвърлителната му частта може да се обжалва пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката, Община Котел и РП Котел.  

84

Гражданско дело No 209/2010

Други дела

И.С.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 209 / 2010 г. по описа на РС Котел и го ИЗПРАЩА на РС Ямбол за извършване на по - нататъшни процесуални действия. Определнието може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред ОС Сливен.

85

ЧГД No 214/2010

Други ЧГД

Б.И.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 29.7.2010г., в законна сила от 29.7.2010г.
РАЗРЕШАВА на основание чл. 130, ал.3 от СК, на И.И.Б., ЕГН ********** и И.Б.Б., ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес ***, в качеството им на родители и законни представители на малолетното им дете Б.И.Б., родено на *** г., ЕГН **********, да бъде изтеглена от Банка ДСК ЕАД клон гр. Котел, сумата 100.00 (седемстотин) лева, от сметка № 00***********, IBAN ******************** при банка ДСК ЕАД гр. Котел, водеща се на името на Б.И.Б..

86

Гражданско дело No 215/2010

Облигационни искове

Л.Г.К.

Д.Х.К.,
Х.Т.Х.,
А.Т.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.119, ал.1 от ГПК производството по гражданско дело № 215 по описа на РС Котел за 2010 г. и го ИЗПРАЩА на ОС Сливен за разглеждане. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

87

Гражданско дело No 217/2010

Облигационни искове

И.В.И.

К.Й.К.,
Б.Т.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.9.2010г., в законна сила от 25.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 129, ал. 4 във вр. с ал. 3 от ГПК производството по гражданско дело № 217/ 2010г. по описа на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му.

88

Гражданско дело No 218/2010

Развод и недейств. на брака

Х.К.К.

Ф.К.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 1.2.2011г.
Решение № 74 / 28.12.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 26.03.1964 год. в кметство село Ябланово, община Котел граждански брак между ищеца Х.К.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и ответницата Ф.К.К., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ОСЪЖДА Ф.К.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

89

Гражданско дело No 220/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Г.С.И.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОТЕЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 5.1.2011г.
Решение № 69 / 17.12.2010г.ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, сумата 1 123.50 (хиляда сто двадесет и три лева и петдесет стот.), представляващи неизплатена част от възнаграждение по договор за поръчка, сключен на 02.01.2008 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, сумата 210.43 (двеста и десет лева и четиридесет и три стотинки), представляваща мораторна лихва върху сумата 1 123.50 лева за периода от 01.01.2009 г. до 05.08.2010 г., като иска за периода от изискуемостта на всяко едно от месечните възнаграждения, считано от 01.03.2008 г. до 31.12.2008 г. за разликата до пълния му предявен размер от 300.00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, законната лихва върху сумата 1 123.50 лева, считано от подаване на исковата молба на 06.08.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.И., ЕГН **********,***, сумата 428.65 (четиристотин двадесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки) лева, представляващи направени от нея разноски за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение на вещо лице, съразмерно на уважената част от предявените искове.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК Г.С.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Медицински център 1 – Котел” ЕООД, седалище и адрес на управление град Котел, ул.”Раковска” № 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., ЕГН **********, сумата 9.44 (девет лева четиридесет и четири стотинки), представляващи направени от ответника разноски за адвокатски хонорар, съразмерно на отхвърлената част от предявените искове.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.        

90

Гражданско дело No 222/2010

Облигационни искове

М.Р.А.

И.М.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.12.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
Решение № 65 / 01.12.2010г.ОТМЕНЯ на основание чл.227, ал.1, б. „в” от ЗЗД договора от 15.12.2007 г., оформен с нотариален акт № 167, т. ІV, нотариално дело № 677/07 г. на СВ при РС Котел, по силата на който ищецът М.Р.А., ЕГН **********,***, е дарил на ответника И.М.А., ЕГН **********,***, собствения си недвижим имот, находящ се в село Братан, община Котел, представляващ дворно място от 5 016.00 кв.м. с планоснимачен № 17 по кадастралния план на селото, ведно с построената в него паянтова жилищна сграда със застроена площ от 74 кв.м., състояща се от три стаи, кухня, килер, салон и избено помещение от 47 кв.м. по вътрешни размери, две паянтови стопански сгради с общ обем 197 куб. метра и паянтов гараж от 15 кв.м., при граници : имоти с пл. № № 16, 18, 19, 23 и улица, поради отказ на ответника да даде издръжка на ищеца, от която ищецът се нуждае и ответникът има възможност да я даде.   ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК И.М.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 532.89 (петстотин тридесет и два лева и осемдесет и девет стот.) лева, окончателна държавна такса върху уважения иск.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

91

ЧГД No 224/2010

Други ЧГД

Ж.В.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 11.8.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на П.С.Г. ЕГН ********** и В.С.Б. ЕГН ********** , в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете Ж.В.Б. ЕГН ********** ,тримата с адрес гр. Котел , Сливенска област, ул. „ Луда Камчия” 48, ет.4, ап. 14 да изтеглят от сметка, IBAN:***, в Банка ДСК клон Котел, водеща се на детето Ж.В.Б., сумата от 944.34 ( деветстотин четирдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки), както и да се закрие сметката  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

92

Гражданско дело No 225/2010

Развод по взаимно съгласие

А.Ю.И.,
Т.И.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
Решение № 52/ 11.10.2010г-   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 11.08.2002 г. в кметство село Константин, община Елена, граждански брак между А.Ю.И., ЕГН **********,***, и Т.И.И., ЕГН **********,***, двамата със съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Молителите нямат родени от брака деца.  2. Молителите не притежават семейното жилище.  3. Молителите не си дължат издръжка след развода.  4. След развода молителката А.Ю.И. приема да носи предбрачното си фамилно име Якубова.  5. Молителите не притежават придобити по време на брака недвижими имоти, общи фирми и влогове, а движимите вещи са поделили извънсъдебно.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Т.И.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :    

93

ЧГД No 227/2010

Други ЧГД

Р.М.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.8.2010г., в законна сила от 20.8.2010г.
РАЗРЕШАВА на основание чл.6, ал.2 от СК Р.М.М. ЕГН **********,***, със съгласието на нейната майка М.М.М., ЕГН **********,*** да СКЛЮЧИ ГРАЖДАНСКИ БРАК с М
. М. К., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

94

Гражданско дело No 229/2010

Развод и недейств. на брака

Д.С.М.

М.А.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.10.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
Решение № 51 / 06.10.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 01.12.1991 г. в община Велико Търново граждански брак между Д.С.М., ЕГН **********,***, съдебен адрес град София, ул. „Любен Каравелов” № 27, ет.3, адв. Р.И.Н., и М.А.М., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. На 06.07.2010 г. молителите са сключили брачен договор, вписан в АВ под акт № 536/06.07.2010 г., с който се урежда статута на придобитите преди и по време на брака имущества, който остава непроменен след развода. Движимите вещи, придобити по време на брака, са поделени извънсъдебно и молителите нямат взаимни претенции.  2. Семейното жилище, находящо се на адрес град София, ж.к. „Красно село” бл.207, вх.І, ет.6, ап.21,, собственост на двамата молители при условията на съпружеска имуществена общност, се предоставя за ползване на молителя М.А.М..  3. Молителите не си дължат издръжка след развода.  4. След развода молителката Д.С.М. продължава да носи фамилното име М..  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Д.С.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.        

95

Гражданско дело No 231/2010

Развод по взаимно съгласие

М.А.Б.,
Д.А.Б.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
Решение № 53/ 11.10.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 06.10.1990 г. в Община Котел граждански брак между М.А.Б., ЕГН **********,***, и Д.А.Б., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Местоживеенето на малолетното родено от брака дете К
. Д. Б., ЕГН **********, ще бъде на адреса на нейната майка М. А. Б. ***;  2. Родителските права по отношение на малолетното родено от брака дете К. Д. Б. се предоставят на майката М.А.Б., като на бащата Д.А.Б. се определя режим на лични контакти, който има право да го взема при себе си всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 до 20.00 часа, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката;  3. Бащата Д.А.Б. се задължава да заплаща на малолетното дете К. Д.Б., чрез негова майка М.А.Б., месечна издръжка в размер на 70.00 (седемдесет) лева, считано от подаване на молбата на 20.08.2010 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката;  4. След прекратяване на брака молителката М.А.Б. ще носи предбрачното си фамилно име И.;  5. Молителите не притежават жилище, което има характер на семейно, не притежават придобити по време на брака недвижими имоти и движими веща, а движимите вещи лична собственост са поделили извънсъдебно;  6. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Д.А.Б., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 50.40 (петдесет лева и четиридесет стот.), представляващи окончателна държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

96

Гражданско дело No 232/2010

Развод и недейств. на брака

В.С.К.

С.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 28.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.3 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 11.03.1990 год. в кметство село Жеравна, община Котел граждански брак между ищцата В.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. „Добри Чинтулов” № 6, адв. И.Т., и ответника С.А.К., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака по изключителна вина на ответника.  ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ищцата В.С.К., с посочени данни, да приеме да носи предбрачното си фамилно име К
..  ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ на В.С.К., ЕГН **********,***, сумата 325.00 (триста двадесет и пет) лева, представляващи направени от нея разноски.  ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

97

Гражданско дело No 237/2010

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КОТЕЛ

М.Х.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
Решение № 54 / 11.10.2010г.НАСТАНЯВА детето Д
. М. Х., роден на *** ***, ЕГН **********,*** за срок от една година или до настъпване на други обстоятелства за неговото извеждане.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОСС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованата страна, че е изготвено.  

98

ЧГД No 262/2010

Други ЧГД

Ш.Х.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.9.2010г., в законна сила от 7.9.2010г.
РАЗРЕШАВА на основание чл. 130, ал.3 от СК, на Ш.Х. А
., родена на *** г., ЕГН **********, със съгласието на майка и законна представителка Х.Р.Р., ЕГН **********,***, да бъде изтеглена от сметка № 06 / 8460772, при Банка ДСК ЕАД, водеща се на името на Ш.Х. А., сумата 103.72 лв. (сто и три лева и седемдесет и две стотинки), представляваща цялата сума.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

99

Гражданско дело No 264/2010

Вещни искове

Х.И.И.

А.М.К.,
Ш.Х.К.,
Е.И.К.,
Ю.М.К.,
Х.Х.С.,
М.М.С.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 29.9.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
ВРЪЩА на основание чл.129, ал.4 вр. ал.2 от ГПК исковата молба на ищеца    ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 264 / 2010г. по описа на РС Котел.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.    

100

Гражданско дело No 265/2010

Развод по взаимно съгласие

К.С.Н.,
Н.Д.Н.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
Решение № 58 / 28.10.2010г.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 27.06.1997 г. в Община Котел граждански брак между К.С.Н., ЕГН **********,***, и Н.Д.Н., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Местоживеенето на малолетното родено от брака дете Р
. Н. Н., ЕГН **********, ще бъде на адреса на нейния баща Н.Д.Н. ***;  2. Родителските права по отношение на малолетното родено от брака дете Р. Н. Н. се предоставят на бащата Н.Д.Н., като на майката К.С.Н. се определя режим на лични контакти и тя има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 до 17.00 часа, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата;  3. Майката К.С.Н. се задължава да заплаща на малолетното дете Р. Н. Н., чрез неговия баща Н.Д.Н., месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от подаване на молбата на 03.09.2010 г. до настъпване на пълнолетието на детото или на други причини за изменението или прекратяването на издръжката;  4. След прекратяване на брака молителката К.С.Н. ще носи предбрачното си фамилно име М.;  5. Молителите не притежават жилище, което има характер на семейно, не притежават придобити по време на брака недвижими имоти и движими веща, а движимите вещи са поделили извънсъдебно;  6. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Н.Д.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК К.С.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляващи окончателна държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.        

101

Гражданско дело No 266/2010

Развод по взаимно съгласие

Ж.А.Д.,
П.Й.Д.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.12.2010г., в законна сила от 6.12.2010г.
Решение № 66 / 06.12.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 10.10.1996 г. в община Котел граждански брак между Ж.А.Д., ЕГН **********,***, и П.Й.Д., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Местоживеенето на двете непълнолетни родени от брака деца В
. П. Д., ЕГН **********, и И. П. Д., ЕГН **********, ще бъде на адреса на техния баща П.Й.Д., ЕГН **********,***;  2. Родителските права по отношение на непълнолетните родени от брака деца В. П.Д., ЕГН **********, и И. П. Д., ЕГН **********, се предоставят на бащата П.Й.Д., ЕГН **********,***, като на майката Ж.А.Д., ЕГН **********,***, се определя режим на лични контакти и тя има право да ги взема при себе си всяка първа и трета седмица от месеца в дните петък, събота и неделя с приспиване в петък от 17.00 часа и да бъдат връщани в неделя до 20.00 часа, както и два пъти в годината по 15 дена в периоди, които не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата;  3. Майката Ж.А.Д., ЕГН **********,***, се задължава на заплаща на П.Й.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на баща и законен представител на малолетните деца В.П.Д., ЕГН **********, и И.П. Д., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 60.00 лева за всяко от децата, дължима до 15-то число на месеца, за който се дължи, считано от 06.12.2010 г. до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на други причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, считано от забавата от окончателното изпълнение на задължението.  4. След прекратяване на брака молителката Ж.А.Д., ЕГН **********,***, ще носи предбрачното си фамилно име П.;  5. Молителите не притежават жилище, което има характер на семейно;  6. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.  7. Придобитият по време на брака в условията на съпружеска имуществена общност товарен автомобил марка „Ифа-Л 60”, бордови, цвят бял/червен, с рег. № У 4021 ВВ, двигател № 279988004258, шаси № Н 600172, със застрахователна стойност 500.00 лева се поставя в дял на молителя П.Й.Д., ЕГН **********,***, който става негов изключителен собственик, като за уравнение на дяловете молителите са уредили извънсъдебно отношенията си.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Ж.А.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 86.40 (осемдесет и шест лева и четиридесет стот.), представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  ОСЪЖДА П.Й.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 5.00 (пет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху стойността на дяла, който му се поставя в собственост.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.      

102

ЧГД No 270/2010

Други ЧГД

В.В.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 15.9.2010г., в законна сила от 15.9.2010г.
РАЗРЕШАВА на основание чл. 130, ал.3 от СК, на М.С.Б., ЕГН ********** и В.Б.Б., ЕГН ********** - и двамата от с. Градец, ул. „Димитър Ганев” № 31, в качеството им на родители и законни представители на малолетното им дете В.В.Б., родено на *** г., ЕГН **********, да бъде изтеглена от „Юробанк И Еф Джи - България” АД гр. Сливен, сумата 1360.59 лв. (хиляда триста и шестдесет лева и петдесет и девет стотинки), от сметка № ******** при банка „Юробанк и Еф Джи” АД Сливен, водеща се на името на В.В.Б., както и да се закрие сметката.

103

Гражданско дело No 272/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

М.И.М.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "КОТЕЛ" ЕООД

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 27.1.2011г.
ОСЪЖДА на основание чл.222, ал.3 от КТ “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, ЕИК 119527829, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Изворска” № 85, представлявано от управителя Ц.Г.В., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., ЕГН **********,*** 17, сумата 29.82 (двадесет и девет лева и осемдесет и две стотинки), представляваща неплатена част от обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като ищцата е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 2 093.28 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 240.00 лева, считано от 15.09.2010 г. до 19.10.2010 г.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 500.00 лева, считано от 15.09.2010 г. до 31.10.2010 г.   ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 1 323.46 лева, считано от 15.09.2010 г. до 23.11.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, законната лихва върху сумата 29.82 лева, считано от 15.09.2010 г. до окончателното u изплащане.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М., с посочени данни, сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи направени от нея разноски за адвокатски хонорар.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК “Специализирана болница за рехабилитация – Котел ” ЕООД, ЕИК 119527829, седалище и адрес на управление град Котел, ул. „Изворска” № 85, представлявано от управителя Ц.Г.В., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 170.00 (сто и седемдесет) лева, представляващи държавна такса и разноски за вещо лице.  ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно присъдените присъденото обезщетение и следващите се лихви.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ОС Сливен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.      

104

Гражданско дело No 274/2010

Развод и недейств. на брака

К.С.Б.

К.М.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
Решение № 75 / 28.12.2010г. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК с развод сключения на 02.08.1967 год. в Община Котел граждански брак между ищеца К.С.Б., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Котел, ул. „Проф. Павлов” № 12, адв. М.Г., и ответницата К.М.Б., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.  ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се на адрес в град Котел, кв. „Изток” № 1, съвместно на двамата съпрузи, като ищецът К.С.Б., с посочени данни, ще продължи да ползва втория етаж, а ответницата К.М.Б., с посочени данни, ще продължи да ползва първия етаж.  ОСЪЖДА К.М.Б., ЕГН **********,***,, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

105

Гражданско дело No 275/2010

Чл. 19 ЗГР

О.Д.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.12.2010г., в законна сила от 2.4.2011г.
Решение № 64/ 01.12.2010г. ОТХВЪРЛЯ молбата с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР, предявена от О.Д.М., ЕГН **********,***, с искане да се допусне промяна на трите му имена от О.Д.М. на У
. Д. К..   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя и заинтересованите страни, че е изготвено.  

106

Гражданско дело No 277/2010

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 10.11.2010г., в законна сила от 27.11.2010г.
Решение № 61 / 10.11.2010г.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.28, ал.1 вр. чл.25, т. от ЗЗДет. настаняването на детето Мария Ангелова Колева, ЕГН **********,*** поради отпадане на причините, довели до настаняването му, и ВРЪЩА детето за отглеждане на биологичните им родители Б.М.Х., ЕГН **********, и А.И.К., ЕГН **********,*** 357.   РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщаването му на молителя и на заинтересованите страни, че е изготвено, като им се изпратят преписи от постановеното решение.  

107

Гражданско дело No 305/2010

Развод по взаимно съгласие

В.М.Х.,
А.А.А.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 19.09.1998 г. в Община Котел граждански брак между В.М.Х., ЕГН **********,***2-Г-9, и А.А.А., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Местоживеенето на малолетното родено от брака дете М
.. А. А., ЕГН **********, ще бъде на адреса на нейната майка В.М.Х. ***;  2. Родителските права по отношение на малолетното родено от брака дете М.. А. А. се предоставят на майката В.М.Х., като на бащата А.А.А. се определя режим на лични контакти и той има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 16.00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката;  3. Бащата А.А.А. се задължава да заплаща на малолетното дете М.. А.А., чрез неговата майка В.М. Х.., месечна издръжка в размер на 100.00 (сто) лева, считано от подаване на молбата на 01.10.2010 г. до настъпване на пълнолетието на детето или на други причини за изменението или прекратяването на издръжката;  4. След прекратяване на брака молителката В.М.Х. ще носи предбрачното си фамилно име Х.;  5. Молителите не притежават жилище, което има характер на семейно.  6. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК А.А.А., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 72.00 (седемдесет и два) лева, представляващи окончателна държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    

108

ЧГД No 306/2010

Други ЧГД

М.И.М.

М.Х.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.10.2010г., в законна сила от 1.10.2010г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на РС Котел ОТКАЗ от НАСЛЕДСТВО направен от М. И.М. ЕГН ********** *** А, по отношение на наследствения му дял, оставен му в наследство от починалия му дядо М.Х.П. (М
. Х. К.), починал на 09.01 .1989г., акт за смърт № 1 от 09.01.1989 г., издаден от Кметство село Ябланово, Община Котел,Сливенска област / б.ж. на с.Ябланово, общ.Котел , обл.Сливен , роден на ***г.   ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение за направения и вписан отказ от наследство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.     ПРЕДСЕДАТЕЛ :        

109

ЧГД No 307/2010

Други ЧГД

Ф.Н.К.,
Е.И.Д.

М.Х.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.10.2010г., в законна сила от 1.10.2010г.
 ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на РС Котел ОТКАЗ от НАСЛЕДСТВО направен от Ф. Н
. К. , ЕГН ********** *** Освобождение № 71 и Е.И.Д., ЕГН ********** *** Б, по отношение на наследствените им дялове, оставени им в наследство от починалия им свекър и дядо М.Х.П. (М. Х. К.), починал на 09.01 .1989г., акт за смърт № 1 от 09.01.1989 г., издаден от Кметство село Ябланово, Община Котел,Сливенска област / б.ж. на с.Ябланово, общ.Котел , обл.Сливен , роден на ***г.   ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение за направения и вписан отказ от наследство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  

110

Гражданско дело No 310/2010

Развод по взаимно съгласие

К.И.Д.,
Х.С.Д.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 16.11.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК с развод сключения на 09.04.1990 г. в община Сливен граждански брак между К.И.Д., ЕГН **********,***, и Х.С.Д., ЕГН **********,***, и УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :  1. Местоживеенето на двете непълнолетни родени от брака деца Х
.К. Д., ЕГН **********, и Ц. К. Д., ЕГН **********, ще бъде на адреса на тяхната майка Х.С.Д. ***;  2. Родителските права по отношение на непълнолетните родени от брака деца Х. К. Д. и Ц. К. Д. се предоставят на майката Х.С.Д., като на бащата К.И.Д. се определя режим на лични контакти, който има право да ги взема при себе си всеки първи и трета неделен ден от месеца от 09.00 до 17.00 часа, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката;  3. Бащата К.И.Д., ЕГН **********,***, се задължава на заплаща на Х.С.Д., ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Ц. К.И., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 60.00 лева, считано от образуване на делото на 04.10.2010 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката.  4. Бащата К.И.Д., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на Х. К. Д., ЕГН **********, със съгласието на майка си Х.С.Д., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 60.00 лева, считано от образуване на делото на 04.10.2010 г. до настъпване на причини за изменението или прекратяването на издръжката.  5. След прекратяване на брака молителката Х.С.Д. ще носи предбрачното си фамилно име Стефанова;  6. Молителите не притежават жилище, което има характер на семейно, не притежават придобити по време на брака недвижими имоти, а движимите вещи са поделили извънсъдебно;  7. Съпрузите нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК К.И.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15.00 (петнадесет) лева, представляващи окончателна държавна такса, както и сумата 86.40 (осемдесет и шест лева и четиридесет стот.), представляващи окончателна държавна такса върху размера на присъдената издръжка.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

111

Гражданско дело No 334/2010

Развод и недейств. на брака

В.Н.Г.

П.Г.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 22.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
Решение № 73 / 22.12.2010г.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.4 вр. ал.1 от СК с развод сключения на 23.10.1966 год. в община Бургас граждански брак между В.Н.Г., ЕГН **********,***, и П.Г.Г., ЕГН **********,***.   УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните:  1. Родените от брака деца са пълнолетни, поради което не се обсъжда въпроса за родителските права.  2. След прекратяване на брака В.Н.Г. приема да носи предбрачното си фамилно име Ковачева.  3. Предоставя се за ползване на двамата съпрузи семейното жилище, находящо се в град Бургас, ул. „Оборище” № 21, имащо характер на съпружеска имуществена общност, представляващо апартамент № 6 на втори етаж в сграда № 1, разположена в ПИ № 07079.609.174.  4. Разноските остават за страните така, както са ги направили, а окончателната държавна такса се поема по равно.  ОСЪЖДА В.Н.Г., ЕГН **********,***, и П.Г.Г., ЕГН **********,*** всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса по делото за развод в размер на по 7.50 (седем лева и петдесет стот.).  РЕШЕНИЕТО е окончателно.          

112

Гражданско дело No 388/2010

Развод по взаимно съгласие

А.А.К.,
И.Й.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 17.12.2010г.
Решение № 70 / 17.12.2010г.1.ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключеният на 27.03.1993 г. в гр. Сунгурларе граждански брак между А.А.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и И.Й.К., ЕГН **********,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, без да се произнася по въпроса за вината, като ОДОБРЯВА на основание чл.51, ал.1 от СК, постигнатото между тях, споразумение.  2.ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху родените от брака деца – А
. И. К., роден на *** г. и Й. И. К., роден на *** г. на майката А.А.К., ЕГН **********, с местоживеене на адрес ***.  3. ОПРЕДЕЛЯ на бащата И.Й.К., ЕГН **********, режим на лични контакти с децата А. и Й. всяка първа и трета събота и неделя от месеца в часовете от 09:00 ч. до 18:00 ч., като децата могат да бъдат вземани при техния баща с преспиване от 09:00 ч. в съботния ден, до 18:00 ч. в неделния ден, след предварително съгласуване с майката, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.  4. ОСЪЖДА И.Й.К., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА ежемесечна издръжка на непълнолетните деца А. и Й., със съгласието на тяхната майка и законна представителка А.А.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, А. И. К., ЕГН **********, както следва: за детето А. И. К., ЕГН ********** – издръжка в размер на 70.00 (седемдесет) лева месечно, а за детето Й. И. К., ЕГН ********** – издръжка в размер 60.00 (шестдесет) лева месечно - и за двете деца считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, до навършване на пълнолетие или до настъпване на законови основания за изменението или прекратяването u.  5. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, собственост на родителите на молителката, на А.А.К..  6. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака, молителката А.А.К. да запази и носи брачното си фамилно име К., тъй като молителят не възразява за това.          7. ОСЪЖДА - А.А.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и И.Й.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметката на РС Котел. окончателна държавна такса в размер на по 30.00 (тридесет) лева.  8. ОСЪЖДА И.Й.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 93.60 лв. (деветдесет и три лева и шестдесет стотинки), представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.      

113

ЧГД No 409/2010

Други ЧГД

Г.Х.Ч.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 6.12.2010г., в законна сила от 6.12.2010г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Г.Х.Ч. ЕГН **********, със съгласието на родителите си Е.К.П. ЕГН ********** от и Х.Х.Ч., ЕГН ********** *** , да изтегли от сметка№ ************* сумата 375.00( триста седемдесет и пет ) лева, водеща се в Банка ДСК клон Котел на името на Г.Х.Ч. ЕГН **********  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    

114

ЧГД No 441/2010

Други ЧГД

Г.Д.Л.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл.130, ал.3 от СК на непълнолетната , Г.Д.Л. ЕГН **********, със съгласието на майка си Р.Г.Л. ЕГН **********,*** да изтегли от сметка№ ************** сумата 500.00(петстотин) лева, водеща се в Банка „ ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ ) АД на името на Г.Д.Л. ЕГН **********      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.        

115

ЧГД No 453/2010

Други ЧГД

Н.П.С.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
РАЗРЕШАВА на основание чл. 165, ал. 4 вр. с чл. 130 ал. 3 от СК на Н.П.С., ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Генерал Тошево ж.к. „Станьо Милев” бл. 2 вх. А ап. 4, като законен настойник на поставеният под запрещение Г
.Ж. Г. , ЕГН ********** с постоянен адрес ДДУИ „Света Марина” с. Медвен община Котел, заедно със законните наследници, да извърши доброволната делба спрямо сънаследствени и съсобствени земеделски имоти находящи се в землището на село Рогачево , община Балчик.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.